15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 17 OCAK 1996 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Milli Savunma Bakanı Yerasimos Arsenis'le Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Kostas Simitis en şanslı adaylar olarak gösteriliyor.Yunanistan yeııi başbakanııu aıiyorMURAT tLEM ATİNA - Yunanistan'da önceki gün istifa eden Andreas Papand- reu'nun yerine yeni başbakan ara- yışlan başladı. Bugün yapılacak iktidar partisi PASOK merkez yürütme kurulu toplantısında bır karar alınması beklenirken yapılan kamuoyu yoklamalan ve partili milletvekil- lerinin açıklamalan. iki adayın başbakanlık yanşında çekişeceği- ni gösteriyor. Milli Savunma Ba- kanı YerasimosArsenis'le eski Sa- nayı ve Teknoloji Bakanı Kostas Simitis en şanslı başbakan adayı olarak görülürken içişleri ve kamu yönetımı bakanı Akis Çohacopu- tos'a şans tanınmıyor. Önceki gün başbakanlıktan isti- fa eden Papandreu parti merkez kuruluyla parlamento grubuna çağnda bulunarak yerine en kısa zamanda bir başbakan seçilmesi- ni istemişti. Başbakanlıktan istifa etmesine rağmen partı başkanlığı görevini sürdürme karan alan Pa- pandreu'nun bu karan, partili or- ganlar, basın ve kamuoyu tarafın- dan anlayışla karşılandı. İktidar partisi PASOK'un 22 yıldan bu yana başkanlığını yapan Papandreu, aynı zamanda partinin kuruculan arasında bulunuyor. Yunanistan'da çeşitlı dönemlerde yaklaşık 11 yıl başbakanlık göre- vi yapan 76 yaşındaki Andreas Pa- pandreu'nun, parti genel başkan- lığını ölene kadar sürdürmesi bek- leniyor. Başbakan seçilmeleri bekJenen iki adayın kimlikleri... kostas Simitis PORTRE/ANDREAS PAPANDREU Türkiye karşıtı politikanın mimanANKARA (AA)-Yunanistanaa iki dö- nem (1981 -1989 ve 1993-1996) başbakan- lık yapan Andreas Papandreu 1919 yılın- da Sakız adasında doğdu. Babası Yorgo Papandreuda ülkenin önde gelen politika- cılanndandı ve değişik dönemlerde başba- kanlık yapmıştı. Papandreu politika ile üniversite yılla- nnda ilgilenmeyebaşladı. Polistarafından takibe alınan ve birkaç defa tutuklanan Pa- pandreu üniversıte eğitimini Amerika'da Hanvard Ünıvesıtesi'nde tamamladıktan sonra 1959'a kadar çeşitli Amerikan Üni- versiteleri'nde ekonomi dersleri verdi. Andreas Papandreu bu arada Amenkan vatandaşı oldu ve askere alındı. Papand- reu'nun Amerikan ordusundaki görevı bir hastanede sıhhiye erliği oldu. Yunanistan'a 1959 yılında dönen Pa- pandreu dönemin başbakanı (daha sonra da cumhurbaskanı seçilen) Konstantin Ka- ramanlis tarafından ekonomik planlama teşkilatının başına getirildi. Papand- reu'nun etkin politikacılıgı isebabasının Ii- derliğini yaptığı Merkez Partisi'nden mil- letvekili seçilmesiyle başladı. ABD vatan- daşlığından çıkan Papandreu, babası Yor- go Papandreu'nun hükümetinde devlet ba- kanı görevini üstlendi. Albaylar Cuntası'nın 1967'de darbe ile yönetime e! koymasının ardından tutukla- nan Papandreu bir süre hapiste kaldı. Ba- zı Amerikalılann ve Amerikalı eşi Marga- ret'in çabalan ile dönemin ABD Başkanı Johnson'un "teUdnteri" sonucu serbest bı- rakılarak yurtdışına gönderilen Papand- reu, 1974 yılına kadar New York, Stock- holm ve Toronto Üniversiteleri'nde ders verdi.Albaylar Cuntası'nın devrilmesi so- nucu Papandreu ülkesinedönebildi. Kuru- cusu ve lideri olduğu Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) ile iktıdan elegeçirdi. Sekiz yıl ülkey ı yöneten Papandreu baş- bakanlığının son döneminde Olkeyi sarsan ekonomik ve siyasi bunalımlann da etki- si ile 1989 seçimlerinde iktidan kaybetti. Bu dönemde dört çocuğunun annesi Margaret Chant'dan boşanan ve agır bir kalp amelıyatı geçiren Papandreu, hostes sevgilisi Dimitra Liani ile fırtınalı bir aşk hayatından sonra evlendi. Iktidardan düş- tükten sonra yüce divanda da yargılanan Papandreu beraat etmeyi başardı. Papandreu. dış politikada genellikle Türkiye aleyhtan bir çizgi izledi. 1987 yı- lında yapay bir krizle Türkiye ve Yunanis- tan'ı neredeyse savaşın eşigıne getiren Pa- pandreu, daha sonra 1988 yılında dönemin Başbakanı TurgutOzal ile Isviçre'nin Da- voskasabasındabirarayagelerek ilişkiler- de yumuşamaya doğru bir adım attı. Ancak Papandreu daha sonra ülkesinde- ki yoğun baskı lar sonucu, Türkiye'yi ziya- ret etme sözünden vazgeçerken ikili iliş- kilerde de ciddi bir yumuşamaya yönelik büyük bir fırsatı da harcadı. 1936'da Arina'nın Pire sem- tinde dünyaya geldi. Atina Üniversitesi'nden sonra, Al- manya ve tngiltere'de avukat- lık ve ekonomi üzerine çalış- malar yaptı. Profesör unvanını aldı. Çeşitli dönemlerde tanm, milli ekonomi, milli eğitim, sa- nayi ve teknoloji bakanlığı gö- revlerinde bulundu. 60 yaşın- daki Simitis evli, biri kız iki ço- cuk babası. Yerasimos Arsenis 1931 'de Argostoli 'de dünya- ya geldi. Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Amerika'da master yaptı. Yu- nanistan Merkez Bankası Baş- kanlığı, ekonomi, denizcilik ve milli savunma bakanlığı görev- lerinde bulundu, halen milli sa- vunma bakanı olarak görev ya- pıyor. 1986'da PASOK'dan ay- nlarak Yunan Sosyalist Parti- si 'ni kurdu, ancak başanlı ola- madı. 65 yaşındaki Yerasimos Arsenis evli, iki oğlu var. LATIN H AMERIKA Nıkaragua Ekvador Honduras Falkland El Salvador 109.000 60.000 35.000 25.000 10.000 Tbprak altında 110 milyon mayın var AVRUPA Bosna 3mNyon Gürcıstan 150.000 Hırvatıstan 2 milyon Azerbaycan 50X00 Ukrayna 1 milyon Lıtvanya 17.000 Fed. Yugo. 500.000 Kıbns 16.000 Afganıstan 10 milyon Kamboçya 10 mHyon Çın 10 milyon Anti-personel parça tesırii mayınlar AFRIKA Mısır Angola Mozambık Errtre Somalı 23 mHyon 15 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon Sudan 1 miıyon Etfyopya 500,000 Çad Ruanda Namıbya 70,000 60,000 50,000 Iran Irafc Üdün Yemen Lübnan DOGU 16 milyon 10 milyon 206.000 100.000 20.000 Maymlar öliiııı saçıyor NEW YORK(AA>- Kara maym- lan yüzünden dünyada on binden fazla insanın öldügü, hesaplanma- yacak kadar çok sayıda insanın da organını kaybettiği ve sakat kaldı- ğı bildirildi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Peter Hansen New York'ta düzen- lediği basın toplantısında, Bosna- Hersek'te görev yapan Banş Gücü mensuplanndân 42'sinin mayın patlaması sonucu öldüğünü, 350'sinin ise yaralandığını bildirdi. Hansen, Genel Sekreter GaB'nin, kara mayınlannın üretim, ihracat ve kullanımının yasaklanmasını is- tediğini de açıkladı. Hansen'in verdiği bilgiye göre dünyada 69 ül- kede 110 milyondan fazla kara ma- yını yer altında ölüm pususuna yat- mış bulunuyor. Bu ülkelerin başın- da Afganistan, Angola, Mozambik ve Kamboçya geliyor. Heryıl en az 2 milyon yeni mayının yerleştiril- diğini de beJirten Hansen, tanesi 5 dolar olan bir mayının imhası için 500 dolarlık harcama yapilması gerektiğine dikkat çekti. Hansen, yeni mayın döşenmesine bugün son verilse, dünyadaki tüm mayın- lann 100 yıl içinde bile temizlene- meyeceğine işaret etti. Mayın ûretimi Mayınlann ûretim, ihracat ve kullanımına son verme karan alan ülkelerin başında ABD'nin geldi- ğini kaydeden Hansen, Italya, Bel- çika ve lsveç'ın de aynı lcarara ka- tıldıklannıifadeetti. Hansen, dün- yada en fazla mayın üretip ihraç eden ülkeler arasında Çin, yasak- lama karanndan önce İtarya, eski Sovyetler Birliği ve Çekoslovak- SELÇUK ÜNtVERSÎTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN KONYA YARD. fist 3 . 3 - - - 3 . - - DOÇ. Ai I - 1 - 1 - - ÖGR.GÖR. Der. - 1 . - 4 _ - - Ai - 1 - - 1 - - _ \RAŞ.GÖR. Dtr. . 6 7 _ 5 6 5 - 5 6 4 5 S 5 Ai . 1 1 . 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 UZMAN DEL 2 4 5 • - - - Ai 1 1 1 - _ - - - _ Üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı kanuna göre öğretim elemanı alınacaktır. Son başvuru yayıntarihinden itibaren 15'incı günün mesai bitimidir. 2547 sayılı kanunun 26. maddesindeki şartlan taşıyan profesör adaylannın 6 (altı) takım bilimsel dosya, do- çent adaylannın 4 (dört) takım bilimsel dosya ile rektörlüğe müracaat etmeleri gerekir. Profesör ve doçent kad- rolanna başvuranlar daimi statüde çalışacaklardır. Yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve uzmanlann dilekçe, özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği ve 4 (dört) takım halinde hazırlayacaklan bilimsel dosya ile araştırma görevİilerinm not durum belgesi (transkriktip), dilekçe, öz- geçmiş. nüfus cüzdanı örneği ile okutmanlann dilekçe. özgeçmiş ve nüfiıs cüzdanı örneği ile ılgili fakülte dekan- MÜHENDİSLlK-MlVURLIk FAKÛLTESİ DOCENT Biteimar Mühendislik Böliimû Der. Ad. Bılgivajar Bılımlcn Bılgısavar Ya/ılımı . - ,L Bılgısayar Donamı • ~" t ' , * ~ 'f, Çevre MûbendBİiği Bölimû ' . Çevre TcknoloiHi Ekiarik-Ekktronik Mtth. BÖL Enerjı Tesısien Telekomünıkasyon Elektronık Devreler ve Sivtemler Teonsı Endistri Mûheadisligi Böiûmû FndüMn Muhcidhlı^ı Injtat Mûhcndül^i Bölimu Hıdrolik Mekanik - . . . . Yapı Jeoderi-Fologrametri Mûh. BöL Ölçme Teknıgı Jeotoji Mûhendistift Bölûmfi Genel Jeolojı Maden Yataklan-Jeokımya üygulamalı Jeolojı II - - - - . . . . Maden Miihendisugi Bölûmü Cevherlla/jrljma - - 3 1 - - . . . . Makina Mûhendisligi Böiûmû ' MakınaTeonsı veDırumıgı II - - - - . . . . Mckamk . - - - - - - 6 1 - - Mimarlik Böiûmû BınaBıIgbi ' - - 3 1 - - 5 1 - - Şehir ve Bölge Planlama Böiûmû Sehtrcıhk - - - - - 4 1 - - NOT: Araştırma görevlisi ve uzman kadrolanna müracaat eden adaylann ilgili bölümlerden mezun olmalan gerek- mektedır. VETERİVER FAKÛLTESİ PROFESÖR DOÇENT YRD.DOÇ. Anabilim Dalı Der. Ad. Der. Ad. Der. Ad. ' Anaıomı , . 1 1 1 Mikrobıyolojı " I I - Cerrahı 1 1 Dogum ve Reprodüksıyon Hastalıklan ' 1 1 1 Farmakolojı - - 2 Hıstolojı • - - 2 Zooteknı ' - - 1-3 HavvanBeslemeveBeslenmeHast - - l Fızyolojı - - I Besın Hıjvenı veTeknolonsı - - - - 3 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKLLTESİ PROFESÖR DOÇENT Anabilim Dalı - fier, AjL Der. A i Sıyaset ve Sosyal Bılımler II - - üretim Yönrtımı ve Pazarlama - - 1 1 Hl KIK FAKCLTESİ DOÇENT Anabilim Dalı Der. Ad. Medcnı Hukuk 1 1 Tûrk Hukuk Tanhı " • 1 1 Anavasa Hukuku 1 I FEN-EDEBİYAT FAKÛLTESİ . DOÇENT YARD. DOÇ. ÖĞR.GÖR. ARAS.GÖR. Anabilim Dalı D e r . A i Der M DtL A i Der. Ad. \imm Dılı ve Edebıyatı " - - 3 1 - - - - Rus Dılı ve Edebıyati - - - - 5 1 - - Topolojı - - 3 1 - - - - TûrkEdebıyatı . - 1 1 3 1 - - - - Klasık Arkeolojı 1 1 - - - - 6 Sanat Tanhı - - - - - - 6 Tûrkıve Cumhunyet Tanhı . - - - - - - 7 Yenıçağ Tanhı . . . . . . . 5 Organık Kımya - - 3 1 - - 5 Anahtık Kımja - - 3 1 - - 7 Fızıkokımya . . - - 3 1 - - 5 Anorganık Krnıya - - 3 1 - - 6 1 Botanık I ! - - - - 5 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKtLTESt DOÇENT YARD. DOÇ. Anabilim Dalı DeL A i DeL A İ Dış Hastalıklan ve Tedavisi 2 1 - - Protetık Dış Tedavısı - - 3 1 TIP FAKLLTESİ DOÇENT YARD. DOÇ. Anabilim Dalı Der. Ad. Der. Ad. Genel Cerrahı 1 1 - - Göz Hastalıklan • - - 3 1 . Anestezıvoloıı - - 3 1 İLAHİYATF\Kl"LTESİ DOÇENT YARD. DOÇ. ÖCR.GÖR. ARAŞ.GÖR. Anabilim Dalı - Dtr. A i Der. Ad. Der. Ad. Der. Ad. İslamHukuku - - 3 1 - - - Islam Felsefesı - - 3 1 - - - - Tefsır(Kıraattlımlen-Bayan) - - - - 4 1 - Türk Dın Musıkısı - - - - 4 1 - - Dın Sosyolojısı . 1 1 - - - - - - FelsefeTanhı . - - - - - 7 1 Hadıs ' . . . . . . 7 | ArapDılı veBelagatı II - - - - - - KAR4MAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİ.VILER FAKÛLTESİ YARP. DOÇENT ARAS.GÖR. Anabilim Dalı Dtr. A i Der, A i Muhivebc ve Fınansman ' 5 1 6-7 2 Gretım Yönetımı ve Pazarİ3ma 3 1 7 1 Tıcare! Hukuku 5 1 - - Yönctım veOreanızas\on - - 7 2 lıklan. yüksekokul ve enstitü müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekir. Rektörlük okutman kadrosuna müraca- at personel daire başkanlığına yapılacaktır. Müracaat eden adaylann Yabancı Dil Sınavlan 28 Şubat 1996, Bilim Sınavlan 1 Mart 1996tarihindesaat 10.00'da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nde (Zindankale) yapılacaktır. Okutman, uzman ve öğretim görevlisi kadrolan için müracaatla atama için yeterlı olan kamu hizmetinin olma- sı şarttır. Bütün kadrolara süresi içinde yapılmayan mûracaatlar kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek ge- cikmeler dikkate alınmayacaktır. Duyurulur... MESLEKİ EĞİTİM FAKİLTESİ Anabiiim Dalı / ^nasanat Dab Çocuk Gelıjım] ve Okul Öncesı tğıtım Gıvım Endusînsı . . . . . EĞİTİM FAKÛLTESİ Bügisavar Mübtndisli Bölömü Anabilim Dalı Egıtım Programı ve Ögretımı Egt. Yön. Teft Pl. ve Eko Tanh Egıtimı (Yenıçag) Tanh Egıtimı Türk Dılı Egıtimı Türk Edebıyalı Eğıt (Eski Tûrk Ed.) Fıak Egıtimı (Molekül Fizıgı) Fıak Egıtimı (Katıhal Fizıgı) Kımya Egıömı (Fızıkokımya) Kımya Egitimı (Çevre ICimyası) Bıyolojı Egıomı (Ekolojı) Matematık Egıtimı Ses Egıtimı (Müzık Egıtimı) Grafik ZİR.\ATFAKİJLTE$1 Ambrlim Dalı Babçe Bıtkilen (Mey^e Yetijlırme ve Isiahı) Bahçe Bıtkilen (Sebze YetısJırme ve Isiahı) Babçe Bıtkilen Tanmsa) Yapılar ve Suiama Tanm Ijletmecılıgı Tarla Bıtkilen Tarla Bıtkilen (3 yıl hızmet) Hayvan Yetışttrme Gıda Bilimı ve Teknolojısı Toprak (Toprak Fizıgı) KARAMAN MESLEK YLKSEKOKULU Programı Scramık rEK.NİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKL'HJ Prugrann Bılgısayar ERMENEK MESLEK Y ÛKSEKOKULU POÇENT fifi AJL 1 I PROFESÖR Dejr A i I I LZMAN DeL A 4 14 2 DOCENT YARD. DOÇ. ARAS.GÖR. L'ZMAiN Der. A i Der. Ad. Der. Ad. 5 1 DOÇENT Ptr. AJL VARD. DOÇ. 3 1 3 I ARAŞ.CÖR. DtL M UZMAIS Dtr. A İ Elektnk-Elektronık Müh. Atatürk llkelen ve Inkılap Tarihı SEYDİŞEHİR MESLEK YTJKSEKOKULU Branşı Tanh Makına Fızık Elektrik Maktna(Motor) UZMAN De, M 6 1 YARD. DOC. SSL Ai ÖĞR.GÖR. Der. Ai 5 1 ÖĞR-GÖR. Der Ai iMeslek Y^üksekokuilannm Scramık Programından ıvi deneceflemezun olmak) OR.GOR. D Î L A i 4 ! OKLTMAN DIL A i UZ.MAM fifi Ai 4 I 7 I OKITMA.N D Î L A i 7 ! (llgıiıbölümınezunu,askerlıgmıyapmışveeBaz 6 yıl deneyımlı Inkılap Tanhı konusunda uzman) (tlgjlı bölüm mezunu, askeriıgını yapmı; en az 3 yıl tecrübeli ve matematık- bılgısayar bılır olmak) * Teknik eğıtim ve mühendislik fakültesi mezunu. askerliğıni; SOSYAL BİLİMLER MESLEK YTJKSEKOKULU VARD. DOC. Programı Der. Ad. Ljletroe • 3 1 Yönetim ve Organızasyon 3 1 Adalet ' - SİLİFKE-TAŞL'CLi MESLEK YÛKSEKOKULU Bansı Atalûrk ılkelen ve Inkılap Tanhı SAĞL1K HİZMETLERİ MESLEK YÛKSEKOKULU Programı Hemsırelık BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÛKSEKOKULU Anabilim Dalı Sporda Psıkososyal Alanlar Spor Yonetım Bılımlen DE\ LET KONSERV ATUVARI Anasanal Dalı Sanat MüzıSı(Ud) TL RKh AT AR.ASTIRMALAR1 EJVSTİTOSO Anabilim Dalı Tûrk Tanhı FEN Bll İMLERİ ENSTİTÛSO ARAS. GÖR. PROGRf Wll Anahilim Dalı Der. Ad. Maternatık 7 I Yûksek Lısans Bılgısayar Mûhendıslı|ı 7 2 Yüksek Lısans SAGLIK BİLİMLERİENSTİTÛSL' ARAS. GÖR. PROGRAM1 Anabilim Dalı ' Der. Ad. Protetık Dı^ Fedavısı 5 1 Doktora Ağız-Dış-Cene Hastalıklan veCer. 6 1 Doktora 'apmış, en az 6 yıl hizmeti bulunanlar. EL Ai ' - - 4 1 (Hukuk Fak. mezunu en az 5 yıl memuriyeti, yükseklısans veya doktora yapmış olmak. OKUTMA.N Dtr. A i 6 I ÖĞR.GÖR. Dtr. Ad. 4 1 (Pedagojik FormasyonJu 4 yıl Hem$ırelik Yüksekokuiu mezunu) YARD. DOÇ. DEL AJL 3 I 4-5 2 ÖĞR.GÖR. Der. A i 3 1 YARP. DOÇ. Der. A i 3 1 (Inkılap tanhınde doktora yapmış olmak, lyi datcede Ingılızce bılmek) NOT atama T: Enstitü araştırma görevliliği kadrolanna halen o dalda lısansüstü öğrenime devam edenler arasından seçim yapılacaktır. Atamalar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi gereğince smavdaki başan derecesine göre yapılır. ve REKTÖRLÜK Atatürk llkelen ve Inkılap Tanhı Fransızca Almanca Basın: 66092 OKUTMAN Ajki 1 1 1 ya, Bulgaristan gibı Doğu bloku ülkeierinın bulunduğunu belirtti. Anti tank (tankJara karşı) ve an- ti personel (insanlara karşı) olmak üzere iki tipi bulunan mayınlann tahrip gücünü arttınnak için bun- lann bazen üst iiste yerleştirildik- leri bildirilıyor. Yeni geliştirilen bir tür "sıcrayan mavın" ise üzerine basıldığında yerden 1 metre kadar havaya fırladıktan sonra infilak ediyor ve içindeki metal parçalan, 30 metre çapındaki daire içinde bu- lunan insanlann vücutlanna sapla- nıyor. Mayınla yaralanan insanla- nn tedavilerinin de çok zor ve mas- raflı olduğu bildiriliyor. Doktorlar, mayın patlaması sonucu organlan- nı kaybeden insanlann, sadece ameliyat edilmelerinin yeterli ol- madığmı aynca psikolojik tedavi görmeleri gerektiğini bildiriyor. Unutulmadı Martin Luther King'e saygı FUAT KOZLUKLU WASHINCTON-Düşleri si- yah vebeyazçocuklann birlik- te oyun oynadıklan günlerle dolan ve *Birdüşgördünı''sö- züyle belleklerde yer eden Amerikalı insan haklan savu- nucusu King'in 67'nci yaş gü- nü törenlerle kutlandı. Ülkedeki siyahlann haklan- nın kazanılması için banşçı mücadele yöntemlerini ilke edinmesiyle toplumun öncüsü haline gelen ve 28 yıl önce su- ikast sonucu öldürülen siyah 1ider Martin Luther KingJn'ın doğum günü kutlanırken öfke ve umut içiçeydi. Siyah-Beyaz ilişkileri Lx>s Angeles ve New York'ta binlerce siyahın katıldığı yü- rüyüşlerde ırk aynmını, nefre- ti ve baskıyı ortadan kaldırmış ABD özJemlerini dile getirdi. Televizyonlar gün boyu, 1960'lardan bugüne zenciler ile beyazlar arasmdaki ilişkile- rin ulaştığı düzeyi ve "karade- rililerin" sosyal, ekonomik ve kültürel konumu sorgulayan yaymlar yaptı. Los Angeles'te bir Rodney King adh bir sürücünün beyaz polislerce dövülmesi ve bunla- nn yargılama sonunda serbest bırakılmalanyla çıkan olayla- n anımsatanlar, O.J. Simp- son'ın serbest bırakılmasının ardından ülkede yasanan be- yaz ve siyah kutuplaşmasına da dikkat çektiler. Clinton da kaüldı 1986'dan bu yana, lOuJusal • tatil gününden biri olarak kut- ' lanan Martin Luther'in doğum ' günü dolayısıyla, King'in At- lanta'daki mezan başında ve çocukken tapındığı kilisede tö- ' renlerdüzenlendi. Önceki gün düzenlenen törenlere, ABD ' Başkanı Bill Clinton da katıldı. Clinton. siyahlann çoşkulu gösterileri arasında Ebenzer Kilisesi'nde yaptığı konuşma- da, "ABD'lilerin kin, nefret ve ırkçılığı sona crdirmek için ça- hşması gerektiğini'' söyledi. Zaman zaman gözleri dolan ABD lideri Bill Clinton, " King'in düşü bugün hâtâger- çekJeşetnedL O eğer yaşasaydı, bize, 'daha alacağınız çok yol var' dive seslenirdi, ülkemizi bölen ırkçılığı ortadan kaldır- malrvız"dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle