24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 OCAK 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBMM'ye 100'den fazla tarikat-cemaat üyesi milletvekili girdi Tarikatçılar MecKs'te Dini yayınlap fuarı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehir Beiediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. eski Rize Beiediye Başkanı Şevki Yılmaz'ın TBMM'de "Erbakan Hoca nasıl yemin ederse o şekilde yemin edeceğini" söylediğini bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan dün Yeni Asya Yayınlan tarafından Fatih Camii avlusunda düzenlenen "Fatih lkinci Kitap Fuan"nın açılışını yaptı. Fatih Camiı'nde cuma .namazını da kılan Erdoğan. RP'deki eski-yeni kuşak çatışması konusundaki bir soru üzenne şö)le konuştu: "Bunlann hepsi uydurmadır. Mesela Sayın Menderes ile ilgili olarak benim 'Fethullahçıların partimize sokmuş olduklan bir mayındır" di>e bir beyanda bulunduğum söyleni>or. Dini >avınlann yeraldığı kitap fuanna yaklaşık lOOyayınevi katılıyor. Fuar 28 ocak tarihine kadar açık kalacak. CHP binası işgal edildi • SI\AS (Cumhuriyet) - Arkadaşlannın gözaltına alınmasını protesto içın CHP il binasını işgal eden 15 öğrenci. polisin düzenledigi biroperasyonla gözaltına alındı. Olay sırasında işgalcilerin rehin tuttuğuCHP yöneticilerinden Güngör Serin kalp krizi geçirdi. Olaylar sırasında 4 polis memuru yaralandı. CHP tl Başkanı Metin Karadeniz bu tür olaylara taviz vermeyeceklerini söyledi. Çevikçe'den uyarı • ADANA(Cumhuriyet)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erol Çevikce, cunıhuriyeti. demükrasiyi ve laikliği tehdit eden bir hükümet girişimi ve oluşumuna kesinlikle karşı olduklannı söyledi. Çevikçe RP ile koalisyon hazırlıkları icinde olan ANAP'ın Türkiye'ye ciddi faturalar ödeteceğini de öne sürdü. RP'ye 'koşullu ever • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, 6 milyon seçmenin o> unu alan ve seçimlerden 158 milletvekili çıkaran Refah Partisi"nin hükmet kuıma çalışmalannda gözardı edilemeyecegini söyledi. Türk-tş"in Ankara il temsilciligi toplanrısında konuşan Meral, RP'nın demokratik ve laik hukuk dev leti kurallanna baglı kalarak, azınlık hükümeti kurmasma olanak tanınması gerektiğini belirterek RP'yle kurulacak azınlık hükümetinin en az bir yıl denenmesi gerektiğini ifade etti. Zamlan protesto gösterisi • İstanbul Haber Senisi - Sanayi Mahallesi'nde önceki gece zamlara karşı yapılan gösteride gözaltına alınanlann serbest bırakılması istendi. İstanbul Emekçiler Derneği Başkanı Gülgün Nergis imzasıyla yapılan yazılı açıklamada. Sanayi Mahallesi'nde zamlara karşı gösteri yapanlara karşı polisin cop kullandıgı öne sürülerek "Feriha Ors. Binnaz Yalçın, Hatice Atmaca. Ayla Yılmaz halen gözaltındadır. Gözaltına alinanlann derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" denildi. Askeri kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZGÜR KIVANÇ Açıköğretim fakültesi kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ALl KILIÇ YUSUFÖZKAN ANKARA-Sağdaki siyasi partiler. 24 Ara- lık erken seçimleri öncesinde. tarikat ve ce- maatlerin oylarını alabilmek içın yoğun ça- ba harcarken tarikat ve cemaatlere yakınlığı ile tanınan 100'den fazla ismin milletvekilli- ğini kazanarak Meclis'e girdikleri bildirildi. Yenı oluşan TBMM'de. Nakşibendı tarikatına yakm olduklan savlanan milletvekilleri, ANAP ve RP çatısı altında toplanırken Nurcuların DYP lıstelerinden Meclis'e girdikleri belir-' lendı. Bugüne kadar ANAP ve DYP kanadın- da yer alan Sülevmancılar, 24 Aralık seçim- leri'nde RP'den TBMM'ye geldiler. Süley mancılartankatının kurucusu Süleyman Hil- mi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denizol- gun. Antalya'dan RP Milletvekili seçıldı. 24 Aralık seçimleri öncesinde Nurculuğun •önde gelen cemaat liderlennden FethuUahGü- len ve Mehoıet Kutlular gibı ısimlen Başba- kanlık Konutu'na çağırarak destek ıstediğı öne sürülen Başbakan TansuÇUIer'in yenı se- çilen mılletv ekilleri arasında Nurculann ağır- lık.Iı olduğu bildirildi. Seçim öncesinde par- tısındeki milletvekillerıni tarikat ve cemaat- • TBMM'deki tarikatçı milletvekili haritasına göre, Nakşibendiler, RP ve ANAP'ta; Nurcular, DYP"de yer aldı. Uzun süre Demirerin yanında saf tutmalanyla tanınan Süleymancılar ise bu kez RP'de. Meclis'te her beş milletvekilinden biri, bir dini cemaate ya da tarikata bağlı. larin o> unu alabilmek içın "destek turlarTna çıkardığı savlanan Çiller'in. lıstesıııde Nur- cu kesime yakınlığıyla bilinen eskı Kavsen Valisı Saffet Arıkan Bedük. Erzuruın Millet- vekili İsmail Köse. Manısa Milletvekili Rıza Akçalı ve eski Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya gibi isımlere ver vermesı- nin. bu kesimden destek görmesini sağladı- ğı belırtildi. 1980 öncesinde Buca Beiediye Başkanlığı sırasında. Fethullah Gülen ceına- atımnaçtığı v urtlara destek verdiâı belırtılen DYP İzınır Mılletvekılı Işılav Sa\gın ile Rı- fatSerdaroğlu'nun da seçimden bir süre ön- ce Gülen'ı ziyaret ederek destek istedikleri öğrenıldi. Seçim öncesi. Islami kesimin desteğini sağlanıak içın voğun çaba harcayan ANAP'tan da Nakşibendı tankatına yakın oldukları be- lırtilen çok sayıda adayın milletvekili şeçıl- diğı kavdedıldi. Nukşibendı tarıkatmın şey- hı Mehmet Zahitkotku'nun ölümünden son- ra Necmcttin Erbakan ile "post ka\gasına" gıren ve şevhin posluna oturmasmın urdın- dan Erbakan ile volları avrılan Prof. Esad Coşan'ın önderliöindekı en önemlı Nakşi- bendı grubu olan Iskender Pdşa cemaatı. se- çim öneesi ANAP'a açık dotek verdi. Nak- şibendı olduğu bı linen v e Vlehmet Zahıt Kot- ku'dan •'maneviterhiyealan"'. KorkutÖzal'ın dişinda Ali Cuşkun ile Abdülkadir Aksu gı- bı isımler. ANAP'tan milletvekili oldular. Nakşibendı olduğu ılerı >ürülen ANAPTrab- zon Milletvekili F.vüpAşıkda venıdenseçil- di. Adı bu kesımle anılan Konya Milletveki- li Mehmet Keçeciterdevenıden Meclis'e gei- di. Seçimin galibi olan RP'nın milletvekılle- nnın önemlı birbölümünündeNakşibendi ta- RP lideri Erbakan, seçim sonuçlannın açıklanmasından sonra izlediği ılımlı ta\ nnı yabancı basın kârşısında terk etti. (Fotoğraf: AA) Erbakan: Laikliğî değiştireceğiz RP Genel Başkanı, yabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısında, partisı dışındakileri bir kez daha din düşmanı olmakla suçladı ANKARA (Cumhurhet Bü- rosu) - lktidar arayısı nedenıyle seçimleröncesindeki laik cum- huriyet rejimi ve Batı'va karşıt tutumunu. "açıklamalannda" yumuşatmak zorunda kaldığı gözlenen RP Genel Başkanı Nec- meftinErbakan'ın. yabancı ba- sın mensupları için düzenlediği basın toplantı- sında "tavizkârgörüntüyü" değiştirmeye özen göstermesı dikkat çektı. Hükümet kurma göre- vinin seçimlerden birinci sırada çıkan kendile- rine verilmesi gerektiğini anlatan Erbakan. RP dışındaki partilerin "din düşmanı" olduğunu öne sürdü. RP lideri. hükümeti kurduklannda gümrük birliği (GB) belgesini gözden geçire- cekJerini. laikliğın tanımını değıştıreceklerini be- lirterek "laikliğin din düşmaniığı olarak uygu- landıgını" öne sürdü. Erbakan, dün Ankara Büyükşehir Belediye- si'ne bağlı ASKİ tesislerınde yabancı basın mansuplan için kahvaltılı birbasm toplantısı dü- zenledi. RP'nin seçim zaferinın tersıne çevril- mek istendiğıni savunan Erbakan. Türkiye ha- ritası üzerinde RP'nin aldığı oy oranlan ile iî- gili brifing v erdi. Erbakan. "\lilli görüş. Ana- dolu'nun bağn Koma'dan çıkmıştır. Bu vanar- dağ her yere yav ılıyor ve yanardağın kenarlan ısınıyor"" dedi. Konuşmasının büyük bölümün- de dîş politika> a ağırlık veren RP lideri.l.MF. GB. Çekiç Güç. laiklik. NATO. Islam birligi ve te- rör konulannda şunlan söyledi: GB- İslam birliği: 6 martta kabul edilen GB belgesini iktidara geldiğimizde değiştireceğiz. GB anlaşması içinde kabul edilmesi mümkün olmayan maddelervardır. Bız. Avrupa ilegüm- rüklerin sıfırlanmasına karşı değiliz. Aldıklan her karara uymamızı istiyorlar. Buna şaşınyo- rum. Türkiye'ye hakaret yapılmıştır. Türkiye'ye uşak muamelesiyapamazlar. GB'nin bazı mad- deleri. Türkiye'yi sömürge statüsüne sokuyor. AB'ye 2010 yılına kadar alınmayacağız. Biz AB'ye girmek degil, Islam birligini kurmayı amaçlıyoruz. Islam birliği. AB'ye rakjp olarak kurulmuyor. Islam birliğinden niye çekiniliyor? Bir AB var. NAFTA var. Islam birligi niye ol- masın? Islam âlemi. Türkiye ve Batı bir arada yaşayacak. savaşmayacaktır. Laiklik: RP iktidara geldiğinde laiklik Tür- çeleştirilecektir. Laiklik vabancı bir kelimedir. Bu. anayasanın Türkçe olması ilkesine de ay- kındır. Laiklik Batı'da ne ise onu istiyoruz. Bu kelime Türkiye'de din düşmaniığı olarak tatbik edilmek isteniyor. Halkın inancı. tarihi ile sa- vaştıklan için diger partiler din düşmanıdır. Lo- zan Antlaşması'nda gayrimüslimlere tüm hak- lartanınmıştır. Türkiye'de Müslümanlann da ay- nı haklardan yararlanmasını sağlayacağız. Tür- kiye 'dekitek laikparti. RP'dir. Diğerpartilerdin düşmanıdır. Terör: Olağanüstü Hal Bölgesi'nde bazı ka- mu görevlileri halka zulüm yapıyor. Bu bölge 18 yıldır olağanüstü koşullarda yönetilıyor. Kürt olan insanlara sen Türksün dedirtiliyor. Biz, in- san haklanndan yanayız. Bir insan Kürtse Kürt- tür. lnanç özgürlüğü dahil olmak üzere. biz her- kese insan hakkı istiyoruz. Çekiç Güç, NATO, Kuzey!rak:Komünizmin önünü kesmek için kuruîan NATO. Varşo\a Paktı'nın dağılmasıyla bu işlevini yerine getir- miştir. Türkiye bu süreçte en ağır rolü üstlen- miştir. Şimdi komünizm bitti ve NATO bir kim- lik arayışına girdi. 3izbukimligibulmasına>ar- dımcı olacagız. IMF: Iktidanmızda IMF ile ilişkilerimizi kes- meyeceğiz. Ama yeniden yapılandıracağız. Ge- lişmiş ülkelerde olduğu gibi. çiftçimizev erece- ğimiz parayı. IMF'nin belirlemesini kabul et- meyeceğiz. Devlettedevamhlıkesastır. Devle- tin bütün iç ve dış borçlannı ödeyeceğiz. Batı basınını da sucladı Erbakan'dan Leopard tankı gafı ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. partisine karşı yayın yapan bazı yabancı yayın organlannı "sirk a>nalan" olmakla suçlarken. "Kendinize kötülük etniovin. acıvın" dedi. Erbakan'ın dün diğer partilerden önce davranarak 24 Aralık seçimlerinden sonra yabancı basın mensuplan için düzenlediği basın toplantısında. Leopard tanklan konusunda da gaf yaptığı belirtildi. Erbakan'ın. Almanya'da Leopard tanklannı geliştirme projesinin başında olduğunu söylediği 1950'li v ıijşrda henüz Alman ordusunun kurulmadığı ve tank çalışmasının bulunmadığı sav landı. Basın toplantısında. partisinin bilinen dış politika görüşlerıni ayrıntılı bıçimde anlatan Erbakan. "Avrupa'nın düşmanı geliyor" yolunda başlık taşıyan bir Alman gazetesinın kupüriinü toplantıyı ızleyenlere gösterdi. Erbakan. "Biz kimsenin düşmanı değiliz. Bazı Batılı gazetecileri uyanyorum. Skolastik. dogmatik. ömargılı ve çarpıtılmış haberier vazma\ın~ dedi. Erbakan. laıklikle ılsıılı görüşlerıni belirtırken de. Alman parlamentosunun yasaları yaptıgı sırada, Hıristi>anlığın diişüncelerini de göz önüne aldığını belirterek. bu tartışmalann olduğu 1951-1954 yılları jrasında Leopard tanklannı geliştinne projesinin başmühendisi olarak görev vaptığını ^yledi. Ancak. basın toplantısına katılan bazı vabancı büyükelçilık diplomatlan. İkınci Dünva Savaşı'ndan yenik çıkan Almanya'nın henüz o tarihte ordusunu kıırmamış ve Leopard tankı projesini geliştırınemiş olduğuna dikkat çektiler. RP lideriNecmettin Erbakan'ın basın toplantısındaki diğer dikkat lp çekicı sözlen şöyle: - Siyasi partiler. 24 Aralık'ta çıg gibi gden RP'den kaçışı sağlamak için seçim sistemini değiştirdiler. Hırsı/ ancak evsabibinden korkar. - Mevcut seçim sistemi olmasavdı. bütün harita RP zaferivle. kıpkırmızı olacaktı. - Seçim sonuçlan bütün düm a\ ı se\ indirdi. - RP zaferivle ınsanlık camiasmda bir hasta (Türkive) Mhhat buluyor. - IMF _>olu>la Türkije sürüngen havatı vaşadı. rikatına yakın olduklan öğrenildi. Nakşiben- dı Şevhi Kotku'nun "icazeti" üzerine politi- ka>a girdiği ileri siirülen Erbakan'ın liderlı- ğindcki RP'nın. Kotku'nundamadı EsadCo- şan'ın önderlığindeki Iskender Paşa cema- atinin desteğini alamamasına karşın, Ismail Ağa Tekkesi ve Ersnköy cemaati gibı Nak- şibendiliğm diğer kollarından destek görüyor. Erbukan başta olmak üzere. RP listesinden Meclis'e giren Hasan Hüse>inCe>lan. Ahmet Tekdal. Abdülillah Fırat. Sük>\ man Arif Em- re, Oğuzhan Asilriirk, Şevket Kazan v e Ne- eatiÇelikgıbı iMmlerın. Nakşibendi tarikatı ile bağları olduğu lerı sürüldü. Bugüne kadar ANAP ve DYP kanadında yer aldıklan bilinen Süleymancıların ise 24 Aralık >eçimlerınde. RP'yı desteklemelerı dikkat çcktı. Tarikatın kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Arif Ahmet Denı- zolgun. RP'den Artalya Millervekili seçılır- ken RP Adana Milletvekili Cevdet Akçalı. Ankara Mılletveki i Ahmet Bilgeve İstanbul Milletvekili Göksal Küçükali'nın de Sülev- mancılara yakın ısımler olduğu kaydedildi. 24 Aralık seçimleri sonunda TBMM'ye giren. tarikat ve cemaatlere yakın olduklan savlanan milletvekıllerinin sa- vısının 100'den fazla olduğu bildirildi. Cumhuriyefin. ce- maat v e tarıkdtlara yakın kav - naklardan edindiği bilgilere göre. cemaat ve tarikatlara ya- kın olduklan savlanan millet- vekilleri şunlar: Nakşibendiler: DYP: Necmı Hoşver (Bo- lu). Fevzi Arıcı (Içel). ANAP: Mehmet Ekıci. Mehmet Sağdıç. Sülevman Hatınoğlu. Hasan Çağlayan. Hasan Korkmazcan. Abdül- kadir Aksu, Oltan Sungurlu. Naim Geylani. Alı Coşkun. Hüsnü Doğan, Halit Duman- kaya, Korkut Özal. Recep K.ı- nş. Mehmet Keçeciler. Metin Enııroğlu. Ekrem Pakdemir- lı. Esat Bütün. Şükrü Yürür. MuhMiı Yazıcıoğlu. Hanefı Çelık, Evüp Aşık. Lütfullah Kayalar. RP: I. Ertan Yülük, Ahmet Çelik, Ahmet Doğan. Osman Hazer. Hasan Hiisevin Cev- lan. Ömer Ekıncı. Ahmet Tek- dal. Hüsamettın Korkutata. Zeki Ergezen . Mustafa Yün- lüoğlu. A. Altan Karapaşaoğ- lu. tsmail Coşar. Yasın Hati- poğ!u. Yakup Hatıpoğlu. Ce- mil Tunç. Lütfu Esengün. Ab- dülillah Fırat. Hanifi Demır- kol. Kahraman Emmioğlu. Lütfü Doğan. Mehmet Sılav. Mustafa Baş, Süleyman A^f Emre. ismail Itahraman . ^IL • Oğuz. Osman Yuınakoğulla- n. Bahn Zengın. Memduh Bü- vükkılıç . Abdullah Gül. Sa- lıh Kapusuz, Cafer Güleç. Ne- cati Çelık. Şev ket Kazan. Nec- mettin Erbakan. Mustafj Ünal- dı. Oğuzhan Asiltürk, Recai Kutan. Bülent Arınç, Ahmet Dökiilmez. Mustafa Kama- lak. Fehim Adak. Sabahattin Yıldız. Nedim llcı. Şev ki Yıl- maz. Cevat Ayhan. Temel Ka- ramollaoğlu. Abdüllatıf Şe- ner. Fethullah Erbaş. Zekı Cnal. Nurcular: D^ P: Saffet Ankan Bedük. Mehmet Gölhan. Ismaıl Kö- se. Namık Kemal Zevbek. Ne- cati Çetinkaya. İsmail Karaku- yu. Rıza Akçalı. Yahya Uslu. Nev zat Ercan. Esat Kıratlıoğ- lu. Necmettin Çevherı. ANAP: Cemil Çiçek. Sü- leynnan Çelebi. Süleymancılar: RP: Cevdet Akçalı. Ahmet Bilge. Arif Ahmet Denizol- gun. Göksel Küçükali. Kadiriler: DN'P: Hasan Ekınci. Rifailer: DS'V: Avvaz Gökdemir. A.NAP Âgah Oktay Güner. Şıh millenekilleri: DYP: Cemıl Erhan. Edip Safter Gaydalı. Fevzi Şıhan- lıoğlu. A.NAP: Kamran Inan. Seb- getullah Sevdaoğlu. DYP'de erken seçim beklentisi DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, ikinci sırada hükümet kurma görevini almadan önce ANAP'la uzlaşmaya varmaya yanaşmıyor BLLENTSARIOĞLL ANK\RA - Başbakan Tansu Çiller. RPliden Necmettin Erbakan'ın ardından hükümet kurma görevini almadan önce ANAP'la uzlaşmaya yanaşmıyor. MHP ile ittifak temaslannı alt düzeyde sürdürürken. hükümet secenekleri üzerine yorum yapmaktaıı kaçınan Çiller'in. RP'nin ardından hükümet kurma görevini almasıyla birlikte "başbakanlığı tartışmava açmadan" ANAP'la pazarlığa otıırmavı planladığı ve koşullannın kabul edilmemesi durumunda 45 günlük süreyi doldurarak seçim ortamı yaratabileceği belirtildi. DYP'den Muğla Milletvektli seçilen ve Çiller'in "sağ kouT olarak nıtelenen Yaiım Ere/_ hükümet görüşmeleriııin başlavdbilmeM için demokratik kunıllar çerçevesınde '"prosedürün işlemesi gerektiğini" 1 belirterek •'Görev kime verildivse o, diğer partilere koalisvon teklif edecek" dedi. Hükümet kurmakla görev lendırilen partilerin. kendilcrı için "avantajlı" görüşıne anını seçeceklerini v urgulayarak Çiller'in. görev lendirme öncesinde pazarlık vapmamasını doğal karşılavan Erez. "Görcv >erilmeden nasıl bir anlaşma yapılacak'.' Bundan e\Teiki hükümet kuruluşları da hep av ııı volu izlemiştir. Daha önce iki partinin bir araya «elip de basbakanı belirie>ip cumhurbaşkanına gidildiğini hatırlamıvurum. ( unıhurivet tarihinde bö»le bir ola> \ar mı?" dcdı Erez: Sonuç değişmez Erez. DYP'yi koalisyona çekmek ya da kamuoyunu ısındırmak için ANAP yönetımince. "RP-ANAP" olasılığının güçlendigine ili^kin izlenımiıı verıldiğini sav unurak "Bcnce bu ulasıhk güçlü. ANAP teşkilatı. iktidar olarak shasete başladı, uzun süre ikridardan uzak kaldı. nıuhalefette olmasına rağmen ov ka>betti. Bunlar, kualisvonun ön hazııiığının emarek-ri olahilir" göruşiinü dıle geiırdı. N'alım Erez. vüriırlüktekı Seçim Yasası ile 1996 yılında yapılacak bir erken seçimin tablov u fazla değiştiımeyeceğinı. ancak bırpaninin diğerinden farklı çıkabileceğinı sövledi. Erez. "Sonuçta vine va DNP-ANÂP koalisvonıı va RP ile bir partinin koaüs>onu gündeme gelecek" dedi. DYP vönetimi de. görüşmelerin perde arkasında. RP ile ANAP'ın anlaşamaması durumunda. erken seçim olasılığının güçlü olduğunu dillendirmeye başladı. DYP. olası bir erken seçımde, yüzde 8 oranmda ova sahip olan MHP ile ittifaka giderek birinci parti çıkmayı hedefliyor. Başbakan Çiller, dün vaptığı açıklamada. hükümet secenekleri ve olası formüllere karşı tutumu konusunda bilgi vermekten kaçınarak şunlan söyledi: "Hükümeti çıkarmak parlamentonun meselesidir. Ancak sadece hükümet değil, ülkenin meselelerini göğüsleyecek bir hükümet çıkarma gereği vardır. Türk halkına vakit kavbertirmemek, daha fazla trilyonlara mal olmamak gtreği vardıı." Çıller'ın. "Vcnkltn bir erken seçimi ekonomi kaldınr mı'" sorusuna. "Bııııu şimdiden suvlemek mümkün dcğildir. ancak Türk ekonomisinin verileri, birtakım zorluklan aşabilecek durumdadır" diverek ılımlı vaklaşım göstermesi dikkat çekti. POLflİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Divriği'den Zara'ya... Sıvas'ın Divrıği, Zara ve Imranlı üçgeninde bulunan dağ köylerindeki yurttaşlarımız tedirgin... Kuş uçmaz kervan geçmez dağ köylerinde yaşa- yan yurttaşlanmızın gece kapıları çalınıyor... Yurttaş- larkapılannı açmıyor. Pencereden kapıdaki kişilereso- ruyor: "Ne istiyorsunuz?" "BizPKK'liyiz, aç kaldık ekmek istiyoruz..." Yurttaşlar, pencereden ekmek veriyor gecenin ka- ranlığında yüzlenni seçemediği eli silahlı kişilere... Bir gün sonra güvenlik güçleri köye geliyor. Bir ge- ce önce kapıları çalınan yurttaşları topluyor: "Dün gece köyünüze PKK militanlan gelmiş ve ek- mek vermişsiniz..." Güvenlik güçleri bir gece önce yaşanan olayı kim- den öğreniyor? Yöre halkı, bu soruya bakın nasıl yanıt veriyor: '•Güvenlik güçleri bizi sınıyor. Çünkü bir gece ön- ce gelen klşilerin PKK'Iİ değil, güvenlik mensubu ol- duğu anlaşılıyor. Yani bizler böylece PKK'ye yardım etmiş oluyoruz..." Yurttaşlar Tunceli'de olduğu gibi Divriği, Zara ve Im- ranlı yöresinde de hem güvenlik güçlerinin hem de PKK'nin baskısı altındalar... Sıvas yöresinde PKK'nin 1993 yılından beri var ol- duğu bir gerçek. Zaten üç yıldır Divriği, Zara ve im- ranlı'nın köylerine ne Karayolları ne de Köy Hizmet- leri çalışma götürüyor... Yöre halkı gerçekten zor durumda... Diyorlar ki: "Gece kapımız çalınıyor, ekmek isteniyor. Kapımı- zı çalanlann bazılan 'güvenlik gücüyüz', bazılan 'PKK'li- yiz' diyor. Biz ne yapalım?" Divriği Beiediye Başkanı Muharrem Yağbasan'ı te- lefonla arayıp sorduk: "Sıvas yöresinde neler oluyor?" Yanıt: "Galiba dağlarda dolaşanlar var. Amaç nedir bile- miyorum. Divriği, Zara, Imranlıyöresi dağlık arazidir. Yörede ormanlık alan yoktur. Önemlı olan, terör ör- gütü PKK'nin bu dağlara nasıl geldiğidir." Dağ köylerinde yaşayan yurttaşlarımız ne vapa- caklar? Gece evlerinın kapısını çalanlara nasıl yanıt verecekler? Kapıdaki kişilerin PKK'Iİ mi yoksa gü- venlik görevlısi mi olduğunu nasıl anlayacaklar? Dağ köylerinde yaşayan yurttaşlarımızın huzuru yok! • • • Sıvas yöresinde en çok zarar gören köyler. Zara il- çesine bağlı. Köylerden kaçan yurttaşlarımız Zara'ya yerleşiyor. Bu yüzden Zara'nın nü/usu 16 binden 25 bıne çıkıyor. Yörede kim PKK'Iİ, kim değil belli değil. Alevi-Sün- ni çatışması için değişik yöntemler de deneniyor ola- bilir Sıvas'ta. Aynı durum geçen yıl Erzurum yöresinde yaşanma- mış mıydı? EvetL Dağlarda göçerler vardf. Bu göçerler 'devlet adı- na' köy basıyordu. Bu nedenle kimi köyler boşalmış- tı. Divriği Beiediye Başkanı Muharrem Yağbasan an- latıyor: "Amaç, köylüleri tedirgin etmek ve göçezorlamak gibi göoılüyor. Güvenlik güçlerinin görevi, halkı te- dirgin etmeden operasyon yapmaktır..." Divriği, Zara, Imranlı yöresindeki özel timin yurttaş- lara 'potansiyel suçlu' olarak bakması, işı çığrından çıkarıyor. Bu olay daha önceki yazımızda değindiği- miz gibi PKK'nin ekmeğine yağ sürüyor. Başkan Yağbasan diyor ki: "Bölge halkı PKK'den nefretederken özel timinyurt- taşlar üzerinde baskı kurması yanlış..." • • • 1996 Türkiyesi'nde kimi güçler Türk-Kürt, Alevi- Sünni kışkırtmasından medet ummaktadırlar. Bize göre her iki sorunun çözümü demokratikleşmekten geçmektedir... ANAP'tan CHP'ye, HADEP'ten DSP'ye, RP'den DYP'ye dek tüm siyasal partilerin. sendikaların de- mokratik kitleörgütlerinin 'karanlıkgüçlere' karş\ mü- cadele etmesiyle bu sorunun aşılacağına inanıyo- ruz... Olayın temelinde emek-sermaye çelişkisiyle de- mokrası sorunu yatmaktadır. Banşçıl çözümü engel- lemek için çaba harcayan güçlere karşı sosyalistle- rin, sosyal demokratlann, liberallerin ve ülkesini se- ven her kesimin ortak bir noktada buluşmaları gere- kir. Bu ortak noktanın adı da sevgi, demokrasi ve ba- rıştır. Dileğimiz, Stvas ikinci bir Tunceli olmasın. Resmi verilere göre Divriği, Zara ve imranlı'da 200- 300 PKK'Iİ terörist bulunuyor. Devlet 200-300 teröristle mücadele ederken yurt- taşlarımıza neden zarar veriyor, onlan evlerinden bark- larından koparıyor? Neden?.. • • • Ümraniye'deki Üsküdar E Tipi Cezaevi'nde acı olaylar dinmedi. 12 Aralık 1995te başlayan kanlı ça- tışmanın bir benzeri önceki gün yine yaşandı. Bu kez üç tutuklu catışma sırasında yaşamını yitirdi. Buca ve Üsküdar cezaevlerindeki kanlı olaylann ardındaki gerçek nedir? Tutuklu ve hükümlüler üze- rinde uygulanmak istenen baskı nereden kaynaklan- maktadır? Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Devlet, ce- zaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin can güvenliği- ni sağiamak zorundadır. Olay sırasında çok sayıda güvenlik görevlisi de ya- ralanmıştır. Yetkililerin cezaevlerinde yaşanan acıya son vermeleri gerekir. Ölenler ve yaralananlar bizim insanımızdır. İttifakı reddediyor MHP, erken seçim havasma girdi R\Z.\L ATEŞ ANKARA - Erken seçim- lerde yüzde lO'luk Türkiye barajını aşama- varak Meclıs dışında kalan İMriPnın Genel Başkanı Al- parslan Türkeş. veni bir er- ken seçime gerek olmadıgı- nı açıklamasına karşm, par- ti vönetimi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz \e Başbakan Tansu Çöler'le ya- pılan görüşmelerin ardından erken genel seçim beklenti- sine girdi. MHP Genel Başkan Yar- dımcısı SalihGökçe. partisi- nin olasi birerken seçim için hazırlıklara başladığını açık- ladı. DYP ve ANAP liderleri- nin Başbakanlık konusunda anlaşamaması veRPönder- ligindeki bir koalisyona so- ğuk bakılması, yeni birerken genel seçim tartışmalannı gündeme getirdi. DYP ile ittifak görüşme- lerindeönerilen milletvekil- lı savısını kabul etmeyerek seçimlere tek başına giren MHP. büyük yenilgiye uğ- rayarak parlamento dışında kalırken, DYP Genel Baş- kanı ve Başbakan Çiller ile Alparslan Türkeş'in göriiş- meleri olası birerken seçim için DYP-MHP ittifakı ara- yışı olarak vorumlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle