23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24 EYLÜL 1995 PAZAR HABERLERIN DEVAMI PENCERE • Baştarafı 2. Sayfada Hoca - Pekı, benım ne suçum var"> Eşeğı bayırda başı- boş buldum, attım semen sırtına bındım, eşek benım değıl, ama, semen vallahı de vermem, bıllahı de ver- mem Kız - Amanın, benım bu ışlerden habenmyok1 Ama ba- bam evlendırmıyor kı, evlendırsın de ıster kara sakallı olsun, ıster kara bıyıklı Kocakarı - Gehn o evde oldukça ben eşıkten ıçerı adım atar- sam ıkı gozum kor olsun Hepsı bırden çığnşıp kavgalaşarak ortalığı velveleye venrken ıçlerınden bırı akıl etmış - Bu ışı çozse çozse kadı çozer, varalım kadı efen- dıye başvuralım Kadının huzuruna çıkmışlar, her bın davasını anlat- mış, keçıdır boynuzdur eşektır, semerdır, kocadır, ge- lındır, senındır benımdır, suçumdur, ışımdır dıye anla- tılanlan kadı dınlemış, sakalını sıvazlayıp bağırmış - Mubaşır* Mubaşır ıçerı gırmış kadı buyurmuş - Mubaşır, bu tanıklargokte ayı gormuşleranlatıyor- lar, koş seslen, davul çalınsın, yann bayramdır Öcalan'ın kardeşi • Baştarafı 1. Savfada Ocalan. \dana'dan Istan- bul'a goturulmuş. Daha son- ra İzmir'e getirilmiş. Olay, bir ihbar uzerine ortaya çık- tı. Kendısı hasta olduğu \e tedavi görmek ıçın yurtdışı- na çıkmak istediğini soylu- yor. \ncak bu ış,orgutun Yu- nanistan - Romanya bağlın- tılı olarak adam kaçırma or- ganızasyonudur. Vaptığımız çaltşmaiarla orgutun Yuna- nistan'a adam kaçırma ope- rayvonlannı onluyoruz" de- dı " Daha sonra gazetecılere gostenlen Mehmet Ocalan ıse 15 > ıldır Abdullah Oca- lan'ı gormedığını, PKK ıle herhangi bır ılışkısının ol- madığını söv ledı 'Pasaport verilmiyor' Gazetecılerın çeşıtlı soru- lannı yanıtlayan Mehmet Ocalan Abdullah Ocalan ın kardeşi olması nedenı>le kendisine pasaport venlme- dığını bu nedenle sahte pa- saportlarla vurtdışına çık- maya çalıştığını belırttı PKKden yardım almadı- gmı soyleven Mehmet Oca- lan şunlan anlattı "Orgutle ilişkım yok. \ile- min ekonomık durumu çok iyi. Vlemleketimde bağ ve bahçem var. PKK bize var- dım etnıedı. Zaten kabul et- mem btle. Ancak PKK biz- den zorla > ardım alıv or. Or- gut uvesi \ev a orgutle ilişkim olmadığı gıbı orgutun sılah- lı eylemlenni benımsemıvo- rum. İnsanlann oldurulme- sine karşıvım. Insanları fîzı- ki olarak ortadan kaldıran- lara karşıyım. Insanlara zu- lunı vapan. olduren kım olursa olsun hepsine karşı- yım. Bu konuda daha fazla konuşmaya zoriamayın, be- nim 6 çocuğum var." kaçışın Abdullah Oca- lan'ıntalımatıylaolupolma- dığını ıçeren sorulara Meh- met Ocalan bu konuda ke- sınbırbılgısahıbıolmadığı- nı vurgula\arak şoyle ko- nuşru "Bır sure once tukuruk bezlenmden rahatsız oldu- ğum için ameliyat geçirdim. Tedayim suruyordu. Bu st- rada İstanbuTdan Adana'va Yeni • Baştarafı 1. Sayfada bilir. Kuzey donanmasının 80 kadar denızaltısından yaklaşık yansının atom re- aktörleri çalışır halde bulu- nuyor. Bunlar, guvenlik ne- deniyledurdurulmuvor. Ba- zıları 10 > ıldır işlıvor. Bu 'emeklı denizaltılar, en buyuk tehlıke taşıyanları. Aktif görevde olmadıkları için, eğitimli \e deneyımli personele sahip değiller. Acil bir durumda kımın ne yapacağı belli değil." Bu denızaltılann kola \a- nmadasfnda bulundurul- malannın nedenı ekonomık Doçent Kurtjato\ gunu- muz tekaolojısi) le bu denı- zaltılann hurda> a çıkanlma- sının 100 >ıl alacagı goru- şunde Rus atom uzmanı, ı- kı buyuk tehlıke konusunda uyandabulunuyor tlkı her atom reaktorunde bulunan 116 kg "uranyum 235" maddeMnın, Çernobıl'de ol - duğu gıbı patlayarak atmos- fere saçılması Bu durumda hava koşulları. radyoaktıt serpıntının hangı ulkelen et- kıleyeceğını saptayacak Ikıncı tehlıke ıse gerçek an- lamıyla bır nukleer patlama olması Reaktorlerdenbınn- dekı bır kızgın erımenın, de- nızaltılarda bulunan atom başlıklı füzelerden bırını ateşlemesı. ortaya atom bombası atılmasıv, la eş guç- te bır patlama çıkarabılecek Bu durumda facıanın et- kılen kuresel bojutlarda o- lacak gelen tanımadığım. ancak kendisinın zengin olduğunu soy le\en bir kişL benım vurt- dışında tedavimın vapılma olanağı olduğunu so\ledi. Tedavimin vapılması ıçın ba- na maddı \ardım edeceğıni. vurtdışına benım \e çocukla- nmın çıkması ıçın pasaport çıkaracağını soyledi. Kendı- sıne guvendim. Çocukla- nmla bırlikte bu adam benı Istanbul'a goturdu. Istan- bul'da birkaç gun kaldım. Daha sonra İzmir'e getirdi \c beni yurtdışına çıkarmak için \slan Aktop \e Fesıh Sayar la tanışrırdı. Tam çı- kacağımız zarnan yakalan- dık. Bu konuda daha fazla soru sormavın. Çok yorgu- num." Ocalan, Izmır Emnıyet Mudurluğu nde kendısıne \ e çocuklanna kotu muame- le yapılıp yapılmadığını n,e- ren soruya da, ** Kimse bir şey yapmadı. Kotu bir mu- amele gormedım. Zaten ka- çak değildinı. aranmıyor- dum." Kemal Yazıcıoğlu, Meh- met Ocalan'ın çocuklannın gereklı bakımlannın yapıl- dığını belırterek "Çocukla- ra bakıyoruz. Küçülder, ko- ruma şubemızde koruma al- tındalar. thtiyaçları kar- şılanıyor" dıye konuştu G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada nunda kabul ettıler Anne Safınaz. çocuklan Mel, Emel, Temel ve Muhtemel son derece sağ- lıklı Hızla buyuyorlar Onlan seyreder- ken kendı kendıme guluyorum "Demek kı bıraz gayret etsem ben- den adam olacak Az mı, dort kedı bu- yutuyorum " Muhtemelen Muhtemel annesıne benzeyecek Sıyah- beyaz Annesı gı- bı Ama boy sıralamasında uçuncu ka- lıyor Bırıncı Temel Felaket uyanık. llk sutu o ıçtı Dığerlen daha, plastık taba- ğa bakıp annelerının ne yaptığını anla- maya çalışırken o burnunu sute daya- dı Annesı gıbı dılını çıkardı Denedı ol- madı Sonra ayağını soktu Sutlenenye- n yaladı, yaladı Sonra anladı. Daha sutu tabağa uzatır uzatmaz dalryor Bı- rınde, hızını alamayıp tabağın ıçıne at- ladı, sut banyosu yaptı En zayıf Emel Hâlâ, anne sutunden başka bır şey tanımıyor Arada bır onu- ne lyı haşlanmış cığer koyuyorum Kok- luyor, kokluyor Ardından başlıyortek- melemeye Mel ın ışı gucu sataşmak ve tırman- mak Taburenın uzerine ılk o çıktı Otur- du, gezındı Inmek ısteyınce urktu An- nesı durumu anladı Taburenın altına geldı, Mel yumuşak tuylu bır yatağın uzerine atlar gıbı ken- dısını bıraktı Annesı Safinaz'ın sırtın- dan yere Bunu keşfedınce durur mu çık tabure, ın anne sırtı Şımdı annesı ol- mazsaTemel'ın uzenneatlıyor Temel'ın de ılk ışı yere duşer duşmez Mel'le gu- Kediler Nankör Değildir. reşmek. Bazen ıkısı de ıkı ayaklannın uzerine dıkılıp aynı anda bırbırlennın uzenne at- lıyorlar Bolşoy Balesı'nden bu kadar zevk alınır Mel'le Temel'ın bırbırlerıne sanlıp yu- varlanmalarını vıdeoya kaydedıp, "sev- gılılere sanlma teknıklen" dıye pazaıia- sam, felaket para kazanırım Gunduzlen ben olmadığım ıçın karşı apartmanın gınşınden, balkondakı ke- dılen kımlenn ızledığını bılmıyorum Ge- çen cumartesı karşıdan kedılerı ızleyen Volkan adlı 12-13 yaşlannda bır delı- kanlı ıle tanıştım Uçuncu katta bır "abı" varmış, Mel ı çok sevıyormuş Bır altındakı "feyze" de tabureye tırmanmalarına bayılıyor- muş Kedilersayesınde kasapla samımı ol duk Semtten de birkaç kışı tanıdım Sabahlan daha mutfak kapısına yo- nelır yonelmez, pencerenın camını tık- latmaya başlıyorlar Onlara bır şey ver- meden kahvaltı edecek olsam kendı- mı filmlerdekı susuzluktan olmek uze- re olan mahkûmun uzanamayacağı bır uzaklıkta suyu gulerek yere doken vah- şı adam gıbı hıssedıyorum Gazetede de kafamdakı her duşun- cenın arasına kedı gınyor Kara değıl a- ma, beyaz "Hukumet senaryolan uzerınde lyı durmalı Medya Çiller'/n koltuğunu kaybetmemesı ıçın her tuhu numarayı çekıyor Haberatlamamalı, amaaletde olmamaiı ." "Kediler üç gundur cığer yıyor, yann başka bır şey mı vermelP" "Özgen Acar, Ankara Buro 'da çalış- mak ıstıyor, oda ısterse yandık1 " "Bu kediler kışın balkonda kalabılır mû" "Lale Kuzey Irak'la ılgılı gelışmelen lyı gotünıyor, ama bellı merkezlerde yurt- dışı muhabthenmızın olmaması ışı guç- leştınyor " "Safınaz, dort kedı daha getınrse ol- maz " Suçumu itiraf ediyorum "Yazıışlen, Rıza Ezer'/n fotoğraflan- nın altına ımza koymayı ıhmal edıyor Uygun bır dılle, buna ozen gosterme- lennı soylemelı Rıza'ya da herhangı bır onyargı olmadıgını anlatmalı Yoksa ışın sonu kotu Urettığıne sahıp çıkmak ıstemesı lyı de, herımzasız fotoğrafıçın uç duble ıçıyor " "Emel nıye yemek yemesını oğren- medı acaba? Dığerlen onu ıkıye katla- dı Sute sınek gıbı bakıyor " "Hukumet ışlerıne dalmaktan, Kara- yolları ve trafık sorunuyla ılgılı 'yapalım' dedığımızkampanya haben bırtuhu ya- pamadık Ahmet Taner Hoca 'ya bu konuda yeterlı desteğı vermıyor gıbı- yız " "Fazla haşlanmış kemık verdığım lyı oldu, dışlen guçlenır " "Buroya yenı aldığımız bebeler to- sunlaştı, onlara verdığımız parayı da arttırmalı." Tamam tamam daha fazla uzatmı- yorum, konuyu değıştırıyorum Geçen gun, anne Safınaz'a kotu bır şey yaptım Mutfağa gırmemesını ozel olarak nca etmıştım Ufaklıklar dınlemı- yor Kapıyı açar açmaz, dalıyor En sev- dıklerı yer de buzdolabının arkasındakı teller Oradan koparıncaya kadar, elımde uç-beş tırnak ızı oluyor Anne gırınce, elımle tutup çıkartıyorum Ama ufaklık- larla haylı uğraşmakzorunda kalıyorum Korkuyorum, bır gun elektnk çarpacak, "Elektnk çarpsın dıye ozel olarak uğraş- mış, ıntıharetmekıstemışolmalı Zaval- lı hemalde beş kedının ağıriığını kaldı- ramayıpyaşamına son verdı" dıyecek- ler Safinaz alıştı, mutfağa gırmıyor Ama geçen gun, dolapla ılgılenırken baktım, tezgâhın uzennde Tencere-tabak, tez- gâhı kurmuş Çok kızdım Aslında faz- la sınırlenmem Arkadaşlarım, "Sen amehyatla sınırtennı aldırmış olmalısın " dıye takıhrlar Nedense o an çok kızdım Hafıf sertçe dışarı çıkardım Tamam, bıraz sertçe Suçumu ıtıraf ediyorum, sert Safinaz bırden evın dışına çıktı En az 50-60 metre uzağa koştu Bahçe duva- rının uzenne çokup sırtını dondu Bır sure yıldızımız barışmadı Ibrahim Tatlıses en kısa surede ke- dılerden ozur dtlemelı Kediler, ne huysuz ne nankordur Insanlar, onlardakı onuru ve sevgıyı goremeyecek kadar kordur Yatağanh Ankara yolunda ÖZCAN ÖZGUR MUĞLA - Yatağan Ter- mık Santralı nın neden ol- dugu ha\a kırlılığı öncekı gun \ıne ınsan saglığını tehdıt edıcı boyutlara ulaş- tı Havadakı kukurtdıoksıt oranı metrekupte 2 bın mı- lıgrama yukselırken Yata- ğan Beledıye Başkanı Sadi Ozcan ıle bır he\ et Val ı Dr LaleAytaman'a çıktı Yata- ganlılar gelecek hafta An- kara" > a gıdeceklennı açık- ladılar Çevrecıler ıse öncekı gün Yatağan "da toplanarak okullarda gaz maskesı da- ğıttılar Kırlılığın yenıden artma- sı ılçede >enı bır panığe yol açarken daha sonra ım- dada rüzgâr yetıştı \e ze- hırlı hava bıraz olsun dağı- larak kukurtdıoksıt oranı • Yatağan'da kırlılığın yenıden artması uzenne Beledıye Başkanı Sadı Ozcan başkanlığında 40 kışılık bır heyet. Valı Lale Aytaman'a çıktı Çevrecıler, okullarda öğrencılere gaz maskesı dağıttı 1200 mıkrograma ındı Il- çede korku \e endışe yaşa- nırken Beledıve Başkanı Sadı Özcan başkanlığında 40 kışılık bır heyet. Muğla Valısı Dr Lale Aytaman'a çıktı Heyette Tes-lş Sendıka- sı Vatağan Şube Başkanı Erol Soğancı ıle Maden-tş Sendıkası Yatağan Şube Başkanı İbrahim Kocabı- yık, butun partılenn ılçe başkanlan, meslek odalan temsılcılen ve çevre der- neklen temsılcılen yeraldı Bır an önce desulfunzas- yon sıstemının kurulması- nı ısteyen heyet, Muğla Valısı Dr Lale Avtaman a bırdılekçe verdı 'Dışkredi beklenmesi vanlış* Çe\Te Bakanlığı'nın mo- bıl olçum cıhazının surek- lı Yatağan"da kalmasını ve desulfunzasvon sıstemının ıvedı olarak kurulmasını ıs- teyen Ozcan antma sıste- mı ıçın dış kredı beklenme- sını hayretle karşıladıkları- nı belırttı Aytaman heyetın zıya- retının ardından gazetecı- lenn sorulannı yanıtlarken heyetın ısteklennı ılgılı ba- kanlıklara ıleteceklennı soylemekle yetınırken da- ha sonra goruşruğumüz Tes-lş Sendıkası Yatağan Şube Başkanı Erol Soğan- cı, vıne çevrecılere çattı ve "şov vapmakla" suçladı Yatağan Çevre Derneğı Yonetım Kurulu u\esı Sü- levman Sovlu ıse "Avdın Bölge Idare Mahkeme- si'nin santral ıle İ10M kapat- ma kararı >ar. llvgulanmı- vor. Madem çalıştımorlar, bari desulfunzasvon siste- mini kursunlar" dıye ko- nuştu Bu arada öncekı gun çevrecıler de Yatağan'a gı- derek okullarda öğrencıle- re gaz maskesı dağıttılar Çevrecılenn evlemı sıra- sında halk çevrecılere, " Yetkililere söy leyin, butûn Vatağan'a gaz maskesi da- gıtsmlar" dıyerek tepkıle- nnı dıle eetırdıler Kahramanmaras PKK'li terörisüer 9 çoban kaçırdı Dt\ \RB4KIR / K.MA- RAŞ (Cumhuriyet) -Kahra- manmaras ın Çağlavancent ılçesı kırsal kesımınde hay- van otlatan 9 çoban. teronst- lerce kaçınldı Sıırt'ın Şırvan ılçesı El- madalı Koyu'ne baskın dü- zenlemek ısteven teronstler- le guvenlık guçlen arasında çıkan çatışmada 3 teronst olduruldu 6 geçıcı koy ko- rucusu şehıt oldu Tunce- lı nın Mazgırt ılçe cezaev ın- de gorevlı gardıvan Kadir Ozbilen. PKK'lılerce kaçı- nldı Engızek Dağı'nın Ayran- pınar mevkıınde kovun otla- tan çoban Cuma. Mustafa \e \usuf Mağara Rama- zan, Ibrahim ve İbrahim Çomçalı ıle tsmail Balık, fzzet Zende ve \dem Sarı- altın dün gece terönstler ta- rafından kaçınldı Bu arada Tuncelı'nın Mazgırt ılçesını öncekı gece saat 22 00 sıra- lannda basan bır grup tero- nst ılçeye top havanvero- ketatarla saldırdı Ilçe ceza- ev ınde gorev lı gardıyan Ka- dır Ozbılen'ın de evını ba- san teronstlerce kaçınldığı oğrenıldı Guvenlık kuvvet- lennce bolgede genış çaplı operasyonlara başlandığı bıldırıldı Olağanustu Hal Bolge Valılığı nden yapılan açıklamaya gore Elmadalı Koyu'ne öncekı gece baskın düzenlemek ısteyen bır grup terönst ıle kov yakınında bulunan korucular arasında çıkan çatışmada, bın kadın 3 teronst oldurüldü Çatışma sırasında, 6 köy korucusu da şehıt oldu OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada Hukumetın DYP kanadı adeta grevlerın yaygınlaş- masını ıstıyor Bunun en somut orneğı Şeker Fab- rıkaları Genel Muduriu- ğu'nde yaşananlar Şeker Fabrıkaları, Sa- nayı ve Tıcaret Bakanlı- ğı'na bağlı Bu koltukta halen CHP'lı Hasan Ak- yol oturuyor Şeker sto- kunun çok az kalması ve urun mevsımı, sektoru guç durumda bırakacağı duşuncesıyle bu grevın ertelenmesı ıçın Akyol'a yoğun baskı yapıldı Sorun gıderek buyu- yunce doğrudan CHP'yı bağlayan bır noktaya gel- dı Bunun uzenne, "ya grev ya erteleme" seçe- neğının dışına çıkıldı ve anlaşma yoluna gıdıldı Işçılere ılk altı ayda yuz- de 24, ıkıncı altı ayda yuz- de 19 ucret zammı yapı- lacak. Mutlu son Ne var kı Çıller bu an- laşmaya"Hay/r"dedı Ya- yımladığı bır genelge ıle "Benım onayımdan geç- meyen toplusozleşmeler geçerlı değildir" hukmu- nu verdı Başbakan bır genel- geyle yasalann ve karar- namelerın onune geçıyor Çıller'ın buna benzer uy- gulamalarına geçmışte detanıkolduk Demek kı, onumuzdekı donemde de "yontemını" değıştır- meyecek Şeker Fabrıkalan'nda varılan anlaşma, tarafla- rın "buluşabıleceğı" bır noktanın olduğunu gos- tenyor Turk-iş'ın ve hukume- tın, grevden doğacak za- rarlara ılışkın hesaplama- ları çelışıyor Ancak, bılı- nen bır şey var kı, grev ne- denıyle doğacak zarar, ış- çılerın ıstedığı zammın butçeye getıreceğı yuk- ten daha fazla • • • BİR İŞ TEKLİFİ 103.6 RADYOMEGA Şimdi Çok daha NET . Çok daha GÜÇLÜ Çok daha CANLI ve Şimdi 103.6 RADYOMEGA'NIN - Hisselerini, - Yönetimini, saygm, ciddi ve finansal yönden güçlü bir kuruluş ile paylaşmak amacmdayız. Görüşmeyi arzu eden kuruluş yetkilileri randevuyu (0212) 614 04 10 no'lu telefondan alabilirler. Ydmaz: Çiller^e güvenilmez ANK.\RA (Cumhuriyet Biırosu) - \enı hukumetı kurmakla gorev lendın- len DYP Genel Başkanı ve Başbakan TansuÇiUer, sıyası partı lıderlen ıle te- maslannı "DYP azınlık hükümetine destekarajışı" uzennekurdu Çıller'ın Turkıye >ı değıl. kendısını duşundü- ğunü ve partısıne hıçbır onen sunma- dığını bıldıren ANAP Genel Başkanı Mesut Yıünaz. DYP lıdenne, "Sizegu- venihnez'' dedı MHP Genel Başkanı Alparslan Turkeş de DYP-ANAP go- ruşmesınden önce zıyaret ettığı Yıl- maz'a, Çıller ıle hazıranda seçım ko- nusunda anlaşmalannı önerdı DYP ANAP, MHP ve "gerekirse'' DSP'nın gıreceklen genış tabanlı bır hukumetle hazıranda seçım yapılabı- leceğını bıldıren Turkeş. Yılmaz'a u Sizin 0rmeyeceğiniz bir hukumetın karşısında çok güçlü bir muhalefet olur" dedı Turkes. Çıller ıle yaptığı gonışmenın ardından da "erken seçi- mi" koşul olarak one surmeyeceklen- nı vurgulayarak MHP'nın, DYP azın- lık hukumetıne destek olacağı mesajı- nı verdı Yenı hukumet arayışına ıhşkın dun- kutemaslar Yılmaz ıle Turkeş arasın- da dun sabah 10 30'da başladı Cum- huriyefın aldığı bılgılere gore MHP lıdennın ıstemı uzenne gerçekleştın- len goruşmede, Turkeş. Mesut Yılmaz ıleTansuÇıller'ın "ulkeyi 19%Hazi- ran ayuıda seçime goturecek geniş ta- banlı bir hukumet" esası uzennde an- laşmalannı onerdı Genış tabanlı hukumetın DYP ANAP ve MHP'nın katılımıyla kuru- labıleceğını "gerekirse" DSP nın de yer alabıleceğını belırten Turkeş ANAP lıdenne •'Sizin içinde yer al- madığınız bir hukumet, çok agır bır muhalefetle karşılaşır" endışesını dıle getırdı Turkeş mart ayında erken seçime gıdılmesını ısteyen Yılmaz a. hazıran ayına kadar esneklık gostermesı ıçın ısrarettı Yılmaz, genış tabanlı bır se- çım hukumetı koşuluyla Turkeş"ın önensının de değerlendınlebıleceğmı dıle getırerek açık kapı bıraktı Tur- keş'ın Yılmaz'la goruşmesınde ge- nış tabanlı bır seçım hukumetı kurula- maması durumunda da DYP'nın kur- ma>a çali;>tığı bır azınlık hukumetıne MHP nın destek olacağı ızlenımı ver- dığı oğrenıldı Yılmaz, Cumhunyet'e goruşmeyı değerlendınrken "Sayuı Al- parslan Turkeş, uzlaşma sağianmasını, knzin birmesini ıstiyor" dedı Turkeş ıle \ ılmaz. goruşmeden son- ra vaptıklan açıklamada, "geniştaban- lu guçliı bir hukumet kumlması \e ul- kenin en kısa surede erken seçime go- türulmesinin ülke yaranna olacağı ko- nulannda göruş biriiğine vardıklannı" bıldırdıler Cumhunyet'ınguvenılırkaynaklar- dan aldığı haberlere gore Çıller, ANAP ıle TBMM'de yaptığı resmı gorüşme oncesı bır danışmanı aracılığıyla Y ıl- maz'a "Haziran ayında erken seçimi duşuniır musünuz" sorusunu yonelt- tı Yılmaz. bu önenyı de goruşebıle- ceklennı belırterek açık kapı bırakma- sına karşın Çıller. DYP-ANAP goruş- mesınde bu konuya hıç gırmedı Çıller ve Yılmaz başkanlığındakı DYP-ANAP heyetlen arasında yapı- lan bır saatlık goruşmeden Başba- kan'ın w tek başına DYP'nın iktidarda olacağı azınlık hukümeri" ısran nede- nıyle sonuç çıkmadı Yılmaz, buluş- manın ardından yaptığı açıklamada ANAP'ın ve kamuoyunun tahmınlen- nın aksıne Çıller'ın bır koalısyon one- nsınde bulunmadığını ve goruşmeye, u Koalisyonu konuşmayacağızr sozle- nyle başladı ğını bıldırdı Yılmaz, Çıller'ın "hükümet konu- sunu konuşmav a değil de adeta ulke so- runlan konusunda fîkır egzersızi yap- maya gekhğini'" vurguladı Yılmaz, "ANAP ve DV P'nin de içinde yer ala- cağı geniş tabanlı bir koalisyonun ku- rulanıayacakolmasının butun sorum- luluğu Saym Çiller'e aıttır" açıklama- sını yaptı "Bahane an\or' Çıller ın hıçbır onen getırmedığını v e "kafasına koy duğunu vurguladığı" azınlık hukumetı ıçın bıle destek ıste- medığını anlatan Y ılmaz, gonışmenın "ANAP ile ortaklık kurmamanın ba- hanesini yaratmaya y önelik" olduğunu kaydettı Çıller ın kafasında kendı ıradesıy- le belırlev. ecegı bır tanhte "baskın se- çim" de olabıleceğı tahmınını dıle ge- tıren Yılmaz. partısının azınlık huku- metıne destek olmayacağını yıneledı Goruşme sırasında D\ P'nın, mıl- letın gozunde ınandıncılığını yıtırdığı- nı anlattığını bıldıren Yılmaz ın, tut- madığı sozlennı sıralayarak Çıller e "Sizeguvenilmez'" dedığı oğrenıldı ANAP lıden kendisinın. Çiller'e bır onerıde bulunup bulunmadığının so- rulması uzenne şu açıklamavı yaptı "Savın Başbakan ile goruşmenin so- nunda, uzennde mutabık kaldığunız konulan goğusleyecek bir seçinı huku- meOnde ANAP olarak yer almava ha- zır olduğumuzu kendısine ıfade ettim. Kendisı, benim bu ifadem uzerine mu- saade istedı. Baktım kı teküf gelmiyor, ben teklif vaptım. Teklıfime herhangi bir olumlu karşılık alamadım. En te- mel tespıtimı. butun sov ledıklerimin ozetinı soyluyorum: Sa\ın Çiller, Tür- kivc"v ı duşunmüyor, kendisini duşünu- yor." Çıller CHP lıden Deniz Baykal'ın ardından Turkeş legoruştu Turkeş 25 dakıka suren gonışmenın ardından yaptığı açıklamada azınlık hukumetı- ne ılışkın goruşu de partılennın yetkı- lı kurullannda goruşeceklennı soyle- dı Çıller'ın, henuz bır hukumet öne- nsı getırmedığını bu yondekı goruş- melere yann başlanacağını bıldıren Turkeş. "Hukumet görev başına gel- dikten. guvenoyu akdıktan ve sorunla- nn çozumunden sonra seçim tarihı tes- pit edilmesını ıstiyonız. Şimdiden kesin bir seçim tanhi ortaya konursa, bunu duşıinmek lazım" dedı Turkeş, erken seçımı onko^ul olarak one sürmeye- ceklennı belırtırken partısının DYP azınlık hukumetıne destek olacağı me- sajını verdı Çıller dun ANAP. CHP MHP veRP ıle yaptığı temasların ardından duzen- ledığı basın toplantısında, DYP sız bır hukumet kurulamayacağını belırtırken azınlık hukumetı yaklaşımlanrun ol- madığını one surdu Türkeş ıle göruş bırlığının surduğunu kaydeden Çıller. DSP lıden Bulent Ecevit'ın deneyım- lennden yararlandığını anlattı Hesaplar sürüvor Çıller ın kurmaylannın yaptığı he- saplarda, DYP (181) MHP (17), DSP (10),BBP(7) \P(3),\DH(2)veba- ğımsızlardan da 4 mılletvekılının ka- tılımıyla DYP azınlık hukümetının, TBMM'de 224 destek oyu alacağı so- nucuna vanldı Ancak ANAP cephe- smde, guvenoylamasında. D\ P nın, partı ıçı muhalıfler kanadından 17 do- layında mıllervekılının desteğını ala- mayacağı kaydedıldı Yılmaz partısı- nın fıre vermeyeceğını soyledı Yılmaz-Yaacıoğlu görüşmesi DYP nın azınlık hukumetı hesabı ıçensinde yeralan BBP Genel Başka- nı Muhsin Yazıcıoğlu Çıller'den once Yılmaz'la göruştu Yazıcıoğlu, Yıl- maz' ı konurunda zıy aret ederek y akla- şik 1 5saatgoruştu BBP lıden, goruş- meden sonra > aptığı açıklamada, Mec- lıs'ın yapısının ulkenın içinde bulun- duğu ıç ve dış sorunlan çozecek bır hukumetı çıkarmaya uygun olmadığı- nı soyledı Yılmaz da açıklamasında, taşıdıklan bazı rahatsızlıklan Yazıcı- oğlu nun da paylaşmasından mem- nunluk duvduğunu soyledı Yılmaz, "Hukumet krizi çözuİunceye kadar birbirimizle danışma halinde olmaya karar verdik" dedı Alınan bılgılere gore, goruşmede, onumuzdekı donemde bır ANAP-BBP ıttıfakı da gundeme geldı BBP nın, seçımlerde AN^P'la bır ıttıfak arayı- şına gırmesı DYP nın azınlık hukume- tıne venlecek destekten 7 oyun eksıl- mesıne neden olabılecek Hukumetı kurmakla gorev lendınlen Çıller, bugun de BBP lıden Yazıcıoğ- lu, YP Genel Başkanı Yusuf Bozkurt Ozal ve Mıllet Partısı Genel Başkanı Aykut Edibaü ıle gorüşecek
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle