23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 MART 1995 CUMA CUMHURtYET SAYFA EKONOMİ AB KOMİSERİ, ÖZEL SEKTÖRÜ BRÜKSEL'E ÇAĞIRDI işadamlan görücüye çıkıyor Alaton: Yanıtiavacağız. ÖZGÜRULUSOY Turk ışadamlan ve burok- ratlanndan oluşan bır heyet. Avrupa Bıriığı (AB) ıle Tür- kiye arasındakı ış olanakla- nnı gelıştırmek ıçın 24 nısan- da Brûksel'e gıdıyor Türkıve ıle AB troykası arasında yapılacak toplantı ıçın Turkıye"ye gelen \B Komısen Hans Van Den Bro- ek ıle göruşen ışadamlan. IK tarafın şırketlennın katılaca- ğı toplantıda taraflar arasın- dakı ış olanaklannm ele ah- nacağını belırttıler Dün, Van Den Broek baş- kanlığındakı altı kışıden olu- şan Brüksel heyetı,resmıol- mayan bır sabah kahvaltısın- da Turk ışadamlanyla bır araya gelerek ış dûnyasının sorunlan ve gûmnık bırlığın- den önce çıkması gereken ya- salar hakkında konuştu AB Turkıye Temsılcısı Mkhael Lakeın de katıldıgi kahval- tıda. Turk ve Avrupalı ışa- damlannı bır araya getırecek toplantının tanhı ve gundemı de saptandı Gündem, iş oianaklan "Türidyefleticaret" çerce- vesınde yapılacak toplantının gündemını "AB ve Türki- ye'deki iş oianaklan" oluştu- ruyor Sabah kahialtısına katılan Alarko Holdıng Yönetım Ku- rulu Eşbaşkanı İshak \laton, toplantı boyunca, Turk ışa- damlannın. Avrupa şırketle- nnın sorulannı yanıtlamaya çalışacağını dıle getırdı tshak Alaton, toplantının bı- rerbuçuk saatlık dört oturumdan oluşaca- ğını ve her oturumda özel bır mevzuun gö- ruşuleceğını kaydettı Toplantıya Alaton'un yanı sıra ışdünya- sından ÎKV Başkanı Sedat \]oğhı,TUSİAD Genel Başkanı HalisKomilLTUSt AD Yük- sek Istışare Konseyı Başkanı FmazBerker ve Turkıye Gıyım Sanayıcılen Demegı Baş- kanı NurGer ın. burokrası kanadından Baş- AJoğhı: Toplanü ohımlu. TigreL, AB'den sorumlu. bakanlık Başdanışmanı ve AB'den sorumlu Büyükelçı Ali Tigrel \ e Büyükelçı Akm Alptunanın katılması bekle- nıyor Dışışlen bakanı olarak Türkıye'yı temsılen kımın katılacağının henüz bellı ol- madığı toplantıya, Belçı- ka'nın bır numaralı şırketı Socıete Generale gıbı onem- lı şırketlenn gelmesı de bek- lenıyor 100'eyakın düzenleme Sabah kahvaltısı sırasında gümruk bırlığı öncesınde 100'e yakın duzenlemenm vapılması gerektığıne dıkkat çekıldığmı kaydeden Alaton, "24 nisanda bir de ne kadar ilerlediğimize bakacakiar, on- lann bürokrasisi hakkında bügi verecekler" dıye konuş- tu Alaton, AB'nın ışadamla- nndan polıtıkacılan harekete geçırmelennı bekledığını de belırttı Alaton, Broek'ın yaptığı konuşmada, 6 rnartta ımzala- nan anlaşmayı heyecanla karşıladığını vurguladığını belırttı Broek'ten kutiama Alaton, Broek'ın, ulaşılan başan ıçın hem Turk tarafını hem kendı teşkılatını kutla- dığını kaydettı Broek "ın, Irak'a duzenle- nen sınırötesı operasyonun, Ankara ıle yapılacak göruş- melerde oncelıklı konuyu oluşturduğunu söyledığı de belırtıldı İK.V Başkanı Sedat Aloglu, sabah kahval- tısı ıçın "Resmi değikli. bilinen meseieteri gö- rüştük. gayet olumlu bır havada geçti" yo- rumunu yaptı Bır saat suren sabah kahvaltısına tshak Alaton. Feyyaz Berker. NurGer. Türk-Hen- kel Genel Muduru Can Paker,Oyak Renault Otomobıl AŞ Genel Mudurü Piere Pouprd katıldı Gümrük birliğine askeri hazırlık K amuoyu, yıne ılk coşkulu saatlenn arkasından duşunmeye başladı Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın Kuzey Irak'ta başiattığı operasyon, beklenen hedefe ulaşacak mı? Terorun koku gerçekten kazınabılecek 1711"? Yoksa hesabı şımdıden yapılmaya başlanan tnlyonlarca lıralık malıyet, yıne 3-5 gunluk bır polıtk şov ugruna mı odenecek' 7 Başbakan Gazıosmanpaşa olayiannı, gumruk bırlığı ıle bağlantılandınp, provokasyonun kaynağının "gûmnık bırtığını çekemeyen dış mıhrâklar" otduğunu soyieyerek sıyası sorumluluktan kaçarken medyadan genış destek gordu Nedense. Kuzey Irak operasyonu ıle gumruk bırlığı surecı arasında bağlantı kuranlann sayıa ıse pek fazla değıl Oysa zamanlama ortuşuyor Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın açıklanan bolgede kalış suresının sonunda, Avrupa Pariamentosu'nun gumruk bırlığı ıle ılgılı karan ortaya çıkacak Avrupa Bırlığı'nın sıyası karar organı olan Avrupa Pariamentosu'nun, gumruk bırlığını onaylamak ıçın yapacağı degerlendırmede temel krrterlenn demokratıkleşme ve ınsan haklan olduğu en yetkılı ağızlardan ılan edıldı 6 martta ımzalanan ve tek taraflı ozven ıçeren metın ıse, hukumetın t gumruk bırlığı konusunda her ne pahasına olursa olsun ne kadar arzulu olduğuriu ortaya koyuyor Bu venler ışığında. yaşanacak gelışmelerle ılgılı ıkı farklı yaklaşımdan soz edılebılır Ilk senaryo oldukça lyımser Belkı Başbakan ın hesaplan da bu yonde Gerçekleşıp, gerçekleşmeyeceğı ıse yaz ayiannda bellı olacak Buna gore, asken operasyonla sınırlarda yaratılan guvenlık bolgesı, Turkıye dekı PKK kaynakh teror hareketlennı engelleyecek Boylece sağlanacak huzur ve guven ortamı, Avrupa'nın Turkıye'den bekledıgı demokratıkleşme duzenlemelennın bahar ve yaz aylannda gerçeklestınlmesını kolaylaştıracak Avrupa Pariamentosu'nun karannın arrfesınde Turk Sılahlı Kuvvetlen de Kuzey Iraktan çekılınce, Avrupa'nın Turkıye'ye "Hayır" dıyecek yuzu kalmayacak. Ikıncı senaryo ıse daha karamsar ve uzun vadelı Gerçekleşme olasılığı yaz aylannda netleşecek Ancak ılk gunierdekı getışmeler, bu senaryonun sınyallennı venyor Özetlemek gerekırse, bu senaryo Kuzey Irak'ta gınşılen operasyonun sert dış tepkıyle karşıtaşması temeltne dayanıyor Nrtekım, Başbakan Tansu Çiller'ın, CNN televızyonunda bunun bır ışgal ve sıvıl halka yonelık bır eytem olmadığını anlatmak zorunda brakılması Batı'nın olaya farklı gozle baktığını ortaya koyuyor Turkıye'ye gumruk bırlığı ıçın açık destek veren Alman Dtşışlen Bakanı Kjnkel'ın, yaptığı "Kaygılıyız" bıçımındekı açıklama, AB'nın de "gumruk bırltğıne asken hazırlık surecı'nı kabul etmeye nıyeöı olmadığını gostenyor Dığer yandan, beklenen asken sonuçlara başlangıç aşamasında ulaşılamaması, ele geçtığı bıldınlen PKK'lı sayısının 200'de kalması ve operasyonun onceden haber alındığı ıddıalannın yoğunlaşması, harekâtn suresı konusunda belırsızlık yaratryor. Bu da Turkıye'ye yonelık dış tepkı tehdıdını arttnyor Bugunku getışrneler ıştğında Kuzey Irak operasyonunun, Avrupa Parlamentosu'ndan 5 ay ıçınde çıkması beklenen sıyası karan olumlu etkılemesı olası gozukmuyor Avrupa Parlamentosu'ndan çıkacak olumsuz ya da şartlı bır karar, 2 ay sonra toplanacak Ortaklık Konseyı'ne de yansıyacak. Zaten, Ortaklık Konseyı'nın ekonomıde yapısal bırtakım değışıklen ongoren teknık koşullann yenne getınlmemesı halınde anlaşmanın yururluk tanhını 7 ay erteleme yetiası var Buna bır de sıyası nedenler eklenınce, gumruk bırlığının kaden 1996'ya sarkacak. Bu durumda, Turkıye'nın sureklı aşınan pazarlık gucu tumuyle ortadan kalkacak Çunkü Turkıye, bu sure ıçınde AB'ye ekonomık uyum çabalannın faturasını odemeye devam edecek ve gumruk bırlığıne bağlanan malı yardım beklentsı vazgeçılmez hale gelecek. Ne ganp bır rastlantıdır kı, Kjbns Rum Kesımı'nın tam uyelık goruşmelennın startının venleceğı, AB Hukumetlerarası Konferans da 1996'da toplanacak. Bugun "KKTC ıçın odun vermedık" dıyenler, gelınen noktada, KKTC'ye ambargo, Rum kesımıne ıse ayncalık ongoren AB dış ticaret polıtıkasına nasd dırenecekler'? Gumruk bırlığı ve berabennde hedeflenen malı desteklerden vazgeçmek pahasına, Rum Kesımı'nın tam uyelıgıne nasıl karşı koyacaklar^ Ya da bu KKTC ıçın, Turk kamuoyuna kabul etnnlemeyen çozumlenn doğal bır gelışımı mı olacak"? Bılemıyoruz Turk ozel sektorunu temsıl eden ısımlerden bın geçen gunlerde eleştın ve kaygılanmızı "Endışe etmeyın Herices buna güvenıp aşın rahatlığa duşmesın dıye soylemıyoruz ama Turkıye sıkıntıya gırerse AB 'den yardım sözu aldık" dıye yanrtladı Tum kozlan AB'ye verdıkten sonra, gelecek yardımın karşılıksız olacağını kım bekleyebılır? AB pazarlık şansını tumuyle yıtırmış bır Turkıye'den ne ıster? Yoksa sız hâlâ gumruk bırlığının bır ekonomık anlaşma olduğunu mu sanıyorsunuz9 • Gümrük birliği beklentisi işyeri fiyatı ve kiralarmı hareketlendirdi Eııılakçı tekstilcideıı lıızh HÜiyAGENÇ Gumrük bırlığı ıle kotala- nn kalkacağı beklentisi, tekstıl ve konfeksıyon sek- törlennm cazıbesını arttınr- ken, bu alanda yatınmlann artacağı umudu başka sek- törlen de harekete geçımıe- ye yettı Pıyasayı canlandır- mak ısteyen emlakçılar, bu- günlerde gumruk bırlığı fir- satını değerlendırmeye çalı- şıyorlar Gazetelere "güm- rûkbiröğinegirmedeflişycri- nizi ayaria>ın" şekhnde ılan- lar \ ermeye başlayan emlak- çılar, bu yolla dövıze endeks- lı emlak fıyatlannı artırmak ıçın fırsat yaratmaya çalışı- yorlar Ulusal Emlakçılık Demek Başkanı Reha Medin, son aylarda yogun bır ış talebı gözlendığını bıldırdı Güm- ruk Bırlığı anfesınde yaban- cı yatınmcılann yatınm planlannı gerçekleştırebıl- mek ıçın merkez ofıs aradık- lannı soyleyen Medın, bu ta- lep artışının kısa vadede em- lak fıyatlannı yükseltebıle- ceğıne dıkkat çektı Gümrük bıriığVne gınşımızın kesın- lık kazanmadığını hatırlatan Medın. "Şu gunlerde nonmal değerinin üzerindepara öde- yerek iş yeri kiraJamak akıl- a bir uygulama otmaz" dedı Tekstıl sektörünün ağırhkta olduğu bölgelerde emlak ta- lebının artması halınde ış merkezı ve plazalann yeter- sız kalacağma değınen Me- dın, mart ayı ıçınde bu bölge- lerde bulunan konutlann bır bölümûnûn boşaltılmaya başlandığını kavdederek. "Imar durumu musart oian binalar, konut sahıpleri tara- findan iş merkezinedonüştü- rülmeye başladılar" dı> e ko- nuştu Medın, şu anda plaza ve ış merkezlenndekı kırala- nn metrekaresı başına 10-15 dolar arasında değıştığını be- lırttı Gumrük bırlığı anfesınde bazı fırmalann tekstıl sektö- runun ağırhkta olduğu semt- lerde en azından bır ofıs aç- ma hazırlığına başladığına değınen tTO Meslek Komı- tesı Başkanı Ce>han Uras, şımdılık emlak sıkıntısı çekı- lecek kadar yoğun bır talep olmadığına dıkkat çektı Uras emlakçılann satışlan artırabılmek ıçın gumrük bır- hğını kozolarak kullandıkla- nnı soyleyen emlakçılann "Tekstil merkezlennin yo- ğunlukta olduğu semüerde kısa bır süre sonra boş iş ye- n bulamayacaksınız^ımajını pekıştırmeye çalıştıklannı ıfade ettı Uras, emlaklara yüksek fıyat bıcılmesı nede- nıyle, ış merkezı ve plazalar- da hâlâ boş dükkânlar bulun- duğuna dıkkat çektı Zeytmbumu, Yenıbosna, Merter ve Osmanbey'de göz- lenen canlılığın. dığer sek- törlenn ağırlıkta bulundugu semtlerde yaşanmadığını be- lırtenemlakçılar, Yenı Bosna ve Merter'de bın metrekare- lık tek katlı bır atölyenın kı- rastnın 3 bın dolar ıle 5 bın Gümrük biıÜğine geçişte cazip sektor olan tekstilin ağırlıkh olduğu bölgeler emlakçılar uıiştahını kabartıyor. dolararasında değıştığını be- lırttıler Gümruk bırhgı oncesmde pıyasayı canlandırmak ve rantını artırmak ısteyen em- lakçılann spekülasyon yap- tıklannı belırten Arslanh OT- me Sanayu Ihracat Mudünı Sadettin Çapaner tekstıl sek- torunun ağırlıklı olduğu bol- gelerde emlak fıyatlannın yüksek olduğunu vurguladı Merter ve Yenıbosna cı vann- da kıralann çok yüksek ol- duğunu behrten Merter Sa- nayıcılen ve Işadamlan Der- neğı Yönetım Kurulu uyesı Metin Aksa. "700 metreka- retik bir katın kiras 10 bin markcrvanııdar 'dedı Aksa, Merter'de 20 metrekarelık ış- yerlennm bıle 2500 mark ol- duğunu söyledı YORUM OZTİN AKGUÇ Dışsaömda Gelişmeler Devlet Istatıstık Enstıtusu'nun (DİE) yapmış oldu- ğu açıklamalara dayanarak 1994 yılında'dış tıcare- tımızde gelışmeier ana hatlan ıle şoyle açıklanabılır: • 1994 yilında dışsatım USD (Amenkan Dolan) ba- zında yuzde 18.0 oranında artmıştır 1993 yılında 15.345 mılyon USD olan dışsatımı- mız, 1994 yılında yuzde 18.0 oranında artışla, 18.106 mılyon USD'ye yukselmıştır. 1994 yılında dışsatım artışında, ıç pazann daralması nedenıyle fırmalann dış pazarlara yonelmelerı, dunya ekonomısının bu- nalımdan çıkmakta oluşu, gelışmış ekonomılerde buyume hızının artması etkılı olmuştur USD'nın dı- ğer guçlu paralar karşısında değer yrtırmesı de USD bazında açıklanan rakamlan bır olçude de olsa abartmaktadır Kuşkusuz USD'nın değer yrtırmesı, can USD değen açıklanan dışsatım tutannın yüksek gozukmesınde bır etkendır • Ana mal gruplan ıtıbanyla dışsatm artış hızlan farklı olup, artış, esas ıtıbanyla sınaı urunlerden kay- naklanmıştır. 1994 yılında, bır oncekı yıla gore sınaı ürünler dış- satımı yuzde 20.7 oranında artarken artış hızı ma- dencılık urunlennde yuzde 14.2, tanm ve hayvana- lık urunlennde yuzde 3.8 oranında otmuştur. Sınaı unjnlerde, dokuma ve gıyım eşyası, demır-çelık, de- n eşya, seramık mamullennde artış dıkkatı çekıcıdır. 1994 yılında sınaı urunler dışsatımının daha hızlı art- ması bır olçude de olsa dışsatımın bıleşımını (kom- pozısyonunu) değıştırmıştır. 1994 yılı rtıbanyla dış- satımın kompozısyonu yuzde 84.9 sınaı urun, yuz- de 13 6 tanm ve hayvancılık ürünü ve yuzde 1 5 ma- dencıhk urunu şeklındedır. • Dışsatımımızın ulke gruplan arasında dağılımı 1994 yılında belırgın bır değışme gostermemıştır OECD ulketennın dışsatımımız ıçındekı pay\, 1993 yılında yuzde 59 0 ıken bu pay 1994 yılında da yuz- de 59 3 olmuştur OECD ulkelen, AT, ETFA (Avrupa Serbest Ticaret Bolgesı Ulkeleri) ve dığer OECD ul- kelen olarak uç alt gruba aynkjığında, 1994 yılında AT ulkelennın dışsatımındakı payı, yuzde 47.5'ten Süzde 45.7'ye genlerken ETFA ülkelennın payı, yuz- lArkosılJ.Soyfada YADAŞ BILGISAYAR VE YAZILIM A.Ş. 31.12.1994 İŞLETME OZET CELİR TABLOSU (BİN Tl) ONCEKİ DONEM CARİ DONEM DENETÇİ RAPORU OZETİ Yadaş Bılgı^var Yazılım \ Ş Genel Kurulu na A BRLTSATIŞUR B SATIŞ İNDİRIMURİ (-) C NETSATIŞLAR D SATIŞLARIN MALIYETİ (-) BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E FAAÜYETGİDERLERİH FAALİYET KARI VEYA ZAkARI F DİCER FAALIYETLERDEN OLAĞAN GEÜR VE KARLAR G DİCER FAALIYETLERDEN OIAĞAN CIDER VE ZARARLAR M H FINANSMAN GıDERLERI H OLACANKARVEYAZARAR I OıACANDıŞ1GELIR VE KARLAR )•- OLAĞANDIŞI GlDtR VE ZARARLAR,-) DONEM KARI VEYA ZARARI K DONEM KARI VERGİ VE DICER YASAL YUKIMLLLUK KARŞ1LIKİARI ı-l DONEM NET KARI VEYA ZARARI 31.12.1993 1 122 327 1 122 327 967 159 155168 -208 206 -53 038 «7X0» -239 622 -638 572 55 777 1 i 55 777 -30 667 25 110 31.12.1994 I 8424 820 8 424 820 -8446 975 22 155 -36145 -58 300 391 668 -636 332 732 22 128 [ 20 704 334156 -97 586 236 5^0 Ortaklığın unvam Sermavesı Faalıyet konusu Denetçı veya denetçılenn adı ve gorev surelerı ortak veya şırkerın personelı olup olmadıklan Katılınan Yonetırr Kurulu ve vapılan Denetleme Kurulu toplantılan sayısı Ortaklık Hesapları detter ve belgelerı uzerınde yapılan ıncelemenın kapsarm hangı Unhlerde mceleme yapıldıgı ve varılan sonuç Yadaş Bılgısayar Yazılım A Ş islanbul 1000000000 Tl Bılgısayar Yazılımı O FarukTURAN 03 06 1994-03 06 1997 Ortak degıl Ahmel Yaşar OZKARADAY1 03 061994 31 12 1994 Ortak degıl 12 Her ayın sonlannda nalol çek senet makbuz sayımı > jpılmtş kayıt ve belgelerı örnelcleme laranmış herhangı bır usulsuzluge rastlanmamıştır 12 deta sayım yapılmış herhangı bır usulsuzluk gorulmemışlır Her avın sonlannda ınceleme yapılmış, tereddul edılen hususlarda mutalaa verılmrş, herhangı bır usukuzluk gorulmemışlır Turk Ticaret Kanunu nun 353 uncu maddesmın bırıncı Ukıasının 3 numaralı bendı gerejınce ortaklık veznesınde yapılan savımların sayısı ve sonuçları Turk Ticaret Kanunu nun 353 uncu maddesının bmncı tıkrasınm 4 numaralı bendı geregınce yapılan ınceleme tarıhlerı ve sonuçlan Intıkal eden şıkavet ve yolsuziuklar ve bunlar hakkında yapılan tşlemler Intıkal etmemrştır Yadaş Bılgısayar Yazılım \Ş nın 01 01 1994 31 12 1994 donemı hesap ve ışlemlennı Turk Ticaret Kanunu ortaklığın esas sozleşmesı ve dığer mevzual ıle genel kabul gormuş muhasebe ılke ve standartlarına gore tncetemış bulunmaktavız Goru}umuze gore ıçerığını benımsedığımız eklı 31 12 1994 tarıhı ıtıbarıvla duzenlenmış bılanço ortaklıÇın anılan tarıhtekı iıalı durumunu 01 01 1994 31 12 1994 donemıne aıt gelır tablosu anılan doneme aıl taaluet sonuçlarını gerçege uvgun ve dojjru olarak van<.ıtmaktadır Bılançonun ve gelır tablosunun onaylanmasını ve Yönetım Kurulu nun aklanmasını onaylannıza arz ederız DtFNOTlAR • EkVergıler - EkorKjmık Den^e Vergısı - Nd Aktıl Vergısı Denetçı O FarukTURAN Denelçı Ahmet Yaşar OZKARADAYI AKTİF IVARLIKLAR) r „ 31.12.1994 İŞLETME ÖZET BILANÇO (BtN TL) 31.12.1994 PASlf (VARLIKLAR) ONCHI DONEM CAtl DONEM A HazırOeSeHer B- Menkul Kwmedw ' MmkulKnmet Oeft» Dıçikıgu ICır M 1 Micak *ne*p R«<iontu M 2 Şuphelı Macjkta KİrşıiıS) -ı 1 AJacak Senetien Renkonlu M 1018300 139169 1 Sloi Degpf Oujukk*j lursıınîı - 2 VmlenSıpanşNıareljn F V :1lara Yavgın InuaAOnantn ••UİMIıTarukkukİjn H- OıferDonpıVarlıidjr 1 MacaiSeialefiltakortu -ı C vUı Dı»jn 3- 4- 3- btırakleıSermavePav [ H D w U ı 6- 8- Ba^lı OtuJdat Sc Paı OeJ. &jş Ka 1- 9- DıjCT^IıCXır»V»lıldır '0- Dı^fi^ılıDuranVırMdırCHDu ICa I 1 Maddı Ouran Varlıkljf 'Boıl 2 Btnkmş Anntsnunlar ı- 3- 4- NUUı Otnuvoı Duran Vjriıkbr I Maddı Olma, an Duan Variıkl^f Bmr I f OzdTutamroTıba.ırlmlir 1 OzetTukenmevcTafaVarhUıı Bn«) 2 Bmkmış Tjkenme Pavün I H Difsn Duran Vadıkljı DfRAN VARUMAR TOPL\\U 13JÜ1 9 342 ı itro 24606! 11WM* 3^,9 3 «39 -10 38" 2 72 2"2 3İ32" 43 499 | 1171JK5 3J13 4443 2.77«.7W 1- ÖSA VMjai YA8AMO ICAYNAKtAK V vulıBaddi B- TıcarıBa,l« BorçSene'lmRreslıonlut C Oıüeı 9m,lx 1 Borç smellen RMîiıonlu ı D Mınjn \vans.âr E Yıll» >avg InşaoüOnanm Haledış F Odenec<lı\^!pvTYukıınJulukief G B«oeG<*<Kji}ilıkİjn •ıjüjmluluk KafŞilıklar 2 Donem Karmın Peşın Oom«ı Vdfi v* 3- KJdem laznmslı (Urşıiıt;, H Gelecel "»(«a M Cri w Gıd Tatukkuk 1 Dıfe'Kısa Vadef Yabancı kjınalıar HİSA VADai YABANC KAYNAKLAR TOPLA.MI II LZL N U D a i y ^BAMCI IMY\^KL^R A \Kı, B O T J I B Tıcın Borclar ! BUK; wkn Reekontu -ı U [>%<Borçar 1 DKSI Bort Senedn Renkot*. ı 0- \lmuı Avansiat E Son,wG«fciU?lıJj*- 2 Chger FJon; vç GKİCT tUiMİdctjn F Getfcek'ı to MCH «Gcf TahakUt G DıgHLnjnVaoelıYabanc Kjvnikljr IZUN VADEli YABANO *Xı ^MtL^R TOPIAMI 11- OZKAYNAIOAR A Odenmş Semuve 1 S«mavc 2 Ooenmemış Semuve B- Sennave Y«iekleTi 1 Hısse Senedı Ihra^ Pnmien ; HseSmed IplalKaHan 3 M D V Ymıdetı Dejerteme Arbşlan 4- blmık- yenıden Defeıieme Artşlan 3- OteetSemuveYedekler C Kar y«Hıen 1 Yasal YedektV 2 Statu Vedekbı 3- Oteganuau ledetder 4 Dtâw Kar YedeUe* 3- OzHFonlar D- Ger^nı^YılbrKarlan F Oonen Nel ICan Zafanl OZX\mi0.<tfTOFVM PASİF lOTUMI ONCBarXINEM 311tl«3 1000.000 ••009 109 931 33 933 3JJ8 3066" IOOOOOO ım 109 93İ 25110 1 !3"0"0 U 37 070 1171J25 CAII DONEM 3112H94 "0 8% 10B3 U48~8 97 586 ıoooıwı 2x109 33.041 8 J J 2 I 3 3İ3 looaoon '009 118 362 236 3İ> 1418 34ı 1 418J45 J o l l 3jl3 ; 13*941 135l>94t 2 7717« DİPNOTU8 1- Nonndl Amorlısman 2- Ek Vergıief 4- Sermavenır 9D 11 T TutuntJİer B ı) Elconomık Den^e VersTO b) Na Akirt Ven;ıs nK^s \ 5 V i titr 5 Fadlıvnt K nu*u BIIRI^ î-PeTwne4 Adedı alYazılım U bMştetım 10 c) Personel f> d) SıMem 6 M7İ m Hızn^ot
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle