25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EYLUL 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Fransa'da seçimler • P\RİS(Cumhuriyet)- Fransa'da milletvekilı ara seçimlerinın 2. ve son turu>la, senatonun üçte birinı oluşturan 117 parlamentenn seçimı bugün \apılıyor. lzmir doğumlu Edouard Balladur ile eski üç bakanının bu akşam milletvekili seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Fransa'da milletvekilleri iki turlu dar bölge çoğunluk sistemine göre seçiliyor. Öte yandan, senatonun 117 üyeli bir bölümü de bugün seçiliyor. Burada uygulanan seçim sistemine göre parlamenterlenn üçte biri üç yılda bir yenıleniyor. Bu kez seçime 696 aday katılıyor. Sağ partilerin çoğunluğa sahip olduklan senatoda. bu kezki üçte birlik yenılenmeden sonra göze carpıcı bir sonuç beklenmiyor. Awacs uçağı ı: 24 oluduştu: • ANCHORAGE(AA)- ABD Hava Kuvvetleri'ne aıt bir Awacs uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu uçakta bulunan 24 mürettebatın tümünün öldüğü bildınldı. Elmendorf hava üssûnden açıklama yapan sözcü Jerry Brown, kurtarma çalışmalan sonunda uçak enkazından 22 kişinin cesedinın çıkanldığını. kalan 2 kişinin hayatından ümitlerini kestiklenni belirterek "Yaşayan olmadığından eminız" dedi. Italya'dan BM'ye öneri • NEWYORK(AA)- ttalya'nın. BM Güvenlik Konseyi'nin üye sayısının 15'ten 25'e yükseltilmesi amacıy la bir öneri hazırladığı açıklandı Italya'nın BM Daımi Temsılcısı ve Güvenlik Konseyı Dönem Başkanı Paolo Fulcı, bu önerinın aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 43 ülke tarafindan desteklendiğinı bildırdı. ttalyan önerisi kabul edildiği takdirde daimı olmayan üyelerin bölgelere göre dağılımı da şöyleolacak: 10 ülke Afrika-Asya grubundan 4 ülke Latin Amerika grubundan, 4 ülke Batı Avrupa grubundan. 2 ülke Doğu Avrupa grubundan. Türkiye, Batı Avrupa grubunda yer alıyor. Talebanlar, Heran aldı • TAHRAN (AA) - Aşın Dincı Öğrenciler Hareketi'ne bağlı Talebanlar, Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat kentini ele geçirdiler. Herat kentinın Taleban hareketi üyelerince ele geçırilmesi, kentte bürolan bulunan uluslararası kuruluşlann temsilcilen tarafından doğrulandı. Tahran'daki Afgan kaynaklan, Herat kentinin İasa süren çatışmadan sonra Talebanlar tarafından ele geçinldiğini. ancak kent dışında daha yoğun çarpışmalann meydana geldiğını bildirdiler. Bosııa için nıekik cüplomasisi• Bosna Temas Grubu'nun katılımıyla Müslüman, Sırp ve Hırvat dışişleri bakanlan arasında salı günü gerçekleştirilecek zirve öncesinde diplomatik temaslar yoğunlaştı. Dış Haberier Servisi - Bosna-Hersek'te üç buçuk yıldır süren savaşı sona er- dirmek için düzenlenen diplomatik temaslar en üst düzeye ulaştı. Bosna'da savaşan tarafla- nn siyası temsilcilen; ABD, NATO ve Birleşmış Millet- ler'e bağlı diplomatlann da katılımıyla iyice yoğunla- şan dıplomasi trafıği içeri- sinde soruna biran önce çö- züm bulunması için temas- larda bulunuyorlar. Bu çerçeve içerisinde dün gerçekleştirilen görüş- melerde ABD Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Rkhard Holbrooke, BM Genel Sek- reten Butros Gali ile bir araya gelirken Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman. Zagreb'de Bosna Hersek Devlet Başkanı AKa İzzetbegovic'le buluştu. Hırvat, Boşnak ve Yenı Yugoslavya dışişleri bakan- lannın Bosna Temas Gru- bu üyesi Fransa, Ingiltere. Almanya, ABD ve Rus- ya'nın da katılımıyla salı günü yapacaklan toplantı öncesinde gerçekleştinlen temaslann toplantının gün- dem maddelerini belirle- meye yönelik olduğu bildi- riliyor. BM Genel Kunılu top- lantılanna katılmak üzere ABD'de bulunan Bosna- Hersek Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey, ABD Dışişleri Bakanı Wır- ren Christopher ile yaptığı görüşmenin ardından Bos- na'da ateşkesin sağlanması için başkent Saraybos- na'nın dış dünyaya tama- men açılması ve kentteki tüm kurumlann faaliyete geçmesi gerektiğini söyle- di. Hükümet birliklerinin elinde bulunan Gorazde'ye giden yolun da tamamen açılmasını isteyen Sacirbey aynca Bosnalı Sırplar tara- fından Banja Luka'dan sü- rülen Hırvat ve Müslüman- lann kente dönmelerine izin verilmesi ve Banja Lu- ka'daki Sırp kuvvetlerinin de tamamen silahsızlandı- nlması gerektiğini belirtti. Clinton jyimser Öte yandan ABD Başka- nı BiHCHnton. Bosna'da ba- nşın "Daha önce hiç olma- dığı kadar yakın" olduğu- nu, ancak hala çözülmesi gereken bazı önemli sorun- lann bulunduğunu söyledi. Bosna-Hersek'te banşın sağlanması umudu en çok mülteci dunımuna düşen yüz binlerce Müslüman ve Sırpı ilgilendiriyor. Can kaybı yok Sırp topçusu Zenica 'yı vurdu Dış Haberier Servisi- Birleşmiş Milletler (BM) Banş GücCTne bağlı Türk birlikleri- nin görev yen olan ve Bosna'nın orta kesi- minde bulunan Zenica'ya Bosnalı Sırplar tarafından top saldınsı düzenlendiğı bildı- nldı. Kent merkezinde bulunan Intemational Oteli yakınına üç top mermisinın düştüğü- nü belirten Reuters ajansı olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Muham- med Şakirbey de haberi dogrulayarak Sırp- lan kınadı. Bosna radyosunun haberine gö- re Şakirbey saldın üzenne BM Güvenlik Konseyı'ne bir mektup göndererek Bosna- lı Sırplann hükümet kuvvetlen denetimın- deki Zenica kentıne 4 top mermisı attıkla- nnı belirtti. Kentin çatışma hatlan içerisin- de yeralmaması nedenıyle Bosnalı Sırplar tarafından askeri hedef olarak değerlendiril- mesinın olanaksız olduğunu öne süren Şa- kirbey, Sırp yöneticılerin bir kez daha banş istemediklenni gösterdiklerini söyledi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, Bosna'nın ku- zeybatısında Hırvat ve Bosna hükümet bır- lıklerine karşı saldın başlatan Bosnalı Sırp- lann, kaybettikleri topraklann bir kısmını gen aldıklannı bildirdi. BM yetkilileri. Bos- nalı Sırplann Banja Luka yolu üzerindekı Mrkonjic Grada ve Sanski Most kasabala- nnı ele geçirdiklerini kaydettiler. Bosnalı Sırplar, önceki gün Hırvat birlik- lerinin Sanski Most ve Bosanski Novi'den geri çekıldiklerini ve Bosna hükümet birlik- lerinin de Sanski Most'tan püskürtüldüğü- nü öne sürmüşlerdı. îsrail ve FKÖ arasındaki banş süreci için büyük önem taşıyan konuda anlaşma yakın Batı Şeria için luııııtlu bekleyiş • ABD Dışişleri Bakanhğı tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın önümüzdeki perşembe Beyaz Saray'da imzalanabileceği belirtildi. Dış Haberler Servisi - Batı Şe- ria'da özerkhk konusunda bir anlaş- maya varmak için belirledikleri ta- rihi önceki gün bir kez daha ertele- mek zorunda kalan Îsrail ve FKÖ heyetleri dün kalan pürüzleri hallet- mek için yeniden bir araya geldi. Taraflar banş süreci için büyük önem taşıyan Batı Şeria konusun- da her an bir anlaşmaya vanlabile- ceğinı vurgularken, îsrail polisi ba- nşa karşı olan Filistınli aşın dinci gruplann olası saldırılanna karşı güvenlik tedbırlerini arttırdı. îsrail Dışişlen Bakanı Şimon Pe- res ile FKO lıderi Yaser Arafat'm bir haftadır maraton görüşmeler sürdürdüğü Mısır'ın Kızıldeniz kı- yısındaki Teba kentindeki otelde heyecanla beklenen anlaşmanm açıklanacagı an için tüm hazırlık- lann tamamlandığı bildirildi. Şimon Peres, dün Israıl radyosu- na yaptığı açıklamada, "Bir anlaş- maya çok yakınız" dedi. Anlaşma- nm birkaç saat ıçinde gerçekleşme- si olasılığının çok yüksek olması- na karşın Peres'in bu kez çok kesin konuşmaktan çekindiği gözlendi. Yaz başından bu yana ertelenen anlaşmanm önceki gün gerçekleş- tırileceğine neredeyse kesin gözüy- le bakılıyordu. Ancak taraflar son anda anlaşmaya vanlamadığını açıklamışlardı. FKÖ lıderi Arafat ise gazetecile- re yaptığı açıklamada, El Halil ken- tiyle ilgıli sorunun hemen hemen çözüldüğünü bıldırdi. Arafat. geli- nın noktadan sonra artık konunun detaylandınlmasının gerekli olma- dığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, anlaşmanm önümüzdeki perşembe günü Beyaz Saray'da imzalanabileceği belirtil- di. Dışişleri Bakanhğı'ndan bir yet- kili tarafından yapılan açıklamada, "izlenimimiz taraflann bir anlaş- maya çok yakın olduğu yoiunda" diye konuştu. Önceki gün yapılması beklenen anlaşmanm ertelenmesi üzerine FKÖ sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da özerkli- gin Filistin Özerk Yönetimi'ne devredilmesi konusunda cuma gü- nü yapılması planlanan anlaşma- nın gecikmesinin nedenlerini şöy- le sıralanmıştı: "lsrail'de bulunan 6 bin Filisrin- li esirin somnu çözüme kavuşturut- malı, Filistin yönefimindeki Batı Şe- ria'daki Eriha bölgesinn sınırlan belirlenmeli. FKÖ anlaşması imza- landıktan sonra El Halil'in duru- munu tam olarak gösteren bir ha- rita çıkmah. özerklik anlaşmasının adli eki tamamlanmalı, îsrail ve FKÖ hukukçulan. 400 sayfadan fazla olan özerkliğin genişletilmesi anlaşmalannı ve ekierini satır satır okumalılar ve ekteki her haritayı incetemetiler." Sözcü MaruaneKa- nafani. ancak bu anlaşmazlıklar çö- züme kavuşturuldugunda tsrail ve FKÖ'nün özerklik anlaşmasını pa- rafe edebilecekJenni belirtmişti. İsrail'in Batı Şeria'dan çekilme süreci Kent merkezindeld Yahudi bötoesi Yahudi yerieşim merkezleri (Doğu Kudüs hariç) Geri (A^ çekilmenin tamamlandığı bölge Kasım seçimlerine 'fft kadar geri çekilinecek bölgeler Görûşme harici tutulan bölgeler îran ve Suriye KJrak için yeniden devrede • Dublin'i sabote eden Iran ve Suriye, Kuzey Irak Kürt grubu liderlerini ağırlarken KDP'den bir heyet Ankara'ya geldi. LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANKARA -Kuzey Irak Kürt gruplannı uzlaştınnak için yapılan ikinci Dublin zir- vesinin başansızlıkla sonuçlanmasından sonımlu tutulan Iran ve Suriye, Kürt lider- lenni ayn ayn ağırlıyor. Agustos sonlann- dan bu yana terör örgütü PKK'nin saldın- lanna uğrayan Kürdistan Demokratik Par- tısfnden (KD) bir heyet ıse Ankara'ya gel- di. Heyetın, PKK saldmlanna karşı Tür- kiye'nın daha fazla yardım yapması iste- minı iletmesi bekJeniyor. KDP yetkilileri, PKK'nin, Türkiye sınınna yakın bölgeler- de saldınlannı yoğunlaştırdığını da söyle- diler. Türkiye'nin tahsis ettiği bir uçakla Nu- saybin'e gelip oradan Şam'a giden Kürdis- tan Yurtsever Birliği (KYB) lıderi Celal Talabani'nın geçen 10 eylülde Suriye'de terör örgütünün lideri AbduUah Ocalan'ın yanı sıra Iran ve Sunyelı yetkilılerle bir araya geldiği yolundaki haberlenn ardın- dan, KYB liderinin planlanan Ankara zi- yaretinin iptal edildiği bildirildi. Talabani İran'da Dublin toplantısının başansızlıkla so- nuçlanmasının ardından Iran ve Suri- ye'nin. Kürt liderleri ile ayn ayn görüşme- İere başlaması "Her iki ülkenin de aktif olarak yeniden devreye girdiği yorumlan- na neden oldu. Uzun bir süre kaldığı Şam'dan Ürdün'e gideceğıni açıklayan Ta- labani. Amman yerine iki gün önce Iran'a gitti Talabani'nın gerçekte Amman'ı ziyaret etmeyı planlamadığını savunan kaynaklar. Cumhuriyet'e yaptıklan değerlendirme- de U KYB liderinin, Dublin toplanbsınm sabote edilmesi ve KDP'ye yönelik PKK saldınlannın örgütlenmesi amacını taşı- \an Suriye zry-arctini örtbas etmek için Am- man'ı bâhane ettiği" yolundaki haberleri de kanıtladığına dıkkat çektıler. 11 eylülde Dublin'de görüşmeler devam ederken Suriye'ye giden Talabani"nin. Şam'ın talimatları doğrultusunda KYB heyetinin Dublin görüşmelerinde uzlaş- maz tutum almasını sağladığı beljrtiltyor. Geçen pazar günü ise Kürdistan De- mokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Bar- zani'nin lran'ın Urumiye kentinde bizzat Iran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ile görüştüğü de öğrenildi. Barzanı'nin zi- yaretini tamamladığı Iran'a bu kez iki gün önce Talabani gittı. lran'ın, şu anda aralannda ateşkes de- vam eden Kuzey Irak Kürt gruplannı uz- laştırma ginşimleri sonuçsuz kalmıştı. Bölge dışında ABD'nin arabuluculuğun- da Kuzey Irak sorununa çözüm bulunma- sından rahatsız olan lran'ın, Dublin'in ba- şansızlığa uğramasının ardından Kürt li- derlenni ağirlayarak, yeniden inisıyatif al- maya çalıştığı belırtıliyor. Suriye, Talabani 'nin fran'a gitmesinden sonra, şu anda Barzanı liderliğindeki KDP'den bir heyeh ağırlıyor. Ankara'daki KDP yetkilileri, KDP heyetinin Şam'da Devlet Başkanı Yardımıcısı Abdülhalim Haddam ile de biraraya geleceğıni belir- terek "Komşu Ulkelerden uzak kalamayız. Suriye'nin de, Dublin toplantısından duy- duğıi endişesini gidermemiz gerckjvor" de- diler. PKK'nin siyasi bir parti olduğunu belir- terek Ankara'yı önemli ölçüde rahatsız eden KYB heyeti; Dublin toplantısında, agustos başında yine aynı kentte yapılan ilk toplantıda alınan kararlann dışına çıka- rak yeni taleplerle gelmıştı. SEA GARDEN Sonba Bodrum'da buluşu arla Güneşin parlak ışıklannı, sonbahann hüzünlü güzelliğine bağlay yazuı son günlerini, Sea Garden'ın büyülü atmosferinde geçirmek isteyenler için son fırsat. Çift kişilik odalarda kişi bası yanm pansiyon, günlük Bu yazı unutamayacaksınız... RczcrvasyonlariBiz İçin Bodrıım Tel: (2521 3«8 90 15 (20 Hal) Fak* (252) 3«* N 4S İstanbul Tel: 1212) 231 «1 veya seyıhat »centtniz ASSOS HOTEL NAZLIHAN Cunu-Pazar (2 Gece): Standart odada 2.150.000 TL. Bilkonsuz ön odada 2.350.000 TL. Balkonluönodada 2.750.000 TL. Pazar-Cuma (5Gece): SUndart odada 5.4M.000 TL. İki kişilik odayı paylaşan 1 kişi yanm pansiyon Otel Disco'suna giriş ve . birinci yerli içki ücretsiz İSTANBUL İRTtBAT BÜROSl: Tel.:» 212 2S0 94 45 - 250 71 99 OTEL Tri.:0M6 721 70M HUZURU VE DİNAMİZMİ BİR ARADA, MEVSİMLERE BAĞLI KALMADAN YAŞAMAK İSTERSENİZ AFRODİT TATİL KÖYÜ'NDE BİR MEKÂNINIZOLSUN! AFROPtf TATÎL KÖYCTnün ALTINOLUICtâ 'insan'a ve 'çevre'ye dost tesıslerinde, do$a ve tarihle \ç ıçe, her türlü konfora sahip evlerde, yiiksek oksıjen ıçeren tertemiz bir hava soluyup, E^e'nın bu sirin yöresınde yasama ayrıcalı^ını kuşaktan kuşağa sürdürmek ıster mısıniz? Evet dıyor5anız, bizı hemen arayın! DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1995/504 Davacı Ahmet Kaqjat vekili tarafından davalılar Ko- lağası Mustafa Ağa Cemal, Emır Hüseyın, tsmaıl Kar- pat, Ayşe Bardakçı, Nurver Egürel, Mesut Karpat. Bay- ram Karpat aleyhıne mahkememızde açılan ışbu ortak- lığın gıderilmesı davasının yapılan açık yargılamasında venlen ara karar geregınce; Davalılardan Emır Hüseyın oğlu Mehmet kızı Ayşe ve Kolağası Mustafa oğlu Cemal. tüm aramalararağmenbu- lunamadığından duruşma günü olan 26 10.1995 günü teblığ yenne geçmek üzere ilandir Basın: 41877 T A T İ L KÖYÜ Aymtılı &ıl^ı Içn TEL. 0266. 37& 53 SO/3 FAKS O.266. 37Ö 52 22 10670 ALT1NOLLK - &ALKE5İR ESKtŞEHİR ASLtYE 4. HUKUK MAHKEMESt Sayı: 1995/535 Esas 1995'611 Karar Davacı Hüseyin Katı tarafından davalı nüfus müdürlügü aleyhıne açılan soyadı düzeltimı davasının yapılan açık yar- gılaması sonunda, Davanın kabulü ile. Trabzon ılı Köprübaşı ılçesı Çifteköprü Köyü cilt: 006/02 sayfa: 75, kütük: 60'ta nüfusa kayıtlı Mustafa ve Fatma oğlu 1953 doğumlu Hüseyın'ın nüfus kütüğünde Katı olan soyadının Kadı olarak dü- zeltimıne karar verilmiştır. llan olunur. Basın: 42084
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle