19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 27EYLÜL1994SALI 12 KULTUR 19. ULUSLARARASITORONTO FILM FESTIVALI'NIN ARDINDAN Savaş gerçeği, önyargılar ve kısır döngüler.. MEHMET BASUTÇU TORONTO - Karşımdaki şiş- man gazetea bayan heyecanlanı- veriyor birden; ağzından köpük- ler saçarcasına: "Bir Kahramanın Yaşamı mı? Çok kötü, faşist bir fılm! Nazikre övgüler düzûyor!.. İstersen git gör. sonra tarttşınz..." Öylesine sert ve kendinden emın bır dılle konuşuyor ki bu kişi, söz konusu filmin yönetmenı Mkheline Lanctot'yu 14 yıldan bu yana tanımasam, 'Bir Kahra- manın Yaşamı'm (La Vie D'un Heros) \zlemeye kötü bir ön- yargıyla gideceğim; belki de vaz- geçıp başka bır fılm seçeceğım... Olamaz diye düşünüyorum; be- nim tanıdığım kadanyla. aklına geleni söylemekten çekinmeyen, eleştınrken kışkırtıa olmaktan korkmayan, hareketli. kavgacı, tuttuğunu koparan, entelektüel bir sinemacıdır Micheline Lanc- tot... Suçlansa suçlansa. faşisthk- le değıl de tam tersine, anarşist- likle suçlanabilir! Ashnda. Quebeclı yönetmen sert tepkılerle karşılaşmaya haarbkbydı... Geçen yıl, yine T o rontoda 'Iki OyuncıT (D«ıx Act- rices) adlı fılmının gösterisinden sonra. 'Bir Kahramanın YaşamT- nın haarlık çalışmalanndan söz ederken. "Göreceksin, btrçok kimsenin canı sıkılacak yine; ateş püskurenler olacak..." demıştı. Yine de son haftalarda, bazı ga- zetecılenn atacaklan çamurlann bu kadar düzeysiz. bu kadar ön- yargılı. bu kadar kirli olabileceğı- ni düşünmüyordu... Sonradan aniadım ki, Montre- alli gazeteci bayanın ateş püskür- mesı, büyük ölçüde, Yahudi ol- manın bu konular karşısında ge- tirdığı aşın duyarlıhktan kaynak- lanıyordu. Almanlann ıkinci Dünya Savaşı'nda işledikleri ın- sanlık suçlan nederu>le devamlı yerilmeleri gerektiğini düşünü- yordu. Bazı konular, tabu konu- lardı. Oysa, Micheline Lanctot, savaş sonrasında Kanada'da tu- tuklu bulunan genç bır Alman subayın, annesi tarafından çift- liklerinde çahşmak üzere getinli- şıni ve ailenin yaşamını kısa bir süre içinde nasıl etkilediğini, 8 yaşındakı bir kıan gözlenyle anlat- maktaydı. Bu öykü aracıhğıyla, kendisiyle, anne- siyle ve çevresinde- küerle hesaplaşı- yordu. O subayın Fransız, Alman ya da Rus olması özde hiçbir şeyi de- ğiştirmeyecekti... Dost ya da düş- man, iki ülkenin insanlan arasında- ki yakmhklar ya da çaüşmalar dev- letler arası politi- kalardan bağımsız bir doğallık içinde gelişecekti. önemli olan insandı... 40 yıl sonra, kendi deyişiyle 'yaşamınm en gûzel anlannı geçirdiği' bu çiftliği ziyaret etmeye gelen o adam, kendisine o zamanlar bir tu- tuklu muamelesi yapmayan Que- becli ailenin tüm bireylerini gerçek- ten sevmişti; hala da sevmekteydi... Ancak, akıp gıden zaman, bazen bir savaş kadar yakıcı ve yıkıa olabili- yordu. Başka ger- çekler yaşanmış, gûzel anılar gitmiş, insanlar değişmış- ti... Artık orta yaşlı bir kadın olan küçük kız, o gün- lerde kendisini büyüleyen yaşam dolu subayın, annesiyle arasında varsaydığı ilişkiyi kıskanan küçük kız değildi. Bütün bu ıç hesaplaşmalann yoğunlu- ğu, dünya tarihini iİunci plana iterek. sıradan insanlann küçük tarihlenni su yüzüne çıkanyordu. Beethoven'ın 9. Senfonisi eşliğindekı belgesel savaş sahneleri, iç dünyalardaki yıkıhmlan çağnştırmaktaydı. Rastlantılann cilvesi bu ya, aynı gü- nün akşamı bir kokteylde karşıma çı- kan o gazetecı hanıma, tam Mkheline Lanctot'nun fılminı bağnazca bir yaklaşım ve önyargılı gözlerle ızle- diğinı; bu nedenle de son derece yanıldığım söylemeye haarlaru- yordum ki, o yine tepesi atmış bir durumda, bu kez Fransız yönet- men Claude Lanzmann'a ateş püs- kürmeye başladı. Nazılenn kur- duğu toplama kamplanndaki dehşetı anlatan "Shoah" (1985) adlı önemli bir belgesel fılm ger- çekleştıren Lanzmann'ın, Toron- to Festivali'nde gösterilen son fil- mi "Tsahal" üzerine, kendisiyle bir röportaj yapmak ıstemiştı. Ancak daha görüşmenin başında, başka bir Fransız Yahudi sa- natçının, yazar Marek Halter'ın gerçekleştirdiği ılk belgesel fılm olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında, Shindler ömeğinde olduğu gıbı Yahudılen koruyan ve ölümden kurtaran 36 "iyi Alman"ın yaptı- klannı anlatan "Tzedek"ı görüp beğendiğini söylemek gafletınde (') bulununca, kıyametler kop- muştu... Halter'ın yaklaşırrunı beğenme- yen, "Tzedek"ten nefret (!) eden Lanzmann. bizım şişman bayana verip veriştırmiş, sorulannı 'aptal- ca (!)' bularak yanıtlamamıştı. Ne kadar kaba, ne kadar bağnaz bir adamdı o öyle!.. Akdenız'ın güneyindekı bır Arap ülkesinden Montreal'e göç eden Yahudi gazetea arkadaş, o sabah bana Micheline Lanctot'- Venedik Festi\ali'nde 'Altın Aslan' ödülünü, Tay> anlı Tsai Ming-Liang ile paylaşan Makedonv a doğumlu genç yönetmen Milko Mançevski'nin (yanda)'Before The RaiıT adlı fılrni, kin, nefret, kan davası, düşmanlık, savaş gibi kısırdöngülerin kırdmasının gerektiğini haykıran >e herşev e karşın iyimser bir ses getiridi.'Akla kara'nın içiçe olduğunu başam la gözler önüne seren etkilevici \e duy arlı bir filmdi. nun filminden söz ederken, tepkı- smden incindıği Oaude Lanz- mann ıle aynı çizgiye düştüğü- nün, aynı yanlışlan yapüğının farkında mıydı acaba? Aynı gün vaşadığı bu ıkı olaydan gereken dersı almış mıydı acaba? Ne yazık kı sanmıyorum... FCanada gibi uzak bir ülkede yaşayan bazı Yahudi gazetecıle- nn, sınema perdelerinde eli kanlı- bıçaklı gösterilmeyen bır SS su- bayıyla karşılaştıklannda ateş püskürmelen... Değerli bır Fransız yönetmenın ırkçı olma- yan, Nazizmi dışlayan Almanla- ra da beyaz perdelerde yer veril- mesinden rahatsız olması... Bu iki küçük gözlem. dünyamızın çok tehlikeli bir dönem yaşadığj- nın başka bir göstergesı değil mi- dir? Faşizmin kendı ıçlennde de, herkeste olduğu gibi çöreklendi- ğini unutan, ya da daha kötüsü, bunun bilincinde olmayan sözü- mona aydın kışıler, gerçekten umut kıncı bir davranış sergile- mekteler. Faşist Yahudıler oldu- ğu gibi, Hitler ordusunda bile de- mokrat Alman subaylan olacağı yadsınamaz bir gerçek değil mı- dir? Evet, bağnazlıklan önyargı- lan ve kısırdöngüleri bir noktada kırmak gerekiyor... TORONTO FESTIVALI'N IN ÖDULLERI KûHür Sernsi - 19. Uluslararası Toronto Filns Festivali'nde 45 ülkeden 296 fılm göste- rildi. Festivalde 3 jüri ödülü, bir kitle iletişim araçlan ödülü ve en popüier fılme de halk ödülü verildi. En iyi kısa Kanada filmine veriicn NFB- John Spotton ödülü'ne, Michael Hoofboom'- un Trânk's Cock* adîı fihni değer görüldü. Nationai Film Board of Canada'nın verdiği 'Joha Spottoo' ödülü, Andrew Munger'ın < Make S«ne N«se' filmine, Phffip HBfBnan'- ın Technilogic Ordering' fllmine de özel ödül verdi. En iyi uzun metrajb Kanada filmine verilen Toronto kenti ödülü Atora Egoyan'm < Exoti- c»' adh filmine verildi. 1 Exotica' Türkiye'deki sinemalarda da gösterilecek. Toronto Belediyesi ve Kent televizyonu ta- rafından verüen ödülü Robert Mofto'in ^ i a - digo' fümıyle alırkcn, Mina Shum'm Doubfe Happiness-Çifte Mutiuhık' adlı fılmini, Jüri özel ödülü'ne deger görüldû. Antonia Bird'- ün 'Priest' ise festivali izkyen seyircilerin oy- larıyla beürlenen Halk ödülü'ne değer görül- dü. Lee Tamahon'nın 'Once Were Warriors- Bir Zamasiar Savaşçıydık' ile Rus yönetmen Nflüta MOdıalkov'un Bumt by the Son' rtlm- feri de ikinci sırada yer aldılar. IMetro Media' ödülü ıse Yeni Zelandah yö- netmen Peter Jackson'ın 'Heaventy Creatu- res* adh filmine verildi. B Mikho Manchevs- ki'nin 'Before the Rain' fflmı ikindlığe deger görülürken, Krzysztof Kies!owski'nin 'Trois Codeurs: Rooge-Üç Renk: Kırmm' filmiyle Mina Staan'un 'DoıjMe Happiness-Çifte Mırt- hduk' filmi üçüncülüğü paylaşn. Uluslararası Film Efeştirmenleri Ödülü FIBRESO'ye ise Tunuslu yönetmen Mufid Tatiı'nın Cannes'da Altın Kamera'yı kaçıran *Les Sflences du Palais' adlı filmi değer görül- dü. Alman yönetmen Fred Kdemeo'in 'Fate' filmine de özel mansiyon verildi. Lanctot'nun'Bir Kahramanın Hayatı' (üstte) veRudolprfun'Mrs. Parker And The ViciousCircle'(yanda)fiimlerinden KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Göstenldiği ülkelerdeki hasılatı 200 Milyon Dolar'a ulastı. BULUNMAZ TIYATRO İ S T A N B U L Tûrkiyo'de ilk kez Her yaştan çocuğa oyun SİHİRLİ SANDIK Vaz ve Yön H. Hilmı Buiunmaz Salı: 15.00 lıll! Sjl i CİRSI CJJ.IOI MısJıt. kkstoy Mi( MUAMMER KARACA TİYATJ10SU Tel:S13 74 31 -251 60 90 : v r ANKARA SANAI TIY\TROSL KADIKÖY HALK EĞİTI.M MERKEZİ nde Tel: 418 61 86 BIR HALK IIİSUVM Re|i RutkayAziz HALK DÜŞMANI ROLUNDE Rutkay Aziz Tûrkçesı Yılmaz Onay Çevre. Yücel Tanyerı Gıysi: Sadık Kızılağaç 27 Eylül 3-4 Ekim Saat 19.00 ve 21.15 Biletler Suadiye Vakkorama 350 87 42 ve KADIKÖY HALK EĞfTIM MERKE2I BULUNMAZ TIYATRO • f = î .\NK.\R.\ SANAT TIYVTROSı TESMKhl RlŞTl IZFI. ÜSESITIYA1 Rü S.U0.M I S T A N B U L • h— 1 Tel: 233 4019- 225 71 98 ^ |2<5'3S3ı'2i5-MX-1645-l9ıX-21'j MjıadeC»«ra.[31l][16i6ı1 l»-1«tlH6IH50C'-2!4a jrtt>*x,}UU. 5'-6 26ffl)HX-t33D-16 00-'6 30-gl 00 Aşk, En Büyük Intikam Olursa... HAYALIMDEKI SEVGILIIAMES SPADER MADCHEN AMICK Be^j ALUZU AVMM |2« 73S3J1? X BULUNMAZ TIYATRO İ S T A N B U L H. Hilmi Buiunmaz Yonetımınde Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istiklal Cad. No: 186/2 Beyoglu Tel: 513 74 31 -522 65 85- 251 60 90-638 14 84 SESSIZLIGIN RENKLERİ 'Palyaço-Mım Aslan Tımur Salı 15.00 M. KARACA TIYATROSU'NDA Tel: 513 74 31 -522 65 85- 251 60 90 • 638 14 84 T.C. KULTÜR BAKANLIĞI istanbul devlet opera ve balesi BIR HALK I>İŞ>I\\I Rutkay Aziz | HALK DUŞMANIROLÜNDE Rutkay Azi2 Turkçesı Yılmaz Onay Çevre Yücel Tanyerı Gıysı Sadık Kızılağaç İ30 Eylül/ 1-2 Ekim Bılet Satış- Taksim Vakkorama 251 28 88, 1 Rumelı Vakkorama 234 42 81 TURK KULTURUNE HIZMET VAKFI CAFERAĞA MEDRESI "El B m t l f ı •tflly.—minar w musicı çakçmotarı kfyitian IMŞIIIIIŞH HAT. TEZHİP. MINYATUR, EBRU, AĞAÇ OYMA VE ŞEDEFKÂRLIK, POHSELEN SÜSLEME, CAM SÛSLEME, KUMAŞ DESENLEME. TAKI. RESIM, DEKORATIF SERAMIK, OSMANLICA, INGİLIZCE, NEY, LJD, TAMBLjn. KANUN IMOTA SOLFEJ, NAZARİYET Klasik T ü r k S a n a t M u s i k i s i K o r o s u TASAVVUF IVIUSİKİSJ KOROSU Muracaat 10 00-18 00 arası ^ Tel 513 18 43 - 527 31 44 Fax 511 41 37 ~ BEYOĞLÜ EÜRIMAGES SİNEMAS1 Beyoğlu 251 32 40 FRANSIZ FİLMLERİ HAFTASI MADAM BOVARYYon CLAUDE CHABROL 12 00-15 00-18 00-21 00 YAFtlN Ö L E S İ Y E CEMALREŞİTREY KONSERSALONU İSTANBUL BÜYUKŞEHİR BELEDİYESİ ROMÂNYA ULUSAL R Â D Y O S SENFONİ ORKESTRASI Şef: Horia Andreescu 27 Eylul 1994 Salı Saal 19 M Solıa DAN GRIGOREIPıyano) GRIEG:Piyano Konçertosu La Major Op. 16 NUHLER:S*nfonı No. 4 Sol Major (Soprano Solo: Adriana Croitoru) 28 Eylul 1994 Çar^ml» Saal 19 30 Solısl • MICHAELAMARTlN(Keman) ÇAYKOVSKI:Keman Konçertosu, Re major MAHLER:Senfoni No.5 Do di>ez minor 1928'de kuruidiı ı ı ılk kunserını Mihail Mifaaıl Jora'nın vunettiğı orkestra. 1932'den bu vana yaptığı rad)o programları ve senenin dokuz ajı verdiği konscrlerlf Roman.va'nın en eski ve önemli muıik topluluklarının başında gclmektedır. Birlikte konser verdiği şefler arasında R.Benzı. A.Copland. L.Fosler, K.Masur. H.Scherchen. G.Rozhdestvenskv, L.Slokovvskı, E.Tchakarov ve Carkı Zecchı. sohstlerde ıse P.Domıngo, D.Bachkırov, M.Martın. I.Cotnıbas, G.Cassado. G.Kremer, R.Lupu, N.Magaloff, S.Macovici, S.Rkhter, D.Oistrakh. I.Stern. H.Szervng, V.Tretıakov, E.Leonskava ve I.Voicu ilk akla gelenler arasındadır. ~ BilMSalışYerlerı CRR AKM.CAPrrOL Bıltl Fiyattaı < 2 » MU-200.M0 TL. AYA İRİNİ'DE Ciuseppe Verdi REQUIEM Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Koro Şefi : Gökçen KORAY Solistler : Zehra YILDIZ / Işın GÜYER / Erol URAS/ Ayhan BARAN (Devlet Sanatçısı) İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 1 Ekim 1994 Cumartesi 19.30da VERDİ KONSERİ Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Solistler : Remziye ALPER / Suat ARIKAN / Ender ARIMAN / Oya ATAY / Melek ÇELİKTAŞ / Leyla DEMİRİŞ / Mesut İKTU / Meral MANİZADE / Erol URAS/ Zuhal YUNCA İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası * Isim sıralaması soyadı alfabetik sırava göre yapılmıstır. 3 Ekim 1994 Pazartesi 19.30 da KONSER Orkestra Şefi : Antonio PIROLLI Koro Şefi : Gökçen KORAY Solist : Piero CAPPUCCILLI İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu Italyan Kültür Merkezi işbirliğiyle 5 Ekim 1994 Çarşamba 19.30'da CEMAL REŞİT REY KONSER SALONUNDA Carl Orff CARMINA BURANA Orkestra Şefi : Serdar YALÇIN Koro Şefi : Gökçen KORAY Solistler : Gülgez ALTINDAĞ / Mesut İKTU / Şamil GÖKBERK / Timur DOĞANAY İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 29 Eylül 1994 Perşembe 19.30'da 6 Ekim 1994 Perşembe 19.30'da 25 Ekim 1994 Salı 19.30'da • Bilctlcr Atatürk Kültür Merke/i, Aya İrini vc Cemal Re>it Rry Konser Salonu gişelerinde sotılmokladır. A.K.M Cişe Tel: 231 10 23 - 251 56 00 (7hat) 254 C.R.R. Gişe Tel: 240 50 12 - 246 06 % İSTANBUL'UN GOZLERI MAHMURV AZ°-F KCUSA GUHPINA* YC^CT^W HAKAN ALTINEH 1-1-S«;-«1 EIIM HAKBİTE MUHSIN EKTUĞRUL TIYATKOSU I2-I3-I4-IS-I4 EKİM GAZtOSMANFAŞA SAHNE5İ ÇIKMAZ SOKAK ÇOCUKLARI T AZ-AR LTU: KESSLER ^C^JETM^', GENCAT GURUN I 2 S . l l - M EKİM USKUOAR MUSAHIf IADE CELAL TİTATROSU BİR BAŞKASI >-Z-= EHGUNSAV •;•,->[>. ENCINGURHEN 1-1 S-4 7-1 I EKİM GAZİOSMANPAŞA SAHNESI TARTUFFE y <VZAF MOUERE vCNE'MEN JEAN^.OUIS MART1H-BARBAZ l-2-S^-74 9 EKİM KADIKÖY HALOUN TANER SAHNESI SULAR AYDINLANIYORDU ~ r*Z«« NEZIHE MERIÇ '•."«-•. BAŞAR SA8UNCU I-2-S-*-7-l 9 EKİM f ATIH REŞAT NURI SAHNESI l«.20-21.22-23 EKİM USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI 2i-27-2l2> 30 EKİM GAZIOSMANPA$A SAHNESI LÜKÜS HAYAT EKREM REŞİT REY/ CEMAL REŞİT RET rONî'MtN. HALOUN DORMEN I2-I1-I4-ISIİ EKİM HARBIYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESI VANYA DAYI v£Z«« ANTONÇEHOV •"•. T-T-, LEONID HEIFETZ I I I ) 14-15 I t EKİM USKUDAR MUSAHIPZAOE CELAL SAHNESI 19 20 21 22 23 EKİM FATIH REŞAT NURI SAHNESI GOLGE USTASI -;-E YEŞIM DORMAWYILDIRIM TURKER - ;NE~"--J ORKAN AIJCAYA 12 13 14-IS-ltEKIHKAOIKÖY HALOUN TANER SAHNESI 19-20 I I 21 21 EKİM HARBIYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESI ILK GENÇLİGIM rAZ-ı- NEILSIMON ^' r ^ ENGIN ULUDAG 12 I3-I4-IS-IİEKIM FATIH REŞAT NURI SAHNESI ASKERLIGİM •'iZ^- NEILSIMON *-. T ^ . ENGIN ULUDAG 19-20-11 22 13-2& 2T 2»-H 30 EKİM KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESt ÖYLE BİR 5EVGI Kİ »Z~r LOLEH BELLON '•. 'V- ENGIN GURMEN 19-20 21 2! 23 EKİM GAZİOSMANPAŞA SAHNESI 2<>27-21-29 30 EKİM FATIH REŞAT NURI SAHNESI MOLIERE YA DA KARA KOMPlÖ" YAZAR- 5UlG«Cv TlNtTMtf. LEONID HEIFETZ U-272H9 10 EKİM HARBIYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESI AŞK MEKTUPLARI ~ fAZAfl AR-GURNEY ~ - ~~ . HAKAN ALTINER 24 27 21-29-30 EKİM USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI HAMIYE M EfTUĞRUL SAHNESI j24Û 77 10) KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESI li-ll 0* Hl USKUDAR M CELAL SAHNESI IÎÎJ 0 H 7 f ATIH KESAT NUKI SAHNESI *iî* >1 *0j GAZIOSMANf A$A SAHNESI fSTI «Q (7) OrunGunılerı Çar IS 00 20 )0 Per 1030 Cum 10 30 Ct < i ÛC 10 10 Fııır I S M 18 ÎO 8ILETLER, 5EH(R TIYATROLARI Gt5ELEHI IL£ VAKKOHAMA TAKStM SUAOIYE RUHELt MACAZALARINDA KADIKÖY HALDUN TANER {MERKEZİ GI$ESI VE ALTUN1ZADE CAPITOl DE SATILMAKTAD» "Koçero'yu hiç kimse senın kadar güze okuyamazdı Ahmet" StU* Çocukluğumda manşeHerden inmezdi KOÇERO...Yıliar geçti bir şiir kitabında rasriadım KOÇERO'ya. Tüylerim dilcen dfken okudum KOÇERO'yu, töybrim diken diken besteledim.Hapis yattım, hayahmda hiç yözünö görmediğim KOÇ£RO içîn... Onca engellemelerden sonra^gF^Ş^^ HEMEN Major Müzik Yapım Tel: {0 212) 527 61 28 27 - 30 EYLÜL 1994 Laser-dısc'ten buyuk ekranda konser BEETHOVEN Seitfoni No:4 ve Coriolan Uvertürü " (Karajan) Saat: 12.30 ve 18.00 (45 d ) I < A K S A M 15 A Vıdeo'dan büyuk ekranda film "SALOME" Yön: WUliam Dieterle Ingılızce onjmal Saat: 12.30 ve 17.30 (1 sa 40 d ) I I ' I R S I M H I Laser-dısc'den buyuk ekranda konser VIVALDI "Dört Mevsim"(Kennedy) Saat: 12.30 ve 18.00 ("50 d ) I C I M A Vıdeo'dan huvuk ekranda caz- "The Charlle Byrd Trio" Saat: 12.30 ve 18.00(1 s) STÜDYO VE ATÖLYELER L l t o g r a f i A t ö l y e s l ' n d e M u s t a f a A t a . S e m ı h B a l c ı o g l u S e r l g r a f l A t ö l y e s l ' n d e D e v a b ı l K a r a B a l e S t ü d y o s u ' n d a Sıs>phos Bale Companv Istanbul Devler Opera ve Balesi Do^ent Şebnem Aksan m "Doğaçlama ve KoreografY >X'orkshop'u T i y a t r o S t ü d y o s u ' n d a Esen Ozman ıle Adnan Tonel N'edım Gursel ın "İlk Kadın' adlı oyunu ıçın çalışmalar \ apmaktadırlar C D ' D E N K E N D İ S E Ç T İ K L E R t N İ Z Klasik müzik yapıtlartndan olusan diskoteğimizden seçtiklerinizi Çarşamba. Perşembe, Cumartesi günleri. 13-30-16.30 saatleri arasında özel kulakhklarla dinleyebilirsiniz. T u m e t k ı n l ı k l e r ı^ın d a \ e u v e ] e r \ Çok ctmaçlt satondakı gösterılere program başladıktan sonra gtrılmemesı rıca olunur AKBAIMK " S a n a t ı n . s a n a l ç ı n ı n v z n ı n d a " ı.1 Tel 111212ı 252 1î ÜU l/l IU212I 2H5 12 28
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle