24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EYLUL 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ 4A Tefc 0.212.512 05 05 Faks 0.212.513 98 98 Deniztemiz'e Deniz Baykal sürprizi D ışışleri Bakanlığı, Fener Rum Patriği Bartolomeos'un giri- şımı ve Edinburg Dükü Prens Philip'ın aracılığıyla düzenle- nen "Vahiy ve Çevre" sempozyumun- dan uzak durmuştu... On beş günde bır yayımlanan Gün- dem'in saptamasına göre, bu uzak du- ruşun nedeni, sempozyumun ardında "çevre" kaygısı olmadığıydı. Yunanis- tan, dünya kamuoyunun dikkatini Ege'ye çekmek, patriğin Lozan Antlaş- ması'yla belirlenmiş yasal konumuna rağmen statüsünü "evrensel" hale ge- tırmekamacındaydı. Istanbul-Patmos Adası güzergâhjnda bir gemide düze- necek sempozyum için Atina 2,5 mil- yon dolar ayırmıştı. Türkiye, sempozyuma "resmen" ka- tılmama gerektiği yolunda karar almış- tı. Son anda toplantının "onur komite- si"ne Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın da adı eklenmiş ama Dışişleri yine ikna olmamıştı... Bu du- rumda "çevreci" papazlan taşıyan ge- mi, Istanbul'ageldiğınde, 21 eylül per- şembe günü saat 20.30'da verilecek kokteyl oldukça sönük geçecekti... Gündem'in saptadığına göre, işte bu noktada devreye toplantının "onur ko- mıtesi" üyelerinden işadamı Rahmi Koç girdi. Koç, sempozyuma Denizte- miz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı srfatıyla katılıyordu. Hemen, Deniztemiz Demeği'nin "ku- ruluş yıldönümü ve prensiplerinin ulus- lararası kuruluşlarca onaylanması" ne- deniyle bir kokteyi düzenlenmesi yolu- na gidildi. Kuruluş onayı 8 Eylül 1994'te Ba- kanlar Kurulu'ndan çıkan Deniztemiz, rastlantıya bakın ki birinci kuruluş yıl- dönümü kokteylini Istanbul'da 21 ey- lülde veriyordu. Saat 20.30'daki pa- pazlann kokteylınden yanm saat önce! Aynı mekânda... SESSÎZ SEDASIZ Dışişleri Bakanı Erdal inönü, Deniz- temız'in kokteyline katılmayacağını bil- dırirken Rahmi Koç, Çevre Bakanı Rı- za Akçalı'ya gönderdiği mektupta, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk'un himayesinde yapılacak Deniz- temiz kokteyline Başbakan Tansu Çil- ler'in de katılacağını duyuruyor, "Bilim ve din adamlan ile çevre sorumlulann- dan oluşan 150 kişilik bir yabancı mi- safir grubu da, özel bir gemi ile gele- rek bu baloya iştirak edeceklerdir" de- niyordu. Rahmi Koç, Dışişleri Bakanlı- ğı'nın çekincesine karşı böyle bir "for- mül" bulmuştu... Ama hesapta olmayan bir gelişme "formül"ü Dışişleri Bakanlığı lehine bozdu. Deniz Baykal, çarşamba gü- nü koalisyonu bitirince Tansu Çiller, Deniztemiz'ın, dolayısıyla Çevre ve Va- hiy Sempozyumu'nun kokteyline gele- medi. Olası bir "skandal" da kendiliğin- den önlenmiş oldu! Çetin Özbayrak n son, Taksim llkyardım'a kaldırmtşlardı. Geçen perşembe Şükran Soner'le ziyaretine gitmiştik. Tıp bir şey yapamryordu artık. Eşi ve kızı başında bekliyordu o anın gelmesini. Kanserdi. Acısı yoktu. Pankreası tükenmişti. Kolunda serum, bumunda boru, öylece yatıyordu. Gazetedeki lakabı "6 punto"ydu, hasta yatağında "3 punto"ya düşmüştü. Uyuyordu. Uyandığında göz göze geldık. Konuşmadık. Konuşamadık. Tekrar daldı. Eşı, kısa bir süre öncesine dek, pencereden gökyüzüne bakarken gözlerinın ışıldadığını, dışanlara çıkmak ıstedigini söyledi. Özgürfüğü severdi. Içkiyi de. 70'li yıllarda Cumhuriyet'te yazı ışleri müdürümüzdü Çetin Özbayrak ve öldü. Artık Bülent Dikmener ve Soner Girgin'le bırlikte... E Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Güneşin gece yaşantısı olsaydı. sabah erken doğar mıydı? Kemerburgaz kömürü yasaklandı, şimdi ne olacak? K emerburgaz-Karaburun hav- zasında üretilen kömürün Is- tanbul'a sokulması yasaklan- dı... Kış aylannda kentin üze- rine çöken karabulutların sorumlusu olarak bu kömür gösterildi. Kemerburgaz'dan çıkartılan kömü- rün Istanbul'a sokulabilmesı içın yıkan- ması, kınlması ve yarı yâYıya ithal kö- mürle karıştınlması koşulu getirildi. Şımdi bir kömür üreticisine kulak ve- Cihan Demirci 'den A F O R l Z M A L A R Tansu'nun ayağındaki BOTLARI ithal olsa da POTLARI hep yerlı malıdır! relim: "Dünya kömür piyasalarında bağ- lantılar daha önceden yapıldığı için Is- tanbul'a ithal edilecek kömür spot pı- yasadan bile bulunamadı. Bır miktar Rusya'dan ıthalat yapıldı. Rusya'dan getirilen kömür ise dünyanın en kötü kömürlerinden. Yarı yarıya karışımla elde edilen kö- mürden nasıl bir verım ahnacağı ise meçhul. Biri yanıp bitecek, diğeri yeni yeni alev alacak. Üstelık, yeterli ithalat yapılamadığı içın kanşım oranını yüzde 15 ithal, yüz- de 85 yerlıye çevirdiler. Bu yıl Kemerburgaz bölgesınde çok az kömür üretilecek. Çoğu da Istanbul dışına satılacak. Dolayısıyia Istanbul halkı kömür bulmakta güçlük çekecek. Ithalat nedeniyle de fiyatlar epeyce yükselecek. Alındığı söylenen önlemleri birlikte göreceğiz. Bu kış Istanbul yine pis ha- vayla boğulacak. Çünkü havayı kirte- ten apartmanlarda yakılan Kemerbur- gaz kömürü değil, gecekondularda ya- kılan lastikler, atık yağlar..." Bütün bu "önlem"lerı kım aldı pekı? Istanbul Büyükşehir Belediyesi al- mış... Yani Tayyip ve adamlan. Kömür oyunun ardında ne yatıyor dersenız... Dincilerin bir finans grubu, kömür ithalatına soyunmuş. Gelecek yıl, Istanbul'un kömür piyasası dincile- re emanet! Bu kış da Istanbul'un üzerine kara bulutlar çökerse, iddiaların doğruluğu ortayaçıkacak... İzmir'de taksiye binerken ikametgâh senedi gerekebilir V atandaş uçaktan inmiş, Ad- nan Menderes Havaala- nı'ndan Izmir'e gitmek için taksiye binmişti. Şoför adını, soyadını ve adresini sordu... Elindeki formu doldurdu... Vatandaş ilk kez karşılaştığı bu işle- min "mana" ve "ehemmiyef'ini öğren- mekistedi... İzmir'de başgösteren gasp olaylan üzerine Şoförler Odası ile Emniyet Mü- dürlüğü böyle bir uygulama başlatmış. Şehir dışına çıkan taksilerin şoförle- ri. müşterinin adını, soyadını ve adre- sini yazıp formu çıkış noktalarındaki görevlilere veriyormuş... Şoförün başına bir iş gelirse, polis o adresten soruşturmaya başlasın diye! Ama, müşterinin doğru ad ve adres bildirip bildiımediği meçhul... Sahte ad ve adres de bildirebilir... Bundan böyle İzmir'de taksiye bi- nenlerden, noterden onaylı nüfus cüz- danı sureti ile muhtarlıktan ikametgâh senedi de istenmeli! Böylesi daha güvenli olacaktır... Aynca Izmır gibi turistik bir bölgede formların Ingılizce hazırlanmasında da yarar var! Dış güçlere karşı önlem önlemdir! Camiden mal çalan şeriatçılarcn eezası ya kendi yasalarına göre verilseydi? Gürhaa Uçkan. Stockholm Clup Armonia'da devre mülk sahiplerine köpek eezası B odrum Turgut Reis Kadıkale- si'ndeki Clup Armonia'da iki dönemlik devre mülk sahibi Saffet Dağdeviren, "tatile gelirken varsa köpeğinizi getırmeyin" uyarılannı doğrusu pek ciddiye alma- mıştı. Bu yaz, bir dönem tatil yaptı, köpe- ğinı de götürdü. Clup üyelerinden ba- zıları da köpeklerini getirmişti. Köpek nedeniyle tesiste hemangi bir olay çık- madı ya da köpekler çevreye bir zarar vermedi. Ancak, Clup Armonia'nın işletmesi- ni yapan Gökçe-Tur AŞ dönem sonun- da "olay" çıkartmaya niyetliydi. Yöne- tim Kurulu Başkanlığı imzasıyla bir ya- zı gönderdi: "Evcil hayvan getirilmemesı kuralına uyulmadığının yol açtığı olumsuzluklar ve zararlann karşılığı olarak 1995 yılı için 7 milyon lira ödemenize karar ve- rilmiştir. Bu bedel cari hesabınıza borç kaydedilmiş olup, mektup elinize geç- tikten 30 gün içinde ödemenız gerek- mektedir." Şaka değil... İki dönem tatil yapan- lann eezası 14 milyondu... Hele iki kö- pekle iki dönem 28 milyon lira tutuyor- du... Saffet Dağdeviren, mektubu çöpe atmadı... Üzerine "Görülmüştür" yazıp sahibine geri gönderdi... Kafalara dikkat! Az sonra, Başbakan Tansu Çıller, helikopteriyle halkın arasına katılacak... (Fotoğraf: Kubilay TÜNTUL) Milli Eğitim'in okullarında artık her şey normal ç ocuğu Yeşilköy'deki Arif Şenel llköğretim Okulu beşinci sınıf- ta... Çocuk, eve kitap listesini getirmiş. Birde bakmış ki, öğ- retmen üç ayrı matematik kitabı istiyor. "Olmaz böyle şey. Beşinci sınrf öğ- rencisi üç matematik kitabı birden oku- yamaz" demiş eşine... Ertesi gün eşi okula gidip listeye bakmış. Gerçekten de öğretmen üç matematik kitabı iste- memiş... Dört tane istemiş! Normal değil mi? Ya Etiler'deki Hasan Ali Yücel llköğ- retim Okulu'ndan bır grup velinin an- lattıkları normal mi: "Öğretmenlerden Melek Nur To- zan, bir öğretmen ile yapılması gere- ken derslere üç öğretmen daha almak için velileri zoriamaktadır. Kendisiyle birlikte sınıfta dört öğretmen olmakta- dır. Velilerin inisiyatıfinde olması gere- ken kitap-defter alımlan ve özel gün- lerin yemekleri dahil tüm harcamalar için 10 milyon lira talep etmektedir. Bu para sınıf mevcuduyla orantılı olarak yaklaşık 500 milyon liradır." Aslında bu da normal! Çünkü Milli Eğitim'in okullarında ar- tık her şey normal... Veliler "kaz" sayıldıktan sonra! ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT NVR! KVRTCEBE LAAJS/Z. . /V//SE.S/A/O&JS/AJ 1? HELEft/LSUZ.. *MU£At /»VTSU BULUT BEBEK \UK\\ çtrrçt kifcâr virüslcrim var. 1 MIRMIRLAR UĞURDURAK \ LJ wTARİHTE BLGÜN MiMTAZ ARIKA* 24 Eylül MOD£RN TfBB/N ONCUL£RINDEN\ İS+1'OE SueÜN, 775 TARIHİNE"gÜYÛK. ( SELSU& PİYE S£ÇEN AU4AN BİLG/Mİ ÖLDÜ. TIS KAMR, KJMYA VE F€L£EFE KONULARtHPA DA ÇAUŞMAIAR. yAP- Ml$ OIAN PAGACELSUS, RPHE£AA/£ PEVGttlıM OlAĞAN- ÛSOJ KJpLEHlHOeHOl. 4U>I& AO DA,I.YÜZYtLDA >»- ŞAAAtf OlAU ÛAJLÜ RC*MU ÜEtiM CELSUS'mU ÛS- rtklLÜSÜUÜ GÖSTERMSKTEYDİ:£PARA-CELSU£') ÖNCELERİ SİMYA İLE u&RAÇAKI BİLGJU, g/Z SuR£, Ç£Ç<7U' MADûeLEROEfJ ALTIN ELOE ETMEYE ÇALIŞT1. BU DA ONUN KİMYAYLA İLGİStNİ ARtfRDI.. HASmLIK.-\ LARLA AAÖCAOELEPE, HASmLI&AJ UEOENlUl OİZTA- ÛAN KALDIR.MA PREKlSiBtYUE, MoPER* T7S8M ÖA/- CâuİĞÜUÜ YAPTt. BigÇO/C YOLOJLUSA ÇtKAN V£ Gİr- T7& ÜU£L£eO£ TtBBÎ ARAŞnRMALAROA BULUHfiH PABACElSUS, tSTAHBUl'A DA SELMIÇTİ..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle