24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 MART 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 18 bin işçi için görüşme • İstanbul Haber Servisi - Karabük ve tskenderun Demir-Çelik Genel Müdürlüğü"nde çalışan Öz Çelik-lş Sendikası üyesi 18 bin işçinin toplusözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Öz Çelik-lş Sendikası Genel Sekreteri Recai Başkan. bu dönem enflasyon oranında zam isteyeceklerini belirtirken. işçinin iş gûvencesını sağlayacak toplusözleşme maddesi üzerinde de ısrarcı olacaklannı söyledi. Partilere çağrı • Haber Merkezi - ODTÜ Öğretim Elemanlan Derneği. genel seçimlere 1.5 yıldan az bir süre kala styasi partilere bilim polıtikalannı belirleme ve kamuoyuna açıklama çağnsı vaptı. Dernek tarafindan yapılan açıklamada siyasi partilerin, bilimde öncelikli alanlar, insan gücü ve parasal kaynaklann yaratılması, AR-GE harcamalanndaki payın arttınlması, Türkıye'nin dünya bilım ve teknolojisıne katkısı ve üniversiteler konusundaki görüşlerinı açıklamalan istendi. Heykel davası • ANKARA (AA)- Heykel sanatçısı Hayri Karay'ın. yaptıği bir heykelin parasının ödenmediği ve montajı yapılmadan depoya kaldınldığı gerekçesiyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında açtığı 180 milyon liralık maddi, 500 milyon liralık da manevi tazmınat davasına devam edildi. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmada davacı avukat, dava dilekçesi ekinde bulunan delıllerden başka. delil olarak beledıyenin heykel için açtığı ihale dosyası bulunduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, söz konusu ihalenin dosyasının getirilmesi için duruşmayı ilerj bir güne bıraktı. Konsey, 'yersiz1 bırtdu • Haber Merkezi - Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Al Baraka Türk Özel Kuruluşu AŞ'nin Hürriyet gazetesi ile ilgili şikâyetini yaptığı incelemeler sonucunda yersiz buldu. Konsey, Hürriyet gazetesının 07.01.1995 günlü sayısında yayımlanan 'Hakkâri Belediyesi-Al Baraka Kavgası' başlıklı haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada haberin basın meslek ilkelerinın 6. ve 16. maddelerini ihlal etmediğini bildirdi. Gaziosmanpaşa olayları • Haber Merkezi - Diyanet Vakfı, Gaziosmanpaşa *da meydana gelen olaylarda zarar görenlerin mağduriyetlerinin gıderilmesı amacıyla 2 milyar lıra bağışta bulundu. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nun Yılmaz, yardım çekini Başbakan Tansu Çiller'e verdi. Bu arada Gaziosmanpaşa Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneği adına İş Bankası Küçükköy Şubesı'nde 295575 numaralı hesapta açılan yardım kampanyasında da şu ana kadar 1 milyar lirayı aşkın paranın toplandığı bildirildi. Vize birliği • İSTANBUL (AA)- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan için 26 mart pazar gününden itibaren 'Schengen Alanı'na giren Almanya, Belçika, Hollanda, Lûksemburg, Fransa, Ispanya ve Portekiz'e tek vize uygulaması başlayacak. Buna göre Türkiye Curahuriyeti vatandaşlan bu ülkeler için 1 ile 90 günlük sürede geçerli olan kısa süreli bir vize alacaklar. Vize talep eden kişi, eğer sadece bir Schengen ülkesinde kalmayı öngörüyorsa vize talebini bu ülkenin temsilciliğine sunacak, biıden fazla Schengen ülliesinde kalmayı istiyorsa vize talebini seyahatinin ana hedefıni oluşturan ülkenin temsilciliğine yapacak. Koalisyonda nikâh üçüncü kez tazelendi, sıra kabine değişikliğinde dönemr• DYP Genel Başkanı Çiller ile CHP Genel Başkanı Çetin, dün TBMM'de düzenlenen törende attıklan imzalarla sağın ve solun en büyük partilerinin koalisyon ortaklığında üçüncü dönemi başlattılar. Çiller, "Yeni bir dönem başlıyor" derken, Çetin, ortak sorumluluğun, ortak yetkiyle götürüleceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sûle>Tnan Demirel ile lz- mir Milletvekili Erdâl İnönü'nün önderli- ğinde 20 Ekim 1991 genel seçimlerinin ar- dından kurulan koalisyona üçüncü imza, Başbakan Tansu Çiller ve CHP Genel Baş- kanı Hikmet Çetin tarafindan atıldı. Çiller, hükümet uygulama programmın imza töre- ninde, ülke bütünlüğüne ve ekonomık ka- rarlara sadık kalınarak yeni bir dönemin başladığını söylerken. Çetin, 'ortak sorum- lulukve yetkiyle' hükümet edıleceğini söy- ledi. Kabinede değişiklik Hükûmetin CHP kanadındaki kabine de- ğişikliğinin yann. DYP kanadındaki deği- şikliğin ise güvenoylamasının ardından, ni- san ayı sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. Başbakan Çiller ile CHP liden Çetin, dün TBMM'de düzenlenen törende attıklan imzalarla sağın ve solun en büyük partilerinin koalisyon ortaklığında üçüncü dönemi başlattılar. TBMM'deki törene çok sayıda bakan, milletvekili, parti yöneticisi katılırken eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile ko- alisyonun devamına karşı çıktığı bilinen DYP-CHP uygulama progranunın imzalanmasından sonra bir kokteyl verildL (AA) Genel Sekreter Adnan Keskin'in törende bulunmaması dikkat çekti. Feshedilen SHP'nın son genel başkanı Murat Karayal- çın'ın, AB Troykası toplanhsı nedeniyle ka- tılamadığı törende. SHP Onursal Genel Başkanı Erdal lnönü hazır bulundu. Törende ilk sözü alan Başbakan Çiller, imzalanan protokolle sağ ve solun iki bü- yük partisinin, hükümette 'işbirliğini' pe- kiştirdiğini belirterek "Ülkemizde çok önemli meselelerin ve değişim sürecinin baş- ladığı bu günlerde, CHP-DYP işbiriiğinin ülkemize her zamankinden daha fazla ge- rekli olduğuna inanıyorum" dedı. Çiller. halkın. büyük özlemı olan demok- ratikleşmeyı de yeni dönemde sağlayacak - lannı belirterek şunlan söyledi: "CHP-DYP hükümeti, aynı zamanda, halkımmn uzun zaman özlemi olan, mede- ni dünya ile Avrupa ile bütünleşme ve dün- ya standardında demokrasiyi ülkenin her insanına \erme misyonunu üstlenecektir. Sa- ğın ve solun iki partisi, bundan önce de ül- kenin sorunlanna bü>ük bir mcmieket sev- gisi anlayışı içinde yaklaşmış ve kendi siyasi çıkarlannı, ülke sorunlannın arkasuıda ru- tabümiştir." CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Bundan sonra hükümeti, ortak sorumlu- luk ve ortak yetkiyle götüreceğjz" diyerek CHP'nin hükümette, 'etkin olacağV mesa- jını verdi. Türkiye'nin önündeki güçlükle- ri bildiklerini anlatan Çetin, "CHP,güçlük- leri aşabilmenin partisidir. CHP, geçmişte de sonımluluktan kaçmadı,bir idealin ve id- diaıun takipçisiyiz. Kendi kimliğunizi, ka- rarlılığımızı sürdürerekTürkiye'nin sorum- luluğunu paylaşacağız. Ortaklik güven işidir. Ortaksorumlulukve bunun gerektirdiği or- tak yetki ile sürdüreceğiz'' diye konuştu. 'Çfller'in ayağına bas' İki lider, "Hayırlı oisun" diyerek progra- mı imzalarken salonda gülüşmeler arasın- da "Ayağına bas" esprileri yapıldı. Hükûmetin CHP kanadındaki değişikli- ğın yann gerçekleştirilmesi bekleniyor. Çe- tin bu konudakı sorulara. "Bu hafta içinde biter" yanıtını verdi. Çetin, güvenoylama- sma ne zaman gidileceği sorusu üzerine de "Anayasanın 111. maddesine göre güveno- yu istenecek bir aşamada yapıur. Tarihi son- ra belirlenir" dedi. Çetin, bir başka soru üzerine, programda yer almamasına karşın Kalkınma Bankası'nın CHP'de olması konusunda ilke anlaşmasına vanldığını söy- ledi. Çetin, dün öğleden sonra Erdal lnönü. eski SODEP Genel Başkanı ve İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Cezmi Kartay, Devlet Bakanı Salih Sümer, Grup Başkan- vekili Ercan Karakaş ve Genelbaşkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş ile görüş- meler yaptı. lnönü, Dışişleri Bakanlı- ğı'nda sıkmtı oldugu belirtilerek, yönelti- len sorulara, "Yok yok, hiçbir bakanhkta sorun yok" karşılığını verdi. Çetin'in te- maslan sırasında kabinenin CHP kana- dındaki değişiklik listesıni bu akşam ya da yann Başbakan Tansu Çiller'e verebi- leceğini söylediği öğrenildi. Kitle örgütleri 'Barış Zinciri'ne hazırlanıyorİstanbul Haber Servisi - Çeşitlı siyasi partı ve kıtle örgütü temsilcileriyle sendikacı ve aydınjardan oluşan 'Banş Zinciri Komitesi". dün Petrol-lş Sendikası Genel Merkezi'nde toplandı. Türkiye Işveren Sendıkalan Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Refik Baydurun da katıldığı toplantı öncesi basına bir açıklama yapan eski Petrol-lş Sendikası Başkanı Münir Ceylan. ülkede hüküm süren sosyal huzursuzluğa karşı toplumsal banşın güçlenmesi amacıyla 'banş zinciri' oluştunna düşüncesinin hayata geçirilmesi için bir program yapılacağını bildirdi. Kürt sorununun çözümünde şiddet ve baskı politikalan yerine demokratik ve siyasi çozüm yollannın tartışılacağını söyleyen eski Petrol-lş Başkanı Münir Ceylan. komitede yer alanlann bundan sonraki evlemleri \e etkinlikleri tespit etmek ve bir program oluşturmak amacıyla toplandıklannı belırtti. (Fotograf: HATİCE TUNCER) TBMM Araştırma Komisyonu, Uğıır Mumcu suikastı için yetki istiyor Yasamadanyargıyasorumlulukuyansı GÜNEŞGÜRSON ANK\RA - Gazetemiz yazan Uğur Mum- cu'nun katilleri 26 aydırbulunamazken parla- mento, faili meçhul siyasi cinayetlerin soruş- turulması sürecine ilişkin olarak yargıya "so- rumiuluk uyansı'' yapmaya hazırlanıyor. Siyasi cinayetleri araştırma sürecınde, An- kara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) ta- rafindan "bilgi ambargosu" uygulanarak ça- lışmalan engellenen TBMM Faili Meçhul Si- yasi Cinayetleri Araştırma Komisyonu, TB- MM Başkanhğf na sunulacak olan raporunda yargıyı eleştirerek komisyonun "yürütme or- ganmı denetleme" görevini tam olarak yerine getirebilmesi için "yetkilerinin genişletilmesi" gerektiğini vurgulayacak. Yasama organının. yürütme organının faali- yetleri üzerinde denetimde bulunabilmesi için "> ürütme organının poutikası ve soraut işlem- leri hakkında bilgi edinmesi T 'nin zorunluluğu- na dikkat çekilen komisyon raporunda, araş- tırma komisyonlannın görev ve yetkilerine ilişkin şu görüşler yer aldı: - Yürütme organı üzerinde yasama organı- nın denetimi kabul edildiği zaman, yürütme organının özellikle belirli bir konuya ilişkin davranışlannın, yasama organınca doğrudan doğruya araştınlabilmesıne de olanak tanımak gerekır. - Araştırmanın sonucu, yeni bir kanunun mu gerektiğini, yoksa mevcut düzenlemenin yeterli olup. hükûmetin uygulamasında mı ak- saklık olduğunu gösterecektir. - Parlamenter sistemde hükûmetin. yasama organına karşı siyasal yönden sorumlu olma- sı. Meclis araştırması komisyonlannın. ınce- ledikleri konu ile ilgili belgelen ve gereklı bil- gileri, hükümetten, -hiç olmazsa teorik plan- da- kolaylıkla elde edebilmelerini sağlar. - Herhangi bir konuda açılan Meclis araş- tırmastnı gerekli görmeyen, bu nedenle de is- tenen bilgileri vermek istemeyen bakanm, ya- sama organının araştırmada ısrarlı bir turum izlemesi üzerine yapabileceği tek şey. istifa etmesidir. - Araştırma komisyonunun. gerekli bılgiyi v ermekten çekinip gelmeyen kişileri zorla ge- tirtme \e belgelere el koyma işini, doğrudan doğruya kendisinin veya temsilcisi bulundu- ğu yasama organının yapamaması gerekir. - Millet Meclisi lçtüzüğü'nün 103. madde- sinin son fıkrası. devlet sırlannın, Meclis araş- tırması kapsamı dışında kalacağını belirtmiş bulunmaktadır. Ancak neyin devlet sırn olup. neyin olma- dığını önceden kesin bir şekilde belirlemek olanaksızdır. - Parlamenter sistemde. hükûmetin, yasama organı karşısında sorumlu olması ve yasama organının birtakım denetim araçlanna sahip bulunması gerekirken kaypak bir kavram olan "devlet sırn" araştırma kapsamının dışında bırakılmakta ve parlamento denetiminin işle- mesi durdurulmuş olmaktadır. Demokratik, açık bir toplumda, hükûmetin birtakım bilgileri, ulusun temsilcilerinden olu- şan parlamentodan esirgemesi, demokratik sisteme de ters düşer. Mumcu cinayeti Enkolayı yakalanacak' sözü vermek • tçişleri Bakanı, Mumcu suikastıyla ilgili soruşturmanın adli mercilerce yürütüldüğünü belirterek "Katillerin tespit edilip bulunabilmesi için istihbarat birimlerine sürekli yükleniyorum ve kendileriyle sık sık durum değerlendirmesi yapıyorum" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Içişleri Bakanı Nahit Menteşe. UğurMumcu'nun ka- tillerinin bir gün mutlaka bulu- nacağı yönündeki sözünü yıne- ledi. Mumcu suikastıyla ilgili soruşturmanın adli mercilerce yürütüldüğünü belirten Mente- şe, "Rahmetli Uğur'un katille- ri bir gün mutlaka bulunacak- nr. Bundan kimsenin kuşkusu ounasın. Katillerin bulunabil- mesi için istihbarat birimlerine sürekli yükleniyorum. Faillerin bir an önce tespit edilip yaka- lanması için var gücümle çalışı- yonım" dedi Uğur Mumcu ile birlikte Onat Kutlar, Muam- mer Aksoy, Bahriye Üçok ve Turan Dursun'un katillerinin de belirlenerek yakalanmasına çalışıldığını kaydeden Mente- şe. "Hiç ümidimi kaybetmiyo- rum. Tümünün katillerinin bu- gün mutlaka yakalanacağına yürekten inanıyorum" dıye ko- nuştu. Uğur Mumcu'nun öldürül- meden önce yayımlanan son ya- zılannı takdirle karşıladığını ifade eden Menteşe, şunlan söyledi. "RahmeÜiUğur.hatır- Irvorum son zamanlarda ülke- nin birlik ve beraberüği konu- sunda son derece bü\ûk \atan- perverlik yapmıştı. Ülkenin bö- İünmez bütünlüğüne yönelik saldınlara karşı, çok yiğitçe > a- nlar kaleme almıştı. Ö. ülkemiz ve millerimiz için büyük bir ka- yıpûr. Katilleri er veya geç mut- laka yakalanacaknr." Içişleri Bakanı Nahit Mente- şe, kendi dönemi ve önceki dö- nemlerde meydana gelen faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak istihbarat birimleriyle sık sık bir araya gelip durum değerlendir- mesi yaptıklannı vurguladı. 200 kişilik işe 2 bin 281 başvuru tETT'nin alacagı 200 şoför için yaklaşık üç bin kişi, Iş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvuruda bulundu. tşve İşçi Bulma Kurumu'na başvuru yapılmadan, bazı kişilerin İETT'nin şoför alacağ) konusunda önceden haberdar edildiği basına yansımışü. İETT, sorun haline getirdiği şoför ahmını sonunda çözdü. 200 kişilik otobüs şoförlüğü için İş ve İşçi Bulma Kurumu'na 2281 kişi başvuruda bulundu. Daha önceden iş için kayıt yapürmış olan 600 kişiye de davetiye çıkarüldj. Yetkililer, smav tarihinin daha sonra açıklanacağını belirttiler. (Fotograf: Erdoğan KÖSEOĞLU) POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kuşatma... Kuzey Irak'tan yayım yapan "PKK'nin Sesi Rad- yosu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekâtından 24 saat önce yayımına ara verdiği söyleniyor. Yani PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a gırmesinden iki gün önce olaydan haberdar oluyor... Kimi askeri ve sivil yetkililerle konuşuyoruz. Aldı- ğımız bilgiler şöyle: "Bu askeri harekât diğerlerinden çok farklı. Asker- lerimiz geniş bir bölgeye yayılmış durumda. Üstelik doğa koşullan elverişsiz. Şu aşamada bir şey söyle- mek de olanaksız..." Anlaşılıyor ki 'Mehmetçik', Kuzey Irak'ta 20-25gün fılan değil, daha uzun süre kalacaktı... Işin bir başka ilginç yanı daha vardı: Kimi CHP'li bakanlar, Kuzey Irak'a düzenlenen askeri operasyo- nu çok sonradan öğrenmişlerdi. Hatta bir ikisine ba- sın danışmanları haber vermişti. Anadolu Ajansı'nın ilk haberini bir bakana ulaştıran basın danışmanı, şu tepkiyi almıştı: "Allah Allah neler oluyor, aklım ermiyor..." Eğeryazılanlar doğruysa "PKK'nin Sesi Radyosu" Kuzey Irak'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekâtını i- ki gün önce duyarken kimi CHP'li bakanlar ya son anda ya da harekât başladıktan sonra öğrenebilmiş- lerdi. Habur kapısında ise bir iki gün önceden hareket- lilik başlamıştı. Ylne aldığımız bilgilere göre başta Di- yarbakır'daki hareketlilik, bir askeri operasyonun ha- bercisiydi. Durum böyle olunca Kuzey Irak'taki PKK'lilerin er- zak, silah ve mermilerini kamplarda bırakıp kaçma- ları olağandı. Zaten dün gelen haberlere bakılırsa, 500 kişilik bir grup, Iran sınırına doğru iniyordu. ••• Kuzey Irak'ta askeri harekât sürerken 'Türkiye-AB Troykası' toplantısı için Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile Ispanya Dışişleri Ba- kanı Javier Solana, CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin le dün sabah neler konuştular? Elbet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta dört gün önce başlattığı askeri harekâtı... Alman ve Fransız dışişleri bakanlan Hikmet Çetin'e şöyle diyorlar: "Harekâtı bir an önce sonuçlandınp noktalayın..." Hikmet Çetin, "Zaten amacımız bu" deyip şu ya- nıtı veriyor: "Bir başka ülke Türkiye 'nin yerinde olsa ne yapar- dı?" Hikmet Çetin, bu arada bir önemli konunun da al- tını çiziyor: "Biz; Türkiye olarak ambargo kalksın, banş, istik- rargelsin, orası sadece hukuken değil, fiilen de Irak toprağı olsun istiyoruz. Türkiye'nin asıl istediği, so- runun Irak 'ın toprak bütünlüğü içinde bir an önce çö- zümüdür..." Dün saat 14.00'te Başbakan Tansu Çiller'le CHP lideri Hikmet Çetin 'Hükümet Protokolü' için son kez buluşuyor. Artık her şey hazır. Çetin'in 'Önce demok- ratikleşme' düşüncesine Tansu Hanım sıcak bakıyor. Tansu Çiller'den Hikmet Çetin'e bu arada bir öneri geliyor "Içişleri Bakanlığı'nı s/ze verelim, Adalet ya da Dı- şişleri Bakanlığı 'nı biz alalım..." i Çetin 'Hayır' yanıtını veriyor. ••<••«• '>»..,-.,.< >) • • • Dün sabah tüm gazetelere göz atıldığında Kuzey Irak'taki askeri operasyonun başarıyla sürdüğü gö- zeçarpıyordu... Gözucuyla bir Güneydoğu turu atmanın galiba za- manıydı... Yoksulluğun giderek arttığı bir yörede ekonomik yatınmlar durmuş gibiydi. Halk, yılgın ve gelecekten umutsuzdu. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası'nın hazırladığı rapora baktım. İlginç ve şaşırtıcı bir sonuç çıkardım. Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu Dogu ve Güney- doyu illerinin 1980-1985 yılları arasında Türkiye top- lam 'net göç' oranının yüzde 45.4'ünü oluşturması, sanınz bir rastlantı değildi. Nüfusun yüzde 71.4'ü tanm kesiminde çalışan ve yine kırsal kesimin yüzde 42'sinin topraksız olduğu Diyarbakır'da işsizlik oranı yüzde 40'lara yaklaşıyor- du. Böylesine bir yapılaşma, göç olgusunu toplumsal bir yaraya dönüştürmez miydi? Büyük kentlerimizin varoşlan 'salkım saçak' Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yurttaşlarla dolup taşarken 'umutsuzluk ve yılgınlık' daha da çarpıcı boyuta ta- şınmıştı. PKK, sadece Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmıyor, büyük kentlerin varoşlannda, yoksulluğun çizgisin- de yeşerip boy veriyordu. Refah Partisı'nin Doğu veGüneydoğu'daki yükse- lişi, Istanbul'un varoşlarındaki oy patlaması, ekono- mik düzene başkaldıran yoksulların bir arayışı değil miydi? Şimdi 'Mehmetçik', Kuzey Irak'ta PKK kamplannı anyor; onlan ölü ya da diri ele geçirmeye çalışıyor. Diyelim ki Kuzey Irak'ta sorun çözüldü. Büyük kent- lerin varoşlan ne olacak? 11 nisanda sulu tanm başlıyor Harran'la Fırat'ın düğün hazırlığı MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA - 9 ka- sımda devlet töreniyle "nişan'Marı takılan Har- ran'la Fırat, bu kez düğün hazırlığına sahne oluyor. Urfa'nın Fransız işgalin- den kurtuluş bayTamı olan 11 nisandan itibaren sulu tarımın başlayacağı Har- ran Ovası için Urfa tünel- lerinde bugünden itibaren su tutulmaya başlanıyor. Bayındırlık ve lskân Ba- kanı Halil Çulhaoğlu, za- man zaman göçüklerin de meydana geldiği Urfa tü- nellerinin 11 nisandaki ta- rihi törene yetişmemesı halinde müteahhidin mu- kavelesinin iptali dahil her türlü önlemi alacakla- nnı söyledi. Urfa tünellerinde geçen ay meydana gelen göçü- ğün kendisinden gizlendi- ği öne sürülen Bayındırlık ve tskân Bakanı Halil Çulhaoğlu, 11 nisandaki tarihi törenın hazırlıklan- nı da başlatmak üzere Ur- fa tünellerinde iki gün in- celemelerde bulundu. Çulhaoğlu önceki akşam tünellerin yapımını sürdü- ren Akpınar firmasının sahibi Unal Akpınar ve DSİ yetkilileriyle bir top- lantı yaparak yeni bir iş programı hazırladı. Buna göre tüneldeki göçük he- men giderilecek. Çulha- oğlu Urfa tünellerinin bu yılki ödeneğinin 700 mil- yar olduğunu, işin 1 tril- yon 200 milyar liraya ta- mamlanacağının hesap- landığına dikkat çekerek şöyle dedı: "Tünelde yarından iti- baren su tutulacak. Bir hafta içinde de sorunlar giderilecek, betonlama ça- lışmaları başlavacak. 11 nisan, tarihi bir gün. Har- ran'ın yüzyıllardır süren su hasreti bitecek. Ovada- ki 30 bin hektar alanda sulu tanm başlayacak."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle