09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 27EYLÜL1994SALI HABERLER Baykal'dan sendika sözü • ANKARA(ANKA)-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kamu görevlilerinin halen sendikalaşmarruş olmasını "büyük ayıp" sözleriyle nilelendirerek, kamu çalışanlannın bu yöndeki çabasına "tam destek" verdi. Kamu Çahşanlan Sendikalan Konfederasyon Çalışmalannı Yürütme Kurulu üyeleri Eğitim-Iş Genel Başkanı Niyazi Altunya, Ener-Sen Başkanı Medar Kalkan ile Genel Sağlık-Sen Başkanı Kazım Yıldınm, Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Baykal ziyârette kamu çalışanlannın sendikalaşma mücadelesini kesınlikle destekledıklerini söyledi. ANAP'tanşölen • ANKARA (AA) - ANAP, Istanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 71. yıldönümü dolayısıyla, 70 bin kişinin davet edileceği bir şölen düzenledi. ANAP'ın basın ve propagandadan sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan'ın verdiği bilgiye göre, Ali Sami Yen Stadyumu'nda gerçekleştirilecek kurtuluş şöleni, halka açık ve ücretsiz olacak. Şölende, ANAP'ın gençlik korolannın yanı sıra Türk sanat, Türk halk ve Türk pop müziğinin tanınmış sanatcılan konser verecekler. Şölene, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz başta olmak üzere milletvekilleri, MK YK üyelen ve partinin diğer üst düzey yöneticileri de katılacak. Muhtar ödeneğine asgariücret •ANKARA (AA)-DYP Gnıp Başkanvekili Nevzat Ercan. "'Muhtarödeneklerini önümüzdeki yıl asgari ücret düzeyineçıkarmak için gayret ediyoruz" dedi. D YP grup başkanv ekilleri Nevzat Ercan ile TuranTayan, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkan ve üyelerini TBMM'dekiDYPgrup salonunda kabul ettiler. Kabulde konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Yıldız. muhtarlann kendilerine sahip çıkana daha fazla sahip çıkacaklannı söyledi. Bakanlara sağlık muayenesi • ANKARA(ANKA)- BağımsızHatayMilletvekili Ali Uyar Başbakan Çiller'in yanıtlaması isteği ile Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesınde, eski Bayındırhk Bakanı Mustafa Yılmaz'ı istifa nedeninin Karayalçın tarafından hastalık olarak açıklandığına dikkat çekerek, bakanlannı sağlık muayenesinden geçirmeyi düşünüp düşünmedığini sordu. Oyunalanı cami oldu •ORDL(Cumhuriyet) - Ordu Beledive Meclisi, çoğunluğu çocuk parkı ve yeşil alan olan 5 yeri, cami yapımı için tahsis etti. ANAP'lı üyelerin çoğunluğunun oylan ile yeşil alanlann iptal edilerek cami yeri olarak tahsis edilmesi SHPveCHP üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.„ Dernek kapatmaya tepki • ADANA(Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) - Kamu Çalışanlan Sendikalan Platformu(KÇSP). sendika ve kitle örgütlerinin potansiyel suç yeri, üyelerinin de suçlu gösterilerek İHD ile Pir SultanAbdalKültür Derneği'nin kapatılmasını protesto etti. KÇSP Dönem Sözcüsü Faruk Onuk, düzenlediği basın toplantısında. sermayenin ve siyasi iktidann örgütlenme ve hak alma mücadelesine lcarşı tahammülsüzlük içerisinde olduğunu vurguladı. Lîseye bomba • tstanbul Haber Servisi - Sefakö> Söğütlüçeşme Lisesi'nin ginşine. kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı. Dün gece saat 20.00'de yapılan saldında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldınyı ERNK üstlendi. SHP Uşak Milletvekili Ender Karagül de partisinden istifa etti Hükümet, azınlığa düştii• DSFye geçecek Ender Karagürün SHP'den istifası ile • Hülle partİSİ kuracaklar SHP'nin Onursal Başkanı Erdal TBMM'deki sandalye sayısı 225'e düşen koalisyon hükümeti, İnönü'nün başdanışmanı Güneş Gürseler ile Üstün Küsefoğlu, siyaseten 'azınlık hükümeti' konumuna girdi. Karagül, DSP'ye parti meclisi üyeliğinden istifa ettiler. SHP ve CHP'den istifa geçecek. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit; Mutman, Yılmaz. eden milletvekilleri, hülle partisi kurarak DSP'ye katılacaklar. Talay ve Aksoy'la gövde gösterisi yaptı. ANAP Grup Başkanvekili Aşık, "Bu bir iktidar gaspıdır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde 88 isimle parlamentoya giren SHP'nin milletve- kili sayısı. peş peşe gelen istifalarla 50'ye düştü. Parti meclisi üyeleri Güneş Gûr- seler ile Üstün Küsefoğlu ve Uşak Millet- vekili Ender Karagül. dün SHP'den isti- fa etti. Küsefoğlu ve Gürseler'in de DSP'ye katılacaklan bildirilirken Kara- gürün istifası ile arkasındaki milletveki- li desteği 225'e inen koalisyon iktidan, siyaseten "azınlık hükümeti" konumu- na düştü. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. partisine katılmak üzere CHP ve SHP'den istifa eden 4 milletvekiliyle gövde göstensı yaptı. Hükümetin de- mokratik geleneİdere göre çekilmesi ge- rektiğini savunan ANAP Grup Başkan- vekili Eyüp Aşık, "Bu bir iktidar gaspı- dır" dedi. İstifasını dün öğleden sonra TBMM Başkanlığı'na veren Karagül'ün, 3 ay önce düzenlediği basın toplantısında •4 iki kişilik primitif parti" diye nitelediği DSP'ye geçeceği öğrenildi. Karagül, 14 haziranda SHP Genel Sekreter Yardım- cısı sıfatıyla düzenlediği basın toplantı- sında, CHP ve DSP liderlerini birle|me- yi önlemekle suçlarken Bülent Ecevit'in. kurumsal bütünleşmenin önündeki en büyük engel olduğunu söylemişti. SHP'de 2 aydır merkez yürütme ku- rulu (MYK) toplantılanna kaülmayan Karagül. partiden istifa edeceğini söylü- yordu. Karagül'ün MYK üyeliği 2 ay- dır toplantıya katılmadığı için önceki gün düşürülmüştü. Son olarak Adalet Bakanı Mehmet Moğultay hakkındaki gensorunun oylamasına da kaülmayan Karagül'ün Ecevit hakkındaki sözleri- nin, DSP'ye geçişine engel olduğu öne sürülüyordu. Ancak SHP'den aynlarak DSP'ye gecen Cevdet Selvi'nin, sorunu çözdüğü öne sürüldü. Karagül'ün bu- gün kurulacak hülle partisi aracılığıyla daha önce CHP ve SHP'den aynlan milletvekilleriyle birlikte DSP'ye geçe- ceği öğrenildi. Karagül'ün istifasıyla 1991 seçimle- rinden 88 milletvekiliyle çıkan SHP'nin TBMM'deki üye sayısı 5O'yedüştü. Da- ha sonra " D E P " adını alan HEP'in kopması. CHP'nin yeniden açılmasıyla gelen istifalar ve DSP'ye katılımlar ne- deniyle SHP'de yaşanan istifalann ar- dından, koalisyon hükümetinin arka- sındaki resmi destek de TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 226'nın al- tına indi. Koalisyonun büyük ortağı DYP'nin halen 175 milletvekili bulunu- yor. DYP ve SHP'deki istifalar nedenıyle arkasındaki sayısal destek 225'e düşen koalisyon iktidan, siyaseten "azınlık hü- kümeti" konumuna girdi. Hükümetin güvenoyu alması için oylamaya katılan- lann bir fazlası yetiyor. Ancak anayasa uyannca. hükümeti düşünnek için sa- dece güvensizlik oylannın sayıldığı oy- lamada 226 ret oyu verilmesi gerekiyor. Muhalefetin bu oyu bulması mümkün olmasa bile hükümetin parlamentodaki desteğinin 226'nın altına düşmesi. mo- ral açıdan önemli bir eksik olarak görü- lüyor. MHP'lilerin ve halen bağımsız olan milletvekillerinin sağladığı destekle hükümetin arkasında, sahip olduğu milletvekili sayısından daha fazla bir güç bulunuyor. 'Bu iktidar gaspıdır' ANAP kurmaylan, hükümetin 225'e düşmesini değerlendirirken sayının da- ha da azalacağını savunuyorlar. De- mokratik gelenekler uyannca hüküme- tin göreve devam etmemesi ve çekilmesi gerektiğini savunan ANAP Grup Baş- kanvekili Eyüp Aşık. hükümeti devire- cek 226 oyu bulamamaktan yakınarak. f r n e t o r i e i Bayındırhk ve lskan Bakanlığı'ndan ihale baskısı'nederüyle istifa ettiğini açıklayan g g u s i c u s i Mustafa Yılmaz, C H P tçelMillenekili İstemihanTala), CHP İzmir Milletvekili Veli ^ . . ^ ^ ,,„„„,„..„„ ^ w . w ı - Aksoy ve S H P lzmir Milletvekili Arilla Mutman.dün DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Bülent Ecevit ile birlikte gövde duklannı gerekçe göstererek gösterisi yaptılar. Istifacı milletvekilleri DSP'ye geçme karan aldıklannı açıkladüar. (Fotoğraf: RI2A EZER) partilerinden istifa ettiler. "Şu anda azınlık hükümeti vardır. Bu bir iktidar gaspıdır. Çekilmesi lazım, ama gasp ettiği iktidan, 226'yı bulamadığunız için alamıyoruz" dedi. Ecevit'in gövde gösterisi DSP lideri Ecevit, dün partisinin ge- nel merkezinde SHP'den ve Bayındırhk ve İskan BakanlığYndan istifa eden Ga- ziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz, İzmır Milletvekili Atilla Mutman. CHP'den aynlan İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve İçel Milletvekili İstemihan Ta- lay'la ortak basın toplantısı düzenledi. SHP'den daha önce istifa eden İstanbul Milletvekili Nami Çağan ile DSP'ye katılan Cevdet Selvi ve Tevfik Çavdar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Ecevit'- in son derece hoşnut olduğu gözlendi. DSP çatısı alünda ilk kez buluşan mil- letvekillerinin, bugün hülle partisi kura- rak, hafta sonuna değin "resmen" yeni partilerine geçmeleri bekleniyor. SHP'de yaprak dökümü SHP PM'nin dün yapılan toplantısı- na istifalarla boşalan yerler için yedek üyeler çağnldı. SHP'den istifa ederek DSP'ye gecen Cevdet Selvi, Er- zan Erzunımluoğlu ve Tevfik Ça>dar'dan sonra Sezer Kom- şuoğlu da istifa ederek üniversi- teye dönmüştü. PM üyelerin- den Seyfi Oktay da grup baş- kanı olduğundan PM'de bir üyelik daha boşalmış oldu. Bo- şalan üyelikler yerine yedekler- den Arif Sağ, Muhanunet Kay- mak, Hasan Belovacıklı, Tülay Ateş ve Güneş Gürseler PM'ye çağnldı. Ancak, Güneş Gürseler de is- tifasını açıkladığında bundan sonra yapılacak PM toplantısı- na yedek listeden Erzincan Mil- letvekili Ali Tutu'nun cağnlaca- ğı bildirildi. Gürseler. istifasına gerekçe olarak "SHP'nin işlevi- ni tamamlamasını" gösterdi. PM üyelennden L'stün Küse- foğlu da dün yapılan toplantıya katılarak son bir konuşma yap- tıktan sonra istifasını açıkladı. Küsefoğlu, DSP'ye geçeceğini bildirdi. Tekirdağ'da istifa Soldaki üç partinin teke in- mesi gerektiğini savunan Tekir- dağ SHP Merkez Ilçe üyesi 109 kişi, partilerinden istifa etti v c "Bir baskın seçime yakalanma- dan öncelikle SHP'nin siyasal yaşamdan çekilmesi, kapanması gerekir" dediler. Öte yandan CHP Akpınar İl- çe Başkanı Ömer Altıntaş ve yönetim kurulu üyeleri. SHP ile birleşme çabalanna karşı ol- HADEP il başkanlan, hazırladıklan raporlarda ara seçime girilmesini önerdiler HADEPolmazsaRPkâzanır ERGÜN AKSOY ANKARA - Ara seçimlere kaülıp katılmama konusunu parti üst yönetimiyle birlikte değerlendiren 11 HADEP il başkanının, ara seçimlere giril- mesi yönünde görüş belirttikle- ri bildirildi. İl başkanlan, "Ka- tıunanuz halinde secimleri ka- zanırız. Ancak, son karar parti üst organlanna aittir" dediler. Bölgeleriyle ilgili hazırladıklan raporlan da parti yönetimine sunan il başkanlan, HADEP'in seçime katılmaması halinde en şansb partinin RP olacağını sa- vundular. Başkanlarm raporu HADEP'te ara seçimlere ka- tılıp katılmama yönünde belir- sizlik sürerken, hafta sonu An- • HADEP il başkanlan bölgeleriyle ilgili hazırladıklan raporlarda, ara seçime katılmamalan halinde en şanslıpartinin RP olduğu, 'SHP'nin bölgede tamamen bittiği kaydedilerek, DYP'nin de ittifak ve iktidar olanaklannı kullanarak, birkaç merkezde oy oranını yükseltebileceği bildirildi. kara'da. HADEP'li üst düzey yöneticilerle birlikte ara secim- leri değerlendiren Muş, Van, Si- irt, Batman. Diyarbakır, Adı- yaman, Mardin, Ankara. istanbul, Adana ve İzmir il baş- kanlannın seçimlere girilmesi yönünde görüş belirttikleri bil- dirildi. İl başkanlan, parti yö- netimine sunduklan raporda, şu değerlendirmeyi yaptılar: "HADEP'in de seçime katıla- cağımn açıklanması bölgeleri- mizde halk tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Halk seçim- lere girmemizi istiyor. Eğer se- çimlere katıursak düzen partile- rine büyük bir ders veririz. Kesin olarak secimleri kazamnz. Bun- dan kûnsenin şûphesi ounasın. Baskılann doruk dereceye ulaş- tığı 27 Mart yerel seçimlerine bile katılsaydık, yine büyük ba- şarı sağlardık. Ancak, sorun milletvekillerini parlamentoya göndermek değil. sorun demok- ratikleşmedir. Kürt sorununa si- yasal çözümdür. Biz değerlen- dirmemizi bu yönde yapıvoruz. Ara seçimlere katılıp katılmama konusu parti üst düzey organla- nna aittir. Ancak. girilmesi yö- nünde karar alııursa, biz buna hazınz." HADEP il başkanlannın bölgelenyle ıigıli hazıriadıklan aynntılı raporlarda, partilen- nin seçime katılmaması halinde en şanslı partinin RP olduğu sa- \ unuldu. SHP'nin bölgeden ta- mamen silindiğini öne süren il başkanlan, "DYP ise ittifaklar ve iktidar partisi olmanın avan- tajını kullanarak. bir iki yerle- şim biriminde oy oranını yüksel- tebilir" görüşünü savundular. HADEP Genel Sekreteri Ba- hartin Günel. il başkanlannın verdikleri bilgilerin partinin ku- rullannda tartışılacağını belir- terek. seçimlere katılma karan alınması durumunda, adayla- nn merkez yoklamasıyla sapta- nacağını söyledi. Günel, Cumhuriyet'e şu açı- klamayn yaptı: "Artık bölge halkı korku du- varlannı aşti. Seçimlere katıl- mamız halinde halkın büyük bir bölümünün partimize destek «e- receği yönünde sinvaller alıyo- ruz. Bunun en güzel kanıtı da, 27 Mart \erel seçimlerinde ortaya çıkan boykot oranıdır. Ancak, DEP milletvekillerine yönelik yapılan hata, ara secimle aşıla- maz. 84. madde değiştiriuneli- dir. Milletvekillerinin haklan iade edibnelidir." Günel. ittifak kosunuda RP dahil olmak üzere hiçbir parti- den teklif almadıklannı ve gö- türmediklerini belirterek, parti olarak ittifak konusunu hiç de- ğerlendirmediklerini söyledi. Başbakan Tansu Çiller, SHP'deki çözülmeyi, DYP'li bakanlarla değerlendirdi: Hükümet, ara seçime kadar devaııı etıııeli Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MLSA KA VAK Tel: 5152950 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ko- alisyon ortağı SHP'deki çözülmeyi, DYP'li bakanlarla değerlendiren Baş- bakan Tansu Çiller, "Seçime kadar SHP" mesajını verdi. Ara seçime kadar DYP-SHP koalisyonunun sürmesi ge- rektiğini vurgulayan Çiller'in. "Aksi takdirde. Türkiye daha büyük bir kaosa sürüklenebilir" görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Ara seçimlere kadar SHP'- deki istifalann sürmesi durumunda, DYP'nin TBMM'deki desteği daha faz- la kaybetmemek için "transfer atağuıa" geçeceği bildirildi. SHP'de art arda yaşanan istifalar ne- deniyle, koalisyon hükümetinin TBMM'deki desteği 225'e düşerken Başbakan Çiller, dün akşam Başbakan- lık Konutu'nda DYP'li bakanlar ve parti yöneticileriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Refaiddin Şahin. Necmerrin Cevberi, Nafiz Kurt, Veysel Atasoy, Mehmet Köstepen, İsmet Attila, Nevzat Ayaz dışındaki tüm DYP'li bakanlarla, DYP Genel Başkan Yardımcılan Rrfat Serdaroğlu, Hah't Dağlı, İsmail Köse ve Ahmet Küçükel hazır bulundu. Secim hazırlıklan, ara seçim yasa tas- lağı ve koalisyonun geleceğinin ele alın- dığı toplantıda. DYP'li bakanlar Çil- lere, "SHP'deki çözülmeden" duyduk- lan kaygılan dile getırdiler. DYP'liler. TBMM'de azınlık hükümeti durumuna düşmekten duyduklan rahatsızlığı dile getırdiler ve "Ileriyi göremiyoruz" ya- kınmasında bulundular. Yapılan eleşti- riler üzerine. koalisyon hükümetinin ara seçimlere kadar devam etmesi ge- rektiğini vurgulayan Çiller'in, DYP'li bakanlara "seçime kadar SHP" mesajı- nı, "Ara seçime kadar bu hükümet de- vam etmeli. Aksi takdirde, Türkiye daha büyük bir kaosa sürüklenebilir, daha bü- yük sorunlarla karsılaşılabilir" diyerek dile getirdiği öğrenildi. \\ barajı Toplantıda, TBMM Anayasa Ko- misyonu'nda bugün ele alınacak ara se- çim yasa taslağında yüzde 25 olarak ön- görülen il barajırun, yüzde 20'ye indiril- mesi önerisi de ele alındı. Çiller'in de "olumlu" baktığı bu öneri çerçevesinde, yasa taslağında, komisyonlarda görü- şülmesi sırasında il barajının yüzde 20'- ye indirilmesi yolunda değişiklik yapıl- ması bekleniyor. Çiller, yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, DYP'li kabine üyelerinin bakanlıklanna ilişkin sonın- lannı da dinledi. Ara seçimlerin yapıla- cağı bölgelerde gerçekleştirilecek yatın- mlann durumu hakkında bilgj alan Çil- ler. seçimler için gerçekleştirilecek pro- paganda çalışmalanna bakanlann, ak- tif biçimde katılması talimatını verdi. Toplantıda, ara seçimlerin yapılacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgele- rindeki illerden gösterilecek adaylar ko- nusunda da bir ön çalışma yapıldı. Çil- ler'e, DYP örgütünden adaylık için çok sajıda başvurunun olduğu bilgisinin ile- tildiği toplantıda, bu illerden "yerel, böl- ge halkma yakın" isimlerin aday göste- rilmesi gerekliliği vurgulandı. GONDÜZ GOZÜYLE MELtH CEVDET AJVDAY Anadolu Gidişattan çarçabuk karamsarlığa kapılanlar, ikide bir, "Devlet baf/yor" çığlığını koparırlar. Devlet batar mı? Neden batmasın! Batar, gene çıkar; yedi canlıdır. Anadolu'da batan devletleri saymağa kalksak, iki eli- mizin parmakları yetmez. Ama Anadolu hiç devletsiz kalmamıştır. Bir zamanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, 'Son Türk Devleti' sözünü dillerine dolayanlar ortaya çıkmış- tı. Bu yanlış ve acındırıcı söze ben de o vakit, "Son değil, ilk Türk devleti" diye karşı çıkmıştım. Evet, Anadolu'- muzun, gelinen son devleti idi bu ve adı ilk kez 'Türk'tü. Şimdi ise 'Türki devletler' sözü moda oldu. Asya'daki haikların çeşitli adlar altında kurdukları devletler için kullanılıyor bu söz. Peki, şimdi ben, 'Son Türk Devleti' sözünü yaşlı göz- lerle söyleyenlere, "Ağlamayın artık, Türkiye Cumhuri- yeti Devleti batabilir, çünkü Asya da başka Türk devlet- leri var" diyebilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk Türk devletidir ve bu devletin Asya'daki devletlerle ırk ilişkisinden başka hiç- bir benzerliği yoktur. Irkçı görüş ise bir devleti tanımla- makta işe yaramaz, çağ dişıdır. Bir devlet batar mı, batmaz mı? Yukarda bu soruyu sormuştuk. Abdülaziz'in sadrazamlarından Kamil Paşa Avrupalı meslekdaşları ile konuşurken, bir gün, - Osmanlı İmparatorluğu çok güçlüdür, demiş, siz dı- şardan, biz içerden ne kadar çabalasak batıramıyoruz bir türlü. Ama Osmanlı Devleti battı. Son padişah Vahdettin ın bir oğlu dünyaya gelmiş, adını 'Osman' koymuşlar. Bunu duyan Neyzen Tevfik, - Eyvah demiş, biz sonu geldi sanıyorduk, bunlar baş- tan başlıyorlar. Rahmetli Burhan Felek'in dostu olan, arkadaşım Agop Arat anlatırdı, Felek dermiş ki, "Çocukluğumdan beri duyartm, battı batıyor derler, bir türlü batmaz." Ama Osmanlı Devleti battı. Onun topraklarının bir bölümü üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti DeWef/'kuruldu. Bu devlet, Osmanlı'nınsü- regitmesi değildir; tümden yeni birdevlettir. Anadolu, düzen kurucu ve barışçıdır. Dışişleri Bakanımız Sayın Mümtaz Soysal, UNESCO büyük ödülünü kazanması dolayısıyla yaptığı konuşma sırasında ben de Paris'te ve toplantı salonundaydım. Dostumun Anadolu uygarlığını nitelendiren o konuşma- sına hayran olmuştum. Anadolu yıkılmaz. Biz onun eski halkları ile birarada yaşıyoruz. ANAP lideri Yılmaz Değişiınolmadan soiTuılarçözülnıez • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Abant'ta 3 gün süren toplantılarda. Turgut Özal'ın 1992 yılında başlattığı "İkinci Değişim Programf temeline dayanan çalışmalanna son şeklin verildiğini söyledi. ANKARA (Cumhurnet Bü- rosu) - Bolu Abant'ta 3 gün sü- ren toplantılarda mılletvekille- ri ve kurmavlamla "2000'e Beş Kala Türkiye'nin Hedefle- ri" programını hazırlayan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. "ikinci ANAP mucize- sini" ve sıstemi sorgulayarak Türkıye'nın kuKardeğiştirme- sini amaçladıklannı bildirdi. Halkın gelirini arttırmanın ve refahını vükseltmenin tek yo- lunun yapısal değişim prog- ramı olduğunu ifade eden Yılmaz, anayasadan eğitim sistemine ve özelleştirmeye ka- dar uzanan geniş bir yelpazede öngördükleri değişiklikleri "ekonomik zenginliğine kavuş- muş. bu zenginliğin adilce payla- şan. demokrasinin tüm kurum ve kuraUamla işlediği çağdaş bir toplum iİe temel hak \e özgür- lüklere tam duyarlı. düşünce ve inanç özgürlüğüne sa>gılı" bir yönetim >apısı hedefiediklerini söyledi. Son şeklini aldı ANAP, 1992 yılında başlat- tığı ve Turgut Özal'ın "İkinci Değişim Programı" temeline dayanan çalışmalannı. Abant'ta üç gün süren toplan- tılarla son şeklini verdi. Mesut Yılmaz'ın açıkladığı kapanış bildirgesiyle sona eren ve eği- tim. ekonomi. hukuk ve yöne- tim başlıklan altında toplanan programlar. uzmanlann oluş- turacağı dar çalışma grupla- nnda detaylandınlacak. Mil- letvekilleri, merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üye- leri ve çok sayıda danışmanın katıldrğı toplantılarda oluşan programlar. Cumhurbaşkanlı- ğı. MİT. Genelkurmay Baş- kanlığı ve Anayasa Mahkeme- si gibi pek çok önemli devlet kurumunun yapısında önemli değişiklikler yapılmasının de- taylannı içeriyor. Sonuç bildirgesinde yer al- mamasına karşın Genelkur- may Başkanlığı'nın "MiUi Sa- vunma Bakanüğı'na bağlan- ması, Yüce Divan yetkisinin Anayasa Mahkemesi'nden alı- narak parlamentonun seçeceği yüksek vargıçlara verilmesi" gıbi \enilikler ANAP'ın hedef- len arasında yeralıyor. Baş- kanlık ve \an başkanlık sis- temlerinı de tartışan ANAP'- lılar. bu sistemlerin Türkiye'- nin bugünkü mevcut yapısına uymadığını ifade ederek. "sivil yönetim, sembolik ( umhurbaş- kanlığı >e güçlü hükümet" kav- ramlan üzerinde görüş birliği- ne \ardılar. Kulvar değişikliği Amaçlannın "ikinci ANAP mucizesi"yle Türkiye'yi yeni- den harekete geçirmek olduğu- nu ifade eden Mesut Yılmaz. Türkiye'nin sorunlanna çözü- mün kendilerinden beklendiği- ni ve yaptıklan haarlıklarla bunu gerçekleştırmeye haar olduklannı sa\undu. İnsan haklannın hala "bir lütuf" ola- rak görüldüğünü ve bu hakla- nn tümünü yurttaşlara verme- nin baş hedefleri olduğunu açı- klayan Yılmaz. amaçlannı özetlediği "kulvar değişikliği"- yle sistemi sorgulayacaklannı, devlet yapısını her alanda yeni- den tanımlayacaklannı bildir- di. Mevcut sistemde devletin vatandaşına şüpheyle yaklaştı- ğını ve kendinı yurttaşına karşı korumayı amaçladığını söyle- yen Yılmaz. "Devlet asli görev- lerini unutmuş, büyümüş, han- tallaşmış. vatandaşın hayatmı zorlaştıran bir hale geuniştir. Biz bu yapıyı köklü >e kesin bir biçimde değistireceğiz" dedi. Yılmaz, değişim yapacaklan alanlan ise "yönetim biçimi, hukuk, ekonomi ve eğitim siste- mi" başlıklan altında topladı. Yılmaz, "Yapısal değişimin anahtan bizdedir. Büyük işler, ancak sorunlan ve çözümlerini bilen, inanmış, tecrübeh* ve yete- nekli kadrolar ile başanlabilir. Bu kadrolar birinci Anavatan mucizesini gerçekleştirmiş olan partimizde mevcuttur" diye ko- nuştu. KALBİNİZ SİZİ SEVÎYOR... Muayene, Teşhis, Tedavi Laboratuvar, Röntgen TÜRK KALP VAKFI ' 19 Mayıs Cad. No. 8, Şışfi, İSTANBUL Tel : 275 12 44/45 Fax:266 47 12 PAZAR HARIÇ HER GUN. SAAT 900-20 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle