09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 9 TEMMUZ1994 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Mandelabunlan biliyormu? Mandela'nın alma>ı reddettığı Atatürk odülünü, Türkıye Cumhunyetı Devletı; Mandela Güney Afnka Cumhurbaşkanı oldu dıye Mandela'ya bır kez daha vermeye kalkarsa, Türkıye Cumhunyetı Devletı bır kez daha büyük bır hata yapmış olur. METİNERKSAN X X \oız\ıl başında A\- rupab >ayılmacı, so- murgecı devletler kampırun son u>esı Italya. geç kalrruş bır somurgecılık tutkusu ıle 4 Ocak 191 Fde çok guçlu donatıl- rruş denız, kara. ha\a ordulan ıle Os- manlı Devletı'nın Afnka anakarasın- dakı (kıtasındakı) vatan toprağı olan Trablusgarb'a (Baü Trablus-Lıbya) saldınr Turk ordusunun en değerlı subayla- n, kendı ısteklen ıle gonullu olarak Trablusgarb'da çok az sayıda bulunan Türk asken guçlenne ve İtal>an ordu- lanna karşı savaşacak yerlı halka kumanda etmek ıçın Afnka'ya, Trab- lusgarb'a gıderler Bu subaylararasın- da onyuzbaşı Mustafa Kemal de (Ataturk) vardır Sayılan çok az olan Turk asken bır- lığıne ve savaşçı yerlı halka kumanda eden Ataturk, Afnka'da. çok guç sa- vaş koşullan ıçınde, Ital>an ordulan ıle bır yıl savaşır \e bırçok zaferler ka- zanır Ataturk bu savaş sırasında Afn- ka ınsanıru ıyıce tanır 1911-1921 >ıllan arası, on yıl. Turk ordusunun buvuk asken bırlıklenne kumanda eden Ataturk. >a>ılmacı. somurgecı. saldırgan İngılız, Fransız. Rus ordulannın buyuk asken guçlen ıle savaşlar yapar, buyuk zaferler ka- zanır Tanh 3 Ocak 1921 Ataturk'un ku- manda ettığı Turk ordulan, Anadolu'- da. >ayılmacılığa, saldırganlığa karşı olanca şıddetı ıle dovuşmektedır Gan Mustafa Kemal Ataturk. hem ateş hattında, cephede hem Ankara'da, Meclıs'tedır Ukra>na Cumhunvetı Murahhas He>etı Başkanı General Frunse'nın Ankara'da verdığı zıvafet- te Ataturk bır konuşma >apar Ko- nuşmanın bır bolumu şo>ledır "Bir yıJ sıiren bir savas, sırasında \f- rika'da. savaşan insanlar arasında bu- hındum. Bu Afrikalı insanlan \e onlaruı düşuncelerini iyi bilirim. Afrika insan- lan kişısel ozguriukJerini belki çok önce algılamışlardı. Fakat bu ozgurlüklerini gerçekJeştirme fırsatını buiamadılar. V a\ ılmacılar ve onlaruı saldırgan ordu- lan Afrikalıları sürekli baskı altında tutru. Fakat bu baskı ne kadar e/ici olursa olsun, Afrikalıların bu büvük özgurlük dtişûncesine karşı durama> acaktır. İn- sanJığa vönelik bu ozgürlıik duşuncesi er >e\a geç başarılı olacaktır. Bütün ezilen uluslar bir gün ezenleri yok ede- cektir. O zaman jenüzünden ezen ve ezilen sozcukleri silinecek >e insanlık kendisine varaşır toplumsal bir konuma erişecektir. Gelecekteki o gun bizim uluslarunız, bu amaca ulaşan uJuslara \ aptığı öncu- liık ile onur duy acaktır. Bugun aralarında anlaşmalar bulu- nan devletler, ezilenleri daha güçlıi zin- cirler ile bağlayıp hıtsak bulundurmak ve bdjlece onların emeklerinden sağla- dıklan yararlar ile zevklerini karşıla- mak için, aralarında birçok anlaşmalar vapmışlardif. Fakat bu anlaşmalar. değeri olma- yan birer kâğıt parçasından başka bir şey değildir. Doğnıju yok etmeyi içeren kâğıtların. kararlı ulusların iıstunde hiçbir etkisi olamaz. L luslarımı/ ancak bu kâğıtları parçalamak ile insanlığın kurtulacağını bilmektedirler. Bu, uluslarunız için büyük bir onur- dur." 1918 >ılında doğan Nelson Mande- la, Ataturk'un, Asya ve Afnka'nın ezi- len uluslan ıçın yaptığı savaşlan \e Ataturk'un bu sozlennı bılıyor mu. bılmı>ormu0 Mandela. Ataturk'un bu sav aşlannı ve sozlennı bılmıyorsa demek kı tanh okumamış De\nmcıler kendılennden oncekı buvuk ve onemlı devnmcılenn savaş- lannı ve duşuncelennı bılmek zorun- dadırlar Havatı vavılmacılara, so- murgecılere, saldırganlara karşı savaş- lar ıçınde geçen Ataturk'e karşı. Turk ulusunun, butun insanlığın, butun Af- nka ınsanlanrun olduğu gıbı Nelson Mandela nın da gonul borcu vardır Ataturk. Mandela'nın ha>al bıle edemeyeceğı kotu koşullar ıçınde. dunv anın en zorlu yayılmacılanna. so- murgecılenne, saldırganlanna, insan- lık duşmanlanna karşı yıllarca zorlu savaşlar kazanarak dunya banşına (Pax Mundus) buyuk katkılar yapmış bır dev nmcıdır Dunya tanhınde Ataturk'un yen. Mandela'nın dunya tanhındekı yen ıle asla kıyaslanmayacak kadar onemlı bırkonumdadır Ataturk'un kurduğu Türkıye Cum- hunyetı Devletı'nın verdığı 'Atatürk Barıs Ödulü'nu almayı reddeden Mandela buyuk bır hata yapmıştır Nelson Mdndela, Ataturk'un kım olduğunuve Ataturk'un duşuncelennı bılmek zorundadır Mandela, Ataturk'un oncusu oldu- ğu duşuncelenn ve savaşlann, artçısı- dır Nelson Mandela, Ataturk'un kurduğu Türkıye Cumhunyetı Dev- letı'nın ıç ve dış duşmanlannın kışkırt- ması (İng Provocatıon) ıle Ataturk'e, Ataturk'un duşuncelenne ve Ata- turk'un kurduğu Türkıye Cumhunye- tı Devletfne karşı saygısızlık yapmış- tır Bevazlann kurduğu ve şımdı sıyah Mandela'nın başkan olarak başında bulunduğu devlet, sıyahlann hıçbır katkısı olmadan 1899-İ902 yıllan ara- sı ingılız yayılmacılığına ve somurgecı- lığıne karşı çok kanlı savaşlaryaparak kurulmuştur Mandela, Hollanda'dan Afnka'nın guney ucuna goç edıp, in- gılız yayılmacılığı ve somurgecılığı ıle savaşarak Guney Afnka Cumhun- yetı'nı kurmuş olan bey azlann duzenı- ne başkaldıran sıyah bır devnmcıdır Ataturk. "Haçlı Seferlen'nden ben Batı'nın yayılmacı ve somurgecı saJ- dırganlığına karşı, butun bır Asya ve Afnka'yı savunan onurlu bır ulusun ve ulkenın, en son ve en buyuk kahra- manıdır •Ataturk BarışÖdulü'nu Mandela- ya vermek karan. Türkıye Cumhun- yetı Devletı'nı yonetenlenn yanlışı ve suçudur Mandela'nın almayı reddet- tığı Ataturk odulunu, Türkıye Cum- hunyetı Devletı, Mandela Guney Af- nka Cumhurbaşkanı oldu dıye Mandela'ya bır kez daha vermeye kal- karsa. Türkıye Cumhunvetı Devletı bır kez daha buyuk bır hata yapmış olur Türkıye Cumhunyetı Devletı'nın kurucusuAtaturk'un Nutuk.c l.say- fa 355, satır 12'dekı sozlen, Mandela'- ya reddettığı bu odulu bır kez daha vermemek ıçın en doğru gerekçedır Ataturk'un sozlen şoyledır "Hoş- göru ve acıma ile ulus işJeri, devlet işleri yurıitıilemez. Ulusun ve devlerin onuru ve bağımsızlığı sağianamaz. Hoşgorü ve acıma diye bir ilke yoktur. Türk ulu- su ve Tıirkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecekteki çocukları bunu bir an bile unutmamalıdırlar." ARADABffi TÜNCAY ERKUL Parti Içi Eğitjm Gereksinimi örgutlerde amaçların etkılı bıçımde gerçekleşebılmesı ıçın mevcut kadrolannın yonetımle eşgudum ıçınde polıtıkalarını doğru kavramış bılgılı yenılıklere açık ınsan ılışkılerınde ba- şarılı kışılerden oluşması gerekmektedır Bu koşutta gorevı en genel anlamda polıtıka ve hızmet uretmek olan sıyasal partı- lerde lokomotıf ozellığını taşıyan ınsanın partının çalışma programına uyabılmesı ve partısını kıtlelere taşıyabılmesı ıçın yukarıdakı nıtelıklere sahıp olması gerekır örgutlerdekı mevcut kadro nıtelıklerının ıstenılen duzeyde olmamasından dolayı gorev gereklerını başarıyla yerıne getı- rememesı durumunda eğıtım, kaçınılmaz ve ertelenemezdır Yanı orgut kadrolannın mevcut nıtelıklerı ıle olması gereken nıtelık arasındakı farkı ortadan kaldırmak ıçın eğıtım uygulanır Eğıtıme ılışkın olumsuzlukları genelde çok kısa surede so- nuçlarını gorememek pahalı gıbı gelen bır yatırımolusu daha oncelerı eğıtım çalısması dıyerek yapılan cılız denemeler ve sonucu pek başarılı olmayan bazı çabalar, çozumlenmesı çok daha oncelıklı sorunlar olduğu gerekçesıyle 'eğıtımı şımdılık erteleyelım duşuncelerı gıbı sıralayıp daha da çoğaltabılırız Türkıye de sol partıler bugune kadar sıstematık bıçımde et- kın eğıtım çalısması surdurememışlerdır Genel merkezlerce hazırlananbroşurler kıtapçıklar dergıler ayrıca bolge toplan- tıları semınerler ve benzerı çalışmalar eğıtım etkınlıklerı ola- rak değerlendırılırse de eğıtım gereksinimi saptanmadan, eldekı olanaklara gore planlama yapılmadan oğretım prog- ramları hazırlanmadan yapılan çalışmaların bılımsellıkten uzak ve yeterınce amaca hızmet edemedığı de ortadadır Gerek ulkemızde gerekse uluslararası planda sosyal eko- nomık ve sıyasal gelışım ve değışmeler alabıldığınce hızlı olmaktadır Ulkemızde ozellıkle 1970 lı yıllardan bugune ınışlı çıkışlı bır grafık çızen Türkıye ve kesıntılere uğrayan demokra- sısınden ulkemız ınsanlarının demokratık kurum ve kuruluşla- rının ağır darbeler aldığı bır gerçektır Sıstemın kesıntılere uğramasının olumsuz etkılerın yanı sıra yeterınce orgutlenme bılıncıne ulaşamamış ve tabana ınememış kendı aralarındakı kısır ve yuzeysel çekışmelerı halledememış partı yonetımı ve ayrıca daha partı programlarının ne ıçerdığını kavrayamamış delegelerının ve merkeze bağlı orgut yonetıcılennın de bu olumsuz surece katkıları olduğu bır başka gerçektır Ulkemız ınsanının ekonomık çokuntulere antıdemokratık uygulamalara antılaık gosterılere 119 maddelere artık ta- hammulu yoktur Dıleğım partılerın eğıtım surecını bır an once başlatmaları kadrolarını bılınçlendırerek tum ınsanlanmıza ulaşabılmeyı hedeflemelerıdır Kımbılır yıllardır ozlemı çekı- len ancak partılerın yonetımlerınce gerçekleştırılemeyen bır- leşme bakarsınız eğıtımlı tabanla kısa surede gerçekleşebılır Oyle bir hukuk reformu! MEHMET ÇAKIRALP Antalya Barosu A vukatlanndan Ç ok partılı doneme geçtığımız gunden bu yana geçen yanm yuzvıllık bır zaman parçasın- da, şoyle rahat soluk aldığı- mız aylannda. gunlenn de sayısı çok azdır Surgıt, eko- nomık bunalımlar sıyasal bunalımlar ve darbeler, onlan da sosval sarsıntılar ızle- mıştır Tum bunlann nedenı olarak da ul- kemızın 'az gelişmiş ülke' y a da 'geri kalmış ülke' olduğu gostenlmıştır Sonralan 'geliş- mekte olan ulke' konumuna gırdık Sanı- nm bugun daru bu konumumuzu koruma- ya çalışıvoruz Cumhunyetı kurduğumuz gunden bu yana geçen sureç ıçınde ulke ve toplum ola- rak bırçok aianda başanlar kazandığımız yadsınamaz Ancak, yıne de gerçekçı bır gozle şoyle bır baktığımızda, yaşamsal nı- telıkte sorunlanmızın tam anlamı ıle çozul- medığını ya da çozulemedığını goruyoruz Teror, dın ve mezhep gergınlıklen. ruşvet, yolsuzluk. kayırma ve talan. yasakçı bır y onetım ve sıy aset anlay ışı bırey ı y ok sayan otonter bır devlet. ış takıpçısı mılletvekılle- n çalışmayan bır Meclıs, ağır-aksak ışle- meye çabalayan bır adalet çarkı, yağma ve talan temelıne gore yapılanmış yerel yone- tımler, uretkenlığı ve venmlılığı olmayan. rekabet gucu duşuk bır rant ekonomisi, so- runlara çozum uretemeyen sıyasal partıler. capsız ve yeteneksız polıtıkacılar Bu sıra- larnayı daha da uzatmak olasıdır Ülkemızm, ıkı bınlı yıllann ongununde (anfesınde) bu sorunlann çoğunu çozerek duzluğe ılk adımını atması gerekırdı Bu yıllarda Batı, tam anlamıyla 'bilgi çağı'na geçmış olacaktır Oysa bız hala "tarım çağı'nı aşamadık Şu an tanm, endustn ve bılgı çağlannı eşzamanlı olarak yaşıyoruz Ancak ulkemızı bınncı lıge çıkarabılmek ıçın tanm ve endustn çağlannı gende bı- rakmamız kesm gereklıdır Bınncı lıge çıkmak, ya da 'gelişmiş ülke' konumuna ulaşabılmek ıçın. endustnde ve ozellıkle onun bazı kollannda, tıcarette. teknolojı transfennde. ıletışım ve ulaşım- da. dışsatımda. tunzmde ve obur hızmet kollannda voğun çabalanmız olmuştur Tum bu çabalanmızla başanyı yakaladığı- mız anlar olmuştur Ya da bız oyle sanmı- şızdır Işte bu anlarda bır de bakmışız kı başan uçmuş gıtmış Onu koruyamamışız Bugun otomotıvden başlayarak endustn, çokme surecıne gırmıştır Her geçen gun kapanan fabnka sayısı ya da ışten çıkanlan ışçı sayısı artıyor Gazetelenmız manşetle- nnde 'Ey turist! Neredesin?' dıye soruyor Guney'ın tnlyonluk tatıl koylennın ve beş yıldızlı otellennın bomboş fotoğraflan Çığ gıbı buyuyen stoklar ve durma nokta- sında kı tıcaret Hıçbır olumlu gelışmerun çlmadığı dışsatım Darboğazdakı medya 1 Önumuzdekı yakın gunler ıçın uretılen se- naryolar ıse karanlık Insanın tuylennı urpertıyor Nıçın başanlı olamıyoruz'' Nıçın bunca çabaya karşın başanlanmızı dahı koruya- mıyoruz Bunun ciddı bır araştırmasını yaparsak, bırçok neden bulabılınz Ancak bızce asıl neden, Turkıye'de bır hukuk dev- letının olmamasıdır Oysa hukuk, bır top- Iumun, bır ulkenın. bır devletın altyapısı- dır Boyle bır altyapı y oksa. o ulkede hıçbır şey olmaz Hıçbır aianda. hıçbır konuda başanya ulaşmak olası değildir Elde edı- len başanlar dahı korunamaz Nıtekım korunamadığı gıbı O halde ne yapmamız gerekır0 Tum etkınlıklennde 'hukukun üsrünlüğıi' ılkesıne ve yargı denetımıne bağlı kalan bır devletı, yanı •hukuk devleti'nı oluşturmak zorundayız Anayasamızda devletımızın bır 'hukuk devleti' olduğu yazılıdır Ancak bugune kadar. bu. kağıtta y azılı söz olmak- tan ılenye gıtmemıştır Gerçekte boyle bır devlet yoktur Gormuyor musunuz 'de- mokratikleşme paketi' bır turlu yaşama geçemıyor Aslında bu 'demokratikleşme paketi' ıle Turkıye'nın hukuk sorununu aş- ması da olası değildir 'Adalet reformu'nu da ıçeren bır 'hukuk reformu'na gereksını- mız vardır L'lkemızın oyle bır 'hukuk reformu'na. hatta hukuk devnmıne gereksinimi vardır- kı, başta başbakan ve bakanlarolmak uze- re toplumu yonetenlerle toplumun çıkarla- n bırbırlenyle çatışmasın ve çelışmesın Çatışır ya da çelışırse toplumun çıkarlan ustun tutulsun Yıne başta başbakan ve bakanlar olmak uzere. yurutme ve ıdare, yalnızca yasalara değıl hukukun genel ılke ve kurallanna da bağlı olsun Oyle bır hukuk reformu ve hatta hukuk devnmı yapalım kı. hıçbır başbakan çıkıp alacağı uçbuçuk oy ıçın vatandaşlannı ya- salara karşı gelmeye onlan suç ışlemeye, "Siz istediğiniz kaçak binayı yapın. Ben af- fedeceğim" dıyerek ulkeyi. Istanbul'u, Bo- ğazıçı'nı talan ettıremesın ILKSAN'lamak. ISKI'lemek, Lapıs'- lemek. Horzum'lamak olmasın Talan. yağma soygun son bulsun Ve hıçbır sıyası lıder, kanla ıktıdara geleceğını soyleyeme- sın 1 Ve hıçbır beledıye başkanı 'sanatın içine tiıküremesin'. Kültür • Sanat BEYOGLÜ EÜRIMAGES SIMEMASI fEurır-rı&ges ın katk//3rıy/a SİNEMA YAZARLARININ SEÇTIKLERİ 2 Bugun VEFAT Duzeltme Servısı Şefımız Abdullah Yazıcı'nın ablası ZEYNEPGÜNEŞ'i 8 7 1994'tekaybettık Merhume'yetanndan rahmet, kederlı Guneş ve Yazıcı aılesıne başsağhğı dılenz CUMHURIYET İİBABAM İÇİN Yon JIM SHERIDAN Tei 251 32 40(11 30 14 00 16 30 19 00 21 15 293 89 78 ( 3 hat) KRA SİNEMASI (2Si 32 40) I IÇINDEN DALGA GEÇEN TIYATRO _ Ferhan Şensoy Yer Fenerbohçe Martna Pyratmd Karşısı SEYİRCİÜ SEYİR DEFTERI Dentz Aşırı Gulduru Çorjombo Perjembe-Cuma Cumor resr 2? OO TEPENINKRALI Yön S even Soderbergi Oyuncular jesse Braciford Jeroen Kfabbe L^sa E chhern "2 00 U 15 16 30 18 45 21 00 ALKAZAR'IN SEÇTIKLERİ Tel: 245 73 83-245 75 38 TUrkiye'nin 3O yıllık I K t l S a t dergi: Iktisat U— nSEnÜRLÜ KAPİTALİZM: X Woıra değerler sjstemıne gore bır ekononıik yopı olusrurmok mumkun mu' X Faızsız bankocılık ne kadar gercek? X Islam ekonomıu devletamı f»yo5ocımı7 X Esrrlik ve odolet kavramlanndokı hıtanızlıkbr X Islam ekonomısmm ayrı bır emek yakknımı var mı' X Asfi Soodet te Islom ekonomiii h k 1UIUT MıM 0Z*«U NJm FUAT Fehm «OFTtOClU KUVKI IMOOClU ln*m CMKI »rwn> Ü '94'ÜN İKİNCİ YARISINDA TURKİYf EKONOMİSİ Asaf S«v«| Akt "!o fsftJtror poketı ile oncok yoD geonr z OıtB AlıgK" 95 dt koyip yj otatm. dbstıio S İ M M I E 'Scnmyt tt tmk ormmlo ytndcn y^vlonmo donenm gırüıyn ü DÖNTfA utusgldnMenno «notoyocmı'- • Tnm UoMar >t glotıoflcsffle- Cangrz MHCfUPIU I Igandı «rfapfe psımmutı uyal kof*kl» JOKIMIIK Le Honit on yraslın mdurtamien PWI "Kofielı Zamom'mlo gcelKilijı tortıayor İFMC Iktisat Mrtn «ÜKI sporun «İMİopm Bilot^or U IktıiO* Fakuhei Merjnton Cen^eft (İFMC) ytjfın orgafHdır Buyukparmakkap Sokok M / 4 geyoğlu İSTANBUL Tel 0 2 ) 2 2 İ 2 8J ^ 2 43 Fotı 0212 252 3d Yılın "en iyi film" listelerine giren Alkazar 9Tem Cies ELVEDA CARIYEM Chen Kaıge 12 00 15 15-18 30-21 45 10Tem Pazar TATTIE DANIELLE E'erpeChatl ez '2 00 14 15 16 30 18 45 r Ten-i P tesı CHAPLIN Rıchard Attenborough 12 00 15 00 18 00 21 30 12Tem. Salı ELVEDA CARIYEM Chen Kage 12 :o 15 15 18 30 21 45 en seçkin eserleri Alkazar gösterdi Alkazar Avnıpa Eurimages AYAZDA BİR YÜREK Claude Sautet 12 15 14 30 16 45 19 00 21 15 KAFKA Steven Soderberg 2100 12 15 14 30 16 45 19 00 2115 DÜNYANIN TÜM SABAHLARI Alaın Corneau 12 15 14 30 1645 1900 21 15 AYAZDA BİR YÜREK Claude Sautet 12 15 14 30 16 45 19 00 21 15 BULUNMAZ TİYATRO İ S T A N B U L p o , I T k T I Y A T R O d e g I Yaz veYon H Hıknı Buiurma2 Oynayanlar Nuray Yavuz Cumartesı 20 00 Istiklal Cai. Nı: 1IC2 leyoğlu Tel: 513 74 31 -522 6515- 251 60 90 • 63t 14 14 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) KIRKAMBAR GECE TIYATROSU BıletSohj F bahçeMonno Tel 0215 344 23 46/1007 Ses 1885 Ortooyunculor Beyoglu Tel 0212 251 18 65/66 Suod ve Vakkorama ve Cap tol Corsı Moaozası 1988den ben boyle bır protest muzık dınlemedınız! ekrem ataer MARE NOSTRCJM (Bızım 'Denız") Madımakta Yanan B e n i m ^ ^ ^ * &A•HeCjnım 1 semih (Done Done) 'Mrdum x 'Ma\h \\ l inn OjluJur • Beranı Kihenı Insındır • Vl holum \ mlı I Ouru Bre Hızır Paşa •M\asEUennde s ızını Ç ılınır • K ı Mırsı MAJÖR PLAK (O 212) 527 61 28 C : ı A- / ı f l i ti I ı'i ıı l> tı »• OSS 1. AŞAMAYI KAZANANLAR, HENUZ BIRŞEY KAYBETMEDİNİZ. GUZEL SANATLARA HAZIRLIK IÇIN \KL DONEMI UCRETSIZ RESLM Ç\LIÎ>\1ALA.RI Marmara, Eskişehir Anadolu ve Bilkent Universiteleri, Iç mimarlık-Grafik-Resim- Seratnik bolumlerine gııı^. Mnavları Ağubtos \e E\lul de bdşlıvor lutfen zaman kaybetmeden başMirun Bu olağanustu ftrsatı kaçırmavın i s t a s y o ı ı s a n a t ı ı ı e r k e z i ERENKÖY.-385 4I 31 TEŞVÎKİYE: 240 56 50 ÇOCIKLARLA SANAT: <»f»-l 1 YAŞ GRl'Bl RESlM-SERAMİK-TlVATRO 12 r.ııını../-l 2 A^ıısius \U\HMI \ \l'l KI \ BOĞ\2GEZISI \e DEFİLE Nı/ı Ikklıvoru/ ; k n ı ( ICM BIJGUN K ılkıs llıri-m 21 (XI K ılulas 21 M) PENCERE 'Temiz Toplum' Afrasyla Tafrası... Cumhurıyet olmasaydı ÇIHcr'ın kuşkulu malvarlığı ne olurdu9 Gazoz şışesınde habbe, gelın hamamına kub- be, fındık kabuğuna sıçan, kredı kaynağına koçan, o ya- lan bu yalan, fılı tuttu bır yılan olurdu Çunku medya dut yemış bulbul Zavallı Ergun Göknel'ı bulduklarında şahmeran kesılenler, şımdı Meram Bağları ndan ture- tılmış uzum suyuna ekşı sırke kesıldıler Ayıptırdostlari Kor kor parmağım gozune dut yenmez1 Her ışın bır raconu ya da alengırı vardır, Goknel'de şakıyanlar, neden Çıller'de dıllerını yuttular? Cumhurı- yet bu ışı tek başına goturdu, ana muhalefet partısı de gorevını yaptı 14 temmuzda Meclıs toplanacak Konu Başbakan ın ABD'dekı yatırımları ve malvarlığı uzerı- ne araştırma onergesı' Pekı, neolacak? Kımı kulağı kesık dıyor kı - Hıçbır şey olmayacak' Sen ISKI davasında 'temız toplum' dıye bağıranlara bakma' Dutyeyınce hepsı 'te- mız toplum' tafrasını rafa kaldırdılar, şımdı afrasını satı- yorlar -YaSHP'lıler1 ? - Çamura yatıyorlar -DYP'lıler? - Aralarında Çıller'e kızanlar var - irfan Köksalan dıyormuş kı "Devekuşu gıbı başımızı kuma gomersek bıryerımız açıkta kalır Araştırma oner- gesı reddedılırse kımsenm yuzune bakacak halımız kal- maz1 Bızım DYP'lılerkahveye bıle gıdemezler " - Bır çıçekle yaz olmazi - Temız toplum? - Amma da enayısın ha1 Medya temız mı kı temız top- lum ıstesın? Sen kafayı takmışsın1 Medya çoktan dutu yedı • Ne bıçım ulke bu? Başbakan Cumhurıyet'ı okudukça telefonu elıne alıp koşe yazarlarmı arıyor buluyor' Ertesı sabah gazetele- rı elıme alıyorum, çoğu değerlı dostlarımın koşe yazıla- rını okuyacağım Aaaa1 Oda ne9 Her koşede aynı laf "Başbakan Çıller dun telefon ettı, 'Malvarlığım bana babamdan mıras kaldı dedı TC Başbakanı yememış, ıçmemış babasının ne kadar zengın olduğunu koşe yazarı dostfara anlatmış Rah- metlı pederı Tansu Hanım'a neler bırakmış neler" 7 Kaç yalı daıresı 7 Kaç donum toprak 7 Kaç altın bılezık'? Kaç beşıbıryerde? Bır başbakana yakışır mı? Ne kadar cıddıyet dışı bır ış 1 Ama yetmıyor Çıller, Parıs'e gıderken uçağına aldığı gazetecılere 'bomba' patlatıyor Turk kavramını tartışmaya açacak- mış, Kurtçeye ozgurluk tanıyacakmış, bılmem ne yapa- cakmışi Yapacağından değıl Bellı kı gundemı değıştırmek ıstıyor 'medya bulbul- /en'yle tezgâhını kuruyor Masal masal matıtas • 'Sıyasalahlak'dıye bır kavram var, 'temız toplum dı- ye olenler Çıller olayında ozellıkle unutturmaya çalışsa- lar da var Malvarlığınınkaynağı ne olursa olsun, Çıller'ınyaptığı ış, 'sfyasa/a/7/a/c'a aykırıdır Çıller 'Ekonomıden Sorumlu Devlet Bakanı makammı ışgal ederken yabancı bır devlete yatırım yapamaz cumhurıyet tarıhının en buyuk ekonomık bunalımında halktan ozverı ısterken, hem de Türkıye de30 vıllası var- ken, ABD de vılla alamaz, bır başbakan, yonettığı ulkede dovız kurlarıyla, faız oranlarıyla, malıye ıle hazıne ıle merkez bankası ıle devlet bankalarıyla oynarken Ame- rıka'da ış tutup yatırım matırım yaparsa başbakanı ol- duğu devletm devlet olmadığı ortaya çıkar Soz konusu Çıller'ın malvarlığı değıl Devletın var olup olmadığı' Cıddı bır devlette boyle bır başbakan koltuğunda bır dakıka bıle oturamaz Eğerbuışe eı/e/dıyorsakKoç'u,SakıpSabancı'yıya da Komlli'yı hemen başbakan yapalım, hem şırketlerını yonetsın, hem devletı Ustelık Çıller'den yuz kat daha iyi yonetır AydınlıkJ^J HAFTAUK HABER YORUM DERGISI SABAHf Çiller'in mal varlığını gizledi Belgelı, fotoğraflı haberı kredı karşılığı çöpe attt. SABAH, otelin tapusunu Milliyet'ten önce ele geçirmişti. Aydınlık'ın haberı üzerıne ÖSYM'de soruşturnrra OSYM soruların nasıl dışarı sızdığını araştırıyor OYS matematik sorulan Kızılay Dersanesı'nın elıne nasıl geçti... OSYM nın soru kuryelerı kımlerden seçılıyor' OSYM Başkanı Prof. Atılla Ozmen'ın ODTU de yaptıkları • Istanbul beledıyelennde şenatçı ırkçı karargâh orgutlenıyor • Ankara'da Amerıkalılarla ıllegal topiantı Aydınlık saptadı • PKK Cemalettın Kaplan la Kurt sorunıjna çozum arıyor • Dunya Sıhırbailar Kralı Zatt Sungur'u kansı aniattı • Belge Ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat laıklıgı tanımlıyor BUGUN VE HER CUMARTESİ BAYİLERDE Pasomu kaybetüm Hukumsuzdûr BEHİCEBURAN Pasomu kaybetüm Hukumsuzdûr ERCANFIRAT TARIHI İNGILIZ ORKESTRASINDA BIR TURK VIRTUOZU. BBC SENFONİ ORKESTRASI.^-™-- » = »Bu ilan, Uluslararası Istanbul Müzik Fcsrivali'ne dcstck olmak amacıvla ücrctsiz olarak yavınlanmıstır. , 19.00 Bilet satışları AKM'de.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle