24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bireysel kredilerinizle her zaman yanınızda... EMLAK BANKASI " O ı h ı U / f a r Blr Y a f a m I ç i n " Cumhuriyel I ihtiyaçlarınız için I en güvenilir çözüm, Bireysel Krediler... EMLAK BANKASI D a h ı Uygar •! r Y a f a m Jçin ** 71. ¥•. SAYI 25870 /15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YHİtt NADİ (I924-1945J BAŞYAZARI: M f l h MDİ (7945-7997J 24MMT1MİCWU Cfller Çetîn clöııeıııi• Başbakan Tansu Çıller ile CHP lideri Hikmet Çetin, dûn TBMM'de dûzenlenen törende attıklan imzalarla, sağın ve solun en büyûk partilerinin koalisyon ortakhğında üçûncü dönemi başlattılar. • Süleyman Demirel lıderliğindeki DYP ve Erdal Inönü liderliğindeki SHP'nin kurduğu 50. hükümet ve Tansu Çiller ile Murat Karayalçın'ın liderliğindeki 51. hükümetin ardından, CHP adı altında bütûnleşen sol ile DYP, koalisyon ortakhğında yeni bir dönemi başlattılar. • Çiller, hükümet uygulama programmın imza töreninde, ülke bütünlüğüne ve ekonomık kararlara sadık kalınarak yeni bır dönemın başladığını söylerken Çetin, "ortak sorumluluk ve yetkiyle" hükümet edileceğini söyledi. • Hükümetin CHP kanadındaki kabine değişikliğinin yann, DYP kanadındaki değişikliğin ise güvenoylamasmın ardından, nisan ayı sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. • 5. Sayfada ARAŞTIRMA KOMİSYONU sa*gıya soıiıııüıılıık uyarısı• Uğur Mumcu'nun katilleri 26 aydır bulunamazken parlamento, faili meçhul siyasi cinayetlerin soruşturulması sürecine ilişkin olarak yargıya "sorumluluk uyansı" yapmaya hazırlanıyor. • Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından "bilgı ambargosu" uygulanarak çahşmalan engellenen TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma Komısyonu, TBMM Başkanlığı'na sunulacak olan raporunda yargıyı eleştirerek komisyonun "yürütme organmı denetleme" görevini tam olarak yerine getirebilmesi için "yetkilerinin genişletilmesi" gerektığini vurgulayacak. GÜEŞ GORSOVuntaLMrf• 5. Sayfada HÜKÜMET YİNE SÖZ VERDİ: Mumcu'nun katilleri yakalanacak • Içışleri Bakanı Nahit Menteşe, Uğur Mumcu suikastıyla ilgıli soruşturmanın adli mercılerce yürütüldüğünü belirterek "Rahmetli Uğur'un katilleri bir gün mutlaka bulunacaktır. Katillerin tespit edilip bulunabılmesi için istihbarat birimlerine sürekli yükleniyorum ve kendileriyle sık sık durum değerlendirmesi yapıyorum" dedi. • Onat Kutlar, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Turan Dursun'un katillerinin de belirlenerek yakalanmasına çalışıldığını kaydeden Menteşe, "Hiç ümidimi kaybetmiyorum. Tümünün katillerinin bir gün mutlaka yakalanacağına yürekten inaruyonım" diye konuşru. • 5. Sayfada ARENA'DA AÇIKLADI 'Turgut' şifreli hesap Imren Aykut'uıı • ANAP tstanbul Milletvekili Imren Aykut, Engin Civan'ın rüşvet akışında kullandığı Bank Indosuez'de ki "Turgut" adlı şifreli hesabm kendisine ait olduğunu dün geceki Arena programında açıkladı. • Hesabm şifresini Uğur Dündar'dan öğrenen Aykut, söz konusu hesaba herhangi bir para akışının olmadığını söyledi. Imren Aykut, Arena ekibiyle birlikte Isviçre'ye giderek hesaplan birlikte inceleyeceklennı belirtti. • 17. Sayfada TSK'nin yapüğı operasyonda heükopteıier bûyâk rol oymıyor. Türidye'deki Çahşkan Mevkö'nden Knzey Irak'a asker sevkıyaü gerçekkşti. (Fotoğraf: RIZA EZER) PKK'yeuydutaldbi• TSK'nin Kuzey Irak'a düzenlediği harekât öncesinde bölgede bulunan tüm PKK kamplan ile sivil yerleşim birimlerinin uydulardan sağlanan fotoğraflarla teİc tek saptandığı bildirildi. Uydu fotoğraflannın ardından bölgeye giden istihbarat elemanlan, sivil yerleşim yerleriyle PKK kamplannın tespitini yaptıktan sonra hava operasyonu başlatıldı. • Harekâta katılan askeri yetkililer, PKK'nin Türk uçaklanna uçaksavar ateşi açtığını belirttiler. Hava Kuvvetleri'nin 80 sortiyi bulan akınlannda PKK'nin uçaksavar mevzilerinin dağıtıldığı kaydedildi. K. Irak harekâtında, bugüne kadar 14 asker şehit olurken, ölü ele geçirilen PKK'li sayısının 128'e ulaştığı açıklandı. Soysal: Türkiye batağa girebilir • Harekât sonrası gelişmelerin Türkiye'yi siyaseten bir batağa sokabileceğıni ifade eden Mümtaz Soysal, "Doğru olan Bağdat'm, bu topraklan ınsanca kontrol edebilmesıdir" KEMALYURTERİ NtZAMETTÎN KAPLAN DtYARBAKIR - Türk Sılahlı Kuv- vetleri'nin (TSK) 35 bırt personelle Kuzey Irak'a düzenlediği asken hare- kât öncesinde bölgede bulunan tüm PKK kamplan ve sivil yerleşim birim- lerinin uydulardan sağlanan fotoğraf- larla tek tek belırlendiğı öğrenıldi. Uy- du desteğı. Genelkurmay kaynaklann- ca da doğrulandı Harekâtla, başta Bo- te olmak üzere 20 dolaymda olduğu bıldınlen PKK kamplan dağıtılırken, terör örgütü mılitanlannın değişik bü- yüklükteki mağaralara sığındıklan kaydedildi. Harekâta katılan askeri yetkililer, PKK'nin Türk uçaklanna uçaksavar ateşı açması nedenıyle, menzıl dışına çıkmak için uçuşlann azami irtifadan yapıldığını bildirdiler. Hava Kuvvetleri'nin 80 sortiyi bulan akınlannda PKK'nin uçaksavar mev- zilerinin dağıtıldığı kaydedildi. Kuzey Irak harekâtında, bugüne kadar 14 şe- hit venldığı. 19 askenn de yaralandığı açıklandı Operasyonda, ölü ele geçi- rilen PKK'li sayısının 128'e ulaştığı bildirildi. TSK'nin Kuzey Irak'a yöne- lik düzenlediği operasyon beşinci gü- nüne girdı. Bölgeden gelen son haber- lere göre, TSK, Zaho-Berkar bölge- sındekı PKK hedeflenni önemli oran- da devredışı bıraktıktan sonra Batufan bölgesine yöneldı. PKK'nin 8-15 ocak günlen arasında Abduliah Öcalan li- derliğinde 5. kongresini yaptığı savla- nan Haftanın bölgesınde yoğunlaştın- lan operasyonlarda, örgüt ıçin olduk- ça önemli olarak nitelendirilen bu ala- MArkasıSa. 17,SH3'te I 4. Sayfada Tepkiler: Ekonomi dağlarda tüketilecek • CHP'li Muzaffer Demır, dünyanın hiçbir yerinde düzenli ordunun gerilla savaşmda başanlı olmadığını söyleyerek, "Ama, bu yapılırken sivil halka zarar verilecek. Çünkü, köyler yakılacak, boşaltılacak" diye konuştu. • 4. Sayfada Irak ABD'ye tepki • Türkiye'nin, PKK yuvalannı temizlemek için Irak'a düzenlediği harekâttan 3 gün sonra suskunluğunu bozan Bağdat, Türkıye'ye eleştiri dozunu şimdilik 'ağırlaştırmazken' ABD'yihedefaldı. • 9. Sayfada TSK'NtN K. IRAK'TAN ÇEKİLMESİNt İSTEDİLER Harekâta GB gölg • Türkiye, Ankara'da Avrupa Birliği ile yaptığı ilk siyasi diyalog toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü harekâtı ağırhklı olarak ele alındı. AB Dönem Başkanı Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, troyka toplantısı sonunda dûzenlenen basın toplantısında, Kuzey Irak harekâtının gümrük birliğini tehlikeye sokabileceğini ima etti. • Türkiye, Kuzey Irak harekâtına sert tepki gösteren AB'ye, îrak'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde bu ülkede durumun normale dönmesi için "birlikte hareket edelim" mesajını verdi. • 9. Sayfada tLK GÜNKÜ TAVIBLAR1NI DEĞlŞTİRDtLEB Avrupa'da hava döndü Askerler Zaho'da kontroiü ele geçirmiş durumda. (Fotoğraf: RIZA EZER) • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak operasyonu karşısında ilk günler temkinli tavır sergileyerek bekle gör politikası izleyen Batı Avnıpa ülkeleri, tutumlannı değiştirerek operasyonu, gıderek daha sert biçimde eleştirmeye basladılar. • Fransız gazetesi Le Figaro'da Türkiye aleyhine çok sert bir yazı çıktı. Haberde, Kuzey Irak'taki operasyon "hemen hemen eksiksiz bir cinayet" olarak nitelendi. Gazete, Kürtlerin, "sessizlik ıçinde, kameralardan uzak, katledildiklerini" ileri sürdü. • Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantınos Bikas, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak harekâtına AB'nin dogrudan müdahalesini istedi. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDBNDAKİ GERÇEK DYP-CHP... DYP Genel Başkanı Çiller ile CHP Genel Başkanı Çe- tin, 20 Ekim 1991 seçimlen- nin ardından kurulan koalis- yon sürecinin üçüncü döne- mini başlattılar Birinci dö- nemde Demirel-lnönü, ikin- ci dönemde Çiller-Karayal- çın ikilisi işbirliğini simgele- diler. Üçüncü dönemde Çil- ler ile Çetin birlikte çalışa- caklar. Bu döneme daha başlan- gıçta önyargıyla yaklaşmak doğru değildir. Ancak "daha önceki iki dönemden farklı bir yönetim olanağı var mıdır" sorusu da boşluktadır. 1991 seçimlerinden sonra, sağ ve sol partilerin koalis- yonu, büyük umutlar yarat- mıştı. En azından demokra- tikleşme programı gerçekle- tirilseydi, Türkiye bir soluk alacak, Batı dünyası karşı- sında bugünkü sıkıntılı dunj- muna düşmeyecekti. Ne ya- zık ki DYP grubundaki ço- ğunluk, demokratikleşmeyi içine sindiremedi ve diretti. Partinin sol kanadını oluş- turan sosyal demokratlar, 1991'den 1995'e kadar ge- çen sürede köşeye sıkıştılar. özelleştirme yasasının onaylandığı Türkiye, tartış- malı Gümrük Birliği Anlaş- ması'na imza atarken de- mokrasiden uzak bir rejimin dar kalıpları içinde çırpın- maktadır. Bu durum, hem koalisyon hükümetinin sağ kanadına güvensizliği, hem de sol kanadına ağır eleştiri- yi içeriğinde taşıyor. Hükü- met ortaklığında ekonomiyi Sayın Çiller'e emanet eden sosyal demokratlar, yüzde 150 enflasyonla birlikte IMF'nin Türkiye'deki acı re- çetesini üstlenmek zorunda • • • UArkosıSo. 17,Sü.8'de Döviziniz şimdî daha çok kazanıyor! DBvlz* USD DM i av a •» • •* VBflvll VSMU nvVll 1.5 4.5 5 1.5 4.5 5 1 »ıl vadell 5 . 5 5 . 5 • 50 000 l 5D >e DM ye kadaı Dövız Tevdiaı Hesabmız, şımdi VakıfBank'ta daha çok kazanıyor Gelin VakıfBank'a, döviz tasarrııflarınızı yeni faız oranlanyla g j değerlendüın, daha çok kazanın VUKllDOIIK .......... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Medyatik Operasyon Daha önceki operasyonlarda özellikle yabancı basının ağır eleş- tirilerine hedef olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu kez işi çok sıkı tutmuş. öyle görünüyor ki operas- yon planlanırken, vurulacak hedef- lerin, ilerienecek uç noktalann yanı sıra, medyaya bilgi verme ve ope- MArkasıSo. 17,Sû.3te Emekli maa$larına yeni düzenleme Memur emekli, dul ve yetimlerinin aylıklannın daha rahat ödenmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Birinci grupta bulunan 90 bın emekli, dul ve yetim ikinci gruba dahil edildi. • Arka Sayfada Anne dayağıyla ölüme doğru İki yıl önce annesinin uyguladığı şiddet nedeniyle Çocuk Esırgeme Kurumu'na yerleştinlen S.Y., 'aılesiyle iyi ilişkisi olduğu' söylenerek babasına teslim edildi. 6 yaşındaki S., bu kez ölümle pençeleşiyor. • 3. Sayfada Cankaya'da üniversite zlrvesl Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Üniversiteler akademik bakımdan hürdür. Buna engel durum varsa ortadan kaldırmayı taahhüt ediyorum" dedi. B Arka Sayfada Almanya'ya sığınma talebl Alman ortaklı Tüprag şirketinin altın çıkarmak için izin aldığı Küçükdere Köyü'nde Altınoluk, Güre, Gömeç, Küçükköy ve Buıtıaniye belediye başkanlan, Alman ARD televizyonu kameraları önünde dilekçelerini imzaladılar. • Arka Sayfada Solun önlenemeyen yüksellşl Avrupa'nın pek çok ülkesinde son iki yılda yapılan seçimlerde sol partiler iktidara döndü. • 8. Sayfada BORSA Dun 35.928^4 önceki 36.007.99 DOLAR Dun 42.060 Önceki 42.150 MARK ûDun 30.050 önceki 30.000 ALTIN ûDun 521.500 Önceki 520.000
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle