15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Rus bakan istîfaettj • MOSKOVA (AA) - Rusya'da özelleştirmenin miman olarak kabul edılen Başbakan Birinci Yardımcısı Anatoli Çubays'ın istifa ettiği bildirildi. Hükümet basın merkezinden yapılan açıklamada da, Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in istifayı kabul ettiği belirtildi. 17aralıkta yapılan seçimlerle en fazla oyu alan komünistler, Çubays ve Dışişferi Bakanı Andrei Kozırev'in istifa etmesini istiyorlardı. Kozirev, 5 ocakta görevinden istifa etmişti. Sierra Leone'de darbe • FREETOWN (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de askeri darbe gerçekleştirildiği bildirildi. Darbeciler tarafından okunan radyo bildirisinde, Devlet Başkanı Yüzbaşı Valentine Strasser'in, yardımcısı Sılahlı Kuvvetler Başkomutanı Yüzbaşı Julius Maada Bio tarafından görevinden uzaklaştınldığı belirtildi. 1992 yıhnda zamanm sivil hükümetine karşı düzenlediği darbe ile işbaştna gelen Strasser'in ülkeden aynlmasına izin verildiği kaydedildi. Bildiride, darbeye gerekçe olarak Strasser'in anayasayı değişrirerek belirsiz bir sürc işbaşmda kalmayı amaçlaması gösterildi. Türkiye AP gündeminde • STRASBOURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), gelecek günlerde yine Türkiye'yi tartışmaya hazırlanıyor. AP'deki Sosyalist grup tarafından hazırlanan bir karar tasansında, "Türkiye'de yeni kurulacak hükürnetin, însan haklan ve demokrasi konusunda başlatılan reformlara devam etmesi" çagnsında bulunuldu. AP'nin Perşembe günü yapılacak "acil konular" gündeminde.diğer ','_ A ' ^ gruplann sımacağı tasanlarla birleştirilerek oylanacak merinde, "AP, Türkiye'deki seçimlerde oy kullananlann yüzde 80'inin, aşın dincileri reddetmesinden memnunluk duyar" şeklinde ifadelere yer veriliyor. Yunanistan'm silahlanma prugrann • ATtlNA(AA)- Yunanistan Savunma Bakanı Gerasimos Arsenis, Yunan-Rum Ortak Savunma Doktrini ile bu çerçevede gerçekleştirilen ortak tatbikatlann, ülke savunmasına büyük katkısı olduğunu söyledi. Arsenis dûzenlediği basın toplantısında, 1995 yıhnda Yunanistan'm sadece Balkan ülkeleri ile değil, Doğu Akdeniz ülkeleri ile de önemli savunma işbirliği anlaşmalan irnzaJadığını ve bölgelerle bağlantılar kurduğunu söyledi. Yeni kurulan ve Savunma Bakanı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bakanlık kurmay heyetinin başına Kapelos adındaki bir sivilin getirildiğini de açıklayan Arsenis, önümüzdeki tarihlerde IFOR emrindeki Yunan birliğini ziyaret için Bosna'ya gideceğini de belirtti. Oral Çelik jsviçre'de • ROMA (AA) - Roma'nın Rebibbia cezaevinde uyuşturucu kaçakçıhğı suçlamasıyla 2 yıldır yatan eski terörist Oral Çelik, Roma Mahkemesi'nin 6 Aralık'ta verdiği beraat karanndan sonra dün lsviçre'ye iade edildi. Daha önce Fransa'dan ltalya'ya iade edilen Oral Çelik, Italya'nın Isviçre sınınndaki Chiasso kasabasından davanın görüleceği Basilea kentine gönderildi. îsviçre adli makamlan, Oral Çelik'i Italya üzerinden tsviçre'ye uyuşturucu kaçakçıhğı yapmak suçundan yargılayacaklar. Rusya lideri, 16 Haziran 1996'daki devlet başkanlığı seçimlerine katılmaya hazırlanıyor Yeltem dört yd daha istiyorHAKANAKSAY MOSKOVA - Rusya Devlet Baş- kanı Boris Yeltsin, 16 Haziran 1996'da düzenlenecek devlet baş- kanı seçimlerine katılmaya hazır- lanıyor. Kendisi bu konuda kesin karannı yaklaşık bir ay sonra açık- layacağını söylemesine karşın son aylardaki pek çok gelişme ve Kremlin kulislerinden sızan haber- ler, Rusya liderinin koltuğunu 2000 yılına kadar korumak istedi- ğini gösteriyor. Son olarak sertlik yanlısı Başba- kan Birinci Yardımcısı OlegSosko- vets'in yönetiminde. devlet baş- kanlığı seçimleriyle ilgili bir ha- zırlıkkomisyonuoluşturuldu. Baş- bakan Viktor Çernomırdin'in ye- rine en ciddi aday olarak gösteri- len Soskovets'in savunma ve ağır sanayi lobileriyleiyi ilişkiler için- de oîduğu biliniyor. Bu komisyo- na. adlannı Yeltsin'e karşı sada- katleriyle duyuran tenis öğretme- ni ve Rus>a Spor Komitesi Başka- nı Şamil Tarpişev'in ve PaveJ Bo- rodüTin de üye olacaklan öğrenil- di. Öte yandan devlet başkanlığı idari işler müdürlügünde de önem- li bir kadro değışikliği oldu. Aydin ve reformist cevrelerle sıcak ilişki- leriyle tanınan eski müdür Sergev Fflatov'un yerini, sertlik yanlısı Ni- kolay Yegorov aldı. Kremlin'in "gizti lideri" olarak bılinen devlet başkanlığı koruma şefi General Aleksandr Korjakov'a yakın bir yönetici olan Yegorov, geçen yaz- ki Budennovsk rehine bunalımı so- nucu etnik işlerden sorumlu ba- kanlıktan alınmıştı. Acımasız yönetici Çeçen savaşındaki tutumuna ba- karak Yegorov'u "oldukça acuna- sız'' bir yönetici olarak tanımla> an Moskovskiy Komsomolets gaze- tesi, Yeltsin'in çevresinin artık "si- lahlı bir bakanhğa benzediğT yo- rumunu yaptı. Bu arada kulislerden sızan fısıl- tılar, devlet başkanlığı seçimleri hazırlık komisyonuna, Rusya'run en güçlü liderlerinden biri olarak gösterilen Moskova Belediye Baş- kanı Yuriy Lujkov'un da katılaca- ğını iddiaediyor. Lujkov'un deste- ğinin, Yeltsin'in oy potansiyelinde kayda değer bir artış sağlayacağı tahmin ediliyor. Bazı siyasal yo- rumcular, son yı 1larda Yeltsin'in başan grafiğinde sürekJi birdüşüş gözlenmesine ve ciddi sağlık so- runlannın çıkmasına karşın ülke- de güçlü bir devlet başkanı adayı bulunmadığını ve var olanlann da bölünmüşlüğünü göz önûne ala- rak Rusya liderine şans tanıyorlar. Kuşkusuz Çeçen savaşındaki gelişmeler de Yeltsin'in şansınm artması ya da azalması doğrultu- sunda rol oynayacak. Aynca savaş hali ve sıkıyönefim gibi önlemler- le seçimlerde özgür oylamanın en- gelleneceğini, hatta Yeltsin'in kay- bedeceğinin kesinleşmesı duru- munda seçimlerin iptal edilebi- ieceğini öne sürenler de var. Yeltsin ve yakın çevresinin se- çimlerden yenik çıkması başta 1993 kanlı parlamento baskını, Çeçen savaşı ve özelleştirme yol- suzluklan gibi bir dızi önemli ko- nunun, ilgilileri yasalarönünde he- sap vermeye çağırması gibi olduk- ça ciddi sonuçlar doğurması olası- !ığı bulunuyor. Körfez Savaşı'nın 5. yıldönümü Bab, ticari yüzünü gösterdiDış Haberter Servisi- Sava- şın yansıyan yüzü, Kuveyt'in bağımsızlığını kazandırmak ve Suudi petrol yataklannı ko- rumak şekJindeydi. Gerçekte ise asker ve sanayi işbirliğinin kendine özgü amaçlan vardı. Silah üreticileri ürettikleri ürünlerini "Savaşta test edil- miştir" şeklinde reklamlarla satışa sundular ve bunun satış- lannı arttıracağını planladılar. Askeri kesimse taktik ve statejilerini evden uzak ger- çek bir savaş alanında test et- tikleri için mutluydu. Irak'a 5 yıl önce saldın düzenleyen müttefik kuvvetlerin iki bü- yük ülkesi Ingiltere ve Fransa her ne kadan satışta ABD'nin epey gerisinde kalsalar da bu- gün Kuveyt'e fuze satabilmek için kıyasıya bir rekabete gi- rişiyorlar. Fransa Dışişleri Ba- kanıCharles Millon. Ingiliz meslektaşınm bölgeye ziyare- tinin hemen soıırasında Ku- veyt'e gitti. Millon, Kuveytli liderleri MM-15 denizden de- nize fûze satın almalan için ikna etmeye uğraşıyor. Saddam tehdidi Silah satışları ve Körfez Savaşı'na etkisi Körfez Savaştndan sonra, 3 ana koalısyon müttefıkı, ABD, Fransa ve Ingiltere, Kuveyt Ordusunu yenıden yapılandırmak ve Körfez ülketennı güçlendırmek için yoğun çapta silah satışına gınştıler. Körfez bölgesinde savaş sonrası bellibaşlı silah satışlan Helikopterter ABO :Apache 56 (Kuveyt,S Afinstan,BAE) 1.330mlyan$ Apache 157 (Mısır, Ylm, Isral, Ing, Hoi) 4.700 ırityon $ BacWıawk $ (Suudı Arabstan) 22Smı(yon$ Frareg : Panther 7 (Brieşık Arap Emırtkfen) 235 müyon $ tngltsn:Lynx 0 0$ Savaş uçağı ABO :F15 72 (S Arabıstan) 9.000 ırriyon $ Fransa : Mırage 72 (Katar) 132ırriyan$ Ingitere: TOTaao 0 0$ Savaş tanklan ABD :M1ADrams 533 (Kuveyt, S Arabslan; 5.000 mtyont Fransa : leclerc 386 (BAE) 4.600 mdyon $ Ingrftere: Chalienger 12 (Ummar) 22Sımlyon$ Füzeter ABO :T0WH«Wre 1477 (Kuveyt, S.Afahstan) « 8 milyonS Patnot 14 (S Arabstan) 513 milyon $ Fransa : Mıstral'Mıca 12 (Kuveyt. Katar) 296 ırarfon $ I : S e a S k u a • 0 0$ Savaş gemileri Fransa :Patrdcraft 11 (Kuveyt,Umman) 765mlyon$ In^Here: Paîroi craft 4 IKatar) 200 m#yon $ Piyade savaş araçlan ABO :Bradtey 200 (S Arabıstan) 500 ırdyon $ tngjRere: Wama/Pıranha314 f.018 müyon $ Dünyada silah satışlan lrnlyon$ 1990 baz 15000 Bozulan ekonomik gücüne ve azalan askeri gücüne karşın Saddam Hüseyin'in Irak'i ha- la komşu ülkelerin ve Batı 'nın gözünde bir tehdit unsuru ol- mayı snrdürüyor. ABD, sava- şın üzerinden 5 yıl geçmesine rağ- men Körfez'de 13 bine yakın as- ker ve 40 savaş gemisi bulunduru- yor. ABD savaş uçaklan, her gün güney Irak'a 100'ün üzerinde çe- şitli amaçh sorti yapıyor. ABD Sa- vunma Bakanı William Perr> r , ül- KaynakJane* Sentmel/SIPRI 90 f 91 '92 '93 '94 VVashington Times'ın yorumu Lran'ın hedefi Türkiye VVASHINGTON (AA) - ABD'nin etkin gazetelerin- den Washington Times, "Ortadoğu'da, saldırgan bir şokilde radikal İslamı yaymaya çalışan rejimin öncüsü" diyc nitelendirdiği Iran'ın önde gelen hedefinin Türkiye olduğunu yazdı. Gazetede yer alan ve Profe- sör Amos Perlmuttcr tara- fından kaleme alınan yo- rumda, ılımlı ve laik Müslü- man ülkelere yönelik en bü- yük tehlike olarak radikal Islamcılık ve bunun öncüsü olan Iran gösterildi. Yazı- da, tslami köktendinciliğin, kapsamlı eğitim faaliyetleri, seçim başan lan ve yavaş an- cak çok dikkatli bir sızma-et- kileme yöntemi ile giderek büyümekte olduğu bildiril- di. Perlmutter, lran'ın, sal- dırgan bir şekilde köktendin- ciliği yaymak için çahştığı- nı öne sürerek "Tahran'ın hedefi, Ortadoğu'dan Ku- zey Afrika'ya,Avrupa'da- ki Müsliiman topluluklar veMüslümanların yaşadı- ğı eski Sovyet cunıhuriyct- lerine kadar uzanıvor" de- di. Perlmutter, VVashington Times'daki yazısını şöyle sürdürdü: "Her şeyden ön- ce, Ayetullah rejiminin ön- de gelen hedef ülkelcrini, Türkiye, Mısır ve Ceza- yir'deki laik rejimler oluş- turuyor. Cezayir'de kısa bir süre önce yapılan se- çimlerde köktendincilerin başarısız olmasına karşın, Türkiye'de parlamentoda- kien büyükgrubu oluştu- ran parti haline gelerekge- nel seçimlerde başarılı ol- dular. ABD yönetiminin gerçck amacı, lran'ın, si- yasi, ekonomik ve her şeyin ötesinde psikolojik olarak kıskaca alınması olmalı- dır" ABD-TERORİZM Sııriye listede kalacak Elinde binlerce dinarla bir Irakh, Bağdat'ın büyük pazannda yiyecek ihtiyacuu karşılama>a çahşıyor. kesinin Körfez'deki askeri varlığı- nı ve faaliyetlerini "Saddam Hü- seyin'e yönelik kuvvedi bir uyan" olarak nitelendiriyor. Körfez Savaşı'nın başlamasının üzerinden 5 yıl geçmesine karşın bugün, Birleşmiş Milletler'in Irak'a uyguladıgı ambargo sürü- yor. lrak halkı yokluk ve hastahk- la karşı karşıya, ancak Saddam dimdik ayakta. On binlerce Iraklı, savaşın 5. yıldönümünde başkent Bağdat'ta bugün büyük bir yürü- yüşe hazırlanıyorlar. Gösteriyi lrak Gençlik Federasyonu'nun dû- zenlediği kaydedildi. lrak halkı bu gösteri ile 5 yıl önce kendilerine saldıran "müttefık ku\-vetle- re'"karşı kızgmlık ve öfkelerini bir kez daha dile getırmiş olacaklar. Bu arada Irak'ın BM Güvenlik Konseyine başvuruda bulunarak lrak halkının çektiği acıları sona erdırmek istiyorlarsa uyguiadık- lan petrol ambargosunu sona er- dirmelerini talepetti. Ancak BM'nin Irak'ın bu talebine sıcak bakmadığı kaydediliyor. WASHINGTON (AA) - Ortadoğu banş süreci çer- çevesindeki bazı ilerlemele- re karşın Suriye. ABD'nin "teröre destek veren ülke- ler" listesindc kalmayı sür- dürecek. Verilen haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı \Varren Christopher, ge- çen hafta gerçekleştirdiği son Ortadoğu gezisi sırasın- da, VVashington'unbututu- munu. Suriyeli yetkililere 'son derece açık bir şekilde iletti. Christopher, Suri- ye'nin, terorizm ve uyuştu- rucu kaçakçılığma karşı mücadele ettiğini net olarak görmek istediğini Şam'a bildirdi. Suriye'nin, ABD Dışişleri Bakanlıgı tarafın- dan her yıl hazırlanan "te- rör" listesinden çıkanlma- yı talep ettiği de kaydedil- di. Christopher, son Ortado- ğu gezisinde, Sunye Devlet Başkanı Hafız Esad ile Şam'da saatlercc süren gö- rüşmelerde bulunmuştu. Christopher'ın, Esad ile gö- rüşmesinde Suriye'nin terör örgütlerine verdiği destek ve bu çerçevede bölücü PKK terorizmi konusunu günde- me getireceği çeşitlı Ameri- kalı yetkililerce ifade edil- mişti. Israil de, Suriye ile kap- samlı bir banş karşılığında, Şam'ın terör örgütlerine verdiği desteğe son verme- sini birönkoşul olarak geti- riyor. Israilli yetkililer, bö- lücü terör örgütü PKK'ye destek sağlayan Suriye ile banş yapmayacaklannı da ifade ediyorlar. "Teröre destek verenler" listesinde bulunan ülkeler, ABD'nin yardım programlanndan ya- rarlanamıyorlar. Suriye, ABD Dışişleri Bakanlı- ğı'nınyıllıkterorizm rapor- lannda, bölücü örgüt PKK'ye destek veren ülke- lerin başında gösteriliyor. ABD yetkilileri, Suriyeli meslektaşlanyla her görüş- melerinde, PKK'ye destek sağlanmamasını ve ülkede banndınlmamasını istedik- lerini ısrarla dile getiriyor- lar. ABDyönetimiPKK'yı "Acımasız, vahşi ve eli kanlı bir terör örgütü" olarak niteliyor Türkiye-AB Gümrtik Birliği anlaşması ve Kıbrıs'a etkisi BRLKSEL(Cumhuriyet)- Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 6 Mart 1995 tarihinde yapılan 36. Ortaklık Konseyi'nin gümrük birliğinin (1963 Ortaklık Anlaşmasf nda öngörüldüğü gi- bi) 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe konma ka- ran, Kıbns sorununa ilişkin muhtemel etkıleri uzun bir süredir Türk kamuoyunda tartışılmak- tadır. Yunanistan'm gümrük birliğinin yürürlüğe girmesine karşı sürdürdüğü olumsuz tavn. 6 Mart 1995 öncesınde 180 derece çark ederek bu konudaki vetosunu kaldırması, Türk kamu- oyunda Kıbns konusunda önemli tavizlerin ve- rilmiş olması kuşkusunu duyurmuştur. Başta Anavatan Partisi olmak üzere Türkiye'deki mu- halefet partileri de konuyu TBMM'de ve med- ya aracılığıyla belirli aralıklarla gündeme getır- miş ve bu konuda koalisyon hükümetinin Tür- kiye'nin geleneksel Kıbns politikasindan bü- yük tavizler verdiğini iddia etmişlerdir. Kamuoyunda 'Hhanefve "Kıbns'ı sattılar" gibi ifadeler kullanacak sertlikte sürdürülen bu tartışmaya karşın gerek hükümet temsilcileri gerekse dışişleri bakanlıgı yetkililerinin yaptık- lan açıklamalar, konunun açıklığa kavuşturul- ması vehem Türkiye'nin hem de KKTC"nin ka- muoyunun bu konuda aydmlatılması açısından doyurucu olmamıştır. Kuzey Kıbns'ta konuya ilişkin karmaşa halen devam etmekte ve bundan dolayı derin bir huzursuzluk sürdüf ü görülmek- tedir. Bu incelemede, bu konuya ilişkin iddialann doğruluğu teker teker ıncelenmek yerine, konu- nun özüne inilerek Gümrük Birliği Anlaşması ve bu anlaşmanın imzalanmasıyla aiakalı görüş- melerde ortaya konulan pozisyonlar incelen- mektedir. Ortaya çıkan tablonun, gümrük birli- ğinin Türkiye'nin Kıbns politikasını hangi şe- kilde etkilediği konusunda kamuoyunun aydın- latılmasına katkıda bulunacağı umulmaktadır. Anlaşma metni ve Kıbns Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. uzun müza- kereler sonucu ortaya çıkan gümrük birliği an- laşma metninde Kıbns'a ilişkin herhangi bir madde bulunmadığı ve bu anlaşmanın Kıbns'a herhangi bir şekilde atıfta bulunmadığına dik- kati çekmektedir. Gümrük birliği anlaşmasının, niteliği nede- niyle, Kıbns sorunu gibi siyasi boyutlu bir me- seleye ilişkin herhangi biraçıklama. düzenleme içermemesi ya da başka bir şekilde atıfta bulun- madığı bir gerçektir. Ancak anlaşmanın 13, 14 ve 16. maddesin- de, Türkiye'nin, AB'nin dış ticaretpolitikalan- na uyum sağlamasına ilişkin getirdiği düzenle- meler, Türkiye'nin Kıbns politikasını dolaylı bir şekilde ve önemli ölçüde etkilemektedir. 16. madde, Türkiye'nin. GB'nin yürürlüğe girmesini izleyen beş yıl içerisinde, kademeli olarak topluluğun tercihli gümrük rejimine uyum sağlamasını öngörmektedir. Bu uyum sağlamanın AB'nin, üçüncü ülkeler olarak ad- landınlan, AB ve Türkiye dışındaki ülkelerle imzalanan anlaşmalan da kapsadığı belirtilmek- tedir. 16. maddede Türkiye'nin bu amaçla ılgi- li ülkelerle müzakerelerde bulunarak ikili anlaş- malar imzalaması öngöriilmektedir. Ortaklık Konseyi'nin bu doğrultudaki gelişmeleri dü- zenli bir şekilde inceleyeceği belirtilmektedir. GB Anlaşması'nın 16. maddesinin geri kalan bölümünde, Türkiye'nin tercihli ticaret anlaş- KİRALIK DAİRE ARTVORUM 3 kişilik aılem için 15.000.000-21.111.111 TL arasında FENERVOLU, KALAMIŞ, KIZILTOPRAK, BAHARİYE, KADIKÖY cıvannda keyiflı daıre (kaldıysa) kıralamak tstiyorum. TEL: 0 232 372 77 43 0 212 232 24 15 Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 Pasaportumu kaybefrim hükümsüzdür. Fikret ŞAHIN Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Antalım. ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEFAT Mehmet Asaf Bey'le Rana Hanım'ın kızı; Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşi; Burhan Belge'nin kızkardeşi, Esat Daybelge'nin ablası; Murat Belge'nin, Umur ve Begüm Daybelge'nin, Saffet Bilge'nin halaları LEMAN KARAOSMANOCLU 15 Ocak 1996 günü vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ocak 1996 Çarşamba günü HacıBayram Camii'nde öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir. AİLESİ VEFAT Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun değerli eşi, yayınevimizin kurucusu Murat Belge'nin halası LEMAN KARAOSMANOCLU 15 Ocak 1996 günü vefat etmiştir. Ailesi, yakınları ve dostlarına başsağlığı dileriz. Cenazesi 17 Ocak 1996 Çarşamba günü Hacı Bayram Camii'nde öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir. İletişim Yayınları AKDAĞMAĞDENÎ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994 358 Esas Davacı Orman Işletme Müdürlüğü tarafından davalılar Zekıye Dağ, Bahar llksoy, Nıyazi Şahin, Döndü Zeren, Hatice Bora aleyhıne açılan kadastro tespitinin iptali davasının mahkememizde yapılan duruşması sırasında verilen ara karan gereğince; Akdağmadenı ilçesi Karapınar Köyü'nde yapılan kadastro çalışmalan sırasında Karapınar Köyü Tuz- taşı mevkiinde 105 ada, 4 parselin adına tespit gördüğünü, bu nedenle yapılan tespitinin iptali ile taşınmazlann orman adına tesciline karar verilmesint talep etmiş, davalı-Döndü Zeren adına çıkanlan davetiyenin tebliğ edilemediğı ve açık adresinın de tespit edileme- diğınden dava dilekçesinin Basın llan Kurumu Müdürlüğü'nce ilanen tebliğme karar ver- ilmiştır. Davalı 28.3.1996 günü saat O9.0O'da müsadif bulunan duruşmaya gelmediğı takdirde veya bir vekil ile temsil edilmediğı, ibraz etmek istedikleri belgeleri ibraz erme- diği takdirde tahkikat ve yargılamaya yoklukîannda bakılarak hüküm kurulacağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 65520 MIS gibi TEMIZLIK için Holding, banka, hastane, fabrika ve işyeri... temizliğinde, temiz hizmet, bizim işimiz. MisBa* Temizlik Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. Tel (0 212)52710 77-527 47 25-512 38 30 Fax (0 212)513 53 97 VEFAT Rahmı Türkben'in elli yıllık hayat arkadaşı, Işıl Özgen- türk, Bılge Durbaş ve Mete Türkben'in sevgılı annelen, Adriana Türkben ve Refik Durbaş'ın kayınvalıdelen. Dünya. Alican ve Mişiel'in can nıneleri SABRİYE TÜRKBEN'İ kaybettık. Cenaze 17 Ocjk Çarşamba günü (bugün) öğle namazından sonra Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nden kaldtnlacaktır. Sevenlerinın ve onun sevdiklerinın başı sağolsun. IŞIL ÖZGENTLRK ması imzalamadığı bir ülkeden topluluk ülke- lerine ithal edilen ürünlerin Türkiye'ye girişle- rine ilişkin uygulanacak tedbirler tespit edil- mektedir. Anlaşmanın 13. maddesinde, Türkiye'nin topluluğun üçüncü ülkelere karşı uygulanacak gümrük politikasında yapılacak her türlü deği- şikliğe uyum sağlaması gerektıği tespit edilir- ken 14. maddede Türkiye'nin budeğişikliklere toplulukla eşzamanda uyum sağlamasını engel- leyen koşullar bulunduğu takdirde, konunun Or- taklık Konseyi'nde ele alınması öngöriilmekte- dir. Ortaklık Konseyi bu durumda Türkiye'ye ek birmüddettanıyabifmektedir. Yine 14. madde- de, Türkiye'nin hiçbir şekilde bir üçüncü ülke- ye, topluluk ülkelerinde bu ülkeye karşı uygu- lanan gümrük tarifesinin altında bir tarife uygu- lamasının mümkün olmayacağı belirtilmekte- dir. Kısacası, anlaşmanın bu bölümünde, Türkiye'nin Aö'nin üçüncü ülkelere iliş- kin uyguladıgı ticaret politi- kasına uyum sağlama mec- buriyeti ve bunu gerçekleş- tırmek amacıyla ilgili ülke- lerle ıkili anlaşmalar imzala- ma hükmü getinlmektedir. Anlaşmanın 10. numaralı ekinde, 16. maddede Türki- ye'nin ikili anlaşmalar imza- laması gereken ülkelerin ve bu anlaşmalann niteliği sıra- lanmaktadır. Bu ekte "16. maddede kastediien tercih anlaşmalan şunlardır" baş11- ğı altında "Kıbnsve Malta ile Ortaklık Anlaşmalan" bu- lunmaktadır. Özetle. Türkiye, GB An- laşması gereğince gümrük birliğinin^ 1 Ocak 1996 tari- hinde yüriirlüğe girmesini iz- leyen beş yıl içerisinde, AB'nin "KıbnsCumhuriye- ti" olarak tanıdığı Kıbns Rum Kesimı ile ikili bir an- laşma imzalaması gerekmek- tedir. Dışişleri bakanlıgı ta- rafından yapılan bir açıkla- mada, Türkiye ile Kıbns Rum Kesimi arasında her- hangi bir ticaret olmadığı ve dolayısıyla bir ikili anlaşma- nın söz konusu olmayacağı iddia edilse de bu görüşün, GB Anlaşması'nın getirdiği yükümlülük ışığında bir de- ğer taşımamakla beraber, te- me! hukuk prensipleri ile de çelişkilidir ki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalar, bu ülkeler arasında bir ticaretin var olmasını önkoşul aldığı görülmemiştir. SÜRECEK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle