15 Ağustos 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
mTl. Y l SAYI25689 / 30000 TL (KDV ,çinde) Curhhuriyef 70 Yılın Övüncii Milyonların Güveni! EMLAKBANKASI ^ , KURUCUSU: YIMUS NMİ ,'7924-/945) 6A£WZAA/: MOİRIUDİ (1945-1991) 170GW1896JMŞMIM YANGIN 300 kişi ölümden döndü • Arka Sayfada • BASKETBOL Koraç'ta tarihi buluşma • TV'DE SİNEMA Emeklinin faiz macerası • 15. Sayfada • İTALYA Di Pietro'ya kirli suçlamalar • Arka Sayfada i GEREKÇE: STOKLAR YÜKSELDİ Renault üretime ara veriyor • 7. Sayfada BORSA ûDun 47.001.56 Öncekı 46.318.44 DOLAR ÛDun 60.200 Öncekı 58.750 MARK 0Dtin 41.350 öncekı 41.400 ALTİN ûDun 772.000 Öncekı 769.000 Silahlı kişiler Trabzon'da yolcu gemisini kaçırdılar Karadeniz' de 'Çeçen9 terörüİStanbUf'a gellyor Trabzon Limanı'nda demirli Avrasya yolcu gemisine el koyan silahlı ve maskeli 6 terörist, 210 yolcu ve mürettebatı rehin aldı. Teröristler, amaclannın Çeçenya'daki savaşta Ruslann tutumunu protesto etmek ve seslerini dünyaya duyurmak olduğunu açıkladılar. Gemiyi ele geçirmek için saldıran teröristlerle çatışmaya giren Deniz Şube Müdürü Rahmi Tunca yaralandı. Trabzon'dan aynlmasına izin verilen gemi Istanbul'a doğru yola çıktı. Teröristlerin sözcüsü, geminin boğazda havaya uçurulacağını açıkladı. AHMETŞEFİK TRABZON - Birgrup terönst, Trabzon Lıma- nı'nda bır yolcu gemisine el koyarak 210 yolcu ve mürettebatı rehın aldı. Teröristler, amaclannın Rusya'nın Çeçenya'da sören saldınlannın dur- masını sağlamak ve bu ülkeyi protesto etmek ol- dugunu açıkladılar. Trabzon'dan aynlmasına izın verilen gemı Istanbul'a doğru yola çıktı. Trabzon'dan dün akşam saat 18.30 sıralannda Rusya'nın Soçi kentine gidecek olan Kıyıfur fîr- masına ait "Avrasya" adlı gemi. Çeçen yanlısı sloganlaratan silahlı ve maskeli 6 terörist tarafın- dan ele geçirildi. Gemiye saldıran teröristlerle si- lahlı çatışmaya gıren Trabzon Emniyet Müdürlü- ğü Deniz Şube Müdürü Rahmi Tunca da yaralı olarak gemıde bulunuyor. Bır süre gemide sak- Ianmayı başaran Tunca. gemıden gizlicc kurdu- ğu telsiz bağlantısıyla ayağından ve sırtından ya- ralı olduğunu bildirdı. Bır süre sonra telsızini ka- patmâk zorunda kalan Tunca'nın, gemide eylem- cılerden saklandığı tahmin edilıyor. Saat 19.30'da güvenlik kuvvetlenyle bağlantı kurarak Çeçenya'ya gıtmek istediklennı söyleyen ve gemiyi yolculuğa çıkarabılmek ıçin mürette- bat verilmesinı isteyen teröristler, aksı halde bır MArkasıSa. 17,SHl'de Devlet Bakanı Ekmen, gazeteci Göktepe için polisi suçladı •Gözaltında öldürüldü''POLİS ŞAİBE ALTINDA' • Göktepe'nin öldürülmesinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü sorumlu tutan insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Ekmen, "Polis şaibe altındadır" dedi. Ekmen, Göktepe'nin, gözaltında tutulduğu spor salonunda öldürüldüğünü kaydederken cesedin ise öne sürülenin tersine parkta değil, stadyumda bulunduğunu savundu. Ekmen, Göktepe'nin çantasının da stadyumda bulunduğunu belirtti. • 4. Sayfada 222 KİŞtYE GOZALTI • Devlet Bakanı Sevigen'in isteği üzerine tstanbul Emniyet Müdürlügü'nce kendisine verilen listede 222 kişinin "şüpheli şahıs" olarak gözaltına alındiğı belirlendi. Bunlardan 100'ününDoğu ve Güneydoğu kökenli olduklan dikkat çekti. Listeye gore Güneydoğulu olmak kadar 1 ocakta doğmak da suç unsuru. Gözaltına alınan toplam 421 kişiden 334'ü "büyük rastlantı" sonucu 1 ocak doğum tarihini taşıyor. • 4. Sayfada TANIKLAR CİNAYETİANLATTI • Beyin kanaması ve iç kanama sonucu öldügü saptanan Göktepe'nin gözaltına alındığını gören 7 tanık, açıklamalann aksine Göktepe'nin, "çevik kuvvet görevlisi polislerce" dövülerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Gazeteci olduğunu söylediğinde Göktepe'ye polislerin daha fazla vurmaya başladığını anlatan tanıklar, başlanna gelebilecek olaylardan polisin sorumlu olacağına dikkat çektiler. • 4. Sayfada PKKTfler 11 köyfâyü yakbROketle saldirdllar Şırnak'ın Güçlükonak llçesi Taşkonak Köyü yakınlannda pusu kuran PKK'lıler, roketle saldırdıkJarı bir minibüsü, içinde bulunan 7'si köy korucusu 11 kişiyle birlikte yaktılar. PKK'nin 14 aralıkta aldığı ateşkes karanndan sonraki ilk saldınsında ölenlerin kimlikleri güçlûkle saptandı. Genelkurmay Başkanlığı dun bir grup gazeteciyi helikopterle olay yerine götürdü. • 3. Sayfada ABD'den açiklama İStendi Dışişleri Bakanhğı Müsteşan Büyûkelçi Onur Öymen, CBS televizyonunda yayimlanan ve PKK. liderinin de katıldığı bir programda konuşan devlet yetkililerinin sözleri hakkında ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşan Frank Rjcciardone'den "açıklama" ıstendiğinı söyledi. • i. Sayfada Oooool.. Neftnayo ar yaşamı etkilediSoğuk hava tüm yurdu etki- si alünaaldı. İstanbul veAf- yon'da kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugüntatiledildi. Şehiriera- rası uJaşım güçlûkle yapıiır- ken İstanbul'un kıyı şeridi ve iç kesimler önceki akşam başlayan karyağışının etkisi altında kaldı. Vağış, trafiği aJrüst erti. Her iki köprü ve TEM yohı uzun süre trafiğe kapandı. Çok sayıda zjncir- leme kaza meydâna geldi (AYKUT KÜÇÜKKAYA) _J Rus birlikJeri Çeçen gerillaları Pervomays kaya köyü merkezine doğru sürdüler. Savaş sürüyor, ölü ve rehine sayısı artıyor gerilla yok edfldi • Ellerindeki rehinelerle Pervomayskaya'ya gelen Çeçenlere karşı Ruslann operasyonu sürüyor. Çıkan çatışmalarda 120 gerilla ile Çeçen sınınru aşarak arkadaşlanna yardıma gelmeye çalışan 150 militanın da öldürüldüğü belirtildi. Gerillalar ve ellerindeki rehineler, köy merkezindeki camide ve okulda bulunuyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri, rehinelerin can güvenliği göz önüne alındığından dolayı camiye ve okula saldınya geçilemediğini ve bütün silahlann kullanılmadığını vurguluyor. HAKANAKSAY MOSKOVA-Dağıstan'a bağ- lı Pervomayskaya köyünde Rus birlikleri ile Çeçen gerillalar arasındaki çatışma sürüyor. Rusya kaynaklan, bölgede öl- dürülen Çeçen gerillalann sayı- sını 120 olarak açıkladı. Ote yandan önceki gece Çeçen sını- nnı geçerek Pervomayskaya'da- ki arkadaşlanna yardıma gitmek isteyen 150 Çeçen militanın ha- vadan bombalanarak öldürüldü- ğü bildırildi. Rusya Federal Gü- venlik Servisi temsilcileri şim- diye kadar28 rehinenin kurtanl- dığını duyururken haber ajans- lannın bildirdiği yeni bir geliş- me şok etkisi yarattı. Buna gö- re dün sabaha karşı Grozni ya- kınlanndaki Kirov bölgesinde görevli olan 30 Rus mühendis, Çeçen teröristler tarafmdan re- hin alındı. Daha sonra rehinele- rin nerede ve nasıl olduklan üzerine ne Rusya ne de Çeçen tarafindan herhangi bir açıkla- ma yapıldı. Rusya temsilcileri askeri ha- rekât sırasında kendi kayıplan- nı 6 ölü ve 28 yaralı olarak açık- ladılar. Ama çeşitli Çeçen kay- naklanna göre bu sayı birkaç kat Kafkasya'da petrol savaşı 17. Sayfada Ankara'dan 'denge' politikası 17. Sayfada Azeri petrolleri kaygısı 17. Sayfada artıyor. Bu arada dün sabah Rus birlikleri komu- tanlığından Çeçen gerillalann lideri SalmanRa- duyev'e yeniden çağn yapıldı ve can güvenliği ve bağımsız mahkemede yargılanma güvencesi karşılığinda silahım bırakması istendi. Çeçen ge- rillalar ıse direnişlerini sürdürüyor. Son gelen haberlere göre Rus birlikleri Çeçen gerillalan Pervomayskaya köyü merkezine doğ- ru sürdüler. Gerillalann ve elle- nndeki rehinelerin köy merke- zindeki camide ve okulda bu- lundukları bildiriliyor. Çeçen lider Cafaar Duda- yey'den gerillalara ıletilen me- sajda direniş çağnsı yapıldı. Mesajda aynca. öteki Çeçen güçlerden yakmda Pervomays- kaya'ya yardım geleceği belir- tildi. Bu arada Dağıstan kay- naklan, Çeçen gerillalann ön- cekı gün ellerindeki mılislerden 6'sını ve kendileriyle görüşme- ye gelen Dağıstanlı yöneticile- ri öldürdüğü yolundaki haberle- ri yalanladı. Son birkaç günde bölgedeki enformasyon kay- naklannın oldukça sınırlı tutul- duğu ve edınilen haberlerin da- ha çok Rusyaresmikaynaklan- na dayandığı dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Albert Çernisev, Radu- yev'e bağlı teröristler arasında Iran ve Pakistan yurttaşı geril- lalann da yeraldığının kanıtlan- ması durumunda Moskova'nın tepkisininçok sertolacağıru be- lirtti. Iran ve Pakistan diploma- tik kaynaklan, söz konusu iddi- ayı yalanladılar. Dün Rusya Devlet Başkanı BorisYettsin ön- ce Pervomayskaya asken hare- kâtını yöneten Federal Güvenlik Servisi Başka- nı Mihafl Barsukov la. daha sonra da Başbakan VîktorÇernoıııırdin'le bölgedeki gelişmeleri gö- rüştü. Moskova'da bır basın toplantısı yapan Yelt- sin'in yeni tdari Işler Müdürü Nikolay Yegorov ise savaşın bu kadar uzamasını, bundan önce Çe- çen teröristlerine karşı "yeterince kararlı dav- ranjlmaması" nedenine bağladı. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Terörle Mücadele... Türkiye, "terör" kıskacında. Güneydoğu'daki dağlık böl- gelerden Istanbul'daki çok katlı gökdetenlere kadar ülke- nin her alanını saran bir "terör" sorunuyla karşı karşıyayız. Teröre kârşı rnücadele ver- mek, her ülkenin doğal hakkı. Bu, uluslararası anlaşmalarda yeri olan bir durum. Ne var ki, terörte mücadele, "istediği yöntemi seçme" hakkını beraberinde getirmi- yor. Türkiye Cumhuriyeti'nin "devlet çarkı", içte ve dışta gündeme gelen suçlamalaria karşı karşıya. Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin "ölü bu- lunması" olayının üzerindeki esrar perdesi henüz kalkma- dı. İnsan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanı Adnan Ek- men, dün bir basın toplantısı düzenledi. Ekmen'in verdiği bilgiye göre, bakanlıkça gö- revlendirilen iki uzman, Gökte- pe'nin gözaltında öldürüldü- ğüne ilişkin bulgular elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlü- gü'nce yapılan açıklama ise Göktepe'nin Eyüp Çay Bah- çesi'nde ölü bulunduğu yö- nündeydi. Bu olayın karanlıkta kalma- sının, başta emniyet kurumu olmak üzere kimseye yararı olmayacaktır. Dtşta ise Türkiye'nin PKK ile verdiği mücadelede, "insan ••• • Arkosı So. 17.SÜ.9'da ANAP-RP yakınlaşıyor Dönüşümlü basbakanlık Necmettin Erbakan'ın DYP, DSP ve CHP'den yanıt gelmemesi durumunda ikinci turda yalnızca ANAP'la görû§eceği belirtildi. RP'li kurmaylar, Yılmaz'la yapılacak ikinci görüşmede 'dönüşümlü basbakanlık' konusunu müzakere edebileceklerini bildirdiler. 1 5 . Sayfada Yılmaz'dan RPye yeşil ışık Yılmaz, RP ile uzlaşmaktaki güçlüğûn, seçim öncesindeki tutumundan kaynaklandığını, şimdi ise tam tersini söyledilderini belirtti. Yılmaz. "RP programını askıya alarak uzlaşmaya hazır olduğu mesajı veriyor" dedi. B 5. Sayfada Baykal'dan destek yok CHP'lilere "eski ortaklık" gûnlerini anımsatan ve "Bugün Türkiye'nin şartlan o günkü koalisyon şartlanndan çok daha rajıattır" diyen Erbakan'a, Baykal da ortaklık veya dışandan destek konusunda "hayır" yanıtı verdi. • 5. Sayfada Çiller, gerl adım atmadı DYP lideri Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın RP ile ilişkisini kesmesi, ANAP'la ittifak yapan BBP konusunda güvence verilmesi ve başbakanlığına itiraz edilmemesi koşullanndan geri adım atmayacağı mesajmı verdi. M 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Shell Dosyası... (3) Shell, 16 aralık günü yönelttiğimiz sorulara 4 ocakta yanrt verdi. Sryasi gündemin yoğunluğu nedeniyie (Shell yetkilileri kadar olmasa da) yayımlamakta biraz geç kaldık. Yanıtlar şöyle özetlenebilir: Bize bir adet kol fılmi göndermişler, "Bakın beyinde bir şey yok" diyorfar. Gazeteciliğin temel tanımlanndan biri şudur: "Gazeteci herşeyi bilen kişi değildir. Neyı nerede bu- lacağını bilen kişidir." MArkasıSa. 17,SİL 3te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle