19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EYLÜL1994SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Göknel'i yaralama soruşturması • tŞTANBUL (ANKA)- ; İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel'i Bayrampaşa ' Cezaevi'inde göğsünden ve . sağbacağındanbıçaklayarak : yaralayanGürbüzTektaş ; adlı tutuklunun 20 yıl hapisle cezalandınlması istendi. ; Göknel'in 13 eylülde • bıçaklanmasıyla ilgili soruşturma, Eyüp Cumhuriyet Başsavcıhğı'nca lamamlandı. Savcıhk, olaya kanşan diğer tutuklu Ahmet Yergüderhakkında "takipsizlik" karan verdi. Cezaevinde tûberküloz • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bûrosu)- Buca Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler arasında tûberküloz olaylanrun arttığı bildirildi. Cezaevi Savcısı Yaşar Aslan tüm tutuklu ve hükümlülere verem aşısı yapıldığını, kuşkulu görülenlerin akciğer fılmlerinin çekileceğini söyledi. İzmir Barosu avukatlanndan Mehmet Yatar, müvekkilleriyle yaptığı görüşmelerde, Buca Cezaevi'nde tüberküloza yakalananlar bulunduğunu öğrendiğini söyledi. İHD üyelerine gözaltı • İstanbul Haber Servisi - İnsan Haklan Derneği • (İHD) Adana Şubesi'nin ! kapatılması nedeniyle Adana ' ValiliğTnebiryazıyla protesto gönderen İHD istanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Okçuoğlu ile Denetleme Kurulu Üyesi Şaban Dayanan.dünöğle saatlerinde Eminönü Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlann, diğer üyelerle görüştürülmesine ise izinverilmedi. İstanbul'un 45 günlük suyu var • İstanbul Haber Servisi - İtfaiyeHaftasıdün düzenlenen törende başladı. Törende gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Erdoğan, İstanbul'un 45 gün yetecek kadar suyu bulunduğunu kaydederek ancak çok zorda kalınması halinde ömerli Barajı'ndaki rezervin kullanılacağını bclirtti. Kaymakamlık smavında, kazanan 119 adaydan 73'ü imam-hatip kökenli IçişleriBakaıılığımollalaşıyor TOKTAMIŞ ATEŞ AYŞESAYES ANKARA - Içişleri Bakan- hğı'nda dinci kadrolaşma, gide- rek yaygınlaşıvor. Bakanlıktaki "moUâlaştırmâ ve MHP'lileştir- me" süreci. İsmet Sezgin'in gö- revden aynlmasından sonra hız kazandı. Sezgin'in merkeze al- dığı hacı valiler, Başbakan Tan- su Çiller'in göreve getirdiği Mehmet Gazioğlu ve özellikle Nahit Menteşe dönemlerinde. yeniden il vaîiliklerine atandı- lar. Bakanlığın vali kökenli 6 üst düzey yöneticisi ile 76 il vali- sinden 28'inin haa olduğu sap- tanırken, 16-25 mart tarihleri arasında yapılan maiyet memu- ru (kaymakam adaylîğı) sınavı- nı kazanan 119 kişiden 73'ünün imam-hatip lisesi kökenli oldu- Cerginlikarttı * çişleri Bakanlığı'ndaki 'mollalaşma'yı izlemeye alan, eski İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş, '76 ilin t valisinden 35'i, yani yüzde 46'sı, bakanlık üst düzey yöneticilerinin de yüzde 42'si laikcumhuriyete karşı kadrolardır' dedi. 'Mollalaştırma' süreci. İsmet Sezgin'in görevden aynlmasından sonra hız kazandı. ğu belirlendi. İçişleri Ba- kanlığı'ndaki "moUalaşma' sü- recini izlemeye alan eski İçişleri Bakanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Gü- neş, 76 ilin valisinin yüzde 46'sı. bakanlık üst düzey yönetim kadrolannın yüzde 42'sinin. 1984'den sonra göreve başla- yan kaymakamlann da yüzde 70'inin "laik cumhuriyete karşı ve MHP kökenli" kadrolardan oluştuğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndaki 'dinci kadrolaşma' konusunda, rapor haarbğı başlatan Güneş, dinci kadrolaşmanın özellikle 1984 sonrasında yoğunlaştığına dik- katçekti. Cumhuriyet'in belirlemele- rine göre ise özellikle son yıllar- da valiler arasında hacca git- mek "moda haline" geldi. Mer- kez valileri hariç. görevde bulu- nan valilerin 28'i en az bir kez hacca gitmiş durumda. Haa valilerin listesi ise şöyle: Naci Parmaksız (Adana). Er- doğan Şahinoğlu (Ankara), Se- lahattin Omır (Artvın). Kadir Uysal (Aydın), Rıza Akdemir (Balıkesir). Yener Raktooğlu (Bolu), Recai Tosyalı (Burdur), Rıdvan Yenişen (Bursa), Hüsnü Tuğlu (Çanakkale). Oğuz Ka- ğan Köksal (Denizli). Recep Yazıcnğlu (Erzincan), Oğuz Berberoğlu (Erzurum), Ali Fuat Güven (Eskişehir), Muammer Gûler (Gaziantep), Gökhan Ay- dıner (İçel). Özdemir Hanoğlu (Kastamonu). Saffet Ankan Bedük (Kayseri). Atilla Vural (Konya), Cemalettin Sevim (Kütahya), Atilla Osman Çele- Türk-lş'te soruşturma sanası ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türk-tş'te. yönetırn kurulu- na sert eleştiriler yöneltilmesiyle suyüzüne qkan rahatsızlıklar, Türk Harb-İş Sendikası'nın di- siplin kuruluna verilmesiyle "so- ruşturma krizi"ne dönüştü. Türk-İ-ş Genel Şekreteri ve Genel Maden-lş Sendikası Genel Baş- kanı Şemsi Denizer'in, Türk-Iş yönetimini birlikte eleştirdiği Harb-İş Sendikası'nın disiplin kuruluna verilmesini onaylama- sı, sendika ve konfederasyon yö- netimi arasındaki gergjnîiği art- tırdı. Harb-İş Genel Başkanı tzzet Çetin, Denizer'in teşkilatı olan Genel Maden-İş Sendikasfnın da aralannda bulunduğu yöneti- mi protesto eden 7 sendikadan sadece Harb-İş hakkında soruş- turma başlatılmasını, "Dikensiz gül bahçesi yaratılmak isteniyor" diye degerlendirdi. Türk-İş Disiplin Kurulu. yö- netim kurulunun çağnsı üzerine, "Türk-İş'in birlik ve bürünlûğünü zedeleyici davranışlarda bulundu- ğu" gerekçesıyle Harb-İş Sendi- kası'ndan savunma isteme karan aldı. Kurul, 3 ekimde yeniden toplanacak. Harb-lş Genişletilmiş Temsil- ciler Kurulu, soruşturma karan- nın ardından, önceki gün An- kara'da toplandı. Toplantıda, işçilerin enflasyon farkı alacakla- nnın ödenmesi için dava acmala- n kararlaştınlarak ii tiim sendika- Iara yasa ve toplusözieşme hakla- nnı savunma" çağnsı yapıldı. Protestolar bir damla su için İstanbul Haber Servisi- İstanbul'da yaşanan su sıkıntısı yurttaşlann protestolanna yol açıyor. Gaziosmanpaşa'daki İSKİ Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yurttaşlar, acıklana n kesinü programına dahi uyulmadığıru ileı ı sürerek "Mahallemize sekiz günde bir suı erildiğini söylüyorlar. Ama yaklaşık bir aydır musluklardan bir damla su akmadı. Çevre ilçelerde gün aşın sular akarken bize neden su ve- rümiyor" dıye yakındılar. Gazi Mahallesi ve Zübeydehanım Mahallesi'nden birgrup yurttaş, dün Gaziosmanpaşa'daki İSKİ 2. Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak İSKİ'yi protesto etti. Muhtarlan ile birlikte İSKİ binası önüne gelen yurttaşlar. bir aydır mahallelerinde su akmadığını anlatarak, "Bİzi kimse dinlemiyor. Kaç kez İSKİ Genel Müdürtüğü'ne gittik. Belediye başkaruna gjttik. 'Verilecek, veriliyor' diyerek bizi oyalıyorlar. Ama bir aydır sular akmıyor, ama su faturaları gönderiliyor" dedıler. "Ekmek değil, su istiyoruz" şekliıide slogan atan yurttaşlar, İSKİ'nin, su dağıtımında adil davranmadığını öne sürdüler. (Fotofraf: MEHMET DEMIR1İRKAYA) bioğlu (Malatya), Necati Çetin- kaya (Manisa). Aslan Yıldınm (Kahramanmaraş), Erdinç Bü- yükakalın (Sakarya). Şinasi Kuş (Samsun). İrfan Kurucu (Sinop), Ziyaettin Akbulut (Şanlıurfa). Nurettin Turan (Zonguldak), Şahabettin Har- put (Kınkkale). Kilit isim Aksoy İçişleri'ndeki dinci ve MHP'li kadrolaşma, Turgut özalın başbakanlığı dönemindeki ya- pılanmaya benzetiliyor. Özel- likle ANAP döneminin İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve dö- nemin müsteşan Vecdi Gönül tarafından yürütülen kadrolaş- ma hareketinın benzerinin, ba- kan Menteşe ile müsteşan Be- kir Aksoy tarafından uygulan- dığı ifade ediliyor. Başbakan Tansu Çiller'e, DYP Genel Baş- kanlığı'nı kazandıran 'milh'yet- çi muhafazakar' kesimin göreve getirdiği Bekir Aksoy'un ba- kanlıktaki kadrolaşmada en et- kili isim olduğu belirtiliyor. Emniyet Genel Müdürü Meh- met Ağar'ın göreve gelmesin- den sonra ise polis teşkilatında- ki MHP'li kadrolaşma dikkati çekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileri, 'miüiyet- çi muhafazakar' kesimden olu- şuyor. Vali kökenli olan bu yö- neticilerden Bakanlık Müste- şan Bekir Aksoy'un yanı sıra müsteşar yardımcılan. Muhar- rem Göktayoğlu, Süle\Tnan Oğuz, Metin Ilyas .\ksoy. Teftiş Kurulu Başkanı Ali Güngör ile İller İdaresi Genel Müdürü Ha- san Pakir Iıacı' yöneticiler arası- nda yerahyor. Güneş, 1984 son- rası göreve başlayan kayma- kamlardan yüzde 70'inin imam- hatip kökenli olduğunu ifade ederken, son kaymakam adaylîğı sınavı sonuçlan da bu saptamayı doğruluyor. Cumhuriyet'in sorulannı ya- nıtlayan Güneş, CHP olarak "moÛalaştırma" girişimlenni iz- lemeye aldıklannı belirterek "Devletin temel noktalarma yö- nelik bu mollalaştırma süreciyle oluşturulan kadrolarla ne dinci terörü önlemek, ne laikük savu- nuculannı gütenceye almak, ne de demokrasiyi gerçekleştirmek mümkün olabilecektir" dedi. Kamu yönetiminin bilinçli bir poütika ile mollalaştınldiğını belirten Güneş, "Bu uygulama onlarca yıl öncesinden sinsice başlatdmış. Laik cumhuriyete karşı düşmanca duygularla ye- rJstirUmiş kadrolar kamu >öneti- mini işgal ediyor. Bu vöneliş laik cumhuriyeti şeriat devletine dö- nüştürme guişhnidir" görüşünü dile getirdi. Bizden Görüntüler... Cumartesi günkü son yazımda, bizim üniversitedeki vakıfların bazılarından söz etmek istediğimi vurgulaya- rak "Umarım salıya ele alınz" demiştim. Bir telefon yağ- muru geldi. Kimileri, "Aman zülfüyare dokunma" ve "Fincancı katırlarını ürkütme" diye uyarıyorlardı. Bir kı- sım dostlarım ise "Lütfenyaz, çekinme"diyorlardı. Aslında ben bu vakıflarla ilgili olarak daha önce de yazmıştım. Üniversitemizin sevgi ve saygı duyduğum, demokrat olduğuna inandığım ve başarılı olmasını çok istediğim rektörü davetederek bu konuları sormuşlardı. Gördüklerimi vebildiklerimiayrıntılarıylaanlattım.Oza- man, "Sizi resmi olarak görevlendirelim ve bu konuyu iyice araştırın" demişlerdi. "Memnuniyetie" diye yanıt- lamıştım. Aradan neredeyse altj ay geçti. Ne bir görev- lendirme geldi, ne bir haber. Makama başvurup, "Bizim görevlendirme n'ooldu?"diye soracak halimiz yokya... Benim görev yapmakta olduğum IÜ İktisat Fakültesi Uluslararası ilişkilerBölümü'nündeyeraldığı "IÜİktisat Fakültesi Yeni Ek Bina 2" tabelalı binada. tam adını hala öğrenememiş olduğum bir vakıf vardı. Vakfın (sanıyo- rum) başkanı, geneaynı binadaki bir "merkez"inbaşka- nı idi. (önceleri iktisat fakültesine bağlı olan bu merke- zin nasıl rektörlüğe devredildiği. ayrı ve acı bir öyküdür.) Neyse, bu vakıf bizim binanın epey bir bölümünü işgal etmişti ve babalarınm malı gibi kullanıyorlardı. IÜ Sos- yal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı meslek yüksek okulların- dan birine paralel bir eğitim programı uyguluyorlardı. Oysaki bizim bölümde, ileri derecede bir yer sıkıntısı vardı. Ama vakfın işgal ettiği yerler, merkeze ait görünü- yordu. Zaman zaman bu sorunu dile getirdim. Fakültemizin dekanı da yardımcısını alıp geldi. On beş - yirmi odanın gereksiz yere boş tutulduğunu ve kilitli olduğunu sapta- dı. Ama beylere laf söylenmezdi ki. Dayamışlar sırtlarını ozamanki rektöre. istedikleri gibi davranırlardı. Hatta ri- vayet olunur ki; o zamanlar ben bunları dile getirme- sem, birkaç oda vereceklermiş. Ben yazınca kızıp vaz- geçmişler... Derken üniversitemizin rektörü değişti. Yeni rektörü- müzün duruma hemen el koyacağını bekledik. Ama bi- raz uzun sürdü. Zaten bu arada vakıf derslerinin bir bö- lümünü meslek yüksek okulunun çıktığı bir binada sür- dürmeye başlamıştı. Ve aynı günlerde o merkezde çalı- şan memurların tümünün isimleri (dosya kağıtlarına elle yazılı olarak) kapılara yapıştırıldı. Bizim araştırma merkezine de iki oda verildiğini öğrendim. Ama iki oda ayaktaki genç arkadaşlanmızdan hangisine yeter ki?.. Derken "merkez"in başkanının (müdürü) görev süre- si doldu ve yerine bir başka meslektaşımız atandı. Sanı- yorum sorunlarımız bir ölçüde çözümlenecek. Ama merkezin müdürlüğü gidince, vakıf da ayrılıp gitmiş. Bir biıia kiralamışlar, dersleri orada yapacaklarmış. Ama giderken arabaları dahil, her türlü alet-edavatı da götür- müşler. Zira bunları "vakıf kazanmış". Pes vallahi. Ama işin ilginç yanı, bu vakfın kayıtları hala bizim binada ya- pılıyor ve işgal etmiş oldukları odaları boşaltmış değil- ler. Bizim bölümde ise üç yardımcı doçent aynı odada oturuyor. Kimi araştırma görevlilerinin ne masaları var, ne masa koyacak odaları. Ne biçim vakıftır bunlar? Bina devletten, personel ve müstahdem devletten; telefon, elektrik, su devletten. Ama para "vakfın". Şimdi dışarda dadevam eder bu ka- zartç. Zira "tulumbanın ilksuyu"sağlandı. Üniversitede iyi-kötü işleyen bir tüketim kooperatifi- miz vardı. (Bu kooperatife kuruluş döneminde para yatı- ran arkadaşlarımız da oldu). Adı ÜNKO idi. Altı ay kadar önce önünden geçiyordum ki, baktım ÜNKO tabelası in- dirilmiş, bina İstanbul Üniversitesi Mensupları Vakfı di- ye bir vakfa devredilmiş. Kim kurdu bu vakfı, neye kurdu, belli değil.. ama bina devredilmiş. Kimin malını kime devrediyorsunuz?.. Ama "yetkili kurul" karar verince • Arkası 17. Sayfada • llerı Dunya Teknolojısınde en kullanışlı sıslemlerı urelır. .ses.nem ve gurultu ızalasyonunda 'çift contalı sistemle maksımum verım saglar, •Vakıtldn %50 lasarruf saglar, •Ustun detay çozumlerı •Sınırsız aksesuar zengınlıgı, •Katlanır Kapı ve Pencerelerde % 9 7 "Goruş Fazlalıgj" İZMİR MfRKEZ: Tei 425 39 70 >SHOW ROOM: T e 441 51 OO'FAB.: 251 25 05 • ANKARA SHOWROOM:W 31031 85 • ADANA SHOVVHOOM: Td 351 06 92 • İSTANBUL SHOSVHOOM: Td 362 97 27 • ANTALYA SHOW»OOWi Tri 32139 90 ADANA: ALPEN MIM Tel 453 12 92'MİMKOAŞ Tel 428 06 60 • AOAPAZARI: AKAY PEN Td 276 42 33 • AFYON: SONMEZ PUS Tel 2) 3 50 64 • ANKARA: AYPEN İNJ Tel 32} 45 2â'CtHAN HAS Tel 385 23 28-EGESAY İNŞ TeJ 427 63 94-GUNEYBATIİNŞ Tel 343 85 50-1ŞIIPEN Tel 347 26 17-İSKA PIAS Td 354 16 35-MOOEİNŞ SAN Tel 425 74 29-MORPEN Tel 231 23 94.PENTES PtAS Tel 349 29 83«PİDOSAN Tel 385 47 25«SEIPEN Tel 230 11 56^SUMER PVC Tel- 385 43 9OYAPI PEN Tel 311 25 15«YIIDIZPEN Tel 309 02 04 • ANTALYA: ANT PEN Tel 258 11 22«ATAY MO6İIYA Tel 51 3 10 20 • AKSARAYs Y1LMA21AR ^ M ' L 2 1 5 . ^ 0 9 " A Y 0 I N : F O I Î P E N T e l 3 1 3 66 90< OZKUIPEN Tel 225 18 74OZPEN PIASTİK Tel 213 82 58 • »AUKESİR: OZGE PEN Tel 373 54 13-UÇPEN PIAS Tel- 246 25 92 • BİLKİK: KARTA5 TtC Tel l\ „ _. T, G E Z P E N ?lAS T e l 215 28 38B»URDUfc ASİIPEN Tel 233 66 19 • MjRSA: GUR YAP1 PIAS TeJ 360 98 06 • ÇANAKKALfc Ali BAKIROĞUllARI Tel 21711 12 • ÇORUM: YllPEN PIAS Tel 224 22 92 • DENİZLİ: ISIKPEN PWS. Tel. 371 06 56 • EDİRNE: OZBİNGOL PIAS Tel 714 22 08-OZKAN PIAS Tel 212 00 64 • ELAZIG: ALTEM ITD Tel 212 33 94 • ERZİNCAN: ÇAKIROGIU PIAS Tel- 2)4 21 21 • «ZURUM: ERPEN Tel 234 39 09 •ESKlşeHİR:YîtDIZTIC Tel 230 70 67 • GAZİANTEP: PLASPEN A Ş Tel 220 94 74 • GİRESUN: BOIGE PLAS Tel 22551 65 • HATAY: NORM DEK Tel 617 62 85 -GUVENİS PEN Tel 344 20 23 • ISTAN6UU ALKANPEN SAN Tel 503 83 89-ANSA PIAS Tel 530 71 28• DETAY PIAS Tel 361 64 74.EKOPEN Tel 875 1 2 67-HASESKl TIC Tel 727 19 51 •ISIÇOZ SAN Tel 584 03 03«IDEAL PEN ITD Tel 225 45 79-KAMÇIPEN Tel 568 96 87'OZERPEN LTD $TI Tel 312 73 93'OZNAKŞI PLAS Tel 584 47 67-PENSA PIAS Tel 665 97 97-PENTA Tel 572 74 06'PILKA PEN SAN Tel 338 20 03«PlASllNE A Ş S - İ T ? 3 7 * Z A M A N W - ' ! T | C Tel 398 04 57 • İZMİR: EGE DOĞRAMA Tel 421 87 37^IZOPEN Tel 463 37 29-IZPEN Tel 486 21 02-PANJURSAN Tel 441 20 37'SLWEN MİMARUK Tel 257 57 71 • KAYSERİ: PEN TIC Tel 222 02 57jYILDIZlAR TIC Tel 231 35 46 • KIRIKKALE: KALE PEN Tel 21 8 37 63 • KIRKLAREÜ: İZER PIAST Td 417 07 98 • KOCAELİ: ADSA Tel 414 19 30-AKYIIDIZ Td 527 01 70»MARP£N TK Tel K,tfJ ?r T ^ ^ AITINDAĞ PLAS Tel 249 13 WS)STEM YAPI Tel 812 39 95- • KUTAHYA: M AU PERLI Td 216 41 73 • MANİSA: ER-SEV PLAS Tel 613 89 98.ONUR PEN Td 867 27 44 • NEVSEHİR: NEVPLASTTd 243 17 65 • ORDU: ORAL PIAS Td 223 28 99 • RİZt: ORPEN PUS Tel. 213 09 12 • SAMSUN: CAĞLA TIC Td 431 65 54 • SİNOP: KAYAPEN Tel 261 16 76 • TEKİROA& DOGANPLAST Td 651 42 86 •TRABZONıTERPATd. 223 77 14 • USAK: HASPEN Td 315 26 76 • VAN: İMECE SAN Td 216 54 51 • ZOflOUlDAK: AYARSAN PLAS Tel 225 70 80-KARPEN Td 251 20 43^TC«1AXOĞIU TIC Td 615 16 99 ;i: IMEEGE YILOIZ ve EGEPEN BİR ZORLU GRUBU KURULUSUDUR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle