23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan ErinçO Dış Haberler: Ergnn Balcı • Istıhbarat Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çakır • Ekonomı Bülent Kızanlık • Çetinkaya • Yazıişleri Müdürleri: HandanŞenköken • Spor Abdülkadir Yücelman Ibrahim Yıldız.Dinç Tayanç (Sorumlu) • Makaleler Sami Karaören • Çevm Sejfettiıı • Haber Merkezi Müdürü. Hakan Kara Turhan • Düzeltme AbdoUahYazıcı»Bılgı-Bel- • Görsel Yönetmen: Fikret Eser ge Edibe Buğra • Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu Yalçuı Vayın Kurulu fflh Kültür Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Özgen Acar. Hikrnet Çetinkaya, Şûkran Soner, Ergun Balcı, Dinç Tayanç. tbrahim YıMız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbav • Haber Müdürü Müessese Müdürü: EroJErkut#Ko- MEDYA C: • Yöoetnn MEDYA G: • Doğın AJQD Atatürk Bulvan No 125,Kat:4. Bakanlıklar- ordınatön Ahmet Kornlsan • Kurulu Başkanı-Genel Yönetim Kurulu AnkaraTel:4195O20(7hat). Faks.4195027»lzmırTem- Muhasebe: Bülent Yener • ldare. Mudür GülbinErdnran Başkanı - Genel sücısı SerdarKızık,H.Zı>aBlv. 1352 S.2/3Tel:4411220. Hûse>TH Gürer • fşletme Öuder • Koorduıatör Reha Müdûr Üıtân Ak- Faks.4419117«AdanaTemsılcisı:ÇettaYiğeııoğlu,lnönü Çetik#Bılgı-tşlem NailtnalVBıl- Ijıtman • Genel Mudür men • Murahhas Cd. 119S.No.l Kat:l.Tel: 3522550,Faks: 3522570 gisayarSıstem.Mnrfive»ÇOer Yardımcısı MiueAkdağ uye-BoraGönenc Ytyımlayan \e Basan: Yenı Gün Haber Ajansı, Basm \ e Yayrncıiık A Ş TuAocaJıCad 39 41 Cagaloglu 34334 tst PK 246 Islanbu! Tel 1*212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0/212)513 85 95 24EYLÜL1995 lmsak:4.21 Güneş: 5.46 Öğle: 12.03 lkindi: 15.25 Aksam 18.07 Yatsı: 19.26 MEDYA C Tel-514 07 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61. Faks: 5118466 Atatürk'ü yazan Yunanlı • ÇANAKKALE (AA) - Atatürk'ün 1927 yılında Halk Fırkası'nda yaptıgı konuşmayı Yunancaya çeviren gazeteci-yazar Simeon Soltaridis'in kitabı "Kemal Atatûrk" geçen günlerde Atina'da satışa çıktı. Istanbul'da doğan ve burada 20 yıl yaşayan Soltaridis'in Türk-Yunan ilişkileri konusunda 8 kitabı bulunuyor. Aynı zamanda Abdi fpekçi Banş Ödülü'nün de sahibi olan gazetecinin en büyük ideali, yayımladığı kitabı daha önce röportaj yaptıgı ve kendisini tanıdığını söylediği Cumhurbaşkanı Süleyman Demirere, Ankara'da bizzat hediye etmek. Fakat Soltaridis'in 1991 yılından bu yana Türkiye'ye girişine izin verilmiyor. Arük her telefon sizüı • ANKARA(AA)-"168 kodlu arama servisi"nin yeniden hizmete girdiği bildirildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanmak için ilgili telefon müdürlüklerine telefon numaralannı da belirten birer dilekçe ile başvuran abonelere. Türk Telekom tarafından birer kod. gizli tutulan ve sadece abonenin kendisinin bileceği 6 rakamdan oluşan birer şifre verileceği ifade edildi. Abonelerin. sokaktaki bir ankesörden, önce 168'i ve kodunu, sonra şifresini ve daha sonra da arayacağı telefon numarasını girerek istediği yerle, istediği kadar konuşabileceği. konuşma ücretinin ise daha sonra kendisine fatura edileceği kaydedildı. İnternet konferansı • Haber Merkezi - Sistem programcılannı bir araya getirmek. bilgisayar dünyasındaki son gelişmeleri daha yakından izlemek, üyeleri arasmda • bilgi akışını kolaylaştırmak gibi amaçlarla 1993 yılında kurulan C Programcılan Derneği, hafta sonu seminerlerini sürdürüyor. YakJaşık iki yıldır her hafta sonu bir seminer gerçekleştirdikkrini belirten derneğin yönetim kurulu üyesi Yücel Gündüz, bugüne kadar işletim sistemleri, Unix'te C programcılığı, multimedia, enformasyon teknolojileri ve bu teknolojilerdeki gelişimin yarattığı sosyal etkiler gibi konulann ele alındığını açıkladı. Orman yangınları azaldı • KOCAELİ(AA)- Kocaeli'nde bu yıl meydana gelen orman yangını sayısı ve yanan alan miktan, geçen yıla oranla önemli ölçüde azaldı. Kocaeli Orman lşletmesi Müdürü Ufuk Pekmertol. yaptıgı açıklamada, yılbaşından bu yana meydana gelen 10 orman yangınında 52 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Pekmertol, geçen yıl ise 41 yangında 1270 hektar orman alanının kül oldugunu belirtti. ' Otomobi. pazarına yeni kaülımlar • Haber Merkezi - Türkiye'de son yıllarda önemli genişleme gösteren otomobil pazannda yer tutmak isteyen Citroen marka otomobillerin 1996 yılında yogun bir şekilde pazara sürülmesi bekleniyor. Citroen'in Türkiye distirbütörlüğünü üstlenen Balyas Otomotiv, 1996 model otomobilleri pazara sunmaya hazırlanıyor. Onümüzdeki yıl yüksek performanslan nedeniyle alımgücü yüksek kesimde 16V otomobillerin tercih edileceğini belirten Balyas yetkiiiîeri, programlanru buna göre yaptıklannı bildirdiler. Talim Terbiye Kurulu ve yayınevi, yazarlanna haber vermeden kimi sözcükler ve kavramlan değiştirdi Ders ldtabmda gerici tahrifat• Asım Bezirci'nin, Nalan Göker ve Mesude Dinçer ile birlikte yazdığı Türk Dili ve Edebiyatı kitaplannda yazarlann bilgisi olmadan değişiklikler yapıldı. Kitaplarda yer alan, "Tann. yaratmak, ulusal" sözcükleri, "Allah, meydana getirmek, milli" olarak değiştirilirken kimi bölümler de kitaplardan çıkanldı. ANKARA (ANKA) - Sıvas katlı- amında yaşamını yitiren Asım Bezir- ci'nin, Nalan Göker v e Mesude Dinçer ile birlikte yazdıgı Türk Dih ve Ede- biyatı kitaplannda yazarlann bilgisi olmadan değişiklikler yapıldı. Bezir- ci ve Göker'in birlikte yazdıgı Türk Dili ve Edebiyatı kitabı, Talim ve Ter- biye Kurulu Baskanhğı'ndan 26 Nisan 1993 ve 5 Nisan 1995 tarihlerinde iki kez onay alırken, onaylanan kitaplar- daki kelimeler ve tanımlar arasında değişiklik yapıldığı belirlendi. Lise l'inci smıf Türk Dili ve Ede- biyatı kitabı, Asım Bezirci ve Nalan Göker'in yazdıgı şekliyle 1994'teba- sıldı ve okuJlara tavsiye edildi. Ancak yayınevi ile Talim ve Terbiye Kurulu Baskanlığı arasında yürütülen yazış- malar ve düzeltme ıstekleri doğrultu- sunda, kitapta değişiklikleryapıldı. Bu arada bazı bölümler çıkanldı, kelime- lervetanımlardeğiştirildi. Budeğişik- liklerden sonra kitap 26 Nisan 1995 'te kurul tarafından bir kez daha onaylan- dı ve yayımlandı. Ilk onaylandığı şek- liyle kitapta yer alan, "Tann, yarat- mak. ulusal, karşriaştırma, anlatım" kelimeleri, ikinci onaydan sonraki baskısında, "Allah, meydana getir- mek, mflli, mukayese. ifade" olarak de- ğiştirildi. Ilk baskıda Halk Edebiyatı, "Başlangıçtan günümüze kadar hal- kın yaşamını onun diüy le yansıtmayı sürdüren ürünlerin tümü" olarak ta- nımlanırken, ikinci baskjsında "Halk arasında fslamlıktan sonra gelen ve İs- lamlıktan önceki Türk Edebiyatı gele- neklerini sürdüren sözlü bir edebiyat- ür" şeklinde tanımlandı. Bezirci ve Göker tarafından, ders geçme ve kredi sistemine göre yazılan Türk Dili ve Edebiyat 3 kitabında da benzer değişiklikler yapıldığı ve bazı bolümJerin çıkanldığı saptandı. Asım Bezirci, Nalan Göker ve Me- sude Dinçer tarafından ders geçme ve kredi sistemine göre yazılan Türk Di- li ve Edebiyatı 4 kitabı, geçen yıl yar- dımcı kitap olarak okutuldu. Ders ki- tabı olarak önerilmesi üzerine kurul tarafından yapılan inceleme sonucu 20 Nisan 1995'te onay verildi ve baskısı yapıldı. Ilk baskıdaki, u doğa,devrim, tanrı" gibi kelimeler ikinci baskıda "tabiat. inkılap. Allah" olarak değişti- rildi. Son Dönem Türk Edebiyatı bö- lümünde kitabın ilk baskısında. "1940'ta Köy Enstitüleri 1941'de ter- cüme biirolan kurulur. Türk ve İslam ansiklopedilerinin yayımına ba^lanır. Halkevleri kültür vesanat etkinlikleri- ni arünr" denilirken, ikinci baskıda Köy Enstitüleri ve Halkevleri'yle ilgi- li bölümler çıkanldı. Yazarlar habersiz Edebiyat öğretmeni Nalan Göker, yaptıgı açıklamada, kitapta değişik- likler yapılırken kendisine bilgi veril- mediğini söyledi. Değişikliklerden sonra kitabın yazarlan arasında ismi- nin kullanılmasını onaylamadığını bil- diren Göker. şöyle konuştu:"Ben ilke- leri olan bir kişiyim. Bu işe 20 yılımı verdim, yeni baskıda Mehmet Kap- lan'ın metinleri kullamlmış, ben bunu kabul ernıiyorum" Türk Dili ve Edebiyatı 4 kitabının yazarlanndan Mesude Dinçer de yap- tıgı açıklamada, değişiklikler konu- sunda bilgisi olmadığını bildirdi ve kendisine bilgi verilmeden değişiklik yapılmasının u yanlış''olduğunu söy- ledi. Kitapta kullanılan dilin ağırlaştı- ğınadikkat çeken Dinçer, "Bizanlaşt- lır bir dil kullanmaya özelb'kle dikkat ettik. Dilin sade olmasına özen göster- dik. Bence bu değişikligi başka insan- lar hazırladı ve Talim ve Terbiye Ku- rulu da kabul ettT dedi. Dinçer, Asım Bezirci'nin özgür yazmayı seven bir kişi oldugunu be- lirterek şunlan söyledi: "AsımBey, Ta- lim ve Terbiye Kunılu'nun istekleri doğrulrusunda ders kitabı yazmaya önce soğuk bakıvordu. Çiinkü o ku- rallara göre yazmak istemezdL Sağ ol- saydı çok üzülürdü ve bu değişiklikle- re izin vıernıezdi."' Kitaplan yayımlayan Genda AŞ yetkilisi Babil Çeçen de değişiklikle- rin Talim ve Terbiye Kurulu Başkan- lığı'nın istekleri doğrulrusunda yapıl- dığını söyledi. Çeçen, "Kitabın ilk nüshasında ver alanlan,kurul tarafın- dan reddedildikten sonra mı değiştir- diniz, yoksa buniar kuruldan geçmez kay gısıyla değiştirdikten sonra mı ku- rula gönderdiniz" şekl indeki sonı üze- rine şunlan söyledi. "Kurulun istek- leri ve kriterleri doğrultusunda degis- tirdik. Biz ticari bir kurumuz. Bu ki- tabın ilk haliyle kuruldan geçmesi im- kânsız. Bugün onay alnıış edebiyat ki- taplaruu incetey in. bu kelimeleri hiçbi- rinde bulamazsımz." Yazaria ilişkimiz yok Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ramazan Çetin Dagü da konuya iliş- kin sorulan yanıtlarken, kitabın kurul- da kabul edilen şekliyle basılmasmın zorunlu oldugunu, yeni bilgilerin ek- lenmesi veya çıkanlması halinde ve- rilen onaym kaldınldığını söyledi. Ya- zarlarla ilişki kurmadıklannı belirten Dağlı, "Bfaam muhatabımız yayıncı- iardır. Yazar ve vayuıevi ilişkileri özel hukuk starüsüne tabidir" dedı. Cindoruk'tan tepki 'Patrikhane yanhş yapmasın' • TBMM Başkanı dün akşam siyasete ilişkin sorulan "Çok yağmur yağıyor" diyerek geçiştirdi. Cindoruk "Burada kafam siyasete çalışmıyor, şimdi konumuz dış siyaset" dedi. tstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk "Eğer Patrikhane yanlış yaparsa Türkiye, orayı müze yapar" dedi. TBMM Başkanı Cindoruk, dün Dolmabahçe Sarayı'nda Türk- Amerikan tş Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede ABD'deki Türkiye aleyhine lobicilik faaliyetlerinin önlenmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi konulannm ele alındığı belirtildi. Hüsamettin Cindoruk daha sonra Türk-Amerikan İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda bir resepsiyon verdi. Cindoruk basın mensuplannın hükümet kriziyle ilgili sorulanna yanıt vermeyerek "Çok yağmur yağryor" dedi. Resepsiyonda birer konuşma yapan Cindoruk ve Türk Amerikan Konseyi Başkanı Fred Haynes, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini vurguladılar. Cindoruk, konuşmalann ardından basm mensuplannın hükümet kriziyle ilgili demeç almak için ısrar etmeleri üzerine " Burada kafam siyasete çalışmıyor. Şimdi konumuz dış siyaset" diye konuştu. Cindoruk, Deniztemiz Derneği'nin düzenlediği ve kendisinin de kapanış balosuna kanldığı toplantıya Fener Rum Patriği Bartholomeos'un davet edilrnesı konusundaki bir soruya • "Boğazlann selameti açeından çok önemli bir toplantı. Boğazlardaki tanker trafığini durduracak bir gelişme. Rahmı Koç'un vatanseverliğinden şüphe mi ediyorsun?" karşılığını verdi. Cindoruk, aynı gazetecinin Hıristiyan din adamlannın devlet başkanlanna tanınan statüyle karşılandıklannı söylemesi üzerine "Kesinlikle öyle bir şey yok. Eğer patrikhane yanlış bir şey yaparsa Türkiye orayı müze yapar" dedi. Fakir Baykurt'tan eleştiri: E]ğitiıııiıı v-/ • yonuegrı• Burdur Belediyesi'nce düzenlenen kültür ve sanat şenliğinde konuşan eğitimci ve yazar Fakir Baykurt, Eğitim Birliği Yasası ile rotası çizilen eğitimin yolundan saptığını belirterek, "Eğitimde bugün güdümlü, dar, yönü öbür dünyaya doğru bir yön dayatılmıştır" dedi. GÜLÇtN İLCt İnönü Stadynmu'nun tribûnlerinin yam sıra sahayı da dolduran izleyicfler, eğlenceye coşkuyla kaüurken flginç görüntüler oluşturdu- lar. tbrahimTatlıses degeceye kablan sanatçüardandı. (Fotoğraflar: AYKUT KÜÇÜKKAYA) Bedava eğlenceye büyük i şînterstar'ın, 5. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul İnönü Stadı'nda düzenledi ve çok sayıda sanatçının katıldığı kutlama gecesini yaklaşık 35 bin kişi izledi İstanbul Haber Servisi - Türkiye"nin ilk özel televizyon kanalı Interstar, tnönü Stayu- mu'nda '*şovbirkutlama''yaptı. tnterstarpı- yasada kaseti olan sanatçılann büyük birbö- lümünü sahneye çıkanrken 5. yılını 35 bini askın lstanbulluyla kutladı. lnönü'de önceki gece yok yoktu. Türk pop müziğinin en ün- lü isimlerinden en yeni isimlerine, Türk sa- nat müziğinin usta seslerinden arabesk mü- ziğin önde gelen isimlerine kadar büyük bir sanatçı kadrosu, .4hmet San'ın organizatör- lüğünde Interstar televizyonu için sahne al- dı. İnönü Stadyumu'nun tribünleri salkım saçaktı. Yeşil çimlerin üzerinde binlerce mü- ziksever ise çoktan yerini almıştı. Anlayaca- ğınız ortadirek uyanık mı uyanık çıktı. Gi- rişlerin ücretsiz olduğu böyle bir konseri, fır- sat bu fırsat diyerek dargelirli kaçırmadı. Türk müziğinin ünlü ve yeni isımleri iki genç sunucu Atakan ve Özge tarafından sırayla sahneye davet edildi. "Türkü baba" olarak sunulan Fatih Kısaparmak sahneye geldi- ğinde kimi gençlerin "kurt" ışareti yapma- sı dikkat çekti. Genç sunucular bu sefer bir başka sunucuyu Mehmet Ali Erbil'i davet etti sahneye. Erbil, "Biraz sonra köşkte ol- mam gerekiyor. Kurmuşken hükümeti ben kuraj'un'* esprisiyle Inönü'yü kahkahalara boğdu. SaatlerOl.OO'i gösterdiğindealtı sa- atlik konserin de sonuna gelinmişti. Bu sa- atten sonra başlayan havai fişek gösterisi, uykuya yeni dalmış Istanbullulan yataklann- dan kaldınrken stattan aynlanlar geceyi kı- saca şöyle özetliyorlardı: "tnterstarbahane, asd önemlisi bedava bir eğtence." İnterstar'ın gecesine, ünlü finsüz, neredeyse tüm sanatçılar kanldı. Pop sanatçılan Nalan (solda) ve Emei (sağda) izleyicDerden alkış alanlar arasınday dı. Fener Patriği Bartholomeos sıkıntıh • "Ekümenik Patrik" unvanı yüzünden Türkiye'de sağ basın ve Dışişleri çevrelerinden aldığı eleştiriler ve Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun eşiyle arasındaki tatsızhk, Fener Rum Ortadoks Patriğini zor durumda bıraktı. LEYLATAVŞANOĞLU PREVELİ GEMİSl / EGE DE- NtZİ - Kendi türünün "ük"i olan "Vahiy ve Çevre"sempozyumuna katılan Fener Rum Ortodoks Pat- riği Bartholomeos sıkıntılı Sıkın- tılan çok yönlü. Biryandan "Ekû- menik Patrik" unvanıyla sempoz- yuma katılması yüzünden Türki- ye'de sağ basın ve Dışişleri çevre- lerinden aldığı eleştiriler, bir yan- dan da Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun eşiyle arasındaki tatsızhk, işini iyice zor- lastınyor. Davet edilen din adamlannın bir kısmı katılmıyor Patmos'ta sancılı Ortodoks zirvesi PATMOS - Yunanistan'ın Patmos Adası'nda, Ortodoks kilisesi dini liderlerinin buluşacağı bir zirve toplantısı bugün baslıyor. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un çağnsı üzerine toplanacak zirve. sancılı geçecek. Patrik Bartholomeos, Fener Patrikhanesi'ne bağlı 15 yerel kilisenin temsilcilenni Patmos Adası'na çağırdı. Saint Jean'ın Vahiyler Kitabı'nın 1900. yıldönümüne rastlayan bugün yapılacak zirveye Rus Patriği, Fener'Ie olan "ekümenikiik" ve Mos- kova Patrikliği sorunlan yüzünden katılmıyor. An- takya Patriği'nin hasta olduğu, ancak temsilcisini zirveye göndereceği bildirildi. Gürcistan Patriği de zirveye katılamayacak. Ancak temsilcisini gönde- recek. Patrik Bartholomeos. dün öğle saatlerinde kendisine eşlik eden Ortodoks liderlerle * Vahiy ve Çevre" sempozyumunun yapıldığı Preveli gemi- sinden aynlarak Alexander adlı yata binerek Pat- mos'a gitti. Bartholomeos Patmos'ta askeri tören- le karşılandı. Patrik Bartholomeos'un sem- pozyumun yapıldığı Preveli gemi- sinde yakın çevresine, Patrik se- çildiğinden bu yana çok etkin ol- dugunu, ancak bu mirası kendi- sinden önceki patriklerden Dimit- rios I'den devraldığını söylediği öğrenildi. Verilen bilgiye göre kendisinin Türk vatandaşı oldu- gunu hatırlatan Patrik "Lozan Antlaşması"nın azınlık din adam- lanna siyasi etkinlik ızni verme- diğinin altını çizerek şu görüşleri savunuyor: u Benimsempozyumu düzenlemekte önayak olduğumu söyleyerek bana birtakım şeyler arfermeye çalışıyorian ben sadece din adamıyun. Polih'ka, insanlan birbirinden ayınr. Ben bir Türk vatandaşıyun. Düzenlediğimiz toplantılar için her zaman Dışişle- ri Bakanlığı'ndan izin ahyoruz." Patrik Bartholomeos'un ikinci sıkıntısı Papandreu'nun iktidar hırsı içindeki kansı Dimitraliani, Liani'nin, Fener Patrikhanesi'ne bağlı kilıselerde kendi isteği doğ- rultusunda atamalar yaptırmak is- tediği. patriğin de bundan önemli ölçüde rahatsızlık duyduğu belir- tiliyor. Bartholomeos'un önceki gün sempozyumun açılış konuş- masının son bölümünde söyledi- ği şu sözler Dimitra Liani'ye bir gönderme olarak nitelendi: "Constantinople Patriği. kuşak- lardır ekümenik tahtı işgal ermiş- rir. Bu konferansın dünyamızdaki iyi niyetli insanlann harekete geç- melerine katkıda bulunarak Pat- mos'daki Vahiy'in öngördüğü noktaya getirmesini diliyorum." Bartholomeos, bu sözleriyle hem Liani'ye bir çıkış yapmış hem de "Ekümenik Patrik" oldu- gunu tüm dünyanın kabullendiği- ni bir kez daha vurgulamış oldu. Liani ile olan sorunlannı hatır- latarak Papandreu'ya durumu an- latan bir mesaj gönderip gönder- mediğini soran Yunan g^zetecile- rine Patrik şu yanıtı verdi: "Benim siyasi davrandığım doğ- ru değildir. Burada bizim yaptığn mız tamamryla dini mahiyette bir toplanhdır. Ayrıca ben Papand- reu'ya mesaj göndermedim." BURDUR - Eğitimdekı en büyük anzanın, niteli- ğindeİci düşüklük ve yö- nündeki eğiklik oldugunu vurgulayan yazar. eğitimci Fakir Baykurt, u Eğitimde bugün uyur geldiler, uyur gitsinler dercesine sınırh, güdümlü, dar, yönü öbür dünyaya doğru bir yön da- yaülmjştır" dedi. Burdur Belediyesi'nce düzenlenen kültür ve sanat şenliğinde "Nasd Bir Eği- tim" konulu söyleşiye ko- nuşmacı olarak katılan Fa- kir Baykurt, bir yön araştır- ması yaparak "Nereyedoğ- ru bir eğHim" sorusunun yanıtını araştırdı. Eğitim Birliği Yasası ile rotası be- lirlenen eğitimin yolunun doğru oldugunu belirten Baykurt, "lsmet inönü ü- köğretim seferberliğini hal- ka anlatmaya çahşırken 'Eğer bugün bir köy ilko- kulunun sıralannda yann- ki cumhurbaşkanını göre- miyorsanız, siz cumhuri- yetçi olamazsınız' diyor- du. Ve oldu Türkiye'de. Is- lamköylü Süleyman Cum- hurbaşkanı oldu. Yol doğ- rudur" dedi. t Karanhğa gidili\'Dr' Cumhuriyetie rotası çi- zilen eğitimin yönünün sapmasının Türkiye 'yi ka- ranlıga sürüklediğıni bildi- ren Baykun, "Bu yön 1938'ekadar, 1945'e kadar iyi işlemiştir. Bu yönde, cumhuriyet yalnız Türki- ye'ye değit, bütün dünyaya yetecek güzellikler üredniş- tir. Geceleri idare lambala- nnm alûnda millet mektep- leri çahşönlmıştr*' diye konuştu. Batı'dan matbaayı 300 yıl, yaygın, süreldi, ana dil- de, zorunlu ve parasız öğ- retimi de 150 yıl geç geti- ren Türkiye'nin eğitimde- ki anzalardan yakınmaya hakkı olmadığını belirten Baykurt, Anadolu'ya gel- diğinde hem fetheden hem de fethedilen Osmanlf nın ilk dönemlerdeki Batı'ya gidişını fetvalar ve yönlen- dirmelerle kestiğini, bunun sonucunda geldiği son du- rağın ise "Sevr" oldugunu söyledi. Çözülen Osmanlı Impa- ratoriuğu'nun yerine gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tepki devleti oldugunu belirten Fakir Baykurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anadolu hareketi meş- ru bir harekettir. Milletin azmi karan düşmanı defet- mek, yeni devlet kurmak yönünde olmuştur. Salta- nat birmiştir. Şeriat kapaol- mıştır. Vlcdan özgüıiüğü- nü korumak için din özgür- lüğünün zabıtası olsun diye Diyanet tşleri'ni kurmu- şuz. 9 maddelik Öğretim Birliği Yasası'nı çıkarnuşız. Yön var ama bu yön sap- mışör." Baykurt, eleştirisinin di- ne değil. dini politikaya alet etme mezhebine yöne- lik oldugunu söyledi. Yaşa- manın amacınm "mutlu- luk" oldugunu belirten Baykurt; eğitimin, bu dün- yada mutluluğumuzu des- tekleyecek, bu uğurda de- ğerler yaratacak insanı ye- tişrirmek için çaba olması gerektiğini vurgulayarak "lnsanı kulyapan değü\va- tandaş yapan eğitim ku- r u m l a n l " diye konuştu. Bir memleketin eğiti- miyle, kültürüyle. mutlu- luğu arttırmakla yüksele- ceğini kaydeden Fakir Baykurt. sözlerini şöyle noktaladı: "Memleketler, biryana akıtıp bir yana ba- kıtarak yükseunez. 'Yaşa- mak... Birağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kar- deşcesine...' Türkiye, ana- yasası'nın birinci maddesi- ne bu sözü yazmalıdır. Eğer yazamazsa başka ülkeler yazacaktır. Biz de o zaman onlardan aJınz. r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle