15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 OCAK 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 ALLECRO EVtlV tLYASOĞLU Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özellikle gençlere yeni olanaklar taıuyacak etkinliklere öncelik veriliyor Gençler için yeırifirsat:CRRCemal Reşit Rey Konser Salonu'nun bu yılkı en önemli etkinliği, kuşkusuz. kendıne özgü biropera-operet prodüksi- \onu kurma çabalarıdır. Özeliikle genç elemanlann yeraldığı \e alacağı bu pro- düksinonlar, yeteneklıöğrencilere-yada yenı mezunlara olanaklar tanımakta. Pa- zarteM gecesı galasi yapılan İ'zeyir Ha- cıbeyov'un Arşın Mal Alan Opereti, son derccc tıtız birçalışmanın ürünü ıdı. Baş- ta orkesta şefı Fahrettin Kerimov, koro- petısı Julia Kerimova ve sahncye koyan Hüseyinağa Atakişiyevolmak lizere tünı emcği geçenlen kutlanıak gerck. Özel- likle şefKerimov un yeryerkendini kap- tınp Azeri danslannın esıntisi ıçindeki >önctımı ve topluluğuna güvenı gözden küçmı>ordu. U/evır Hacıbeyov (1885-1948) bu müzıklı komedi>ı St. Petersburg ılaki öğ- reneılik vıllannda. Binnci Dütıya Sava- şı'nagcbebırdönemde. 1913'reyazmış. Azcn halk edebıyatı \e halk motıflerin- den ka\naklanan ilk versiyonu piyano içın bestelemış, daha sonra Niyazi Tagi- zade tarafından orkestraya uyarlanmış. Bızim ızlcdığımiz versiyon ise İlyas Mir- za\e\ 'ın de emeği olan bır orkestrasyon- du Hacıbeyov son derece güzel ezgiler üretmenın ustası. Tagızade gıbi yirmin- ci>üz\ıl müziğını \ezenginarmonuas- yonu çok iyi bilen bir bcstecınin süzge- cinden geçince dolgun sonontclı. yoğun bır mü/ık çıkmış ortaya. Birçok Azeri yapırınınbırÖ7ellığiolanyinelemelerbu operctıc de >er alıyor Hemen her ctim- Ie ıkı kcz>ınelcnmı^. Herdörtlükde ıki kez yinelenincc aym cümleyi dört kez dınlıyorsunuz Cemal Reşit Rey Konser Salonu yö- netmeni \rda Aydoğan, program notla- nnın önsözünde "bundan böyle bu sah- ncnin gençler için bir Jaborarüvar" nite- liğınde olacağını açıklıyor. Dileriz önü- müzdeki yıllarda opera-operet dağarcı- ğının daha nice başyapıtını gençlerın canlandırdığı kadrolarda. Dev let Opera- sı "na bir alternatıfolarak busahnedegö- riirüz. Herzaman yaktnırdururuz; "Bun- ca genç, me/un oluvor vr kadrosuzluk- tan. devlet kurumlarında yer bulama- maktan sanatını körettiyor""diye. Işteye- •4 V "Arşın Mal Alan Opereti", yer yer müziksiz bir tivatro, yer yer ko- rosu ve balesi ile mini bir operet Solistlerin her birinin rolünü özen- le çalıştığı. birer şarkılı oyun sanatçısı olarak kendilerini yetiştir- diğigö/denkaçmıyordu.(Fotograflar: DEVRlM BARAN) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun bu yılki en önemli etkinliği, kendine özgü bır opera-operet prodüksiyonu kurma çabası. Özellikle genç elemanlann yer alacağı bu prodüksiyonlar, yeni mezunlara olanaklar tanıyor. Bu çerçevede sahnelenen. Üzeyir Hacıbeyov'un "Arşın Mal Alan Opereti", titiz bir çalışmanın ürünü olarak dikkat çekti. / stanbul Devlet Senfoni Orkcsırası, geçen hafta pırıl pınl iki solist ve deneyimli bir şef sundu. Halen St. Petersburg Filarmoni Oda Orkestrası'nın genel müzik direktörlüğünü yapan şet' Vladimır Altschuler'in yönettiği Haydn'ın Klavsen Konçertosu, klavsen soloyu üstlenen Ayşe Nil Menteş'in yorumuyla birlikte çok başarılı oldu. iDSO'nun ikinci soiisti, programa Mozart'ın Türk Konçertosu ile katılan ltalyan kemancı Franceso Manara'ydı. Manara da Mozart biçemine çok yakın seslenişi ile keyifli birdinleti sundu. nı bir firsat gençlere: Cemal Reşit Rey Konser Salonu. Ancak aynı titızlikle. ay- nı çalışkanlıkla nitelığı korumak koşu- luyla. Arşın Mal Alan, >eryer müziksiz bir tiyatro, yer yer korosu \e balesı ıle minı biroperet. Solistlerin herbınnin ro- liinü özenle çalıştığı. birer şarkılı ovun sanatçiM olarak kendılennı vetıştırdıjn gözden kaçmıyordu. Efe Kışlak Sayra St'vhan. Esra Tütiincüoğfu, Kevork Ta- \ ityan. A>taç YükseL, Burak Elçi, Ar/u GedikveTanerOrhan'danolu>anoyun- cular, dengelı bırmüzıkalite kadar ti\at- ro özelliklerinı de >ergılediler.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, geçen hafta pınl pınl iki solist \e deneyimli bir şef sundu. Önce seften söze başlamak gerek. Vladimir Altschuter (1946) Leningrad dogumlu bir şef. Halen St. Petersburg Fi- larmoni Oda Orkesrrası'nm genel miizük direktörlüğünü yapmakta. Konserm ilk yansında dinledığimiz Haydn'ın Klavsen Konçertosu'na eşli- ğınde son derece dengelı bır tutum için- deydi. Klavsenin önünde. son yıllarda alıştığımız gibi, bir mikrofon yokru. Konser öncesinde. "Çalguun doğal sesi ile topluluk arasında nasıl bir denge sağ- lanacak; saJondaki dinlevici, klavseni ne kadarduyabilecek"kaygılan ıçindeydik. Oysa Altschuller'in kurduğu denge, so- lo ve topluluk arasmda Klasik Dönem sa- natının gerektirdiği bir saygjnlık örneği idi: Klavsen, doğasında yatan o cılız se- siyle bir solist olma edasına ulaşabildi. Ayşe Nil Menteş'in başansı Doğal ki şefin ya da topluluğun başa- nsından öte, klavsen soloyu üstlenen Ay- şeNil Menteş büyük bir basan elde etmiş- tı. Piyano gibi sesleri tutup uzatacak bir pedalı olmayan. yorum olanağı son de- rece zor. ses dinamiklerine cevap verme- yen, hatta piyano icat edildikten sonra Fransız Devrimı'nde soylu sınıfın simge- si olarak giyotin tahtası haline dönüştü- rülen klavsen! Ayşe Nil Menteş, titiz, özenli bir ça- lışmanın ürünü olarak saydam birartikü- lasyon örneği sergiledi çalgısında. Men- teş'in dogru tümce kuruşu ve ince bir nakış işleyen yorumunu, özenle dikilmış 16. yüzyıl gıysılerinı andıran kıyafeti ta- mamladı. Ayşe Nil Menteş, solistik ye- tenegi yanı sıra orkestramızın klavyelı çalgılar üyesi. Orkestramız için bir zen- ginlik böylesi üyeleri banndırmak. İD- SO'nun ikinci solisti programa Mo- zart'ın Türk Konçertosu ile katılan ltal- yan kemancı Franceso Manara (1969) idi. Manara da knstal gibi temiz ve Mo- zart biçemine çok yakın seslenişi ile ke- yifli birdinleti sundu. Sanatçının elinde- İci 1668 yapımı Gofiredo Cappa imzalı keman birayn ışıldıyordu. (Birde kımı bakır üfleme çalgılannın garip sesleri ek- lenmeseydi!) Konserin ikinci yansmda dinlediğimiz Beethmen'in 4. Senfonisi belki de son yollarda dinledığimiz en güzel yorumdu. İDSO'nun scs yoğunluğu, ses dina- miklerindeki özeni, rümüyle zevkli bir senfoninin mimarisineyardımetti. Dile- riz şef Altschuller, ülkemize daha sık gel- sin, önümüzdeki konser mevsimındeor- kestramızı daha çok yönetsin. •Flamcnko benim yurdum. ailenı. her şey im...' Pena 'yı dünya tanıyor, îspanya tanımıyor!.. Kültiir Servisi- Dünyaca ünlü flamenkocu Paco Pena yurtdışında. flamenkonun anavatanı olan ülkesi Ispan- \a'dan daha çok tanınıyor. !s- panyollar. kendı \atandaşlan olan Pena'ya pek ilgi göster- miyorlar. Penadaltalya. Tür- kiye ve hatta 'Mrnanya'da ver- dıği konserlerde seyırcınin kendisinı çok şaşırttığını; fla- menkonun bu denli genış bır coğraf>ada se\t!diğıni gör- mekten hevecan duyduğunu söylüyor İspanya'nın bu uiuslarara- sı üne >.ahıp flamenko ustası- nın, 1960'lardaLondra'yagı- derek yurtdışında şansını de- nemeye karar vermesinde \s- panya'dakı flamenkocu enf- lasyonunun önemli rolü ol- muş. 1942'de Endülüslü bır çıftçı ailenın çocuğu olarak dünyaya gelen Paco Pena, flamenko konusulan, flamen- ko çalınan kocaman bir evde büyümüş. "Büyük bir evde birkaç ailc birlikte ya^ardık. Nezaman bir şeyleri kutlava- cak olsak kı/kardeşlerinı fla- menko sövlemeve başlardı. Yaşanumizuı ön«mli bir par- çasıydı flamenko." I2yaşın- dayken profosyonellığe adım atmaya karar veren Pena. ara- dan geçen 40yıl boyunca fla- menkoya hâlâ tutku derece- sınde bağlı olduğunu söylü- yor. Pena. Akdenız, Endüiüs ve Arap geleneklerinin kay- naştığı flamenkoyu "büyük rufkulann. aşkın, hüznün. ölümün, inancın ve vaşam kavgasının müzikteki yansı- ması" olarak tammlıyor. Gıtarı elıne aldığı zaman ,ankı canlı bir varlıkla ıleti- ,ım kurduğunu söylenen tla- nenkonun mae.strosu bu kü- ük. utangaç adamın kökleri ıu müzikte. "Birinsanıülke- inden ayn bir verde alıko>a- lilirsiniz ama köklerini asla ınutturamazsınız"'diyen Pe- a /.amanının büyuk kısınmı igıltere \e ispanya arasında erdiğı konserlerle geçiriyor. HA-RKA-€AIHVAK-LEI\KA-¥IN derece alaycı bir sentetik müzik ve dialogfarın ritmi, hiç susmayan bir ses bandı aleştüruyor. Adeta Pril şişeleri gibi neşeli ve canlı bir şekilde hareket eden oyuncular da eklenince ortaya çıkan Metin ve Tiyatro bileşkesi yepyeni bir iislup yaratıyor..." îhpatdr Jer Zeıl Kasım ' Arjlır 19S5 tUP M nlWCt mtH. rfaOl* KîflEM KDRDOĞIU «i'7i« CEM IDU ; rusnı TISIHIM: nu ffuro» «OREOGUn CHRISTIRE IRODIECI Çok kıs* bir süre için Maçfca'cU, İ T U G-Anrıst'nd*. Bu hafe sadece Pjzar 15 00 (Tel- 227 71 29) Btletkf Volckoromo Mağazalannda Kum,Pan,Ya. 293 «9 7% (3MAT) KENT OYUINCULARI 246 35 89-247 36 34 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1106. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 PınHiüi UĞUR MUMCU sakıncalı piyade • 22 Ocak'to Kadıköy Haflc Eğtrim MeHcen'nde Saaf 18 30 ve 21 00 Gise Tel 336 34 11 • 23-24 Ocak'to Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Saal• 1 8 00 ve 21 OO'de Gi>e Tel: 661 38 95 BıleHer gijelerde ve Suadrye Vaİckorama'da latılmakrodır ' rılta KENTEI • Mûsfik KENTER - Sikran GUNGOR - Mrtu KTN7H , «. 1* Oak «Mt 2f.M Yoneten Dekor ' Kosîum Müzik Mehmet Bırkıye Nurullah Tuncer Çolp.ın Uhsn B^bur Tongur Bilet Sıtış Yerleri: SES-1885 Ortaoyuncular Tel: 25118 6M6 Tım VAKKORAMA Magaaları,ÇARŞI Maslak-Bakırköy-Capitol Mağazaları lyiÜRECCEL KÜÇÜKAKS0Y 50. YIL SERGİSİ 9-29 OCAK Puar Pa&nal luHç hervttn 12.00 18.00 ara»ı afıhur. / Tel: 2<>O 44 28 Yoğun lst«k ûzerin* LUTFEN KIZIMLA EVLENIR MISINIZ? 25-26 Ocak saat: 21.00 KOIMKEN PARTİSİ Yıldtz KENTER • Müşfik KENTER 21 Ocak Pazar saaf: 15.00 ORHAN VELİ Muşfik KENTER 20 Ocak Cumartesi saaf: 15.00 ve 18.00'de K ü l t i r l a k ı ı l ı j r n ı n k ı l k ı l l ı ı r l ' Dokuz AySamuel ve Rebecca mükemmele yakip beş yıt' ! k ıtışkılennrjç kafye<iefinın rtfmantşıni etkıtev*cı San Fran- cı&co ev*ennde geçer, aşk geceie'inı ve fıata sontamda 'omarîık Kaçamaklar yapabttme ozgurluğunu t M ^<:e yaşa-la' Sonra bır gun Kuçuk bfr surpîizle karş.laşıriar' Oyte Dır surpnz V Du sa'Silmaz ûuzenten fcfrden korkunç o» kaosa donuşuf ReDecca hamıleoır /e Sammuel m yaşamı btr daha hıçbır zaman eskısı gıöı o'amayacaktır Rebecca rın j(k doMcr randevusunda karşjJarjna stcakkarh l aî<at b<raz da heyecan'ı flus doktor geltır (Bu arada Ooktorun öocekı doğum deieymlen sadece dört ayaktHarla sımrltdif) Tum üLPigrdan sonra Rebecca dan k^m'Zi spo araDa'afo» satıp yenne tw atte arabası a(ma te^ltfı gdtnce Sa- mv& artık yavaş yavaş yaşanijnm carçalara ayrtldığinı dusunneye başiar Ve tunun kaf $thQtn<ia elıne geçecek teK şey b«r mucızedtr İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 18 Ocak Perşembe Saat: 19.30 BEATRIZ MARTIN FLAMENKO DANS TOPLUIUĞU "TÜGİAD'o Değerli Kofkılan İçin Tejekkür Hderiz.' Bılet Fiyatları: 500.000-400.000 TL (Indirim Yapılmaz) ***** 19 Ocak Cuma Saat: 19-30 SÜLEYMAN EROUNER TOPLULUGU "NEFES" SoJıstier Turan Engin, Doğan Dikmetı, Esat Kabaklı, Alev Erguner Sılet Fıyatlarr 300.000-200 000 TL ***** 21 Ocak Pazar Saat: 19.30 BOĞAZİÇİ SOLİSTLERİ Şef Timur SELÇUK Piyano Ostnan Boyman Solıstler Erol [)ms (Tenor), Zuhol Yungo (Mezıoıoprono) Gaıp Kurucusu ve Sozcüsu Ayje Çağlar Bılet Fiyatları: 200 000-100 000 TL CRR KonMr Salonu 232 98 30-23154 96 ıkırryımsamıı lattıl «Mır / AKU KonMr Glfesı 251 M 00 AKMERKEZ Dantfma. 282 01 70 CAPfTOL Altunlzad*: 391 19 X Satooumuzur tüm (îyaf kademeJennd» 0Qretmen4Qrwta-*me1tS v» BuyıA^ehv B«>edıyesı m«fisupianna % 50 ©fi az 30 kjşılfc gruptara r ' " "anıtım Sponsonj (OPERA) S < N * T G A L E R I S I YILMAZ MERZİFONLU Resım Sergısi 15Ocak'96-3Şubaf96 Ha'icıye Konagı Sok. S^Ul AplNo: I TataimTel- OJIÎ-249 92 02 ALTAN VAROL'dan "3 * Isantml Hnlpsu nun FTKİLİ-DOĞRU-GÜZEL K0NUŞMA DİKSİVONSemınerferimiz Kadıko/de öOzenknmektedir AYŞE ERGUN ORGANİZASYON Tel: (0216) 337 98 00 Her yaşta - Herkese - Garantilı GİTAR'ORG'UD Ayl.fc 2.0OO OOO TL KADIKÖY: 349 36 93 - 474 24 59 B U T U k S E H I R B F L E D İ Y E S İ ŞEHIR TİYATROLARI HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI 1140 77 20) ÇATIDAKI ÇATLAK (17.18.19. H 21 OCAK) BİRLİKTE OYNAYALIM 20.21 OÛkK(llOO) FATIH REŞAT NURI SAHNESI (S26 S3 80) SA^ [ GURULTULU PATIRTILI I BİRHİKAYE (17. IS. 19 20.21 OCAR II.MJİII^Ü IEV TClSTOY SEMA-EPflt GOKTAŞ BÜYÜLÜ GÖL ı CANDOİAM ' 2Û 21 OCAK II100) USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESI (333 03 97) FIKRET TEP BIRATINÖYKUSU (17, ı a n a 2i OCAK; AKILLI SOYTARI "ÛNfT?. DfNBUTGUNEII KADIKOY HALOUN TANER SAHNESI (349 04 63) R£CEP BILGtNER GAZETECİDEN DOST W SHAKESPEAPE BİR GECE MASALI | Kültür j Sanat fj ilanlarınız için:•• İ293 89 78 İ? (3hat) (i7.m».a2ioc«) 20.21 ocuunom Sayın tıyatroseverier GAZIOSMANPASA SAHNESI (578 60 67) Tiyatromuz tadilat nedeniyle gösterilerine bir süre ara vermiştir. HARBIYE CEP TIYATROSU (240 77 20) FEftENÇ KARINTHY PEYNİRLİ YUMURTA 16 OCAK (SAAT 1800-20 30). 18. I9OCAMSAAT 15 00) OTUNCUNLE»! CA» ISOC JOJO^E» Î0İ0CUI CTESI IS JO. 20I0PAZAII IS 00.11)0 8ILETUEB JEHI» TIY» r«OLA«l OIİIUH UE KAOIÜOr HALOUN TANC* DUŞUNCEYE SAYGI MEMET FUAT Görev Başlıkları Son günlerde çok üzücü terör olaylan birbirini \z- ledi. Korkutma, yıldırma yoluyla toplumlarda hiçbir olumlu gelişmenin sağlanamayacağını, yalnızca ger- ginliklerin artınlacağını, insanlara boş yere acı çekti- rileceğini, artık bilmeyen kalmamış olmalı. Ama umutsuzluğun, dinmez öfkelerin kışkırtıcılığında es- ki alışkanlıklar geri geldi... Çok iyi korunan bir işyerine terörcüler aylar önce- den bir işçi sokuyor, güvenlik önlemJerini nasıl aşa- caklannı inceden inceye tasariıyor, baskın yapıp üç kişryi susturuculu tabancalarla öldürtiyorlar. Arnerikan filmi gibi... Ümraniye Cezaevi'ndeki olaylar sırasında ölen iki tutuklunun cenaze töreni sırasında gözaltına alınan bir gazete muhabiri, ertesi gün bir çay bahçesinde ölü bulunuyor. Adli Tıp'ta yapılan otopsi kafasına al- dığı darbeler sonucu öldüğünü belgeliyor. Bu ise fazla ustalık gerektirmeyen, her ülkede çe- kilebilen filmlerden... Kim ne yaptı. nasıl oldu, nereden girildi, nereden çıkıldı, tabanca mı, tüfek mi, cop mu, duvardan mı düştü, po/isler mi dövdü, gelin hepsini bir yana bıra- kalım, yaşadığımız bu acı olaylarfa ilişkimizi kesip soyut olarak düşünelim. Sorumuz şöyle: Sıradan vatandaş için, yasadışı bir örgütün çok ustaca tasarianmış bir yıldın eylemi mı daha ürkütü- cüdür, yoksa güvenük güçlehnin önceden tasarlan- mamış, olayların gerginleşmesi sonucu ortaya çık- mış rasgele bir yıldın eylemi mi? Aslında ikisi de ürkütücü... Birinin daha ürkütiicü Belki böyle sorulması bile doğru değil... Ama üst üs- te gelen iki üzücü olay kafamda böyle soyut bir so- runun oluşmasına yol açtı... Beş on kişiden kurulu da olsa, ustaca yıldın eylem- leri tasariayabilen yasadışı bır örgütün kalabalık bir kente yapabileceği kötülükler anlatmakla bitmeye- cek kadar çoktun Kanlı eylemlere girişmeyip variığı- nı duyumsatması bile ülke tutumbilimine ağıryükler getirir. Yapılan bütün yıkımlar, örnekse sokakiarda yakı- lan otobüsler, hepsi sonuçta karşılığını halkın öde- yeceği şeyier... Dev holdinglerin güvenlik önlemleri için harcadıklan inanılmaz paralar da şu ya da bu yol- dan mutlaka tüketicilere yansır... Aynca çoğu durumda yasadışı terörün bir seçimi de yoktur, yaslı genç çocuk, erkek kadın, vartıklı yok- sul, ilerici gerici, rasgele herkesi vurur... "Ustaca tasarlanmış bir yıldın eylemi" sözü, ille belli kişilere yönelme anlamına gelmez. Örgütün adı- nı yayan, halkı tedirgin eden, korkutan, düzene gü- veni sarsan her eylem ustaca tasarîanmış sayılır. Ne var ki yasadışı örgütlere karşı ınsanlar koruyu- cusuz değiller... Devletin güvenlik güçlen onlan ko- rumaklagörevlı... Polisin tanımı şöyle. "Kamu düzenini, güvenliğini korumak, yasalann yerine getirilmesini sağlamak, suç işlenmesini önle- mek, suçlulan yakalamak, yasaya aykın eylemleriso- ruşturmakla görevli kışi ya da kurum." Karşımzda güçlü bir terör örgütü de olsa, koruyu- cusuz degilsiniz, devletin güvenlik güçleri sizi koru- yor... Gelelim sorumuzun ikinci yarısına: Şu ya da bu nedenden, devletin güvenlik güçleriy- le ters düştünüz. Hava gerginleşti, dövmek için üs- tünüze saldırdılar. O zaman kimin koruyuculuğuna başvuracaksınız? Diyelim bir gazete muhabirisiniz. Olaylı bir yürüyü- şü görüntülemekle görevlendirildiniz. Ama polisler halka karşı yaptıklan sertliklerin fotoğrafını çekmeniz- den hoşlanmryor, sizi de coplamaya başlıyorlar. Di- renecek oluyorsunuz, bu kez tutukluyorfar. Tekme, yumruk, kafa, göz, bir arabanın içine tıkılıp götürülü- yorsunuz... Kim koruyacak sizi? Srvil toplum örgütleri, şu, bu, korurlar da nerede, nasıl ne durumda bulup korurlar, orası belli olmaz... Toplumsal olaylarda polislerin öfkesi, yıldıncılık öz- lemi öylesıne yükseliyor ki, ne halkı, ne kadınları, ne görevli gazetecileri, hiç kimseyi sakınmıyorlar... Bu gidiş/e, sivil topJum örgütleri yetişene kadar sağ kalabilmeleri için, gazete muhabirlerine, motosikle- te binenlerin kasklan gibi, koruyucu görev başlıklan giydirmek gerekecek... Sorduğum soruya benim yanrtım şöyle: Terörün en kötüsü, hiç kuşkusuz, güvenlik güçte- rinin, kamu düzenini, güvenliğini korurken, yasalann yerine getirilmesini sağlamanın da görevleri olduğu- nu unutup insan haklannı hiçe sayan bir yıldıncılığa sapmalanyla ortaya çıkan devlet terörüdür... Bu teröre karşı korunmanın bedeli birey için de, toplum için de çok ağır oluyor... Kemal Önsoy, 1992 çalışmalarmı sengilryor Kültür Servisi - Ressam Kemal Önsoy, 1992 yılında gerçekleştirdiği ve bugûne kadar hiç sergilemediği bir dızi yapıtını 19-30 ocak tarihleri arasmda Galeri Nev'de sergileyecek. Çalışmalannı, 1989-92 yıllan arasında New York'ta sürdüren Önsoy, 4. Uluslararasi Bienali'ne 1991 yjlında gerçekleştirdiği ve ilkdefa sergilediği Danlych adlı dizisi ile katıldı. Sanatçının Müeyyet Sokağı'ndaki atölyesinde tamamladığı 1992 çalışmalan, sokakla aynı adı taşıyor. "Bîsikletie Fas" dia gösterisi Kültür Merkezi - Beyoğlu Mis Sokak'ta etkinlikJerini sürdüren Arnika'da bu kapsamda 19 ocak cuma günü saat 10.00'da Hüseyin Ürkmez'in "Bisikletle Fas" adlı gösterisi gerçekleştirilecek. Organizasyonunu DMS Bisiklet-Kamp'ın yaptığı, 15 günlük Fas gezisi boyunca tüm yolculuklan bisikletle gerçekleştiren grubun gezi izlenimlennin aktanlacağı dia gösterisi, ücretsiz olarak izlenebilir. (Tel: 245 15 93). T K 1 B U N A L Arkadaşlan l e c O.2I2. 24» 71 79 Mıummer Karaca Ttyatrp Çıkmazı Beyoguj - Istanbul T R I B U N A L "Non-Stop Music" yeni bir yıl doguyor.. Rec O.212. 249 71 79 Muammer Karaca Tiyatro Okmazı B<rypâfu - Uunbui
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle