13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S TEMMUZ1994 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 11 ANKARA IŞIK KANSU Freudyen savunma Başbakan Tanau Çtlter tn ABD'deki tartişmalt malvarîı§r veeşi özer Uçuran ÇtHerle btrlikte sahibı otduğu şirketlerintngerçek dış< maü kayıtiariavergi kaçtrdtğı yoiundaki savîar karştstnda DYP yönetJciterinîntavrı oJdukça açık: "BunfarpoSSk amaçfe. Çflter'l ytpn&naya ç ^ Çlltwin en ateşlt savumıcuiannjn başjnda, Başbatantmızın önunds gögûsûmâ siper ederfen" diyen DYP Gene! Başkan Yaröımas Esat KırattıoğJu geiiyor. Ktratftoğiu, bukez, siperinden bastna, di§erleri konuyu hemen hemen ışJemediğtne göre Cumhuriy«t'e fjkrayla kurşunatTtıaya başladı: "Zend, ABD'yegiderve Başvurusu k&buia<^-Y«siMva aimr. BussMvtarda kablımcılaragMoSkto, 'George VVashingîonktmdrr, ABD ne zaman kurufmuştur' yonunde «oruiafyöneMHr, Frantocablrmettnvorierek İngffizce'y» l Aimmea'yv, tonrada Ruaça'ys çevbmesi w Arapça ta2UibSte^ötf ^ ğ lalmeyeoeöer Btlfcnçaltınmoyunu. Ktrattıoğlu'nun, ÇHfer'i akfamak için anlattıği tikra btte"ABD vatandaşlı*" ile ttgilı. . NETÖR SIYASET OLSA Sanatçı Tolga Çandar da "sotda biıiik" çalışmalarına ucundan, kıyısından bulaştı. Çandar, solda birliğe ilişkin düşüncelerini köşemize iletti: "Sosyal demokratkesimin, son günlerde en önemli gündem maddesi birieşme. Neleşme? Birieşme. Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlük, birteşmeyi şöyle tanımlryor: 'Ayrı iken, tek bir bütün durumunagelmek.' Düşûnünki eviilik hazırlığı yapan gençlerden biri, diğerine şöyte diyor Biz, bir elmanın iki yarısıyız, evienince bütün bir elma olacağız. İki yanm etmanın bir araya geldiğinde bütün bir elma etUğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun yerine; önce tek başına bir elma olmayı becerip, daha sonra da tek başına elma olmayı becerebilen bir elma daha bulup, bir arta bir, eşittlr iki elma olmaya çalışmanın daha doğru oktuğuna inandım. Elmalardan biri çürüse bile, diğeri ayakta kalabilmeli. Peki, yaşamlarını birleştirebitenlerin en doğal haklan nedir? Çiftleşme. TDK'ye göre çHUesme, bir şey tek iken bir tanesinln daha katılmasıyla iki olmak. O hakte, birieşme, çHUeşmek sözü ne kadar doğru? SpikerdostFikretAlan, MelihCevdet Anday'dan aktardı: Henüzapartman kavramının yaşamımıza glrmediği zamanlarda, yaşamını blrieştlrecek olan gençlere aiteleri ayn ev kurariarmış da onun İçin evlenmek derlermiş. Öysa bugün gençter, apartman katlanna yerieşiyoriar. öyleyse, katianmaktr. Peki, şöyte dlyebllir m'ryiz: Evlenmek, birleşmektir. 0 halde, birieşme, katlanmaktr. Blrbirierine kattanmayı beceremeyen sosyal demokratlar, birteşmeyi nasıl becerecekler, merak ediyorum. Gazanız mübarek olsun." Oldu da bitti Eğitimi ihaleye çıkarmak SHfiilerin gözünö bakanlıkbürüdü. Genel merkere muhalif olan Grup BaşkanıAydm GövenGurkan'a gtctip. "Ku«ıra bafcmaa$ab«y,ben beidbakan Otacagsn, onun içfei S f iy görünemiyorum" diyenlermf ararstrtt2,ÇI!ter'İn serveöttetİgiU Mecfisaraşbrma önergesine"ref* c^uvermeyt şimdtden kafalarına îy "yenİHkçfsordan k d i / * t fç p y bakan"oimayı yeğjeyerrieri mt hepsi.hepsL. Sen neymişstn, farmızı plaka... Ankara Temsilcimiz Mustafa Balbay, bırkaç kez işledı. Millı Eğıtım Bakanlığı, ulusal eğıtim politikamızı Amerıkalı uzmanların eline vermiş. ABD'Iİ uzmanlar, yanlarına "nurcu"lan da almışlar, çocuklarımızın nasıl eğitıleceklerini belırliyorlar. Eğitim-iş Sendikası Genel Başkanı Niyazi Altunya, iddia ederız kı eğıtım tarıhımızi en lyı bilenlerdendir. Altunya, geçmişe gitti: "1950'den sonra Türkiye'ye yabancı uzmanlar akın etti. Köy Enstttüsû sistemini kolay yıkabilmek için Amerika'dan eğıtimin devleri, uzmanları' unvanlı adamlar getirildi. Köy okullarıveKöyEnstitüleri hakkında rapor verdiler. Ona dabağlıolarakKöy Enstitülerinin yok edilişi hızlandınMı. Bu Amerikalı uzmanların her biri, arasbrma, ögretmen yetiştirme, egitim teknotojisi, program geliştirme gibi önemli alanlann başına oturdular. 1960'tan sonra bir posta daha geldi. Bunlarda Amerikalı uzmanlardı. Bunlara tepki arbnca, bu kez taktikdegiştlrikli. Barış gönüllülen' adı attında askerik çagına gelmiş, Amerikalı gençter geldi. Bunlara öğretmenlik yaptrdılar. Görünüşte, banş gönüllûleribizimkilerin emrindeydl. Banş gönüllülerinin çoğu ögretmen oMu.Hatta.GaziEğttim Enstitüsû'ne bunlar ögretmen olarak verildi. O günlerde, Gazi Eğittm Enstttüsû Müdürü başkaldırdı, 'Bunlar, bızım yüksek okulda okuyan ögretmen adaylarımıza not takdirlnde bulunamazlar' diye."Altunya'yagöreABD'li uzmanlar şimdı de Dünya Bankası aracılığıyla, ama aynı mantıklaTürkıye'yegeliyorlar ve bu gelışme onur kırıcı. Gerekçesı deşu: "Bu dunım, bizim bağımlılığımızın göstergesi. Türkiye'de yanılmıyorsam, 53 egitjm fakültesi var. tyi bir eğttim bilimci potansiyelimiz var. Onun için onur kıncı buluyorum. Vatandaslık sorumluluğu Ankara Ûnîversitesi Veteriner FaküJtesi binafan, curnhuriyetin ilk yıüartndan kalma FaküiteDekarH Proi Dr. FemıhDinçer. bu binatara pek çokek yaptırdt. Ekbinaiar, arta yapryt çirfdnle^trbi. Bunun üzerîne öğrötmüyeieri Derneği Başkan Yardtmcıst Prof. Dr. Ayhan özkui, ktyima, dayanamayarakoiayı Kültür Bakanltği'na iletti. Konu, Kûlfir veTabJatVarlıklafın» Koruma Kurulu' na gitii. Veieriner Fakültesi'nin binası, koruma altına altndı. Yeni yapıtan ek yaprtarm da yıkılmast karartaşttrıtdı. Vatandaşolmamnsorumiuluğunu *: ; yavaşyavaşöğreniyoruz. KATKIDA BULUNANLAR: ZİYA AKSOY, ŞEBNEM GÜNGÖR. MARMARIS'TE UCUZTATİL Tam Pansiyon 300.000.-TL. Ülkemizin cennetturizm beldelerinden Marmaris'te deniz, güneş ve yemyeşil orman sizleri bekliyor. DILEYENE 4 AY TAKSİTLE AYRINTILIBILGI VE REZERVASYON Merkez:KızıhrmakSokak21/4Bakanlıklar-ANKARA Tel: 0-312-425 03 25-4181061-425 68 79Faks. 42561 24 Izmir Şehit Nevres Bulvarı No. 26/4 Alsancak-İZMİR Tei: 0-232-484 41 92-4256928 Istanbul: Avni Dilligil Sok. 1274 Gayrertepe-İSTANBUL Tel: 0-212-288 5466 Tesister Ziraatçiler Dinlenme Tesisleri Aktaş Mevkii Marmaris-MUĞLA Tel: 0-252-41312 23 (3 Hat) tLAN KİĞIASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1987/26 KararNo: 1992/1 Reşit ohnayan Irimseyle nzaen cinsel ilişkıde bulunmak, ımam nikahı ile evlenmek suçımdan saruklar; Bıngöl ıb Kığı ılçesi Güneyağıl Köyû nüfusuna kayıtlı Mehmet ve İffet oğlu 1940 doğumlu Kenan Santaş, Bıngöl ılı Kığı ilçesi Güneyağıl Köyü nüfusuna kayıtlı Abdurrahman veBednyekıa 1951 doğumluMünevver Santaş, Bıngöl İlı Kığı İlçesi Güneyağıl Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Ebf oğlu 1930 doğumlu Dursun Yıldınm, Bingöl ıli Kiğı ilçesi Güneyağıl Köyü nüfusuna ka- yıtlı Ferhat ve Melek kızı 1940 doumlu Güllü Yüdınm'ın TCK'nin 237/1 md. gereğince beraatlerine, Bingöl ili Kiğı ilçesi Duranlar Köyü nüfusuna kayıth Mehmet ve Zülfıye oğlu 1932 doğumlu Osman Tavlı hakkındaki Kamu davasının TCK'nin 119. md. gereğince ortadan kaldınlmasına, Bingöl ili Kiğı ilçesi Güneyağıl Köyü nüfusuna kayıth Kenan ktn 1970 doğumlu Nurten Santaş'm, TCK'nin 2374, 55/3, 647 sayılı kanunun 6. md. gereğince netıceten 12.000.-TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına ve cezanın ertelenmesine, Bıngöl ıli Kiğı ilçesi Güneyağıl Köyü nüfusuna kayıth Dursun ve Güllü oğlu 1964 doğumlu Gülali Yıldınm'ın TCK 416/son, 418/2, 80, 434,1, 237,4 647 sayıh yasanın 6 md. gereğince neticeten 18.000.-TL ağır para ce- zası ile cezalandınlmasına ve cezanın ertelenmesine daıı samklann yokluğunda hüküm venlmiş olup 2701 sayıh tebhgat yasasının 28. maddesmdekı esaslar daıresınde adresıne tebligat yapılamadığı, mes- keni meçhul olduğundan yasanın 28,29, 30 ve 31. maddelen gereğin- ce ülke genehnde yayın yapan yüksek tirajlı bir gazetede ilanen tebh- ğine, ilan yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapümış sayıhnası- na bir suretinin mahkeme dıvanhanesinde asıhnasına karar verilmiş- tir. İlanen tebliğ olunur. Basın: 30615 HAYVANLAR VE HAYVANLAR ISMAİL GÜLGEÇ KIM KİME DUM DUMA BEHIÇAK , tnJmn ZıaA/art mfo*. hiklart p ÇİZGİLİK KÂMtLMASARACI KARGACA KEMAL GÖKHANGÜRSES bab almanja'da. 8^3^ HARBI SEMİHPOROY TARİHTE BUGÜN MÜMTA^ARIKAN 9 Temmuz CORUM G£MISI YANGINIl 1349 'DA BU6UH, DEHlZYOLlARINtN ÇOÜUM YOLCU VE YUK GEMİSI, 1STANBUL UAMNINDA YANKUŞT1 ( eKTBSl GÜM KAGADENIZ SEFERlNE ÇIKACA6I IÇ(N, AKŞAMbAN yOL&J ALMAHA &4ŞLAMAN GEMIUIN KIÇ AMŞAGLARlMDA SAATiO.IS'TE YANGIH GORULMÜŞru O YlLLAgPA, GEMlLEZİN AMSAfZUHBtNA DA YOLCU ALINMAKTBYDI. ÇOBUM GEMlSı •NtN AMSASt/l/e/A/OA Su NEDENLS YUZ- ISeCE YOLCU SÜLUNUYOeOU- AVNt YEtZJ-E&£>E PAUUKLU KUMA$LAR, ZEYTıNYAĞl, SOYA, VAHfL VE TIB8Î ILAÇLAR DA VA&PI. YAN6ININ BU MAP- DELER.IN TUTUŞMASI SONUCU Ç.IICTIĞI VE YOLr ARASINOA PANIĞE YOL AÇTtĞl AHLAŞt- £ &A SAYIS/ S7'yi ARDAHAN KADASTRO MAHKEMESt 1991/151 Davacı Ardahan Malmüdürlüğü'nün, davahlar Haydar Yıimaz, Muzaffer Yılmaz ve Münasip Yıl- maz ateybine açmış olduğu kadastro tespiüne itiraz ve tescil davasının yapılan açık duruşmalan sırasında; Verilen ara karan uyannca, aşağıda dosya numarası yazıh bulunan dosy anın davaülardan Muzaffer Yıl- maz ve Haydar Yıknaz ölü olduğundan mirasçısı davaya dahil edilmiş, tüm aramalara rağmen adresınin bulunamadığı anlasıldığmdan aşağıda mevkii, ada parsel numarası yazîlı bulunan dosyaya davacı malmü- dürlüğünce, kadastro tespıtine itıraz ve tescil davasının açıldığının tespiüne, Tebhgatın 7201 S.K. 31. maddesi uyannca yayımlanma tarihınden 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ayn- ca 24.8.1994 tanhh duruşma gününün dahili dava düekçesi ve dava dilekçesı yerine kaım olunacağı ilanen tebliğ olunur. 15.6.1994 S.N0. ESHNO. AdıivSoyadı KS7İ MHui Ada: Parsd: 1 1991(151 NursenYılmaz Güzçimeni BeyKkhark 101 155 Basın: 49249 DLNİ/.İ SLVhNLLRL İLCİNÇ ÖYKÜLER,TEK\İK KONULAR. fDt\lZtl\l\ •• ÛUK.N TEMMUZ'94 AMATÖR DENİZCİLİĞE EK VERGİ DARBESİ SAYI:123 f YELKENLİ TEKNELERİN SEYİR YETENEKLERİ Demırcıtef Sftea. 8 Cadde. Nc 71 Zevtınöumu ISTANBUL Tel 664 16 94 510 28 71, Faks 558 67 85 TRABZON KADASTRO MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1993/2-3 Trabzon Orman îşletme Müdürlüğü tarafından Yeşilbük kö- yünde kain, 105 ve 107 parsel sayıh taşınmazlann Haa özdemir, Havva Yavuz ve Asıye Yavuz adlanna yapılan tespitin iptali için açı- lan 1993/2 ve 1993/3 esas sayıh davalann yapılan yargılaması sırasın- da davah Hacı Özdemir veresesınden Memnune Kazancı ile Kezban Çiçek'in yapılan zabıta tahkıkatına rağmen adresleri saptanamadı- ğından ilanen tebhgat yapümasına karar verümekle Memnune Ka- zancı ve Kezban Çiçek'in duruşma günü olan 10.08.1994 Çarşamba günü saat 09.00'da duruşmada haar bulunmalan veya kendilerini bir vekille temsil ettinneleri, aksi takdirde yargüamanın yokluklannda yapıhp karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 49419
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle