24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24EYLUL 1995PA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Rutıi Su anıldı • ANKARA (Cumhuriytt Burosu) - Unlü muzısjen Ruhı Su. ölumunun 10 vıldönumun«e anıldı \taturkçu Ouşunce Derneğı'nın ADD) "Bır ezgılı yurek-^uhı Su' başlığı altında duzenledığı snma programında sanatçmın dostlan ve havranlan \nkara Selırr Sırn Tarcan Spor Salonu'nu doldurdular Ruhı Su'nun muzık anlayışı. halkmuzığıne )akiaşımı ve vaşamma ılışkın değerlendırmelenn gosten ve dınetılenn sergılendıgı g;ce>e, sanatçının eşı Sıdıka Su'nun yant Sıra, ADD Genel Başkanı Suphı Gursoytrak, gazetemız >azan llhan Selçuk. unlü tivatro sanatçi>ı Ruştu Asvalı, Erdal Küçukkomurcu. Tomns Çetınel, Ihsan Benıer. Uğunım Özorhon, Alper Uslu, Özgür Lrencan katıldı Gecede Pir Sultan Abdal Derneğı Ankara Şubesı Semah Ekıbı bır gosten sergılerken Ruhı Su Dostlan Korosu da bır dınletı sundu Oğretmen başvuruları • ANKARA (AMCA) - Mıllı Eğıtım Bakanlığı, ıhtıyaç duyulan branşlarda 3 bın yenı oğretmen ataması yapacak Öğretmenlık ıçm baş\ urular yann başlıyor Atama vapılacak branşlar şoyle Sınıf oğretmen1ığı, Turkçe, Turk dılı \e edebıyatı, Ingıhzce, elektnk, elektronık, bılgısayar. mobılva, dekorasyon, matematık fızık (Ingılızce) kımja (Ingılızce) ve bıyolojı (İngılızce) Patlamanın ardından • İZMİR(\A)- Izmır'ın Gazıemır ılçesınde, Tansaş Mağazası'nın kafeteryasında bır hafta once bır çop bıdonuna bırakılan bombanın patlaması ve 5 kışinın ölumunun ardından Tansaş magazalannın kafeteryalannda guvenlık onlemlennın arttırılacağı bıldınldı Genel Mudur Bülent Sezen, olaydan sonra yakında bulunan çop bıdonlannın uzaklaştınldığını kaydettı Hükümette şeker kriziBaşbakan Çiller, şeker işkolundaki anlaşmayı onaylamadı. Türk-İş Genel Başkanı Meral, Çiller'in, sözleşmeyi engellemeye yönelik genelgesini 'padişah fermanı' olarak nitelendirdi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Sa- nayı ve Tıcaret Bakanı Hasan Akyol. Şe- ker Şırketı Genel Mudürluğu ıle Şeker-tş Sendıkası'nın anlaştığı, yılın ılk 6 ayı ıçm yuzde 24 ıkmcı 6 ayı ıçın de yuzde 19 ora- nındakı ucret artışı formulunu, Başbakan Tansu Çiller'ın kabul etmedığmı bıldırdı Çiller'in Akyol'a, bu orandakı ücret artışı- nı kabul etmesının "asla" mumkün olama- yacağını Dev let Bakanı Bekir Sami Daçe aracılığıyla ılettığı oğrenıldı Akyol'un, açıklamalanna karşın dün Dev- let Bakanı Daçe. sendıkayla Şeker Şırke- tı'nın anlaşmasırun "geçeru" olmadığuıı^bıl- dınrken Başbakanlığa. uzlaşılan ucret ar- tışını ıçeren bır önennın gelmedığını savun- du CHP'nm. şeker grevını bıtırme hamle- sıyle DYP'ye attığı çalım. Çiller'in genel- gesıyle, gen teptı ÇHP'lı Sanayı ve Tıca- ret Bakanlığf nın greve çıkan 32 bın 500 şeker ışçısıyle ucret artışındaanlaşmaya var- masının ardından Başbakan Çiller'in top- lusözleşmede rum yetkılenn kendısınde ol- duğu yonundekı genelgesı fıılen sona eren koalısvonun ortaklan arasında bunalım ya- rattı Şeker ışçısıne venlmesı ongörülen zam- mm 500bını aşkın kamu ışçısının toplupa- zarlık sürecınde. zam oranını yukselten bır örnek oluşturmasını engellemek amacıyla Çiller'in yayımladığı genelgenın "hukuki geçerliliği" de tartışma konusu oldu Baş- bakanlık genelgesini "padişah fermanı" olarak nıtelendıren Türk-tş DSP ve MHP'den kurulacak hukumete destek ver- mek ıçm "toplusozleşmelerin bitirilme- si" şartını one sürmelennı ıstedı Toplusozleşmeyı Çiller'in onaylamasını öngören genelgenın Sendıkalar Kanunu ıle Başbakanlık Teşkılatı Hakkındakı Kanun Hukmundekı Kararname'ye aykın olduğu belırtıldı Çalışma ve Sosval Guvenlık Ba- kanı Ziva Halis ıle sendıka yetkılılen, ge- nelgenın yasaların uzennde "bağlavjcı et- kisi olamayacağını"sa\unurken. Devlet Bakanı Daçe genelgenın bağlavıcı olduğu- nu savundu Daçe. şu açıklamavı yaptı "Başbakanlık. bu sendikal hakların or- tadan kaldırılması anlamında bir düşün- cenin içinde olabilir mi? Yargının dene- timinetabi birdurum. Bağla.MCilığı olmaz olurmu?İcrayavonelikkoordinasvondan, vüriıtmenin başı sıfatıyla başbakan so- rumludur" dedı Sanayı ve Tıcaret Bakanı Akyol. dun Is- parta'da gazetecılere yaptıgı açıklamada, sendıkayla ışverenın uzlaşma noktasma gel- dıklennı soyledı Uzlaşılan son ucret artışı onensını Başbakan Çıller'e kendısının go- turmek ıstedığını belırten Akyol. "Ancak ge- ce çok geç bir saat olduğu için Savın Da- çe'vi aradım. Kendisi. 'yann (dün) gotu- tstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu'na bağlı ve özerlerinde "Ferman devletinse üniversiteler bizimdir" vazılı tişörtler bulunan bir grup öğrenci, İstiklal Caddesi'nde yüzde 350'lik harç zamlarını protesto etti. (Fotoğraf KUBlLAY TUNTÜL) Öğrend harçlarıprotesto edildiİstanbul Haber Servisi - Unıversıte harçla- nna yapılan zamlar ve egıtıme katkı payı, Istık- lal Caddesı ve Bakırkoy Ozgürlûk Meydanı'nda- kı gosten lerle protesto edıldı İstanbul Unıversıte Ogrencılen Koordinas- yonu'na bağlı bır grup öğrenci, dun istiklal Cad- desı nde yuzde 350'lık harç zamlannı protesto ettı Galatasaray Lısesı önunde saat 14 00 sıra- larında toplanan ve uzerlennde "Ferman dev- letinse üniversiteler bizimdir" yazılı tışortler bulunan oğrencıler "Dünva halklarına ve hu- kümetlerine, ulusal ve uluslararası basına, Tfirkive halklarına ve hıikümetine' 1 hıtaben bır bıldın okudular Harçların, "haraç" olarak nıtelendınldığıbıldınde. 8-IOOmıIvonlıraara- sında değışen harçlara dıkkat çekılerek şu ıfa- delere yer venldı "Bu uygulamanın onemli sonuçlarından birisı ıse universitelerin emek- çi çocuklarına tamamen kapatılnıası. bovle- likle anayasanın 42. maddesı olan 'eğıtımde fırsat eşıtlığı' ve 3. maddede ver alan 'sosyal dev let' kandırmacalannın da sona ermcsidir." Oğrencıler daha sonra İstiklal Caddesı bo- yunca yurttaşlardan harç zamlanna karşı ımza topladılar Bakırköy OzgurlukMeydanı'nda sa- at 15 00 sıralannda toplanan bırgrup lıseve unı- versıte oğrencısı ıle oğretmenler "Paralı egi- time hayır", "Volunacak 'kaz' değılız"slogan- lan atarakoğrencılerden alınan ''katkı payı"nı protesto ettıler Burada okunan bıldırıde de "katkı payı" ve "harç" adı altındaeğıtımınpa- ralı ve emekçıler ıçın luks hale getmldığı ılen surulerek şoyle denıldı "Velileri ve öğrencileri 'yağlı bırer muşte- n' olarak gormekle yetinmiyorlar. İstanbul Valisi Hayn Kozakçıoğlu gibi biri de utannıa- dan 'kazı bağırmadan yolun' diyerek de dal- ga geçiyor... Bizi kaz vcrinc kovmalarına, ge- leceğimLzi karartmalarına izin \erme\ecegiz." relım' dedi" dedı Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel ıle Senırkent'e gıtmek zo- runda olduğu ıçın, onenyı Daçe'nın ısteğı uzenne musteşanyla gonderdığını belırten Akyol şu bılgılen \erdı "Yolda gelirken müsteşanm ve Daçe'v le goruştiım. Genel başkanımla görtişttim. Başbakanlık Özel Kalemi'ne bilgi ver- dim. Ancak biraz önce aldığım habere göre, Başbakan 'Bana boyle bır bılgı gel- medı demiş. Savın Başbakan'ın bilgisi vardır. Hatta Savın Daçe, bana. 'Başba- kan bu rakamlan kabul etmıyor" dedi." Akyol aynca ulkedekı toplam şeker sto- kunun ancak 4 gun yeteceğını de belırterek. "Felaket tellallığı yapıvorum zannedil- mesin. Turkive'nin 30 bin ton kadar şe- keri var. Bu grevın mutlaka çözülmesi ge- rekiyor. Çalışmalarımız da o vöndevdi. Ancak, durum bu kadar açıkken Başba- kan dosvavı kabul etmesse bu onun bile- ceği iştir. Savın Daçe şahi- dimdir" dedı Anlaşmanın, Çıller'e ta- kılması üzenne, Tûrk-lş ha- rekete geçerek. ANAP, DSP \e MHP'den. destek ıstedı Turk-Iş Genel Başkanı Bavram Meral. DSP'yı zı- >aretı sırasında, Başbakan'ın şeker grevıne mudahale gı- nşımınden yakmarak "Sa- vın Başbakan, şeker sana- v indeki sıkıntıy ı giderebil- mek için, toplusozleşme go- rüşmelerini bitirmek veri- ne, bir genelge vavımlava- rak, butun vetkivi elinde topladı. Sanki, bir padişah ve ferman vavımlavarak, her vetkivi alabileceğini sa- nıyor" dedı Ecevıt, Me- ral'den sonra yaptığı konuş- mada hukumet. Başbakan yuzbınlerce ışçı grevdeyken, grev ertelemeye kalkarsa. bundan sonra olacak ola>- lardan sorumlu olur Ece\ ıt, Başbakan"ın butun yetkılerı elinde toplamasına yonelık genelgesmın alışılagelmış bır vöntem olup olmadığı vo- lundakı sorulara da "Bu hii- kumet, 4 yıldır dev let gele- neklerinin dışında hareket edivor. Bu, şaşılacak bir ka- rar değil" yanıtını \erdı ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz'ı da zıyaret eden Meral "IMF'nin emrine uyacak bir hükümete" ANAP'ın destek vermeme- sını ısteyerek toplu pazarlık sürecınde ve ışçı eylemlen- ne destek ıstedıklennı bıldır- dı Yılmaz da "Sa> ın Çil- ler'in kafasındaki plan, bir azınlık hukıimeti ile işçı- mizi, memurumuzu, emek- limizi ezmeye devam et- mektir. Bu ovunu bozmak için, A.VVP olarak ne kadar gücümüz varsa sonuna kadar seferber etmeye kararlıvız" dıve konu>tu Hazır Perde TAÇ olunca.. 9?ize sadece asması kalır... El boyaması desenlerin en güzel yorumlarını sunan TAÇ Hazır Perde 2 m ile 3,5 m enindeki tüm pencerelere uyarlanabilir, yüksekliği ayarlanabilir. Kalite TAÇ Hazır Perdede tüllenir. Fark edilir, güzellikler... TAÇ'ın perde sektorune yenı bır hızmetı daha Perde Ustası ve Perde Ustasmdan Modeller Perdenızı seçerken bu muhteşem kaynaktan mutlaka yarartanın 1 Butun TAÇ bayılerınde seçkın mefruşatçılarda "EVİHlll İUlllll" TAÇ AMA BAYILERI: ZOfiP⪠İSTANBUİ Tet (0 212) 520 67 33 Pbx Faks (0 212)5121712 ZOftLII OENIZLI Tei (0-258)26506 34 264933435 Faks (0258)26508 33 ZORtU TRABZON Tel (0 462)322 28 97 32123 73 Faks (0 462)32196 34 TAÇ YETKIU SAT1CILARI: AHSEN MEFRUŞAT T? (0-212)522 86 64IST ANKAHATEKSTİL Tei (0 212)51282 01 IST OHANIUMFATUftA Tei 10-212) 522 35 78 IST ÇOPURLA8TEKSTU. Tel (0-212) 527 07 14 IST ÖZBAK1RTEKSTIL Tel (0 212) 51415 03 IST ÖZGÛNEŞTEKSni Tei ;o 212)519 2^39 IST TUNABOYIU TEKSTIL Tel (0 232I4K46091ZMIR HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Baykal Niçin Kazandı? CHP Nasıl Biiyiir? (2) Tam uç yıl once aynı başlık altında bır yazı daha yazmıştım Gerçekçı, aynı zamanda da Baykal'a lyımser bak- ma çabası ıçındekı bır yazıydı Ama Sayın Baykal, nı- çın kazandığını yanlış değerlendırdı Partısı, -halkın gozunde- 'gerçe/c"CHPolamadı Vede, buyumeyıp kuçuldu Bu Baykal'ın ele geçırdığı uçuncu ve belkı de son şanstır1 • • • 12 Eylul'un kapattığı partı kapılarını -uç yıl once- ye- nıden açarken Sayın Baykal ın kazanmasının dort ne- denı vardı Bırıncısı, kıtlelere heyecan verebılecek, duyguları guçlu bır bıçımde dıle getırebılecek, mesajları lyı vur- gulayabılecek bır anlatım gucune sahıp olmasıydı Ikıncısı kazanması durumunda kendıne bağlı mıl- letvekılı arkadaşları ıle TBMM'de hemen bır grup kur- ma olasılıgının yukseklıgıydı Uçuncusu rakıplerının "öeWeme"tavsıyeetmelerı, bır geçış donemı onermelerı partıyı SHP ya da DSP'ye taşımayı ıstedıklerı ızlenımını vermelerıydı Oysa CHP'nın kapatılmadan oncekı son delegelerı acılı ve sabırsızdı Ve "delege" olarak, belkı de son kez oy kullandıklarının bılıncındeydı Dorduncu neden ıse hepsmden de onem taşıyordu.. Ecevıt ve Erdal Inonü nun tersıne, Baykal, eleştırıler- den yararlandığını, geçmışten dersler aldığım goste- ren bır tutum sergılemıştı Geçmışte karşı karşıya ol- duğu bırçok değerlı ısmı yanına çekmesını ve "dar kadroculuğu" bıraktığı ızlenımını -onemli olçude- ver- mesını bılmıştı • • • CHP'dekı "Bırıncı Baykal dönemı" nıçın başansız oldu? "ldeolopsızlık"ten, bır Baykal'ın "kendısı ıçın ör- güt" ve "kendısı ıçın kadro" ahşkanlığından vazgeç- medığı goruntusunu vermesınden, ıkı Bugun Boyner'm kolunda olanların bır kısmı, bır za- manlar O'nun kolundaydı Eskı sol "fraksıyoncu"lar da vardı yanı başında, Kemalıstlen 'komunıst" dıye 12 Eylul'e gammazlayanlar da Olçu, ıdeolojık tutarlık değıl, "onder"e bağlılıktı1 Devnmlenmn ve ılkelerının bekçısıyız" dıyen Altıok- lu afışler duvarlan suslemeye başladığında, artık ış ış- ten geçmıştı Onder ınandırıcılıgını yıtırmış, partı de kıtlelerın gozunde Ataturk un değıl Baykal'ın partısı olmuştu Kışıye bağlılık, ılkelere bağlılığın onune geçınce de.. genel sekreter genel başkan yardımcısı grup baş- kanvekılı duzeyındekı ısımler bıle, şapkalannı alıp par- tıyı terk etmeye başladılar • • • Baykal nıçın "ıkmcı kez" kazandı'? Ulke sorunlarına "ınandıncı" çozumler onerdığı ıçın mı 9 Partıye, yapısı ve ıdeolojısı ıle "tutarlıhk" kazan- dırma ıstencını ortaya koyduğu ıçın mı'? Kımlığını ve umudunu yıtırmış bırtabana, "nef'bır kımlık sozu ver- dığı ıçın m^ Hayır' Karşısındakıler kendısındendahafazlayıpranmışol- duklan ıçın Kemalıstler dağınık ve Soysal gonulsuz olduğu ıçın Ve orgut -buyuk olçude- kendı arkadaş- larınca oluşturulduğu ıçın Sayın Baykal'ın Sayın Çiller e karşı tavn olumludur; lyı bır başlangıçtır Ama etkısı geçıcıdır CHP'nın so- runu "oncfer"sorunu değıl, "/f/m///c"sorunudur l "Tutar- lılığını" ve dolayısıyla "ınandıncılığınryenıden kazan- ma sorunudur' Mal sağlam olmalı kı, reklamın gucu ve satıcının ye- teneğı ışe yarayabılsın 1 AÇIK TEŞEKKÜR! Ikı haftadır yuzlerce bınlerce kışıye nasıl teşekkurede- ceğımı duşunuyorum Kaza anında yardım elını uzatanlar Yunak Devlet Hastanesı nde bır şeyler yapmak ıçın çırpınanlar Kı- mısı yakınlardan, kımısı ta Ankara'dan duyup da yetı- şenler Bayındır Tıp Merkezı so- rumlu ve çahşanlannın can- kurtaranın Yunak'a varma- sı ıle başlayan ve hıç eksıl- meyen "sıcak" ılgısı Ront- gen salonunda bekleyen, hayatta ılk kez karşılaştığım Sayın Sağhk Bakanı Benı getıren cankurtara- nı hastane kapısında bek- leyen, telefon eden, zıyare- tıme gelen, Nilgün 'u omuz- lannda taşıyan, zaman za- man sert ya da yumuşak eleştırmış olduğum, farklı sıyasal çızgılerden sıyaset ve devlet adamlan Acımı, koşelerınde yada sayfalarında -buyuk bırdu- yarlılıkla- gunlerce payla- şan ve mılyonlann paylaş- masına aracılık eden, kımı- sını sadece ısımlennden ta- nıdığım. kımısı çızgı olarak karşımda olan gazetecıler, yazarlar Uyesı olmaktan mutluluk duyduğum Cum- huriyet aılesı Nılgun'u sonsuzluğa yol- cu ederken aramızda ola- bılmek ıçın, kımısı uzak ul- kelerden kımısı uzak kent- lerden gelen, kımısını yıl- lardır gormedığım yakın dostlar O'nun yaşam ve sevgı dolu yuzunu bır kez gordukten sonra, bellekle. rınden sılemeyen uzak dostlar Ve çoğunun adlarını bıle bılme'dığım, hayatta hıç gormedığım, kımısı yuzler- ce kımısı bınlerce kılomet- re uzakta, gozyaşlannı te- lefon telgraf, faks ya da gazete ılanlanyla ulaştıran, hastanenın kapısında sa- atlerce bekleyen zıyaret defterını ımzalamakla ye- tınmek zorunda kalan, sa- yısız "ınsan"/ar Sadece Turk Eğıtım ı/akfı aracılığı ıle cenazeye ) ollanan çelenk sayısı 133... Hangısıne nasıl teşek- kur edeyım? Tumunu bırast-ust sıra- tamasına nasıl koyayım^ Buna hakkım var mı9 Bır devlet buyuğunun -ozel ka- lemınce kartı ılıştırılmış- çı- çeğını, hastane kapısında saatlerce bekleyen, "ısım- sız dosf'un gozyaşlarının onune nasıl geçıreyım?11 Herkese sonsuz teşek- kurler1 Nılgun'un yaşamı boyun- ca etrafına saçtığı sevgı kadar teşekkurler' Sağolun' YA2TCIOĞLU TEKSTIL Tal (0-212) 522 88 64 IST
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle