20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cazipflyath NCR PCler üstelik üçyıl garantili Ayrıntıl bilgi içın arayın: 0(212)243 10 69-249 83 84 Cumhuriyet NCRPCahn,kazanm! ATsJ iGlobal Information = ^ Solutions 71 - YIL SAYI26112/10000 TL (KDVıçmdej KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9TBHMUZ1894C0MARTESI Katlanmakya da savaşmak Din, Tiearet ve Siyaset Siyasetci ne diyor? "Ontane kellemiz olsa, her gün bir tanesini kesseler, şeriat için feda olsun" sözleriyle başlayan bir siyaset konuşması; 'üçüncü binyıl'ın eşiğindeki Türkiye'nin yadsınamaz, kaçınılamaz, ertelenemez bir gerçeği olarak karşımızda duruyor. Bağımsızlık Günümüze ulaşan toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sonuçlan her zaman tartışılabilecek Ulusal Kurtuluş'a karşı bir tepki olarak doğan kimi tarikatlann ortak siyasi amaçlan, şeriat düzeninin egemen olduğu bir İslam devletidir. Suudinin parası İrtica konusunun gorüşüleceği MGK toplantısına alınmayan bakankim? Politikaya girmeden önce Çiller, gerici akımlar konusunda ne düşünüyordu? 'Humeyni Hazretleri' diye ders anlatılan polis okulu nerede? Parası olmayan bir polis nasıl hacca gider? E R B İ L T U Ş A L P A R A Ş T I R D I V E Y A Z D I / 4 . S A Y F A D A 3. BİNYIL'A DOĞRU Dr. Andreas Politakis Venîzelos yaşasaydı her şey iyî olurdu "Abdi tpekçi Dostluk ve Banş ÖdüliF'nün kurucusu Andreas Politakis, Atatürk'ün. "Giderek geuşen Türk-Yunan kardeşliğinin, > akın bir gelecekte dünyanuı gözlerini kamaftınp itör edecek parlak bir ufuk oluşturacağı gün hiç kuşkusoz gelecektir" diye yazdığı bir belgeran varlığını açıkladı. Dr. Politakis, "Cumhuriyef'e yazdığj "3. Binyıl" yazısında "Atatürk >e Venizelos bugün yaşasalardı Türk-Yunan sorunlarının çözümü için neler yaparlar- dı?" sorusuna yanıt aradı. özellikle Yunanıstan'daki Türk dıplomatlanna saldınlann yoğunlaştığı birdönemdeönem taşıyan Yüksek Mühendis Dr. Polıtakis'in bu yazısında Venizelos'un bugünkü sorunlar karşısında neler yapabileceğı hakkında özetle şu varsayımlara yer verildi: • Kıbns'ta Türk ordusunun varhğma Yunanistan'ın neden olduğunu kabul ederdi. • Bati Trakya'daki azınlığın kendi meslek \ e geleceği ile ilgili karar alma hakkını tanırdı. • Batı Trakya'da yaşayanlann kendi müftülerini seçme hakkını sağlardı. • Yunan parlamentosunda Türk azınlığından bir temsilcinin bulunmayışını büyük bir eksiklik sayardı. • (Türkiye'den) Yunarustan'a gelecekler ıçın vize uygulamasını kaldınrdı. • Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini hızlandınrdı. • Silahlı Kürt çetecilerini Yunanistan'dan çıkanrdı. Dr. Politakis'ın Atatürk ile ilgili varsayımlan ıse özetle şöyle: • Kıbns'ta adil ve kalıcı bir çözüm için, yabancı askerleri uzaklaştınrdı. • Yunan hava sahasının ihlalinin önlenmesi için Venizelos ile birlikte Lahey Mahkemesi'ne başvururdu. • Patrikhane'nin tinsel özerkliğine parmak basarak. banş ve huzur içinde etkinliğini sürdürmesi yolunda elinden gelenı • Heybelıada Ruhban Okulu'nun açılmasıiçin girişimde bulunurdu. yfCumhuriYet'EİY Politakis'in yazısı • ıo. Yetki yasasının iptaü, özelleştirme kapsamına alınan kamu kuruluşlannın satışını açmaza soktu Hükümetelıııkıık freniHükümetin, yetki yasasının iptal edilmesine karşın özelleştirmeye devam etmesi durumunda, satış işlemlerinin dayanağı olan idari kararlar yargıdan dönecek. Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra yapılan 'özel hukuk sözleşmeleri'nin, satışı etkilemeyeceğine dikkat çekiliyor. • 7. Sayfada Kararlar yargıdan dönecek Anayasa Mahkemesi'nin, hükümete özelleştirme konusunda KHK çıkarma yetkisi veren yasayı iptal etmesinin ardından, SHP'li Soysal ve ANAP, yasaya dayanılarak çıkarılan 5 kararnamenin iptali için hazırlık yapmaya başladı. • 7. Sayfada 5 kararname I daha iptal I yolunda I Hükümet, Anayasa Mahkemesi'nin peş peşe verdiği iptal kararlanna karşın özelleştirme konusunda direniyor. DevletBakanı Aykon Doğan, "Bugüne kadar çıkanlan kanun hükmünde kararnameleryeterlidir" dedi. • 7. Sayfada Hükümet yargıya direniyop Gebze'de direnişçi işçiler ve aileleri dün RP'li beledijenin 'ithal işçileri' >e polis ile karşı karşıya geldiler. Çıkan olay- larda toplam 45 kişi yaralandı. Gebze'de 'adildüzen dayağı GÜNNURİLHAN/ERCAN ERESTtN Gebze Beledıyesi'nde sürdürülen işçı direnişi, RP'li belediyenin dığer RP'li be- lediyelerden getirdıği işçiler ve polis deste- ğiyle kinlmak istendı. Gebze'de işten çıkartıldığı için direniş yapan işçiler ve aileleri, dün garajdaki otobüsleri çıkartmak isteyen diğer RP'h beledıyelerden gelen ve dırenişe katılma- yan işçilerle polisın saldınsına uğradı Olavda çoğunluğu kadın 33 direnişçi ile 12 polis yaralandı. SHP Genel Başkaru ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ise ola> la il- gıli soruy u "Gebze'de kamu hizmetlerinin yurftaşlarımıza sürekli olarak stınulabil- mesi için kimi önlemlerin devreye sokul- ması gerekiyordu" dıyerek yanıtladı Genel-lş Sendıkası Gebze Şube Başkanı Şe>ket Atalay. Beledıye Başkanı Ahmet PembegüUü'yü tehdıt ve para önerme gıbı yöntemlerle direnişi kırmaya çalışmakla suçladı. Gebze beledıye ışçilerinin dırenişı 30. gününe gırerken, gerilim doruğa ulaştı Beledıye Başkanı Ahmet Pembe- güllü. "Atılan işçiler geriye alınmayacak, MArkasıSa. 17,Sü.6'da HÜKÜMETİŞÇİ İLE MEMURU KARŞI KARŞIYA GETİRDİ • 77. Sayfada Fatih, Beykoz ve Yalova'da yerel seçim hesaplaşması 27Maıt'ın rovanşıyarın• 27 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nin iptal ettiği, Fatih, Beykoz ve Yalova'daki seçimlerin yenilenmesi nedeniyle İstanbul bir haftadır lider akınına uğradı. • Dün. başta SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın olmak üzere CHP lideri Deniz Baykal, ANAP lideri Mesut Yılmaz, DSP lideri Bülent Ecevit Yalova'da partilerine oy istediler. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Delmeden DûşünL. ANKARA - Başbakan Tansu Çiller, sekız bin metre yüksekte Parıs'e uçarken "Radıkal kararlar alacağım; huyumdur, deler geçerım" dedığı saatlerde, Anayasa Mahkemesı, Çiller'in yetkı- lerını. ezıpgeçıyordu.' Neyı delıp geçıyorsunuz? Mübarek matkap! Aslında Başbakan'a haksızlık edıyoruz. Anayasa Mahkemesı olmasa, Meclis olmasa, muhalefet partileri olmasa.. Bir tek Başbakan ve Genelkurmay Başkanı olsa! Nİe güzel başbakanlık yapacak. Çiller, tam delıp geçecek; Anayasa Mahkemesi elektriği kesi- yor. Olacak ış mı? Neymış, Meclıs'in yetkileri böylesine belirsız ve genış olanak- larla hukumete devredılemezmış.. Neymış, ozelleştırılecek kurumlara dikkat edilmeli, ülke için mArkostSa.l7,Sü.3'te AGİK, DEP için gözlemci gönderecek • Türkiye, ABD'nin başı çektiği bazı ülkelerin, DEP konusunda aldığı iki tavsiye karanru da reddetti. Tavsiye kararlannın uygulamaya girmesi mümkün görülrnüyor. Ancak, Türkiye açısından mide bulandına bir girişim olarak nitelendirihyor. ABD'nin insan haklanndan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'yegeliyor. BUGUN ANKARA (Cumhuriyet Bü- roso) - Avrupa Güvenlik ve Iş- birbği Konferansı (AGİK) Parlamenterler Asamblesi, Anayasa Mahkemesi karany- la kapatılan DEP ve milletve- killerine ilişkin gelişmeler için Türkiye'ye heyet gönderilmesi konusunda, 27'ye karşı 135 oyla iki tavsiye karan aldı. Toplanülara Türkiye adına mArkos,Sa.l7,Sû.3'te BİLİMTEKNİK IMF yaıtlımının ıik dlllmi p a z a r t e s l 'Stand-by' düzenlemesi çerçevesinde713milyondolarınilkdılimi olan 225 milyon doların kullanılabileceği açıklandı. • 17. Sayfada Askerllksüresl seceneklerl Cüres'e SUnUİdU Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'e sunulan seçeneklerde, askerlık süresinin yeniden18ayaçıkarılmasıkonusuyer alıyor • 5. Sayfada Öğrenclye müjde MÜM Egitim Bakanı Ayaz, ortaokul ve hazırlık sınıflarmda başarısız olan öğrenci ve velilerinden gelen taleplerdoğrultusunda mağduriyetleri gidermek amacıyla bir dizi karar aldıklarını açıkladı. MArka Sayfada Romarlo mu Bergkamp mi7TV 1, Hollanda-Brezilya maçını 22.30'da; TV 3 de italya-ispanya maçını 19.00'da naklen yayımlayacak. • 16. Sayfada NAZMİ AKIMAN: BORSA DOLAR MARK ALT1N Dûn 20.423.51 Oncekı 21.409 66 Dûn 31.000 Oncekı 31.000 Dün 19.750 Oncekı 19.650 Dün 376.000 Oncekı 376.600 Atiııa ile savaşa girme kararından lıaberiııı yoktu • 1987 yılında Ege petrolleri yüzünden Türkiye ile Yunanistan'ın çatışma noktasına geldiği günlerde Atina'da görev yapan Akıman, "Ben sadece gözdağı vermek ıstediğimizi sanıyordum" dedi. Petlas Ihaleslnde USUİSÜZİÜk IddlaSI Petlas'ın satış ihalesındeen yüksek teklifi veren firma yerine, düşük teklif veren firma ile masaya oturulduğuönesürüldü. U6. Sayfada LEYLA TAVŞANOĞLU Türkiye'yle Yunanıstan ara- sında, Ege petrolleri yüzünden 1987 martında patlak veren ve iki ülke\i savaşın eşiğıne getiren kriz sırasında Türkiye'nin Ati- na Büyükelçisi olan Nazmi .\kı- man, "Türkiye'nin, işi sonuna kadar götürûp savaşa girme ka- rannda olduğundan benim habe- rim yoktu. Ben, Yunanistan'a mArkasıSa.l7,SS.5'te CfNDORUK: LAVRİON KAPATILSIN1/7. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle