23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EYLUL1995 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uç PKK'li •••••• ••• • •• olduruldu • IĞDIR(AA)-Iğdır"ın Tuzluca ilçesinde güvenlık güçlerince dÜ2enlenen operasyonda 3 PKK'li terönst ölü ele geçirildi. Iğdır Valilıgrnden yapılan açıklamaya göre, bölgede faaliyet gösteren 6 kışılik terörist gnıp. yurttaşlann ihban üzenne. öncekı gün gece yansı tehdıtle para toplamak üzere geldıklen, Tuzluca ılçesinın Kalaça Köyü'nde kıstınldı. '"Teslim ol" çağnsına ateşle karşılık \eren teröristlerden "Zekı" kod adlı Celal Avdın ile isımlen belirlenemeyen "Berivan" kod adlı İcadın terörist ıle "Hogir" kod adlı terönst. silahlarıyla bırlikte ölü olarak ele geçinldı. Tersanede gemi yandı • İSTANBUL (AA)- Tuzla Anadolu Tersanesi'nde tamir edilmekte olan bir tankerde çıkan yangında, biri ağır iki kişi yaralandı. Telliler Denizcilik'eait "Marmara' adlı tankerde, kaynak yapılırken knılcım parlaması sonucu yangın çıktı. Tuzla \e Kartal itfaiyelerinın müdahale ettiği yangın. kısa sürede söndürûlürken, ilk parlama anında gemi mürettebatından olduklan bildınlen Bavram Kan (25) ağır. Ömer Yılmaz (21) ıse hafifyaralandı. Çöp sorunu taröşması • İstanbul Haber Servisi - Ümranıye Beledıye Başkanı Mehmet Bingöl, Istanbul'un çöp projesinin daha önceki dönemde başladığını belırterek. "Ancak" RP iktıdara geldikten sonra başta medya olmak üzere herkesin üzerlenne geldığini" söyledi. Teknik Elemanlar Derneği (TEK- DER) istanbul Şubesi'nin "lstanbul'un Çöp Depolama Sorunu. Karakıraz (Şile), Göktürk (Kemerburgaz)" başlıklı panelde konuşan Bingöl, son derece ileri teknolojının uygulandıği çöp projelerine herkesin sahip çıkması gerektiğını söyledi. Panelde konuşan Göktürk Belediye Başkanı Mustafa Gül ise "Teknolojiye her zaman saygılıyız, ama önemli olan teknolojıyi uygulayanlann bunu suiistimal etmemesıdir Seçilen alan çok küçüktür ve burada meydana gelen kayma ile depolama alanının tabanının bazı yerlerinde kil ve membran olmadığı. bılirkişi tarafından saptanmıştır" dedi. 'Orman kıyımmm sorumiusu Btintf • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birlıği (TMMOB), Inebolu'daki büyük orman kıyımı ıçin yaptığı araştırma sonucunda, Orman Bakanı Hasan Ekinci'yi suçladı. TMMOB ile Ormancılık Işkolu Kamu Çalışanlan Sendikası'nın (OR-KAM- SEN). hazırladığı raporda, haziran ayındaki orman kaçakçılığının siyasal ve ekonomik boyutu bulunduğu, Hasan Ekınci'nin, kesilen ağaçlan seçim yatınmı olarak kullandığı iddia edıldi.Raporda, Bakan Ekınci'nin 4 haziranda yapılan yerel seçim öncesinde lnebolu'ya gelerek dinlenme tesıslerinde kamp kurduğu ve siyasi kaygılar nedenıyle. "ormanlann köylülere devrdedileceği, herkesin kendi ormanından dilediğı gibı yararlanacağı" vaadinde bulunduğu öne sürüldü. SİT alanlarmda inşaadara 'dur!' • İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Genel Müdürlüğü, Çeşme, Alaçatı. Urla. Selçuk ve Seferihisar ile ilgili StT kararlanmn dağıtımı yapılıncaya kadar bu yörelerde her türlü imar uygulamalannı durdurdu. Koruma Genel Müdürlüğü buamaçla ilgili belediyelere. valiliklere, kaymakamlıklara. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı birimlerine talımat verdi. Çiller'in, toplusözleşmelere işçinin istediği yönde imza atmasının zor olduğu belirtiliyor Sözleşmelerde EVEF açmazı• Şeker işkolu için Şeker Şirketi'nin kabul ettiği ücret artışının onaylanması durumunda, IMF ile yapılan anlaşmamn tehlikeye düşebileceği bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Baş- bakan Tansu Çiller'in. Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) 8 ekımde yapacağı toplan- tı öncesinde, kamu kesımi toplusözleşme- lerine, işçinin istediği yönde imza atması- nın zor olduguna dikkat çekıliyor. Hazine yetkilileri, şeker işkolu için Şeker Şirke- ti'nin kabul ettiği ücret artışının onaylan- ması durumunda. IMF ıle yapılan anlaş- mamn tehlikeye düşebileceği uyansında bulundular Koalisyonun istifasının ardından oluşan erken seçim beklentilerine karşı. yüz bin- lerce kamu sektörü ışçısının, tıkanan top- lusözleşmelernedeniyle başlattığı grevler- le karşı karşıya olan Başbakan Çıller. diğer yandan da IMF kıskacına girdi. Sanayi veTicaret Bakanlığı'na bağlı Şe- ker Şırketi Genel Müdürlüğü ile Şeker-lş arasında yürütülen görüşmelerde, ücretle- re yılın ilk 6 aylık dönemi ıçın yüzde 24, ikincı 6 aylık dönemi için de yüzde 19 ora- nında artış verilmesi yönünde anlaşmaya vanlması üzerine Başbakan Çiller'in. anı bir çıkışla yayımladığı toplusözleşme ba- ğıtlama yetkisinin Başbakanlık onayına bağlandığı yönündekı genelgesı ıle ışçıle- rin gözü Başbakanlığa çevnldı Hazine yetkılilen, şeker ıskolunda toplu- sözleşmenin ımzalanması durumunda. bu artış oranlannın. dıger toplusözleşme pa- zarlıklanna da örnek olacağmı belirterek. "Eğer Başbakan. bu ücret zammını onay- larsa IMF'vle başımız derde girer** değer- lendirmesıni yaptılar. IMF Icra Kuru- lu'nun. 18 eylülde yaptığı toplantıda yeni hedef ve program ıstedığını anımsatan yet- kilıler, Fon'un yeni programda da işçı üc- retlerindeki artışın sınırlı tutulması yönün- deki koşulunu yineledığıne dikkat çektıler. IMF ıle 8 ekimde vapılacak toplantıda. vıl sonu hedeflerinın gözden geçirileceğı- nı. vılın üçüncü 3 avlık döneminde alınan son verilenn değerİendirileceğını ve >eni bir program hazırlanacağını anımsatan yet- kılıler. "Eğer 8 ckimdeki toplantıda anlas- ma\a vanlamazsa stand-by kredianlaşma- sı iptal edilir"' dedıler IMF ıle yapılan anlaşmamn yıl sonunda bıteceğini belirten yetkililer. şu değerlen- dırmeyi yaptılar: "Aslında anlaşmamn ka- lan süresi çok kısa. Ancak. bizim \ ıl sonuna kadar 1.5 mihar dolar dış borç bulmamız gereki>or. Zaten shasi gerginlik nedeniyle, dış borç bağlantılanmız tehlikeye diiştü. Bir de IMF anlaşmayı bozarsa, uluslarası piya- salara açılmamız olanaksız." IM F' y le yapı lacak görüşmelerde, kamu- da çalışan işçilere verilecek ücret artış ora- nının büyük önem taşıdığını yıneleyen Ha- zine yetkilileri. "Biz bütün bu sıkıntılan, Sayın Çiller'e ilettik. Sayın Başbakan, IMF ile "ov' arasında bir seçim yapacak" yoru- munu vaptıiar. Basın organlarım ziyaret ettiler Tutuklu yakınlan endişe içindeANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ankara. Çanak- kale ve Aydın kapalı ceza- evlennde bulunan tutuklu ve hükümlü yakmlan, Bu- ca Cezaevı'nde yaşanan olaylann diger yerlere de yayılmasından kaygı duy- duklannı bildirdiler. Bazı basın organlannı ziyaret ederek sorunlannı anlatan aileler, Ankara Kapalı Ce- zaevi'ndeki yakınlannın yenıden açlık grevine baş- layabileceklerini söyledi- ler. Aydın Cezae\ i'ndekı tu- tuklulara dört aydır gazete ve dergi verilmediğinı. gö- türülen yiyeceklerin parça- lanarak ıçeri alındığını söyleyen tutuklu yakınlan, "Baskılara arük son veril- mesini, çocuklarımıza in- san muamelesi yapılmastnı istiyoruz" diye konuştular. Çanakkale Cezaevı'nde yatan tutuklulann aıleleri, yakınlannın sağlık sorun- lan ile ılgilenilmediğini. muayene için başvuran bir tutuklunun ancak bir ay sonra doktora çıkanldığmı anlattılar. Çanakkale Devlet Has- tanesi 'ne sevk edilen tutuk- lulann cezaevinden daha kötü koşullarda tutuldukla- nnı; havasız. kirlı odalarda ve yer yataklannda yatınl- dıklannı anlattılar Kamu Çalışanlan Sendi- kası, TMMOB, Türk Ta- bıpleri Birlıği, Türk Ecza- cılar Birliği. Demokrasi Platformu. Çağdaş Hukuk- çular Derneği, Pır Sultan Abdal Kültür Derneği. In- san Haklan Derneği ve Eğit-Der. Buca Cezaevi'- nde üç tutuklunun ölümü ile süren olaylara tepkı gös- terdiler. Demokratik kitle örgüt- lerinin ortak acıklamasında şunlar kaydedildi: "Bugün Buca'da bulu- nanlann henüz yargılan- makta olan insanlar oldu- ğuna dikkat çekeriz. Aksi dahi olsa, hiçbir gerekçe tu- tuklu ve hiikümlünün ya- şam hakkını gasp etmeye izin veremez. Izmir Buca Cezaevi'nde sorun devam etmektedir. Adalet ve İçişle- ri bakanlıklarını, acil ön- lemler almay a. ölümlere ne- den olan kamu görevlileri hakkında derhal soruştur- ma başlatma>a çağınyo- ruz." Bayrampaşa ve Pasabahce Cezaevi aramalannda 2 tabanca bulundu İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa \e Paşakapı- sı cezaevlennde yapılan aramalarda 2 tabanca, 5 cep telefonu. 2 şarjör ile çok sayıda kesıci ve delici alet ele geçinldi. tstanbul Cumhunyet Başsa\ cısı Av- ni Bügin. "Sorumlular hak- kında gerekli soruşturma>a başlanmıştır" dedı. Bılgın, onceki gece Pa- şakapısı Cezaevi ve Bay- rampaşa Cezaevi'nin adli kısmında büyük bir arama yapıldıSını bildırdı. Bilgın. şöyle devam etti: "Bayrampaşa Ceza- evi'nin adli kısmında >apı- lan aramada. koğuşlarda saklanan 1 tabanca. 5 cep telefonu, cezaevi \ apımı çok savıda şiş, delici >e kesici aletler bulduk. Paşakapısı Cezae\i'ndeki aramada da 1 tabanca, 2 şarjör, 16 mer- mi, şiş ve delici aletler bu- lundu. Sorumlular hakkın- da gerekli soruşturmaya başlanmıştır. Cezaevlerin- deki bu denetimler sür- dürülecektir." LOKANTA«BAR 2 9 3 8 9 7 8 (3HAT) PAZAtTESI-SAU-ÇAK$AMBA 23 00 ALFREDO ROORIGUEZ VE ORKESTRASI AtfREDO ROOfilGUEZ (PİYANO-VOKAl) AU£N HOIST (SAKSAK3N-FLÜT) AJAN SEBAST1AN JIAıAENEZ (BAS) RC«ERTO PIA (PERCUSSION) JEAN LOUP LONGNON (TROMPET) CANRJ MUZJK KpN GİRIŞ ÛCRETİ 500 000 TL SınKtTOer Cad. AıhnrMaCı Sok. No: 113 Ikksim Tfcl 249 48 39 • 51 HAYAL Kahvesi Btfoğlu - SsâŞagKeman - Akordion Mandolin - Vokal -Vokal DENIB JOE HUGH MARKSU SCOTTS PETER Cezaevi önünde önceki gün güvenlik güçlerince önce döviilen. daha sonra da gözaltına alınan tutuklu vakınlan, çıkanldıklan mahkeme tarafından ruruksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (Fotoğraflar: NEC ATf AYGIN) Buca 'da gergin bekleyişİZMİR (Cumhumet Ege Biirosu) - Buca Ceza- evi'nde sayım vermeyen- lerden 3 tutuklunun ölu- müyle tırmanan gerginhk sürüyor Cezaevinde tutuk- lu ve hükümlüler sayım vermiyor. Cezaevi Savcısı Yaşar Aslan koğuşlara gı- nlmedığıni belirtirken "A- dalet Bakanlığı"vla konu değerlendiriliyor'" dedı. Ce- zaevi onünde önceki gün tutuklu ve hükümlü yakın- lan ile bir gnıp avukatın gü- venlik görevlilerince dö- vülmesine ve gözaltına alınmasına başta Izmir Ba- rosu Başkanı Kasım Sön- mezolmak üzere çeşıtlı ku- ruluşlar büyük tepki göster- dı. Buca Cezaevı'nde 6. ko- ğuşa yönelik operasyonlar- dan sonra gerginlıkle bir- lıkte, dığer koğuşlann du- rumuyla ilgili kaygılı bek- leyiş de sürüyor. Tutuklu ve hükümlüler sayım vermez- ken cezaevi savcısı Aslan -Şu ana kadar diğer koğuş- Mahkemeye çıkanlan tutuklu yakınlan. suçlamalan kabul etmediler. lara girilmedi. Dunım de- dün de cezaevıne gıderek 39 kışı geceyi emniyettege- ğerlendirmesi vapıhvor. Adalet Bakanlığı INIüsteşan Yusuf Kenaıı Doğan'ıngel- mesini beklivoruz. Gereken ne ise vapılacak" dedı. Izmır Barosu da yeni can kayıplannın olmaması için çabalarını surdurüyor. Ba- ro Başkanı Kasım Sönmez ÜKHCS MR h R Keyif düşkünlerine özel "tşte îstanbul" manzarası ve nostaljik canlı gitar ile unutulmaz geceler. Rez. Tel: 252 2710 yetkilılerle görüştu. dıyalog yoluyla sorunların çözül- mesi gerektığini söyledi Bu arada 6 koğuştakı operasyonda yaralananlar- dan 34 kışinın cerrahi ser- visinde. 12 kişinın de beyin cerrahi servisinin kontro- lünde tedavılen sürdürülü- yor. Buca Cezaevi'nin önünde Toplantı ve Gösteri Yüriiyüşlen Yasası'na mu- halefetten gözaltına alınan 14 av ukat. önceki gece ser- best bırakıldı. Ancak diğer çirdıkten sonra dün mahke- meye çıkanldılar. Sıkı gü- venlik önlemleri altında aralarında 14 avukatın da bulunduğu grup, sorgula- nnda suçlamalan kabul et- mediler. Mahkeme sanıkla- n tutuksuz yargılamak üze- re serbest bıraktı Duruşma- yı ızlemeye gelen çok sayı- da yurttaş, polis tarafından adliye önünden zor kullanı- larak uzaklaştınldı. Bu ara- da çıkan çatışmada 3 kışi coplarla hafif yaralandı. YENİ CIKTI ÇAĞOAŞ YAVtNİAfB Yaytna Ha/jrtayan: ÇETtN^tĞENÖĞH SAKINCALI KADIN POÜS SAKINCAU K A D I N ŞARK1LARI KONSERI 24 EYLÜL 1995 PAZAR AKŞAMI SAAT22.00'DE GOOL LEVENT CADDESI NO: 15 1 .LEVENT TEL: 0212 269 52 47 Calışmaları hızlandırdılar Emekliler örgütlenmede kararlıİstanbul Haber Servisi - Tüm Emekliler Sendıka- sı (EMEKLİ-SEN) Genel Başkanı lbrahim Şahin, sendikanın kuruluş amacı- nın "insanın insanca ve onuıiu vaşama hakkı" ol- duğunu belırterek. "Bu hakkımızı kazanana kadar mücadele vereceğiz. Gere- kirse sokakta mücadelemi- n sürdüreceğiz'' dedı. Emekli-Sen. örgütlen- meleri ve çalışmalannı hız- landırmak amacıyla dün. İstanbul DİSK salonunda bir üye ve basın toplantısı düzenledı. Toplantıda ko- nuşan Genel Başkan Şahin. Sosyal Sıgortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur, Emeklı Sandığı ve özel sandıktan yaklaşık 4.5 mılyon emek- lınin birçok sorunlan oldu- ğunu söyledi. Demokrasi mücadelesinde, çalışanlar- la bırlikte onurlu ve örgüt- lü yerlerinı almak ıstedıkle- rini söyleyen Şahin. "Hem sağlık hizmetlerini arttır- mak hem de ekonomik du- rumumuzu arttırmak için bizim adımıza \ apüan, ama temsil edilmediğimiz masa- da, temsil edilmek istiyoruz. SSK'nin kavnaklan, ama- cına uygun olarak kullanıl- saydı, şu an bize verilen hiz- metin üç katını almamız ge- rekirdL Bunu devletin Ça- hşma Bakanı televizyonda söyledi'' dedi Örgütleme Daıresi Baş- kanı Celal Alçınkaya da amaçlannın tüm emeklıle- n sendıka bünyesınde bü- tunleştırmek, güçlendir- mek ve emeklilık yaşamla- nnın en iyı şekılde sürme- si ıçin gerekli koşulların yaratılmasında onlarla bir- lıkte mücadele etmek oldu- ğunu vurguladı. Sendika- ya. ışçı, memur. esnaf ve özel sandık emeklılennın üye olabıleceöi bıldinldi. Bakanlık acıklaması 'F-4'lerprojesi yasalara uygun' • MSB, F-4 uçaklannın modernizasyonunun, Israil devletinin kredi sağlaması nedeniyle bu ülkeye verildiğini açıklarken, pazarlık yöntemleri üzerindeki kuşkulara açıklık getirmedi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Milli Savun- ma Bakanlığı (MSB), ka- muoyunda Israil'e verıliş yöntemlen tartışmalara ne- den olan F-4 uçaklannın modernizasyonu konusun- da yaptığı açıklamada. ba- zı soru işaretlerine açıklık getırmezken sözleşmesı tmzalanan proje hakkında aynntı verdi. MSB, halen finansman konusunda gö- rüşmelerin sürdüğü bildin- len 670 milyon dolarlık 54 adet F-4 uçağının moderni- zasyonunun, projeyle ilgili teknik isteklerin en ıyi şe- kilde karşılanması esas alı- narak yasalann öngördügü açıklıkla yürütüldüğünü bildırdi. MSB, özelhkle malı bo- yutu yüksek projelere ıliş- kin kamuoyunu yanıltıcı mahıyette olarak nitelen- dirdığı haberlerin, projeler- den pay alamayan bazı fır- ma ve kuruluşlardan kay- naklandığının değerlendı- rildiğini savundu. MSB acıklamasında. F-4 uçaklannın av iyonik ve elektronık harp yeteneğinın gelıştinlerek hava-yer ağır- Iıklı olarak modernızasyo- nunu kapsayan projenin, kaynak ıhtiyacının lsrail devietınce sağlanacak kre- di ıle finanse edilmesi ne- deniyle, 2886 sayılı yasa- nın 89. maddesınde belirti- len esaslara göre yapıldığı- nı bildırdi. Proje, kaynak yetersizli- ği gerekçesi>le elinden alı- narak MSB'ye bağlanan Savunma Sanayıı Müste- şarhgı (SSM). F-4'lerin modernizasyonunda bu a- Landa öncü sayılan Israil'e sıcak baktı. Ancak SSM'nın. proje- nin tüm isteklı firmalann katılımı ıle ıhale yoluyla yapılması halinde. Türki- ye'nın daha ıyı pazarlık ko- şullanyla modernizasyonu gerçekleştirebıleceğinı sa- vunduğu da belırtıldı. Millı Savunma Bakanı MehmetGölhan. Türk Ha- vacılıkveLzay Sanayiı'nın de (TAl), F-4'lerde yerli katkı payının arttınlması yolunda görüş bıldinnesi üzenne şubat ayı sonlanna doğnı yaptığı açıklamada, F-4'lerde yerli katkı payı- nın arttınlması yolunda projenin yeniden gözden geçırileceğını bildırdi. Karayalçın ile Baykal miras kavgasmda (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın. koalısyon ortaklığından aynlırken, feshedılen SHP'nin ıktidarda bulun- duğu döneme eleştınler yöneltmesi. SHP'nin son Genel Başkanı Murat Ka- ravalçın ve yandaşlannı ra- hatsız ettı. Karayalçın. SHP'nin. hükümette sos- yal demokrat anlayışa ters olan hiçbir uygulama yap- madığını savunurken eski CHP iktidan döneminde ücretlenn dondurulduğuna ve CHP'li bazı bakanlann Yüce Divan'da mahkûm edildiğine dikkat çekti. Karayalçın, SHP'nin hü- kümette sosyal demokrat anlayışa ters olan hiçbir uy- gulamada bulunmadığı gi- bi, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, ILO sözleş- melen. Güvenlik Soruştur- ması Yasası. Karşı Tekel Yasası, Tüketici Yasası. ge- lıri vergilendiren yasalar ve Merkez Bankasfnın özerkleştinlmesı gıbı Tür- kiye ıçin önem taşıyan uy- gulamalan gerçekleştirdi- ğını bıldırdi. 150.000 TL Kadm polis Surhan l'arlı'nın amlarım bazen güterek, bazen üzülerek, bazen düşıinerek, bazen de kızarak okuyuıağınızı sanıyoruz. Cumhuriyet Kitap Kulübü Çağ Pazartama A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 (34334) Cagaloglu İstanbul 1el:512 05 05 FIZÎK DERSLERİ Üniversiteli, liseli ve kolejlilere... Isteyene, sınav kazanmaya, isteyene doğayı anlamaya yönelik Türkçe ya da İngilizce; ya da hem Ingilizce hem Türkçe. Telefon: 0212 2 76 60 22. (Cumartesi, pazar ya da akşam saatlerinde arayınız) SHP'nin. 1994 yılında ANAP hükümetının yan- lışlannı düzelten bir ıstık- rarpaketıne cesaretle katıl- dığını kaydeden Karayal- çın'ın, 1978-79 yıllan ara- sında CHP iktidan döne- minde ücretlerin dondurul- duğunu anımsatması dik- kat çekti. Karayalçın. acık- lamasında şunlan kaydetti: "SHP'li yöneticiler. ba- kan ya da belediye başkanı olarak kamunun ka> nakla- nnı hukuk \e \ icdan kural- lanna uvgun biçimde kul- lanmışlârdır. SHP, ANAP ya da CHP gibi bakanlan Yüce Divan'da yargılan- mış, mahkûm olmuş bir parri değildir. Açıklamaya çalıştığım tüm uygulama- lar. parçalanan, pariamen- to gücü azaltılan ve etkinli- ği tartıştınlan bir SHP ile gerçekleştirUdl Tüm bu u>- gulamalar, sosyal demokrat ideolojinin ışığında onuru- muza sahip çıkılarak ve parti programı doğrultu- sunda > apıldı. Enkaz edebi- yatı ile bunun tersini söv le- mek maddi ve siyasi olarak vanlıştır. Eğer birileri reddi mirasta bulunuyorlarsa, CHP'nin bir " üyesi, SHP'nin son genel başkanı olarak benim ve diğer vâ- rislerin, onuıiu geçmişimi- zeKraıiıvekarariıbir şekil- de sahip çıkma>ı sürdüre- ceğimizi herkes bilmelidir." CHP'nin ıktidarda bu- lunduğu donemdeki yol- suzluklar nedeniyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Hilmi fşgüzar ıle Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı. Yüce Dıvan'da yargılanarak mahkûm edil- mişlerdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle