16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EYLÜL1994SALI • • * • CUMHURİYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 17 Emlakbank davası CİA an dosyaları Başsavcı Bilgin'de • Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin. dün ele aldığı 6 davayı Emlakbank eski genel müdürleri Engin Civan ve Bület Şemiler haklannda açılan "Bankacıhk Kanunu'na muhalefet" ve "Hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal" davalan oluşturdu. İstanbul Haber Servisi - Em- lakbank'ın zarara uğratılma- sıyla ilgili davalan yürüten Şışli 2. Asliye Ceza Mahkemesi. dün bütün mesaisini bankanın eski genel müdürleri Engin Civan ve Bülent Şemiler haklannda açı- lan 6 davaya ayırdı. Engin Ci- van hakkında açılan 4 davadan 2"si. dava dosyalannın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın " İnceleınesinde" olduğu ıçın ertelendi. Engin Civan"ın yaralanma- sıyla ilgili olarak gözaltında tu- tulan Dündar Kılıç, Selim Edes ve Civan'ı yaraladığı ilen sürü- len Davut Yıldız"ın Şışli Cum- huriyet SavcılığYna çıkanldığı anda Civan ve Şemıler'in de aralannda bulunduğu Emlak- bank yöneticileri hakkındaki davalara da bir kat yukanda devam edildi. Civan hakkında "Hizmet nedeniyle emniyeti sui- istimal" suçundan açılan dava- nın duruşmasında Emlakbank avukatlan, mahkemeye verdık- leri dilekçede suçun "nitelikli zimmet" olduğunu ileri sürerek dosyanın Asliye Ceza Mahke- mesi'nden ahnarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istediler. Mahkeme. somut ka- nıt getinlmesi halinde dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gön- derileceğini belirtti. Dosya, başsavcı incelemesinde Engin Civan hakkında Em- lakbank"ın zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan 2 davada da dosyalann cuma günü Şişli Cumhuriyet BaşsavcıhğYnı zi- yaret eden İstanbul Cumhuri- yet Başsavcısı Avni Bilgin'ın in- celemesinde olduğu belirtildi. Duruşma savcısı. dosyalann başsavcının elınde olduğu için ıncelenemediğini belırterek du- ruşmanın ertelenmesini istedi. Dava ertelendi. Mahkemede görülen diğer davalar da dosyalann bilirkişi incelemesinde olması nedeniyle ertelendi. Kaııııı baııkaları yolsuzluk batağında I Baştarafi 1. Sayfada ve M.G.'nin mevduat sertifl- kası hesabına 870 milyar 667 milyon lira fazladan faiz tahak- kuk ettirerek bu parayı zimmet- lerine geçirmeleri. banka üst düzey yöneticileri R.Ç. ve B.A. 'nın bankaya ait hurda kağıt bedellerini zimmetlerine geçir- meleri, banka üst düzey yöneti- cileri B.A., M.G., S.S.; E.B., R.Ç. ve V.T.'nin bankanın sa- hip olduğu Yasataş AŞ'nin mu- hasebe işlemlerinde yaptıklan usulsüzlükler. Bolu Şubesi çalı- şanlanndan N.A. ve A.L'.'nun kredi işlemlerini banka zaran- na uygulamalan. Şişli Şubesi çalışanlanndan A.B.'nin temi- natsi2 ve istihbarat yapmadan kredi açması. bankanın eski Ankara Şubesi Müdürü A.K.'- in üyesi bulunduğu Apkan Yapı Kooperatifi ile ilişkileri. bankanın Aksaray Şubesi çalı- şanlanndan C.S.'nin bir Milli Piyango bayiine teminat alma- dan 172 milyar lirahk bilet ver- mesi. bankanın merkez şubesi- nin bazı çalışanlannın mevduat sahiplerine toplam I milyar 200 milyon lira munzam menfaat sağİamalan. Daha sonra faaliyetlerine son verilen Öğretmenler Bankası ile ilgili hazırlanan raporlarda yer alan değerlendirmeler. özetle şöyle: "Bakanlar Kurulu'nun 25 Şu- bat 1987 tarih ve 87-11525 saydı kararı ile kamu sermayeli bir banka statüsüne alınan TÖ- BANK'ın gelir-gider dengesin- deki bozukluk, yıllar itibarıyla devam etmiştir. Banka zararı 30 Haziran 1991 itibanyla asgari 631 milyar liradır. Bankanın ay- lık zararı 1991 yüının ilk altı ayı- nda ortalama 20-25 milyar lira arasında gerçekleşmiştir. Ban- kanın 30 Haziran 1991 tarihi iti- banyla kullandırdığı nakdi kre- dilerin rutarı 990 milyar lira olup bunun 90 milyar lirası öderune planına bağlanmış, 46 milyar li- rası ise domık kredi niteliğinde- dir. Bakanlar Kurulu'nun 21 Mayıs 1992 tarih ve 92-3067 sa- yılı kararı ile TÖBANK'ın bü- tün akrif ve pasifleri Halk Ban- kası'na devredilmiştir. Banka, bu işlemlerin ardından Yüksek Denetleme Kurulu denetimine alınmıştır. tncelemeler sırasın- da. banka ile bazı yurtdışı ban- kaların hesapları arasında mutabakat farklılıklan göriil- müştür. İncelemeler, bu konu- nun 1975 y ılına kadar uzandığını ve konuyla ilgili müfettiş rapor- larının bulunduğunu ortaya koy- muştur. Raporlarda, suiistimal- lere ilişkin değerlendirmeler yer almamaktadır. Bankanın Mer- kez Bankası'nda 764 milyar 779 bin lirahk svvap işlemlerinden oluşan zararı bulunmaktadır. Bankaiar Yeminli Murakıpları Kurulu'nun hazırladığı 17 Tem- muz 1992 tarihli raporda, 631 milyar liraya ulaşan zarann so- rıunlularının saptarunası isten- miştir. Konuyla ilgili bilgiler (dö- nemin) Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'e ulaştırılmıştır. TÖBANK hisselerinin kamuv a devredilmesinden önceki dönem ile ilgili olarak banka müfettişle- ri tarafından düzenlenen rapor- lar üzerine herhangi bir muame- le ve takip yapılması hakkında 22 Mayıs 1989 tarihli Güneş Ta- ner imzalı Devlet Bakanlığı onayı bulunmaktadır." Kalkınma Bankası: Genel Metal Sanayii ve Ticaret AŞ hisselerinin satışı. Yamanlar Şirketler Grubu'na haksız des- tekleme primi ödenmesi. Özel Büyük Kolej Eğuim AŞ'ye faz- la destekleme primi ödenmesi. Ketencioğlu Tanm Ürünleri AŞ'ye haksız ve usulsüz destek- leme primi ödenmesi. Nur Tekstil ve Ticaret AŞ'ye usul- süz kredi kullandınlması, Estaş Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ'- nin yatınm yaptığı arsanın be- delinin yüksek hesaplanması. Has Çetin Sanayii ve Ticaret AŞ'ye fazla destekleme primi ödenmesi. Safteks Akrilik İplik Sanayi AŞ'ye verilen destekle- me primleri. sahte belge düzen- leven 50 firmaya yapılan öde- meler. Dil Bayramı kutlandı Haber Merkezi - Dil Bav- ramı. dün 62. kez kutlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel. Dil Bayramı nedeniyle yayımladığa mesajda. toplum- sal yaşama her gün yeni unsur- lar eklendiğine dikkat çekerek. "Türkçemizin gelişmeleri karşı- layabilmesi için bilimde. edebi- yatta ve kültüriin diğer alanları- TOKTAMIŞ ATEŞ • Baştarafi 3. Sayfada oluyormuş. Kim yetkili kıldı bu kurulu. kimlerden oluşur.. belli değil... Birkaç gün önce aynı binanın önünden geçerken, kimi bölümlerinin bazı "girişimcilere" kiralandığını gördüm. Vallahi bravo. Geniş "w'zyon/u"adamlarbunlar. Hizmet götürüyorlar ve bunun karşılığında para kazanıyorlar. Hizmeti götüren kamunun malı, amakazancınkimegitti- ği belli değil. Zaten bu kadannı anlamaya benim "vizyo- num'dayetmiyor. Vebunca "belli olmayan"arasında, belli olantekşey. iyiyegitmediğimiz. Üniversitemize "demokrasiyi getire- ceğiz"derken, acaba başka bir şeyler "götürülüyor"ol- masın. Çok dikkat etmek gerek. Not YÖK Başkanı Sayın Prof. Mehmet Sağlam'ın 20 eylül tarihli yazıma gönderdiği yanıtı perşembe günü yayımlayacağım. Yanıtla ilgili açıklamalarım ıse cumar- tesi günü yayımlanacak. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY M Baştarafi 1. Sayfada duğunu söylüyor. Bunun karşılığın- da gördüğü 'muamele'ye de bozu- luyor doğal olarak. Sen, yıllarca hiz- met et, düzenin yürümesi için çaba harca, devlet büyüklerine, güvenlik güçlerinezahmetvermedenasayişi sağla, 'yamuk' yapanları düzelt, sonra... Sonra seni suçlu diye arasınlar. Olacak iş mi? Çakıcı dayılanıyor: "Konuşursam yer yerinden oy- nar, devlet büyükleri BBC'ye haber olur." Aman Çakıcı, bunu duymasınlar. BBC'ye haber olacaklarını bilseler sana üste para verirler. İstanbul Emniyet Müdürü Menzir, Çakıcı'nın restini görüyor: Çık ortaya, tepelerim, ensende- yim. Çakıcı, gazetecileri telefonla arayıp haber gönderiyor: ' Ailemle uğraşıyorlarmış, 20 yaşında kızları emniyete alıyor- larmış, ayıptır." Menzir attığı adımı geri çeker mi: "Teslim ol, silahlı dolaşıyorsun, sonucuna katlanırsın." Mübarek, polis telsizinden haber- leşiyorlar! Bu işler iyice karıştı. Benim bir önerim var. Yabana atmayın, inanın her şey yoluna girer. Oynar mı Oynamaz mı? Devlet bakanlıklanndan biri, ye- raltı dünyasıyla koordinasyondan sorumluolsun. Örneğin. Mehmet AN Yılmaz böy- le bir koordinasyonu rahatlıkla gö- türebilir. Zaman zaman toplantılar yapılsın ve görev bölümlemesine gidilsin. Alınacak komisyonlar tari- feye bağlansın. Başbakanlık Ko- nutu'nda da bu bakanlığın bir odası olsun. Bu çerçevede özellikle Istanbul- da devlet protokolü yeniden belir- lensin Halkımız Necdet Ulucan'ı, Kürt İdris'i, Alaattin Çakıcı'yı biliyor, ama kim kimden kıdemli, kim devlet protokolünde en önde, bilinmiyor. Bu belli olsun. Onlar da hak ettikleri yere kavuşsunlar. Adalet Bakanlığı'na da ciddi bir iş düşüyor. Bu bakanlık bünyesinde bir 'Yasalar Koordinasyon Kurulu' oluşturulsun. Hangi durumda hangi yasa uygulanacak? örneğin, Engin Civan konuşma kararı alırsa, topu- ğundan mı kurşunlanacak, ensesin- den mi? Çıkın içinden çıkabilirseniz. Hizmetlerin daha sağlıklı yürüme- si ve halkın bu hizmetlerden fayda- lanabilmesi için de ciddi bir rehbere gereksinim var. örneğin, Emlak- Bankası'ndan kredi alacaksınız, ko- misyonu kime vermeniz gerekiyor? Ne kadar vermelisiniz? Diyelim ko- misyonu verdiniz, krediyi ala- madınız? Sorunu hangi mahkeme, affedersiniz baba çözecek? Çakıcı mı, Kürt İdris mi? Hangi semtten kim sorumlu? Böylesine kelle koltukta hizmet veren bu kişilere kendilerini toplu- ma anlatma hakkı da tanınmalı. TRT'de ayda bir icraatın içinden' programı yapmaları sağlanmalı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Mafya Genel Müdürlüğü' kurul- malı. Dış temsilciliklerimizde bu bi- rim elemanlarına da kadro verilme- li. Örneğin, Çakıcı gitti Londra'ya, -eğer gittiyse- ne yapacak? Onu ha- vaalanında kim karşıladı? Randevu- larını kim ayarlayacak? Kendisini Londrada yalnız bırakmaya hakkımız var mı? Tabii ki yok. Ülkemizde hak ettiği yeri bulama- yanların başında yeraltı dünyası ge- liyor. Toplumun büyük bölümü bu kişilerin hizmetlerini bilmiyor. Ne acı. Onlar sonsuza dek 'meçhul as- ker' mi olacaklar? Bu hizmetlerden biri 1988'lerdeki ihracat patlaması değil miydi? Piyasadan milyonlarca dolar buldular, 'baba-yasal' yollarla Avrupa bankalarına aktardılar. ihraç edilmemiş malları kağıt üze- rinde yurtdışına göndermiş gibi bel- ge düzenlediler. Sonra çıkardıkları paraları bu ihracatın bedeliymiş gibi Türkiye'ye getirdiler. Ve ihra- catı patlattılar. Bu hizmetin karşılığında milyarlarca vergi iade- si de haklarıydı tabii! Son dönemdeki karışıklığa çok üzülüyorum. Her şey güzel güzel gi- derken şimdi Çakıcı çıkmış, "Yerye- rinden oynar" diyor. Allah'tan, polis gözetimi altındaki (!) Engin Civan'a giden DündarKılıç'ın iki adamı, "Ko- nuşma "dedi debiraz rahatladım. Prens Civan... Yeraltı kralları... Devletin tepesindeki hazine'soy- guncuları... Aman Çakıcı baba, yaman Çakıcı baba, yaptık bir hata, yeri yerinden oynatma. Yaa, sahiden yer yerinden oynar mı? Başbakan'ın vergi kaçırdığını yazdık oynamadı, 'devletin hazine- s/"ni cüzdanı gibi kullandığını yazdık, oynamadı. Acaba Çakıcı oynatır mı? Oynatabilir... Yok oynatamaz... Isterse oynatır... Oynama şıkıdım... Oyna oyna halime... Tanrım aklımı koru, yoksa ben oy- natacağım... m m Aracı SemraOzal GÖKSEL POLAT ANKARA - Eski Emlak Ban- kası Genel Müdürü Engin Ci- van'ın vurulması olayına adı kanşan yeraltı dünyasının ünlü ismi Diindar Kılıç. rüşvet ve sui- kast girişımi skandallannda adı geçen "hatırlı kişi"nin. 8. Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal olduğunu açıkladı. Engin Civan'ın vurulmasın- dan önce Selimpaşa Kıyıkent"- teki evinde Civan ve Selim Edes'i bir araya getiren Dündar KJIIÇ. savcılığa verdiği ifadede, bu olayda araya girmesini iste- yen "kıramadığı kişi"nın Semra Özal olduğunu söyledi. Cumhu- riyet'in edindiği bilgiye göre. Kılıç'ın savcılığa verdiği ifade şöyle: "Bir gün kızım Uğur Çakıcı, Semra Ozal'ın kendisini aradığı- nı ve benden bir ricası olduğunu söyledi. Semra Özal'ın, Selim Edes ile Engin Civan arasındaki meseleyi halle&nemi istediğini anlattı. Bu konuşmadan bir-iki gün sonra, bu kez sekreteri beni arayarak, Semra Özal'ın bu olayda hakemlik yapmamı rica ettiğini iletti. Ben de ikisini bir araya getirerek, "Bakın kırama- yacağımız birisi telefon etti. O nedenle sizlerle görüştüm. Ara- nızdaki meseleyi halledin de- dim. Baktım toplantı uzuyor, gidin ne haliniz varsa görün' de- dim." Kılıç. ifadesinde. Civan'ın vurulması olayı ile bir ilgisi ol- madığını ilen sürdü. Menteşe: Yargı, üstüne gitmeli İçişleri Bakanı Nahit Mente- şe de. dün gazetecilerin "hatırlı kişi" ile ilgili sorusunu yanıtlar- ken, "Araştırmalanm ve tespit- lerim hatırlı kişinin polis olmadı- ğı yönündedir. Sa>cılıkta ifade var. Kim olduğu belirlenmiş" de- di. Engin Civan olayında "kim ne biliyorsa söylemelidir" görü- şünü dile getiren Menteşe. "Yargı, bütün cepheleriyle bu olayın üstüne gitmelidir. Bütün pislikler ortaya çıkarılmalıdır" dedi. Menteşe. Civan'ın vurulması olayından aranan ülkücü maf- ya lideri Alaattin Çakıcı'nın ne- rede olduğunu henüz belirleye- mediklerini sövledi. Âçıklama nda sürekli geliştirilmesi gerek- mektedir"dedi. Dil Derneği'nin Büyük Ti- yatro'da düzenlediği toplantıda konuşan Kültür Bakanı Timur- çin Savaş da Türkiye'de. cum- huriyet ile birlikte dile önem ve- rildiğini, aydınlanma bilincinin yeni bir dil anlayışıyla pekişti- rilmek istendiğini belirtti. Gazetenizin 16, 17, 18, 19, 20 ve 22 Eylül 1994 tarihli nüs- halarında değişik başlıklarla birinci >e devam sayfalannda yayımlanan haberlerde şahsımızı hedef alan, gerçeklere tama- men aykırı bilgiler verilmiş; kişilik haklarımız ihlal edilmiş ve kamuoyu yanlrş bilgilendirilmiştir. Özellikle doğnı haberciliğin öncusü olduğunu iddia eden bir gazetenin, haberleri kaynağından araştırmaksızın böylesine küçültücü başüklar altında haber vazması tarafımızdan büyük üzüntü ile karşılanmıştır. Öğrenilmesi istenen her husus hak- kında bilgi almak olanağı dururken aksi yola başvuruhnasının doğnı habercilik ilkesi ile de cumhuriyet ilkeleri ile de bağdaş- mayacağı açıktır. Bu nedenle olayın gerçek yüzünün aşağıda belirttiğimiz gibi olduğunu ve durumun yine ön sayfada açıklanmasını istemek hakkını kendimizde buİduğumuzu belirtmek isteriz. Şöyle ki: 1- Mukaddes Akça, Pınar Kılıç ve Ahmet Dunıl; Pars/ McCann-Erickson şirketindeki hisselerini 3 yıl önce satmışlar- dır. Bugün Pars/McCann-Erickson şirketinin ortakları değil, ajansm profesyonel yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleridir. 2- Bizim Vadi Kooperatifi davasında kooperatifin yönetim kumlunun açtığı davaya bazı üyeler şahsen müdahil olarak katılmışlardır. Pınar Kılıç., Mukaddes Akça ve Ahmet Durul bu davaya şahsen başından beri müdahil olarak katılmamı- şlardır. Bu nedenle açmamtş bulundukları bir davadan vazgeç- mek imkanlarının da olmayacağı açıktır. Hiçbir vazgeçme baş- vuruları da yoktur. 3-14 eylül günü yapılan Kooperatif Olağanüstü Genel Ku- rulu'nda gündemde "davalardan vazgeçibnesi" konusu oy- lamaya bile konmamıştır. Genel Kurul kararı ile açılmış olan kooperatif davası doğal mecrasında devam etmektedir. Bu ne- denle davadan vazgeçildiği konusundaki habere kaynak olacak bir karar da yoktur. Ayrıca kamu davası niteliğindeki bu dava- dan şikayeti geri alarak vazgeçmenin sonucu etkilemeyeceği biünen bir hukuksal gerçektir. 4- Kooperatif Olağanüstü Genel Kurulu'nun 14 Eylül 1994 toplantısı sonunda, Genel Kurul Divan Başkanı bir basın top- lantısı düzenleyerek Genel Kurul kararlarını basına açıklamış, bu açıklamalar televizyonlarda yayımlanmıştır. Buna rağmen bu haberlerin gazetenizde gerçekleri yansıtmayan bir şekilde yayımlanması ayrı bir üzüntü vesilesi ounuştur. 5- McCann-Erickson şirketi dünyada 99 ülkede 165 Ajansı ile faaliyet gösteren dünyanın en büyük reklam ajanslanndan biridir. Bu nedenle Türkiye'nin tanıtılmasmda ilk akla gelecek şirketlerden olması doğal karşılanmalıdır. Yine de haberlerinize konu olan v e üzerinde çalışılmakta olan dış tanıtım projeleri ile ilgili olarak şu anda ajansımızla imza- lanmış bir sözleşme yoktur. Bir bütçe belirlenmemiştir ve ajansunıza hiçbir ödeme yapılmamıştu". Bu konuda çıkan ha- berler gerçeği yansıtmamaktadır. 6- Yayımlanan haberde 1991 yılında yapümış olan tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak sözü edilen firma McCann-Erickson Ltd. Londra fîrmasıdır. \ azılarınıza konu olan ödemelerle ilgili olaylarla Pars/McCann-Erickson fırmasının hiçbir ilgisi yok- tur. Bu iki firma ayrı ülkelerde bulunan ayrı tüzel kişilerdir. \ e bu iki ajans birbirlerinin temsilcisi de değiüerdir. Nedense konu haberlerde, gerçekler çarpıtılarak, sanki bizlerin yöneticisi ol- duğumuz Pars/McCann-Erickson işin içindeymiş gibi gösteril- mektedir. Olayian, en basit gazetecüik kuralı olan "kaynağından araş- tınna" zahmetine girmeden, yazıda tekrar tekrar isimleri geçen bizlere sorma ihtiyacı duymadan, yanlış ve saptırıhnış bir şekil- de anlatan bu yazı dizisinin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınını hayretle ve üzüntü ile karşıladığımızı bir kere daha bildirmek isteriz. Gerçekleri bilginize sunar, maddi ve manevi yasal tazminat haklarımızı saklı tutarak yay ımlanmasını rica ederiz. Pınar Kılıç, Mukaddes Akça, Ahmet Dunıl. Sıkı güvenlik önlemleri altında Şişli Adliyesi'ne getirilen Dündar Kılıç ile Alaatin Çakıcı'nın eşi ve Kılıç'ın kızı Nuriye Uğur Çakıcı'nın oldukça sinirli oldukları gözlenirken işadamı Selim Edes ile Çakıcı'nın terikçisi Davut Yıldız oldukça sakin davrandüar. Sanıkların adliyeye getirilişi sıra- sında Edes'in avukatı Muhittin \ üzüak ve Kılıç'ın avukatı Cengiz Kayıtmazer de hazır bulundu- lar. (Fotoğranar: YILMAZ KARABACAK AHMET ŞIK YAHYA KOÇOĞLU) Edes tutuklandı, Kılıç serbest • Baştarafi 1. Sayfada nda sanık ıfadelennin alınışı sırasında Engin Ci- van'ın kardeşi Ergin Civan'ın ortağı bulunduğu ABC Menkul Kıymetler AŞ've baskın düzenle- yerek muhasebe İcayıtlanna el koydu. Olayda 'Sur"emrini verdiği belirtilen Alaattin Çakıcı ile yaralamaya kaüldıklan ileri sürülen Haluk Uçar, Tevfik Alansoy ve Ayhan Kamış haklannda da "gıyabi tutuklama" karan verildi. Önceki gün Alaattin Çakıcı'nın üst düzey bir emniyet yetkilisini telefonla aradığı belirtildi. Emniyet yetkilileri. Çakıcı'nın 48 saat içerisinde teslim olabileceğini bildirdiler. Şişli Cumhuriyet Savcısı Sudi Güner. dün ilk olarak Avrupa Hastanesi'nde tedavisi süren Ci- van'ın ikinci kez ifadesini aldı. Savcı Güner'in Engin Civan hakkındaki "rüşvet" iddialany la il- gili ifadesini aldığı belirtildi. 25 dakıka Civanın odasında kalan Güner. hastaneden aynlırken gazetecilerin sorulanna. "Daha önce sağlık durumu ağır olduğu için geniş ifadesine başvuramadığımız Engin Civan'm ifade- sini sürdürdük. Herhangi bir gelişme söz konusu değil. Soruşturmanm tamamlanıp tamamlan- madığı konusunda ise bir şey söyleyemem" yanıtını verdi. Bu arada yaralannda iltihap meydana gelen Civan'ın yann taburcu edileceği belirtildi. Civan'm ifadesini alan Savcı Sudi Güner. daha sonra dört gündür emniyet müdürlüğünde gözaltında bulunanlann ifadelerini almak üzere Şişli Adliyesi'ne döndü. Civan'ın varalanması- nda adı geçen Dündar Kılıç. Engin Civan'ı v ur- durttuğu ileri sürülen Selim Edes ve tetikçi Da- vut Yıldız. gözaltı sürelerinin dolması üzerine dün öğleden sonra Asayiş Şubesi'nden Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na götüriildüler. "Bilgisi- ne başvunümak üzere" dün sabah Asayiş Şubesi görev lilerince emniyete götürülen Dündar Kılıç'ın kızı ve Alaattin Çakıcı'nın eşi Uğur Çakıcı da sanıklarla birlikte Şişli Cumhuriyet SavcılığYna getirildi. Uğur Çakıcı'nm "tanık" olarak ifadesini alan ve serbest bırakan Savcı Sudi Güner daha sonra sırasıyla Yıldız. Kılıç \e Edes'in ifadesini aldı. Savcı Güner. sanıklardan Davut Yıldız'ı. "adam öldürmeye tam teşebbüs", Dündar Kılıç'ı bu suça "iştirak". Selim Edes'i ise "adam öldürmeye azmettirmek" suçlanndan "tutuklanmaları istemiyle" nöbetçi sulh ceza mahkemesınesevk etti. Savcı aynca, "vur"emri- ni verdiği belirtilen Alaattin Çakıcı ile "tetikçi" Yıldız'ın olay sırasında yanında olduğu ileri sü- rülen Haluk Uçar, Tevfik Alansoy ve Ayhan Kamış haklannda da "suça iştirak" suçlamasıy - la "gıyabi tutuklama" karan verilmesini istedi. Savcıya ifade verdikten sonra savcılık yanı- ndaki odaya götürülen Dündar Kılıç. fotoğraf ve görüntülerini çeken basın mensuplarına yö- nelik olarak. "Patronlarınızın kafasını koparta- cağım, p ler" sözleriyle küfretti. Şişli nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi. Dündar Kılıç'ın serbest bırakılmasına karar verirken Edes üe Yıldız'ı tuiukladı. Mahkeme, Çakıcı. Uçar. Alansoy ve Kamış haklannda da "gıyabi tutuklama" karan verdi. Selim Edes ve Davut Yıldız. iki ayn polis otosuna bindirilerek Ba\- rampaşa Cezaevi'ne gönderildiler. Edes ve Yıldız'ın götürülürken Şişli Adlivesi- nin yanındaki binanın girişinde bulunan bir tor- bada bomba bulunması olasılığına karşı çevrede önlem alındı. Bomba uzmanlannın çağnhnasın- dan sonra torbanın içerisinden piknik tüpüçıktı. Sanıklann getirilmesi ve ifadelerinın ahnması sırasında Şişli Adliyesi'nde çok sıkı güvenlik ön- lemlerinin alındığı dikkat çekti. Saat 12.30'da tamamen boşaltılan adlivede çok sıkı bir arama \ apıldı. Adlive içinde bulunan gazeteciler de da- hil olmak üzere herkes dışan çıkanlırken adliye çevresinde de önlemler alındı. Dündar Kılıç'ın yeğenlen olduğu öne sürülen ve adliye girişinde bekley en dört kişi ise "herhangi bir olay çıkarabi- lecekleri" olasılığıyla polis minibüsünde tu- tuldular. Yaklaşık bir buçuk saat süren arama. "Emniyet, herkese göstermediği ilgiyi yeraltı ba- balarına gösteriyor. Onları oldukça iyi koruyor" v orumuna y ol açtı. Bazı görev liler. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in "baba" lakabına atıf yaparak "Dündar Kılıç'a baba koruması yapıyo- ruz" dediler. Gözaltındaki Kılıç. Edes ve Yıldız'ın yakı- nlannın içeri girmesine ilk anlarda müdahale edilmezken mahkeme aşamasında Kılıç'ın yakı- nlannın koridorlarda olduğu v e polislerden bilgi almaya çalıştıklan görüldü. Şişli Adliyesi'nde sanık ifadelerinin alındığı dün saat 14.30 sıralannda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Emlak Bankası eski Genel Müdürü Engin Civan'ın kardeşi Er- gin Civan'ın v üzde 34 hisse ile ortak olduğu ABC Menkul Değerler AŞ'ye operasyon düzenle- diler. Operasvonda şirket genel müdürü Ömer Yalgın. Mali Şube Müdürlüğü'ne götürülerek bir süre gözaltında tutulurken muhasebe kayıt- larına da el konuldu. Emniyet yetkilileri olayla ilgili yaptıklan açıklamada ABC Menkul KJy- metler AŞ'nin parav an şirket olma olasılığını de- ğerlendirdiklerini. muhasebe kayıtlannda her- hangi bir usulsüzlük görülmesi durumunda En- gin Civan'ın kardeşi Ergin Civan'ın da ifadesine başvuracaklannı kavdettiler. Alaattin Çakıcı polisle görüştü • Baştarafi 1. Sayfada operasyonlar düzenlenmiş. ancak bunlar- dan olumlu sonuç ahnamamıştı. Çakıa'nın teslim olmasının, olayda halen karanhkta bulunan pek çok noktanın aydmlanmasını sağlaması bekleniyor. Öte yandan. Çakıcı'- nın. geçmişte Ermeni terörörgütü ASALA 1 - ya karşı düzenlenen operasyonlarda bulun- duğu iddialan. MİT tarafından yalanlandı. Tibuk'tan yalanlama 6 Usulsüz kredi almadım 9 İstanbul Haber Servisi- Net Holding Yönetim Kurulu Baş- kanı ve Liberal Parti Genel Baş- kanı Besim Tibuk, Emlak Ban- kası'ndan usulsüz kredi aldığı yö- nünde hakkında çıkan iddialan yalanladı. Tibuk. Loytaş (Laleli Otelcilik ve Yatınm Turizm ve Ticaret AŞ) için alınan 16 mil- yonluk kredi karşılığında bire beş oranında teminat gösterildiğini açıkladı. Besim Tibuk dün Hotel Me- rit'tedüzenlediği basın toplantısı- nda kredi hakkında başbakanlık müfettişleri tarafından açılan so- ruşturmanın dosyalardaki bü- rokratik bireksikliğedavandığını öne sürerek şunlan sövledi: "Ni- san 1989 tarihinde Emlak Ban- kası, Yapı Kredi Bankası, Deniz- bank ve Marbank'tan oluşan 4 bankaya Loytaş için 10 yılda ödenmek üzere bir kredi teklifi gö- türdük. 4 banka tam bir yıl süren incelemeler sonunda yüzde 12 gibi son derece yüksek dolar faizivle krediyi verdi. Emlak Bankası bu kredide 10.5 milvon dolar ile en çok krediyi veren banka konumundaydı." Tibuk. kredi karşılığında hıç- bır müşterinin göstermediği oranlarda v üksek teminatlar gös- terildiğini belırterek kredi ah- nması konusunda usulsüzlük yapıldığı ıddialannı reddettı. Em- lak Bankası'nın Körfez krizi sı- rasında ödeme güçlüğü çeken bünvesinde Hotel Merit'i (eski Ramada Oteli) banndıran Loy- taş'a karşı çok acımasız da\- randığını öne süren Besim Tibuk "16 milvon dolar borcu ödevebil- mek için NET Holding'e bağlı Net Mağaza Şirketi yüzde 25 faizli mark kredisi aldı. Ve bu para ödendi" diye konuştu. Lovtaş şir- keti için ahnan kredinın 5 yıl içer- sınde biteceğine değinen Tibuk 10 milyon dolar borçlannın kaldığını açıkladı. Tibuk, Engin Civan'ın vurulmasıyla ortaya çıkan rüşvet olay lan hakkında da şunlan söyledi: "Devletin olduğu her yerde çüriime vardır. Sistem rüşveti koruyor. Rüşveti önleyebil- mek için bağımsız mahkemeler kunılmalı ve cumhurbaşkanına bağlı gi/li çalışacak biri birim oluşturumaiıdır." PKK lideri Sofya'da • Baştarafi 1. Sayfada va' binasında gerçekleştiği biidi- riliyor. PKK'nin Sofya toplantısı süresince Bulgar makamlanmn büyük kolaylıklar gösterdikleri de ifade ediliyor. Toplantıvı izle- yen Romen gazeıeciler. Bulgar televizyon. radvo ve haber ajansı merkezınin PKK bavraklan. Bulgar alfabesinde yazılmış PKK pankartlan ile donaııldığı- na dikkat çektiler. Gazeteciler. toplantıda PKK marşının okunduğu ve sürekli olarak Kürt millivetçiliği pro- pagandası _\apıldığını da bildir- dıler. Toplantıya gelen PKK mi- litanlarının çoğunTukla "V'unanis- tan. Bulgaristan ve Romanva'da vaşayan örgüt elemanlan oldu- ğunu ifade eden Romen gazeteci- ler. toplantıda sadece bir kez gö- rünen Abdullah Öcalan'ın "Gele- ceğin Kürdistan Cumhurbaşkanı' olarak tanıtıldığını açıkladılar. PKK'nin son derece gizli olarak düzenlediği Sofya toplantısında. sürekli olarak Lübnan'dakı eğı- tim kamplanndan video kayıt- lan göstenlerek her bin 6 ay sür- düğü belirtilen dönemlerde terö- ristlere psikolojik eğitim verildiği öğrenildi. Abdullah Öcalan'ın. ateşkes çağnsmda bulunmak amacıyla Bekaa \adisinde düzenleyeceği basın toplantıstnı ıpıal eıtığı bil- dirildi. Öcalan'la buluşmak için Türkiye'den giden gazeteciler üç gündür Almanya'da bekliyordu. Öcalan'ın sözcüsü Kani Yılmaz yaptığı açıklamada veni gelişme- ler nedenivle toplantımn iptal edildiğini belirtti. Sapanca'da bir ceset daha SAKARYA (AA) - Sakarva'- nm Sapanca ilçesine bağlı Uzun- kum Kövü'nde başına iki kurşun sıkılmış bir erkek cesedi bulundu. SakaryaİUandanma Alav Ko- mutanhğı'ndan edinılen bilgiye göre Sapanca Gölü'nün Uzun- kum Kövü mevkiinde dün sabah 30-35 yaşlannda olduğu sanılan bir erkek cesedi bulundu. Üzerin- de blucın. kaliteli gömlek ve İtal- yan ayakkabı bulunan kişinin yakın mesafeden başına iki kur- şun sıkılarak öldürüldüğü belir- lendi. Olay verinde boş kovan bulunmadığını belirten yetkililer. cesedin. cinayet başka bir yerde işlendikten sonra göl kenanna atıldığının sanıld.ğını belirttiler. Ölen kişinin üzerindeki pahalı giysilere ve öldürülüş şekline de dikkat çeken yetkililer. olavm ye- raltı dünyasında bir ıç hesaplaş- ma olabileceğini kavdettiler. Ce- sedin. yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Behçet Canrürk'ün ölü olarak bulunduğu yerin yak- laşık 7 kilometre ilerisinde bu- lunduğu bildirildi. \'eıkililer öl- dürülen kişinin kimliğinin araştınldığını belirttiler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle