15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
, 17 OCAK 1996 ÇARSAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP'limeclis -üyesi öldürüldü • DİYARBAKIR (Cumburiyet) - Bağlar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Şükrü Mersan, önceki gece Urfakapı semtinde uğradığı silahlı saldında öldürüldü. Urfakapı semtindeki itfaiye jnüdürlüğü önünde Ali ve Cemal Öken'le karşılaşan Şükrü Mersan, bilınmeyen ,bir nedenle bu kışilerle silahlı çahşmaya girdi. Olay sırasında yaralanan Mersan, kaldınldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Oken kardeşler tedavi altına alındılar. l\lak Kargo'ya tepki süpüyop JB İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bir gecede işyerlerini kapatıp işçilerini ^atarak Çamdibi'nde Nak Kargo adıyla açtıklan yeni işyerinde çalışmalannı sürdüren dokuz ambar işverenine karşı tepki bitmiyor. Taşra ambar işverenlerinden dokuzunun işyerlerini Çamdibi'ne taşıyıp eski işçilerini atarak yerine sendıkasız işçi almalan ve haklannı arayan işçilere yapılan polıs baskısı eylemle kınandı. firattn tutiiklanması • İstanbul Haber Servisi - Eski Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın rutuklanması, Avrupa Parlamentosu YeşilİerGrup Başkan ı Claudıa Roth ve Insan Haklan Derneği lstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar tarafından "banşa indirilmiş darbe" olarak değerlendirildi. Abou yarm geliyop • A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birlıği'nin (AB) Kıbns sorununda bir çözüm bulunmasına ilişkin çabalannm arrtığı bir sırada, AB Türkiye masası sorumlusu Serge Abou yann Ankara'ya gelecek. AB'nin Kıbns için bir çözüm bulunmasına yönelik olarak bir koordinatör ataması tartışmalannın yoğunluk kazandıgı birdöneme rastlayan gezide, JCıbns sorununun da ele alınması bekleniyor. TÜPk-Özbek toplantıları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile Özbekistan arasındaki ılk siyasi istişare toplantısı dün Ankara'da başladı. Toplantıda Türk heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Tuygan, yapılan toplantılann, Türkiye ile Özbekistan'ın birbirini daha iyi tanıması için bir fırsat olacagını kaydetti. Rize'de operasyon • RİZE(AA)-Rızeve ilçelennde PKJC'ye yönelik operasyonlarda örgüte yardım ve yatakJık eden 19 kişi yakalandı. Bunlardan 4 kişi ilk sorgulan sonucu tutuklandı. 15 kişinin ise sorgulamalan sürüyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkJamaya göre 19 kişı değişik zamanlarda Rize'ye gelen örgüt mensuplanna yardım ve yataklık yaparak, onlar için para topladılar. Zana'mn ödülii bugün veritecek • STRASBOURG (AA)- Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün düzenlenecek bir törenle Sakharov Insan Haklan Ödülü, halen cezaevinde buJunan ve kapatılan DEP'in eski miliervekili Leyla Zana adına eşi ve Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana'ya verilecek. 'Türkiye'yi izleme komltesi' • STRASBOURG (AA) - Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist Grup'un Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlemek için bünyesi içinde 'Türkiye'yi izleme komitesi' kuracağı bildirildi. Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, dün düzenledıği basın toplantısında, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili ilk elden ve sağlıklı bilgi alabilmek için bu tür bir komıtenin kurulmasını kararlaştırdıklannı söyledi. Temel sorunlarda CHP'yle mutabık olduğunu söyleyen Erbakan'm önerisi geri çevrildi BaykaPdanda hayırANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, dün koalisyon arayışındaki birinci turu tamam- larken CHP lideri Deniz Baykal'dan da or- taklık ya da dışandan destek konusunda "hayır" yanıtı aldı. Erbakan CHP'lilere "es- ki ortakhk" günlerini anımsatırken "Bu- gün Türkive'nin şartlan o günkü koalisyon şartlanndan çokdaha rahattır" dedi ve tüm temel sorunlarda, diğer partıler gıbi CHP ile de "mutabık" olduklannı söyledi. Erba- kan Çiller'e de "ANAYOL kuralun dediniz, nrye kurmadınız. Bir ülke bir insanın kap- risinc terk edilemez. Ülke>i yeniden seçime götürmek yanlış. Halkı oyalayıcı tavıriar- dan kaçının" çağnsında bulundu. CHP li- RP lideri Erbakan. ortakhk ya da dışandan destek istediğı CHP Genel Başkanı Baykai'dan da hayır yanıtını aldı. CHP lideri Baykal, erken seçim öneren Çiller'e sert tepki göstererek "Türkiye, liderlerin yazboz tahtası değil" dedi. deri Baykal da erken seçimı gündeme ge- tıren Başbakan Tansu Çiller'e , "Türkiye, üderierin keyfine göre siyasal yapuanmala- nn şekillenmesi için kuUanüacak bir yazboz tahtası değildir. Aynaya kızılmaz. Türkiye'yi başbakanlar kurtarmaz. Türkive'nin bir Jeanne Darc'a ihtivacı yok" diye çattı. RP lideri Erbakan, CHP'dekı randevusu- na 10 dakika erken geldi. Parti binasının önünde Genel Sekreter Adnan Keskin ta- rafından karşılanan Erbakan ve kurmayla- n 10 dakika CHP lideri Denız Baykal'ı bek- lemek zorunda kaldılar. Bir saat 40 dakika süren görüşmeye RP tarafından Grup Baş- kanvekili AbdûTlatif Şener. genel başkan yardımcılan Musa DemircL Bahri Zcngin ile tstanbul Milletvekili Metin Işık. CHP ta- rafından da Genel Sekreter Adnan Keskin, genel başkan yardımcılan ErolÇevikçe, Ali Topuz ve Grup Başkanvekili Önder Sav ka- RP lideri Erbakan parti genel merkezinde yaptığı açıklamada bu süreçte "yapıcı" oJma geregjne dikkat çekti ve "Daha önce şu taahhütte bulunmuştum şuna karşı çıkmıştım sö/leri yanlı>. Görüşmeier yapıyoruz. Bu partilerin hepsiyle koalisyon kurup en güzel şekilde çalışarjiliriz" dedi. (Fotoğraf: TARIK TfNAZAY) tıldı. Foto muhabirleri ile kameramanlann işlerinin uzaması ve salonu terk etmekte gecikmeleri üzerine Baykal, "Sizinyüzünüz- den hükümetin kuruluşu gecildyor" diye espri yaptı. Görüşme boyunca daha çok Er- bakan'ın konuştuğu \e CHP'nin programı. seçim bildirgesi gibi belgelerde altını çiz- diği ve benzerdüşündüklenni öne sürdüğü noktalara dikkat çekerek destek istediği öğ- renildi. Baykal ise parti meclisinin "RP'ye desteğe hayır'" kararını aktardı. Baykal, görüşmeden sonra yaptıği açık- lamada, öncelikle hükümetin ivedilikle ku- rulmasının önemıni v urguladı ve adını an- madan erken seçımi gündeme getiren Baş- bakan Tansu Çiller'e çattı. Baykal, u Bu se- çim sonucunu beğenmedik, yenisini \apalım demek doğ- nı değüdir. Herkesin bu seçim sonuçlannı içine sindirmesi gerekir. Yazıktır. Türkiye bir an önce hükümet anyor. Tür- kiye'yi, bir seçimden bir se- çime sürüklenen bir tabloya sürüklemeye kimsenin hak- kı yoktur. Halkın karşısmda herkes dizini kırmalı. bir an öncegereğini yerine getirme- lidir"dedi. 'Erbakan'ın ağandan bal damhyor"1 Baykal, Erbakan'ın üslu- bundaki yumuşamaya dikkat (,'ekerken bundan memnuni- vet duyduğunu dıle getirdi. Baykal. "Sayın Erbakan'ın ağ/mdan balakıyor. .\ncakbu üslubundaha önceortaya aül- mış tezJerden, üsluptan ba- ğımsız değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu üslup, kalıcı mtdir. aceJehüküm ver- mek kolay değil. Sayın Erba- kan'ı bu üslubunda teşvik et- tim" dedi. 20. dönem parlamentosu- nun umut parlamentosu olma- sı gerekriğini bildiren Baykal. "Biam bugünkü parlamen- to aritmetiğinde bir hükümet krizine neden olma şansımız da yok, krizi sona erdirme gücümüz de yok" diye ko- nuştu. Baykal, "Bizkendisineaçık ve net başanlar diledik" dedi RP'nin ilk tur degerlendirmesi ANAP'la"I •• •• •• 1** donuşumlu başbakanlık h- II.- II l«I>t» ERGÜNAKSOY AN- KARA - RP Genel Başkanı Necmet- tin Erba- kan ın. DYP, DSP ve CHP'den yanıt gelmemesı durumunda hükümeti kur- mak için başlatacağı ıkin- ci turda, yalnızca ANAP'la görüşecegi bildirildi ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz ise Erbakan'a kesinyanıtını yann verebi- leceğini söyledi. llkturda- ki görüşmeleri değerlendı- ren RP'lı kurmaylar, Yıl- maz'la yapılacak ikinci gö- rüşmede, "dönüşümlü baş- bakanuk konusunu müza- kere edebileceklerini" bıl- dırdıler. DYP ile kapılan kapa- tan RP'liler, ANAP'la ya- pılacak görüşmeden sonuç alınamaması durumunda Erbakan'ın en kısa sürede Cumhurbaşkanlıgı 'na göre- vı iade edeceğini kaydetti- ler. Olası bir RP-ANAP ko- alisyonunda, DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tan- su Çiller'in usulsüzlükle suçlandığı dosyalann ma- saya yatınlacağı ve DYP liderinin yıpratılarak, ANAP'ın merkez sağda çe- kim merkezı yapılabilece- ği hesaplan kulrslerde ko- nuşuldu. İlk tur görüşme- lerini tamamlayan Erba- kan'ın, önümüzdeki bir iki gün içinde Yılmaz'la bir araya gelebileceği bildiril- di. Yılmaz, Erbakan'ake- sin yanıtını, bugün arka- daşlanyla yapacağı değer- lendirmeden sonra yann verebileceğinı söyledi. Di- ğer partilerden öneri gel- memesi durumunda ikinci turda yalnızca Yılmaz'la görüşecek olan Erbakan ve kurmaylannın yaklaşık bir haftadır süren birinci tur görüşmeleri ve partilere ilişkin değerlendirmeleri şöyle: ANAP: Yapılan ilk tur göriişmelerde ortaya çıkan sonuç, koalisyon kurabile- ceğimiz tek parti görünü- münde olan ANAP'tır. ANAP'la aramızda 500 bin oy ve 25 milletvekili fazla- lığımız var. Bize göre bu önemli bir fark. Ancak ANAP'lilar bunu önemli bir fark olarak değerlendir- meyıp başbakanlık konu- sunu gündeme getirebilir- ler. Ama şu ana kadar böy- le bir yaklaşımlan olmadı. Eğer olursa, o zaman bız de bunu tartışır ve müzakere ederiz. Sayın Yılmaz'la ya- pılacak ikinci görüşmede olumlu birsonuç alınamaz- sa görev hemen Köşk'e ia- de edilecek ve daha sonra köşemıze çekilıp gelişme- ler izlenecek. ANAP'la ya- pılacak ikinci görüşmenin başmda bir prensip anlaş- masına vanlırsa. hemen tek- nık heyetler oluşturulacak ve ardından iki partinin programJanna ortak bir net- likkazandınlacak. Buaşa- madan sonra bakanlıklann dağılımına geçılecek. DYP: Tansu Çıller, RP'ye kapılarını kapattı. Ancak tabanında oluşturulacak olan koalisyona girilmesi yönünde yoğun bir baskı var. Aynca DYP'lı millet- vekıllen arasmda da bırbü- tünlük yok. Azımsanma- yacak oranda bir DYP kıt- lesi, bunlara milletvekille- ri de dahil olmak üzere, RP ile koalisyon yapılmasın- dan yana. Bu nedenle Çil- ler oldukça zor durumda ve süreklı yeni taktiklerge- liştiriyor. Ön görüşmelere bile ya- naşmıyor. Bunlan dikkate alarak. siyasette her şeyin olabileceğini düşünüyoruz. DSP-CHP: Merkez solda- ki bu iki partiyle aritmetik olarak koalisyon kurma- mız mümkün değil. RP- DSP ve CHP koalısyonu ise oldukçauzak bir ihtimal. Yılmaz, DSP ile yakınlığı- nı kullanıp RP ile yürüte- ceğı görüşmede, pazarlık marjını arttırmaya çalışa- cak. Ancak bu durum. ola- sı bir RP-ANAP koalisyo- nuna dışandan Ecevit'in destek vermesini de sağla- yabilir. Erbakan'la Yılmaz gö- rüşmesinın tarihıni belırle- mek için dün iki partinin kurmayları Meclis'te bir araya gefdıler. RP Kocaeli Milletvekili Necati Çeük ile Ankara Büyukşehir Be- lediye Başkanı MeHhGök- çek. ayn ayn ANAP grup başkanvekillen Ülkü Gü- ne>, Abdülkadir Aksu v e Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'le görüştü. Yılmaz'dan RP'ye yeşil ışık ANAP lideri, RP'nin seçim öncesindeki tutumundan vazgeçtiğini, şimdi ise tam tersini söylediğini belirtti DÜRPANE KOCAOĞLU ANKARA - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. hiçbir partinin kendini hükümet kurma sorumluluğunun dı- şında göremeyeceğini belirtirken. RP'nin de şu veya bu nedenle bu süre- cin dişına itilmemesi gerektiğini söy- ledi. Yılmaz, "Eğer bir parti anayasal düzene ters düşüyorsa bunu değeıien- dirmek diğer partilere düşmez. Bunu değerlendirmek dev letin mercilerinin gö- revidir. Bizim için bütün partiler bu açı- dan aynı meşruiyettedir" dedi. Yılmaz, Ankara Sanayıci ve Jşadam- lan Derneği'nın (ASİAD), geleneksel Başkent Toplantısı'nda işadamlannın sorulannı yanıtlarken, 24 aralık seçim- lerinin tüm siyasi partilere "uziaşın"' me- sajı verdiğini söyledi. Bu mesajı alan ANAP'ın geçen 3 haftahk sürede en çok çalışan parti, kendisinin de en çok ko- şuşturan lider olduğunu savunan Yıl- maz, "Ancak maalesef uzlaşma tek ta- raflı olmuyor. Meclis'teki tüm partiler bu sorumiuluğu üstlenmelidir. Türki- ve'nin daha fazla hükümet boşluğunu kaldıracak tahammülü yoktur" dedi. Işadamlan baskı çabalanndan, medya da fanatik taraftarlığından vazgeçerse bir uzlaşma sağlamanın olanaklı oldu- ğunu anlatan Yılmaz, diğer partiler açıkça RP'ye "hayır" yanıtı verdikle- ri halde ANAP'ın neden bu konuda tu- tumunu netleştırmediğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Meclis'teki hiçbirparti kendini hü- kümet kurma sorumluluğunun dışın- da tutmamalı. Şunu da söylemek isti- yorum. Hiçbir parti de şu veya bu ne- dcnie bu sürecin dışına itilmemeli. Eğer bir parti anayasal düzene ters düşüyor- sa bunu değerlendirmek diğer partile- re düşmez. Bunu değerlendirmek de\- letin mercilerinin görevidir. Bizim için bütün partiler bu açıdan ayru meşru- jyettedir. Kendimui ne kadar meşru sa- yıyorsak diğer partileri de aynı meşru- iyette sayıyoruz. RP ile uzlaşmaktaki güçlük,onun seçim öncesindeki rutumu- dur. Şimdi RP tam tersini söylüyor. Hat- ta, programını askıya alarak uzlaşma- ya hazır olduğu mesajı \ermektedir. Böyle olunca da güvenih'rliğini yirir- mektedir. Uzlaşma güçlüğii bundan- dır." ANAP'a program açısından en ya- kın partinin DYP olduğunu belirten Yılmaz. şu anda herhangi bir taktik içinde olmadıklarını söyledi. "Eğer böyle olsay dık tam tersi da> ranır, DYP ilekoalisyon kunnak ısti'me/dik" diyen Mesut Yılmaz. sözlerinı şöyle tamam- ladı: "Biz seçimlerde DYP'den binde4 pu- an fa/la oy aldık. Ama onlar da bizden fazla milletvekili çıkardı. Yani satranç- taki pata durumu ortaya çıktL Hangi partinin önde olduğu tam olarak orta- ya çıkmadı. İki parti aniaşsak bile gü- venoyu için üçüncü partiye ihtiyacımız var. Ama üçüncü parti konusunda da anlaşamıyoruz. Üçüncü partinin lideri 'îlla ben başbakan olacağım" diye ge- lirse anlaşamayız. Ben izin versem par- tim vermiyor, partim verse millet ver- memiş. Ülkeyi bu hale getirenlerin bu vitrinden çekilmesi lazun. Program ba- kunmdan sorunumuzyok..Ama egomu- ai »enmemizgerekiyor. Ben egomu yen- meye hazınm. Benim başbakanlık id- diam yok. partimden birinin başbakan olması konusunda inadım da yok. Ama, başansız olan birini yeniden başa geti- rerek benide başansızlığa ortakedemez- siniz." DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlıktaki ısran ve öne sürdüğü diğer koşullar olası bir DYP-ANAP (ANAYOL) koalisyonunu açmaza sü- rüklerken. ANAP'ta, RP'ye kesin ya- nıt vermeden önce "Çiller'siz ANA- YOL arayışının zorlanması'' eğilimı benimsendi. ANAP Genel Başkan Yar- dımosı Burhan Kara. Çiller'in DYP ve ANAP'lı kurmaylann ANAYOL için başlattıklan temaslan önleyemeyece- ğinı belirterek, "Tansu Hanun'ı aşa- cakformüller bulunabilir" dedi. Kara. buyöndebazıgirişimlerbulunduğunu söyledi. 'Taklacı Çüler' ANAP Teşkilat Başkan Yardımcısı M Erde Cumhuriyefe yaptığı açıklama- da, Çiller'in "dünyanın engüveniimez insanı" olduğunu ileri sürdü "Çfller, ya- nm adımda takla atacak kadar takla- cı" diyen Er, ANAP grubuhda Çiller'in başbakanlığındaki bir hükümete güve- noyu verecek kimsenin çıkacağını zan- netmediğini söyiedi. Çıller'in başbakan- lığını kabul etmenin mümkün olmadı- ğını anlatan Er, DYP grubuna da "Çil- ler gibi birini başlannda tuttukları için"acıdığını dile getirdi. Teşkilat Baş- kan Yardımcısı Er, şöyle devam etti: "Tansu Çüler'Ie olmaz bu iş. Mete- orolojiden sorumlu bakan olsa yine ol- maz bu iş" tfJTİKA HİKMET ÇETİNKAYA Karışık... DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Peker, 'de- likanlılığı'nı kanıtlıyor bir kez daha... Diyor ki: "Tansu Çiller'/n başbakan olmayacağı bir hükü- metteyokuz..." DYP'liler RP lideri Necmettin Erbakan'la hükümet ortaklığına yanaşmıyor, ANAP lideri Mesut Yılmaz'la uzlaşmaya girmiyor. Şimdi ne olacak söyler misiniz? iş yavaş yavaş ANAP-RP ortaklığına doğru hızla gi- diyor... DSP lideri Bülent Ecevit olası bir ANAP-RP ortak- lığına dışandan destek verecek... Tansu Hanım'ın bu kişisel hırsı neye bağlanabilir?.. Neye bağlandığı artık apaçık ortada... Eğer başbakanlık koltugundan ayrılırsa başta mal- varlığı olmak üzere, devlet bankalarını kımlere peş- keş çektiği, şu ünlü 'yalı çetesi' öyküsü gün ışığına çıkacak... Tansu Hanım niçin RP'ye karşı çıkıyor, Necmettin Hoca'yla ortakhk kurmaya neden yanaşmıyor? DYP lidennin işte yanıtı: "RP şeriatı getirir..." DYP lideri, bu yanıtı verirken gerçekten içtenlikli mi? Hayır!.. Tansu Hanım oyun oynuyor. DYP milletvekil- lerine şöyle bir baktığımızda Nurculann üç kolu Tan- su Hanım'ın yanı başmda değil mi? Evet!.. O zaman 'şeriattan' nıçin korkuyor sanşın ve güzel lider? Bakın Necmettin Hoca, bir süre önce bir 'tarikat şey- hi'yle ilgili neler söylemişti: "Muhterem hocaefendi eğitımle, biz ise siyasetle uğraşıyoruz. Aramızda bir görüş aynlığı fılan yok..." Şimdi şu soruyu yöneltebiliriz; hem laik, hem de- mokrat, hem liberal, hem Atatürkçü, hem yurtsever, hem milliyetçı hem de muhafazakâr sanşın ve güzel bayana: "Sizin dini danışmanınızın Erbakan Hoca'dan hiç- bir farkıyok, neden hükümet ortağı olmuyorsunuz?.." • • • DYP bugünlerde yeni bir siyasi arayış içine giriyor mu? Dün sabah DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Peker bir açıklama yaptı. Peker, siyasi bölünmüşlü- ğün sona erdirilmesi için bir öneri getirdi. Dedi ki: "Hızla bir seçim hükümeti kuralım..." DYP'nin baştan beri amacı belli: "Bir erken seçim hükümeti kurup, seçim yasasında yeni düzenleme- ler yaparak hazıran ya da en geç Ekim 1996'da er- ken seçime gitmek..." DYP'nin bu isteğine ANAP boyun eğer mı? Hiç sanmıyoruz. Çünkü DYP, bir erken seçimde MHP'yle ittıfak yapıp binncı parti olmak istiyor. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, DYP'nin bu is- teğini bildiği için önceki gün sert çıktı: "Zırt pırt seçim olmaz..." Başkentin siyasi kulislerinde yeni senaryolar da gündeme geliyor... Deniliyor kı: "DYP'den beş milletvekili ıstifa edip ANAP'a ge- çebilir..." Bize kalırsa biraz zor şu aşamada DYP'den aynl- mak... Neden mi? Çünkü sanayici ve işadamları Tansu Hanım'ın ya- nı başmda... • • • Türkiye iiginç birdönemden geçiyor... Hani PKK ateş- kes ilan etmişti? Şırnak'ın Güçlükonak ılçesi Koçyur- du Köyü yakınlarındaki PKK vahşetinı sanırız dün ge- ce televizyonlarda ızlediniz. Bir mınıbüsü durduran PKK militanları, önce 11 kişiyi önce öldürüp sonra da ate- şe veriyorlar. Olayı öğrenince içimiz sızladı, yüreğimiz- den bir şeyler koptu. Bu insanhk dışı katliamı kınıyo- ruz... Yine dün akşam saatlerinde Trabzon'dan gelen bir haberle sarsıldık. Kendilerinın Kırım Türkü oldukları- nı öne süren maskeli, eli silahlı militan grup, limanda bulunan Avrasya adlı, Panama bayraklı yolcu gemi- sini basıp 120 yolcu ve 45 personeli rehin aldı. Gerçekten Türkiye nereye götürülmek isteniyor, çok merak ediyoruz. Bilen var mı? • • • Metin Göktepe cinayeti küllenecek mi? Küllenme- meli. Tüm siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri bu olayın üzerine gitmeli. O zaman ne yapmalı? Çağdaş Hukukçular Derneği'nın kitlesel suç duyurusuna ka- tılmalı. Örnek dilekçeyi bugün arkadaşımız Deniz Som'un köşesinde bulacaksınız. Meslek odalan seçimleri sürüyor A>KARA (CumhuriyetBürosu) - Türk Mühendıs ve Mi- mar Odalan Bırlıği'ne (TMMOB) bağlı 22 odanın şube se- çimleri sürüyor. Makina Mühendisleri Odası (MMO) An- kara Şubesi'nden sonra, Orman Mühendislen Odası Anka- ra Şubesı "nde de "Çağdaş Ormancılar Grubu" 20 oy fark- la "Meslekte Birlik Grubu"nu geçerek seçimı kazandı. Elektnk Mühendjsleri Odası (EMO) Ankara Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nun 20 ocak cumartesi günü TE- DAŞ Konferans Salonu'nda, Inşaat Mühendislen Odası (İMO) Ankara Şubesi'nin Genel Kurulu'nun da27 ocak cu- martesi günü Karayollan Genel Müdürlüğü Konferans Sa- lonu'nda yapılması kararlaştırıldı. DYP lideri, başbakanlığını kabul etmeyen ANAP'a kapılan kapattı . Çfller, erken seçime idBdendiANKARA (Cumhuriyet Burosu)-DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çüler. "ANAYOL-SOL hükümeti"' seçeneğınin başbakanlık sorunun- da tıkanması üzerinehükümetkurma sürecin- deki çalışmalannı seçime endeksledi. Kısa dönem için ara çözümler bulunabileceğini be- lirterek "seçiın bükümeti" mesajı veren Çiî- ler, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın RP ile iliş- kisini kesmesi,ANAP'îa itofak yapan BBP ko- nusunda güvence verilmesi ve başbakanhğı- na itiraz edilmemesi kosullanndan geri adım atmayacagı mesajını yineledi. Çiller'jn kurmaylan, BBP i!e btrlikte aslm- da 3'lü'koatisyon olan ve yine azmlıkta kalan "ANAYOIT hükümetinin başanfı olacağı ko- nusunda da tam birgüvence bulunmadığını be- lirterek seçime gitmek yerine, istikrarsız bir hükümetle devam etmenin ülkeye 4 yıl kay- bettireceğini söylediler. Başbakanlık konusunda ısrarh tavnnı sür- dürecegini parti yönetirileri aracılığıyla da açıklayan ÇiHer, ANAP'la koalisyon arayışı yerine, seçime yönelik çahşmalanm yogun- laştırdı. DYP'nin önceki gün ve dün loplanan Başkanlık Divanı'nda hükümet seçenekleri- • Kısa dönem için ara çözümler bulunabileceğini belirteTek "'seçim hükümeti" mesajı veren Çiller, siyasi yelpazedeki bölünmüşJügün giderilmesi için kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğüıi söyledi. • Çiller, "Yılmaz'ın RP ile üişkisini kesmesi, BBP konusunda güvence vermesi ve başbakanhğına itiraz eönemesi" koşullanndan dün de geri admj atmadı. nın yanı sıra ağırlıklı olarak örgütlerin duru- mu ele alındı. Genel seçim sonuçlannm, se- çim bölgeleri ve ilçeler bazında tek tek elealı- nacağı, mütetvekillerinin yardımıyla yapıîan değerlendirmeler sonucunda, sorunlu örgüt- lere parti yöneticilerinden oluşan müfettişle- rin gönderileceği öğrenildi. ÇiUer, dün başkan- lık divanı toplantısının ardından yaptığı açık- lamada. hızla bir hükümet kurulmasına gerek duyulduğunu belirterek "Kavgadan,polemik- lerden uzak bir biçimde, yapKi bir tutumla bü- tün gelişmeleri izByonız" dedi. Demokratik sürecin işJeyeceğini, RP liden Necmettin Er- bakan'm hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Söfevman Demirel'ın yeni bir görevlendirme yapacağını belirten Çiller, "Bize görev düstûğâ oranda )apıcı olacağH" dedi. Çiller, hükümet kurma görevinin kcn- disine gelmesi durumunda, ANAP'la anlaş- ma kurma çabasını ortaya koymak istedikte- rini kaydederek hükümet kurulamaması du- rumunda "ara çözümler bulunabileceğini" söyleyerek seçim hükümeti mesajı verdi. Çiller'in "si^ koiu" olarak nitelenen Muğ- la Milletvekiii Vahm Erez. iki lidenn anlaş- nıası durumunda ülkenin "gûllfik giilistanhk otecağı" gibi bir ızlenim yaratıldığını, ancak anlaşmadandahaönemlisinin "AÎ^YCML" hü- kümetinin başanlı olması zorunluluğu oldu- ğunu belirtti. Erez, Cumhurivet'e şunları söy- ledi: "Sirfhükümed kunnak İçin birAıNAYOL otuşumu hayaDeri yıkar. Sırf bazı kesimler is- tiyor diye ANAYOL olmaz. O zaman halkın bîryük botümünü hüsrana uğratnuşoluruz. Bu tabk).siyasi istikran sağla\acak birtaMoçıkar- mı>»r. Âsiuıda 2 değil, 3 parti ohıyonız. BBP ilebirlikte bu3'lü koalisyonun savısı da hûkü- mete yctuıiyor. ANA\ OL dediğimiz, bir noo- lık. Türkiye'nin sorunlannın azınhkla aşüabi- leceği inana \arsa onu tarösmak lazınt Hö- kûmetin kendi içinde uyumiu çalışntası tek basua ba$anyı getiraieyecek.*' DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Pe- ker de seçim sonuçlanna göre sağda siyasa! bölünmüşlüğün giderilmesi için bir fırsat doğ- duğunu söyledi.Peker, sağda biriiğin sağlan- ması için ANAP'ın, RP ile koalisyon kurma- yacagtna ilişkin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. ÇiUer, akşam saatlerinde gıttıği Başbakan- lık'ta Devlet Bakam Aykoo Dogan ve ekono- mi kurmaylanyla apar topar bir topland yap- tı. Çiller, yanm saat süren toplantmın ardın- dan yaptığı açıklamada. hükümet kurmak için vermeyecek ödünü bulunmayan bır noktaya gelmekle eleştirdigi Erbakan'ın çok ıjımlj bir çtzgı gösterdiğinı belirtti. Ote yandan bazı milletvekıllerinin, lıstele- re karşı muhalefetleri nedeniyle çahşmamak- la suçladıklan tstanbul ve Ankara il başkan- ları dün görevden alındı. îstanbul İl Başkan- lıği'na Celal Adan, Ankara İl Başkanlığı'na CahitKalegetirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle