15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 11 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Tefe 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Yalova Devlet Hastanesi'nde olanlar D osya oldukça kabank... Yalo- va Devlet Hastanesi'ndeyiz... Yıl 1991... Başhekim vekili Dr. Lütfi Çakıcı'nın adı, hastane- ye yatan Emekli Sandığı mensubu has- taların evraklarında ve reçetelerinde sahtekariık olayına kanşıyor... Istanbul Valiliği ll Disiplin Kurulu'nun 1991 /66 sayılı karanyla, Çakıcı'ya üç yıl süreyle terfi durdurması cezası verili- yor. Bu arada, Bursa 3. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde açılan davada Çakıcı, pa- raya çevrilen hapıs cezasına çarptınlı- yor. Aynı olay nedeniyle Dr. Filiz Yalgın- da yargılanıyor ve Çakıcı gibi ceza alı- yor. Akçalı konulardan yargılanmış Yal- gın hastanenin satın alma komisyonu- nun başkanı oluyor, Çakıcı da 1993 yı- lında Yalova Devlet Hastanesi başhe- kimliğine getıriliyor. YaJova'nın il yapılmasıyla biriikte Ça- kıcı'ya yeni bir görev daha veriliyor ve Yalova II Sağlık Müdürlüğü'ne vekale- ten atanıyor. Dr. Lütfi Çakıcı, hem başhekimlik hem de il sağlık müdürlüğü koltuklan- naoturuyor... Ve eski iddialar yeniden gündeme geliyor. Hastaneye, piyasanın çok üs- tünde fiyatlarla malzeme alındığı görü- lüyor. Piyasada 74 milyona satılan mal- zemelere 141 milyon liralık fatura ke- sildiği ortaya çıkıyor... SESSÎZSEDASIZ Hastalann yazılı beyanlanndan, ya- taklı tedavi ücretinden indirim yapıldı- ğı ve fakat fatura kesilmediği anlaşıh- yor. Dosya dört yıl aradan sonra yeniden kabanyor... Yalova koca bir il olmuş ama yine de küçük yer; iddialar ayyu- ka çıkıyor... Yalova Valisi, tarihe malol- muş Yalova Kaymakamı'nı aratmıyor... İddialar, belgeleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ulaştınlıyor... Hatta, Sağlık Bakanı Do- ğan Baran'a şikayet dilekçeleri yazılı- yor. Hemen hemen bir ay oluyor... Anka- ra'dan hiç ses çıkmıyor... Yalovalılar, konunun açıklığa kavuşmasını istiyor ve Ankara'dan ses bekliyor! Bir telgraf stanbul'da sayısız resim sergisi açıltyor. Ama bir sergi var ki, gitmeseniz de, görmeseniz de bir kutlama telgrafı göndermeye değer... Çünkü bu sergi istanbul'un varoşlanndan ve yobazlann bir anlamda kuşatması altındaki Sultanbeyli'de açılıyor. Sultanbeyli Battalgazi ilköğretim Okulu ve Sultanbeyli Kız Meslek Lisesi öğrencileri 19 Ocak Cuma günü saat 11.30'da Gazi Mahallesi Çrftlik Caddesi Mecnun Sokaktaki Battalgazi okulunda resimlerini sergiliyor. Öğrencilerin 1. öğretim dönemi sonu sergisinin adı: "Ata'ya Saygı ve Laik Cumhuriyetin Bekçisryiz." Telgraf çekmek için postaneye gitmeye de gerek yok, cuma günü kaldınn telefonunuzu, çevirin 141'i... M Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER lyilik yap denize at, senin de bir canavann olsun. Eyüp Cumhupiyet Savcılığı'na kitlesel suç duyunusu G azeteci Metin Göktepe'nin gözaltında ölümünden sonra Çağdaş Hukukçular Derneği Istanbul Şubesi, Eyüp Cum- huriyet Savcılığı'na kitlesel suç duyu- rusunda bulunma karan aldı. Bugün saat 11 .OO'de savcılığa veri- lecek dilekçenin örneği şöyle: Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'na Şikayet eden: (kişı ya da kuruluş adı ve adresı yazılacak) L Cifıan Demirci 'den -p A F O R I Z M A L A K "BtZ BURADAYIZ GtTMEYlZ" Neden gitsinler ki? Onlar da biliyorlar kı böyle "dandik" parçaylan ancak bu ülke ınsanına kakalayabılirler! Sanıklar Istanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve 8 Ocak 1996 günü gözaltı işlemi yapan tüm polis müdür, amir ve memurları. Suç; Seyahat özgürlüğünü engelle- mek, haber alma özgürlüğünü engel- lemek, toplantı ve gösteri hakkını en- gellemek, işkence ve kötü muamele. Olayiar ve açıklama: Istanbul Em- niyet Müdürü Orhan Taşanlar ve Mü- dür Yardımcısı Kemal Bayrak yöneti- mindeki Istanbul polisi, 8 Ocak 1996 günü, Ümraniye Cezaevi'nde öldürü- len Orhan Özen ve Rıza Boybaş'ın AJi- beyköy'deki cenaze törenine katılmak isteyenleri. o bölgede seyahat eden ve yaşayanlan ve görev yapmak isteyen gazetecileri keyfi olarak gözaltına al- mış, bölgedeki karakollara ve Eyüp Spor Salonu'na doldurmuş, bu şekil bini aşkın kişi salıverilinceye kadar dö- vülme suretiyle işkence ve kötü mu- amele görmüştür. Eyüp Spor Salo- nu'nda Evrensel muhabiri Metin Gök- tepe dövülerek öldürülmüştür. 8 Ocak günü yaşananlar, polisin görevini aşa- rak ve kötüye kullanarak vahşet boyu- tunda zor ve şiddet uygulaması hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmaz. Kaldı ki, uygulamalar bireysel değil, kurum olarak idarenin ve polisin tutumunun yansımasıdır. Şayet hukuk devleti kurallan geçer- li olacaksa, gazeteci Metin Gökte- pe'nin katıllerinin ve insanlan döverek darp edenlerin saptanıp yargılanması zorunludur. Sonuç ve istem: Savcılığınızın, gö- revliler ve sorumlular hakkında gerek- li kovuşturma yapılarak dava açması- nı talep ederiz. Tarih, isim ve imza Cumhuriyet okurlarımn toplantıları ve yeni toplantılarnce Cumhuriyet okurlarımn geçen haftaki toplantılanndan izlenimler alalım, sonra bu haftaki programlan yazalım... Ve bu hafta, okur gruplanna yeni katı- lımlar olduğunu da belirtelim... Trabzon Baro Başkanı avukat Coşkun Gü- ner ve yüksek mühendis Celâlettin Çiftçi'nin çağnsıyla yapılan ilk toplan- tıya 78 okur katıldı. Cumhuriyet'in 34 yıllık Trabzon muhabiri Ömer Güneri- le Ahmet Şefık Mollamehmetoğ- lu'nun da katıldığt toplantıda Karade- niz Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi, doktor. sendikacı, öğrenci okur- lar vardı. İlk tanışmanın ardından top- lantılann süımesi için 9 kişilik bir komi- te oluşturuldu. Trabzon'da bir "Cum- huriyet Gazetesi Ormanı" kurulması önerisi benimsendi, okunmuş Cumhu- riyet gazetelerinin atılmayıp Atatürkçü Düşünce Derneği Trabzon Şubesi ara- cılığıyla dağıtılması kararlaştınldı. Bursa Turgay Güzel, Zeynep Inan ve Zül- fikar Bal'ın çağnsıyla yapılan ilk top- lantıya200 kadar okur katıldı. TMMOB lokalinin tümüyle dolduğu toplantıda 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'yu anma ge- cesi düzenleme konusu ele alındı, 24 Ocak'ta Cumhuriyet okuriarının bir Uğur Mumcu kitabı alarak, genç bir ar- kadaşa armağan etmesi görüşü be- nimsendi. Toplantılann sürdürülmesi amacıyla bir "iletişim komisyonu" oluş- tuaıldu. Toplantıda ayrıca, okurlarımn desteğini alarak Cumhuriyet gazetesi- nin radyo veya televizyon kanalı kurup kuramayacağı tartışıldı. Bursa'daki Cumhuriyet muhabiri Levent Gencel- li'nin de toplantı, Bursa Haber gazete- sinde tam sayfa haber olarak yeraldı. Sıvas Prof.Dr. Meliha Atalay ve Prof.Dr. Atilla Atalay m çağnsıyla yapılan ilk toplantıya 20 dolayında okur katıldı. Bundan böyle ayda bir kez düzenli ola- rak toplanılması ve bir sonraki toplan- tının 11 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Atatürkçü Düşünce Derneği lokalinde yapılması karariaştınldı. Sı- vas'ta Uğur Mumcu'yu anma etkinli- ğini organize etmek üzere Gülsüm Yıl- maz, Mehmet Ünlü ve Muharrem Ta- ğızade'den oluşan üç kişilik komisyon kuruldu; Sıvas'taki Cumhuriyet okuria- nnın 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'da Uğur Mumcu anısına Ata- türk anıtına birer karanfil koyması ka- rarı benimsendi. Toplantıda aynca adı Cumhuriyet olan üniversitenin Atatürk- çü öğretim üyelerinin gençlere sahip çıkması ve onlarnı yüreklendirmesi, Cumhuriyet okur sayısının arttınlması, ses getiren derneklere üye olunması, öğrenci kantinlerine Cumhuriyet alın- ması konuları konuşuldu. Merstn Tülin Üney'in çağnsıyta ilk kez bira- raya gelen okurlann Atatürkçü Düşün- ce Derneği lokalinde yapılan ikinci top- lantısına yaklaşık 50 okur katıldı. İlk toplantıya katılamayan okurlann ço- ğunlukta olduğu bu toplantıda anket çalışmalanna devam edildi. Üçüncü toplantının 21 Ocak Pazar günü saat 13.00'de Çamlıbel'deki Polisevi'nin hemen arkasındaki sokakta bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lokalinde yapılması kararlaştınldı. 21 Ocak toplantısı için Mehmet Acar, Mustafa Çolak ve Gülsevin Ci- ğer'den oluşan bir "bağlantı grubu" kuruldu ve iletişim için Mehmet Acar'ın 237 00 25 numaralı telefonu verildi. Bodpum Alaattin Saydam Bodrum'daki ikin- ci toplantı izlenimlerini şöyle anlattı: "Bu toplantımız, bir başka toplantı- nın varlığıyla daha da onurlu oldu. Ay- nı saatlerde Clup M'de cem töreni ya- pılacağını öğrendik ve hep biriikte ora- ya gittik. Okur toplantısına gelenler arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Ha- tice Yücel, Bodrumlu Gönüllüler Der- neği Başkanı Saynur Gelendost, 1914 doğumlu pınl pınl bir hanımefen- di ve her kesimden aydın arkadaşlar vardı. Çok kısa süren toplantımtzda bil- gi formlarını doldurduk, ÇYDD'nin 24 Ocak'ta planladığı Uğur Mumcu'yu anma toplantısını birlikte düzenlemeyi benimsedik, ÇYDD'nin Tepecik Cami- si ile Gerence Sokak arasında kalan sahildeki park ve bahçelerin bulundu- ğu alana Uğur Mumcu adının verilme- si yolunda belediyeye sunduğu dilek- çeyi destekleme kararı aldık. Sonra Cem toplantısına katıidık. Gazi Metin Dede'nin sohbeti ve şiirieri ile dansla- n ve ibadetleri gerçekten çok güzeldi. Çok içten bir ortamda kendimizi bul- duk. Lokma denilen kurban eti, bulgur pilavı ve yufka ekmeği yedik. Izlenim- lerimi aktanrken biryanlışlıkyaptıysam, şimdiden özür dilerim. Çünkü ilk kez cem töreni izledim. »de Side'den toplantı çağnsı yerine Uğur Mumcu'yu anma etkinlikleri için bir öneri geldi: "Side'deki Cumhuriyet okurian ola- rak Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıl- dönümünde, kartondan Uğur Mumcu masklan hazırianmasını ve törene ka- tılanlann bu maskları takmasını öneri- yoruz. Törene katılan herkesin bir Uğur Mumcu olduğu ortaya çıkacaktır." Kocaeli ve Değirmendere Kocaeli Değırmendere'den Vacit Çelik, Edip Tekin ve Recep Akyol. "20 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Değirmendere Koruk Otel'de buluşalım" diyor. SEKA Genel Müdürlüğü Idari ve Sosyal Işler Müdürü ÖmerAkın ile SE- KA Özel Kalem Müdürü Yalçın Ars- lan da, Kocaeli'ndeki Cumhuriyet okuriannı, 21 Ocak Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Izmit Metropol Iş Merkezi 4. kattaki Kocaeli Yüksek Öğ- renim Derneği lokaline çağınyor. bntir Cumhuriyet okuru Vecdi Bozkurt, 20 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te Izmir'deki Cumhuriyet okuriannı Fuar Villa Çay Bahçesi'nde bekliyor. Tarsus Belgin Anlatır ve Oya Günaştı, Tar- sus'taki Cumhuriyet okurlannın ilk top- lantısı için 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lokalinde olacaklannı bildiri- yor. TV M ... ÇİZGİLİK KÂMtLMASARACl H A R B İ SEMİH POROY AIKiCA SoU GADDAR DAVUT IVURI KURTCEBE A l ( &£-> ( 3 â r £!Z-ÜL 4S84& //V SELAMI 4SAM/AJ S^gjZl 7&GA4/S0ÛZ >Z4Jg/S/ QCJW/SÇ>M2.y. ' BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇÎ Sulaf kesik, yattııı /.. MIRMIRLAR ı/Cı/n DWMK ...DAMKQ)iSİ O1 ... ÜSTE- ÜK.TE gAUK ARTI6IMIZ1 KAPTI İ^-TE '„. )~ TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAN 17 Ocak ISTANBUL METROSUL 1875'TE BUGUN, ISTANBUL'DHKf TÛUeC HUMETSAÇJLMIŞTt... t869'O4 İS7XNBULAG£l£N HEtiKY GOYAA/APU giR FgANSIZ MÜHENDİS, PADİ&W ASOUUİ - ZİZ'D£N izJNAiAKAK, BRİMGİ- LJZ FİRJJASININ YARDlMI İLE TÜNEL'İN YAPIMINA BA$LA - MIŞTt 'THE METKCPOUTftJ ffr- ILU/AY OF CONSTANT1NOPLE' APIYLA İB71'D£ SAŞLMMl IN. ŞAAT 4 YIL SÜeOÜ. ÜSTÛ AÇ1K VAGONLARLA ÇAUŞAıUm BAŞ- LAPIĞINC*\ HALK BİHIMKTEN ÇEKİNMİŞTİ. AMA SONBALAB RAâ8ETETTİLE/Z. İKİNCİ YIL TÜNEL TAM BLÜ 8İN ALTIN KÂR SA&LAPI..- LUMUMBALİtKEDJLDj.. 3 0 B$ CELDUUMBA ÖLDÜRÜLDÜ.132S f İÇİNOKUL- İ İ İ İ B MASIİÇİNMÜCAOELEEW,BAŞM 8eo ONUNIA SAUAŞAN KATAN- 6A BAŞBAKANI ÇOM&B'YE 7ESU LERl UtMUMBA'YI BİRK/IÇ. SÛM SONKA LİNÇ BTTİLBR.-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle