13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27EYLÜL1994SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI fttaşrtalım vergisî MANKARA (AA) - Bakanlar •Curulu karan ile 3 ay süreyle ^üzde 12'den yüzde 6'ya indirilen ek taşıt alım vergisi yanndan itibaren tekrar ^Tİzde 12 olacak. Yapılan açıklamaya göre söz konusu Bakanlar Kurulu karan fcugün sona eriyor. Bakanlar Kurulu 27 haziranda aldığı liararla otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlanndan alman ek taşıt alım vergisini yüzde 12'den yûzde 6'ya tndirmişti. Talıyadavet gücendirdi • İZMİR(ANKA)- Pamukta fon ve ihracatın yasaklanması tartışmalannda tekstilcılere karşı üreticinin yanında yer alan İzmir Ticaret Borsası, Başbakan Tansu Çiller'e üretianin sesine kulak vermediği gerekçesıyle sert tepki gösterdi. İzmır Ticaret Borsası Başkanı Hasan Özmen, "Toplumun bir kesimine daha candan görünüp, onlan yalılarda ağırlarken üretici bir kesimi karşısma alıp dinlemiyorsanız bu bir sosyal yara olur. Üreticiler ne zamandır bağınyor. ama onlan kabul eden. dınleyen > ok" dedi. Tüpk-Bulgar • ANKARA (AA) - Türkiye ile Bulganstan, ekonomik ilişkılen güçlendırmek ve çeşıtlendirmek amacıyla, çeşitli alanlarda ışbırlığinı teşvik edecekler. Türkıye ile Bulganstan arasında imzalanan "Tıcaret ve Ekonomik. Sınai ve Teknik İşbırliği Anlaşması", Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre her iki ülkenın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak tıcan müdahalelerin süreklı gehştırilmesi ve çeşitlendırilmesi için ılgıli kuruluş, fırma ve işadamlan teşvik edilecek. TKB'den G.Doğu'ya kredi • ANKARA (ANKA)- Türkıye Kalkınma Bankası. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri acil destek programı" çercevesınde yer alan illerdeki özel sektör sanayı tesislerinin fınansman ihtiyaçlannı ınceleyerek bu tesislere kredi verecek. Özel sektöre ait sanayı tesislennın fınansman gereksinmeleri için durum belirleme çahşması yapılacak. Metal Sanayicileri Sendikası, ücretsiz izinleri toplusözleşmeye sokmaya çalışıyor Işçi değilgündelikçi arıyorlar HÜLYA GENÇ Ekonomideki küçülmenin fa- turası işçiye çıkanlıyor. 5 Nisan Kararian'nın ardından iç talep- teki daralma nedeniyle büyük stoklarla karşılaşan işvererîler. bir daha ayru sıkmtılan yaşama- mak için "sürekli çakşan kadro- lan" yerine, "çağırdıkça işe ge- len işçiler" arayışına girdiler. Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından toplu sözleş- me görüşmejeri çerçevesinde Türk Metal, Öz Çelik-lş ve Bir- leşik Metal Sendikalan'na, ''üc- retsiz LrinterT kabul ettirmeye çalışıyor. Öz Çelik-İş Sendikası'nın ka- bul edilemez bulduğu teklife, Birleşik Metal ile Türk Metal Sendikası'nın da sıcak bak- madığı belırtildi. MESS'in verdiği teklifı çalı- şma banşı ve işçi hareketi açısı- MESS'in isci sendikalarına sunduğu teklif söyle: • Hükümetin ekonomik uygulamaları, talep düşüklüğü, satış tıkamklığı gjbi nedeoterle işyerinde üretim azalrihnış ve bu yuzdeo bir işgöcü faziası ortaya çıköuşsa,o işyerinde günlük >e> a haftalık iusa sürefi çahşma uygulanabilir. Ödemeler fıiten çalısılan saatkre göre yapıltr. • Butarzçalışma,haftalıkçaiışmasüresinınyüzde 50'sinden az olamaz ve bir tak vim yılında 6 ayı aşamaz. Kısa süreü çalışrna bir aylık süre içinde normal çalışma süresinin yüzde 50'sinden az olmamak üzere haftanuı baa günleri çalışılmayacakşekildededüzenJenebilir. Kısa süreü çalışmada hafta tatüt ücreti, kısa süreü çalışma iledoğru orantılı ödenir. • Ekonomik kriz,tak'pdiijükJüğiivesatıştıkanıklığıgibinetknlerk: üretünini kısan işverlerinde işgücü fazlası ortaya çıkmışsa işveren işçileri topiuca veya kısunlar halinde ücretsiz izne gönderebilir. • 6 aylık dönemlerde toplam çalışma süresi ayru kalmak şartıyla ışyerinde belirli haftalar normal çalışma süresi işverence düşürülebilir ve bunun yerine belirli haftalar arttınlabilir. • fşçi'mn bu uygulamalara 6 günlük çalışma süresi içinde yazdı olarak itiraz eönemesi halinde bu tarz çalışmavı kabui etmiş sayılır. • Telafi çalışmaJan günlük çalışma süresinden sonra 3 saati aşmamak üzere çalısılan günlerde veya varsa çalışılmayan cumartesi ve pazar günü yapılabilir. Ödemelerçalısılan saatlere göre normal ücret üzerinden yapılabilir. ndan sağlıksız bir talep olarak nitelendiren Özçelik İş Sendikası Genel Sekreteri Recai Başkan. bu teklifın "utanç belgesi" ola- rak tanhe geçeceğini bildirdi. MESS'in teklifınin makul ve mantıklı bulmadıklannı dıle ge- tiren Başkan, böyle bir teklifın kabulünün mümkün olmadığını vurguladı. Birleşik Metal Sendikası Top- lu İş Sozleşme Daire Başkanı Servet Baykan, MESS'in getir- diği teklifın toplu sozleşme mevzuatına aykın olduğunu söyledi. Bu teklifın v asal değişik- lıkler yapılmadan kabul edilme- sinin ve u>gulanmasının müm- kün olmadığını hatırlatan Bay- kan. "Sendika olarak bu teklîfi kabul etmiyoruz'dedi. MESS'in sunduğu teklifın toplu sozleşme müzakereleri de- vam ederken gündeme getiril- mesinin "İşverene koz vermek" anlamına geldiğini belirten Türk Metal İş Sendikası. teklifın bu haliyle kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. MESS yetkilileri ise konuya ilişkın herhangi bir açıklama yapmadılar. Banka özelleştirmeye itiraz yokİSTANBUL (AA) - Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Türk-İş olarak kamu bankalannın özelleştirilmesmı ıstedıkle- rini belirterek, "Biz bunun için 3 yıldır da- vul zurna çalryoruz".dedı. Türkıye Genç İşadamlan Derneği (TÜGİÂD) tarafından düzenlenen "ÖzeUeştinne PanelT'nde konuşan Me- ral, özelleştirmenin ülkenin sorunlannı kökünden çözümleyecek bir metot ol- madığını belirterek, "Çünkü özelleştir- meden hükümetin beklediği gelir, yaklaşık 20 mil> ar dolar. O\sa Türkiyc'nin iç >e dış borçlan bu rakamın çok üstünde" dedı. Özelleştirmeye örnek olarak Japon- ya'yı gösteren Meral. bu ülkede işçi. işve- ren ve hükümetin bir araya gele- rek aldıklan tedbirler sonucu, özelleştirmenin zararlannın en aza indinldığini kaydettı. "Biz hükümete çağnda btılu- nuyonız. İşçi, işveren, hükümet bir araya gelmeli. ÖzeUeştirme yapılacâksa böyle yapdmalı" diyen Me- ral, konuşmasını şpv le sürdürdü: "Özel sektörü bu noktava getiren KİT'- lerdir. Biz 3 yıldır kamu bankalannın özel- leştirilmesi için davul zurna çalıjoruz. Çünkü, buralar özelkşmeden, öteki kunı- luşlarda özelleştirmeye başlanırsa buniarı alrnak isteyenler yine kamu bankaları- ndan, ödememek üzere kredi alacaklar. Biz bataklığın kurutulması için kamu bankalannın özelleştirilme- sini istiyoruz. Ama programa alı- nmasına rağmen özeüeştirileceğini sanmıyorum." KİT'lenn bu noktava gelmesın- de bürokrasının de suçu bulundu- ğunu savunan Meral. işadamlanna hita- ben. "Siyasileri sorunlan çözmeye hep beraber mecbur etmeliviz. Ola\lara sevir- ci kalı\oruz. ÖzeUeştirme \apilacaksa herkes birbirine inanmalı. Özelleştirile- cekler özelleştirilir, özelleştirilemeyecek- ler ise devredilir. Pazarlıklar gi/liolma- malı" dedi. Etibank Genel Müdürü Zeki Akıilrağ- lu da Etibank'ın özelleştirilme süreci hakkında bilgı verdi. Etibank'ın maden ve metalürji şırketi ile bankaalık şirketi olarak ıkıyeaynldığınadeğinen Akıllıoğ- lu. bankacılıİc şırketınin yakında arza hazır hale geleceğinı bıldırdı. Akıllıoğlu şöyle konuştu: "Kamu ban- kalan özelkştirilmeli. Kamunun bankası olduğu sürece son yaşanan olaylar bitmez. Devletin bankası olmaz. 6 kamu bankası- ndan Sümerbank >e Etibank, Kamu Or- taklığı İdaresi (KOİ) bünyesine alındı. En kısa. zamanda öteki 4 kamu bankası da KOİ bünyesine alınmalı \e ö/elleştirilmeli. Bugün hâlen bankacılık scktörünün yiu.de 50'sini devlet idare eder durumdadır." Dünya Bankası'nın raporu, bilinenleri tekrarladı: Türk özel sektörü 'dinamik' VV'ASHINGTON (AA) - Dünya Bankasfnın 1994 >ılı raporunda, Türk özel sektörünün çok dinamik olduğu vurgulanarak Türkiyedekı özelleştirmeye destek verildığı kaydedıldı. Dünya Bankası tarafından hazırlanan 1994 raporunda, Japon ve Avrupa ekonomilerindeki durgunluğun, 1993 boyunca sanayıleşmiş ülke- lerdeki büyümenin (yüzde 1.2) daha da yavaşlamasına yol açtığj, ancak ABD ekonomisin- deki canlanmanın devam ettığı belirtildi. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile eskı Sovyet cumhuriyetleri dışındaki gelişmekte olan ülkele- rin ekonomilerinde, geçen yıl yüzde 4.5 büyümenin gerçekleştı- ğinin ifade edildiği raporda, Doğu Asya ve Pasi- fık bölgesi ülkelerinin yüzde 9.2 büyüme oranı ile tüm diğer bölgelenn önünde gıttiğı ka\dedıldi. Raporda. "Çin, bölgede vedünyada en hızlı büyü- • Raporda hükümetin Türkiye'de kamu kuruluşlannın ağırlıklanru hafifletici bir istikrar prograrru uygulamaya koyduğu ve bunun desteklendiği belirtildi. yen ekonomiye sahip olmayı sürdüriiyor. Çin'de son iki vılın büyıime hızı yüzde 13" denıldi. Ra- porda, Orta ve Doğu Avrupa ile eskı Sovyet cumhuriyetlenndeki üretımın vüzde 7 oranında düştüğü belirtildi. Eskı Sovyet cumhunyetlenn- de, önceki yû yüzde 20 olarak kaydedilen düşüşün. geçen vil yüzde 13 olduğu ifade edıldı. Rusya'da, sıyası behrsizlık ve makro ekonomik dengesızliğin geçen yıl boyunca devam ettıği belırtilirken "Ancak, hükümet \a>aş da olsa yapısal reform gündeminden kopmadı" denıldi Yıllık raporda, Türk özel sek- törü "dinamik 1 ' olarak nıtelen- dınldi. Türkıye'de. Ocak 1994'- te, addı dövız bunalımı ile karşı karşıya kalındığının kaydedıldiği raporda. "Hükümet, istikrar, vapısal reformlar ve özelleş- rirmeyi hedefleyen bir programı uygulamaya baş- ladı" denıldi. ITO onaylayacak, Dünya Bankasıverecek Ekonomi Servisi- Türk işa- damlan artık devlet ve Hazıne garantısi almaya gerek olma- dan. Dünya Bankasf ndan proje kredısi temın edebilecekler. İTO'nun, "Akdeniz Ükeleri Ticaret ve Sanayi Odaları Birli- ği" (ASCAME) çahşmalanna faal şekilde katılmaya başlaması ve en son ola- rak İTO Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğ- lu'nun ASCAME Genel Kurulu'nda yönetim ku- rulu muhasip üyeliğine seçilmesı ile gelışen ilışkıler doğrultusun- da artık küçük. orta ve büyük boy fırmalar. doğrudan ITO aracılığı ile kredi talebinde bulu- nabılecekler. ASCAME ile Dünva Bankası arasında vanlan venı bir anlaşmanın yürürlüğe konması ile oluşturulan Akde- niz Enstıtüsü kendısine ıletilen projelenn uygunluk incelemesi- ni yapacak. Projelerdaha sonra olurluğu büyük ölçüde sağlanmış olarak Dünya Bankasfna sunulacak. Enstıtüden alınacak olur. Dünya Bankası'nca kre- dının venlmesi ıçın yeterli sayılacak. Bu yeni gelişim hakkında Atalay Şahi- noğlu şunlan söylüyor: "Odamızın ASCAME faaü'yet- lerine yoğun bir şekilde katıîımı >e yönetimde söz sahibi ounamı- zın bir sonucu olan bu yeni im- kanın, Türk firmalan için son de- rece yararlı olacağı muhak- kaktır." Yarının otomobilinin özelliği konfor OTOMOBİLEVİZİIV DEĞERİ (MİLYON TL) Serçe Şahm Dogan Kana! FıatTıpo TempfaSX TempfaSX-A TempraSX-AK Renaull12TXToros RenaultSprıng RenaultBfoadway RenaullFiash RenaultManagef RenaultConcorde FofdTaunus16 87-97 117-125 128-140 120-135 122-128 134-141 150-160 160-180 125-135 1990 95-103 128-138 140-150 135-145 182-192 128-140 .145-153 160-170 185-205 205-220 275-296 145-160 1991 107-118 138-145 155-170 150-165 197-210 187-207 197-217 213-233 145-150 155-165 170-180 205-220 225-245 320-350 170-180 1992 120-125 148-158 171-191 165-180 217-233 217-232 223-243 243-263 155-163 165-175 185-195 230-245 255-285 37(WO0 175-195 1993 127-142 165-188 198-220 200-228 233-248 237-258 248-263 28W13 170-185 180-190 205-225 285-315 300-370 420-540 210-260 OKm. 203 2504 3448 3445 3856 4433 432 5492 252.6 273.5 322 444 707 825 419i İTHJU. LadaSamara LadaNıva NıssanSunny NıssanNXCoupe Mazda323Sedan Mazda626Sedan Maz(Ja323Hatcöack Mazda626Hatcbacfc VoikswagefiGot1 SkodaFavofit BMW316ı BMW52O Mercedes190E Mercedes200E Mercedes1900 Mercedes200D HondaCıvıcSedan HondaCıvıcHatcback OtroenBX15TGE Peugeot106XR 1990 100-110 145-155 225-245 285-325 230-245 290-320 240-280 320-350 260-290 130-140 43CM70 650-740 625-680 800400 650-720 800420 280-290 220-250 1991 120-130 160-165 250-265 330-345 260-300 310-350 29(KJ20 35M70 300-320 145-160 490-570 75O-1000 670-780 950-1000 770«0 950490 300-335 27(M90 260-270 1992 130-145 170-185 280-320 365-405 300-325 400470 330355 430490 33IM90 165-180 580-690 1020-1100 800450 1050-1200 900-980 1040-1150 360-390 350400 280-300 210-260 1993 150-170 210-250 360410 420-530 330-390 510-590 390490 52M10 400480 185-210 750-900 115O-13SO 1000-1100 1300-1450 1150-1300 1250-1450 410470 490-530 320-360 310-360 OKm. 2534 3708 6619 8796 499.4 8974 591.3 956.3 667i 2373 1520 Z410 1805 2200 1805 2290 5414 6297 385 4387 NOP Cennet Açık Oto Pazarı'nda oluşan fiyatlardır. O tomobıldünyasıhergün yeni bir atılımyapıyor. Fransızlarınünlü otomobil şırketi Citroen yeni Xanae'yıtanıttı.Yeni otomobilinen büyük özelliği, istenıldığinde biroturma odası gibı kullanılması. Otomobilın kasasındacam bölümlerin normal otomobillerd kullanılması otomobile belirgin bırferahlık kazandırıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamada, yarının otomobilini kullananların rahatlığının üstdüzeyde önem kazandığı belirtiliyor. Yeni Citroen Xanae'nın henüzseri üretimegeçilmesı için bırkararalınmadı. Ancak yetkililer bu yüzyılın sonuna doğruseriüretime geçilebileceğinı belirtiyorlar. Bununla birlikte otomobilın bir başka özelliği de sahıp olduğu bilgisayarsistemi. Bu sistem sayesinde bılgisayar Avrupa'nıntümşehirlerinin otoyollarının haritasını ve o an ki yol durumlarını verebiliyor. Bu yeni sistemle sürücü, yeni geldiği bir şehirde trafik sıkışıklığının bulunduğu bölgeleri görebiliyor. Otomobilın bir başka özelliği dedireksiyonsimidiüzerinde bulunan bir düğme ile vites kutusunun kontrol edilebilmesi. Yeni otomobil bir brifing ile tanıtıhrken geleceğin otomobili hakkında dafikirveriyor. • DÖVİZ CANLI YAYIN 09049911104Mn.d /FOBEKSA.S UMUT VAKFI 1 9 9 3 UMUT FOUNDATION UMUT VAKFI BİLİMSEL ARAŞTIRMA / İNCELEME ÖDÜLÜ "TÜRKİYEDE BİREYSEL SİLAHLANMANIN NEDENLERİ" Silah bulundurma, neden değil sonuçtur. Odül, bu sonucun nedenlerinin irdelenmesine yöneliktir. Türkiye'de bireysel silah bulundurma hızla artmakta, tabancaya diğer ateşli ve yakuı silahlar da eklendiğjnde genç ve yetişkin nüfusumuzun önemli bir kesüninin silah bulundurma gereksinimi duyduğu ortaya çıkmaktadır. Biliyoruz ki, silah savunma amacı ile de bulundurulsa, "eünde çekiç olan çekiçleyecek yer arar;" bu da ürkütücüdür. Umudumuz, bu sosyal gelişmenin nedenlerini irdeleyerek kaba kuvvetin. şiddetin gelişmesini önlemek, hukuk devletinin güçlenmesine yardımcı olmaktır. "BİLİMSEL ARAŞTIRMA" ve "İNCELEME" OLARAK İKİ AYRI ÖDÜL VERİLECEKTİR: Birincilik Ödülü: 30.00O.0OO.-TL; İkincilik Ödülü: 20.000.000.-TL; Üçüncülük Ödülü: 10.000.000.-TL JÜRİ ÜYELERİ: Prof. Dr. Mehmet R. Gürkavnak Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sijaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böliimü; !Vail Güreii. TürkıyeGazeteciler Cemiyeti Başkanı; Prof. Dr. İlter Turan, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü; Ozgen Acar, Gazeteci: Prof. Dr. Cahit Can, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; Prof. Dr. Mine Tan, Ankara Üniversitesi. Eğtim Bilimleri Fakültesi, Doç. Dr. Erol Çakmak, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü. Yapıtların vayınlanmamış olması ve 6 kopja olarak 1 Haziran 1995 arihine kadar Vaklf Merkezi'ne iadelı taahütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Sonuçlar 28 Eylül 1995 tarifainde basın aracılığıyla açıklanaraktır. Yapıtlar iade edilmez, uygun görülenler Vakıf ilkeleri doğrultusunda yayımlanabilir. ADRES: UMUT VAKFI Reşiı Galip Cad. Herekc Sok. No: 10, Gaziosmanpafa-Ankara Tel: (312) H6 17 28 - 29 Fax: 147 10 36 IŞÇEVCV EVREIMNDEN ŞÜKRAN SONER Memura MC Engeli Dal budak saldıkça, işin içinden çıkılmaz hale gelen, özal döneminin vurgun boyutunu açtğa çıkaran, Engın Civan'm vurulması olayı, kitleler için önemli pekçok konuyu gundem dışına itti. TBMM Anayasa Komisyonu'nda, milliyetçi cephe ittifakı ile memurun sendika hakkının elinden alınması ile il- gilenmedik bile. Komisyonda ittifak yapan DYP, ANAP, RP milletvekilleri uzun süren bir oyalamadan, konuyu kamuoyunda unuttur- duktan sonra, memura grevli toplu sözleşmelı sendika hakkının anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardılar. Ko misyon üyeleri, memurların ancak "dayanışma bırlıkleri" niteliğinde örgütlenme yapabılecekleri görüşune varmışlar. Yarın yeniden toplanarak görüşlerini içeren bir rapor hazı- rlayacaklarmış. Böylece yıllardır kamuoyu gündeminde olan, memur sen- dikalarmın uzun süredir mücadele ettiklerı haklarının veril- mesi rafa kalkmış, bilinmeyen başka baharlara kalmış olu- yor. Hükümetin program ve protokolünde yer almış önemli bir vaat daha yerine getirilmemiş bulunuyor. Memura sendikal haklarının verilmesi, hükümet program ve protokolünde yer almaktan öte, Bakanlar Kurulu'ndan geçirilmiş bir yasa tasarısı idi. Son yerel seçimler öncesin- de koalisyonun varlık nedeni, öncelikleri arasında sayılmış bir işti. Çiller bile, koalisyonun devamı pazarlığında, önce- likler arasına memurun sendika hakkının alınması konusun- da söz vermış, SHP kanadı gen bir tasarıyı kabul etmek zo- runda kalırken, DYP'lilerin onayını almış yasa metnı Bakan- lar Kurulundan geçirilerek Meclis'e gönderilmişti. Sonrası DYP kanadının kendince uyanıklığı, SHP ye oyun oynaması, anayasaya aykınlık iddiasının incelenmesı ge- rekçesi ile yasa tasarısının Meclis Anayasa Komisyonu'na gönderilmesi. Seçim zamanı memura şirin gorünmek, SHP ile anlaşmak üzere memura sendika hakkını kabul edip Ba- kanlar kurulu'ndan geçirdikten sonra Mecliste engellemek DYP'lilerce nasıl bir başarı ölçüsü oluyor bilemiyoruz. Çün- kü nereden bakarsanız bakın sonuç olarak DYP'nın kamuo- yu önünde söz verdiği, taahhüt altına girdiğı, Bakanlar Kuru- lu'ndan geçirdiği, gereğini yerine getırmekten sorumlu ol- duğu bir hak. Anayasaya aykınlık gerekçesi ile engellenmesi çok du- zeysiz bir kaçış. Bunun kamuoyu önünde yıllarla tartışması yapıldı. Anayasada yasak olmadığı, istenirse yasa ile hak verilebileceği, üstelik Türkiye'nin imzalamış olduğu başta ILO, uluslararası sözleşmelerin bu konuda yükümlülük ge- tirdiği hukukçular tarafından kanıtlandı. Hazırlanan yasa ta- sarıöı kimbilir kaç kez uzman hukukçuların süzgecinden ge- çirildi. DYP'lilerin de içinde olduklan komisyonlarda gö- rüşülüp, en sonunda Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. Kendi adıma memura sendikal haklar konusunda, yıllardır sayısız panel ve açıkoturum, bilimsel tartışmalı toplantıya katıldım. Ne yazık ki, kamuoyu önünde sadece SHP ve DYP- li değil, ANAP'lı, Refahlı yetkıli temsilciler. milletvekilleri, partı yönetıcileri de hep memurun sendikal haklarından yana konuştular. Bu yaptıkları bal gibi ahlaksızlık. çirkin poli- tika oyunu. Bu ikiyüzlülüğün bir bedeli, bir sonu olmasını di- lerdim. DEP olayından hiç değilse ders alınmış olsaydı. Bir hırsla, Meclis aritmetiği içinde, düşünceyi suç olmaktan çıkaracak anayasa değişikliği yapılmak yerine, çok çırkın bir oyun ve kararla DEP milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak yargıya gönderilmeleri sağlandı. Şimdı gelinen noktaya bir bakın. Türkıye Avrupadan çok tehlikeli bir biçimde dışlanı- yor. Kısmi seçım zorunluluğunda, çıkacak sonucun panığin- de DEP'in devamının, hatta yargılanan milletvekillerinin se- çıme katılmaları yolları aranıyor. Dahası dokunulmazlıklann, milletvekilliklerinın iadesi en akılcı çözüm olarak gösterili- yor. Tükürülen fazlası ile yalanıyor. Memura sendika hakkının olmadığı, dünyada rejimi de- mokrasi olan bir ülke örneği yokken, memura dayanışma birliği önermek, ne biçim kafaların ürünu? Eninde sonunda verilmek zorunda olunan bir hakka karşı böylesi direnme, nasıl bir örümcek kafalılık? Çalışma Bakanı Nihad Matkap, Anayasa Komisyonu'nun olumsuz karan karşısında bir ara öneri getirmiş. Toplu pa- zarlık ve grev hakkını duzenlemeyen "memura sendika kur- ma hakkı verelim, sendikalarda örgütlenen memurlar grev ve toplusözleşme haklannı mücadeleyle geliştırsınler" diye özetlenebılecek, daha önce de sozu edilmiş bir çözum yolu üzerinde durmuş. Bana göre zaten söz konusu yasada dü- zenlenmış toplu pazarlık ve grev haklarının hakla bir ılgisi yoktu. Memurun hiç değilse geleceğı ıpotek altına alınma- mış olur. Ama Milliyetçi Cephe, bu kafalar ne yapar, böyle bir formüle de ne der, kestıremiyoruz. BELEDİYELER BİRLİĞİ RAPORU: GAPa yöresel koordinasyon şart NİZAMETTİN KAPLA.N DİYABBAKIR - GAP Bele- diyeler Birliği Genel Sekreten Ahmet Özer, projenin başansı için yöresel eşgüdüme ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi. Özer. GAP kapsarrundaki 8 il- de koordinasyon kurullan oluşturulmasının şart olduğu- nu savundu. GAP il koordinasyon kuml- lannın. yörenin sorunlan ve bunlann çözümü konusunda görüş ahşverişinde buluna- cağını. rapor hazırlayarak GAP Koordinasyon Kurulu'- na sunacağını anlatan Özer, ıl kurullannda \ali ve beledıye başkanının yanı sıra üniversite. milli eğitım. sağlık müdürlüğü. karayollan. ticaret ve sanayi odası. köv hızmetleri ve Türki- ye Kalkınma Vakfi temsileileri- nın yer alması gerektiğini kay- detti. Ankara"da ıkı a>da bir va- pılan GAP Koordınasvon ku- rulu toplantılanna bölgedeki il valılen. beledıye başkanlan. rektörler. GAP Beledıveler Bir- liği temsılcilerinın katıldığını belirten Ahmet Özer. "Bunlar, çoğunlukla kendilerine >erilmiş göroi "ifa etmek' için toplantı salonuna gelmekte, hiçbir tartı- şma ve göriişmeye geneüikle katılmamakta. toplantı sona er- dikten sonra da çıkıp gitmekte- dirler. Dolayısıyla bu durum, çok şey beklenen toplantmın ve- rimini azalrmaktadır" dedi. ^..Şimdi zamanı! Yalnızca bu kampanyamız için Peşin alımlarda %23.63'e varan indirimler. Yuva Kredisi faiz oranlanmızda özel indirimler... EMLAK BANKASI , " D o | r u Y l t ı r ı m E v e Y a t ı r ı m "
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle