24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 MART 1995 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Talbott'tan Mesut Yılmaz'a: Türkiye'ye ügüveniyoruz WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlı- ğı'nın iki numaralı adamı Strobe Talbott. ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz'a "Türk demokrasisine, par- tinize ve liderüğinize güveni- mizvar"dedi. Mesut Yılmaz. ABD Dı- şişleri Bakanı'nın Birinci Yardımcısı Talbott ile yaptı- ğı görüşme ile ilgili bilgi ve- rirken Kafkaslar, Kuzey Irak ve Balkanlar'daki gelişme- leri ele aldıklannı belirtti. ANAP Genel Başkanı Yılmaz şöyle konuştu: "Rusya'ya nasıl baktığı- nna sordu, ben de ihtiyatia baktığımız] ifade ettim. Hii- kümetinıizin başlangjcta çok olumlu yaklaştığını ve baş- bakanın ilk resmi ziyaretini Moskova"da yapüğuıı ve ora- da da gayet iyimser demeçler verdiğini belirttim. Ama za- man içerisinde işte AK- KA'nın (Avnıpa Konvansi- yonel Kuvvet Indirimi An- htşması)değiştirilmesi konu- sunda Rusya'nın talepieriy- ie muhatap oiunca Gürcis- tan'a, Ermenistana Rusla- tvn mûdahaleleri gfindeme gelince Türk hükümetinin daha dikkatii bir politika iz- lemeye başladığını söy ledim. Çeçenya'daki durumun ne gibi etkileri olabilecegini sordu. Bölgedeki milliyetçi akımlan güçlendirebilir, o bakımdan biz büyfik endi- şeyle karşılıyoruz şeklinde görüş bildirdim. Kuzey Irak'taki durumu göriiştük, bu harekâtın uzun sürme- mesinidilediklerini söyledi." ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Talbott'un sorusu üzerine Türkiye'de ekonomik sıkıntılann "kötü yönetimin sonucu" olduğu- nu söylediğinı kavdetti. Yıl- maz "Bu durumdan çüunak için de siyasi istikrann ön şart olduğunu, bunun da an- cak erken secimle sağlanabi- leceğini söyledim" şeklinde konuştu. Yılmaz açıklama yapar- ken ANAP Genel Başkanı ile beraber olan Istanbul Milletvekili CavitKavakda Strobe Talbott'un "Türkde- mokrasisine, partinize ve ü- dertiğinize güvenimiz var" dedığini görüşme notlann- dan okuyarak belirtti. Habıır'dan izlenimler ÇETtN YİĞENOĞLU HABUR-Habur. Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yönelık en büyük ha- rekâtlanndan birinde cephe gerisi konumunda. Bildik cephe görüntülerin- den farklı. oldukça sakın. Güneydoğu'da Nevruz'un egemenliği sürüyor. Pınl pı- nl birgüneş, çevre yemyeşil. Cephe gerisi güvenliği. ya- şamın her alanında bir bek- teyışle kendini gösteriyor. HaburSınır Kapısı'nagelir- ken dikkati çeken tek şey, uzun TIR ve kamyon kuy- ruklan. Şoförleryol kıyısm- da öbek öbek oturmuş'lar, araçlanna sıranın gelmesini bekliyorlar. Beklerken ve çe- $itli oyunlarla vakıt geçirir- lerken konuşruklan tek ko- nu, Irak-Türkıye hattının bir an önce sağlıklı işlerliğe ka- vuşması. Araç kuyruklann- da, Cizre ve Silopi kökenli- lerin dışındaki tüm şoforler yakınıyor. Gaziantepli bir şo- för, 15 günde 15 santim yol almadığını söylerken yörede koruculuk yapanlar ve bazı nüfuzlu kişilerin araçlannın her gün Kuzey Irak'a gidip döndüklerini savlıyor. Güm- rükten ya da başka bir kanal- dan herhangi bir ayrıcalıklı davranış görmediklerini, sa- dece yöre insanı olduklan içın uyanık davranmanın meyvesini yediklerini anla- tıyorlar. Habur'dan giriş ve çıkışta gümrük açısından bir sorun bulunmadığı. günde bir araç- lık giriş-çıkış kapasitesinin rahatlıkla sağlanabildiği gö- rülüyor, ancak Türkiye bölü- mündeki kuyruklann güven- lik nedeniyle uzadığı anlaşı- lıyor. Harekâtın başladığı gün dışında kapı hiç kapan- mazken Irak bölümündeki kuyruklann kaldınlmasında. PKK'nin araç toplamasını önlemek amacıyla güvenlik güçleri daha bir özen göste- riyor. Bu arada, görüştüğümüz Irak'tan dönen bazı TIR şo- fbrleri de özellikle Irak kesi- minde kuyruk bulunmama- sından son derece memnun olduklannı. çünkü daha ön- ce birçok soygun olayının yaşanmasından, can güvenli- ğinin sağlanamamasından rahatsızlık duyduklannı be- lirtıyorlarrAynrTlR şofbrle- ri, Kuzey Irak'taki halkın, peşmergelerin de TSK'nin harekâtına olumlu baktıkla- nnı anlatıyorlar. Aldığımız haberlere göre. Kuzey Irak'ta da sükûnet egemen. Harekâtın tıbbı tahliye ve teda\ i desteğine yönelik ola- rak Silopi. Çukurca ve Şem- dinli'de kurulan sahra hasta- nelennde ise yöre halkına sağlık hizmeti veriliyor. 30 yatak kapasiteli hasta- nede iki cerrahın yanı sıra iki ortopedi uzmanı, iki pratis- yen hekim, bir anestezı uz- manı, bir cerrahi teknisyen ile dört hemşire görev yapı- yor. Hastanede. iki yoğun ba- kım ünitesi, iki ameliyatha- ne. laboratuvar ve röntgen üniteleri ile banyo ve tuvalet bulunuyor. Hastaneye operasyon böl- gesinden henüz Mehmetçik gelmediğini belirten Başhe- kim Tabip Yüzbaşı Mehmet Tan, şimdiye kadar yöre hal- kına hizmet verdiklerini söy- lüyor. YORUM • Baştarafı 7. Sayfada de 3.6 olarak değişmemiş; Japonya ve ABD'yi içe- ren diğer OECD ülkelennin payı ise yüzde 8.0'dan yüzde 10.1 'e yükselmiştir. Islam ülkelerinin dışsatımımız içindeki payt ise 1993 yılına göre yüzde 18.2'den yüzde 16.5'e ge- rilemiştir. Islam ülkeleri gaıbu da Körfez ülkeleri ve diğer Islam ülkeleri olarak alt gruba ayrtldığında, Körfez ülkelennin dışsatımımızdaki payı, yüzde 8.8'den yüzde 7.4'e gerilerken özellikle Kuzey Af- rika ülkelerini kapsayan diğer Islam ülkelerinin pa- yı da yüzde 9.4'ten hafıfçe yüzde 9.1 'e gerilemiştir. Körfez bunalımı ve Irak ambargosu nedeniyle 1990'dan bu yana Körfez ülkelerine yönelik dışsa- tımımız yükseklik kaybetmektedir. 1994 yılında Körfez ülkelerine yönelik dışsatım yalnız oransal olarak değil, salt tutar olarak da azal- mıştır. AT ve ETFA ülkeleri dışında kalan diğer Avrupa ülkelerine yönelik dışsatımın payı da 1993 yılına gö- re değişme göstennemiş, yineyüzde 11.7 düzeyin- de kalmıştır. Ana ülkefer gruplan dışında kalan diğer ülkelere yönelik dışsatımın payı ise 1993 yılına göre yakla- şık yüzde 11.0'dan yüzde 12.5'e yükselmiştir. 1994 yılında AT ülkelerine yönelik dışsatım, yüz- de 13.5 oranında artmasına karşın, AT ülkelerinin dışsatımımızdaki payı, yüzde 45.7'ye gerilemiştir. 1994 yılında dışsatım, program hedefi olan 17.500 milyon USD'yi aşmıştır. 1995 yılı için prog- ram hedefi 19.500 milyon USD olup, 1994 gerçek- leşmedüzeyinin yüzde7.7 üstünde bulunmaktadır. 1994 yılında dışsatımdaki başarım (performans) dikkate alındığında, 19.500 milyon USD'lik bir dış- satım hacmi, ulaşılamayacak bir hedef olarak gö- zükmemektedir. Ekonomik durgunluğu aşmak için maliye polrti- kasını, özellikle kamu harcamalannı bir araç olarak kullanamayan Türkiye için durgunluğu bir ölçüde de aşmasının yolu dışsatım artışından geçmektedir. Klasik iktisat ö^retisi, ekonomik durgunluğun em- niyet kapacının (supabının) dışsatım artışı olduğu- nu vurgulamalctadır. • Baştarafı 1. Sayfada rasyon bölgesine götürme konusun- -dadaçahşmafaryaptlmtş; Televizyon kanallannın her biri ben- zer görüntüleri farklı yorumlaıia izleyi- cilere ulaştırmaya çalışıyor. Ekrana bir PKK kampı yansıyor. Bardaklar, kirli tabaklar, yan dolu ten- G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY Medyatlk Operasyon... Muhabir, askere soruyor: - Burası kaç kişilik? - En az bin kişi bannmış görünüyor. Ama geldiğimizde kimse yoktu! Operasyonun dördüncü gününde ele geçirilen PKK'lilere ilişkin yeni bir rakam yok. 89'la 200 arasında gidip geliyor. Daha önce yaşananlardan bi- liniyor ki bu tür operasyontarda ilk bir- kaç günde elde edilen başarı çok önemli. Daha sonraki günlerde "bü- yük" başan ortaya koymak biraz güç. Bazı askeri yetkililer, "Başanyı ölü ya da diri ele geçirilen terörist sayısıyla ölçmeyin" uyarısında bulunuyorlar. Tamam. Peki neyle ölçeceğiz? Kuzey Irak'a toprak kazanmak için gitmediğimize, orada yeni bir düzen oturtmak gibi bir niyetimiz olmadığına göre... Bir olayı çok büyük sunarsanız tabii ki bundan beklenen de aynı oranda olacaktır. Arkadaşımız Lale Sarıibrahimoğ- lu'nun dün gazetemizde yer alan ha- berinde operasyonun Körfez Sava- şı'yla benzerliği vurgulanıyordu. PKK'yi her iki taraftan bastınp "çekiç- örs" taktiğiyle yok etmek... Körfez Savaşı'nda bir taktik daha vardı: - Tüm dünya kamuoyunun desteği- ni almak. Bu konuda birinci planda ABD'li ga- zeteciler kullanıldı. Başta Dahran Us- sü olmak üzere savaşın her aşamasını basına ulaştıran özel birimler oluştu- ruldu. Sonradan bu birimlerde verilen bilgilerin çoğunun gerçeği yansıtma- dığı ortaya çıktı. Bush yönetimi Senato'da, "Ku- veyt'te anne-babası Iraklı askerlerce esir alınmış 10 yaşlannda bir genç kı- zı" dinletti. Bunun da gerçekdışı oldu- ğu saptandı. Körfez Savaşı'nın son günleri, Saddam'ın tüm petrol kuyu- lannın kapaklannı açması ve yakması sonucu Basra Körfezi'nin harap oldu- ğunu gösteren manzaralar vardı. Bir karabatak, siyah petrole bulanmış, şaşkınlıkla dolaşıyordu. Hepimizin yü- reğini burkmuştu. Bunun da Fransa açıklannda özel olarak çekildiği anla- şıldı. Bütün dünya Saddam'ı zalim, Bush'u demokrasi âşığı rolünde gün- lerce izledi. Ancak ABD'li gazeteciler, savaştan sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla yönetimi uyardılar: - Bunu bize bir daha yapmayın! Başbakan Tansu Çiller de bu ope- rasyonu medya aracılığıyla kazanaca- ğını duyurdu. Kesinlikle, bugünkü operasyonda yukarıda verdiğim ör- neklere benzer bir durum var demiyo- rum. Ama işi medyayla kazanmayı ka- fanıza koydunuz mu, çok yetenekli ve seçenekli olmanız gerekli. Çiller'in de- ğerlendirmelerinde dikkati çeken bir diğer nokta da şu tümcesi: - Çekiç Güç'ün bölgede istikrarı sağlayamadığı görüldü. O zaman akla, "Biz niye altı ayda bir sıkıntı çekiyoruz? Uzatalım mı, uzatmayalım mı diye sözüm ona uzun uzun tartışıyoruz" sorusu geliyor. Hem topraklanmızda yabancı güç- leri bulunduracağız. Hem de bu gü- cün sorumlu olduğu alana, Kurtuluş Savaşı bir yana, Plevne'den de büyük operasyon düzenlemek durumunda kalacağız. Buna siyaset biliminde her- halde "Çiller teoremi" deniyor. Afşin'e faks ne zaman? Meclisimiz ise ilk gün Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'dan aldığı çelişkili bilgilerle yetindi. Daha sonraki günlerde fazla bilgiye gereksinimi ol- madı. Meclis TV'den zaman zaman çalışmaları izledim. Bir ara, Kahra- manmaraş'ın Afşin ilçesine Acele Posta Servisi (APS) ve faks hizmetle- rinin ne zaman ulaşacağına ilişkin so- ru önergesi yanıtlanıyordu. Soru, Ya- şar Topçu Ulaştırma Bakanı iken so- rulduğundan, yanıtı da, "Bu hizmetler 1992 yılı ortasından itibaren verilme- -ye başlanmtşttr" btçirrtTrrde devarrr ediyordu. Dün ise DSP lideri Bülent Ecevit, gündem dışı söz alarak terö- rün çözümüne ilişkin görüşlerini öneri- lerie aktardı. Ancak TBMM'de konuya ciddi biçimde kafa yoranlann sayısının çok az olması dikkati çekiyor. Ecevit bir öneri ortaya attı. Ancak olumlu ya da olumsuz karşı görüş ge- tirenlerin sayısı çok azdı. Kuzey Irak operasyonunda dördün- cü gün dolarken, "Çok bilgi veriliyor" görüntüsü hâkim, ama hareketin nedenine ve sonuçlarına ilişkin pek çok şey belli değil. Ülke güvenliğinin faturasının ne olacağı hesaplanmaz. Gereken her şey yapılır. Ancak, bu operasyonun maliyeti yjne halka çıkacak. Yüzde 130'luk enflasyonun nereye ulaşacağını kestirmek zor. Bu yüzden Çiller'in, böyle bir operasyonu, "Ben yaptım oldu, ya bitireceğiz ya bitireceğiz" havasında bir siyaset malzemesi olarak kullanmaya hakkı yok. Korkarız ki Çiller, terörden önce ekonomiyi de bitirecek. Öncesi bir yana, Kuzey Irak'ın bu yüzyılın başından başlayan tarihine baktığımızda onlarca senaryonun çar- pıştığını, onlarca ülkenin planlarını görürüz. Bu durum ister istemez, "Şimdi de Amerikan vizeli Türkiye senaryosu mu" sorusunu gündeme getiriyor. PKK'ye uydu talribi• Baştarafı I. Sayfada nın tamamen tahrip edildiği bildirildi. TSK'nin yeni hedefınin Hakkâri'nin Çu- •kurca ve Şırnak'ın Uludere ilçesine yakla- şık 15 kilometre mesafedeki Kanimasi böl- gesi olduğu bildirilirken. dün bu alan uçak- lar tarafından yoğun bir şekilde bombalan- dı. Yoğun hava destegi alttnda sürdürülen operasyonda özel harekât birlikleri ve ko- mandolartarafından arama tarama çalışma- lan sürdürülüyor. Diyarbakır 2. Taktik Ha- va Üssü'nün yanı sıra Batman, Malatya-Er- haç üslerinden kalkan F-16 ve F-4 uçakla- nyla dün de bölgeye yaklaşık 16 sorti dü- zenlendi. 181. filoya ait F-16 ucaklannın 200, 500 ve 1000 librelik bombalarla yap- t)klan operasyonlarda PKK'nin sayılan 20'ye yakın kamplannı imha ettikleri bildi- rildi. Harekâtta. ağırlıklı olarak, daha önce bölgeye yapılan operasyonlara katılan pilot- lann görevlendirildiği ifade edildi. Uydu destekli operasyon Operasyon öncesinde uydulardan sağla- nan görüntülerle bölgedeki PKK kamplan ve sivil yerleşim birimleri tek tek tespit edil- di. Büyük olasıhkla ABD'den sağlandığı belirtilen uydu fotoğraflannın ardından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar bölge- de yaptıklan keşif uçuşlannda uydudan el- de edilen istihbaratlan kesinleştirdiler. Ope- rasyonun her aşamasında gerek duyulan du- rumlarda uydu fotoğraflan Silahiı Kuvvet- ler'in üst birimlerince sağlanıyor. Askeri yetkililer, harekât öncesinin her aşamasın- da uydu fotoğraflan alma olanaklanna sa- hip olduklanna dikkat çektiler. Operasyon öncesinde bölgeye giden istihbarat görevü- lerinin de sivil yerleşim alanlanyla PKK kamplannın ayırt edilebilmesi için çok yo- ğun bir çaJışma yüriiftükleri bildirildi. Ya- pılan istihbarat çalışmalan sonucunda Ha- va Kuvvetleri'ne ait uçaklann, belirlenen hedefleri en fazla 7 metre sapmayla vur- duklan ifade edildi. Askeri yetkililerden ediniien bilgiye gö- re, Hava Kuvvetleri'nin bölgeye düzenle- dilderi operasyonlarda PKK'nin sahip oldu- ğu uçaksavarlar birinci hedef olarak belir- lendi. Yetkililer, operasyonun dördüncü gü- nünde hava operasyonlanyla kamplann im- ha edilmesı üzerine bölgede bulunan çok sa- yıda ve değişik büyüklüklerdeki mağarala- ra sığınan PKK militanlannın hedeflendi- ğini ifade ettiler. Yetkililer, kara birlikleri ta- rafından çeşitli bölgelerde kıstınlan PKK militanlanna da havadan yapılan operas- yonda ağırkayıplar verdirildiğini aktardılar. Diyarbakır'da bulunan gazetecilere dün 2. Taktik Hava Üssü'nde bir brifing verildi. Eğitim uçuşuna hazırlanan F-16 ucaklannın yanı sıra Kuzey Irak'tan dönen F-16 uçak- lannın da gazetecilere gösterildiği brifing- de. uçaklara nasıl mühim- mat yüklenıl-~ diği anlatıldı. Brifing sıra- sında operas- yona katılan pilotlar tara- fından da ga- zetecilere bil- gi verildi. Pi- lotlar, bölgeye yapılan ope- rasyonlarda kesinlikle si- vil hedeflere zarar verilmediğıni ve yerleri çok ıyi tespit edilen PKK kamplannın yok edilmesinin amaçlandığını dile getirdiler Uçaklar tarafından düzenlenen operas- yonlann videoya kaydedildiğini ve operas- yonun ardından bu kasetler üzerinde titiz bir çalışma yapılarak hedefin imha edilip edil- mediğinin saptandıgını aktaran pilotlar, böl- geyi çok iyi tanıdıklan için hiçbir güçlükle karşılaşmadan görevlerini yerine getirdik- lerini dile getirdiler. Pilotlar, hedefleri be- lirleme ve yok etme açısından "mükem- md" olarak nitelendirdikleri F-16 uçakla- nyla bütün PKK kamplannın imha edildi- ğini, uçaksavar mevzilerinin de devredışı bırakıldığını anlattılar. Yoğun hava desteğinin sağlandığı ope- rasyonda kara birlikleri tarafından yürütü- len arama tarama çalışmalanna dün de de- vam edildi. Öncü birliklerin belirlediği he- deflere topçu atışıyla operasyonlar düzen- lendi 80 ve 120'lik havanlann dakullanıl- dığı operasyonda. Cobra ve Süper Cobra helikopterleriyle PKK militanlanna ağır ka- yıplar verdirildiği bildirildi. Sıcak temas sağlanan bölgelerde Scorsky tipi helikopter- lerle sadece subay ve astsubaylardan oluşan A ve B timleri indiriliyor. Keskin nişancı- lardan oluşan bu birlikler bölgeyi iyi bilen peşmerge kılavuzlar ve korucularla hareket ediyor. Öte yandan bölgede 4 ana noktada oluşturulan se\k merkezlerinden helikop- terlerle alınan askerler, uçaklar tarafından yumuşatılan bölgelere indirilerek tam alan £. hâkimiyeti narekat sağlanmaya kapsamındaki bölgeler lH y Genelkur- may Sözcüsü Kurmay Al- ba> Doğu Si- lahçıoğhı. Di- yarbakır'da düzenlediği bri f i n g d e operasyon bölgesinin en doğusu ola- rak nitelenen Hakurk kam- pının tamamen imha edildiğini belirtirken, birliklerin 2 metre kalınhğındaki kara kar- şın harekâtı sürdürdüklerini ifade etti. Bu bölgenin PKK'lilerin kaçmasını önlemek amacıyla tamamen kontrol altına alındığı- m anlatan Silahçıoğlu, PKK militanlannın Iran'a geçiş noktası olan Hayat Vadisi'nin de tamamen denetim altında bulunduğunu bildirdi. Bölgenin engebeli ve dağlık olması ne- deniyle PKK'lilerin bazı yerlerden kaçarak bölge dışına çıkmaya çalışnğını kaydeden Silahçıoğlu. bütün gediklerin kapatıldığina dikkat çekri. Silahçıoğlu, 3 ayn ana bölge- de harekâtın sürdürüldüğünü ifade ederken, operasyonlann sürdürüldüğü bölgelerin isimleri, birinci bölge Dersibi. Matufa; ikin- ci bölge için Metina; üçüncü bölge de Me- zi, Keryaderi olarak açıkladı. Bu bölgeler- Istanbul EmniyetTnde operasyon Nâzım hn eski eşi toprağa verildi Kültür Servisi - "Türk şiirinde kendisi için en güzei aşk şiiıieri yazılan kadın" Pirayende Aİtınoğlu, dün Altunizade Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Sahrayı Cedid Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gazetemiz yazarlanndan, edebiyat eleştirmeni ve denemeci Memet Fuat'ın annesi Pirayende Aİtınoğlu 89 yaşındaydı. Cenazeye Yaşar KemaL Şükran KurdakuL, Fethi Naci, Murat Belge, Turgay Fişekçi, Semih Gümüs, tnci Asena, Eray Canberk, Arif Damar, Erdal Alova, Banş Pirhasan, Hale So>gazi, Metin Sözen, AtiJIa Birkiye ve Gönül Çapan gibi sanat dünyasından insanlar katıldı. Nâzım Hikmet, Türk edebıyatının en özgün yapıtlanndan biri olan "Memleketimden lnsan Manzaralan"nı 16 yıl evli kaldığı eşi Pirayende Altınoglu'na ithaf etmişti. (Fotoğraf: UGURGUNYÜZ) ISTANBUL (AA) - tstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, ilçe emniyet mü- dürlükleri ile şube müdürlükleri arasında genişçaplıdeğişiklikleryapıldı. Budeği- şiklikler çerçevesinde, Çevik Kuvvet Şu- be Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı oluştunıldu. Avrupa standartlanna göre yeniden ya- pılandınldığı bildirilen Çevik Kuvvet Şu- be Müdürlüğü'ne, mesleğinde başanlı, takdir ve güven kazanmış, yurtdışında eğitim görmüş, yabancı dil bilen müdür ve amirler atandı. Bu değişikJik kapsa- mında oluşturulan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Istanbul Em- niyet Müdür Yardımcılığı görevine Yaşar Kesin getirildi. Çevik Ku\-vet Şube Mü- dürlüğü görevine Atilla Çağh, müdür yar- dımcılıklanna da Ceyhan Işıksungur, İl- han Öker, Mehmet Turan, Zekeriya Kes- kin, Yaşar Ağdelen, Naci Ekinci ve Kur- tuluş Dönmezer atandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Emni- yet Amirliği görevlerine de Yüce Aktaş. Serpil Yağız, Şükrü Pekgil, Mehmet Ali Çankaya ve Arif Ozay getirildi. Öteki de- ğişiklikler ise şöyle: Bütçe Şube Müdürü Asuman Sek-uk, Hukuk Işleri Şube Mü- dürlüğü'ne; Hukuk lşleri Şube Müdürü HüseyinÇakman,Turizm Şube Müdürlü- ğü'ne: Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Katlan. Silah Mühimmat Kaçak- çılık Şube Müdürlüğü'ne; Havalimanı Koruma Şube Müdürü İdrisGüzel lkmal Şube Müdürlüğü'ne: lkmal Şube Müdü- rü Ergun Oztaner, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne; Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ali Osman Akar, Be- yoğlu tlçe Emniyet Müdürlüğü'ne; Bay- rampaşa ilçe Emniyet Müdürü Muzafier Candan, Sultanbeyli İlçe Emniyet Mü- dürlüğü'ne; Silah Mühimmat Kaçakçılık Şube Müdürü Bünyamin Tak, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne; Turizm Şube Müdürü Ahmet Kaplan, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Aynca, Bayrampaşa İlçe Emniyet Mü- dürlüğü'ne Necdet Kutlutürk ve Eyüp İl- çe Emniyet Müdürlüğü'ne de Ali Aydın Akdemir getirildi. 6 Turgut' şifreli hesap Aykut'un Haber Merkezi - Eski ANAP'lı bakan- lardan Istanbul Milletvekili İmren Aykut'un eski EmJakbank Genel Müdürü Engin Ci- van'ın rüşvet akışını sağlamakta kullandığı Isviçre'deki Bank Indosuez'de "Turgut" şif- reli bir hesabının olduğu ortaya çıktı. İmren Aykut, dün gece Show TV'de yayımlanan Uğur Dündar'ın "Arena" programında he- sabın kendisine ait olduğunu doğruladı. Uğur Dündar'ın sorulannı yanıtlayan tm- ren Aykut, söz konusu hesaba herhangi bir para akışının olmadığını söyledi. Aykut, he- sabı açtırdığı tarihi ve hesabın şifresini net olarak anımsamadığını belirtmesi üzerine hesabın şifresini Uğur Dündar'dan öğrendi. Aykut, şifreli hesabı açtırma gerekçesini "O zamanlar kredi kartı dışanda çok rahat iştemediği için, herhangi bir ihrimale karşı yurtdışmda bir hesap bulundurma ihtiyacı "şeklinde açıkladı. Hesapta para hareketi olmadığını ısrarla \oirgulayan Aykut, hesabı incelemesi için Arena ekibinden Aydın Özdaiga'ya vekâlet verdi. Ancak Özdafga, Isviçre'ye gitmesine karşm banka yetkililerinin engellemesi so- nucu bilgilendirilmedi. Program'da imren Aykut'un Arena'yla birlikte Isviçre'ye gide- rek hesapları inceleyeceği bildirildi. Mercedes'in yeni modeli haziranda piyasada . Haber Merkezi - Merce- des-Benz-E serisi, yeni bir tasanm ve teknoloji ile ha- ziran ayının ikinci yansında Avrupa piyasalanna sunula- cak. En belirgin tasanm özellikleri dört elips şekilli far ve yumuşak hatlar olan yeni seri, yakıt tüketiminin düşürülmesine, emniyet ve konforun arttınlmasına yö- nelik, sayısı 30'un üzerinde yeni bir sisteme sahip ola- cak. Aynca Mercedes-Benz, yandan gelcn darbelerde ya- ralanma riskini minimuma indirebılmek amacıyla bu OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK de çok sayıda malzeme ve cephaneye el ko- nulduğunu belirten Silahçıoğlu, teröristle- rin panik içinde kaçtığını söyledi. Silahçı- oğlu, PKK'nin operasyonlan önceden ha- ber aldığına ilişkin haberlerin doğru olma- dığını söyleyerek, "Önceden haber akiılar- sa bu kadar ölü nereden kaynaklanıyor" di- ye sordu. Silahçıoğlu, Türk ordusunun harekâtın ardından bölgede "lampon bölge'' oluştura- cağına ilişkin değerlendirmelerin anımsatıl- ması üzerine, "Kuvvetlerimiz geri çekile- cek. Biz kendi bölge sınuiannuz içinde tam- pon bölge oluştururuz" dedı. Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Kor- general Hasan Kundakçı, öncekı gün yap- tığı açıklamada teslim olan teröristlerin, •*Baskı>ı tam kurdunuz, sakın ayağuuzı çek- meyin" yönünde bilgi verdiklerini belirtır- ken, Silahçıoğlu. harekât sırasında yaralı veya sağ ele geçirilen terörist bulunmadığı- nı söyledi. Askeri çevrelerden ediniien bilgiye göre, operasyonun en doğu noktasını Hakurk böl- gesı oluşturuyor. PKK'nin kamplan ve ope- rasyon yapılan yerler doğudan batıya doğ- ru Türk sınırlanna yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olmak üzere Bafyan, Mezi-Ker- yaderi, Metina ve Batufa-Bersivi bölgeleri olarak sıralanıyor. Yaralüar helikopterde "Çelik harekâü" adı verilen operasyon devam ederken, Silopi, Çukurca ve Şemdin- li'de kurulan sahra hastanelerinde, çatışma bölgesinde yaralananlar helikopterle taşı- narak tedavi altına alınıyor. Sınır ötesinde harekât devam ederken. Türkiye tarafında kalan örgüt üyelerinin et- kisiz hale getirilmesi için başlatılan operas- yonlar da yoğunlaşnnldı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya gö- re Diyarbakır'ın Lice ilçesi Duru Karakolu yakınında 7, Batman'ın Sason ilçesi kırsal alanında 2, Tunceli'nin Geyiksu bölgesi ile Nazimiye ilçesi kuzeyinde de birer terörist öldürüldü. Sınır içinde çeşitli yerlerde top- lam 18 PKK militanının da yakalandığı ve- ya teslim olduğu bildirildi. araçta side-bag (yanlardan hava yastığı) sistemini uy- gulayacak. Bireyselleşen müşteri istekleri doğrultu- sunda Mercedes-Benz, yeni E serisinı üç tasanm-dona- tım tipinde geliştirdi. • Baştarafı 1. Sayfada kalınca, kamuoyu önün- de aklanamayacak bir duruma düştüler. Bundan sonra ne ola- bilir: Biliniyor ki kamuoyun- da bu hükümete güven kalmamıştır; ama, 1996'ya kadar koalisyon toparianabilir mi? Çok güç!.. SHP-CHP birleşme- sinden sonra hiçbir şey olmamış gibi hükümete devam edilmesi ve mu- halefetteyken hükümeti ağır biçimde eleştiren CHP'lilerin şimdi bakan- lık koltuklarına oturma- lan, ilginç bir tablu orta- ya çıkanyor. Sosyal de- mokrat kesimde birleş- menin yarattığı coşkuyu, Çiller'in başbakanlığın- daki hükümet kısa süre- de söndürebilir. Şimdilik gidiş, o gi- diş... Bir mucize olur da ekonomi bir yılda halk kitlelerinin yüzünü gül- dürecek bir düzelme yo- luna girerse, demokra- tikleşmede DYP Avrur pa'nın baskısıyla imana gelip 12 Eylül yasalarını değiştirmeye yanaşırsa, sosyal demokratlar du- rumlarını kurtarabilirier. CHP'nin 1995'te mu- halefet yerine iktidarı yeğlemesi, gelecek açı- sından faturası pahalı bir seçim gibi görünü- yor. • • • KUZEY IRAK Sığınınacı eylemîne peşmerge engeli Haber Merkezi - Türki- ye'den göçen BM sığınmacı- lannın yasadığı Atruş kam- pında yaşavan birgrup sığın- macının harekâtı protesto et- mek amacıyla yürüyüşe geç- tiği öğrenildi. Kuzey Irak'ta- ki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre yürüyüş- çüleri, Mesut Barzanf nin li- deri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne (IKDP) bağlı peşmergelerengelledi. Çukurca'nın karşısınadü- şen Irak sının içerisindeki Darkar kasabasının da Türk askerleri tarafından kuşatıl- dığı gelen haberler arasında. Kaynaklar, Darkar kasabası- nın. PKK'nin Kuzey Irak'ta- ki komuta merkezlerinden biri olması ve birçok üst dü- zey PKK komutanının kasa- bada bannması nedeniyle önemli birmerkez olduğunu vurguluyorlar. Ankara Lisede 3 öğrenci bıçaklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara Gazi Ana- dolu Lisesi'nde 4 öğrenci arasında çıkan kavgada. 2'si ağır 3 öğrenci bıçaklanarak yaralandı. Ankara Milli Eği- tim Müdürlüğü, olayla ilgi- li inceleme başlattı. Istanbul Fenerbahçe Lise- si'nde İlimdar Kalkan adlı öğrencinın ölümüyle sonuç- lanan olaylann ardından, Ankara Gazi Anadolu Lise- si'nde de öğrenciler arasın- da kavga çıktı. Okulun ru- valetinde bilinmeyen bir ne- denle çıkan kavga sonucu, F.B. adh öğrenci, K.B., B.S. ve U.C. adlı öğrencileri bı- çakla yaraladı. Ağır yaralanan K.B., Ga- zi Üniversitesi Tıp Fakülte- si Hastanesi'ne kaldınldı. Ameliyata alınan F.B.'nin dalağından bıçak darbesi al- dığı ve çok kan kaybettiği bildirildi. Kolundan hafif yaralanan U.C. ise ayakta tedavi edil- di kten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete görürüldü. U. C. ilk ifadesinde, kendi- lerini bıçaklayanın F.B. ol- duğunu söyledi. Göğsünden yaralanan B.S. de Özel Bayındır Has- tanesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan F. B.'nin daha sonra yakalan- dığı bildirildi. Ankara Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nün de olayın ince- lenmesi içın iki müfettiş gö- revlendirdiği bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle