18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27EYLÜL1994SALI 8 DIŞ HABERLER Adams: IRA banş istiyor •BOSTON(AA)-Kuzey İrlanda'nın bağimsızbğı için mücadele eden yasadışı İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı Sinn Fein Partisi'nin lideri Gerry Adams, "IRA'nın banşistediğini" söyledi. Adams. IRA tarafından ilan edilen ateşkese destek aramak amacıyla geldiği ABD'de yaptığı açıklamada, '"Bölgede banş istiyoruz ve banşsürecinezarar vermeyeceğiz. gerisayım • ÜSKÜP(AA)- Makedonya'da, löekimde yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeyapılanilk kamuoyu yoklamasında sosyal demokratlar, liberaller ve sosyalistlerin kurduğu iktidardaki "Makedonya Birliği"nin en fazla oyu alacağı ortaya çıktı. Ankete katılanlann yüzde 41 'i oylannı Makedonya Birliği'ne vereceklerini açıklarken Arnavutlann partisi olan Demokratik Refah Partisi'ne oy vereceklerini açıklayanlar yüzde 18 ile ikinci sırada yer aldılar. Törk öğretmene saldırı • BERLİN(AA)- Almanya'nın Berlin kentinde Kayahan Öner adlı bir Türk öğretmen, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldınsı sonucu ağır yaralandı. Olay, Berlin'in Neuköln ilçesinde bulunan "Bizim Yerimiz" adlı Türk lokalinin önünde meydana geldi. Thatcher Majon ile barıştı • LONDRA(AA)- "Bıraktığı mirasa sahip çıkmadığı" gerekçesiyle Başbakan John Major'la arası açılan eski jngiltere Başbakanı Margaret Thatcher. Lord VVyatt'ın ara\ a girmesi üzerine halefı ile banştı. The Sun gazetesi, Margaret Thatcher'ın yakında Major'a tam destek ifade eden açıklamalar yapabileceğini de bildirdi. Rusya'da uçak kazası: 26 ölö • MOSKOVA(AA)- Rusya'va ait birvolcu uçağının. Orta Sibirya'da düşmesi sonucu 26 kişi öldü. Olağanüstü Hal Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinden Tura kentine gitmekte olan Yak-40 tipi uçağın. kötü hava koşullan nedeniyle acil inişyapmakiçin Vanavara'daki havaalanına ulaşmaya çalıştığı sırada düştüğü bildirildi. 'Castrogidici' iddiasi • W ASHINGTON (AA) - Küba lideri Fidel Castro'nun iktidardaki günlerinin 'sayılı' olduğu. bizzat Kübab yetkililer tarafından dile getirildi. US Nevvs VVorld Report dergisinin verdiği habere göre Kübalı yetkililer, Amerikab meslektaşlanyla yaptıklan özel görüşmelerde, "Liderlerinin son günlerini yaşadığı" ve Castro'nun "Ülkenin gençleri tarafından başlatılacak büyük gösteriler sonucu görevini bırakacağı" göriişünü savunuyorlar. Uçak evin üstüne düstû • HANOI (AA) - Vietnam ordusuna ait MIG-21 tipi avcı uçağının bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralandı. Gazetelerde yer alan habere göre ülkenin orta kesimindeki Bien Hoa askeri üssünden kalkan uçak, kısa bir süre sonra irtifa kaybederek yakınlardaki yerleşim merkezinde bir evin üzerine düştü. Ruslar, savaş uçağı parçalıyor •MOSKOVA(AA)- Ruslann, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması (AKKA) gereğince, MIG-23 savaş uçaklannı parçalamaya başladıklan bildirildi. İtar-Tass'm haberine göre Volga bölgesindeki Bobrovka kasabası yakınlanndaki bir hava üssünde başlayan parçalama işlemine, ABD'den uzmanlar da gözlemci olarak kaühyor. BM Genel Kurulu ABD Başkanı'nm açış konuşmasıyla çalışmalanna başladı Clinton:JaııdamıadeğilizNEW YORK (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton BM Genel Kurulu'nun 49'- uncu dönem calışmalannı açış konuş- masında dünyaya jandarmalık etmek gibi bir niyetlen bulunmadığını söyledi. Clinton dünyada demokrasiyi hakim kılmayı ve sorunlan azaltmayı amaçla- dıklannı belirterek bu çerçevede BM- nin bir fırsat olarak görülmesi gerektiği- ni söyledi. ABD Başkanı yeni çalışma yılında BM'nin siyasi ve ekonomik et- kinb'ğinin artınlmasını istedi. Clinton'ın konuşmasından BM Ge- nel Kurulu bu yılki çalışmalanna başla- dı. Kurul çalışmalanna üye ülkeler ge- nel olarak dışışleri bakanlan düzeyinde katılıyor. Bakanlar yaklaşık 1 hafta bo- yunca bir yandan ortak çahşmalara katılırken bir yandan yoğun biçimde ikili görüşmelerde bulunacaklar. Clinton'ın gelmesi nedeniyle BM bi- nası dün karadan. havadan ve denizden kuşatmaya alındı. Binanın önünden ge- çen I. Cadde Clinton aynlana kadar trafığe kapatıldı ve karşıdan karşıya ge- çişler yasaklandı. Soysal'ın temaslan Genel Kurul çalışmalanna kattlmak üzere New York'a gjden Dışişleri Baka- nı Mümtaz Soysal, ABD Dış İbşkiler Konseyi temsilcileriyle dün sabah kah- valtıda bir araya geldi. Soysal, Libya Dışişleri Bakanı Mus- tafa El-Muntasser ve AB Komisyonu- nun dışişlerinden sorumlu üyesi Hans Van Den Broek ile birer görüşme yaptı. BM Genel Sekreteri Butros Gali tara- fından verilen yemeğe de katılan Bakan Soysal, daha sonra Arjantin Dışişleri Bakanı Guido Di Tella. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El-Ahmet El-Cabir ve İngıltere Dışişleri Bakanı Douglas Hıırd ile ayn ayn görüştü. Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, ak- şam da ABD Başkanı Clinton ve eşi ta- rafından BM'nin 49'uncu genel kurul çabşmalan dolayısıyla Metropolitan Müzesi'nde verilen resepsiyona katıldı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC yet- kilileri önceki akşam New York'taki Türk Evi'nde verilen resepsiyonda bir araya geldiler. Azerbaycan'm BM Daimi Temsilcisi Yaşar Aliyev Urafından düzenlenen re- sepsiyona, Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Başbakan Ha- san Hasanov ve KKTC Dışişleri Bakanı Atay Ahmet Raşit katıldılar. New York'ta yaşayan çok sayıda Azeri'nin de katıldığı resepsiyonda bir konuşma yapan Azerbaycan CUmhur- başkaru Haydar Aliyev, Bakü'de imza- Ianan ve Hazar Denizi'ndeki petrol ya- taklannın işletilmesini öngören anlaş- mayı "asnn anlaşması" olarak nitelen- dirdi ve Azerbaycan'm ilk defa bağımsız bir devlet olarak kendi yeraltı zenginlik- lerinden yararlanma olanağına kavuş- tuğuna dikkat çekti. UtZ UUİİIll Hindistan'mSuratkentindegörüknöldürücüvebasalgınınedeni>leABD'dekibürün y havaalanlanndaözelönlemleraIındı.ABD'li\etkililer,Hindistandangelecekvolcu- lann iilkeye girişlerinin engellenmeyeceğini, ancak yolcuların, yüksek ateş ve>a başka bir belirti göriildüğü anda hemen resmi sağlık kuruluşlarına baş>urmaları konusunda uyarılacakJarını açıkladılar. Vebadan kaçan 300 bin Hintiinin hastalığı başka böigeiere yaymasından korkuluyor. (INDEPENOENT) CLEVTON-YELTSİN ZİRVESİ BUGÜN Washington'da ikinciYaltamı?VVASHINGTON (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ge- nel Kurulu'nun 49. dönem ça- lışmalan dolayısıyla Nevv York'ta bulunan Rusya Dev- let Başkanı Boris Yeltsin'in ABD Başkanı Bill Clinton'ın davetlisi olarak yapacağı VVas- hington ziyareti bugün başlı- yor. BM Genel Kurulu'nda yap- tığı konuşmanın ardından dün akşam VVashington'a geçen Yeltsin, ABD başkanlannın konuklan için aynlan Blair House'da kalacak Rusya De\let Başkanı Bons Yeltsin. Blair House'da kaian ilk Rus lideri olacak. Clinton-Y'eltsın görüşmele- rinde; siyasi ilişkiler. ekonomi. ticaret ve güvenlik ile ilgili alanlarda birçok konu ele alı- nacak. Görüşmeler sırasında Yeltsin'in ABD'den daha faz- la ekonomik yardım ıste>ece- ği, ABD tarafının ıse özel sektörün Rusya'daki yatın- mlannı özendirici bir tutum sergileveceği kavdediliyor. Nüfuz alanları pavlaşımı Ancak Yeltsin'in gezısı en çok 'Siyasi iceriğinin ne olaca- ğı' sorusuyla uluslararası önem kazanıyor. Siyasi göz- lemcıler. iki ülke arasındaki 'nüfuz alanlan' paylaşımından duvduklan kaygıyı açıkça dile getiriyorlar. ABD'nin Haiti've asker çıkarmasına tam destek veren Moskova'nın, uzun bir süredir 'yakm çevre' olarak ni- telediği. eski SSCB toprakla- nndaki nüfuzunun 'teyit' edil- mesini VVashington'dan is- teyebileceği sanılıyor. Çeşitli başkentlerde, Gin- ton-Yeltsin buluşması 'İkinci Yalta' olarak değerlendirili- yor. Üst düzey ABD yetkilile- ri. bu tür kaygılara ilişkin sorulan 'yersiz' olarak nitelen- dıriyorlar. Karabağ da tartışılacak Üst düzey bir yetkili ise Clinton-Yeltsin görüşmelerin- de Dağlık Karabağ'ın günde- me geleceğini açıkladı. "Bu so- run geçen yıl Bosna'dan daha fazla insanın ölümüne neden oldu" diyen bu yetkili. AGİK Mınsk sürecinin ilerletilmesi için neler yapılabileceğinin ele alınacağını kaydetti. Clinton-Yeltsin görüşmele- rinin bir diğer önemli konusu- nu da Bosna oluşturacak. VV'ashington'un Moskova'- dan. Bosna Temas Grubu'nun hazırladığı anlaşmayı kabul etmeleri konusunda Bosnalı Sırplar üzerindeki etkinliğini kullanmasını ısteyeceği belirti- lıyor. ABD'nin önem verdiği konulardan bıri de Rusya'dan nükleer madde kaçakçıbğı. ABD'nin bu konuda çeşitli önlemleri içeren bir paketi Yeltsin'in önüne koyacağı ifa- de edılıyor. ANKARA Silahsızlanma ajansı kurulamıyor LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANICA.RA - Türkiye'de kurumlar arasında yaşanan çekişme yüzünden, nükleer ve öteki kitle imha silahlanyla ilgili bilgilerin tek elde toplanarak ülke içinde denetim mekanizmasının oluştu- rulacağı bir 'silahsızlanma ajansı' kuru- lamadı. Ajansın kurulamaması, dünya- nın en ilerilerinden olan Türk kimya sa- nayiinin darboğaza gjrmesi veTürkiye'- nin füze sistemleri üretimini tehlikeye sokması anlamına geliyor. _ 'Kimyasal Silahlann Yaydmasının Önlenmesi Antlaşması'na imza atan Türkiye'nin bu çerçevede ülke içinde nükleer silahlar dahil tüm kitle imha si- lahlannın denetlenmesi için bir birim oluşturması ve ulusal mevzuatını da ye- niden düzenlemesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı. Hazine ve Dış Ti- • Türk Dışişleri ile Hazine ve Maliye arasındaki yetki çekişmesi yüzünden, tüm kitle imha silahlannm denetimini tek elde toplayacak ajans kurulamıyor. caret Müsteşarlığı (HDTM), Maliye Bakanbğı ve Adalet Bakanlığı dahil tüm birimler geçen yıl 6 ay süren bir çalı- şma sonunda, Türkiye'nin ithalat ve ih- racat rejıminde silahsızlanma ajansına denetleme hakkı verecek bir yasa taslaja hazırladılar. Dışişleri Bakanbğı'na bağb olarak çabşması öngöriilen ajansın ku- rulmasıyla ilgili kanun hükmünde ka- rarname Başbakan Tansu Çiller tarafı- ndan "Bu iş devletin asli görevlerinden değüdir" gerekçesiyle geri çevrildi. Hazine ve Maliye'nin, ulusal mevzua- tın hazırlanması için yaklaşık 6 ay süren çabşmalar sonunda oluşturulacak biri- min Dışişleri Bakanbğı'na bağb olması- na itiraz etmezken sonradan çekince' koymalannın, bir yetki çekişmesinden başka bir anlama geimediği belirtiliyor. 'Kimyasal Silah Antiaşması', 1995 yıb sonundan itibaren jnürürlüğe giri- yor. Bu nedenle de imzacı ülkelerin ulu- sal mevzuatlannı hazırlamış olmalan gerekiyor. Kitle imha silahlannın yapımmda kullanılan bazı maddeler, si- lah dışı üretim için de kullanıbyor. Bu türden maddelcre 'çifte kullanımlı' mad- deler deniliyor ve kimya sanayii de bu kategoriye giriyor. Bir yetkili şu görüşleri dile getirdi: "Bizim ulusal bir örgüt kurmadan gerek kimyasal silahlar gerekse füze teknolojisi açısından ithalat, ihracat ve imalatımızı yeterince denetlememiz söz konusu olma- yacak. Kimyasal Silah Antlasması ülke- lerden garanri belgesi isteyecek. \ere- mezsek Türkiye'ye ihracat durdurula- cak. Dün> anın en ilerilerinden olan Türk kimya sanayiimiz de hammadde alanı- nda büyük ölçüde ithalata dayanıyor." Türkiye'nin kimyasal maddeleri işle- yen fabrikalar ile ithal ve ihraç eden fir- malar üzerinde sıkı bir denetim meka- nizması sağlayacağı yasal düzenlemenin çıkmaması, Ankara'nın füze teknolojisi satın almasına da engel teşkil ediyor. Yaklaşık 20 ülkenin taraf olduğu 'Uluslararası Füze Teknolojisini Kontrol Rejüni', nükleer ve füze teknolojilerinin arzu edilmeyen ülkelerin ebne geçmesini önlemek için taraf olan ülkelenn ihracat rejimlerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Bu anlaşmaya taraf obnayan ülkeler ile füze üretimi konusunda işbirbği yapılamıyor. Diplomatlara K.LaJ brifîngi ANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Ankara. geçen cuma günü. çeşitli ülke \e kuruluş- lardan gelen tepkiler üzerine Kuzey Irak'a geçişler konu- sunda yabancı ülke diplomat- lannı bır toplantıda bıraraya getirerek brifing verdi. Verilen bılgilere göre. başta BM ol- mak üzere uluslararası örgüt- ler ve Ankara'dakı yabancı ülke büyükelçilikleri. K.Irak'a insani yardım götürecek hü- kümetler dışı yabancı gönüllü kurul uşlar adına Dışişleri Ba- kanbğı'na nota ile başvurarak bölgeye geçiş izni isteyecekler. Ankara bu resmi başvurunun ardından, söz konusu kuruluş- lann. insani amaç dışında faa- liyette bulunmayacaklannı tespit ettikten sonra K. Irak'a geçiş iznı verecek. Ankara K.Irak'a geçişler konusunda uygulamaya ko- nan sınırlamalarla ilgili bir no- tayı 31 ağustosta Ankara'daki büvoikelçiliklere bildirdi. Dışişleri Bakanlığı çeşitli ül- kelerden gelen tepkiler üzerine konuvla ilgili düzeltmeler içe- ren 4 a\n açıklama yaptı ve Türkiye'de görevli yabancı ga- zetecıler için de K.Irak'a geçiş- lerde bir sınırlama getirilmeye- ceğini bildirdi. Dışişleri Bakanbğı, öncebk- le ülkelerine ait gönüllü kuru- luşlann K.Irak'a insani yar- dım yaptığı yabancı ülke büyükelçiliklennden ilgili dip- lomatlara cuma günü bir bri- fing verdi. Brifıngde, BM ile büyükelçiliklenn. K.Irak'a in- sani yardım götürecek gönüllü kuruluşlar adına Dışişleri Ba- kanbğı'na bir nota ile başvur- malan gerektiğı anlatıldı. Yabancı ülke büyükelçi- lıklerinin gönüllü kuruluşlar adına Dışişleri Bakanbğı'na ızin için başvuruda bulunma- lan uygulamasından sonra, bu kuruluşlann otomatik olarak K.Irak'a geçişlerine izin ve- rilmevecek. Devlet, kendi koydugu yasaiarı uyguiamazsa, vatandas l ne yapsın? I ANAYASA BU MAO0EIERI EMRFOlYOO AMA ^ Belçika Dışişleri Bakanı Willy Claes'in atanması kesinlik kazandı NATO'ya sosyalîstgenelsekreter abancs karsısındacaresiz ele<3ıye baş>ıan:tâı d6ne*r»nd« sıtfası çAan oğrun* Islaneul u •GECEKONDUKENT-ıne ç«vı«n İNuretthSözenUen hesapsoruhnabdı ıı M nnriımnn • ıınnnrı» "Sabana, Anayasaim Dış Haberler Senisi -NATO Genel Sek- reterbğine Belçika Dışişleri Bakanı ve Fla- man Sosyalist Partisi üyesi VVilly aaes'ın getirileceği kesinbk kazandı. Manfred VVörner'in ölümüyle boşalan göreve Cla- es'in resmen atanmasıyla NATO tarihinde ilk kez bir sosyabst, ittifaka başkanlık ede- cek. Reuter'in NATO kaynaklanna dayana- rak bildirdiğine göre, dün Brüksel'de dü- zenlenen olağanüstü toplantıda bir araya gelen NATO'ya üye 16 ülke büyükelçileri NATO'nun yeni genel sekreterinin Claes'- in olacağını doğruladılar. Claes'in bu göre- ve getirileceğinin bu hafta içinde New York'ta yapılacak NATO dışişleri bakan- lan toplantısında resmen açıklanması bek- leniyor. Rakipleri çekildi Bibndiği gibi NATO eski Genel Sekrete- ri Manfred Wörner yakalandığı amansız hastabktan kurtulamayarak geçen ay için- de kanserden ölmüştü. Wörner'in ölümüy- le boşalan NATO Genel Sekreterliği aday- lan arasında Danimarka eski Dışişleri Ba- kanı UfTe-EDemann-Jensen ile Thorvald Stoltenberg bulunuyordu. Adaylardan Danimarka eski Dışişleri Bakanı Uffe-Ellemann-Jensen'in geçen PORTREIVVILLY CLAES Orkestmşefi Dört yıl için NATO Genel Sekreterliği'ne getirileceği kesinbk kazanan Belçika Dışişleri Bakanı VViBy Oaes (56) iyî bir caz müziği dinleyicisi olmasmın yanı sıra müziğe olan yatkınbğıyla da tanınıyor. Boş zamanlannı orkestra şefliği yaparak değerJendiren Claes'in bu yeteneğini babasından aldığı belirtiliyor. Claes Flaman Sosyalist Partisi'nin en eski ve faal militanlanndan biri olarak tanıübyor. 1972yıbndaMilli EgithTi Bakanı olan Claes, daha sonra Ekonomi Bakanbğı görevini yürüttü. 1992 yıhnda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Wüly Claes, aynı yıl" AB Sosyal Demokrat Partikri Birliği Başkanı" ve daha sonra " Avrupa Sosyal Demokrat Partisi Başkanı" sıfatlannı elde etti. hafta ülkesinde yapılan genel seçimlerde olumlu sonuç alması ve muhalefetten ikti- dara kayması. Brüksel'de bazı planlan bozdu. Adaylar arasında yer alan Norveçli Thorvald Stoltenberg ise Avrupa Birliği- nde Daimi Temsilcilik görevine atanınca adaylığını geri çekti. NATO'daki güvenilir kaynaklar. eski Genel Sekreter Manfred VVörner'in zaman- sız ölümünün ittifakı çok güç duruma dü- şürdüğünü belirterek şu görüşleri savunu- yorlar: "Genel sekreterliğe hiçbir makul aday bulunamadı. Claes'ın secilmesine yönelik siyasi bir karar beklenmiyordu. NATO hafızasını mı kaybetti? Oaes, Fla- man Sosyalist Partisi'nde NATO'ya ve NATO füzelerine karşı kampanyalar yapa- rak siyasi basamakları tırmanmış biridir." Türkiye'nin tutumu Gü\enibr kaynaklar. Belçika'nın PKK'ye karşı tutumü ve Ankara ile ilişkilerinde bazı diyalog kopukluklannın. Türkiye'nin VVilly Claes'a "sıcak bakmamasma" neden olduğunu ifade ediyorlar. Aynı kaynaklar. Ankara'nın, kötü aday- lar arasında, en az kötü olana "yeşil ışık" yakmak zorunda kaldıönı savunarak "NATO Genel Sekreterliğİ'ne seçüdiği tak- dirde Sosyalist Parri'nin baskılarından kur- tulacak olan Claes'in yumuşaması muhte- mel gözüküyor" diyorlar. VVilly Claes'in, bugün Nevv York'ta Dışişleri- Bakanj Mümtaz Soysal ile ikili görüşme yapması ve "bazı gûveneeler vermesi" bekleniyor. Cezayir'de şeriatçılideröldürüldü İGOLGE ADAM CIKTI Gette otay yaratacak D^ Haberler Servisi - Ceza- yir'de hükümete karşı üç yıldır silahlı mücadele veren aşın din- ci gruplardan Islami Silahlı Ce- maat'ın lideri öldürüldü. Cezayir hükümetinin yaptığı resmi açıklamaya göre, 'yasadı- şı aşın dinci örgütkrin en radi- kaB' olarak tammlanan Islami Silahlı Cemaat'ın hderi Şerif Gusmi (Ebu Abdullah Ahmed). başkent yakınlannda güvenlik güçleri tarafından dün vuruldu. Gusmi. Islami Silahb Ce- maat'ın bderi Cafer El AfganT- nin geçen şubat ayında hükü- met güçlerince öldürülmesi üze- rine örgütün lideri olmuştu. Ce- zayir hükümetini devirmek için mücadele veren ve geçen ay kendi hükümetini kuran Islami Silahlı Cemaat. ülkede pek çok Batıb'nın öldürülmesinin so- nımluluğunu taşıyor. Uzlaşma girişimi Yasadışı aşın dinci gruplarla uzlaşma yolu arayan Cezayir hükümeti, daha ıbmlı olan İsla- mi Seiamet Cephesi'nin (FIS) cezaevinde bulunan iki liderini iki hafta önce serbest bırakmış- tı. Hükümet bunun karşıbğın- da İslami gruplann kendileriyle görüşme masasına oturmaları- nı istemiş. ancak FIS ve İslami Silahlı Cemaat bu çağnya kar- şılık vermemişti. Cezayir'de bir Batılı daha öl- dürüldü. Ülkenin kuzeydoğu- sundaki Skikda kentinde elekt- rik sisteminin yenilenmesini üstlenen Bosna kökenli bir şir- kette çalışan Jure Markiçeviç'- in dün arabasında öldürüldüğü bildirildi. 54 yaşındaki Marki- çeviç'in. aşın dinci militanlar tarafından öldürüldüğü sanılı- yor. Böylece Cezayir'de öldü- rülen yabancı sayısı 61 'e ulaştı. Berberi-İslamcı gerilimi Ülke nüfusunun çoğunu oluşturan Berberilerle aşın dinci militanlar arasındaki gerilim de tırmanıyor. Islamcı- lara karşı görüşleriyle tanınan Berberi şarkıcı Lounes Ma- toub'un Islamalar tarafından kaçınlması üzerine Berberiler İslamcılan 'savaş açmakla' tehdit ettiler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle