25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 1996 CUMARTESİ 16 SPOR Cumhuriyet'in 'yılın futbolcusıf olarak seçtiği Trabzonsporlu Abdullah ile her konuda söyleştik 'Futbol, toplıımım sigortası'BÜLENT ECEVIT ANTALYA - Bordo-Ma\ıiı Karadenız takımının oyuneulanndan Abdullah Er- can.çokdeğıl, 5 MİoııceTaksım'dekı bak- kal dukkânlannd.ı babasıy la bırlikte çalı^ı- yordu Amator takım Beyoğlu Yenıçarsıs- por'da hobı olarak k tbol oynuyordu 1990 >ılında Trabzonspor \bdullah f kes/edın- ce profesyonel olarjk Inı kulüpte top kos.- turmayabaşladı Abiiull.ihbugun24yas.in- da ve futbol seyırcısınrı jonlunde efendı- lıgıyle. kulturuyledûzCii'i .uleyaşantısıyla taht kurdu. sevılıp sayg 1 ı^rmcye başladı Dunyada en lyı futbolun ItaKa ve Kpan- ya'da oynandığını. son zamjnijrda da La- tın Amenka ulkelennden o/ellıkle Brezıl- ya'nın atağa kalktıgını >oy lu .oı Abdullah Avrupa ulkelennde futbolun ı»ok s>evıldıöı- nı anımsatan Abdullah. "Futbol tamamen vasaklansa ne olur" sorusıın.ı "Devlet- lerin ekonomileri altüst olur, içve dış ça- tışmalar başlar. ^ani mütbiş l>ir karga- şa çıkar. Ama bunu yapmak mümkiın değil. Çiinkü detletler, jöneticiler. hal- kın mutluluk seviyesini arttırmak zo- rundadır. Çiinkü futbol toplumun sigor- tasıdır. Bunun için de futbol ve spor top- lumda önemli bir ver tutuyor" şeklınde yanıt \erdı Turkıye'dekı fijtbolun son yıllardakı ge- lışmesını değerlendıren Abdullah şoylede- dı "5-6 >ıldır futbol daha hızla gelisti. Avrupa futbolunun Türk futbolcular üzerinde miithiş etkisi olduğunu sanıyo- rum. Bir de başarının ardında rakibin ne küçuk ne biiyiik gorulmemesi gere- kir. Biz özellikie Fatih hocamızla bunu yaptık.bunu sağladık. Böylece başarı geldi. Önemli olan kısa sürcli başarılar değil, bunun devam edivor olması. Bi/- den sonra gelecek o> uncular da bana go- re uıtıut veri\or." Abdullah Ercan: • "Dünyada flıtbolu kaldırsalar devletlenn ekonomilen altüst olur, iç ve dış çatışmalar başlar. Yani miithiş bir kargaşa çıkar. Ama bunu yapmak mümkün değil. Çiinkü futbol toplumun sigortasıdır. Bunun için de futbol ve spor toplumda önemli bir yer tutuyor." • "DYP-ANAP koalisyonuyla birlikte Ecevit'in de deneyimli bir insan olarak başbakan olması ülke yaranna olacaktır." Polıtıka konulanna gırmek ıstemıyor Ab- dullah Çunku. "Türkive'de futbolcuva ilgi çok fazla. Med>a da bunu sürdürü- yor. Vatandaş, miliefvekilini tanınmor. ama futbolcuların çoğunu tanıvor" Ab- dullah'a gorc "Eğer politika yapacak- sak. futbolu bırakmalı> ız. Her görüşten insan futbolcuların o/el havatları da da- hil ilgileniyor. Politika iş,in içine girdi mi, çok da hoşgörulu olunamıyor \e sevdiği kimseye karşı netret başlıvor. Bu. Tür- kiye'de futbolseverlerin vanlışı bana gö- re" dıye konu^masını sıırdunıyor Abdul- lah Gumruk bırlığıne gmldığı ı<,ın Kıb- ns"ın gozden çıkanlmaması gorus.unde Ab- dullah Bu konu da onun ıçın ulusal bir so- lun Bu konuya "parmak basan" polıtı- kacı olarak da DSP lıden Bıilent Ecevit'ı goruyor Mehmet Ali Birand'ın " 10 Yılın Perde Arkası" adlı kıtabını da okuduğunu belırtıyor Abdullah Teror konusunda çozu- mun bolgeye yatırım yapılarak ıs,sızlığın. açlığın onlenmesıyle gıderılebıleceğını soyleyerek. askerı gucun buna yetmeyece- ğını belırten Abdullah. "Sorun bepimizin sorunu. Ve bu sorunu Türk \e Kürt hal- kı çözecek" dıvor Turkıye'nın gumruk birlıgının ardından Avrupa Bırlığı'negırecegıne ınanan. Cum- hurıyet'ın yılın futbolcusıı olacak seçtığı mıllı furbolcu "O zaman biz futbolcular daha rahat Avrupa takımlarında ovna- vabileceğiz. Çiinku Türkiye'deki kulüp- ler, futbolcu üzerinden bonservis bedeli alamavacaklar. Ne Türk futbolunun da ilerlevecegi kanısındayım" dıvor Abdullah. 24 aralıkseçımlenv leılgılıgo- rüşlennı şoy le açıklıyor "Bana göre seçi- min galibi Tansu Çiller. Çunku yıpran- masına karşın vinedebaşarılıoldu. \ma millet kimseve ülkevi sen vönet demedi. Birçok senanolar var. Burada D\ P- ANAP koalisyonuyla birlikte Ecevit'in de denev imli bir insan olarak başbakan olması ülke vararına olacaktır. Ama ön- ce Refah Partisi'ne vetki verilmeli. Eger seçim olursa bazı partilcr birleşccckleri için değişik bir sonuç çıkacaktır." Sıvası ara^tırma. ınceleme kıtaplarını da- ha çok >evdıgını ve okuduğunu sovleven \bdullah. sevdığı vazarları da "Politika olur sö> lemem" dıverek açıklamaktan <,e- kını>or Ikıncı varı hazırlıkları ıçın Antal- va'da kampu bulıınjn Abdullah tıcın'la kaldıkları Falezütel lobısınde konuşurken. soz transfere geldı Buyıl transferı var \b- dullah'ın Aına Abduİlah"ın gozu Avru- pa'da Jtalva'dan ve Ispanya'dan teklıflergcl- mı> Abdullah. "Ciddi olarak düşünüvo- rum" dıve konıı^uvor Sağlıkspor'un kalecisi "Hentbole devam" dedi 43yaşında kalede DENİZ DERİNSU Spor. kımılen ıçın bir meilektır Bellı bırva^a kadarvapılır. daha son- ra emeklı olunur Kımılen ıçın ı*>e vucudun da>andıgı son nokta>a ka- dar yapılan bir uğraştır Bayanlar hentbol lıgının guçlu ta- kımlanndan Kastaınonu Sağlıks- por'un Bulgar kalecisi Georgina Beşkova, sporu bırya^am bıçımıne donuştürup ılerlemış ya^ına rağmen hem bir meslek hem de bir ugra* olJ- rak goruvor I953'te Bulgarıstan'ın Sotya şehrınde dogan Gıonna 29 v ıl- dıraralıksızhentbol oynuyor Geçen > ıl gorü^lerını aldıgımız 43 ya>ında- kı tecrubeh kalecı bu yıl da hentbo- le olan sevgisinden hıçbır ^e> ka>- betmemıi} îçkıyı ve sigaravı bırak- ınadığını ancak bir profesyonel ola- rak her^e>ı dozu>la>aptığını belır- ten Georgina, Kastamonu'nun sım- gelennden bırı olmuş Turkıye ma- cerası 1991 vılında Halkbank'tabaş- layan 1993'ten berı Sağlıkspor'un kalesını koruvan Bulgar. "Kendimi birvandandaantrenörolarakve- Georgina, 43 vaşında olmasına rağmen tiştiri.vorum. Hentbolu vucudum b a ş a r l h m a ç | a r ç ı karı>or. bıraksa bıle bevnım bırakamaz. Trabzonspor Tara bulmak için kongreye gitmiyoruz' Spor Senisi - Trabzonspor Asba^ka- nı ve Futbol Şubesı Sorumlusu Kenan İs- kender Antalva dan kongre ıle ılgıh sov- lentılere cevap \erdı Trabzonspor'un menfaatlerını du^unerek Trabzonspor'u kongreve göturduklennı belırten fsken- der "Divorlar ki kahraman olmak için kongre vapıvorJar. Eger kahraman ol- mak gibi bir nivetimiz olsa bu takımı mavıs a\ı sonuna kadar goturup şam- pivon olup takımı bırakarak daha ivi kahraman oiurduk. Şunu açıklıkla sov lemek istivorum, 1 rab/onspor takı- mının maddi açıdan şu an hazirana ka- dar kesinlikle hiçbir sıkıntısı voktur. Hani sırf para babalarını bulalım dive kongre filan duşunmedik. O> le duşun- sevdik sezon sonunda bu kararı alır- dık" dedı Bir arava gelmelerı ıçın bu kongrevı düjunduklerını belırten Iskender. "Trab- zonspor'dan hiçbir nıenfaatim vok. Hizmet etnieve çalışıvoruz. Eğer bu- gun Mehmet Ali Vılmaz çıkıp dese ki "Arkadaşlart,ekılın. benba^kan olmak is- tıvorum buvuk bir memnunivetle vo- lunu açarız ve gorevi ona devrederiz. Faruk Bev de bovle düşunuvor. Fakat Mehmet Ali Bev 'le gorüştuk. Bu ısı en ıvı Faruk yapıvor Benden de ıvı yonetı- yor Faruk ba^kanhğadevamedecek Ben başkan olmuyorunı Eğer kulup vapaval- nız kalırsa o zaman kulubu sahıplenınm. aınj Faruk Ozak goruvorunı kı bu 151 her- kesten ı\ı vapıvor'divor. Mehmet Ali Bev bunu derken digerarkadaşlarımız haien "Mehmet Ali Bev 'e yol verilmeli divor. Bi7hazırızama Mehmet \li EJev. Faruk Beun başkanlığını istivor" de- Jı rrabzonsporvonetımınınpaıaMnınolup olmadığını merak edenlere seslenen kenan Iskender "Mali kongrede herkes para- mız var mıvmış vok muvmuş gorecek- tir. Biz para için kongre vapmıvoruz." Avrupa'nın en ciddi gazetelerinden / Guardıan 'ın yorumu: Kaleyle fazla oynamaym Hentbol benim tüııı dunvam. Faal spo- ru bıraktıktan sonra antrenor olarak gö- rev yapacağım ancak bu Turkive'de de olur Bulgaristan'da da" dıyor Georgına'nın Kastamonu hakkındakı gö- rûşlen ıse sovle "Kastamonu kuçuk bir ver. ancak tabiatı çok guzel. Insanları ise çokcana vakın. Geldiğim gunden be- ri bana inanılmaz derecede yakınlık gos- terivorlar. Geçen vıl Sağlıkspor'dan av- rılmayı düşünıivordum. Kalmamdaki en buv uk etken bana gosterilen vakınlık oldu. Avrıca iddialı bir takım kurulma- sı da kalnıa sebeplerimden biriydi," Son olarak Saglıkspor un antrenoru Hüsnu Şinoforoğlu'nun Geoıgına hakktn- dakı gorüslennı alıyoruz "Georgina 43 vaşına rağmen inanılmaz bir perfor- maııs sergilivor. \vnı zamanda profesvo- nelliği ile takımdaki herkese ornek olu- vor. Ondaki bentbol aşkı. berkesin hent- bole olan sevgisini arttırıvor." GÖRÜŞ / HALİT DERİ^COK <••• Kolektıf çalışmayt gerektıren ışlerde başarılar da kolektıftır, başansızlıklar da Ornegın bir orkestra başarılı ıse zılcıden, orkestra şefıne kadar bu başa- nda herkesın katkısı vardır. Bir okul, başarılı ıse bun- da da hademesınden mudurune kadar, bunda hep- sının katkısı vardır Mıllı takımımız da başanU ol- muşsa bunda spor orgutlerınden tutun da antrenor yardımcılarına kadar hepsının katkıları vardır Ama biz başanlarda sadece orkestra şefını. okul mudu- runu, mıllı takım dırektorunu. tek kahraman olarak ortaya çıkarırız. Nerede ıse bazılannı da ılahlaştırı- rız Zaman zaman yınelerız Her başarı kendınden oncekı başarılara bağlıdır. Ortada bir başan yokken bırtoplumu başarıya goturmek olanaksızdır Bu an- cak tanrılara ozgudur. Nedense biz ulke olarak ın- sanları kahraman yapmaya bayılıyoruz Insanlarımız da tek başlarına kahraman olmaya veya kendılerı- nı kahraman saymaya bayılırlar Sanınm dunyada ençok 'kahraman'ı biz yaratıyoruz ve yıne kahra- manların başını biz yıyoruz Bu nedenle ulkemız ba- şı yenmış kahramanlaria doludur Oysa gerçek kah- ramanlar, 50 yılda 100 yılda bir gelır. Basından ız- ledık Koşe yazarlarının da bulunduğu birçok mes- lek grubundan 40 kışılık buyuk bir jurı Fatih Terim'ı 1995 yılının en popuıer adamı olarak seçmışler Sı- ralamada Fatih Terım kardeşımız, Sayın Tansu Çil- ler'ı de sollamış. Yaşar Kemal gıbı değerlı ınsan- lar, klasmanın alt tarafında kalmışlar Fatih Terım hangı koşullarda olursa olsun "kadrosu ıle bera- ber" başarılı olmuş bir ısımdır Başarılannı avuçla- nmız çatlayıncaya kadar alkışladık Spor camıasın- da bu. yılın olayıdır Ancak bu olay karşısında yılın adamı olarak sıyaset ve ılım adamlan ı)e Fatih ın ay- nı sıraya konulması bence sapla samanı bırbırıne kanştırmaktır Bir seçmen olarak Tansu Çıller'e oy vermedım Bir seçım olsa yıne vermeyeceğım. An- cak boyle bir sıralamada Çıller'ın ıkıncı sıraya du- şurulmesı bence mantıksız. Nedense biz ulke ınsan- lan olarak çok duygusalız. Genellıkle nefret ıle sev- gıyı, sevınç ıle uzuntulenmızı, dostlukla duşmanlık- lanmızı bir turlu dengeleyemeyız. Bu yuzden de ın- sanları ya ılahlaştınr ya da surungenleştırırız. Hangı nedenle olursa olsun Fatıh'ı bu tarıhsel ba- şarısından dolayı kutlarım Ingıltere'de yapılacak Avrupa Kupası fınallerınde de aynı başarıyı goster- mesını can-ı gonulden dıler, yenı yılını ktıtlarım. Bayanlar G. Saray çeyrek finalde Spor Servisi - Bavan- lar A\ rupa Kulupler Şam- pıyonası'nda mucadele eden Galatasaıay Bayan Takımı da İstanbul'da 86-84"luk skorla aldığı Costa Naranja Valencıa galıbıvetıvle plav-offa kalnıa umudunu oldukça arttırdı (A) Grubu'nda 8 maç- lar sonundd 13 puan ve averajla 2 sıraya yerleşen Sarı-Kınnızılılar. kalan 2 maçlanndan l'ını kazan- maları durumunda play- off'a kalmayı garantıle- yecek Ancak dığer ta- kımlar arasındakı maçla- nn sonucuna göre Gala- tasaray. galıbıyet alamasa dahı çeyrek fınalıst olabı- lecek (A) Grubu'ndakı dığer maçlarda. 15 puanla zıı- vede bulunan Slovak ekı- bı Sıpox Ruzomberok deplasmanda son sıradakı Sloven BC Dıamond Je- zıca Ljubljana'ya 71-58. Dınamo Kıev de Rus CSKA Moskova'ya 86- 70'lık skorlarla ustunluk sağladı Puan Durumu LONDRA (Cumhurhet) - Fııtbolda kalelenn buvutul- mesı urtı^maM. futbolun be- şiğı ingıltere'de voğun bıçını- de tartı^ılırken basin da tar- tı^manın çe^ıtlı yonlennege- nı> yer verıyor Llkenın en eıddı gazetelerinden FheGu- ardian da dunku bjşmakale- lerınden bırını. bu konuya ay 1rd1 " Kaleleri olduğu gi- b'f blrafcm" başfrt:fr*V3z> ozetle ^ov le "Ov unun kurallarını de- ği^tirme alışkanlığını, zaten viyasct alanında. politikacı- lar nedenivle uzun sıireden beri edinmiş, bulunuvoru/. Flh\"nın kararı çok şaşır- tıcı. (,unku bugüne kadar görülmemiş bir şey. Çok es- ki vıllarda, örneğin İskoç- va'da, kalelerin şekli ka- re'den dıkdortgen'e değiş- tirilmişti. Ama toplanı alan olarak bir değiş.iklik vapıl- tnamıştı. Futbol ovununun kuralları, bundan yü/yıl önce saptandığından bu va- na bir değişiklik yapılma- dı. Şimdi Fl F\. kaieleri bü- vüterek oyunu daha heve- eanlı hale getirmek istivor. Cîerekçe de insanoğlunun, son v u/v ıl içinde. ortalama olarak 25 santim kadar da- ha uzun bovlu hale gelme- si... İngiltere süper liginde ve diger liglerde. geçen \ıl toplanı 2 hin 98 gol atıldı. Bu da maç başına 2.59 gol- luk bir ortalamayı simgeli- vor. Her 1 ıl da aşağı v uka- rı bu ortalama tutturul- makta. Ama kaleler daha biiyiik olsaydı, daha fazla gol atılaeağının birgaranti- si de vok. l stelık seyirciler. futbofu hevecanlı olduğu için izliyor. Daha kolay ha- le gelmesi için değil. Değişiklikler yapmaya bir kez haşladık mı. bunun sonu da gelmez... Kalenin şeklini de deği^tirmeye kal- karı/. Örneğin oval şekilde kaleler yaparız... \a da sa- hanın hovutlarını, ovuncu- ların boylarına oranlı bir hale getirmevi de düşıine- bıliriz. \eya ceza sahası dı- şından atılan gollere daha fazla puan verilebilir. O>un sırasında m»la alınması ku- ralı getirilebilir. Ama bûtûıı bunların ya- rarı olduğuna inaıımıvo- ruz. Sonunda ovun. karşı- lıklı ikı takımın eşit kural- larla mucadele etmesi esa- sına davanır. Bi/ce. FIKA kalelerle filan uğraşmayı bıraknıalı ve futbol oyunu. olduğu gibi bırakılmalıdır." Galatasaray Teknik Direktörü Souness, forvette iki futbolcusuna güveniyor Umut, Hakan ve Saımders'ta • Souness. kesinlikle şampıyonluktan vazgeçmedı klennı belirterek "Lıgde ve kupada her şey ıkıncı >anda bellı olacak Bu devrede takımınıın hem defansıf yönden hem de forv ette çok daha ıyı futbol oynayacaöına ınanıyorum" de5ı. BELEK (Cumhurivet) - Ga- latdsaray Teknik Dırektoru Gra- eme Souness, kesinlikle şampı- yonluktan vazgeçmedıklerını belirterek ıkıncı yarıda her maçı fınal havasındaoynayacaklarını sovledı Iskoç çalıjtırıcı. ıkıncı yjndan beklentılennı anlatırken Calatasaraylı futbolcular Belek'teki çalışmalarını vağmur altında sıirdürdii. le konuştu "Ligde ve kupada her şev ikincivarıda belli ola- cak. Takımımın bu dev rede hem defansif yonden hem de forvette çok daha ivi futbol oynayacağı- na inanıyorum. Galatasaray. kesinlikle sadece Tiirkive Kupası'na önem »ermeyecektir. Şam- piyonluk şansımız matematiksel olarak suriıyor ve biz de bundan vezgeçmedik." Bundan sonrakı tum mdçldrının final havasında geçeceğmı jıneleyen Souness. ılk olarak da Be^ık- tdş ıle oynaydcakları Turkıye Kupası maçınd kon- »antre olacaklannı \ urguladı Van Gobbel'eihgii Souness. devre arasında Hollanda'dan tıansfer edılen Van Gobbel'e ovguler yağdırdı Van Gob- bel'ın bıreysel olarak elealındığındaçok ıyı bırde- fans oyuncusu olduğunu sovleven Souness şöyle konuştu "\an Gobbel'in takımı olumlu yönde et- kileyeceğini ve güçlendireceğini duşunuyorum. Kendisini daha onceden tanıyorum ve ozellikle- rini biliyorum. Bu futbolcu. defansif karakte- riy le de diğer takım arkada^larına yardımcı ola- caktır." iskoç çalıstırıcı ıkıncı vanda forvette B. Ha- kan-Saunders ıkılısinın oynayacağını belirterek "Bu îbrvete güvenivorum" dedı Saunders'm ılk yanda sakatlıgı nedenivle birçok maçta oynavama- dığını kaydeden Souness "İkinci yanda hem B. Hakan. hem de Saunders'in performanslarının uzerine çıkacağına ve iyi maçlar çıkaracakları- na inanıyorum. Bunu gerçekleştirdikleri zaman da Galatasaray forvette gol sorunu yaşamaz. Saunders • B. Hakan forvetinin iyi uy um sağlavacağına ve ba- şarılı olaeağını inanıyo- rum" dıye konuştu Ilk yanda takınıda ıkı onemlı eksık goıduğunu an- latan Souness detansta \e torvette problem va^adıkla- rını behrttı Souness defans- tdkı .sorunljrın tazla gol ye- meleııne neden olduğunu ıtade ederken. gol yollarında gırdıkierı pozisyonları ıse yeteıınce değerlendıreme- dıklerını \ urguladı \apılan hataları futbolcularına de- vanılı anlattığını kaydeden Souness. sozlennı >oyle ta- mamladı "Futbolcuları- mı/la her zaman konuşuyoruz vesorunlarıçoz- meyeçalışıyoruz.Onlarda iyi nivetlioldukların- dan bu problemleri aşacağımıza inanıyorum. İkınciyarıdayapacağımızdeğışıklikierleçok iyi performans gostereceğimizie indnıvorum." Suat: Ko\ulursam giderim Galatasaray 'ın ba^anlı orta alan oyuncusu Suat, kulubununkendisinı kovmasi durumunda Kocaelis- por a gıdebıleceğını soyledı San-Kırmızılı takım- dan a> nlan Saffet'ın açıklamalarıy la bir anda gun- deme gelen Suat. Kocaelıspor Kulubu Başkanı Se- fa Sirmen'nın kendısıne transferonensınde bulun- duğunu doğruladı Suat. Sırmen'ın tatıl yaptığı sırada kendısını te- letonla arayarak gorus.tuklerını bıldırdı RASGELE / RAİF ERTEM Tamıar 1 1 A r P 5*6 « SS8 5T "52 6" « G. Keklık. Kınalı keklık. Bayırların susu. Kayalı yerlerde bannır. Duz ovada avlanır. Ayaklannda der- man kalmaz kovalamaktan. "Yettı artık. Bırakıyorum avı" de- dığın yerde parlar Çok zaman atamazsın. Yınepeşıneduşersın Yenıden başlarsın. Sen bıtersın av bıt- mez Sabahlan dağlarda "Kak kak kak kavak" oter kayalarda, bayır- larda. Çağırır Duramazsın. Daha yaklaşmadan alaya. Bir tanesı kalkar. Kendını feda eder. Atarsan alay uzaklardan gurler. Bırtekle kalırsın. Çok zaman onu da vuramazsın. Acemı keklık av- cısı. Hemen anlaşılır Ilk kalkana atmazsan Sa- bırla ılerlersen. Alayın ıçıne gı- rersın. Ayağının dıbınden parlar. Tek tek kalkar Puskunlar. Yeter deyınceye kadar. Keklık avıyla başladım Egede. Sabahları oterlerdı. Gevente- pe de. FSahmetlı Goca Efe av kolunu dızerdı. Erkeş Baya- rı'ndansallanırdık Ilk kalkanı sa- lardık Alayın ıçıne dalardık Vu- ramayanımız olmazdı. Olursa alaya alınırdı. Kocabağ'da sofralar kurulur- du. Kozedonmuşateşte Keklık- ler çevrılırdı Guneşyaslanıncadonuş Do- Kınalı Keklikleı* nuş yolu da av- laklardan ge- çerdı Eve go- turecek kadar yıne vururduk. Şımdı yok artık. Anılarda kal- dı. Sesı hâlâ kulaklarımda. Bu keklıkler de nerden çıktı Kınalı tımağım anımsattı. Çevre- me bakıyorum. Onların tırnakla- n da kınalı. Seçım boyalı Keklık- ler kentlere mı ındı. Kınalı tırnak gorunce dalıyo- rum. Yuzune gozune Gıyımıne, kuşamına. Takke sarık, başı açık. Çarşaflı, mını eteklı. Acaba hangı partıye oy verdı? Gıyımınden şeklınden çıkarma- ya çalışıyorum Bir kanıya varın- caya dek Kendıme soruyorum. Bir soru daha takılıyor kafama Bızlerde kınalı bırer keklık'mı- yız avlanan? Kentlerde pusmuş, teker teker parlayan . Kendıme yedıremıyorum insanoğlu kekhk olur mu? Av- lanır mı? Avcıyız biz avcı. Dıye- ceksınız kı, av da degıştı, avcı da Kırlarda kentlerde Av da olursun avcı da. . Avlaktayım bu hafta. Bırader de geldı Bağlasalar tutamazlar Gozumun onunden gıtmıyor or- dekler, çulluklar. Kınalı keklıkler anılarda kaldı Haftaya aniatırım Rasgele. F. Bahçe, salon ; tıırnuvasında * H Spor Sen isi - j L luslararası Holsten Cup Salon Futbol Turnuvası'na katılan Fenerbahçe bugün ıkı maç yapacak Dun Frankfurt "a gelen San- Lauvertlı kafıle buradakı ' Holıday Inn Frankfurt Otel'de kampa gırdı A grubunda yer alan Fenerbahçe. bırıncı maçını ' saat 13 30'da Ameteurteam ' (Alman amdtör takımı) ıkıncı maçını ıse saat 16 30'da Eınt Frankfurt ıle ' yapacak Fenerbahçe. son • maçını pazargunu ı hC Freıburg'la oynayacak , Fenerbahçe kafılesınde Ruştü. \lurat. Emre. Sdffet, t Serkan. Bulent. Bolıç, • Aygun, \lustafd Kâtıp. Erol, Tay tun bulunuyor Tüzün: Gençler 1 numaraydı • Spor Servısı - Genç mıllı '' tdkım teknik •. dııektorluğünden aynlan ve i Futbol Federasyonu'nda dan ı^man olarak goreve .> ba^layan Serpıl Hamdı , Tuzun, genç mıllı takımtn kendı donenıınde 1 numara olduğunu söy ledı "i Tuzun. 8 Ocak 1990 yılında \ genç mıllı takımın başına tek yetkılı olarak geldıgını ve çalı^tıgı 6 y ıl boy unca '; Av rupa'da birçok bdsanya ımza attığını belirterek "1992 ve ! W t e Avrupa Şampıyonu. I993'te ıse " ' Avrupa ıkınc.sı olduk" dedı - Çalistırdıgı gençlerın transfer vapıp buyuk kuluplerle sozleşme ımzaladıklarını belırten Hamdı Tuzun. bu futbolcular ıçınde birçok unlü futbolcunun olduğunu sovletlı Grekoromen birinciliği • AfMPAZARI *. (C umhurivet)- Turkıye Buyukler Bıreysel Grekoromen Gure> Bınncılığı'ne Adapazjn'nda 48. 57, 68. • X2 ve 100 kıloda yapılan - fınal kdr>ıld^maları>la devdin edıldı 34 ılden toplam 134 sporcunun katıldığı bırıncılığın ıkıncı gununâeyapılanTınal kar^ıla^malarında. rakıplennı yenen 48 kıloda Omer Flmas (Istanbul), •> 7 'de Ayhan Kızılay, (Ankara). 68 "de Bırol Bayraktar (Istanbul), 82'de Serkan O7den (Istanbul) ve I0O kıloda Tahır Yılmaz (Istanbul) Turkıye bırıncılığını elde ettıler Grekoromen Bınncılığıne buı;un vapılacak 52. 62. "4r90 ve 130kıloeleme karvlaşmalanyla devam edılecek Şampıvonayann yapılacak fınallerle sona ereeek Cünün Programı \OIKNBOL (Selim Sırrı farcan) ll.(MILmldkBankası-PTT 12.30 Ankara SSK-Zıraat B 14.00 Demır-Sumerbank (B) ' 15J0 \ dkılbank-Lnılak B <B>> (Burhan Felek) • II.ÜOBesıktas-Deni7\d(B) I2.30G Sıgoıia-'Ne>ılyurt(B) I4.00 Galatasaray-Fenerbahçe 17.00 Gdldtasaray-Kaı>ıyaka (B) ' (Şişme Salon) 11.00 FL^aciba^ı-Aselsan I2J0 \ıçelık-Petrolofisı 14.00 Fnka-CankayaB 15.30 Istanbul Buy uksehır Be- ledıyeM-Halk Bankası l7.Ö0Penerbahçe-ENKA(B) HENTBOL Ankara (Atatürk) 11.30 \SKl-Kara Ku\v l3.00CankavaB-Halkbank \nkara (Cebeci Hentbol Sa- lonul 14.30 Kültür-Z PTT(B) . tski^ehir (Porsuk Salonu) 11.00 Anadolu Unıversıtesı- Be>ıktas(Frkek) 12.30 Kılıçoâlu Toprakspor- Venı Karamursel (erkek) 14.00 Anadolu UnıverMtesı- T\1O(B) SLTOPL • 11.00 Deplasmanlı sutopu lıgi ( Atakoy) 1. KOŞL: F Ka^emumkara ' (3). P Tum Fruttı (I). PP Fantastıc (5) 2. KOŞL: F VıraVıra(2). P Latına(3).PP Hayrıyehamm (I) 3. KOŞL: F Toyota 1(5). P Karabeyhdn(4). PP Detena- tor(3)' 4. KOŞL: F Ramadan (5). P Husso(2). PP HafizŞıra- zı(I). S Peçenek(6) 5. KOŞL: F Hastay (6), P Gaddar (1). PP Tımurhan (5) S Şdhbatur(4) 6. KOŞL: F Şahbanaz (8), P Babatual (1). PP Emrecan (7) S Davutbatur (2). SS" Guruhan (3) 7. KOŞL: F Topnel (9). P Egebdtur (1). PP Barakbeyı (2") S Tatlıbeld(4) Gunun İkilisi: 7 Ko>u. 19 Tabela Bahis: 8 1 7 2 3. ALTILI GANYAN 5 5 4 3 6 1 5 8 9 1 1 7 2
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle