24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EYLÜL 1995 PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel: 'Halk isteğini yaptınr' BÜLENT ECEVtT ISPARTA - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta- Antalya arasını 30 kilometre kısaltan Isparta- Dereboğazı-Antalya karayolunu dün düzenlenen törenle açtı. Demirel. "Bir ülkede halk bir şeyi tsterse obnazı olmaz, rouüaka neticeye vanr" dedi Demirel, Isparta geztsinın ıkıncı gününe. doğum yeri Islamköy'ü zıyaret ederek başladı. Beldeye gelışınde deve kurban edılerek karşıianan Cumhurbaşkam'na. eşi Nazmiye Demirei, Isparta Valısı Ertuğrul Dokuzoğlu ve kardeşı Şevket Demirel eşlik ettı. Cumhurbaşkanı Demirel. Islamköy'de doğduğu evı ve Süleyman Demirel Demokrası Müzesi'nı gezdıkten sonra son olarak aıle mezarlığını ziyaret ederek dua etti. Demirel, Baladız-Isparta- Derebogazı-Antalya karayolunu hizmete açtı. ÇOler-Yümaz görüşmesinin tutanaklan ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAP Istanbu] Milletvekılı Bülent Akarcan, Başbakan Tansu Çiller- ANAP Genel Başkanı Mesut Vılmaz görüşmesi sırasında tutanak tutru. Akarcah'nın bu tutanağı çoğaltarak basına dağıtması DYP'nin tepkısine yol açtı. Tutanaklara göre Yılmaz- Çiller görüşmesi özetle şöyle geçtı: Çiller: Amacımız burada hükümet modelını tartışmak değıl. ülkenin ertelenemeyecek meselelenne ne kadar yakınız. ne kadar görüş yakınlığımLZ var, bunlan tespit etmek ve bundan sonra koalisyon modelini tartışmaktır. Yılmaz: tki ay sonra iktidannızın 4 yıh dolacak. Bu 4 yılda ülke çok ağır sorunlarla karşı karşıya getinlmıştır. Bu sorunlann altından, ancak geniş tabanlı bir hükümetle çıkabılıriz. Bu sorunlar sizin sandığınız gibi l yılda çözülmez. Biz asıl çözümü seçımde göriiyoruz. Bizim için çözüm hükümeti. seçim hükümetıdir. Çiller: Ana meselelere girnıeyi uygun görmüyorum. Yoksa yannı kucaklayamayıp bugünün meselelerini çözemeyiz. Bir seçim hükümeti, bu meseleleri yüklenemez. Yılmaz: 8. madde konusundaki tavnnız nedır? Çiflen 8. madde için 3 ayn modelimiz var. Bunlan bugün yann size iletiriz. Yılmaz: Federasyon tartışmasına hayır diyor musunuz? 8. maddedekı değışıklik federasyonu savunmayı suç olmaktan çıkaracak mı? Çiller: Hayır çıkmayacak. Yılmaz: Şımdi 4 yılda yapılamayanı l yılda nasıl yapacaksınız? Gelin önce seçim için bır tarih tespit edelim. Sizin yapamadığınız ışleri yapmak içm tarih tespit edecek olursak bu 1996 sonu olur. Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Siz 4 yıldtr partı olarak, 2.5 yıldır Başbakan olarak vaat ettiğıniz hiçbır şeyı yerine getıremedımz. Meselelere tek boyutlu bakıyorsunuz. Bu bizım demokrasi anlayışımızda yoktur. Sız ıllızyonıst gibı ortaya çıktınız. Ekonomiyı batırdınız. Dengeleri bozdunuz. Zıraat Bankası'mn, Halk Bankası'nm içini boşalttınız. Gelin bu gerçeklen kapalı kapılar arkasında değıl, halkın önünde tartışalım. Pazar akşamı 32. Gün'e parti Iiderleri davetli. Çıkıp orada tartışalım. Ben 4-5 aylık bir sürede bütün meseleleri göğüslemeye hazınm. ANAP olarak biz hazınz. .Ancak, size 1 yıl gerekıyorsa bu sizin meselenizdir. Hasan Korkmazcan: Kurulacak her hükümet seçim hükümeti olacaktır. Biz ne dersek diyelim, millet seçim hükümeti diyecektır. Sız de hesabınızı buna göre yapmız. ÇiMer: Bizim seçimi reddetmemız, halktan kaçmak değıldir. Seçimden de korkumuz yoktur. DSP Genel Başkanı Ecevit, hükümet sorununa sorumlulukla yaklaşacaklannı söyledi DSP'den Çifler'e destek•Tansu Çiller ile yaklaşık bir saat görüşen Ecevit, "Temel ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz, ama bir yandan da hükümet sorununa sorumlulukla yaklaşacağız" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSP Genel Başİca- nı Bülent Ecevit Başbakan Tansu Çiller ile görüşmesin- den sonra yaptığı değerlen- dırmede, "Temel ilketerimiz- den ödün vermeyeceğiz, ama bir yandan da hükümet so- rununa sorumlulukla yakla- şacağız" dedi. Bülent Ecevit. kişisel eği- lıminin ise "doğrudan bir katkıda bulunmaya gerekol- madığı" yönünde olduğunu soyledı. 'Formül getirmedi 5 Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in yeniden hü- kümet kurmakla görevlen- dirdiği Başbakan Çiller, bi- rinci tur görüşmeleri çerçe- vesınde DSP lideri Bülent Ecevit'i de ziyaret etti. Yak- laşık bir saat süren görüşme- den sonra basına açıklama yapan Ecevit, Çiller'in şu aşamada herhangi bir parti- ye hükümet formülü götür- mediğini, bunun da aslında sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Baş- bakan'ın, bu çerçevede kendilerine de bir hükümet formülü önerisinde bulunmadığı- nı kaydeden Ecevit. Çiller'in neden zama- nından çok önce bir erken seçim istemedi- ğıni anlattığını söyledi. Ecevit, bu gerekçelere kendisinin de ka- tıldığını ve bir basın toplantısında da anlat- tığını belirterek "Bu aşamada. hükümet ko- nusunun nasıi çözüleceği o kadar önemli de- ğiL Çünkü önümüzdeki aylarda siyasetin yo- ğunluğu Meclis'te olacak. Anayasaya uyum yasalannın çıkanlması gerekiyor" dedi. Bülent Ecevit, görüşmede toplusözleş- meler sorununu gündeme getirdığını ve ekonomik zorluklar ne olursa olsun bir ül- kede enflasyon yüzde 90'lara çıkarken işçi- lerin yüzde 5- 10'luk zamla yetinmeyeceği- ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART nı. bunu kabul etmeyeceğini dile getirdiği- nı söyledi. Ecevit, "Benim önerdiğim eko- nomik sosyal konsey kurulmuş olsavdu kar- şılıklı sorumluluk çerçevesinde hareket edi- lirvebugünegelinmezdi"dedı. Ecevit. Baş- bakan'a hükümet sorunundan önce toplu- sözleşmeler sorununu çözmesini tavsıye et- tiğinı bildırdi. DSP lideri. bır azınlık hükümetine destek verip vermeyeceklerine ılışkin bir soru üze- nne, "nasıl bir hükümet kurulacağı konu- sunun gündeme gelmediğini" belirterek şöyle dedi: "Biz, temel ilkelerimizden ödün vermeye- ceğiz. Ama bir yandan da hükümet sorunu- na sorumlulukla valdaşacağız. Benim kişi- sel eğilimime göre. doğrudan bir katkıda bu- lunmaya gerek yoktur." Ecevit bir başka soru üzenne, Çiller'den kendilerine herhangi bir hükümet önerisı gelmediğini. dolayısıyla bu hükümete girip girmeme konusunda da görüş belirtmedik- lerini kaydetti. Ecevit. bundan sonra gele- bilecek herhangi bir öneriyi de parti yetki- lı kurullarında değerlendireceklerini de bil- dirdi. Seçim hükümeti Ecevit. dün düzenlediği basın toplantı- sında, hükümetın istifa etmesinin ardından gündeme gelen erken seçim için birçok par- ti ve liderin 1995 Aralık ve 1996 Mart ay- larını ön plana çıkardıklannı anmsatarak "Ancak, eğer yasama çalışmalan sonuçlan- dınlmadan seçime gkHlirseanayasadeğişik- liklerinin bir kandırmacadan ibaretolduğu düşünülecektir. Bu tarihler- de seçim yapılırsa anayasaya ters düşen bir seçim olacak- tır" dedi. Anayasada yapılan deği- şikliklerle üniversite öğren- cıleri ve öğretim üyelerine partilere üye olma, sendika- lara da siyasete katılım hak- kı verildiğini, seçmen yaşı- nın da 18'e indirildiğini anımsatan Ecevit, şu uyanda bulundu: "Eğer, bu değişiklikkre fliş- kin yasal düzenlemeler se- çimden önce yapılmazsa çoğu politikacılann gençleıie ve bi- lim adamlanvla yanşmayı göze alamadıklan, yabancı ülkedeki yurttaşlanmıza seç- me ve seçilme hakkı tanınma- sını içlerine sindiremedüderi, srvil toplum örgütlerine siya- sal katılım hakkı tanınmasın- dan ürktükleri kanısı kamu- oyuna yerleşecektir." Ecevit, 1991de yapılan son gelen seçimden önce, kırsal alanlardan.özelliklede Güneydoğu Anadolu Bölge- si 'nden büyük kentlere ve di- ğer bölgelere göç akını ya- şandığını da anımsatarak "Seçimden önce nüftıs sayunı da yaptlmalT dedı Hükümetin kurulup TB- MM'den güvenoyu alması- nın haftalar süreceğini. aynı zamanda 1996 yıh bütçesi- nin de Meclis'te görüşülme- si, gümrük birliğine ilışkin yasalann tamamlanması ge- rektığini anımsatan Ecevit, aralık ayında seçim yapılma- sı durumunda hiçbır milletvekılinin TB- MM'ye gelmeyecegini vurguladı. Bülent Ecevit, Başbakan Tansu Çiller'in "çözüm hükümeti" istemesine karşın. önü- müzdeki aylarda siyasetin hükümet çalış- malannda değil, Meclis çalışmalarında yo- ğunlaşacağını da belirterek şöyle konuştu: "Asıl ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar, hükkümette değiL, Meclis'te çözülmesi gere- ken sorunlardır. Bütün bu belirttigim ger- çekler ve gereksinimlergöz önünde futuldu- ğunda, seçimlerin en geç 1996 Ekim, en er- ken de 1996 Haziran ayında yapılabileceği ortaya çıkar. O arada nasıl olsa bir hükümet kurulur.Oda bir çözüm hükümeti değil, an- cak seçimlere kadar günlük işleri Meclis de- netiminde vürütecek bir geçki görev hü- kümeti olur." NOTLAR DOĞANAKIN Yılmaz:BaykaVayaptığmıbanayapama&m ANKARA - Tansu Çiller ile Mesut Yü- maz'ın. karşı karşıya geldiklerinde birbir- lerinin gözlerinin içi- ne içine bakmadan, öylesine tokalaşmala- n, göriişmenin çetin geçeceâinin kanıtıy- dı. Çüler, ANAP Grup Yönetim Kuru- lu odasına, uzun laci- vert eteğini savura sa- vura girdı. Daha ön- ceki buluşmanın ter- sine, bu kez, Başba- kan'ın koltuğunu Mesut Yılmaz rutma- dı. Çiller, korumala- nnın yardımıyla kol- tuğuna yerleşti. Çiller"e kuşburnu, diğer konuklara çay söylendı. Sıra görüş- melere gelmişti... Çiller, kıdemli ol- madığı sıyaset dünya- sına kendisine özgü bir üslup yerleştir- mişti. ANAP lideri Yılmaz, bu üsluba karşı önlemini, daha önce "Çiller ile baş başa görüşmem" sözle- riyle dile getırmışti. DYP ile ANAP arasın- da dün yapılan görüşmede de. Çiller'in. mu- hataplannda endişe yaratan üslubu gün- demdeydi. Çiller, Yılmaz'a, "5Nisan Kararian alın- madan önce, 4 nisanda sizinle görüşmeye geWiğimde,'Sizinlehiçbirşekildekoahsyo- na yanaşmam, hata yapmanızı bekliyorum. demiştiniz" diye sitem etti. Çiller'in bu söz- ANAP Genel Başkanı Yılmaz, pazarbğa gelen Çüler ve ekibi için "Sanki cenaze evindeydiler" dedL (Fotoğraf: RIZA EZER) leri üzerine sinirlenen Yılmaz, ANAP ve DYP'den görüşmeye katılan 14 kişinin or- tasında çıkıştı: "Dikkat edin! Deniz Baykai'a yaptıgınızı bana yapamazsınız!" Yılmaz. bu sözlenyle, Çiller'in. Baykal ile yaptıöı görüşmeye ilişkin açıklamalarda. konuşulanlan çarpıttığına inandığını ortaya koyuyordu. Yılmaz. "Misafirimiz olmanıza karşın. tahammül edebilirseniz, bazı noktalara dik- katinizi çekmek istiyorum" dedi. Başba- kan'ın, "Kriz atlatıldı, işler yolunda" açık- lamalannı anımsatan ANAP liden. bınler- ce işçinin sokağa dökülmesinden ülkede birkaç günlük şeker stoku kalmasına, hükü- met bunalımından katrilyonu aşan ıç borç miktanna kadar bir dizi tehlikeli gelişme- nin altını çizdi. Yılmaz konuştukça, yüzündeki tebessü- mü koruyamayan Çiller, "Ama döviz rezervlerimiz çok iyi dunımda" deyince. Yılmaz'ın yanıtı ge- cikmedi: "Döviz kurunu düsük rurup faizleri pompalayarak sıcak para politikası izler- seniz, döviz rezervi Ubüki iyi olur." Çiller yine itiraz edecek oldu. Ancak Yılmaz izin verme- di: "Siz üniversite ho- calığından geliyor- sunuz. Hocalıktan kalma bir zaaftnız var. Söylediğiniz her şeye, aynen öğ- rencileriniz gibi i- nanmamı bekliyor- sunuz. Ben sizin öğ- rencinizdeğilim. Ba- na 'Devalüasyon yapılmayacak' dedi- niz. bir gün sonra yaklaşık yüzde 15 (13.6) devalüasyon yapünız.' Enflasyon tek haneli rakamlara inecek' dediniz, cum- huriyet tarihinin enflasyon rekonınu kırdı- nız. Özelleştirmede karaıiı oiduğunuzu öne sürdünüz, kamu bankalan batma noktası- na geldi. Ben sizin neyinize güveneyim? Si- ze güvenilmez!" Çiller'in gülücüğüyüzüne asılı kaldı. To- parlandı. Başbakan'ı, Yılmaz'ın "Cenaze evinde gibiydiler*1 diye tanımladığı DYP'li ler izledi. Görüşme bitmişti... POLTTtKA GÜIVLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Içimde Şarkı Btttl...' Serin ve yağmurlu akşamlan severdik... Içimizde delice tutkuların boy verdiği yıllardı. Ço- cuksu yalnızlıklanmızı nedense alkol duvannı aş- makta bulduğumuz gecelerdi. Içimizde büyüttüğü- müz sevdalan gökyüzündeki yıldızlaria çoğaltmaya çabaladığımız günlerdi... Bülent, ben ve Çeto... Park Oteli'nin bannda olurduk. O küçük balkonum- su yerde votka, limon suyu ve yeşil erikle başlayan sohbet mutlaka kavgayla biterdi... Gecenin bir saatinde, belki sabaha yakın Fındık- lı'daki eve, 'hırsız' gibi girerdik. Çeto'nun annesi Ra- şide Hanım, eve girişimizi bütün çabamıza karştn du- yar ve ortalığı ayağa kaldırırdı... • • • Çeto'nun ölümünü bekliyorduk... Odadan içeriye Doğan Katırcıoğlu girdi. Orhan'a ve bana seslendi: "Çeto'yu kaybettik. Başımız sağolsun..." Yıllar önceye gittim birden. Zamansız bir saat, ka- famda çok eskileri çalmaya başladı. Tuhaf bir duygu, yüregımin derinliklerine indi. Bülent, Çeto ve ben... Galiba tüm anılarım hep alkol üzerine... Kalın çerçeveli gözlüklerinin ardında iki mavi göz... Sonra bol içki... Hep merak eder ve sorardım: "Çeto bu kadar alkolü nasıl alıyor miden?" Bir gece çok kızmıştı bu soruma ve bardağı sura- tımafırlatmıştı... Bodrum'daydık. O anda boğazına sanldım. Ikimi- zin de gözlükleri düştü. Benimkinin camı kınldı. Çe- to'nun gözlüklerine ise bir şey olmadı... Son on yılda topu topu dört-beş kez karşılaştık. Bi- risi Bodrum'da ikisi Yakup'un meyhanesinde, dige- ri de Edip'in cenazesinde, camıde. Sormuştu: "Hâlâ içmiyorsun değil mi? "Hayır, içmiyorum Çeto..." "Belli, çirkin adam olmuşsun..." • • • Serin ve yağmurlu akşamlan severdik... Yıldızlara uzanırdık, kibrit çöplerinden alevleryaka- rak... Bülent, ben ve Çeto bir gece Kordonboyu'nda Cahit Irgat'la biıiikte çöp şişle rakı içerken yağmu- ra yakalanmıştık. Bülent yine huysuzdu o akşam. Çeto, Cahit Irgat'ın koluna girmişti. Faytona binmiştik, atlar dört nala gidiyordu... Aynı gece yine bir başka meyhanede ben, Cahit Ir- gat'ın bir şiirini okumuştum... "Birinin bıçak vardı elinde, Birinin beyaz bir gül, İkisi de yorgundu, Sokak çocuklan halinde. Bıçaklısı bıçağını sapladı, Çiçeklisi çiçeğini koklattı, Kayboldular meyhaneler içinde, Kaldırımda gül ve bıçak Kardeş kardeş kaldılar..." Çeto, Bülent e baktt...Hınzır bir gülümsemeyle sordu: "Bu şiir, sanki bizim için yazılmış değil mi?.." • • • Serin ve yağmurlu akşamlan severdik... Ankara'da 'tavukçu'da, izmir'de 'Kordon'da, Is- tanbul'da akla gelmedik meyhanelerde olurduk... önce Bülent gitti... YıM979'du... Şimdi de Çeto'yu yitirdik... Arada gıdenler de vardı elbet... Ben ilkyaz sularının ardından bir sonbahan yaşıyo- rum. Belki de Behçet Necatigil'in deyişiyle 'Sığ su- lara dönen yorgun gemiler' gibiyim. Güz aylan ve yağmur... Güz aylan ve ölüm... Bilmem kimi alıp alıp gidiyoruz, uyumuyor bütün gece; bilmem o ses yankılanıyor ama kimse kımılda- mıyor karanlıkta; ne zaman dokunsam solmuş bir gül oluyor fan<ına varmadan... Teşvikiye Camii'nde bu kaçıncı uğuriadığımız kişi, bu kaçıncı dost, kaçıncı arkadaş? Uykuya yatan akşam çiçekleri gibiydin Çeto... Yıllar önce seninle birlikteydik Bülent'i, Aychn'ı, Edip'i uğurlarken de... Fotoğraflanna bakıyorum saatlerce... Sen Çetin Özbayrak, sen Alt purrto Çeto, sen iyi dost, yüreklı arkadaş güle güle... Bilir misin, çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir dış poli- tika yazan ve çok iyi bir muhabtrdin Çeto! Onurlu ki- şiliğin, kültürün ve birikiminle bizlere çok şeyter ög- retmiştin Çeto!.. Bugün öğle saatlerinde uğurluyoruz seni... Ve ben eilerim ceplerimde yürürken Bebek'te, bu kez de Cahit Külebi den Istanbul'u mınldanıyordum: "Anladım bu şehir başkadır Herkes beni aldatıp gitti, Anladım bu şehir başkadır Herkes beni aldatıp gitti. Yine kamyonlar kavun taşır, Fakat içimde şarkı bitti." Rahat uyu güzel insan; rahat uyu 'yükselen değer- lere' yenik düşmeyen sevgili arkadaşım... ANAP'll Asik: 'Demirel partileri CHP ve Refah ile formalite görüşmesi seçimie tehdit CHP lideri Baykal ve RP yöneticileri, Çiller'e, "herhangi bir hükümet formülü içinde yer almayacaklannı" bildirirken, bir an önce erken seçime gidilmesi önerisinde bulundular. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve RP. yeni hükümet oluşumu için siyasi parti Iiderleri ile görüşerek nabız yoklayan Başbakan Tansu Çiller'e. yeni hükümet oluşumlan içinde yer almayacaklan mesajını verirken, "erken seçimi bertaraf edecek bir hükümet olasdığmın bulunmadığın görüşünü ilettiler. Baykal ve RP yöneticileri ile "formalite gereğT görüşen Çiller'in. önümüzdeki hafta başlatacaği hükümet çalışmalan konusunda her iki partiyle görüşme yapmaması bekleniyor. Başbakan Tansu Çiller, görüştüğü parti Iiderleri ve temsilcileri arasında en kısa süreyi Baykal ve RP Genel Başkanvekilı Ahmet Tekdal'a ayırdı. Çiller'i beklerken gazetecilerle söyleşen Baykal, Çiller'e 20 eylülde yaptığı "Bu bir tuzak olmasın" esprisinin yanlış anlaşılması nedenıyie bundan sonra bu tür espriler yapmayacağını söyledi. Ülkenin hükümetsiz kalmayacağını belirten Baykal. Çiller'm ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmeye dikkat çekerek "Belki de veni hükümet kurulmuş olarak buraya gelirier" görüşünü dile getirdi. Baykal, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ise Çiller'in herhangi bir hükümet formülüyle gelmediği ve sadece ülke sorunlannı aktardığını vurgularken, kendisinin bir an önce seçime gidilmesi önerisinde bulunduğunu söyledi. Yeni bir koalisyon ya da azınlık hükümeti olsa bile bunun başan şansının düşük olduğuna dikkat çeken Baykal. çözümün parlamentodan erken seçim karannt çıkarmak olduğunu bildirdi. Görüşme sırasında Baykal'ın, Çiller'e, "2,3,5 milletvekili olan partilerle hükümet oluşturmak, ülke sorunlanna çözüm olmaz*' dediği bildırildi. Hükümet ortaklığının bozulduğu 20 eylül çarşamba günkü temasta dile getirdiği görüşlerinin "duygusal bir tepki olmadıfını" da vurgulayan Baykal'ın "Size ilettiğim, kumltay iradesinin yansımasıydı. CHP, yeni bir kimlik, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak, bu hükümet ortaklığında mümkün olma/" dediği öğrenildi. Çiller, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yurtdışında olması nedeniyle Genel Başkanvekilı Ahmet Tekdal ve grupyöneticileriyle. sadece 15 dakika görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan RP Grup Başkanvekili Oguzhan Asiltürk, Çiller'in herhangi bir hükümet formülü getirmemesi üzerine kendilennin önerilerde bulunduğunu belirterek "Kendisine, CHP'nin de hukümetten aynlmasıyla biıiikte, ANAP ve bizim güelü bir muhalefet oluşturacağımızı, hükümetin 4 yılda çözemediği sorunlann 1 yılda çözülemeyeceğini anlattık. Yapacağı tek şeyin erken seçim olduğunu söyledik, Ancak kendisi sadece, 'önemli memleket meseleleri var, bunlan çözmek lazım" dediler" dedi. Asiltürk, Çiller'in, herhangi bir hükümet formülünden söz etmemesıne karşın, kendi liderliğinde bir azınlık hükümeti arayışında olduğu izlenimı edindiğini bildirdi. TRABZON (AA)- ANAP Grup Başkanvekili Eyüp .\şık, yeni hükümetin kurul- ması konusunda, önceden yazılan bazı senaryo'arın uygulanmak istendiğini öne sürdü. Aşık, Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel'in ko- nuyla ilgili tavnnı benımse- mediklerini bildirdi. Aşık, kurulacak çok parçalı bir hükümetin, Türkiye'yi geç- miştekinden daha zorgünle- re taşıyacaöı görüşünü sa- vundu ve "MHP ile DYT arasında yapılacak bir ittifa- km, iki partiye de arti puan getireceği şüphelidir" dedi Aşık, Trabzon'da düzenledi- ği basın toplantısında, Cum- hurbaşkanı Demirel"ın hiç- birpartının genel başkanı ile görüşmeden, hükümet kur- ma görevini tekrar DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'e verdiğini söyledi. Aşık, ko- nuşmasında şu görüşlere yerverdi: "Bu yine de bir genel te- mayül kabul edilebilir. An- cak ardından hükümet k«- rulmazsa 45 günde parla- mentoyu feshedip seçime gi- dilebilecegini açıklaması, bu aşamada erken seçim tste- mcyen küçük partileri kor- kurmuşrur. Cumhurbaşka- nı, açıklamalan ile adeta bu partileri hükümet kurmak için tehdit etmiştir. Öyle ki 'kurulacak bir hükümete destek vermeyeceği' yftnün- de açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Ecevit bile adeta yön dcgiştirmiştir. Cumhurbaşkanı, destek vcrmeyecekkregözdağı ver- miştir.''
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle