23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 MART1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Troyka: İnsan haklarına duyarlıyız • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Türîciye ve AvrupaBirligi(AB) arasında 6 martta imzalanan gümrük bırliğı karannda öngörülen "Türkiye ile siyasi diyaloğun geliştirilmesi" hedefi doğrultusundaki ilk adım, AB Troykası'nın Ankara'daki toplantisıyla dün atıldı. AB Dönem Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Avrupa kamuoyunun insan haklanna duyarlılıgına dikkat çekerek, Başbakan Tansu Çiller tarafından vaadcdilen demokratikleşme hedeflerinin bir an önce yaşama geçmesini umduklannı söyledi. Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın konuk bakanlara Kuze> Irak'taki harekatın kapsamınin ve süresinın sınırlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Itinazma ret • STRASBOURG (AA)- Avrupa tnsan Hakları Mahkemesi'ndedün yapılan duruşmada, Türkiye'nin itirazlan kabul edilmedı ve Rum vatandaşı Titina Loizidou'nun, Türkiye aleyhıne yaptığı başvurunun incelenmesi kararlaştınldı. Bayan Loizidou, 1989yılındabir grup Rum kadınla birlikte Kıbns'ta Yeşil Hat boyunca yaptıklan gösteriden sonra, tampon bölgeyi zorla geçtikleri için KKTC poüsi tarafından bir süre gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Türklene yeni saldın • SINGEN(AA)- Almanya'nın Konstanz kenti yakınlanndakı Smgen kasabasında polis. Türk kuruluşlanna saldın planlayan ıki PKK yanlısını yakaladı. Polis, bu şahıslann otomobillerinde yaptığı aramada molotof kokteyli buldu. Kostanz savcılığı. Stuttgart bölgesinde ikamet eden ve Singen'de kundaklama eylemleri planlayan 26 ve 28 yaşlanndaki bölücü terör örgürü yandaşlan hakkında tutuklama karan çıkardı. Polis, yakalanan bu iki kişinın Sıngen kentinde 11 Ağustos 1994'te camınin kundaklanması olayıyla ilişkleri olup olmadığının henüz belirlenmediğini kaydetti. Baü Avrupa'da havadöndü• Kuzey Irak harekâtı konusunda Fransa Dışişleri Bakanı Juppe'den sonra Almanya Dışişleri Bakanı Kinkel de denn kaygılan olduğunu belirtti. Fransız Le Figaro gazetesinde Türkiye aleyhinde çok sert bir yazı çıktı. Dış Haberler Servisi - Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Kuzey Irak operasyonu kar- şısında ilk günler temkinli tavır sergileyerek "bekle gör" politıkası izleyen Batı Avrupa ülkeleri, tutumlan- nı değiştirerek operasyonu giderek daha sert biçimde eleştirmeye başladılar. BBC BBC radyosu, dün sabah 09.00 haberlerinde Kuzey Irak operasyonuna ilk sıra- yı verdi. Radyo haberine "Avrupa'da Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonuna tepkiler arnyor" tumcesiy- le başladı. BBC, Avrupa Birliği ül- kelerinin Kuzey Irak'ta in- san haklannın ihlal edilme- sınden, sıvillere zarar gel- mesinden ve Irak'ın toprak bütünlüğünün çiğnenme- sinden kaygı duyduklannı belirtti. Almanya Harekâtın ilk iki günü temkinli bir tutum takınan Almanya, operasyona karşı tavır aldı. Troyka (Üçlü toplantı) toplantısı ıçin Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı KJaus Kinkel önce- ki akşam Bonn'dan hareket etmeden önce yaptığı açık- lamada harekat hakkında •*derin kaygriarT bulundu- ğunu söyledi. Kinkel şöyle devam etti: "Türkiye, PKK'nin terör eylemlerine karşı güvenliğini korumak zorunda olduğunu belirtti. Ama Türkiye'nin Kuzey Irak harekâtı bizde derin ka\gı yarattL Kürt sorunu için askeriçözüm değiL siya- si ve vasal çözüm aranmab- dır."" Fransa Paris muhabirimiz Mişel Perlman'ın haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'nin salı akşamı Türkiye'nin Kuzey Irak ha- rekatını kınamasının ardın- dan dün de ülkenin önde ge- len gazetelerinden Le Figa- ro'da Türkiye aleyhine çok sert bir yazı çıktı. Genel Ya- yın Yönetmeni Franz-Oli- vier Giesbert imzalı yorum- da, Kuzey Irak'taki operas- yon "hemen hemen eksiksiz bir cinayet" olarak nitelen- di. Yazıda "yürekleri sızlat- nıası gereken bu durumun. Kürtter'in medyalardan iyi yararlanma>ı beceremedik- leri için me>dana geldiği id- dia edikU." Gazete. "bun- dan örürii, Kürtier'in, ses- sizlik içinde, kameralardan uzak, katledildikk'rini" ıle- ri sürdü. Yorumda aynca "Türk ordusunun, Türkiye'nin devlet teröriine karşüık ve- ren, terörist örgüt PKK is- yancılanyla çarpıştığT be- lirtildi. Sağ eğilimli gazete, yo- rumunu şöyle tamamlıyor: "Türkiye'nin bir tercih im- kânı vanü: Ya bir demokra- si olup Avrupa Birliği'ne ka- nlmak ya da Osmanh Im- paratoriuğu nostaljisi için- de geçmişine dönmek. Gö- rünüşe göreTürkiye tercihi- ni > apmak üzeredir. Bu ter- cih Kürtter'in taühstzliğiyö- nünde." Madam Mitterrand Fransa Cumhurbaşkanf nın eşi DanieBe Mitterrand Washington'da Amerikan Kongresi'nde yaptığı ko- nuşmada Kuzey Irak hare- kâtını kınayarak harekâtı sert biçimde kınamayan dünya kamuoyunu suçladı. Madam Mitterrand "Kuzey Irak'taki katfiamı kim dur- durmaya çahşü" dedi. Yunanistan Yunanıstan dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü Konstan- tinos Bikas, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak harekâtına AB'nin doğru- dan müdahale etmesini iste- di. Bikas, dün düzenlediği basın toplantısında "Bölge- de güvenlik ve istikran et- kiliyebilecek olaylan izli- yoruz. Bu bölgeye dahil bir ülke olarak AB'nin duruma derhal müdahale etmesi gerektiğine inanı- yoruz" dedı. WASflINGTON ILIMLI ABD'nin desteği sürüyor Kuzey Irak'taki operasyon sırasında önemli miktarda silah \e cephane ele geçihldi. (Fotoğraf. RIZA EZER) Harekâta gümrük birliği gölgesi • AB, Türk ordusunun Kuzey Irak'tan bir an önce geri çekilmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Juppe, gümrük birliği'nin tehlikeye girebileceğini ima etti. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) ile yaptıgı ilk siyasi diyalog toplantısında, Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin (TSK). PKK yuvalarını temizlemek için Ku- zey Irak'a sürdürdüğü harekâtı ağırlıklı olarak ele alındı. AB Dönem Başkanı Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe. Troyka top- lantısı sonunda düzenlenen basın toplantısında, TSK'nin bölgeden bir an önce geri çekilmesı gerek- tiğini açıkladı. Juppe. Kuzey Irak harekatının Gümrük Birli- ğı'ni tehlikeye sokabileceğini ima etti. Juppe. Kuzey Irak'taki geliş- meleri dikkatle izlediklerini be- lirterek. Türkiye'nin kendi gü- venliğini sağiama hakkına sahip' olduğunu, ancak hiçbir devlet otoritesinin bulunmadığı bir böl- gede harekât düzenlediğini anımsatarak, sivil halkın zarar görmesinden endişe duyulduğu- nu belirtti. Juppe, harekâtın ne zaman biteceğinin önemli oldu- ğuna dikkat çekerek, operasyo- nun biran önce tamamlanarak, askerlerin geri çekileceğini um- duklannı da kaydetti. Juppe, Gü- neydoğu sorununa da yalnızca askeri değil idari ve sosyal çö- zümler getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Juppe, Kuzey Irak harekâtı yü- zünden, gümrük birliği karannm örneğin yann Avrupa Parlamen- tosu'nun önüne gelmesi halinde onaylanmayacağuu da dile getir- dı. AB'ninjarekat konusundaki eleştırilerine tepki veren Ânkara ise, toplantıda "Madem Sad- dam'a Kuzey Iraklı Kürtler ile uzlaşması yollannı kapatıyorsu- nuz, madem bizim harekatımızı eleştiriyorsunuz, o zaman bir uluslararası kurulus bölgedeki otorite boşluğunu tesis etsin"öne- nsini getırdı. Türkiye, TSK, Kuzey Irak ha- rekâtına sert tepki gösteren AB'ye, Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu ülkede durumun normale dönmesi için "birlikte hareket edelim" mesajını verdi. Ankara. aynı girişimi ABD ile de yapmaya hazırlanıyor. Türki- ye'nin çabalannın, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile Kuzey Irak Kürtleri arasında di- yalog yollannı kesen ABD ve Avrupa ülkelerjnin. Kürt liderje- nni Bağdat yönetimiyle temasa zorlamalanyla başanya ulaşabi- leceğine dikkat çekildi. Irak so- rununun çözümünde. Türki- ye'nin sınırötesi harekâtına des- tek veren ABD'nin "kilit ülke" oldugunun ihmal edilmemesi ge- rektiği vurgulandı. Cumhuriyet'e bilgi veren ABD yetkilileri, VVashington'un Devlet Başkanı Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak yönetimi ile gizli bir diplomasi yürüttüğü yo- lundaki senaryoların "masal- dan" öteye gidemeyeceğini bil- dirdiler. Türkiye son 2 yıldır, bir yan- dan Irak ile diyaîoğu geliştirir- ken, diğer yandan da gerek ABD, gerekse Batılı ülkeler nez- dinde Irak'ın parçalanmışlığı so- rununa siyasi çözüm bulunması için yoğun diplomatik çaba har- cadı. Ancak bu çabalar, başta ABD'nin "Saddam gitmeden Kürtler ve Bağdat yönetimi ara- sında diyalog olmaz" diyen ABD'nin agırlığını koyması so- nucu çözülemedi. Cumhuriyet'in telefonla gö- rüştügü ABD yetkilileri, Bağdat yönetimi ile gizli bir diplomasi içine girmelerinın söz konusu olamayacağımn altını çizdi. FUATKOZLUKLU VVASHINGTON - ABD yönetimi, Türkiye'nin Ku- zey Irak'ta PKK'yi hedef alan askeri operasyonuna tam destekvermekten kaçm- makla birlikte Ankara'nın amacını anlayışla karşılayan bir politika izlemeyi sürdü- rüyor. Beyaz Saray, kongreden gelen bazı eleştirilere verdi- gi yanıtta, "Hukukçular da buoperasyonun uluslararası \asalara ay kın olmadığı yo- İunda görüş açıkbyor. V'öne- tim olarakTürkiye'nin terör örgürü PKK saldınlanna karşı başlattığı sınır ötesi ha- rekaü ve .Amerikan silahlan- nuı buoperasyonda kullanıl- masuıı uluslararası hukuk kurallan çerçevesinde doğru buluyoruz" görüşünü savun- du. " Beyaz Saray, Dışişleri Ba- kanı ve Pentagon (Savunma Bakanlığı), operasyonun başlamasından bugüne dek yaptıklan açıklamalarla Tür- kiye'nin askeri harekâtına "suurlı 00113»" kaydıyla des- tek vermeyi sürdürüyorlar. Clinton yönetimi, Anka- ra'nın operasyonun hedefle- ri ve sınırlan konusunda ver- diği taahhüdleri yerine geti- receği inancında. Ancak si- villere zarar verilmesi ve bölgede konuşlanılması du- rumunda söz konusu deste- ğin çekileceğinin de en yet- kili ağızlar tarafından Arîka- ra'ya iletildigı kaydedildi. Dışişleri Bakanhgı Sözcü- sü David Johnson, PKK'nin B Ü Y Ü K İ N D İ R İ M D E V A M E D İ Y O R 4.794.OOOTL S A B İ T F İ Y A T G A R A N T İ L İ F İ Y A T E S I D I R TOFASIH SI ÖIBİT 8«Bn 10W0n UMSI 18MSI 2 4 M * aB26Q0O 413D30OC 29 9S3 000 7? '98000 ; 6000 '6765.000 »Ç'3000 26054.000 20664000 15.508000 [ 13015000 İO9O30OO 2&C7000 -^»K0OO;IO9S3-0OOl 742S.oq06.OSO.000 İ79İ000 26026000 141.01^000 3 42.329000 27 631 D00 2' 23115000 82W6000 54 676 000 42 «4000 UfRl ımLt ı2B026000 M5857000M 64J1İÛ0O 41 309000 ,26 965 0 g3510O0' 15475000 94A510O3 U406000 49027X0 47149000. 3077&000 15843600C, 51)98000'.3^216000, ^ 6 000,24002.000 20388000 177B00O0 915000ı 1634200C '3BC2OO0 ' 1 563000 80660001 6427000 5064000 001000 24009 000 120384000 387000, !6 143.000 1347OOX 11336000 7892.000 6^272000 Î5 3M0O0 27404000 24U11J00 j ia.O6.000 tX939000 9007000 2Î37VO0C 99895000 59271 000 , 465640001 33606000 26Q2>000 ; 22,098000 I | J ! 96.384000 69 720000 44780000 | 29231 000 23 184000'17500000 ' 14 602.0001 12.230000 '5C475O00 48626000 ?9JS490O0 j 16.775İX30 12289000 6^55.0001 6J99000j 5378.000 9 122000104 387000 68.826000 ,54070J0O 39024000 181,100310000180960000 51 999 000 I 33 »44000 26922000 74734000 \S6Jtö 000,34429 000 19480000 14270000 X47V000^164190XI 76759000 T B V M l ! " 872000, 90 291 000157993000 ,l9t874OCo! 629730001 38387000 I 3C61«000|'O^51 000 IO5464-0OC B5 120000 60 303000 İ3522.000 21725000.159150O0 1817110001 50 366000 36 199000 2 0 * 1 000'• 15-003-000 | KjAMOOO \ tXI 000 000 j 256KO0D 2Bu305.000 2' 365 000 | 1?827 30222000 25 66000C 2' M200D 20 321 000. 16-05a.OOO 9 93i 0 0 0 7 895000 33706 000.28618 0 22 663.000 18910000 t Ç79 000 . 8.805.000 56.849.000 141XO9000 3' 775-000 , 26978.000 11935000 6 566000 RENAULTTBÜll n—UMİ TMt •tn 76 386 00O 6145: 1 95NtecW"95 4UnU âMtl 8 MSI 10 BOtTl4 VS\ 18 22J77O0O 79 491 00^52411 000J41 175000 29 717000 23015X0 9 540 000116 633 000 25 848 000! 20 501 000 İ5474000 133.060000) 42 996.00O] 26 218 00o| 14834 00o| 10867000 7565000 24957QXj 89 455000J58 98' OOOJ 46 336 000, 33 442 000 25 699 000 85.961 OOOt 69 379000 44 561 000İ29 088 0O0j 23 071 000 17 414 000 İ49739.000J 036*0001 29504OOOİ166930001 12229000 85'3OOO 6 766 000.5 352000 I7288-000İ 241 I2912OO0İ10817OO0 6 012 000 4 756 000 21 989000'18 717000 14 530 000 12 ! 73 000 8X8790001 67699C00 43 482 000 28 384 000, 225'2 000 16 992000 14 17» OOOıll 878 000 144.112000 47216.000 28789000 16289000i 11 932000 ftJUI { ['Î6214000 İ219B57O0O 7 55Z00O45 214000I 32632000 25 272 00012' 457000,18 26400O 66-787 000 52 469 000' 37 868 000 50 459 000 32 938 000 26125000 131 344000 86.599 000 29 327 000.24 900 000! I89O300O 13847000 68 033 000 49 101 000 101 867 000- 65 42B 000 427O90O0 33 874 000 25 569 000 21 334 000 7104603043320000 24510000 17 955 000, 2 499 0001 9934000 785800C 55 163OOOİ02304000180371 000 »006000,44 923 0O0|3a 141 000 32 466 000 149 103000120 34C 000, 77 293000150 454.000 25»727aod B3 9X00O( 51 176.000J28 955 000 | 33 79*000* i 12027450001 ,7 00016. 8 X 7 0001 6602000 5222000 19719000 16453000 9 440 000 7 662000 027 000)32.286 000 017 0001X205 000125 203 00021 '15OO0 21 2'1 000 14 766000 11 736 OOOİ 9 28300C ,60 341 ooo;39 389 000 31241 000 23 581000 [39952000;72 604000, 16559 0O0 11 526 000 45 284 000 35 071 OO0J29 776 000p5 346 000 9 6760tt>|l64&4 000 9 162 000| 7 247 000 Ç O K K I S A B İ R S Ü R E İ Ç İ N / JET FA, yoğuntalebiIcarşılamak için, bûyük indirimlerfe devIbfoş-Renouh kamponyaynı sürdürijyor / Oomobil sahibi yaptığı lâşi sayısı 50.000'E DOĞRU hızb yaklaşırker, her tülü (edaldığa karianan JET Pfc, bu bnpanyayı do indiridi fiyoiarla sizleresuraıa karan aldı. Çûnldt ^ RA, sizleri ımrilaioa otomobil sahİH yapmayD karadı. / S<2 değerii doslionno, böyiesine böyük avantajlorla kazandvmayı ilb edinen F FA, 21 kflmponyayagosterdiğiniz; yapıyor ve fırsatı yokalamonıza imkan lanıyor. ^ Çok tosa birsüreiçin.» İmfirimli fiyatiaria son fvsat.. Bu defa lcogrnıayaL» DİÖfft MODfLLIR İÇİN $U»ELlRİMIZOlN •İLOİ AlAftİLİKSİNİZ. A Ç t K L A M A L A R : 1 - K-amoanyaya natılmak ıçm saOece paşmatı yatiTnaıız yeteriıdır 2 - Otomobıle aıt tüm v^gıie ile piau satıiamaz kaydı v« tahsılat masrafian, tesiımattan ûnce atır.ır s - Kamoanya 1 Nısaı ^995 s j r u sor,a srecek o*uo öu sure teesmUMe uatıttnavacaöıı •- OtomobtHetın tesiıma yen Adı EvTol - Dojjum ymn VB yılı K A S t t . K A T U A C A K S I N I Z Peşmab JET PAnın şubetertne bızzal yatvp ffT^aiay^&iTs-ntz 4CT P* şubeiennın bulunmackOı bu ılden müracaai edıyorsanız peşınatı JET M'run If BAHKAH Batmmmem ŞakOTl 222X40 numaralı hesabma havate etSnn Havale dekortfu ve başvuru fcmnnu JET PA Genef Merkezıran0 ( 2 1 ^ 211 7 4 4 9 nolu fakana geçebrtır veya A K ile JET Pft SMAJ OnDHLeri ÛBETIM vt H U A M J M U LTD. i senetier ajre Son *3hhrr l t gûnK*fftece*tır L adresıne göndefe^tırstnız Bu durunvja v^zieyne v Babo ad. Pe>ır>otın yottığı wbe İŞ BANKASI Twcıh ottfğınız oto«tobtl Renkl«r 1 — 2 3 Pe*toot mtktorı Toluul »ayın Bu kompanyoyo yukanda balirtiUn fıyotior ve farttoHa kahlmak istryorum Tanh / . . . / I 9 9 5 Imza * sen* Msne '&&» 15 R İSTIIIIIL / liciıiiıkiı: 01212)274 74 44-298 57 51 Ilıiki|: 0 (216) 418 61 61 (4 hat) lıkırki|: 0 (212) 571 81 39 - 571 80 99 Ptlıil : 0 <216) 390 72 05 • 354 97 75 t l U R l 0 (312) 468 05 60- 467 90 34 İ Z I İ I I S 1 2 3 2 ) 4 6 3 SO 0 0 K O C A E L İ 0 , 2 6 2 ) 3 2 4 7 9 6 5 - 3 2 2 7 2 8 0 B A L I K E S İ R 0 ( 2 E 6 t 2 4 3 6 2 6 2 I İ R F E Z ( l n l l l i j t ) 0 | 2 6 6 ) 4 2 2 2 5 0 0 A D M t 0 1 3 2 2 ) 4 5 7 5 4 7 0 - 4 5 4 1 2 5 5 J E T P t ' D A 0 R 6 A M İ Z A S T 0 N Ü C R E T İ « U I I İ Z / M Z t R S Ü I L E R İ H l Z H E T i N l Z O E T İ Z 2 3 . K a m p a n y a / 1 N i s a n S o n G ü n Irak topraklanndan Türki- ye'ye karşı saldınlarda bu- lunması nedenıyle Anka- ra'nın yasal olarak kendirii koruma hakkını yerine getir- diğini yineledi. Sözcü •'Bir ülkenin komşu ülkeden gelen bu tür saldınlar için kullanıl- masını önlemegücü yoksa ve- ya bunu istemhorsa, ozaman sakunya ugravan ülke ken- dini korur. Kuşkusuz öz sa- vunma hakkı gerekli >e ugra- nılan saldıny la ölçiilü olarak kullanılmaİKİır"dedı. Graham Fuller Öte yandan. eski CIA yet- kilisi ve Ortadoğu uzmanı Graham Fuller, Kuzey Irak bölgesinin halkının uluslara- rası hukuk kurallanna göre yönetilmediğine dikkat çe- İcerek "Türkiye'nin hareka- tı da uluslararası hukuk ku- rallanna uygun düşüyor" dedi. Amerika'nın Sesi Rad- yosu'nun habenne göre Ful- ler, devletler hukukunun ön- gördüğü egemenlik haklan- nın da Kuzey Irak'ta geçerli olmadıgına dikkat çekti. Fuller, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta giriştiği asken ope- rasyonunun amacını "Anka- ra kuzey Irak'ta özerk bir Kürt böigesi kunılmasının Türkh'e'deki aynlıkçı Kürt- lere cesaret verdiği görüşün- de. Bu çerçevede Kuzey Irak'ta operasyon gerçekleş- tirfliyor* 1 dedi. Fuller. Türkiye'nin PKK'nin genlla faaliyetlen- ne son verme isteğınin ABD tarafından anlayışla karşılan- dığını hatırlattı. Irak'ın tepkisi ABD'ye yöneldi • Irak Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği harekat, 'ABD'nin Türkiye üzerinden bölgeye müdahalesi' olarak değerlendirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk Silahlı Kuv- vetleri'nin (TSK) hafta ba- şında, PKK yuvalannı te- mizlemek için Kuzey Irak'a başlattığı en geniş çaplı harekâtın üzerinden üç gün geçtikten sonra sus- kunluğunu bozan Irak hü- kümeti, Ankara'ya eleştiri dozunu ağırlaştırmazken ABD'yi hedef aldı. Irak'ın egemenliğinin ih- lal edildiği gerekçesiyle son venlmesini istediği ha- rekâtı protesto eden Bağ- dat, sınırötesi operasyonu "ABD'nin Türkiye üzerin- den bölgeye müdahale- si"olarak değerlendirdi. Irak hükümet açıklama- sında Türkiye protesto edi- lirken, "hem Irak, hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden sorunların ve özerk bölgede bulunan Kürt halkının çektiği sıkın- rdann temelindeki nedenin, Amerikan yönetiminin böl- ge işlerine karışmasından ve olağandtşı durum yarat- mak arzusundan kaynak- landığı*' vurgulandı. Irak'ın, bu açıklamayla, aynı zamanda, ABD ve tn- cirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün bölgedeki etkismin AKKA sürmesine tepkisini dile getirdiğine dikkat çekildi. Irak'ın Ankara Büyükel- çiliği'nden dün yapılan açıklamada, Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü'nün TSK'nin Kuzey Irak'ta 40 kilometre kadar içeri gırdi- ğini belırterek, şu değer- lendirmeyi yaptığı bıldiril- di: Sözcü Irak'ın Türkiye tarafından cereyan eden bu harekatı Irak'ın egemenli- ğini ve toprak bütünlüğünü ihlal sayarak protesto etti- ğini ve üzüntüİenni belirtti. Aynca hem Irak, hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bu sorunların ve özerk bölgede bulunan Kürt halkının çektiği sıkın- tılann temelindeki nedenin, Amerikan yönetiminin böl- ge işlerine karışmasından ve olağandışı durum yarat- mak arzusundan kaynak- landığını vurguladı. Sözcü, bundan dolayı Irak'ın Türk birliklerinin geri çekilmesi- ni istediğini ve aynı zaman- da lrak'ın egemenliği, gü- venliği ve bölgedeki istik- rann sağlanabilmesi için bu Amerikan müdahalesinin sona ermesinin gerektiğini belirtti. Rusya Tiflis'in silahlanna kondu MOSKOVA (AA) - Rus- ya Savunma Bakanı Pavel Graçov, Avrupa'da Kon- vansiyonel Kuvvetler An- laşması gereği. Gürcis- tan'ın sahip olduğu silah kotalanndan bir bölümünü Rusya'ya devretmeyi kabul ettiğini açıkladı. Gürcistan'daki temaslan- nı önceki tamamlayarak Ermenistan'a geçen Gra- çov, Tiflis'te çok olumlu görüşmeler yaptığını söyle- di. Gürcistan ile. "AKKA Kotaları Hakkında Proto- kolü" parafe etriklerinı be- lirten Graçov, "Bu dökü- man, Gürcistan'ın anlaşma gereği sahip olduğu silah kotalarının bir bölümünü Rusya'ya devretmesini ön- görüyor" dedi. Bu protokol gereği, Gür- cistan topraklanndaki silah limitlerinden bir bölümünü Rusya kullanabilecek. Bu ülkede kurulması ön- görülen Rus üslerini de ele alarak, Devlet Başkanla- n'nın imzalayacaklan ön belgeleri hazırladıklarını belirten Graçov. "Bu belge ile askeri üslerin statüsü be- lirleniyor" dıye konuştu. Rusya bu ülkenin Türki- ye sınırları yakınlarında, iki üs şemsiyesi altında dört bölgede asker ve silah bulundurmayı planlıyor. Hazırlanan belgelere son şekillerinin verilmesi son- rasında devlet başkanları- nın imzalaması, parlamen- to tarafından da onaylan- ması gerekiyor. Ancak Gürcistan muhalefeti, ha- zırlanan ön anlaşmaları şiddetle eleştirdı. Beş mu- halefet partısi adına yapı- lan açıklamada, "Rusya ile tüm anlaşmalar ve mutaba- katlar iptal edilmelidir" denıldi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle