11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'27EYLÜL1994SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER i İktidap oyumuzu İbölmekistiyop' • ANKARA (ANKA)- Refah Partisi Grup • Başkanvekili Abdüllatif ', Şener, iktidann. ara . seçimierde RP'nin oyunu bölmek içinçeşitli stratejiler geliştirdiğini, ancak bunun sonucu etkilemeyeceğini söyledi. Abdüllatif Şener parlamentoda düzenlediği basm toplanusında ara seçimlerden RP'nin "ezici bir üstünlükle galip çıkacağını" belirtti. Şener, seçimierde en az lömilletvekilliği kazanacaklannı, diğer partilerin de bunu gördüğünü kaydederek, "DEP'i Meclis'ten attığını iftiharla söyleyenler şimdi RP'nin oyunu bölmek amacıyla HADEP'i seçime ' sokmayaçalışıyor"dedi. RP'nin önerisine SHP'den destek •ANKARA (ANKA) - SHP TBM M grup yönetımı, RP'nin "Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ara seçimler öncesinde seçmen listeleri yeniden yaalsın" önerisine destek verdi. SHP Grup Başkanvekili Adnan Ekmen yapüğı açıklamada, özellikle Güneydoğu'da Olağanüstü Hal Bölgesi sınırlan içindeki mezra ve köylerden milyonJarca kişinin büyükşehirlere göçtüğünü belirtti. Özellikle Diyarbakır'ın göçten en fazla etkilenen kent olduğunu belirten Ekmen, "Göçeden vatandaşlanmız yeni geldikleri yerlerde seçmen listelerine yaalı değil, öte yandan aynldıklan yerlerde boşluk var. Maalesef ara seçimlerin büyük hileler yapılmasına müsait bir ortamda gerçekleşmesi olasıhğı var" dedi. Komisyon, ara seçûni görüşecek •ANKARA (AA)-DYP Grup Başkanvekillerinçe hazırlanan ve ara seçimin 4 aralık pazar günü yapılmasını öngören kanun teklifi,bugün.TBMM Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. TBMM Başkanbğı'na geçen hafta sunulan teklifın. çarşamba veya perşembe günü de genel kurulda öncelikle görüşülüp karara bağlanması bekleniyor. Teklif. 4 aralıkta yapılacak ara seçimde şu anda boş bulunan 22 milletvekilliği ve o tarihe •kadar boşalacak üyelikler için seçim yapılmasını öngörüyor. Yükselen'in bakanlık hesabı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-SHP Kırşehir" Milletvekili Hilmi Yükselen 'bazı basın organlarında DSP'ye geçeceği yolundaki haberlerin asılsız olduğunu belirterek, "Milletvekili seçildiğim. oy aldığım partiden aynlmam söz konusu olamaz" dedi. .Yükselen, "Bakanhk bekliyor musunuz" şeklindeki bir soruya da şu yanıtı verdi: "Bakanlık Kırşehir'in hakkıdır. Hükümet ortağı bir partiye 3 milletvekili vermiş Kırşehir'e bugüne kadar bir bakanlık verilmemesi abesle iştigaldir." Çakmup'dan kumarhane açıklaması • İZM3R (Cumhuriyet Ege Bürosu}- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Yüksel Çakmur, yaptığı yazıh açıklamada Grand Plaza kumarhanesinin yargı karanna karşın açıldığını belirterek, "her gece milyarlarca lira kumar masalannda, yasalar hiçe sayılarak kumarhanecilerin kasalanna akıyor. Devletin enüstyetkilileri umursamazhklannı sürdürüyor"dedi. Doğan'a işçi tepkisi •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın, düşük ücrete razı olan işçiye, kamu işveren sendikalanrun yuksek oranda ücret artışı uyguladıklan yolundaki açıklaması, işçi sendikalan tarafından tepkiyle karşılandı. Hak-Iş Genel Eğitim Sekreteri Salim Uslu, Doğan'ın "politik risk-sorumluluk almaktan kaçındığını" savunarak. "Yaptıklan hesabın sorumluluğunu sısteme ve sendikalara yükleyerek sorumluluktan kaçıp, kurtulamazlar" dedi. SHP lideri, Halkçı Parti-SODEP birleşmesinin model alınmasını istedi Karayalçın'ınbirleşmekoşuluANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Başkam ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, solda bütünleşme için hiçbir önkoşul öne süriilmemesini isteme- sine karşın, birlik görüşmelerini yürüten Diyalog Grubu'nun önerilerine karşılık, "HP-SODEP modeliyle ekim aymın or- tasına dek bütünleşme" teklifıni gündeme getirdi. Karayalçın, milletvekillerinin giri- şimini solda birlik için son fırsat olarak gördüğünü vurgularken daha önce parti- sinden istıfa edip CHP'ye geçen milletve- killerine. "Şimdi SHFyi haksız yere suçla- yan kişilerle birüktelik sırasında bazı so- nınlar ortaya çıkacak. Btrim yüzümüze nasıl bakacaklannı kuşkusuz merak ediyo- ruz. Bunlan soracağız, ama sonınlar aşıla- caktır" diye sitem etti. Karayalçın'ın. ara seçimlerden önce gidilecek bü- tünleşmenin SHP'de gerçekleşti- ribnesini istediği bildirildi. SHP Pani Meclisi (PM) solda birlik konusunu tartışmak üzere dün toplandı. SHP lideri Kara- yalçın. PM'nin açıhşında yaptığı konuşmada, birlik görüşmelerini yürüten SHP ve CHP milletvekil- lerinin ortaya koyduğu "SHP ve CHFnin ayrı ayn kurultay yapa- rak birlik kararı alması ve sonra ortak bütünleşme kurultayı yapı- Iması" formülüne karşıhk. önceki gün merkez yürütme kurulunda (MYK) benimsenen "HP- SODEP bühınleşmesi" formülü- nü gündeme getirdi. Bu model ile ara seçime gıderken CHP'nin kendini feshederek SHP'ye kaü- Imasının amaçlandığı belırtiliyor. Karayalçın, milletvekillerinin başlattığı solda birlik girişiminin önemli olduğunu vurgulayarak şunlan söyledi: "Ben hiçbir siyasi projenûı sol- da birlik kadar önemli oiduğu kanısında degttim. MiUetvekiüeri- mizin bu girişimini solda birlik için son fırsat olarak görüyorum. An- cak başlangıçta umut ve coşku ya- ratıp sonra bunlann sönmesine ve sosval demokrat kesimde hayal kırikiıklarına neden olmamalıyız. Biz görüşmeleri ön\ argısız, önko- şulsuz ve ön beklentisiz vapmava, her olasılığı tartışmaya hazırız. Bazı sorunlarla karşılaşacağımız açık. Parrimizden ayrılıp giden ve daha sonra SHP'yi haksız yere suçlayan kişiler, bu birüktelik sı- rasında bizimle nasıl karşılaşa- caklar? BLrim yüzümüze nasıl ba- kacaklarını merak ediyonız. Kuşkusuz bunu soracağız. Ama bunlar da aşılacaktır." Bütünleşme için en ciddi soru- nun zaman kısıtlaması olduğuna dikkat çeken Karayalçın, bu so- runun "HP-SODEP bütünleşme- si" modeliyle aşılabileceğini söy- ledi. Karayalçın, solda birliğjn sağ- lanması için girişimde bulunan milletvekillerinin kendisine ver- diklen metnı "muhtıra" olarak görmediğini belirterek sözlerinı BİPİeşme SHP'de HP-SODEP modeliyle ekim ortasına kadar bütünleşme öneren, SHP Genel Başkam Murat Karayalçın, ara seçimlerden önce gidilecek bütünleşmenin SHP çatısı altında olmasını istedi. şöyle sürdürdü: "Sürenin kısalığınm ja- şamsal düzeyde önem kazandığı açık. Bu görüsmeter olumlu ya da olumsuz en geç ekim ayının ilk yansında sonuçlandırı- bnalıdır. İki yöntem izlenebilir. Birincisi Halkçı Parti-SODEP modeli, ikincisi mil- letvekillerimizin önerdiği yöntem. Önem taşıyan konunun delikanlılık değil, akılcılık ve sonuç alıcılık oiduğu kanısındayım. HP- SODEP bütünleşmesi vöntemivie bütün- leşmenin ekim a> ının ilk > arısında olanaklı oiduğu kanısındayım. MiUetvekillerimizin önerdiği yöntemle ilgili farklı tahminler var. Sürenin kasını ayı ortalarına kadar sarkabilmesi olasılığı gündeme gelivor. An- cak bu yöntemi izlemenin zorunluluk oidu- ğu kanısına vanlırsa seçimlere birlikte git- me ve görüşmeleri 4 aralık sonrasına alma gündeme gelebilir. Benim kişisel tercihim ve MYK'nin tercihi HP-SODEP modelinin kullanılması yönündedir." SHP PM toplanusında. bütünleşme ko- nusunda çalışma yapmak üzere 5 kışıden oluşan tam yetkili bir komisyon oluşturul- BaykaFdan Helikopterlegörevyerine Tunceli'de 600 öğretmen görev yerlerine gönderilmek için bekliyor. İlçe ve beldelere atanan yaklaşık 300 öğretmen ise görev yerlerine helikopterle gönderildi. Bir grup öğretmen "Biz buraya görev yapmaya geldik, korkmuyonız" derken bir başka grup da "Bölgeye kendimizin ve ailemizin geçimini sağlamak için geliyoruz, elimizde başka alternatif yok. Onun için mecburen bu görevi v apmak zorundayız. Ölüm de olsa yapacağız" şeklinde görüş belirtti. Öte yandan Tunceli'nin Kutuderesi ve Munzur Daglan bölgelerinde başlatılan geniş çaplı operasyon da genişletilerek devam ediyor. Buarada Bingöl'de PKK'li teröristler tarafından taranan bir minibüste ilk belirlemelere göre Zeki Kayantaş, Şeref Varol, Halit Koçunkağ, Tayip Koçunkağ v e kimliei belirlenemeyen bir kişi öldü. (Fotoğraf: NAZIM DEMİR) 'GeVnköstebekleriaçıklayahm' Küçükel: Yılmaz'm istifa gerekçelerini, koalisyon bitse de araştıracağız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel, SHP'den DSP'ye geçen Mustafa Yılmaz'ın Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'ndan istifa ederken dile getirdiği ihale baskısı savlanru "koalisyonu bitirme pahasma" araştıracak- lannı söyledi. Bütün yolsuzluklann üzerine gideceklenni savunan Küçükel, kamuoyu- na temiz toplum çağnsında bulunurken. "Herkes bildiğini anlatsın, gelin köstebekle- ri ayıklayalım" dedi. Küçükel. eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan olayı- nı değerlendirirken, ANAP lideri Mesut Yümaz'ın. Özal ailesinin malvarlığına iliş- kin şüpheleri olduğunu anımsatarak yaptı- ğı "Ben haklı çıktım" açıklamasına da, "Madem biliyordun, niye istifa etmedin?" karşılığını verdi. Küçükel, dün düzenlediği basın toplan- tısında. Emlak Bankasfnda yaşanan vol- suzluk ve rüşvet olaylanna değindi. Bugün ortaya çıkan yolsuzluklann. "tesadüfen ül- ke yönetimine el kovanların. devlet vöneti- minde izledikleri yöntemlerin doğal sonucu" olduğunu savunan Küçükel. "Devletin onurumı korumakla görevli kadrolar bunu yapmazsa, siyasi kadrolar devlet çıkarlarını şahsi çıkarlarının gerisine atarsa. bürokrat- larını da buna göre beürlerlerse sonuç bu olur" dedi. Emlak Bankası olayının çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Küçükel, şöyle devam etti: "Nereden başlayalun: toprağa girmiş olanlardan mı, yoksa o gün bildiklerim ken- dine saklayıp, susanlardan mı? Hırsız bir adamı alamıyorsa, istifa müessesesi de mi yok? O gün susup bugün iktidara talip olan arkadaşlar bunu nasıl açıklayacak? Ma- dem biliyordun. niye istifa etmedin' diye sorarlar adama. Şimdi kalkıp. 'Türkıye'\e yeni ufuklar açacağız' diyorlar. Geçmiş dö- nemde açtığınız ufukları gördük. Böyle mil- letin vekilliği yere girsin." Başbakan Tansu Çiller'in iki gün önce yaptığı açıklamayla. rüşvet ve yolsuzluk- larla mücadeleyi başlattığını anımsatan Küçükel. bu mücadele çerçevesinde tüm si- yasetçilere. bürokratlara. basın mensupla- nna ve demokratik kitle örgüılerine düşen görev in bildiklerini anlatmak olduğunu sövledi. önerisineret ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Başkam De- niz Baykal. SHP Genel Başkam Murat Karayalçuı'ın birleşme konusundaki son çıkışlanna, '"Ortada, milletvekillerinin bir önerisi var. Şimdilik SHP Parti Meclisi'nin (PM) tavrını bekli- yoruz" yanıtı geldi. Baykal, Karayalçın'ın öneri- sine karşı çıkarken. HP- SODEP birleşmesi yönteminin yarar getirmeyeceğine inandığınıaçıkladı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin de birleşmenin savsak- lanacak tarafı kalmadığını be- lirterek. "Hiçbir kimse, kendi koltuğu, ikbali için toplumun öz- lemlerinin karşısına yapay ge- rekçelerle çıkma hakkına sahip değildir" dedi. CHP'de. SHP ile birleşmeye karşı çıkanlann. isti- faya hazırlandıklan bildirildi. Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorulannı yanıtlayan CHP lide- ri Baykal, SHP Parti Meclisi'- nin vapacağı değerlendirmeleri izlediklerini belirterek "Şimdi- lik, SHP PM'nin tavrını bekli- yonız. Ortada millervekillerinin bir önerisi var, bir somut model geliştirmişler. SHP'nin, o konu- daki rutumunu beklivoruz" de- di. HP-SODEP yöntemi Baykal. dün memur sendika- lannı kabulü sırasında. birleş- me konusuna ilişkin sorular üzerine. Karayalçın'ın. birleş- me konusunda önerdiği yön- temlere karşı şu görüşleri sa- vundu: "Birleşme konusunda ortaya atılan iki yöntemin, takvim açı- sından hiçbir farkı voktur, za- man açısından da herhangi bir farklılık voktur. Milletvekilleri- nin yaklaşım, muhtemel tartış- ma konusunu ortadan kaldırdığı için, beiki daha kısa zaman süre içinde gerçekleşebUir. HP- SODEP birleşmesi yöntemi iki vıldan beri sonuçlandırılamadı. Biz, CHP olarak milletvekilleri- nin getirdiği vönteme "evet" diyo- ruz. "başka vöntemlerle yürüye- lim' demek, mücadeleyi bilinme- yen bir yöne sokmak anlamına gelir diye kaygılanıvorum. HP- SODEP yönteminde, temel mu- tabakat voktur. Millervekilleri- nin, eşit kurultay delegesi ile bir- likte tek kurultayda birleşilmesi önerisine evet" diyoruz. SHP de buna 'evet' derse, bir anda olur. Bir başka yöntem yaklaşımını inandırıcı görmüyoruz." SHP, TBMM'ye önerge verecek 1980 sonrası ilıaleleri içinMeclis araşbrması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP Genel Başkam ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Bayındırlık ve İs- kan Bakanlığı ile SHP'den isti- fa eden Mustafa Yümaz'ın ihale baskısı yapıldığı savlanyla ilgili olarak "Yönetid görevinde oianlar bu iddiaları reddetmek, hatta bunlan teşhir etmek ve ge- rekli soruşturmayı başlatmak zorundadır" dedi. Karayalçın, il başkanlannın Yılmaz'ın iddia- lanyla ilgili olarak konuyu mahkemeye götüreceklerini bildirirken 'kendilerinin de 1980 yılından bu yana Bayındırlık Ba- kanlığı'nın tüm ihaleleriyle ilgili Meclis araştırması açüması için' önerge vereceklerini sövledi. SHP lideri Karayalçın, parti meclisi (PM) toplantısımn açıu- şında yaptığı konuşmada. Mustafa Yılmaz'ın savlanyla il- gili açıklamalar yaptı. Yılmaz'- ın bakanbktan istifa etmesin- den sonra yaptığı açıklamalar ile partiden istifasından sonra yapüğı açıklamalann farklı ol- duğunu anlatan Karayalçın. "Bakanlıktan istifa ettiğinde sağlık sorunlarını ve geçici işçi- lerle ilgili sıkıntüarı gerekçe gös- termişti. Geçici işçilerle ilgili so- nınlar zaten çözümlenmişti. Partiden istifasından sonra ise ihalelerle ilgili baskılardan ya- kındı" dedi. Karayalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamu yöneticilerine, bakan- lara, politıkacılara çeşitli ima- lar, baskılar gelebilir. Yönetici- lerin görevi, bu istemleri reddet- mek, hatta bunları teşhir etmek ve gerekli soruşturmayı başlat- maktır. Eğer baskı, ima, talep varsa bunlan reddetmek, teşhir etmek ve ilgili y argı organlarma taşımak gerekir. Bayındırlık Bakanlığı, ihalelerini açık ola- rak yapıyor. Sayın Yılmaz'ın id- dialannı il başkanlarımız mah- kemeye götürecek. dava aça- cak." Karayalçın, SHP olarak, savlann araştınlması için Ba- yandırhk BakanlığYnın 1980'- den bu yana açtığı tüm ihaleler- le ilgili bir Meclis araştırması açılmasını isteyeceklerini açık- ladı. Öte yandan, CHP Genel Sek- reteri Adnan Keskin. Özal ve Çillçr ailelerinin mal varlıklan- nın savcılar tarafından incelen- mesini istediklerini belirterek, "Kamu yönetkileri savcılara ih- barda bulunmalıdırlar" dedi. Adnan Keskin. Başbakan Çiller'in mal varlığını araştıran TBMM Komisyonu'nda hiçbir yol alınamadığı görüşünü sa- vundu. ÇİZMEDEN YUKARI/MUSA KART DEVLETİ/AIZ GÜÜ %,, POLniKA GUNLUGU HIKMET ÇETINKAYA ması karara bağlandı. SHP lideri Kara- yalçın, 2 MYK, bir PM üyesi ve 2 milletve- kilinden oluşacak komisyon üyelerini bu- gün yapılacak grup toplantısında açıkla- yacak. PM toplantısımn basına kapalı bölü- münde. eski Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın. seçimlere bütünle- şerek girmenin önemıne dikkat çektiğı ve bir yanşın yaşanacağı bu kurultayın. seçi- me vereceği zararlan göz önüne alınarak seçimden sonra yapılması görüşünü dile getirdiği öğrenildı. Gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Ka- rayalçın. Bayındırlık Bakanlığı'ndan istifa eden Mustafa Yılmaz ın yerine yapılacak atamayla ilgili bugün bir açıklama yapa- bileceğinı söyledi. Hesap Sormak!... Soygunun kahramanları ortada. Ama onlar kendileri- ni savunmakta kararlı. Olay gelip Alaattin Çakıcı ile Dündar Kılıç'ta düğümlendi. Muhteremler milyonlarca dolar krediyi yemişler, ko- misyonları bölüşmüşler sonra da birbirlerine girmişler. Kamuoyu günlerdir bu olayı konuşuyor mu dersiniz? Şöyle televizyonlara bakıyorlardır. Onların kafaların- da 'devletin hazinesi'm soyanlar değil Alaattin Çakıcı, Dündar Kılıç ve bir de 'tetikçi' Davut Yıldız yer almıştır. Ya diğerleri? Ahmet özal'dan başlayıp Engin Civan a dek uzanan çizgidetrilyonları ceplerine indirenler, 'köşeyidönenler' nerede? Bize kalırsa suçlu bulundu: Alaattin Çakıcı, Dündar Kı- lıç ve Davut Yıldız. Araya Selim Edes'i de sıkıştırabiliriz. 1991 seçimleri öncesini anımsıyoruz. Süleyman De- mirel alanlarda şöyle diyordu: "Hesap soracağız...'' Erdal Inönü haykırıyordu: "Hesap soracağız..." Kokuşmuş ve çürümüş bir düzende kim kimden he- sap soracaktı? Aradan üç yıl geçti kimse kimseden hesap sormadı. Aylar önce Uğur Dündar 'Arena da Emlakbank dosyası- nı açtığında da hesap soran olmadı, Cumhuriyet, ocak ayında "Türkiye'yisarsanyolsuzlukları'iüm belgeleriy- le ortaya attığında da. Ne zaman Engin Civan vuruldu, şimdi 'eski defterler' bir bir açılmaya başladı. Türkiye, 12 Eylül 1980 sonrasının pisliklerini üzerin- den atamıyor. Takkeli' ve 'takkesiz liboşlar'ın ağız birli- ğiyle suçladığı 'Kemalistsol' işte bu pisliğin üzerine yü- reklice gidiyor. Onlar da bakıyorlar ki 'pabuç pahalı' ke- narından köşesinden dokunmaya başlıyor. Ahmet özal'dan kim hesap soracak? "Nereden bul- dun" sorusunu kim yöneltecek? Haydi söyleyin... Başbakan Tansu Çiller mi, Murat Karayalçın mı? Kim soracak, kim? • • • Kurban derilerinden her yıl trilyonları 'gizli kasalan'- na indiren tarikat vakıflarının sözcülerini izliyor musu- nuz? Şu "Malum Gazete'nin takkeli liboşu' son bir haftadır 'fena halde Leman' örneği 'sapla samanı' karıştırıp okurlarına günah çıkartıyor. Baktı olacak gibi değil 'ortadanboşluk doldurup'açığı gidermek için debeleniyor. Debelendikçe de her zaman oiduğu gibi batıyor. Ortada belgeler var. 100 milyon dolar var. Adlar açık seçik belli. Nedense görmüyor, görmemezlikten geli- yor. "Allah'ı dolar, peygamberi mark" oiduğu için de yan çiziyor. Maliye Bakanı Aykon Doğan'a iletiyoruz bir kez daha: "Şu tarikat vakıflarının gelirlerine bakınız, onları de- netleyiniz, kurban derilerinden vurgun vuranları, devle- te vergi vermeyenlerisaptayınız..." Turgutözaldönemi.Türkiye'nin vurgunçağ/'dırunut- mayın. Tüm pislikler 1983-1991 döneminde gerçekleş- miştir. 'Köşedönücüler' budönemdeyetişmiştir. Bugün ise o dönemin bataklığında üreyen sivrisinekler yaşa- maktadır. Hırsızın, soyguncunun kımliği olmaz. 'Kan emiciler' ANAP'lı olur, DYP'Iİ olur, SHP'Iİ olur, tarikatçı olur. Hiç fark etmez. Onlar 'kurulu düzen"\n çeteleridir. 'Magic Box' şirketiyle ilgili Meclis Araştırma Komis- yonu ne yaptı? TMO, Tütün ve Gümrük Depolannı Araş- tırma Komisyonu hangi aşamaya geldi? Göçmen Evleri, Hayali ihracat, İSKİ. Otoyol Komisyonu'ndan neden so- nuç alınamadı, 'gerek yok' kararı alındı? • • • Soygun düzenı sürüyor... SHP'Iİ Mustafa Yılmaz, Bayındırlık Bakanlığı'ndan is- tifa ederken açıklıyor: "İhale konusunda baskı yapıldı..." Mustafa Yılmaz, iki dönemdir Gaziantep'ten milletve- kili seçildi. Bayındırlık Bakanlığı'na gelirken "neyin ne olduğu'nu biliyordu elbet. Baktık ki kaçıyor... Neden? Rüşvet ve vurgun... O zaman niye kaçıyorsun da mücadele etmiyorsun... Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu diyor ki: "12 Eylul döneminin bataklığını kurutmak gerekir..." Haydi kurutun... Üstelik üç yıldır 7W/dar'dasınız. Prof. Nurkut Inan'dan Ecevit'e açıkmektup • Solda bütünleşme için çaba gösteren Anadolu Hareketi üyesi İnan, 'siyasi yelpaze içindeki yerini belirleyebilmek için' DSP lideri Ecevit'e 11 soru yöneltti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi öğretim üyelerin- den ve solda bütünleşme için çaba gösteren Anadolu Hare- keti üyesi Prof.Dr. Nurkut İnan. DSP lideri Bülent Ece- vit'e. "demokratlık anlayışı ve siyasi yelpazedeki konumu ile soldaki üç partinin bütünleşme- sine neden karşı çıktığını" sor- du. İnan, Ecevit'e, "siyasi yel- paze içindeki yerini belirleyebil- mek için" yönelttiği 11 soruyu yarutlaması için açık mektup iletti. İnan'ın Ecevit'e yönelttiği sorular şöyle: - 1982 Anayasası'nın demok- ratik yoldan tümüyle değişmesi gerektiğine inanıyor musunuz? - Türkiye Cumhuriyeti'nin. çoğulcu, katılımcı demokrasi ve insan haklanna dayalı laik hu- kuk devleti nitelikleri dışında resmi bir ideolojisi olmamalıdır kuralına katılıyor musunuz? - Görüşlerine karşı olsanız bile Türkiye için üniter yapı dışında bir çözümü savunanların partile- ri kapatıünamalıdır, bu kişiler TBMM dışında bırakılmamalı- dır ve özellikle cezalandırılma- malıdır görüşünü benimsivor musunuz? - DGM'lerin tamamen kaldı- nlması gereğine inanıyor musu- nuz? - Terörie Mücadele Kanunu'- nda propaganda suçu olarak be- Urlenen ve ceza yaptınmma bağ- lanan eylemler suç olmaktan çı- karılmalı mıdır? - Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nda yapılan değişik- likler ile bireylerin temel hakla- nnı kısmen de olsa güvence altı- na alan hükümler. işledikleri id- dia olunan suç ne olursa olsun. tüm zanlılara uygulanmalı mıdır? - Suça azmettirme, suça teş- vik ve hakaret dışında düşünce. görüş ve inanç açıklamanın ke- sin ve istisnasız olarak suç sayıl- maması Ukesine katılıyor musu- nuz? - Ülkemizde var^ölduklan herkesçe kabul edilen insan haklan ihlalleri ve işkence olay- lannı ya da bu sonucu doğuran yasalann varlığını, yabanalarla olan ilişkileriniz dahil, her za- man siz de kabul ediyor musu- nuz? - Cyeleri, görevleri ve hükü- mete bildirme yetkisi anayasada belirlenmiş olan MGK'nin şim- diki konumunda görev yapmaya devam etmesi sakıncalı mıdır? - Genelkurmay Başkanfnın devlet hiyerarşisi içindeki yeri ve Silahlı Kuvvetler'in yurt sa- vunması ile doğrudan ilgisi ol- mayan bazı sivil kamu kurum- lannda temsil edilmesi sizi ra- hatsız ediyor mu? - İdam cezasına karşı mısmız? İnan, bu sorulann birisine bi- le "hayır" ya da "koşullu evet" dıyen bir kişinin demokrat ola- mayacağını savundu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle