19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 TEMMUZ1994 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER şaptönesöpdü • LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Tûrk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbns sorununda gelinen aşamada. Türk tarafmın görüşmelere devam için,' 'egemenliğin tarunması konusunda karar alması" gerektiğini bildirdi. Denktaş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda yayımlanan bir açık oturumda "egemenlik hakkı tanınmazsa, kendi yollanru çizeceklerini, bu yolun halk tarafindan referandumla beürieneceğini" söyledi. Parts, Ruanda'da çaresiz • PARİS(AA)-Fransa, Ruanda'da iç savaş nedeniyle mülteci durumuna düşen yüz binlerce kişiye tek başına yardım edemeyeceğini açıklayarak, insani yardım kuruluşlanna yardım çağnsı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanı AJaın Juppe. Ruanda'da yaklaşık 900 bin mültecinin, isyana Tutsi gerillalannca güneybaüya doğru itildiklerini belirterek, "Fransa tek başına bunun altından kalkamaz" dedi. Paula'nın bağışı neddedildi • LTTTLE ROCK (AA) - ABD'de bır kadın sığınma eyi, Başkan Bill Clinton'ı cinsel tacizle suçlayan Paula Jones'un 25 bin dolarlık yardımını geri çevirdi. Little Rock'da tacize uğramış ya da evsız kalmış kadınlariçin kurulan Union Rescue Mission sığınma evinin yöneticisi Paul Stevens, yardım önerisini, "diğer hayır sahiplerini kaçıracagı" endişesiylegeri çevirdiklerini söyledi. Atina:Kabinede değişikljk •ATÎNA(AA)- Yunanistan'da geçen yıl ekim ayı sonunda yeniden iktidara gelen Başbakan Andreas Papandreu önceki akşam kabinesindeyaptığı değişildıklerle I4yeni bakan ve bakan yardımcısı atadı. Papandreu'nun 9 aydan az bir süre içinde yaptığı bu ilk kabine değışikliğinde Dışişleri Bakanı Karolos Papûlyas ve Savunma Bakanı Gerasimos Arsenis yerlerini korudular. Dışişleri Bakan Yardımcısı Thedoros Pangolos Ulaşürma Bakanı olurken diğer Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Papandreu'nun oğlu Yorgo Papandreu eğitirn bakanhğına getirildi. Bulgaristan'da uçakkazası • SOFYA(AA)- Bulgaristan'ın Filibe bölgesindeeğiüm uçuşu yapan 'Zulin 42 MU' tipi Rus yapımı uçak, motorundaki anza yüzünden düştü. Kazada uçağı kullanan uçuş öğretmeni ile bir hava harp okulu öğrencisi öldü. Yetkililer, uçağuı motorunun aşın yükknme sonucu durduğunun belirlendığini açıklandılar. Başkanlık için karısını boşuyor •MANAGLA(AA)- Nikaragua Devlet Başkanı Violetta Chamarro'nun damadı ve baş yardıması Antonio Lacoya, 1996 ydındaki Devlet Başkanbğı seçimlerine katılmasına yasal engel oluşturmaması amacıyla kansından boşanıyor. Acil yardım ihtiyacı • CENEVRE(AA)- Dünyanın 29 ülkesinde 30 milyon insanın acilen yardıma ihtiyacı olduğu büdirildi. BM tarafindan Cenevre'de yayımlanan bir raporda, özellikle Afrika kıtasında Burundi, Zaire, Liberya, Ruanda, Somali ve Sudan'ın gûney kısımlannda başgösteren kuraklığın, bu bölgelerde yaşayan 22 milyon kişiyi etkilediği belirtıldi. Londra'da mobil telefon hırsızlığı •LONDRA(AA)- Londra'da mobil telefon hırsızlığının büyük boyutlara ulaşması üzerine Scotland • Yard bünyesi içinde 100'e yakın dedektifin çalışacağı yeni bir şube oluşturuldu. Scotland Yard'dân yapılan açiklamada, sadece Londra'da geçen ay motorlu araçlardan 15 binin üzerinde mobil telefon çalındığı beürtildi. Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze Cumhuriyet 'e özel demeç verdi BatL,Kafkaslaıtla RıısyaVıistedi ŞEVARDNADZE-Rusya'- dan başka yohımuz kalmadı AHMETSEFtK TİF1İS - Rusya'ya askeri üs ver- mek zorunda kalan Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze "Kendi- lerine başka yol bırakdmadığını" söyle- di. BM ve Baü'nın Abazya bunahmın- da devreye girmek konusunda isteksiz davrandığmı savunan Şevardnadze, "Batı. Rusva'nın gelmesini istedi. Doia- >ısı\la savaşı sona erdirmek için Rus- va'dan başka yolumuz kalmadı" dedi. Şevardnadze baa çevrelerin SSCB'nin emperyabst düşüncelerini yaşatma ve hayata geçirme amacında olduğunu savundu. Eduard Şevardnadze, Türkiye ile iş- birbğini antırmak istediğini de vurgu- ladı. Eduard Şevardnadze Cumhuriyet'e verdiği özel demeçte, ülkesinin çok zor bir dönemden geçtiğini, bazı şeylerin hayata geçirilmesinin kendi inisivatif- lerjnin dışında geliştiğini belirtti. Özellikle Abazya sorunu konusun- da kendi durumlannm dünyaya yete- rince anlatılamadığını söyleyen Şe- vardnadze, Kafkasya'daki savaş ve iç kanşıklıklardan dolayı artan Rusya etkisini nasıl değerlendirdiklerine iliş- kin soruyu şoyle yanıtjadı: "Endişe ediiecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Öyle düşünınek zonında- yız. İyimser olmak zorundavız. Abazya sorunumın çözümü için başka yolumuz kalmadı. BM organizasvonlannda so- runlar çıktı. Çağrılarunıza karşılık ala- madık. Asker gönderemediler. Oysa 300 bin Gürcistanlı Abazva'dan çıkarı- larak göçmen durumuna sokuldu. Bin- lerce insan kurşuna dizildi. Aba/va'nın yandan fazlası yandı. İki taraf da bü- yük zarar gördü. Yani ülkenin dörtte ücü göçmen. Bu insanlann geri dönmesi de çok zor. Sonınun çözümü konusunda BM ve Batı gerekli vardımları ve giri- şûnleri yapmayınca bu işi, Rusya üzeri- ne aldı. Alırken de bize sordu. Bühin operasyonlardan berkesin haberi var." Şevardnadze, Batı, Birleşmiş Milletler ya da NATO'nun bu görevi kabul et- mesi halinde daha önce banşa ulaşıla- bileceğini savundu, bu yapılmadığı için başka bir çarelerinin kalmadığıru açıkladı Şeıardnadze "Batı sanki Rus- ya'nın gelmesini istedi" dedi. Rusva'nın rolü Şevardnadze. "Kafkasva'da gerek Abazya-Gürcistan Savaşı ve gerekse Ermenilerin Azeri topraklarını işgalin- de Rusva'nın önemli rolleri olduğu öne sürülüyor. Böylece Rusya'nın Kafkas- ya'da arzu ettiği denetimi sağlayabile- ceği yorumlan yapdıyor" şeklindeki soruyu şöyle değerlendirdi: "SSCB'nin emparyalist düşünceleri vardı. Ama SSCB bozuldu, yıkıldı. Fa- kat bu düşüncedeki insanlar kalddar. Hala birçok yerde variar. Bütün bunla- ra karşı dikkatli obnaya çalışıyoruz. Ancak iç sorunlanmızdan kurtulmak. savaşı sona erdirmek için mutlaka dü- zene girmek zorundayız. Bunu ya BM yapacaktı ya da Rusya. Bunun dışında üçüncti seçenek savaşın devamıydı. Oy- sa biz savaşın devamını istemiyorduk. İçinde bulunduğumuz zor durumda sa- vaşın sona erdirilmesini gerektirivordu. Böylece savaşa hayır dedik ve Rusya devreye girdi." Eduard Şevardnadze kaygılan anla- yışla karşıladığını, ancak Rus askeri Devlet Başkanı Salih, iki halkın ülkeyi kalkındırmak için elbirliğiyle çalışmalannı istedi KuzeyYemen'denGüneylîlere afDış Haberier Servisi - Güney Ye- men birliklerini yenilgiye uğratarak Aden'i ele geçiren Kuzey Yemen, dün yaptığı açıklamada Yemen iç savaşının sona erdiğini bildirdi. Ku- zey hükümeti aynca silahlannı tes- lim eden Güney Yemenliler için af ilan etti. Kuzey Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih yaptığı konuşmada "Kuzev li ve Güneyli tüm Yemenlilere sesleniyorum. Elbirliğj ile Yemen'i modern bir ülke yapmak için çalı- şalım" dedi. Güneyli lider Ununan'da Güneyb lıder Ali Salim EJ Baidin ise Umman'da olduğu haber verildi. Umman Haber Ajansı ONA Mus- kat'taki bir yetkiliye dayanarak ver- diği haberde, El Baıd ile birlikte baa yandaşlannın çarşamba gününden beri Umman'da olduğunu söyledi. Yetkili, El Baid ve yandaşlannın Umman'da bulunmasının Muskat yönetiminın Yemen Cumhuriyeti'- nin toprak bütünlüğüne verdiğı des- teği etkilemeyeceğıni ifade etti. Yemen'in Suudı Arabistan Büyü- kelçisı Galib Ah" Camil de AFP'ye verdiği demeçte, El Baid ve beş ar- kadaşına Umman'da siyasi sığınma hakkı verildiğini belirtti. Tutuklananiar Aden'in kontrolünü tamamen el- lerine geçiren Kuzeye bağh birlikle- Kuzey Yemen askerlerinin Aden'e girmesinin ardından Güneyliler kenti terketmeye başladılar. rin, kentte ilerlerken binlerce Güney askerinı tutukladıklan bıldirildi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre askerlerin büyük ço- ğunluğu, Kuzeye bağlı birliklerin çarşamba gecesi Aden'in merkezine ilerleyişi sırasında kentin banliyöle- rinde, bir bölümü de önceki sabah Kuzeylilerin kent merkezine girişi sırasında tutuklandılar. Kuzeyli AJbay Ali Salim Muham- med yapüğj açıkJamada, binJerce Güneyli askerin tutuklandığını be- lirterek "Yaklaşık üç bin asker silah- lannı teslim etti. Güneyin toprakları ve savaş uçakları da bize bırakıldı" dedi. Muhammed, askerlerin Aden'in kuzeyindeki El-Anad askeri üssün- de olduklanru ve sorgulandıktan sonra serbest bırakılacaklannı söy- ledi. Güneyli komutanlann baa- Iannın İcadın kılığına girerek kaç- mava çalıştıklannı. ancak bunlann da yakalandığını belırten Muham- med. "Bazılan ise gemilerle kaçmayı başardılar. Onları da okyanusun or- tasına kadar takip edeceğiz" dedi. Afönerisi Yemen Devlet Başkanlığı Konse- yi, altı lider hariç bütün Güneyliler için af ilan edildiğini bildirdi. Resmi haber ajansı SABA kon- seyden yayımlanan bildiriye daya- narak verdiği haberde, Yemen Dev- let Başkanı Ali Abdullah Salih baş- kanlığında yapılan toplantı sonun- da, 23 mayısta yayımlanan baş- kanlık kararnamesinin uygulan- masının kararlaştınldığını duyurdu. Kararnamede, "Aynlıkçı güçlerin emri ile anayasaya aykın davranan sivil ve asker herkesin genel af kap- samına alındığı" beürtiliyor. Karar- namede, başta aynlıkçı lider Ali Sa- lim El Baid olmak üzere toplam alü kişi af kapsamı dışında bırakılıyor. Mücadele sûrecek Yemen'de Kuzeyli birliklerin Gü- neyülerin kalesi durumundaki Aden ve Mukalla kentlerini ele geçirmeleri üzerine yurtdışına kaçan Güneyli "direniş uderlerinin" yeniden örgüt- lenip savaşa devam edecekleri bildi- rildi. Suudı Arabıstan'ın Cidde ken- tindcn Reuters'i telefonla arayan Güney Yemen'in 'Başbakan Yardımcısı' Muhsin Farid, "Savaş henüz bitmedi. Bizler yeniden örgüt- lenip kaldığınuz yerden savaşa de- vam edeceğiz" dedi. ÇİLLER-JELEV GÖRÜŞMESİ Bulgaristanile teknolojikişbirliğiİSTANBUL (AA) - Başba- kan Tansu Çiller, Bulgaristan ile işbırliğini geliştirme imkan- lannı araştırdıklannı belirterek "İki ülke arasında teknoloji alış- verişinde çok büyük yararlar gö- rüyorum" dedi. Başbakan Çiller, resmi bir zi- yaret için Türkiye'ye gelen Bul- garistan Cumhurbaşkanı Jelyu Jetev ile dün sabah Sheraton Oteli'nde görüştükten sonra gazetecilere bir açıklama yapu. Görüşmede 'Tûrkiye Ue Bul- garistan arasındaki işbirüğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini ele aldıklannT ıfade eden Çiller, "Şu anda Bulgaristan ile Türki- ye arasındaki ticaret hacmi he- nüz yanm milyar dolara erisme- miş, 400 milyon doların altında. Bunu daha fazla > ükseltmenin imkanlarmı aradık. İki ülke ara- sında elektrik alım-satımı var. Butipbaşka projelerin de imkan dahilinde olacağmı umuyonım" dedi. Bulgaristan ile Türkiye sını- nnda buJunan doğalgaz kay- naklannın, iki ülke tarafindan beraberce işletilmesinin müm- kün olabileceğinı de kaydeden Çiller, "Çünkü bizim ülkemizin öncelikli \ atırımlarına kaymış- tır. Önümüzdeki günlerde özel- likle bu konuda işbirliği düşünü- lebilir" dıye konuştu. Bulganstan ile Türkiye'nin ta- nhten gelen değerli bir geçmiş- leri olduğunu vurgulayan Çil- ler, "Bunları yansıtan tarihi de- ğerlerimiz ve tarihi varlıklarımız var. Bunu müşterek olarak ge- nişletmek, onarmak >e geçmiş- teki kültürümüze birlikte sahip çıkma dognıltusunda bir dizi an- layış içerisine girdik" dedi. 'Kürt azınlık' Bu arada Bulgar bir gazeteci- nin 'Kürt azınlık' ifadesini kul- lanarak Güneydoğu sorunu hakkında bir soru sorması üze- rine Başbakan Tansu Çiller, Türkiye'de Kürt azınlık değil, diğer bütün Türk vatandaşlan ile aynı hak ve özgürlüklere sa- hip olan Kürt vatandaşlarmın btilunduğunu' söyledi. Çiller PKK'nın Güneydo- ğu'da Kürt kökenli vatandaş- lan da katlettiğini belirtti. Arafat'ı protesto gösterisi Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın geçen hafta Gazze Şeridi'ne yaptığı tarihi ziyareti çoğu Filistinü coşkuyla kutlarken. ziyareti protesto etmek için degösteriler düzenlendi. Gazze Şeridi'ndeki İsrail güçleriyle savaşmaya devam edeceklerine yemin eden Hamas gerillalanmn düzenledikleri gösteri de bunlardan biriydi. İsrail ve FKÖ arasında ımzalanan banş anlaşmasına karşı çıkan grubun, gösteri sırasında sılahlanyla poz veren milislerine o>oıncak makineli tüfeğiylebirde çocuk katılmış. (Fotoğraf: REUTER) varbğımn BM tarafindan kontrol edi- leceğini ammsattı. Gürcistan Devlet Başkanı, ülkesiyle Türkiye ilişkilerine değinirken Tür- kiye'nin Gürcistan dış politikasında özel bir yeri olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar çok konuştuk. Artik bir şeyler yapılmalı. Türkive ile işbirliği yapmav ı yürekten istiyoruz. Rusya pi- yasasına Gürcistan'Ia girebilirsiniz. Rus\a'\la ortak pazar, vergisiz ticaret çaltşmalarunu var. Enteresan perspek- tifler mevcut Bazı tesislerin moderni- zasyonu, komünikasyon, ulaşım sistem- leri başta olmak üzere birçok alanda or- tak çahşabiliriz. Gürcistan bir istikrara kavuşma çabasındadır. Ama hiçbir za- man Rusya ile dostluk kurarken Tür- kiye'yi arka plana atmak söz konusu değüdir." G-7 zirvesi basladı ABD'detı serbest ticaret içjngirişim BONN/PARİS/WASHINGTON (AA) - Önde gelen sanayıleşmış ülkeler- den oluşan Yediler Grubu'nun (G-7) dün başlayan zirve toplantısı sırasında ABD'nin, uluslararası ticaretin serbest- leştirilmesi için 'Açık Pazarlar 2000' adb yeni bir girişim başlatması beklenıyor Almanya Ekonomik Bakanı Gûnter Rexrodt, Almanya'dakı bir radyoya ver-; dıği demeçte, ABD'nin, Gümrük Tarife-, leri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesindeki Uruguay Raundu anlaş-' masıyla başlaülan uluslararası ticarette' engellerin kaldınlması hareketini daha, da ileriye götürmeyi hedeflediğini bildir- di. Rextrodt, ABD'nin hizmetler tıcareti J sektörünün bütün dallannın serbest tıca-j rete açılmasını istediğini söyledi. Almanya Ekonomi Bakanı, zirvede,' 1 dolann değerinden ziyade, yapısal politi- ! kalara ib'şkin sorunlar ile ışsizlikle müca-' delenin ele alınacağını belirtti. Bevaz Saray Ekonomi Başdanışmanı Robert Rubin de Başkan Clinton'ın G-7 zırve toplantısını, uluslararası ticaret' müzakerelerinin daha da canlandınlma- ; sı için bir tartışma ortamına dönüştüre-' '• ceğini bildirdi. 5 Gündemdekj diğer konular \ Zirve toplantısmda. Rusya'da ekono-' mik reform programına yardım ile Uk- • rayna başta olmak üzere bölgedeki nük- leer reaktörlerin güvenliğinin de günde- me gelmesi bekleniyor. Ancak Maliye Bakanı Rextrodt'a gö- re G-7 ülkeleri, Rusya'ya yenı yardım vermeyecekler. Rusya. bütçe disiplinini sağlaması ve özelleştirmeye devam etme- si şartıyla daha önce taahhüt edilen yar-' dımlan almaya devam edecek. ^ ZENICA lurkbırhğıııe iisevgigösterisi SPLİT (AA) - Bosna-Hersek Türk Banş Gücü görev kuvvetinin 87 araç ve 218 personelden oluşan ilk bölümünün Zenica'ya intikali tamamlandı. Türk Banş Gücü'nün Zenica'ya inti- kali, Split'ten dün sabah başlayan ve 15 saat süren uzun bir yolculuktan sonra başan ile sağlandı. Türk Birh'ği. akşam saatlerinde konvoy halinde Zenica'ya girdi. • Türk Birliği'nin şehirden geçişi sırası- «-' nda yollara çıkan Müslüman halk, as- ^ kerlere el sallayarak sevgi gösterisinde ' bulundu. Türk Birliğinin öğle saatlerin- de Mostar'ın dışından geçişi sırasında, kentin içinden yaklaşık 10-15 el otoma- • tik tüfek ateşi duyuldu. Türk Birliği'ni hedefleyen bu silah aüşlannın kaynağı ve nedeni anlaşılamadı. Birlik, daha son- ra normal şekilde yoluna devam ederek i TSİ 21.00 sıralannda Zenica'ya ulaşö. Zenica'ya yaklaşık 20 kilometre kala, ' Boşnak eskortlan Türk Birliği'ni karşı- layarak kente kadar eşlik etti. Diplomasi Kulisi Çiller, HikıııetÇetin9 inistifası içinbastıııyor ÖZGENACAR Başbakan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanlı- ğı Müsteşarbğı'na kendi adayının atanmayı- şı nedeniyle, diplomatlannın kararnamesini iki aydır imzalarruyor. Çiller, bununla da ye- tinmeyerek Hikmet Çetin in 'istifa mektubu'- nu cebinde bulunduran SHP Genel Başkanı Murat Karayalçnı'a Dışişleri Bakanı'mn de- ğiştirümesi için baskıda bulunuyor. SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar'ın da Çiller'den yana bir davranış sergilediği öne sürülüyor. Dışişleri Bakanbğı koridorlannda, Çiller- Çetin sürtüşmesine '2. Müsteşarhk Savaşı' adı takıldı. Süresi dolan Bakanlık Müsteşan özdem Sanberkin bir Avrupa başkentine gidişi ile boşalacak bu göreve Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasındaki anlaşmazbktan dolayı bir türlü atama yapılamıyor. Anunsanacağı üzere yaklaşık 9 ay önce Başbakan Çiller, eski Moskova Büyükelcisi ve şu andaki Başdanışmaru Volkan Vural'ı, Bakan Çetin de Viyana'da AGİK nezdinde Büyükelçi Ali Hikmet Alp'ı Müsteşarbğa atamak istemişti. Çiller, koabsyon ortağı Dışişleri Bakanı'- mn önerisine karşı çıkarak büyükelçiler ara- sında değişiklik kararnamesini üç ay süre ile imzalamamıştı. '1. Müsteşarlık Savaşı' adı verilen o zamanki anlaşmazlık, müsteşann dışında ve ancak sınırb sayıda büyükelçinin yer değiştirmesine olanak verecek bu ara fbrmülle giderilmişti. Bib'ndiği üzere Dışişleri'ndeki geleneğe gö- re büyükelçilerin dışındaki görevlilerin dış atama ve yer değiştirme kararnamesi yılda bir kez, bebrb tarihte hazırlarur. Bu yıl da, büyükelçiler dışında 100'ü aşkın diplomatın atamalannı öngören kararname haarlana- rak Başbakanlığa sunuldu. Bu diplomatlann atamalan, Cumhurbaş- kanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın im- zalanyla oluşturulan 'üçlü karamame' Ue yü- rürlüğe konulan, olağan bürokratik bir iş- lemdir. . *Önce müsteşar' Diplomatlann böylece en geç sonbahar başında yurtdışındaki görevleri başında ol- malan ve çocuklannı okullara yerleştirmele- ri amaçlanır. Aynı durum Türkiye'ye döne- cek diplomatJar için de geçerlidir. Ancak. Çiller'in; yeniden "Önce müsteşarı atayalım, sonra bu kararnameyi imzalanm" diyerek koabsyon ortağı bakan üzerinde baskı yaptığı ve alt kademedeki diplomatla- nn kararnamesinı iki aydır imzalamadığı öğrenildi. Özal kompleksi Başbakanlık kaynaklan, Çiller'in müste- şarbk için kendi adayında ısrar etmesinin 'Özal kompleksi'nden kaynaklandığını öne sürüyorlar. Çiller'in de Özal gibi, dış pobti- kanın dizginlerini kendi ebnde tutmak iste- diği yonımu yapılıyor. Anımsanacağı üzere Özal, başbakanlığı dönemınde Dışişleri bürokrasisini dışlayıp 'müsteşarian' aracılığı ile dış pobtikayı ken- disi yönlendirmiş, hatta Dışişleri Bakanı Ali Bozer de bu nedenden dolayı istıfa etmek zo- runda kalmıştı. Öte yandan Çetin'in de 'koalisyon ortağı olarak bakan kendi müsteşannı kendi seçer' gerekçesiyle Çiller'e karşı direndiği bildirib- yor. '2. Müsteşarlık Savaşı'nda konu>aı Çiller ile konuşan Çetin'in '2. Müsteşarlık Savaşı'nın başmdan bu yana konuşmadığı gözleniyor. Kendileri ile konuştuğum dış göreve gide- cek ya da merkeze dönecek bazı diplomat- lar, Çiller'in kararnameyi imzalamayışından dolayı, gerek yerleşme ve gerek çocuklannın okul durumlan nedeniyle güç durumda kal- dıklannı söylediler. Öte yandan Çiller'in Iıükumette olası deği- şiklik' arasında Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanlığı'ndan alınması "mesajT'nı SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardıması Mu- rat Karayalçın'a ilettiği koalisyondan sızan haberler arasında yerabyor. Bu arada SHP'nin yüksek düzeyde bir yö- neticisi bana. Kültür Bakanlığı koltuğundan SHP Genel Sekreterbği'ne geçmekten dolayı rahatsız olan Fikri Sağlar'ın da Hikmet Çe- tin'in değiştirilmesi konusunda Çiller'in gö- rüşünü paylaştığım söyledi. Yetkib, bütün öteki bakanlargibi Hikmet Çetin'in ısüfa mektubunun da Karayalçın'ın cebinde bulunduğunu ammsattı. Kendisi ile konuştuğum Çetin "İstifa mektubumun Sa- yın Karav alçın'ın cebinde olduğu doğrudur. Ancak öteki konularda konuşmak istemiyo- nım" demekle yetindi. Bu arada bakanlık koridorlannda, Alp ve Vural yerine iki adayın adlan da müsteşarbk için ortayol formûlû olarak dolaşmaktadır. öteki adayiar Şu andaki Müsteşar Büyükelçi Ozdem Sanberk'in bir Avrupa başkentine atanma- sından sonra, kendisi gibi Özal 'ekol'ünden gelen Avrupa Birbği nezdindekı Büyükelçi Cem Duna'nın adı bu çevrelerin adayı olarak öne sürülüyor. Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Bflgin Unan'ın adı da 'bakanlık koridorlannm ada- yı' olarak dolaşıyor. Öte yandan, son 2-3 ay içinde çeşitb or- tamlarda konuştuğum fngibz, Alman ve Fransız Bü^kelçıleri Hikmet Çetin'den, 'Batı Avrupa'daki en başanlı ve sevilen iki dı- şişleri bakanından biri' tanımlamasım yapa- rak kendısınden övgüyle söz etmişlerdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle