09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9TEMMUZ1994 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER AzizNesînSıvas panelinde • Istanbul Haber Servisi - Sıyas Dayanışma Demeği (SİDAD) Merkezi 2 Temmuz Sıvas Madımak olay lan yıldönümü nedeniyle bir günlük etkinlik programı hazırladı. Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün saat 9.3O'da başlayacak etkinlikte Cumhuriyet Kitap Kulübü "Sıvas kitapjarTnı, Hasret Gült£kin Kültür Merkezi "Sıvas fotoğraflan"nı, Semih Poroy "Sıvas karikatürieri"nı sergileyecek. Açıhş konuşmaşını Prof. Dr. Nurettin Sözen'in yapacaği, Sadık Gürbüz'ün bir dinleti sunacağı programın ikinci bölümünde iki ayn bölüm olarak düzenlenen otunamlann arasında Avukat Aü Yaşar tarafından Sıvas davası hakkında bılgi verilecek. SİD AT Genel Başkaru Dr. Hüseyin özkahraman'ın yöneteceği "YaşamaHakkıveSivas" konulu ılk oturuma t.Ü. öğretim Üyesi Toktanuş Ateş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanj Nail Güreli, şinema sanatçısı Haül Ergûn, İstanbul Tabip Odası Yönetim KMurulu üyesi Dr. Irfan Gökçay konuşmacı olarak katılacaklar. "2 Temmuz Sıvas ve Türkiye Nereye" konulu ikinci oturuma Av. KemaJ Keteşoğlu başkanlık edecek. Aziz Nesin, gazeteci OraJ Çalışlar, gazeteci Mehmet Metiner ve araşürmacı-yazar Bülent Forta konuşmaa olarak yer alacaklar. İki DEP'li ABD yolcusu • WASHINGTON (Cumhuriyet) -Kapanlan DEP'in yurtdışına giden eski milletvekillerinden Remzi KartalveAliYiğit, ABD'deki insan haklan kunıluşlannın davetlisi olarak Washington'a gidecek. Kartal ve Yiğit'in, merkezi Washington'da bulunan Uluslararası tnsan Haklan Hukuk Grubu'nun 13 temmuzda düzenlediği "Türkiye'de demokrasi" konulu toplanüda konuşacaîdan bildirildi. Hitit Seramik büyümeyi sûrdûrüyop • Haber Merkezi- Ekonomik krize rağmen büyümesini sürdüren Hitit Seramik'in durumu, 1990 yılında aldığı "ihracata dayalı büyüme" karanna bağlanıyor. Bu amaçla teknoloji ve calışma yöntemlerinde dünya standartlanna ulaşan Hitit Seramik, rekabet edebilecek bir kadro ve ürûn yapısı oluşturmuş, yeni yatınmlar ve kapasite arttınmıyla yüzne 70'lik bir ihracat kapasitesine ulaşmayı başarmış. Hitit Seramik'in büyümesinin en somut kanıtı olarak 6 Haziran 1994 tarihinde sermayesini 67 milyar liradan 202 milyar lirayayükseltmesi gösteriliyor. Gökçek'ten, Özerve Asena'ya tehdit • DÜZCE (Cumhuriyet) - Beykoz, Yalova ve Fatih'te yann yapılacak belediye başkanlığı seçimleri nedeniyle Marmara Bölgesi'nde bulunan RP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cem Özerve Duygu Asena'yı tehdit etti. "Böyle sanatın içine tükürürüm" diyerek Ankara Altınpark'taki heykelleri kaldıran Gökçek, kendisine tavır alan Cem Özer ve Duygu Asena'yı kastederek "Ben onlara asıl heykeli2aysonra göstereceğim" dedi. Yargı, memup sendikasını tanıdı • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)- Yasal statüleri bir başka bahara kalan memur sendikalan, toplusözleşmede hukuk zaferi kazandı. Gaziantep Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin hukuki açıdan geçerlı olduğu yargı karanyla belgelendı. Gaziantep Belediyesi ile Tûm Bel-Sen arasındaki, "toplusözleşmeden doğan alacak davası" sendika lehinesonuçlandı. Beyoğlu 18. Noterliği'nee 15.5.1992 tarihinde 28896 nohı yevmiye ile tasdik ettirmiş bulunduğumuz B 023 nolu irsalıyemız kaybolduğundan geçercizdir. Kilya tthalat İhracat İnşaat ve Ticarel LunitedŞirketi FırınSok. No.; 2 Teşvikiye-lSTANBUL Demirel: Kürtçe yayın taviz olur• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan'ın Kürtçe yayın açıklamalannın aksine, terör sorunu çözülmeden demokratikleşmenin gerçekkştirilemeyeceği mesajını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi'nin kapatma ka- rarmdan önce DEP'ten istifa eden 3 mil- letvekiliyle görûşen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu ÇUIer'in Kürtçe TV ve eğitim konusun- daki açıklamalannın aksine, bölgede te- rör sorunu çözülmeden, bu konularda adım aülamayacağı mesajını verdi. De- mirel, milletvekillerine, "Kürt halkı ken- dini ifade edebilmeli. ancak terör var. Şu anda atüacak adımlar, PKK'ya taviz an- lamına gelir. PKK, bölgedeki uygulama- lann sonucu değildir, böyle düsünürseniz, bu dûşûnce terör örgütüne haklüık ka- zandınr" görüşünü iletti. Muş bağımsız Milletvekili Mehmet Emüı Sever, Çil- ler'in açıklamalannı inandıncı bulma- dıklannı belirterek, "Laflannın güveni- ürBğj konusunda endişelerimiz var. Daha önce de bu tür bir açüdama yapmış, an- cak sonra inkar etmişti" açıklamasını yapü. DEP'ten istifa eden bağımsız millet- vekilleri Mehmet Emin Sever, Muzaffer Demir ve Mahmut Uyanık, DEP'in ka- patılmasıyla ortaya çıkan gergjnliğin yumuşatılması ve Güneydoğu sorunu- nun çözümünde arabuluculuk yapmak amacıyla dün Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştüler. Daha önceden yanm saat sûreceği bildirilen görüşmenin, 1 saat sürmesi dikkat çekti. Muş bağımsız Milletvekili Muzaffer Demir, görüşmede bölgeye yönelik de- mokratikleşme adımlanmn aülmasını isterken, Demirere, daha önce kendisi- nin ortaya attığı "anayasal vatandaşhk" ve ÇUIer'in Kürtçe TV konusundaki gö- rüşlerini anımsattı. Demirel'in, bu konuda yorum yap- mamaya özen gösterdiği ve "Kürt halkı kendisuıi ifade edebümeti. Buna ben de inanıyorum. Ancak terör var" dediği öğ- renildi. Cumhurbaşkanı, Demir'in, "PKK'nın, bölgeye yönelik yanlış politi- kalann sonucu olduğu" yönündeki de- ğerlendirmesine karşı çıİcarak. "PKK'- nın btınun sonucu oktuğunu kabul etmi- yonım. Eğer böyle düşünürseniz, terör örgütüne haklüık kazandınrsınız" görü- şünü dile getirdi. Demirel, milletvekille- rinin demokratikleşme istemlerine ise, "Bunun yaşama geçirilmesini ben de isti- yorum, ama şu anda atılacak adımlar te- rör örgütüne taviz olarak algılanır" karşılığını verdi. Milletvekilleri. temsilcilerinin TBMM üyeliklerinin düşüriilmesi ne- deniyle bölge halkının devlete kırgın ol- duğunu anımsatınca. Demirel, anaya- sanın 84. maddesinin değiştirilmesini daha önce gündeme getirdiğini ifade etti. Demirel. TBMM'de oluşturulan anaya- sa değişikliği komisyonunun, 84. mad- deyi paketten ayırarak ele alması gerek- tiğini söyledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı (AGİK) Parlamenterler Asamblesi toplantısına katılan TBMM heyetinden DYP'yi temsil eden millet- veİcilleri, Çiller'in "Kürtçe eğitim ve te- levizyon" konusundaki açıklamasına sert tepki verdiler. Batı'dan Kürtce yayın yorumu: Önemli olan, uygulama ANKARA (Cumtaaiy«Börosu)- Ankara'daki Batılı diplomatık kaynaklar, Başbakan Tansu ÇSer'm,önceki gün Kürtçe eğstim ve tetevizyon yaymlanna ürin verileceği yoiundaki aciklamasımn yeni birşe\ olmadığı â İ k t ö &yp okaartıkbuftçıklamaiarın değerîeadjrmesinij'aptılar. Bir Batılı diplomatikkaynak, 8. CumhurbaşkaaıTiffgotÖEâi'm, îîk kez Kürtlere baa haklar tanKimasmı ortaya attığını anımsatarak Çüler'in ^ylediklerinin uygulamava konup koîunayaca|»nın öneroSi olduğtma dikkatçekıi. Aym kaynak,pekçok ülkenin Güneydogu'da PK.K iJe savaşta, yalnızca askeri önlemlere başvurmak yerine, siyasi çözüm bulunmasj yoiundaki görüsfcriıri dile geürdiklerini deanatısatu. Batılı ülkelerin PKK'yi terörörgütü olarak tanadıklanm anırasatan diptomatık kaynaklar, ancak Türkiye'nin.Kürtleriçin siyasi çözüm araması zamanıosn çoktan geldiğmi difc getirdiler. GeneUiumtay 18ayaskerUk önmyoY • Askerlik süresi ile ilgili olarak Genelkurmay karargahında kapsamlı birçahşma başlatıldı. Orgeneral Güreş'e de sunulan çahşmada, askerlik süresinin yeniden 18 aya çıkanlmasına kadar değişik seçenekler üzerinde duruldu. EVRENDEĞER ANKARA - Terhislerin dondurulup dondurulmayacağının önümüzdekı hafta netlik kazanması beklenirken Ge- nelkurmay karargahında, erteleme ka- ran dahil askerliğin 18 aya çıkanlması- na kadar geniş bir yelpazeyi içeren kap- samlı bir calışma yapıldı. Uzmanlann hazırladıgı çabşma, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Doğan Güreş'e de sunul- du. Genelkurmay karargahında yapılan çalışmada, "Terhislerin Dondunılmasj Dunımunun Yararlan ve Zararian" başlığıyla yapılan incelemede çeşitli se- çenekler üzerinde duruldu. Bu seçenek- ler arasında, devam zorunluluğu olma- yan üniversitede okuyan ve askerliğini tecil ettirenler ile üniversitede okuyup sınıfta kalmalanna rağmen askerliğini tecil ettirenlerin silah aîtına alınması da yer ahyor. Çahşmada, 1973/2 ve 1973/3 tertiplerin terhislerinin 4'er ay süre ile dondurulmasının yanı sıra askerliğin ye- niden 18 aya çıkanlması seceneği de bu- lunuyor. Kaynaklar, çalışmadaki ağırlığın, de- vam zorunluğu olmayan üniversitede okuyarak askerliğini tecil ettirenler ile sınıfta kalmalanna karşm tecilli olan- lann silah altma alınması seçeneklerine yer verildiğini bildirdıler. Alınan bilgiye göre Genelkurmay Başkanlığı'nın bu değerlendirmesi önümüzdeki günlerde yapılacak olan "terhis zirvesrnde ele ah- nacak ve karara bağlanacak. Genelkur- may'm konuyla ilgili ağırhkb görüşü ise askerlik süresinin yeniden 18 aya çıkan- lmasına yönehk. Ancak bu görüş hükü- met tarafından benimsenmiyor. DYP'de Cumhurbaşkanı Demirel yakını kanat Çiller'i malvarbğı konusunda uyardı: IddialarıMeclis 9 te açıkçayanıtla ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Tansu Çiller'- in, kaynağı tartışmalara neden olan servetinin TBMM'de "sor- gulanması"na bir haftadan az bir süre kala, koalisyonu oluş- turan partilCrde gerilim yüksel- meye başladı. Demirere yakınhğı ile bilinen ve Çiller'in bazı uygulamalanm açıkça eleştirmekten kaçmma- yan DYP Çanakkale Milletve- kih ve KİT Komisyonu Başka- nı Hamdi Üçpınarlar, Çiller'i, hakkındaki iddialan "açıkça yanıtlamaya" çağırdı. SHP'nin, bütün siyasi partiler ile liderle- rin mal varhğının araşünlması yönündeki önergesinin ANAP'ın Çiller için verdiği önergeyle birleştirilmesi girişi- mi, parti içinde de eleştirilere neden oldu. SHP İstanbul Mil- letvekili Nami Çağan. partisinin girişiminin "Bu iş sulandırdıyor mu?" kuşkusu doğurabileceğini belirtirken ANAP, "SHP'nin, Çiller'i kurtarmayı amaçladığı- nı" öne sürdü. TBMM KİT Komisyonu Başkanı da olan Üçpmarlar, Türkiye'nin siyasi istikrar ve ahlaka büyûk gereksinim duy- duğu bir dönemden geçtiğine dikkkt çekerek bütün siyasi li- derlerin bu konuda "duyarlı" olmalannı istedi. "Saym Başba- kanımızuı da hakkında ortaya atılan iddialara son derece açık ve net olarak cevap vereceği ka- naatini taşıyorum" diyen Uçpı- narlar, sansasyonel birtakım gi- rişimlere de alet obnayacağım söyledi. Üçpınarlar, Cumhuri- yet'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu siyasi konjonktür içinde ele alınan ve ülke yararuıa olan ner şeye 'Evet' derken ülke yara- ruıa ohnayan ve sansasyon ya- ratmak için ortaya atılan konu- lara da alet olnîamız mümkün değil. Ülkenin, siyasi istikrara ve de siyasi ahlaka en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, tüm siyasi parti liderlerininin son derece hassas otması gerekir. Saym Başbakanımızın da hakkında ortaya atılan iddialara son dere- ce açık ve net olarak Mecüs'te cevap vereceği kanaatini taşıyo- rum, bunu ümit ediyonun." Üçpınarlar, araştırma öner- gesine, nasıl oy vereceği konu- sunda görüş açıklamaktan ka- çındı. Muhalif kanattan Anka- ra Milletvekili trfan Köksalan da gazetecilere yaptığı değer- lendirmede, DYP'de 15 dolayı- nda milletvekilinin, Çiller'in servetinin araştırüması konu- sundaki önergeye olumlu oy vereceğini söylemişti. ANAP'm araştırma önerge- sinin TBMM'de karara bağla- nacağı 14 temmuzda, SHP'nin bütün hderler ve siyasi partile- rin mal varhklannın araştınl- ması ve bu bu önergenin ANAP'ınkiyle birleştinhnesi girişimi de gündeme gelecek. ANAP'ın, "işi sulandırmak" olarak değerlendirdiği önerge- lerin birleştirilmesi konusunda, "SHP, koalisyonun bozutanasmı istemediği için Çiller'i zor duru- ma düşürecek ANAP onergesine karşı harekete geçti" yorumlan yapıhyor. ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan", iki öner- genin birleştirilerek ele alınma- sının, anayasa ve MecHs Içtü- züğü'ne aykın olduğunu söyle- di. SHP'nin girişimini, "Çittw'i kurtarma operasyonu" olarak değerlendiren Korkmazcan, önergelerin birleştirilmesine ke- sinlikle izin vermeyeceklerini ifa- de etti. Korkmazcan, "Çiller'i kurtarmak amacma yöneuk bir girişim. Tüm liderlerin mal varlıklan araştınlsın' diyerek Çiller'i gözden kaçırmak istiyor- lar. Bu. DYP gjrişjminde, SHP'- nin bir oyunu" dedi. Çağan partisini eleştirdi SHP İstanbul Milletvekiü Prof. Dr. Nami Çağan da Baş- bakan Çüler'e aklanma fırsatı tanınması gerektiğini belirterek partisinin, tüm liderlerin mal varlıklannın araştınlmasına iliş- kin yeni önerisine, verih'ş biçimi nedeniyle karşı çıktı. Çağan, SHP'nin önerisinin ANAP'ın önerisiyle birleştirilemeyeceğini ifade ederek şunlan söyledi: "Ol- maz öyle şey. Bizim konumuz Başbakan'dır. Meclis olağanüstü toplantıya bu amaçla cağnhnıştır. Bunu açanz, sonra bir başka öneri genrse tarüşır, karara bağlanz. Tüm liderlerin mal variığı araştınur, taröşma- lara son verilir. Ancak, bu girişim Başbakan ile ilgili önergeyi göt- getememeli. Aksi takdirde, 'Bu iş sulandınlıyor mu?' kuşkusu do- ğacaktn-." DYP grubunun. SHP'nin önergelerin birleştirilerek ele alı- nmaa önerisine sıcak baktığı bildirildi. • KİT Komisyonu Başkanı DYP'li Üçpınarlar, genel başkanını Mecüs'te hesap vermeye çağırdı. SHP'li Çağan ise partisinin "bütün siyasi liderler mal varlığını açıklasın" önerisine verihş biçimi nedeniyle sert tepki göstererek "Bu önerge Çiller'le ilgili önergeyle birleştirilirse, 'Bu iş sulandırüıyor mu?' kuşkusu doğar" dedi. ÇIZMEDEN YUKARI / MUSA KART FATİH, BEYKOZ VE YALOVA^DA YEREL SEÇİM HESAPLAŞMASI 27 Mart'ın rövanşı yarın yapılacak ine İstanbul Haber Servisi - 27 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nin iptal ettiği bazı ilçelerdeki seçimlerin yenilenmesi nedeniyle İstanbul bir haftadır lider akınına uğradı. Başta Başbakan Tansu Çiller ve yardımcısı SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm olmak üzere tüm liderler ve parti yöneticileri Beykoz, Fatih ve Yalova ilçelerini gezerek partileri: oy istiyorlar. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelyu Jetev ile dün Sheraton Oteli'nde görüşen Başbakan Tansu Çiller, bu görüşmeden hemen sonra Faüh turuna çıktı. Seçim turunu otobüsle yapan Çiller, gezisine Edirnekapı'dan başladı. Daha sonra Karagümrük, Küçükhamam ve Balat'ta dolaşan Çiller burada halka hitap ederek yann yapılacak seçimler için DYP'ye oy istedi. Başbakan Yardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise dün Yalova'yaçıkarma yapûlar. Yalova'ya ilk gelen lider CHP Genel Başkanı Deniz Baykal oldu. Deniz otobüsü ile Yalova'ya gelen Baykal önce Kamyoncular Derneği'ni, daha sonrada öğretmenevini ziyaret etti. Yalova'da esnafı da ziyaret eden Baykal, bir süre esnafın dertlerini • YSK'nin iptal ettiği üç iİçede yenİİenecekbelediye başkanhğı seçimlerinedeniyie siyasi partiliderleri yaklaştk bir haftadır üçeleri ge^rek partilerine oy istiyorlar. Başbakan Tansu Çillerdön seçim otobüsu ile Fatîh'te tura çıkü. SHP Genel Başkanı Karayaiçm, ANAP Hderi Mesut Yılmaz, DSP lideri Bülent Ecevit ve CHP üderiDeniz Baykaî ise dün Yalova'yaçakanna yapülar. dinledi. Baykal, Nevşehir'de DYP"yi destekleyen SHP'nin Yalova'da kendisine oy istediğini belirterek "Orada sağcı, burada sok» olacaksımz. Ülke sonınlan için iktidan bile terk etmiş partiye, secime ginnemesi için baskı yapacaksınız. Yok öyle yağma. CHP mücadelesini sonuna kadar sünlürecek" dedi. Daha sonra Yalova'ya gelen DSP lideri Bülent Ecevit, yapüğı konuşmada Refah Partisi'ni ağır bir dille eleştirdi. Türkiye'yi dışandan yıkamayacaklannı bilenlerin, içeriden çökertmeye çalıştıklannı vurgulayan Ecevit, dış güçlerin bu amaçla PKK'yi kullandığını ileri sürdü. Ecevit, Türkiye'nin "kıra döke de otsa bu örgütün üstesindengekliğini" \iarguladi. Başbakan \*ardımcısı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm ıse ilk olarak Kocaeli'ne gitti. İzmit Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareteden Karayalçm, baa ilçelerede uğradıktan sonra Yalova'ya geçti. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise saat 18.00'de Yalova'da bir miting düzenleyerek hükümeteçatü. Seçim propagandalannın son gününde ise liderler yine İstanbul'da olacak. Karayalçın bugün Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerini ziyaret edecek. Ecevit ise bugün önce Beykoz'a daha sonra Fatih'e geçecek. Yılmaz ise Ecevit'in tam tersi bir program izleyerek önce Fatih'e daha POLinKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Turizm... Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tüm turistik tesisler boş. Türkiye, turizm bakımından zor bir döneme girdi. Turistik işletmelerde doluluk oranı geçen yıla oranla daha düşük. Acaba turizmi bu denli etkileyen salt PKK terörü mü? Elbet PKK terörünün etkisi var. Kimi Akdeniz ülkeleri, Türkiye'nin son yıllarda gelişen turizm potansiyelini etkile- mek için değişik yöntemlere başvuruyorlar. Bu mevsim lspanya, Italya, Yunanistan ve Fransa kıyıla- rı dolu. Ama ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları boş. lspan- ya, Italya, Yunanistan ve Fransa, turistler için 'cangüvenli- ği' bakımından ne denli sakıncalıysa; Türkiye, tam tersine o denli güvenli. Sizlere yaşanmış birkaç olay anlatacağım: Bir arkadaşım Ispanya'dan döndü. Tüm parasını ve fo- toğraf makinelerini çaldırmış. Cebinde beş kuruş kalma- mış. Polisindenetimindeki 'emanef^fufu/an'nakoymuşfo- toğraf makinesini ve çantasını. Anahtarlarını yanına alrhış. Bir saat sonra gitmiş kutuyu açmış. Ama kutu boş. Polise başvurmuş. Hiçbir sonuç alamamış. Daha pek çok öykü var böyle... ••• Ege ve Akdeniz kıyılarında turistik tesislerin boş olması- nın nedeni acaba salt PKK teröründen mi kaynaklanıyor? Başta da belirttiğimiz gibi elbet etkisi var. Zaten PKK te- rörü yıllardır etkisini sürdürüyor. Yunanistan da bunu çok iyi kullanıyor. Ya başka bir etki? Size bir mektup sunuyorum. Bakalım başka etkiler var mı görelim: " Yıllardır Cumhuriyet okudum. Sonra ara verdim. Ara vermeyi kendimden kopuş, yozlaşma ve gerici güçlere verilmiş bir ödün olarak gördüm. Bir gün tekrar Cumhuri- yet almaya karar verdim. Haklıydım. O günden beri yazıla- rınızı hergün okuyorum. Güzelim Türkiye'mizkoşar adım gericiliğin karanlığına doğru gidiyor. Bunu Türkiye'deya- şayıp da görmemek mümkün değil. Her gün onlarca olay- la, görüntüyle karşılaşıyoruz. Benim asıl değinmek istedi- ğim; Türkiye'nin yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasi krizle- re rağmen turizm sektörünün durgunluğunun nerelerden kaynaklandığıdır. İlk bakışta 'basınla birlikte' terorizm, Özellikle PKK terörü. Kesinlikle bunun ortakpaydada yad- sınamayacak ölçüde bir önemi var. Fakat kimsenin dile getirmediği veya görmek istemediği bir başka olgu var ki o da Refah ve onun gerici kurumlarının beyinlerde ve yü- reklerde yaratmış olduğu imajdır. Batı 'dan Türkiye 'de tatil geçirmeye gelecek olan insanların kafalarındaki Türkiye imajı değişmektedir. Onlara göre kara çarşaflı, sarıklı, şal- varlı bir Türkiye veya açık giyimli kadmlann otobüslerden indirildiği bir Türkiye'dir. Türkiye'de rahat bir tatil ortamı, hele denize girmek hayal gibi. Işte size bir örnek: Erkek kardeşim Alman olan kız arkadaşıyla Türkiye'ye (istan- bul'a) geldi. Uçaktan aldım. Eve geldik. Sohbet, uyku ve güzel, güneşli bir cumartesi günü. Haydi dışarı çıkalım. Alman arkadaş soruyor? 'Şimdi ben üstümü kapayacak mıyım? Dışarıdaki herkes kapalı mı.' 6u soruyu safça ve artniyetsiz soruyordu. Utandım. Sonradan öğreniyorum, kardeşim zaten kendisini ve ailesini Türkiye'de tatilgeçir- mek için zor ikna etmişti. Özellikle anne ve babası tatilleri- ni Türkiye 'de geçireceklermiş, fakat mart 94 'ten sonra ter- cihlerini Yunanistan yönünde kullanmışlar. Nedeni mi? PKK terörü değil, Refah'ın bu konuda kafalarda yarattığı terördür. Bu, benim yaşadığım en canlı ömektir. Yoksa Fethiye-Ölüdeniz civarında buna benzer olaylan anlatan, buna benzer olaylan yaşayan pek çok insanla konuştum. Çok ilginçtir bir Ingiliz, terör için 'Ne var bunda? Bizde de IRA bombalıyor' diyor ve ekliyordu (çember sakallıları ta- rif ederek) 'Siz esas gericilere bakın.' Ben sizlerin dikkati- ni turizm sektöründe yaşanan durgunluğun nedenlerin- den önemli birine çekmeye çalıştım. Evet ülke turizmi, kan ağlıyor. Sezon sonu iflaslar, el değiştirmeler birbirini izle- yecek. Yıllarca emek-sermaye harcanarak yapılan binler- ce tesis boş. Bu sektörde çalışanlar işsiz. Görmek için kısa Akdeniz turu yapsın devlet büyüklerimiz. Saygılarımla " ••• Erdoğan Keded adlı okurumuzun gönderdiği yukarıda- ki mektup, 'bir Türkiye fotoğrafı'n\ yansıtmıyor mu? 11 nisanda 'Taksim Alanı'nda ellerinde yeşil bayrakla toplananların, "Şeriat isteriz" diye bağıranların yarattığı bir fotoğraftır bu. Bu fotoğraflar giderek çoğalıyor ve kafa- larda sorular yaratılıyor: "Türkiye'de açık saçık dolaşmak yasak mı?" Kendi siyasal tercihlerini 'yeşil boya'da arayan çağdışı düşünce Türkiye'yi bir çıkmaz sokağa doğru sürüklüyor. Erkekler Sirkeci'de başlarında yeşil sarık, entariyle dola- şıyor. Kadınlar siyah çarşafla Beyoğlu'nda geziyor. Turist bu tür görüntüler karşısında şöyle düşünüyor; "Keşke Türkiye'ye gelmeseydim..." ••• Yann Istanbul'un Fatih, Beykoz ve Yalova ilçelerinde bele- diye başkanlığı seçimleri yapılacak. Sonuç şimdiden belli. Fatih'te ANAP ile RP çekişiyor. Ama RP'nin kazanma olasılığı fazla. Beykoz'da ise yarış yine ANAP ile RP arası- nda geçecek. Yalova'da ise DYP daha şanslı gözüküyor. Gördüğünüz gibi SHP, CHP ve DSP'nin hiçbir ilçede ka- zanma şansı yok. Oysa 27 Mart seçimlerinde Fatih'te SHP, CHP ve DSP'nin toplam oyu 70 bindi. RP'de 70 bin oyla se- çim kazanmıştı. Beykoz'da üç sol partinin oyu 23 bindi ve RP yine 23 bin oyla belediye başkanlığını almıştı. Yalova'- da ise sosyal demokratların toplam oyu 11 bindi, DYP 12 bin oyla birinci olmuştu. Yann yapılacak seçimlerde sol yine yenik düşecek... SoldabMIAecağn Anodolu Horeketim Iznüt'te toplomyoYANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Solda birlik için Anadolu Hareketi'nin ilk toplantisı bu- gün İzmit'te yapılacak. Toplan- tıya sendikalar. demokratik kit- le örgüüeri, SHP, DSP ile CHP'nin il ve ilçe başkanlannın kaülmalan bekleniyor. SHP Genel Sekreter Yardımcısı En- der Karagül. sol seçmenlere, pa- zar günü yapılacak seçimlerde, en fazla desteğe sahip sosyal de- mokrat partinin adayını destek- leme çağnsında bulundu. Anadolu Hareketi'nin İzmit toplantisı bugün saat 13.00'te belediye sosyal tesislerinde baş- layacak. Anadolu Hareketi adına Dil Kurumu Yazmanı Sevgi özel'in çağnyı ve amaçlanru açıklayan konuşmasıyla açılacak toplantı- da, gazetemız yazarlanndan Ahmet Taner Kıslalı. güncel so- runlardan hareketle birliğin nasıl bir yapıda ve ideolojik te- mellerde gerçekleşebileceği ko- nusunda görüşlerini acıklaya- cak. Son bölümde katılanlann, soldaki bölünmenin aşılmasırun yollan ve yöntemine ilişkin gö- rüş ve önerileri saptanacak. Toplanüda, ortayı çıkan gö- rüşler, sonbaharda yapılması düşünülen Türkiye kurultayına, tzmit'in görüşleri olarak iletile- cek. SHP'den seçmene çağn SHP Genel Sekreter Yardım- CTSI Ender Karagül, sol seçmen- lere, pazar günü yapılacak se- çimlerde, en fazla desteğe sahip sosyal demokrat partinin ada- yını destekleme çağnsında bu- lundu. Karagül, parti genel merke- zinde düzenlediği basın toplan- tısında, İstanbul'daki seçimler- de, ortanın solundaki partilerin tarihi bir sınav vereceğini kay- detti ve SHP'nin en fazla oy alan sol adayını destekleme karannı alarak tabanda sol birlikteliğini sağlamanın ilk adımıru attığını ifade etti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle