15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Bakan Çay'dan hemşeri torpili UFUKTEKİN ADANA - CHP'li Sanayi ve Ticaret Bakanı FuatÇay, hemşerisi, akrabası ve parti- lisi kişileri, aşın personeli bulunan ve borç krizi yaşa- yan Çukobirlik'te işe başlat- tı. Bakan Çay'ın "adamlan- na iş buJma icraatına" yıl- lardır kadro bekleyen işçiler tepki gösteriyor. Başbakan- lığın tasarruf genelgelerine de aykın olduğu anlaşılan Bakan Çay'ın atamasına Çu- kobirlik yöneti- minin de karşı çıktığı öğrenil- di. Alınan bilge- lere göre Sanayi ve Ticaret Baka- nı Fuat Çay, ço- ğu hemşensi, bir kısmı akrabası ve yakını olan kişilerin Çuko- Sanmi Bakanı Çay. birlik"te işe alınmasını sag- lamak amacıyla bakanlık gücünü kullanarak birlik yetkililerine telefonla tali- mat verdi. lstedıği kişilerin henüz işe alınmadığını gö- ren Bakan Çay. bu kez tali- matını Bakanlık Özel Ka- lem Müdürlüğü aracılığıyla iki kez Çukobirlik yetkilile- rine faks çektirerek yinele- di. Ancak Çukobirlik yöne- timi. bakanın telefonla ver- diği talimata, çekilen 'işe alın' fakslanna rağmen Sa- nayi ve Ticaret Bakanlığı'na bir yazıyla başvurarak "kadrolann tamamen dolu oJdugunu". "personel şiş- kinbği" bulunduğunu bildır- di. Birlik önetimi, aynca Çukobirlik'teki işletmeler- de mevsimlık personele bi- !e pek fazla ihtiyaç bulun- madığına c*ikkat çekti. üre- ticilere olan üriin bedelleri- ni dahi ödeyemediğini vur- guladı. Ancak Bakan Çay, üreti- cisine olan l .5 trilyon bor- cunu dahi ödemekten aciz, personelinin maaşını öde- mekte de zorlanan Çukobir- lik'e yakınlannı aldırma ko- nusundaki ısrannı sürdürdü ve son kez, "Birliğinizdedu- rumlanna uy- gun daımi işçi kadrolanna atanmalan ko- nusunuricaede- rim..." şeklinde bıryazılıtalimat verdi. Bakan tali- matıyla başlatı- lan bazı kışiler şunlar: "Habip De- niz, Süheyla A>- Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanı arasmdaki anlaşmazlık giderilemedi Nema ödemeleri kilitleıuIi dın, Adnan DemireL Necati Gonca, Setnih Gülbahar, Yahya Ipek (AJtınözü), Bû- lent Turan, Gönül VeşÛogfu, Nevzat Sağlam, Şemsettin Azazi (Antakyalı), Selahat- tin Açıkyol (Samandağ), Mdtem AJiye Veşildag (An- takya). Evren Can (Vntak- ya),Selva Oztiirk (Antakya), Naim Kaplan (Hassa). Nur- sel kamacı (Samandağ), Sa- bahat Fcryal I ladimoğullan (Samandağ), Ahmct Fansa (Arhnö/ü), Hamza Bozca (Hatay), Hidayet Doksöz (Antakya), Şahap Dede (An- takya), Derya l >saJ (Bakan Çay'ın yeğeni), MustafaÇay (Bakan Çay'ın >eğeni), Hü- sameffin Öztürk (Harbi- ye)_~ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tasarrufa teşvik hesabından çalışan- lara nisan ayına kadar ödenmesi ge- reken 35 trilyon liralık nemalar için Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Baka- nı arasındaki anlaşmazlık henüz gi- derilemedi. Maliye Bakanı İsmetAt- tila'nın, nemalann şubat ayında ödenmesi konusundaki Yüksek Plan- lama Kurulu karannı imzalamaması üzerine, Hazine'nin yeni bir karar taslağı hazırladığı öğrenildi. Maliye Bakanı Attila, çalışanlann ücretlerinden yapılan zorunlu tasar- ruf kesintilerinin toplandığı Tasarm- fa Teşvik Hesabı'nın tasfıyesi ve ne- ma ödenmesini öngören Yüksek Planlama Kurulu karannı imzalama- dı. Maliyeyetkilileri, nemalann şubat veya mart ödemesinın zorunlu oldu- ğuna dikkat çekerken "Asıl sorun, he- sabuı tasfryesi. Sayın Bakan, tasfiye- nin yönfemi konusunda kararsK" de- ğerlendimmesinı yaptılar. Hazine'nin, bırikenparanınheryıl piyasa faiz oranı doğrultusunda de- ğerlendirilmesi ve çalışanlara ödeme yapılması nedenıyle hesaptan zarar ettığini belırterek tasfiye edılmesıni Bakan İsmet Attila direniyor. istedığini belirten Maliye Bakanlığı yetkilileri. "Nema ödemesini içeren kararda besabın tasfiye edilmesi de öngörülüyor. Tarâşma buradan çıkı- yor" dediler. Maliye Bakanı'nın ilk sunulan tas- lağı imzalamaması üzerine Hazi- ne'nin Yüksek Planlama Kurulu'na yeni bir karar taslagı sunduğunu be- • 1995 eylül ayı itibanyla 256 trilyon 640 milyar lira biriken tasarrufa teşvik hesabından bu yıl yapılacak nema ödemesinin 35 trilyon lira düzeyinde olacağı belirtildi. • Ziraat Bankası'nca nemalann ödenmesi için her türlü hazırhğın tamamlandığı belirtilirken ödemelerin yapılmaması dunımunda çalışanlann yargıya başvurma hakkı bulunuyor. lırten yetkililer, "MaHye ile Hazine arasındagörüşmeJersürüyor" değer- lendirmesini yaptılar. Çalışanlann maaş ve ücretlerinden "zonınlııtasarruf adıyla yapılan ke- sinti, Ziraat Bankasfnda açılan ta- sarrufa teşvik hesabında birikiyor. Hazine her yıl hesapta biriken para- yı vıllık ortalama faiz üzerinden ne- malandınyor. Biriken nemalann üç- te biri, her yıl şubat-mart aylannda çalışanlara ödenıyor. Hükümetin ne- ma ödemesini yapmaması dunımun- da çalışanlann yargıya başvurma hakkı bulunuyor. Çalışanlan tasarmfa teşvik hesa- bında geçen yıl eylül ayı itibanyla 256 trilyon 640 milyar lira biriktiği bildirildi. Hesaptan çalışanlara bu yıl yapılacak nema ödemesinin 35 tril- yon lira düzeyinde olacağı belirtildi. Ziraat Bankası yetkilileri, nemala- nn şubatta ödenmesi için her türiü hazırhğın tamamlandığını bildirdiler. Türkiye Kamu Çalışanlan Sendi- kalan Konfederasyonu Genel Başka- nı ResulAkay, "Çahşanlaruı nemala- nyla bütçe denkleştinneye çausan hü- kümetin ülke ekonomisine getirdiği nokta iirkütücüdür. Çalışanlann hak- lannı gasp ettirmeyiz" dedi. Yapı-Yol Sendikası Genel Başkanı Cengiz Fa>dah. Maliye Bakanı'nın çalışanlara ödenmesi gereken nema- lan sermayeye rant olarak dağıtacağı- nı savunarak "Bir a\ııç $erma>edara kaynak akıtmak, onlann kirlanna kâr katmak için işçi ve memurun ce- bine bir kez daha d uzabfayor" dedi. Reııavılt üretime ara veriyor LEVENTGENCELLİ BURSA - Bursa'daki Oyak Rena- ult Otomobil Fabrikası, stoklannın yükselmesi nedeniyle üretime ara verme karan aldı. 25-31 ocak tarihleri arasında üre- timı durdurma karan alan Oyak Re- nault Genel Müdürlüğü ile Türk Metal Sendikası arasında çalışan- larla ilgili görüşmelere başlandı. Görüşmelerde. bir haftalık üretımin durdurulmasından sonra iş- çilere uygulanacak toplu iz- nin, ücret ve yıllık izinden sayılıp sayılmaması konula- nnın ele alınacağı öğrenildi Oyak-Rcnault yetkilileri. fabnkada otomobil stoklan- nın arttığını, stoklann eritilmesi amacıyla bir haftalık üretimin dur- durulması karannın alındığını söy- lediler. Ocak ayının ilk ikı haftasında otomobil satışının 600 adet olarak gerçekleştiğini, bu ra- kamın geçen yıl aynı dönem- de 1.267 olduğuna dikkati çeken yetkililer, piyasadaki durgunluk vc stoklara rağ- men. işçi çıkarmanın söz ko- nusu olmadığını bildirdiler. Yan sanayici düşünceü GB sürecindeen fazla yıpranacak olan ona ve küçük ölçekli sanayınin can daman konumundaki otomotiv yan sanayi inde de Renault'nun üre- time ara vermesi haberi endişe ya- rartı. Daha önce otomotivin iki devi To~ faş ve Renault'nun üretime ara ver- mesi ile kepenk indirme sürecine giren yan sanayiciler, "Gümriikbir- liğinin koşullan, belimizi bükmeye başlamıştı bile. Şimdi de S Nisan kâbusunu hatırtatır gelişmeleri en- dişe iie izliyoruz" diyorlar. BENCE İZZETTtN ÖNDER Aydın Imzası Solun çok temel özelliği, insanlar arasında aynm yapmadan, onlan eşit kabul etmesidir. Kaprtalist sis- tem, sınrflı toplum esasına dayalı olarak, insanlar ara- sında aynm yaparken, sol herkesi eşit kabul ederek, onlaraeşit birey muamelesi yapar. Dahadoğrusu sol, eşit bireylerin birlikteliği ve eylemidir. Hal böyle iken, sol bir partiye "entelektüellerin oy vermesi" ve bu entelektüelin oyunu açıklaması söz konusu olamaz. Kim bu insana entelektüel srfatını vermiş! Bu entelektüel, nasıl oluyor da oyunu, bir li- der gib'ı açıklayarak hem kendr vicdanına saygısızlık yapıyor hem de dolaylı da olsa, birilerine bazı işaret- ler veriyor! Aslında bunlar ifade edildiği gibi de değil. Layık gö- rüldüğüm entelektüeller arasında banim de bir par- tiye oy vereceğim ilan edildi. Ben bir siyasal partiye ve bir de siyasal parti oluşumuna "destek" verdim. Bir insan iki, hatta daha çok siyasal oluşuma ya da partiye destek verebilir ama oy bir partiye gider. İki ayn yerde imza var ise bunun anlamı destektir, yok- sa oy değildir. Böyle bir desteğin de bir amacı olmalıdır. Bu amaç, bence şudur: Türk siyasal arenası inanılmaz bir ayı- bı yaşıyor. Tüm merkez partileri sağa kaymış, kendi- lerine sosyal demorat diyenler de merkeze doğru kaymış bir görüntu sergilemektedir. Bu durumda emekçi haklannı savunacak siyasi örgütlerin oluş- ması, ortaya çıkması ve halkın karan sonucunda par- lamentoya girmesi gerekmektedir. Hiçbir sermaye partisi, emekçi haklannı koruyamaz. Demokrasinin gereği olarak nasıl sağ partilerin parlamentoda bu- lunması gerekiyor ise sol partilerin de siyasal karar sürecine girmesi kaçınılmazdır. Işte desteklenen bu- dur. Böyle bir destek, talep karşısında tüm emekçi par- tilere verilebilir. Üstelik, "destek" sözcüğü, anlamı geregince, vaki talepler karşısında, aynı konumdaki benzer partilerden birini değil tümünü desteklemek de tutariı bir davranıştır. Zira destek, oluşuma veril- mektedir. Nihai karan taraftaıiar verecektir, destek- çinin buradaki rolü, oluşuma katkı ve güç sağlamak- tır. Türk seçmeni, çok sayıda partiye değil, çok çe- şitli partiye muhatap olmalıdır. Farklı çıkar gruplan- nın bulunduğu toplumlarda kitle partisi olmamalıdır. Her grubun çıkannı savunacak sınıf partileri bulun- malıdır. Gelişen Türk toplumu ileride bu eksiğini mut- laka yenecektir. BERKE BARAJI İNŞAATINDA ÇEAŞ1N ZABARA UĞRADIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR SPK'den Uzanlar'a suç duyurusu TİSK BAŞKANI BAYPUR'A GÖRE LİDERLER SEN-BEN KAVGASINI BIRAKMALI Işveren 6 icraat hükümeti' istiyor TtSK Başkanı Refik Baydur. Ekonomi Servisi - Türkıye'de yaşanan ekonomik ve sosyal belirsizlik işvereni tedirgin ediyor. Türkiye fşverenler Sendikası Genel Başkanı Refik Baydur, düzenlediği basın toplantısında siyasi mesajîar verdi. Bugün ülkenin bir numaralı sorununun süratle bir hükümetin kurulması ve vakit geçırmeden icraata başlaması olduğunu belirten Baydur, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyacı olduğunu ifade erti. Baydur. kurulacak hükümetin ekonomik sorunlan ciddıye alan ve uyum içınde hızmet verecek özelliklere sahip olmasıjjerektiğini de vurgulayarak şöyle konuştu: "Ulke bugün. fante/ilcrdcn annmış, Atatürk Ukeierine bağü, laik ve demokratik cumhuriyete inanan, kendi kişisel eğilimlerini kamu varanna feda edebilecek liderlere muhtaçtır. Büyük bir otorite boşluğu >aşıyoru/. Bu boşluğu varatanlann ise birbirinden farkı vok." Baydur, mevcut seçim sıstemiyle yeni bir seçimi denemesinin ileride telafisi güç sosyal ve ekonomik yüklergetıreceğini kaydetti. Toplantıda ekonomik sorunlar hakkında da bılgiler veren Refik Baydur. kamudakı reformlar öncülüğünde Türkiye'nin yeni üretim ve yeni yatınm politikalanna yönelmesinin artık -olmazsa olmaz- bir koşul halıne geldiğinı belirtti. Rant ekonomisinin ve kayıtdışı sektörün birağaç kurdu gibi üretimin, yatınmın ve girişimciliğin içini oyduğunu dile getiren Baydur, bu gidişe dur denilmesi gerektiğini ifade erti. Türkiye'nin "•yatmm yetmezliği" olgusunu aşarak GB çerçevesinde üretime, yatınma ve teşebbüs gücüne sahip çıkan politikalar uygulaması gerektiğini de kaydeden Baydur, oluşacak bir istikrar programının sosyal uzlaşma ile başanya ulaşacağını söyledi. Kemall'zan vine suçlanıvor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Berke Barajı'nın inşaatında usulsüz ödemeler yaptırarak Çukurova Elektink AŞ'yi (ÇEAŞ) zarara uğrattıklan gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SPK'nin aynca, Berke Barajı'ndaki duvarlann çatlayabileceği ve ınşaatın 3 yıl gecikeceği yolundaki uzman raporunu Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlığa gönderdiği ve gerekenlerin yapılmasını istediği öğrenildi SPK uzmanlan tarafından geçen hafta tamamlanan raporda, ÇEAŞ'ın yönetimiyle birlikte, şirketin bir kompleksi olan Berke Barajı'nın yapımını da devralan Uzanlar'ın, barajın inşaatı sırasında usulsüz işlemler yaptığı belirtildi. Berke Barajı'nın ihalesini kazanan Italyan firmasının hakedişlerinin ödenmeyerek ihaleden çekilmelerine neden olunduğu ve barajın yapımının Uzanlar'ın şirketi Yapı ve Ticaret AŞ'ye verildigi belirtılen raporda. ailenin inşaat sırasında gereken çimentolan kendi fabrikalanndan pahalıya alarak ve şirketten usulsüz avans çekerek ÇEAS'ı zarara uğrattığı kaydedildi. Rapor üzerine SPK, Uzanlar hakkında önceki gün Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SPK'nin aynca, uzmanlann raporda yer alan, inşaatın kurallara uygun olarak yapılmadığı ve baraj duvarlannda çatlama | tehlikesı olduğu yöniindeki uyansı ve inşaatın büyük enerji gereksinimine karşın 3 yıl geç tamamlanacağı yönündeki görüşü üzerine Başbakanlık ile Enerji Bakanlığı'na bireryazı yazdığı öğrenildi. TUSIAD'dan bol raporlu genel kurul Ekonomi Servisi - Türk Sanayicileri ve lşadamlan Derneği'nın (TÜSİAD) 26. Olağan Genel Kurulu 18 0- cak 1996 günü toplanıyor. Sabah 10.00'da başlayacak genel kurulda, TÜ- SlAD Başkanı Ha- lis Komili ve Yük- sek Istişare Konse- yi Başkanı Feyyaz Berker birer ko- nuşma yapacaklar. TÜSIAD'ın da üyesi ol- duğu Avrupa Sanayici ve İş- verenler Konfederasyonu (UMCE) Başkanı François Perigot'nun onur konuğu olacağı genel kurulda, TÜ- SİAD altı ayn raporunu da açıklayacak. UNICE'nin Başkanı François Perigot, genel ku- rul dolayısıyla verilecek ye- mekteTÜSİADüye- lerine ve diğerdavet- lilere bir konuşma yapacak. Bugün Ankara'da. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirelı de ziyaret etmesi beklenen Pe- rigot'nun TlSK'in Ankara Hilton Oteli'nde vereceği yemeğe katılacağı da bil- dirildi. ŞİRKETLERDEN HABERLER • ABB'nin demiryolu ve raylı ulaşım sistemlen konusundaki faliyetlerini sürdürmek üzere DaimJer Benz ile kurduğu şirkete A Dtranz adı verildi • SAĞRA'nın. 'Krokanlı Fındık Ezmesi' adlı yeni ürünü 240 ve 400 gramlık kutularda. 125 bin ve 175 bin liradan piyasaya sürülüyor. • BAYRAKf AR HOLDİNG'in otomotiv firmalanndan Eee Fren, TSE ISO 9001 Kalite Belgesi'ni aldı. • COLGATE'in sponsorluğunu yaptığı Koza Tiyatrosu, 'Dr. Mutlu Diş' adlı müzikli çocuk oyununun galasmı gerçekleştirdi. ~ • DYOSAD, Dyo Polyester Astar ve sertleştincisini oto tamir piyasasının hizmetine sundu • ECZACIBAŞI-BEtERSDORF, 8x4 deodorant serisini 7 ayn çeşit ürünüyle yeniledi. • THY, Türkiye'de temsilcilikleri bulunan Isviçre fırmalannı, Swissotel'de düzenlediği bir yemekte biraraya getirdi. • ESBANK doğal kaynaklann korunması amacıyla 1995 yılı yılbaşı armağanı olarak çam fıdanı dağıttı. • BA'GFAŞ, Tariş'in açtığı 115 bin 420 tonluk gübre ihalesinin 63 bin 325 ton çeşitli kimyevi gübre satış hakkını elde etti. • NEC, Uluslararası Halkla îlişkiler Denıeği'nin (IPRA) düzenlediği "Golden World Awards" yanşmasına 5. kez sponsorluk edeceğini açıkladı. • ABC MATİK ocak ayında 10 kg'lık deterjan kutulanyla birlikte Royal marka leke tutmayan masa örrüsü verecek. • NOKİA cep telefonlanndan sonra Ocak ayında el işçiliğinin ön Blanda tutulduğu televizyonlan piyasaya çıkanyor. I ORIFLAME 1995 yılında distribütörlerine 30 bin saati aşan eğirim verdi. • ÇARMOSAN Milupa Aptamil 1, Aptamil 2, Milumil 1 ve 2 adlı biberon mamalannı kasım ayından itibaren piyasaya sürdü. • FELEK YAYIN'ın çıkardığı ve fuar, kongre. sergi haberlerinin yer aldığı Kongre gazetesinin 4. sayısıçıktı. • PİMAŞ üst yönetim kadrosunda yaptığı düzenlemeyle Mali ve fdâri Işler Genel Mudür Yardımcılığına Oktay Alptekin'i getirdi. TurkocaCl Gaa 39 J 1 Cağaloğİu/ISTAN&UL TEL 512 OS O5 FAX 5 ta O7 51 Doğalgaz, bilgisizlik kurbanı Uretici her zaman hatalı olmâz 1 993 yılı mart ayı sonunda, tahsili için Londra'ya giden yeğenime armağan olarak mevsim sonu döneminde, Osmanbey'deki Derimod'dan 6 milyon lira ödeyerek yeşil renkli bir güderi kaban aldım. Kabanın yağışlı ortamda herhangi bir "akma" ya da bozulma yapıp yapmayacağını özellikle sordum. Satıcı kesinlikle böyle bir şey olmayacağını açıkladı. 1994 Kasımı'nda söz konusu kabanın rengi bozuldu. 1995 Ekimi'nde kabanı Derimod'a götürdük. İnceleme yapan Derimod, sorunun kullanım hatasından kaynaklandığını söyledi. Güner Isbir / İSTANBUL O smanbey Denmod Müdürü Saadet Yüksel söz konusu ceketi fabrikaya iki kez gönderdiklerini belırterek teknik grup tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını dile getirdi. Ceketteki solmanın üretim hatasından degil, kullanım hatasından kaynaklandığını bildiren Yüksel, ilgili teknik bölüm ve imalat müdürlüğünden gelen bu karan müşteriye bildirdiklerini söyledi.. Ceketteki renk açılmasının kapşon altında ve kol atlında bulunmadığını söyleyen Yüksel, solmanın çok uzun süre güneşte kalmış olmaktan kaynaklanabileceğine değindi. Müşteri şikâyetlerine duyarlı olduklannı vurgulayan Yüksel, üretim hatası olan ürünleri aradan ne kadar süre geçerse geçsin, değiştirdiklerini kaydetti. • S on yıllardaucuzbiryakıt olması ve hava kirliliğini önlemesi açısından alternatif yakacak olarak önerilen doğalgaz, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Yaz aylanndan itibaren kışa hazırlık yapan birçok abone, evine doğalgaz tesisatı döşetmesine karşın zamanında başvurusunu yapmadığı için gaz alamadı. Bazı bölgelerde talebin yoğunlaşması, gaz verilecek konutlarda tesisatlann son kontrollennin yapılmasındakı gecikme ve aksaklıklar, tüketiciyi başka ısınma araçlanna yöneltti. Katı yakıtlı sobalan kaldırıp, doğalgaz dönüşümünü yaptıran aboneler, kışın başlangıcını elektrikli ısıtıcılar ve katalitik sobalarla karşılamak zorunda kaldılar. Bu yıl yaşanan doğalgaz karmaşasının genelde bilgisizlikten kaynaklandığını söyleyen Istanbul Doğalgaz Mühendıs ve Müteahitleri Derneği (DODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, tüketicilerin birçoğunun İGDAŞ'a başvuru yapmadan evine doğalgaz tesisatı döşettirdiğini söyledi. İGDAŞ'ın gaz kapasitesinin sınırlı olduğunu söyleyen Yılmaz, bütün başvuranlara İGDAŞ'ın gaz vermesinin mümkün olmadığını hatırlatarak, "Tüketicilerin doğalgaz dönüşümlerini yaptırmadan önce İGDAŞ'a başvurmaları gerektiğini" vurgulayarak "En azından bu kış gaz alıp alamayacağını öğrenebilir, ona hareket etmiş olabilirlerdi" diye konuştu. lletişimsizliğin nedeni politik Bu yıl İGDAŞ ile BOTAŞ arasında yaşanılan iletişimsizliğin sebebinin politik olduğunu söyleyen Yılmaz, İGDAŞ'ın yerel, BOTAŞ'ın da merkezi yönetime bağlı olarak çalıştıklannı hatırlatarak, "iki kuruluş da imkânlarının ne kadar sınırlı olduğunu biliyor olmalanna karşın, iletişimsizliği tırmandırdılar. BOTAŞ, İGDAŞ'ın daha fazla gaz talep etmediğini ileri sürerken, İGDAŞ da, gerekli talepte bulunmalann karşın BOTAŞ'ın daha fazla gaz vermediği konusunda ısrar etti" dedi. İGDAŞ'ın 850 milyon metreküp gaz dağıtma kapasitesi bulunduğunu belirten Yılmaz, geçen yıl İGDAŞ'ın altyapısının daha fazla gaz dağrtmaya yetmeyeceğini ileri sürdü. BOTAŞ'ın geçen yılki doğalgaz anlaşmasının 6 milyar metreküp olduğunu anımsatan Yılmaz, istese bile İGDAŞ'a daha fazla gaz veremeyeceğine dikkat çekti. BOTAŞ'ın 4.5 milyar metreküplük ilave bir anlaşma yaptığına değinen Yılmaz, bu anlaşma gereği İGDAŞ'a da ilave olarak 150 milyon metreküp gaz verileceğini vurguladı. Bir dahaki yıl doğalgaz kullanmak isteyen abonelere çağn yapan Yılmaz, İGDAŞ'a başvurularını erken bir dönemde yaptırmalannı isteyerek, doğalgaz dönüşümü çalışmalannı yaz aylannda tamamlamalannı istedi. Taleplerin sonbaharda arttığına değinen Yılmaz, bu nedenle doğalgaz tesisatı döşeme ışlerinin uzadığını anlattı. Doğalgaz tesisatı döşendikten sonra İGDAŞ'ın denetim elemanları tarafından tesisatın kontrol edildiğini söyleyen Yılmaz, doğalgazın bomba olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Bilinmeyen her şeyin insanlar üzerinde korku yarattığını vurgulayan Yılmaz, dikkatli kullanıldığında doğalgazın tehlikesiz olduğunu sözlerine ekledi. Piyasada doğalgaz tesisatı döşeyen 950 firma bulunduğuna, bunlardan birçoğunun dürüst çalışmadığına değinen Yılmaz, bu firmalarca yapılan hatalann piyasadaki bütün firmalara mal edildiğini vurguluyor. Tüketicinin önüne ilk çıkan firmaya doğalgaz tesisatı döşettirdiğini vurgulayan Yılmaz, öncelikle iyi bir piyasa araştırması yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Kaliteli ve hızlı hizmeti, uygun fiyata yptırabilmek için bu gereklidir" dedi. Dernek olarak tüketicinin haklannı korumak için sabit bir sözleşme metni hazırladıklannı belirten Yılmaz, bu sözleşmelerde tüketicinin nasıl bir hizmet alacağına, fiyatına ve tesisatın nasıl teslim edileceğine yönelik standart kriterler bulunduğunu söyledi. • DODER ne zaman kuruldu? 2 6 Eylül 1995'te kurulan Istanbul Doğalgaz Mühendis ve Müteahitleri Derneği'nin (DODER) şu anda 41 üyesi bulunuyor. Üyelik için 40 şirketin daha başvuruda bulunduğunu belirten DODER Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, piyasada 950 şirketin bulunduğunu belirterek, bütün firmaların dernek için başvurularını kabul etmediklerini söyledi. Piyasada bilgisiz ve eğitimsiz bir çok firmanın bulunduğunu kaydeden Yılmaz, üyelik için başvuran firmalarda belli standartlar aradıklannı söylüyor. Doğalgaz tesisatı döşeyebilmek için firmalann İGDAŞ'tan izin alması gerektiğini söyleyen Yılmaz, doğalgaz tesisatı döşeyen şirketlerın bünyesinde en az bir makine mühendisinin bulunması gerektiğini sözlerine ekledi. • Doğalgaz kaçağı neden olur? T emizlik amacıyla finnın çekilmesi, ya da sobanın bulunduğu yerden hareket ettirilmesiyle gevşeyen sabit bağlantılar, gaz kaçağına neden olur. Evde başka bir nedenle yangın çıkması halinde doğalgaz tesisatının bağlantı yerlerinde kullanılan keten iplerin yanması durumunda da gaz kaçağına zemin hazırlanımış olur. Bir de ihmal ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan doğalgaz patlamalanna rastlanıyor. • Doğalgaz kaçağında yapılması gerekenler D oğalgaz kokusuz bir gazdır. İGDAŞ, doğalgaz kaçaklanna karşın tüketiciyi uyarmak için hizmete sunduğu gaza çürümüş yumurta kokusuna benzeyen özel bir koku veriyor. Doğalgaz kaçağını tespit eden bir tüketicinin yapması gereken ilk iş, dairenin doğalgaz giriş vanasını kapatmak olmalıdır. Daha sonra gazın dolduğu odayı havalandırmak gerekir. Kapalı bir elektrik düğmesini açmak ya da açık konumdaki düğmeyi kapalı duruma getirmek, kıvılcım çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle elektrik düğmeleriyle kesinlikle oynanmaması gerekir. İlk tedbırleri aldıktan sonra 187 numaralı telefonunu arayarak, "GazAnza"dan yardım isteyebilirsinız. •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle