25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 MART 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA 11 Tefc 0.212.512 05 05 h b : 0.212^13 90 91 PlevneKahramanıGaziTansu Paşa aşbakan Tansu Çiller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta başlattığı operasyonu, Plevne'den sonra en büyük kara harekatı olarak tanımlayıp, bir kez daha "gaf tarihi"ne geçti... Çöküntü halindeki Osmanlı'nın, 93 Harbi'nde Ruslara karşı Plevne'deki savunması ile Kuzey Irak'taki operas- yon arasında bir ilişki kurmak, aslında herkese nasip olmaz! Istanbul'daki Gaziosmanpaşa olaylarından hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nın Kuzey Irak'ta başlattığı operasyonla Plev- ne'nin ne ilgisi var demeyin... Var, çünkü... Plevne savunmasında Osmanlı kuvvetlerinin başında Gazi Osman Paşa vardı! Gaziosmanpaşa olayları ve Plev- ne'deki Gazi Osman Paşa... Ama, Ulusal Kurtuluş Savaşı'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ne buûuysa evtne taştcfe! Bunu hep yapıyor!? H alk, basına güvenmiyor... Gü- vensizliğin nedeni araştırılın- ca, temelde, yalan haber yatı- yor. Yalan haber, zaman za- man insanların yaşamlarını allak bullak ediyor, hatta söndürüyor. Kimi zaman da kitleleri etkilıyor... Türkiye'de yalan haberin önde gelen temsılcisi olarak Meydan gazetesınin genel yayın yönetmenı Rahmi Turan biliniyor... Turan, kafasından uydura- rak, olayları çarptırarak, gazetecilık yapmasıyla tanınıyor... Gaziosmanpaşa olayları sırasında Rahmi Turan, Gazi Mahallesi'nde çe- kilmiş bir fotoğrafın altına "Küçük AJi, yağmalanan dükkanda ne bulduysa evine taşıdı" başhğını atarak yalan ha- ber yazmaktan sakınmıyor. Ancak, adı belki de Ali olmayan bu çocuğun aılesi, yalan haberi gördüğü halde hakkını aramaktan sakınıyor... Gazi Mahallesi'nde cemevindekilerin ve Hacı Bektaş Veli Kültür Demeği yö- neticilerinm söylediğıne göre, çocuğun babası, "başımıza bela gelir" dıyerek gerçeği açıklamaktan korkuyor. Aile, kimliğini açıklayarak gazeteye-maze- teye çıkmak istemıyor... ' O halde Rahmi Turan iyi yapıyor! öte yandan, "yağmalama olayfna karıştığı bildirilen çocukla ilgili olarak polis soruşturma başlatmryor, 18 ya- şından küçük bir "zanlı"nın fotoğrafı yiizü açıkyayımlandığı için savcılık iş- lemyapmıyor... Çünkü Rahmi Turan bunu hep yapı- yor! Met Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Merdiven çıktıkça basamaklan daralır. komutasında kazanılmış zaferleri unu- tup, çökmekte olan Osmanlı'nın boz- gunlannı günümüze taşımak için insa- nın ya Amerikalı olması gerek ya da Tansu Çiller... Öte yandan, Gaziosmanpaşa olay- lannda halkın askerlere gösterdiği ilgi- yi polise göstermemesinı demokrasi açısından kaygı verici bir gelişme ola- rak değerlendiren Tansu Çiller'ın bu bağlamda Kuzey Irak'ta başlatılan as- keri operasyonla Plevne savunmasını eşdeğer tutması çok daha vahim olsa gerek... Evet Gazi Osman Paşa, her ne ka- dar "Plevne Kahramanı" olarak anılı- yorsa da, beş aylık savunmanın so- nunda Plevne düşmüş ve Rus kuvvet- leri Istanbul'un burnunun dibine kadar gelip Yeşilköy'de ünlü Ayastefanos anıtını dikmişti! Osmanlı, Ayastefa- nos'ta Ruslarlayaptığı anlaşma ile Bal- kanlar'dan çıkmıştı... Ardından Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan bağımsızlık kazanmış, Bosna-Hersek Avusturya'ya verilmiş- ti... Devreye Ingiltere girmiş ve Rusya'ya karşı Osmanlı'yı himaye etmek üzere Kıbns'ı istemişti. FransaTunus'u almış, Italya Trablusgarp'a elkoymuştu... Osmanlı Sultanı ILAbdülhamit de Meclis-i Mebusan'ı kapatarak Kanun- u Esasi'yi askıya almış ve I.Meşrutiyet dönemini sona erdirerek istibdat döne- mini başlatmıştı... Osmanlı'nın borçlarına karşılık Dü- yun-u Umumiye kurulmuştu... Gazi Osman Paşa'ya gelince... Plev- ne Kahramanı iken Yıldız Sarayı'na mabeyin müşiri yapılmıştı... Tansu Çiller, Plevne'ye özenmeden önce, daha dikkatli konuşmaya özen gösterse iyi olur! Ben her gün fukaralaşıyorum Sakıp Sabancı Bu ûUcEt>c , DEMOK.RASİ PTT Genel Müdürü'nün imzası onunda konu anlaşıldı... Uy- gunsuz tayinlerden, usulsüz ihalelere kadar gündeme ge- tirilen onca olay karşısında PTT'dekı duyarsızlığın nedeni anlaşıl- dı... Meğer. PTT Genel Müdürü Veli Bet- temir'ın imzasının geçerlilığı yokmuş! Anımsarsanız aylar önce. emekli posta müdürlerınden Cengiz Kızıl- sencer'in kızı Nilüfer Ertürkün, yük- sek okul mezunu olmadığı halde mü- dür yapılarak Sağlık ve Sosyal Işler Müdürlüğü'ne tedvtren atandığını yaz- mıştık... Bu uygunsuz atamayı düzelt- mek üzere, Genel MüdürVeli Bettemir ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Atak ın imzasını taşıyan 16.1.1995 ta- rihli yazı ile Nilüfer Ertürk görevinden alınarak yerine Fahrettin Engin geti- rildi... Ne kı, Istanbul Anadolu Yakası Telefon Başrnüdüru Gülümser Sun- gar, bu yazıyı işlemekoyacağına çek- mecesine koydu... Genel Müdür imzasını taşıyan bir ya- zı iki aydır çekmecede durduğuna gö- re Bettemir'in ne denli "yetkili" ve "et- kili" olduğunu varın siz düşünün... Okullarda 'demokrasf dersi ğitim-Sen, üyelerinden 20 mart pazartesi günü yakalan- na "Banşa ve Demokrasiye Evet, Katiiamlara Hayır" ko- kartı takarak sınıflara girmesirii ve öğ- rencilere banşı, kardeşliği, demokrası- yi anlatmalarını istemişti... Kınkkale Muhıddin Ardahan llkoku- lu öğretmenlerınden Dönsel Şahin de böyleyaptı... Yakasında kokart daha sınıfa girme- mışti ki, öğretmenler odasına önce mü- dür yardımcısı Ahmet Avcı, daha son- ra müdür Mümtaz Ünal ve öteki yar- dımcısı Ahmet Koç girerek, kokartı çı- kartmasını istediler... Çıkartmadı... Sı- nıfa girerken mudür yardımcılan yolu- nu kestı ama başaramadı. Derse baş- larken, üçu bırden sınıfı bastı! Öğretmeni kolundan tutup, çekişti- rerek dışarı çıkarttılar... Koridora öteki öğretmenler de çıktı... Öğrenciler içer- de kaldı. Müdür, "Seni sınıfa sokmuyo- rum, derse müdür yardımcısı girecek" dedi. Öğretmen, birfırsatını buluptek- rar sınıfına girdi... Müdür ve yardımcı- ları da peşinden... Ama bu kez sıralara oturdular. Öğret- meni susturdular. Öğrenciler böylece barış, kardeşlik ve demokrasi üzerine "pratik" eğitim gördükten sonra sıra "teorf'yegeldi. Okul yöneticileri neyin ne olduğunu şöyle anlattı: "Öğretmeniniz PKK'li... Bölücü... Aievilerı kışkırtıyor... Yakasındakı kağıt- ta 'PPK'ye evet' yazıyor. Sizin beynini- zi yıkıyor. PKK'liyim dese polisler gö- türecek, onun için demokrasi, insan haklan diye sizi kandırıyor..." Öğrencfter, "Ama" diyerek öğret- menlerinı savunacak olunca da müdür yardımcısı masaya yumruğunu vura- rak, "ders"i en demokratik şekilde bi- tirdi! Aynı gün Samsun 19 Mayıs Lise- si'nde de müdür Rasim Akın, yakası- na "Demokrasiye Evet" kokartı taktığı ve öteki öğetmenlere de takmalarını önerdiği için gerekli "demokratik giri- şim"lerde bulunarak edebiyat öğret- meni Muhsin Çuğu'dan yazılı ifadesi- nı istedi. Yine aynı gün Içel Milli Eğitim Müdü- rü Metin Memiş teftiş soruşturma ku- rulunun "telefon zinciri" ile sağladığı istihbarata dayanarak okullara şu du- yuruyu yaptı: "Derslerde Istanbul olaylan, demok- rasi ve yaşam haklan üzerinde durula- cağı ve bu konunun ders defterine ya- zılacağı, aynca teneffüste öğretmen- lere açıklama yapılacağı duyumları alınmıştır. Bu durumun yasalara aykın olduğu- nun öğretmenlere bildirilmesi istenmiş- tir. Bilgilerinizi ricaederim." Rica ne demek... Emirlerinizolur... Hele Ankara'dan emredilsin, deftere yazmayı bırakın, kitaplardan bile "de- mokrasi"nin kökünü kazırtar! Biz bugünlere nasıl geldik? tatürkçü Düşünce Derneği Is- tanbul Şubesi'nın kamuoyu- na birduyurusu var... Gazios- manpaşa olaylan üzerine "Biz bu filmi daha önce seyretmiştik" di- yenlere, olaylar için "Güdümlü bir kış- kırtmadır, oyuna gelınmemelidir" di- yenlere "Evet, doğru söylüyorsunuz, ama" diyerek "Biz bu günlere nasıl gel- dik"i hatırlatıyorlar: "Köy Enstitülerini kapatarak, öğ- retim biıiiği yasasını hiçe sayarak, 83 bin camiye karşılık 476 bin çocu- ğumuzu imam okullarında okuta- rak, laik yaşam biçimini din düş- manlığı sanarak, ulusçuluğu ırkçılık ya da mikromilliyetçilikle kanştıra- rak, halkçılığı 'ılımlı toplumculuk' anlayışından soyutlayıp kasten baş- ka ideolojilere kanştırarak, devrim- ciliği emperyalizmin günümüzdeki adı 'yeni dünya düzeni' hayranlığı ile bağdaştırarak, devletçiliği bir ke- nara itip IMF ve Dünya Bankası re- çeteleriyle dış borcu ulusal gelirin yüzde 60'ını bulmuş bir ülkenin kal- kınabileceğini bekleyerek, ulusal gelirin yüzde 32'sinin çalışan nüfu- sun yüzde 1.5'unun elinde toplandı- ğı bir ülkede toplumsal adaletin ger- çekleşeceğini umarak..." Atatürkçü Düşünce Derneği Istan- bul Şubesi, bu arada gençlere birçağ- rıda bulunuyor, "Gün, Atatürkçü dü- şünce doğrultusunda birleşme günü- dür" diyor. Alarko Holding'in BOezikçi ÇiflBiğî için projesi ne? ç gündür bu köşeden, Alarko Holding'e bağlı Yıltaş Yıldız "uristik Tesisleri A.Ş.'nin, Or- man Fakültesi'nce "Araştırma v e Uygulama Ormanf olarak kullanılan Blezikçi Çittliği'ndeki 4 milyon metre- Korelik oinan alanına ilişkin açtığı da- x/ada taraflann görüşlerini yansıttık... Bu arada, dava dilekçesinin yanısıra Btlezikçi Çiftliği'ne yönelik projelerini <je öğrerrnek istediğimız Alarko Hol- <jng'in patronlanndan ishak Alaton'a «j aşmak mümkün olmadı. Alator. ortağı Üzeyir Garih'in bir •yandan pevre ahlakı konulu sempoz- "Vjmda fîaket almasını ve öte yandan ca BüyiKçekmece Gölü havazasında konut insaatı yapmalarını eleştiren gö- rjşe karsı. bizim inşaat alanını gezme- mizi istedi. Bu konuda da proje sorum- lulanndan birini özel olarak görevlendir- di. Fakat, kendisinin toplantı ve gezileri bitmediği için bir türlü bir araya gelıp Alaton'la Büyükçekmece Gölü havza- sındaki inşaat alanını gezemedik. Büyükçekmece Gölü havzasındaki ınşaatlardan sorumlu olduğunu söyle- yen Harun Morenoya. bu gezinti sı- rasında Bilezikçi Çıftliği'ni de görüşe- ceğimizi bildirmemize karşın, Ala- ton'dan henüz bir yanıt alamadık. Alaton görüşlerini yazılı biidirmek is- terse, kendisine yönelteceğimiz soru, "Bilezikçi Çiftliği'ndeki 4 milyon metre- kare orman alanının mülkıyetinı üzeri- nize geçırirsenız, buraya yönelik proje- niz nedir, 22 bin konut yapmayı plan- ladığınız söyleniyor, doğru mu?" idi... Yanıtını bekl'ıyoruz... Öte yandan, Ankara'dan Kırsal Çev- re ve Oımancılık Sorunları Araştırma Derneği Başkanı Doç.Dr. Yücel Çağ- lar, Bilezikçi Çıftliği konusunda bir açıklama yaparak şöyle dedi: "Yetişmesi, bakılması ve korunması için hiçbir düzeyde emek harcamayan- ların 'devlet ormanı' sayılan alantan herhangi bir yolla ele geçirmek, şimdi- lerdeki moda söyleyiş biçimiyle 'özel- leştirmek' çabası içinde olanların cüret- leri karşısında artık şaşırmıyoruz, ama kızıyoruz. Ormanlar ve orman işletmeciliği ko- nusunda o denli bilgisizler ki, bu yak- laşımları ancak 'cahil cesareti' olarak nitelenebilir." KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK ÇİZGİLÎK KÂMİL MASARACI ö BULUT BEBEKISLRAYÇIFTÇI TARİHTE BUGÜNMt MTAZ ARIKA* 24 Mart SONU1959 'û4 8USÜN, /XAK, '6 PAKTt'NPAN RE£MEN AYÜtLPI... 1955 'TB ILJC KBZ TVRKİYE İLE IKAtc JHSAS/NM İMZALAAIAN ANTIAŞMA, DAHA SOM- RA İN6İLTEJZErİRAN VE PACJSmN V/V KATTLMASIYİA SeVffCS 14/fTİ. ABO'NİN YOĞUM ETKl VeKATtU&YLA OLUÇTVeULMAYA ÇAUŞtLAklSUOBGAAlİ2A£>OkJ, TS£»7D* SAVUfJAM *U/£{JLUÇIA& ABASfUÛAkJ BA6 lANTtYf SAĞLAYtP, ZlMClRİM EKStk. HAUtASItJf TAA4AM LrmCAKTI/. AHCAJC,IHAK, K£ALUK. YONETlMıNİN DEVBİtMESMS SONUÇLAAJAN A£Z£&7 DA£B£DE*J SOKJ/BA, BU ORGANIZASYONPAN AYSIUAJCA, M&&EZ AMICARA 'YA ALINACAK; TÜIİKIY€, lUGıLT&SEj/ZAH VE PA&S7AN '/N OLUŞni£DUĞU KURULUÇUM AOI DA *CENTO"Ç/VieeıZ£ZrA.MnAÇUA O PEĞİîeCEKTİ. CBAJW, 19^3'DA Sağda, Ctıtfo '«an itntolû SÖYLEŞİ ve İMZA "Günümüzde Mizah ve Komedi" Katılanlar: MÜJDAT GEZEN MERT ALİ BAŞARIR CİHAN DEMİRCİ 25 Mart 1995 C.tesi (Yann) Saat: 16.00 Hatay Restoran - Bostancı r ı I- İ l I I I i I I I I I I I İ t £JLA.t.I J,JLO VCNİ DUNVH DUZCNİ v« ~ TÜRKSOLU sunanProf.Dr. Mümtaz Soysal 24 Mart Cuma Saat: 16.30 Mecidiyeköy Kültür Merkezi Konferans Salonu Düzenleyen ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ Tel& Fax:(0212)272 62 18 Not: Konferans herkesin katılımına açıktır. -ı I - I I I i I I İ î I i I I i I I J B A N K A S I T A S T31ARISBANK GAYRİMENKLL SATIŞ ILANI N Bankamıza aıt. aşagıda dokumu venlcn larlalar behrtılen muhammcn bedeller üzennden açık arttırma suretıyle satılacaktır î i(s tm Tahı hM ftr* JıCOÜ Itl] T«tn; ifflta» ncoa .y?ı; [JHMM-U as s»r, 2- Bankamıza aıt İ£mır ılı. Narlıbahte ılçesı. Gûzelbahçe Mahallesı, la- A3 pafta. 4029 parselde kayıtlı 2Ş95 m^ büyüklugünJe sanayı ımarlı arsa \e üzerındekı yakla^ık 10(10 tn*- kapalı alanı olan ımalathane bınası 4.500.000 000 -TL muhammen bedelle: 3- Yınc bankamıza aıt Istanbul ılı. Emınönü ılçesı. Çelebıoglu Mahallesı. Yenı Camı Caddc^ No l 11 Sultanhan^am adrcsındekı. 33 pafta. 392 ada. 2 parselde 128.50 m~ parsel de 128 50 m- ^sahalı arsa üzennde yaklaşık 40'ar m^ bodium zemın \e ara kat ile 93"er nT- lık 3 normal kattan oluşan toplam 400 m^'lık kapalı alana sahıp kâgır ışhanı vakfındakı gayrımenkul 40.000 000 000 -TL muhammen bedelle açık arttırma Miretıyle satılacaktır 4- Bınnct gavrımenkul ıçın ıhale 30 03.1995 günu. saat 14.00-14.30 arası. ıkıncı gayrımenkul ıçın ıhale aynı gün :>aat 15 00-15.30. üçüncügayn- mcnkul ıçın ıhale yıne a\nı gün 16 00-16 30 arası Mıllı "\\din Bankası TAŞ Tarişbank Genel Müdürlûk bınasının 7 katında >apılacaktır. 5- lhaleye ıştırak edecek olanların ıhale saatınden önee muhammen bedelın O o5'ı nı&petınde temınat yanrmalan gerekmektsdır. 6- Bankamız 2886 sayılı Devlet Ihale Yasasfna tabı değıldır. lhaleyı yapıp yapmamakta \e dıledıgine ıhale etmekte serbesttır Bu nedenle ış>u açık arttırma gayrımenkulün muvakkat ıhalesı anlamında olup. banka yöne- tım kurulunun onayının alınmasıyla kesınlık kazanacaktır. Şartname mesaı saatlen dahıhnde Genel Müdüriük Levazım İnşaat Servısı'nden temvn edılır Milli A>dın Bankjsı TAŞ Tartşhank Genel MidfirİDjû Ie\azım İnşaat Stoisi Şair Ejref Buharı .VI Izmlr Tel: 0-232- 445 00 23 INTERMEZZO 4 yaşında yuvaya giden çocukla ilgilenecek ve ev işlerine yardımcı olacak yatılı, bekar bayan aranıyor. Üniversite öğrencisi de olabilir. (Akşam saatlerinde telefon 249 23 18; Salı: leı ZAFER YURTSEVEN'1 Cuma ve Cumartesi: »a ATIKH0CA ie Klısık / urk Muztğı ZAFER m l$aqlaıras "LATİFE GEÇKİN" Asmalı Mescıt No 17 Tünel Rez Tel. 293 28 68 Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, sigorta kartımı ve kredi kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. SELAHİİLDAŞ ISTANBUL FİLM FESTİVALJ BİLETİ İLE GELEN SİNEMA SEVERLERE ÖZEL İNDİRİM UYGULAMAKTAYIZ. Tel: 251 00 00 Fax: 252 75 80 NUSAYBtN KADASTRO HÂKİMLİĞt'NDEN I%5ı57 Davacılar Şerif Özyıldırım, Abdurrezzak Mungan. Rağda Mungan. Selim Mungan. Halıme Mungan, Kadn Mungan \e Kadriye Mungan tarafından davalı Bahri Al aleyhıne açılan tespite itıraz davasının mahkememızde yapılmakta olan açık yargılamasında: Davacılar mirasçılan Kadriye, Şadiye, Fikret, Kadn. Mchmet Selim. Nüshet. Nezihe. Şukran, Süleyman. Acartekın. Mehınet Selım (A.Rez- zak oğlu). Melahat, Hıkmet. Sevım Mungan ve Fahriye Mungan'a (Yüzçelik) tüm aramalara ragmen adreslerı tespıt edılememiş ve duruşma gününu bıldırir davetıye teblığ edilememış olup yukanda adı geçen davacılar mırasç,ılarının duruşma günü olan 3 4 1995 günü saat W.00'da hazır olmalan ya da kendılerinı bir vekille temsil ettırmelerı aksi halde toplanabılen tüm delıllere göre karar venleceğı hususunda duruşma gününu bildinr davetıye yerine kaim olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın: 12131
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle