23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 1996 CUMARTESİ HABERLER AIYAP grubu salı günü • ANKARA (A4) - ANAP TBMM Grubu. 20. dönemin ilk toplantısmı 9 oeak salı günü yapacak. Toplantıda grup başkanvekilleri, grup yönetim kurulu. disiplin kurulu üyelikleriyle grup denetçiliği için seçim yapılacak. Gerekirse TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için de seçime gidilecek. ANAPGenelBaşkanı Mesut Yılmaz, partili milletvekillerine pazartesi günü genel merkezde ögle yemeği \erecek. ANAPmillefvekiIleri, salı günü de öğle yemeğini. TBMM'de birlikte yiyecekler. Cem: Erken seçime hazırız • KAYSERf (AA) - DSP Kayseri Milletvekili Ismail Cem. ülkenin büyük bir belirsizlik içinde bulunduğu bir ortamda. '"başbakanın kim olacağı" tartışmaları yapılmasınm. milletle alay etmek demek olduğunu söyledi. Il Seçim Kurulu Başkanı lshak Mehmet Çomu'dan mazbatasını alan Cem, yaptığı açıklamada. seçimlerin üzerinden 12 gün geçmesine karşın. hükümet kurma konusunda heniiz somut bir adım ahlamadıgmı kaydefti. RP'li Emre'nin aceleciliğj • ANKARA (Cumhurhet Bürosu)-TBMM. erken' seçimin ardından 20. yasama yilına gırmeden önce RP'ülerin neden olduğu skandallara sahne olmaya başladı. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. partisine yer begenmek üzere DYP ve ANAP'ın salonlannı gezerken. "en yaşlı üye" sıfatıyla geçici başkanlık görev i pazartesi günü başlayacak olan RP'li Süleyman Arif Emre. TBMM Başkanı Ismet Sezgin'in makam odasına yerleşti. Erbakan da "TBMM Başkanı" olarak Emre'yi ziyaret ederek kutlarken Sezgin. "Başkanlık makamı işgal altında" diye tepki gösterdi. Danışma Kuruhj'nu toplaması da tartışmalara yol açan RP'li Emre, tepkiler üzerine. görevinin heniiz başlamadığını kabul ederek makam odasını terk etmek zorunda kaldı. Lideri kabule naklen yayın • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin milletvekillerinin yemin töreninden bir gün sonra liderlerle yapacağı görüşmelerle ılgili olarak TRT-!,TRT-INT\eTRT Avrasya kanallanmn canlı yayın yapacağı bildirildi. TRT Basın Halkla Ilişkiler ve Protokol Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Demirel'in Çankaya Köşkü'nde 9 ocak salı günü liderlerle yapacağı görüşmelerin canlı yayınınin saat 09.00'da başlamasının öngörüldüğü belirtilirken canlı yayının süresine bağlı olarak yayın akışında düzenlemeler yapılacağı kaydedildi. Keskin'den DSP'ye suçlama • ANKARA (Çumhuriyet Bürosu)-CHPIi Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin. DSP'yi "iktidar kaçağı" olmakla suçladı. Keskin, "Ecevıt. 70 yaşında. bilgi ve becerisinı şimdi sunmayacak da ne zamansunacak" dedı. Keskin. CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında. DSP lideri Ecevit'in seçmene ANAP-DYP hükümetı içindever alma vaadinde bulunduğunu iddıa ederek. "DSP iktidar kaçağı rolüne soyunmuştur. Feodal yapıyı kullanarak yetki kullanımından neden kaçıyor? ANAP-DYP- DSP'nin içinde olacağı hükümet. 12 Eylül döneminde oynanan siyasetin taşlannı yerine oturtacak" diye konuştu. M.C Hukuk Fakültesi öğrenci kimliğimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. GÖKHAN ÇELESK Sürücû belgeını kaybettim. Hükümsüzdür EZİMEİLZE Sıvas kıyımını araştıran bilim adamlan, mağdurlann psikolojik yıkım yaşadığını söyledi Sıvas kryııııı sendromuAğir travma: Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sıvas katliamının, yaşayanlar üzerinde uzun süre tedaviyi gerektirecek ağır psikolojik yıkıma neden olduğu belirlendi. Katliamdan kurtulan 27. taşlı sopalı saldınlara hedef olan 34 ve olay günü görev yapan 18 hastane görevlisi üzerinde yapılan bilimsel birçalışma, katliamın psikolojik etkisinin, olayın anımsatılması durumunda yeniden alevlendiğini ortaya koydu. HÜLYA KARABAĞLI ANKARA- Madımak Oteli'nde 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sıvas katliamının, yaşayanlar üze- rinde uzun süre tedavi gerektire- cek ağır psikolojik yıkıma neden ol- duğu belirlendi. Katliamın neden olduğu psiko- lojik yıkımın. olayın yıldönümlerin- de. mahkeme sonuçları anımsatıl- dığında. olumlu v a da olumsuz yak- laşım sergileyen haber ve program- larvayımlandığında arttığı saptan- dı. Psikolojik bozuklugun hafifle- tılmesi için topfumsal bir destek sağlanması gerektiğine. tersi bir durumda rahatsızlıklann kronikle- şeceğine dikkat çekildi. Sıvas katliamının psikolojik bo- yutlan. Ankara Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sungur ile Çumhuriyet Üniversitesi öğre- tim üyesı Burhanettin Kaya'nın 2 yıla yakın bir sürede ortaklaşa yü- rüttükleri bilimsel çalışmada izlen- di. Katliamdan kurtulan 27. taşlı so- palı saldınlara hedef olan 34 \e olay günü görev yapan 18 hastane Madımak Oteli vanarken toplanan kalabalık tekbir sesleriy le kıvımı i/livordu. görevlisi üzerinde yapılan çalışma süreç içinde aşamalı olarak gerçek- leştirildi. Aşamalarolaylann gelişimini iz- leyen ilk 2. ve 6. ay. yıldönüm ve yargı karan sonrası biçiminde bö- lümlere aynldı. llk aşamada hasta- lığtn yalnızca akut biçimmin sap- tanması hedeflendi. Ikinci aşama- da, kronikleşen olgular tespit edi- lirken katliamın yıldönümünde de travmanın etkisini arttınp arttırma- dığı ölçülmeye çalışıldı. 'Travma sonrası stnes hastahğT (TSSH) bi- çiminde tanıınlanan hastalık şid- det ve nitelik yönünden ayn ayn ele alındı. llk aşamada travma sonrası stres bulgulan otel grubunda yüz- de 44, kültür merkezi grubunda yüzde 32. hastane grubunda yüzde 16 olarak belirlendi. Bu olgular hastalığın akut biçimini gösteren kişilerde ikinci aşama olarak ka- bul edilen 6. ayda otel grubunda yüzde 40. küitür merkezi grubun- da yüzde 11, hastane grubunda yüz- de sıfır çıktı. Olavdan sonraki 6. ayda tüm çalışma gruplannda trav - ma sonrası stres hastalıgının göriil- me oranlannda düşüş görüldü. 3. aşama olan katliamın yıldönü- münde. trav ma sonrası stres hasta- lıgının görülme oranlan otel gru- bunda vüzde 55. kültür merkezi grubunda yüzde 15 ve hastane gru- bunda yine yüzde sıfırolarak orta- ya çıktı. Dava sonucu stres arttı 4. aşama mahkeme sonucunun açıklanmasından sonru yapıldı. Has- talık bulgulan otel grubunda yüz- de 59. kültür merkezi grubunda yüzde 26 ve hastane grubunda yüz- de 6 olarak belirlendi. Yani. hem otel. hem kültür merkezi hastalık be- lirtileri gösteren olgulann sayısın- da artısgörüldü. llk aşamalarda be- lirtilerinyüksekçıkmadığı hastane grubunda bu aşamada hasıalık iz- len görüldü. Doç. Mehmet Sungur Hastalık askeıieride etküiyorANKARA (Çumhuriyet Bürosu)- Sıvas katliamının psikolojik boyutlanna ilişkin araştırmayı yapanlardan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sungur. elde edilen bulguların bir çalışma grubu oluşturulması gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Sungur. •travma sonrası stres hastalığı'nm, PKK ile yoğun çatışmalann yaşandığı Güneydoğu'daki askerlerde de görüldüğüne dikkat çekti. Katliamdan sonra geliştirilen "Bir daha böyle olaylar vaşanmasın" söyleminin toplumsal gerçekleri hafifletmeyeceğini kaydeden Sungur. rravmaların giderek güncelleşen bir nitelik kazandığına dikkat çekti. Sungur. olayın yıldönümü ve yargı kararları sonrasında travmada artış görülmesini, "Olay yıldönümünde ortaya çıkan üzüntii »e mahkeme sonuçlannın travmaya uğrayan kişilerin beklentilerinin gerisinde kalışı bu alevlenme>ezemin hazııiamış olabilir" biçiminde yorumladı. Sungur. Güneydoğu'da görev yapan askerlerde de 'travma sonrası stres hastahği". görüldüğünü kaydetti. CHP'de huzursuzluk bitmiyor Muhalifler hesaplaşma peşinde ANAPyRP'yle koalisyona vstmyor TL'REY KÖSE ANKARA - CHP'de parti içi muhalefetin tem- silcileri. parti mec- lisi'nin (PM) bir an önce toplanarak seçim so- nuçlannı değerlendınnesitıi istediler. PM üvelerinden Hasan Fehmi Güneş, "Yüz- de 10'luk sonuç. CHP için utanılacak düzev de bir boz- gundur. Inunılmaz bir so- nuçtur. unutturamazlar. So- rumluluğu üstlenenlergere- ğini vapmalı" dedi. Samsun Milletvekili Murat Karayal- çın da. -Kurultav çağnsı yap- mayı uvgun görmüvorum. Ancak, seçmenin \ erdiği me- sajlan i>i değerlendirmekge- rekir" diye konuştu. CHP'de seçim yenilgisi- nin ardından Merkez Yöne- tim Kurulu (MYK) toplana- rak bir ön değerlendirme yaptı. Bu toplantıda MYK üyeierinden Rıza Yılmaz yö- nerimi eleştirirken. diğer ba- zı üyeler Genel Başkan De- nizBaykaTa "Sizoimasaydt- nız barajı geçemezdik'" gö- rüşünü ilertiler. Baykal da gerekirse kü- çük kurultayın toplanabile- ceğinı açıkladı: ancak bugü- ne dek bu yönde bir adım atılmadı. PM de toplantiya çağnlmadı. Baykal'ınhükü- met sorununun çözülmesin- den sonra parti içine dönük bazı kararlar alacağı ve yö- neiinıdedeğişikliğegidece- ği beklentisi kulisler- de ifadeedildi. PM üyelerinden Hasan Fehmi Güneş. "Tarnşmav ı ertetKnr- lar. PM toplanmıvur. Bu nukani/nıalar iş- letilmeli. Yü/de 1 D'luk sonuç CHP için utanılacak düze>- debirbozgundur. Bunun te- sellisi. partinin o\ u değil, > İV- nctimin hatası olduğunu ka- bul etmektir" dedi. Güneş. seçimler öncesinde örgütün dışlandığını. parti içi demok- rasinin işletilmedigini belir- terek sözlerini şöyle sürdür- dü: "Alınan m, CHP'nin top- lumdaki desteğinin ifadesi değüdir.CHPIisecmen.CHP yönetimini ce/alandırdı. Bu o>.buvönetimin alabildiği,bu yönetime la\ık görülen o>- dur.CHP'nin parti içisonın- lannınsayısal ifadesidir. Boz- gunun nedenlerinden biri, propaganda döneminin yan- lış varsavımlara.etkinliklere dayandınlmasıdır. Seçim bil- dirgea PM'de tarbşıtmadı: id- diasız. sıradan bir bildirge. İçinde 'Yeni CHP' sözcüğü bir kezbüe kuUanılmamış. Bu sözcük, CHP'nin eskimişli- ğini, bugünkü partinin Ata- türk'ün partisinin devamı ol- madığını iddia edenlerin kul- landığı bir sözcükriir." Samsun Milletvekili Mu- rat Karayalçm da. sos\ al de- mokratlarkonferansı toplan- ması önerisini gündeme ge- tirdi. • ANAP'ın, Çiller'in başbakanlığı ya da yeni bir erken seçim yerine, RP ile koalisyon kurmayı tercih edeceği belirtildi. ANAP"a göre, "RP ile koalisyona mecbur kalabilirler." Dl RDANE KOCAOGLl ANKARA - ANAYOL konusundaki baskılara ve bu formülü vaşama geçir- mek için yapılan çeşitli te- maslara karşın. ANAP-RP koalisyon olasılıgı güçlen- tneye basladı. Partilerini ıktidarda görmek ve ikti- dar olanaklanndan yarar- lanmak isteyen ANAP ör- gütünün. RP'li koalisyona daha sıcak baktıöı bildiril- di. ANAP'ın, DYP lideri Tansu Çiller'in başbakan- lığı ya da yeni bir erken se- çim olasılığına karşı. RP ile koalisyon kurmayı ter- cih edeceği belirtildi. Erken genel seçimlerin ardından RP. DYP ya da ANAP'ın açık farkla öne geçememesi. hükümet kri- zini çözmek yerine daha da büyütür- ken. yeni bir erken seçim de dahıl ol- mak üzere çok savıda senaryo \e hü- kümet tormülünün gündeme gelmesi- ne neden oldu. Çok sayıda formülü dile getiren ANAP lideri Mesut Yılmaz. ne zaman istersegörüşmeyehazır olduğunu bil- dirdiği Başbakan Tansu Çiller'letemas kurarak. önerilerine yanıt almay ı bek- liyor. Çiller'in. başbakanlıktan vazgeç- meyeceği görüntüsünü vermesi, ANA- YOL'u zorlaştıran en önemli etken olurken. Çiller'in başbakanlığına şid- detle karşı çıkan ANAP'lılar. ANA\'OL olasılığının, ancak Çiller dışında biri- nin başbakanlığmda gerçekleşebile- ANAPörgütü. V ılma/'ı RP'yle koalisyon için zorluyor. ceğini dile getirdiler. ANAYOL'u zor- laştıran diğer bir neden de ANAP ve DYP liderlerinin üçüncü ortak konu- sunda da anlaşamamaları oldu. Yıl- maz, üçüncü ortağın DSP. Çiller de. CHP'nin olmasını istediklerini açık bir dille ifade ettiler. Kararsızlık ANAP yönetimi. hükümet krizının çözümünde hangi tutumu sergileye- cekleri konusunda kararsızlığa düştü. Bu nedenle kendisine dayanak arayan ANAP yönetimi. örgüt eğilimini be- lirledi. Alınan bilgileregöre. örgütün hemen tamamı. partinin mutlaka iktidara gel- nıesini istedı. ANAP'ı iktidarda gör- mek isteyen partililerin büyük bölümü ise koalisyonun RP ile kurulması yönünde eörüş bildirdi. Başta ANAP'îı be- lediye başkanlan olmak üze- re il ve ilçe başkanlan. ANAP'ın 4 yıl daha muhale- fette kalmasının partiyi çöker- teceği «örüşünü dile aetirdi- ler. Partililer. iktidar istekleri- ne karşın ANAP'ın, Çiller'in başkanlığındaki hükümette yeralmaması gerektığini sa- vundular. ANAP'lı bir yet- kili. Çiller başkanlığında bir hükümete "evef* derse, Me- sut Yılmaz'ın "işinin bitece- ğini" ileri sürdü. Üsldüzeybir ANAP'lı ise " İstanbul, İzmir»e Ankara dı- şında kalan hemen tüm teş- kiladarımız. Anadolu'dan gc- len milletvekilleri RP ile ko- alisvon kurulmasını istiyor- lar. Ankara-İstanbul. İz- mir'den çıkardığımız millet- vekili sayısı ortada. 25 dola- > ındaki millervekiline karşın 100'ün üzerinde milletvekili vearkalanndaki teşkilat" de- di. Aynı yetkili. RP ile ko- alisyon yapmal?rı durumun- da. bunu kansıııa. oğluna. ge- linine nasıl anlatacağını. kom- şulannın yüzüne nasıl baka- cağını bilemediğıni belirtirken şunla- rı kaydetti:"Ama, teşkilatlar RP ile koalisyon yapın' diyor. RPseçimlerden birinci parti olarak çıkmış. Bu durum- da çaresiz kalabiliriz. 'RP, birinci par- ti olmasına karşın dışlanırsa, bir son- raki seçimlerdetek başına iktidar olur" görüşleri de var. Bu göriişü diiegetiren- ler haksız sayılmaz. Erbakan'ın nasıl bir politikacıoiduğunu bilmemize rağ- men. RP ile bir koalisyona mecbur ka- labiliriz." ANAP'lı örgütler yanında, başta KorkutÖzal olmak üzere partinin ağır toplan ve BBP lideri ANAP Sıvas Mii- letvekili Muhsin Yazıcıoğlu da. ANAP- RP koalisyonu konusunda Yılmaz'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Curkan-Keskin kavgası büyüyor 'Keskin'in uygulaması Yüce Divan'lık suç' ANKARA (Çumhuriyet Bürosu) - DSP Ankara Milletvekili l luçGürkan ile CHP'li Bayındırlık ve İskân Bakanı Adnan Keskin arasındaki kavgabüyüyor. Bakan Keskin'in uygulamalannın "Yüce Drvan'bksuçr oluş- turduğunu söylcyen Gürkan. TBMM'nin açılmasıyla birlikte Meclis soruştuıması için girişimde bulunacağını bildirdi. Gürkan. ihalelerle ilgili soruönergesi iıze- rine kendisine suçlamalar yönelten Kes- kin "e. "Adnan Keskin. Yüce Divan'lık uy- gulamalarını gizlemenin telaşına kapılmış. Sokak kabadav ısı tehdhlerini ve yalan suç- lamalannı bıraksui, sorulanma doğrular- layanıtversin" dedi. Keskin'in. müteahhit- lerin ve .4li Özcan'ın danışmanlığını yap- tığını söyleyediği Gürkan. suçlamalann doğru olmadığını savundu. Gürkan. şunlan söyledi: "Sayın Keskin, 24 Aralık 1995 erken seçimlerinden 9 gün önce, 15 Aralık 1995 günü, 775 sa\ ılı Gece- kondu ÖnlenıeYasası uvarınca kooperatif- lerearsadağıtimı konusunda 1994vılından bu yana uygulanmakta olan vasağı kaldır- mıştır. Bakaniık yetkililcri, bu koşullarda top- lam 5 ilde gecekondu önleme bölgelerinden arsa talep eden kooperatiflere dağıtım va- pılabileceğini vazıvla bildirmiştir. Ancak Sayın Keskin, 19 Aralık 1995günü kendioiuş- turduğu bir komisvon marifetivle bu dağı- tımı bir tek kendi seçim bölgesi olan Deniz- li'deyaptırmıştır. Bu eylem. bakaniık imkân- larının seçim öncesinde, Adnan Keskin ta- rafindan kendi siyasal çıkarları için pena- sı/ca kullanıldığının en somut \ e bekjeli ka- nıttdır. Bu olay.gerçek anlamında ^ üce Di- van'lık bir suçtur. Sayın Keskin'in de bu nedenle telaşlandığı anlaşılnıaktadır." Turgut'tan suçlamalara yanıt 6 MHP hiçbir zaman terör yuvası olmadı' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Eski MHP Dıvarbakır II Başkanı Ahmet Pekta- nenın Mjçlamalanna hedef olan MHP Ge- nel Başkan YardımciM Servet Turgut, par- tisinin hiçbir zaman "terör yuvası" olına- dığını belınerek "Allah'a şükür, biz karın- cavı incitmekten korkan insanlarız" dedi. Eski MHP Dıvarbakır İl Başkanı Ahmet Pektane'nin. gazetemizin dünkü sayısında yer alan ve MHP Genel Başkan Yardımcı- sı Turgut'un "adamı" olduğunu öne sürdü- ğü MHP Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Mgit'in partiyi "itirafçılannüssü"durunuı- na getirdiği yolundaki açıklaması. Servet Turgut'un tepkısine neden oldu. Turgut. dün Cumhuriyete v aptığı açıklamada. paı - tısının ve kendisının. Pektane'nin ılcrı sür- düğü göriişlerle ılgisınin bulunmadığını söyledi. "MHP, bugüne kadar hiçbir za- man terör yuvasrolmamıştırdiyen Turgut. "Allah'a şükür biz kanncayı incitmekten korkan insanız" görüşünü dile getirdi. Pektane'nin sözlerinın "iftira" olduğunu ifade eden Servet Turgut, şöyle dedi: "Biz doğulusuyla, batılısıyla, kuzevlisiy- le. güneylisiyle Türkive'nin bir bütünlük içinde olmasını arzu edivoruz. Hiçbir karan- lık güçle MHP'nin bağlantısı olmamıştır, «Imavacaktır." 1 MHP Genel Başkan Yardtmcısı Turgut. "Tanımam da mümkün değil. Divarbakır'a bir kere gittim havatımda. O zaman da ce- zaevindeki arkadaşlarımıza moral verdik. Teşkilatlarımızıgezdik. Devletin bölünmez hütünlüğü noktasında Kürt-Türk ayrımı- nın ortadan kalkması için dilimi/in döndü- ğünce sevgivi, kardeşliği anlattık" diye ko- nuştu. CUMARTESİ YAHLARI ATAOL BEHRAMOĞLU Teessüf Bazen bir sözcük. bütün birdurumun özetidir. Öze- ti olmakla kalmaz, içinizde bir avuntu duygusu uyan- dırır. Duygusal karmaşalar ve gerilimler yaşanmış, zi- hinsel çabalar harcanmış, yapılabilecek her şey ya- pılmış, söylenebilecek her şey söylenmiş, hepsi so- nuçsuz kalmıştır. O zaman, o anahtar sözcük, yüre- ğinizin bir köşesinde kendine usulca yer yapar. Onun varlığı, acı da olsa, bir avuntudur. Tutunacak bir şe- yiniz vardır artık... Ölümle ilgili durumlarda, bu anah- tar sözcük "yazg/"dır. "Yazgı" iradenin, aklınyenilgi- yi kabul etmek zorunda kaldığı noktada sığınılan söz- cüktür. Ötesi. "unutuş"tur... Yaşamla ilgili, kimi kezölüm kadar üzüntü verici durumlarda, "teessüf" benim anahtar sözcüğümdür. "Üzüntü", "keder". "öfke", "acıma", "pişmanlık". "özlem". az çok bir beklentiyi içeren kavramlardır... "Teessüf". tıpkı "yazgı" gibi, hiçbir beklentinin. durumu değiştirmeye yönelik hiç- bir umudun kalmadığı noktada, kederli bir kabulleni- şi adlandıran sözcüktür... Onun ötesi de, tıpkı "yaz- g;"nınki gıbi, yaşamın hemen hemen şaşmaz bir ku- ralı olarak. "unutuş"tur... • • • "Teessüf"; acıma, keder, elden çıkan birşeyden do- layı kederlenme anlamlannı içeren Arapça "esef söz- cüğünden türetilmiş. Türkçede "acınmak", "yazık- lanmak" sözcüklerıyle karşılanıyor. Türkçe kökenh bu sözcüklerde, fazlaca maddi bir anlam yükü var. Bir yitiğin ardından dövünmek. ağlamak gibi... Bu söz- cükler bence. 'feessöfteki gönül kırıklığını içermiyor... (Onların da değişik kullanım yerleri olduğu kuşkusuz. Sözgelimi, tuttuğunuz takımın golcüsü ayağı sürçtü- ğünden penaltıyı kaçırdığı için yazıklanabilirsiniz). Bi- rine "esef" bildirmek. oldukça ağır durumlar için söz konusudur ve bir suçlamayı içerir. Türkçe karşılıkla- rında, bu anlam ayrıntısını da bulamıyoruz. Görüldü- ğü gibi kimi sözcüklerin böyle ele avuca sığmaz ve üzerlerinde düşündükçe derinleşen, ayrıntılarla zen- ginleşen anlamları var... • • • Anlam derinlikleri, ayrıntılar, kişisel ve özgün ola- nın irdelenmesi, edebiyatın işidir... Yazık ki, yaşadığı- mız dönemlerde, edebiyatta (ve öteki sanat alanla- rında da), tüketim toplumu ahlakının baskısı altında, bir yüzeysellik, sıradanlaşma, şablonlaşma etkin. in- sanlar arasındaki ilişkilerde, arkadaşlıklarda bile, ay- nntılara, kişisel özelliklere inme özeninden çok, şab- lon değerlendirmeler geçerlidir. Kimi kez, üstelik en yakınınız olmuş birinin, ortak yaşantılarınızla, kişiliği- nizle ilgili, her şeyi bir anda basitleştiren. bir şablona indirgeyiveren değerlendirmeleriyle karşılaşmanızola- sıdır. Böyle bir durumda, içinizde uyanacak "şaşkın- lık", "üzüntü", "öfke" vb. bir dizi duygudan sonun- cusu. büyük olasılıkla "teessüf" olacaktır... • • • Insan ilişkilerinde ve genel olarak bütün değerlen- dirmelerdeki sıradanlaşmada, sistemin emrindeki medyanın büyük sorumluluğu var. Bu medya, yapısı gereği, kişisel özgünlüklere. ayrıntı derinliklerine in- mez, inemez. tddialân tam ters yönde de olsa, şab- lonların, sığlıkların, genel geçer değer yargılarının sı- nırları içinde kalmak zorundadır. Yoksa ilginçliğini, sı- radanlığın aracı olma özelüğini. bir başka deyişle, müşterisini kaybeder... Böyle bir medyanın sorun ir- delemeye. hakemlik ya da yargtçlık yapmaya yelten- mesi ise, sadece komik olmaktadır... Cumhurbaşkanı Adanada Demirel: Laik düzen değîşiîiez SAMİHAZMİEZER ADANA - Cumhurbaşka- nı Sülevnıan Demirel. hü- kümet kurma görevini v ere- ceğı kişinin oluşturacağı hü- kümeti onaylaması için gü- venoyu şartı arayacağını söy- ledi. Hükümetin 45 günlük süre içerisinde kurulama- ması durumunda genel se- çimin yenilenebileceğini vurgulayan Demirel. "San- dıktan çıkanı beğenmediği- miztakdirde sandığa girme- mek lazım. Çıkandan hoş- lanmavabilirsiniz. ama ona uyacaksını/" uyansında da bulundu. TürkıyeCumhun- yeri'nin "laikvedemokrat'" bir deviet olduğunu kayde- den Demirel. bu temel nite- likleri değış.tirmeye kimse- nin gücünün yetmeyeceğıni söyledi. Kentin düşman işgalin- den kurtuluşunun yıldönü- mü törenlerine katılmak üze- re Adana'v a gelen Demirel. valilikte kutlamalan kabul etttikten sonra. v ağış nede- niyle Adana Büyükşehir Be- lediyesi Tiyatro Salonu'na alınan kurtııluş vıldönümü törenlerine katıldı. Demirel, burada yaptığı konuşmada 24 aralık seçim ^nuçlanna ilişkin mesajlar v enrken mıl- letin hür iradesı ı le bir Mec- lis'in meydana getirildiği- ne işaretetti ve ülkenin bun- dan gurur duyması gerekti- ğini söyledi. Kımsenin "Bu seçim milletin hür iradesi ile olmamıştır** div emeyeceğı- ni kaydeden Demirel. diiz- gün ve düriist bir seçimin vapıldığını belirterek şöyle dedi: "Sandıktançıkanıbe- ğenmedigimiz takdirde san- dığa gitmemek lazım. San- dığa gittiniz mL çıkana birşey demememiz lazım. Çıkan- dan hoşlanmavabilirsiniz, ama ona uvacaksınız. Eğer Türkive. ko>-duğu kurala uv- mayacaksa,o kuralı kovma- ması lazım. Türkiye'de hu- zur, kanun hâkimiveri, ana- \asa olacaktır. Buolursa ül- kemizi daha ileri gotürürüz." Hiç kimsenın. "Türkive Cumhuriveti devletinin te- mel niteliklerinin deg^tirile- ceği" şeklınde en ufak bir şüphesinin olmaması gerek- tiğinın de altını çızen De- mirel. devletin laik ve de- mokrat niteliklerini değiş- tirmeye kimsenin gücünün vetmeceğinı vurguladı. Mılli Eğıtım Bakanı Tur- han Tayan, Sağlık Bakanı Doğan Baran. DYP Genel Başkan Yardımcısı Halit Dağh ile ANAP Genel Baş- kan Yardımcısı İmren Ay- kut'un da hazır bulunduğu kurtuluş y ıldönümü törenle- ri dolayısıyla valilık özel defterini de imzalayan De- mirel. deftere "Büyük Ata- türk'ün kurduğu Türkive Cumhuriveti'nin laikvede- mokratik niteliğini koruva- rak sonsuza kadar var ola- cağını"yazdı. Cumhurbaşkanı Demirel. Adana gezisinin son durağı olan Cukurova Gazeteciler Cemiyeti "nde. hükümet kur- ma süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Demırel. sistemde. hükü- meti kurma çalışmaları ile görevlendirilen kişinin, baş- bakan olmadığını kaydede- rek. şunları söyledi: •'Gö- rev alan, hükümet kurmak- la görev lendirilmis kişidir. O görvv i alan kişiye hiçbir hak doğmaz. Sadece hükü- meti kurmak için çalışma sorumluluğu doğar. Eğerbu- nu makul bir süre içinde ya- pamıvorsa, görev i veren Cumhurbaşkanı, o görevi aiır. başka birineverir. Onun iade etmesine de gerek yok- tur." Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. hükümetin 45 gün içinde kurulupgüveno- vu alamaması halinde se- çımleri yenileyebileceğini bildirdi. Demirel. "\e ya- palım? 'Meclis hükümeti çı- karamadı. seçime de gıtmek istemiyoruz.' Ne Yapalım? Demokrasiden vaz mı geçe- lim? Bir hükümet çıkara- cak Meclis'i bulana kadar seçime devam edersiniz. Va- tandaş emin olsun ki devlet, bütün kummlan ile görevi- nin başındadır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle