20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 TEMMUZ1994 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYF* EKONOMI Yetki Yasası'nın iptali nedeniyle, satış işlemlerinin dayanağı olan idari kararlaryargıdan dönecek Ozelleştiııııe çıkmaza girdi • Satış işlemi gerçekleştirildikten sonra yapılan "özel hukuk sözleşmeleri"nin • Anayasa Mahkemesi, özelleştirme yetki yasasının iptal gerekçesinde, satışı etkilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Yargı çevreleri, bir bölümü Fransız "Devlet mah nedir, ne değildir? Özelleştirmenin anayasal temelleri nedir?" şirketlerine satılan Çitosan örneğini gösteriyorîar. konulanna açıklık getirecek. GÖKSELPOLAT ANKARA -Anayasa Mahkemesi'nin, kamu kuruluşlan ve devlet varhklannın satışını öngören özelleştirmeye üişkin Yetki Yasası'nı iptal etmesi, özelleştirme uygulamalannı frenlerken, karara direnen hükümeti hukuki açmaza soktu. Yetki Yasası'nın iptal edilmesine karşın, kamu kuruluşlannın ve devlet varüklarmın satış işleminin gerçekJeştirilmesi durumunda, bunlann dayanağı olan yasal düzenlemeler, iptal davası açılması durumunda Anayasa Mahkemesi'nden döneceğı gibi, satış işlemlerinin iptal edilmesi için de Danıştay'da dava açılabüecek. Anayasa Mahkemesi, bu konudaki tartışmalar nedeniyle Yetki Yasası'nın iptal karannın kısa sürede hazuianarak Resmi Gazete'ye gönderilmesi karannı alırken,gerekçeli kararda, "Devlet malı nedir, ne değildir? Özel- leştinnenin anayasal temelleri nedir?" konulanna açıklık getirilecek. Anayasa Mahkemesi'nin, Yetki Yasası'nı iptal etmesi üzerine, hükümetin, yasal süresi 5 ağustosta sona erecek olan bu yasaya dayanarak özelleştirmeye ilişkin KHK- lerle düzenleme yapması, bu kararaamelerin iptal edilmesi sonucunu doğuracak. Mahkeme, söz konusu KHK'ler için iptal davası açılması du- rumunda, bunlann anayasal dayanağı kalmaması nedeniyle iptal karan verecek. Bu işlemlere dayanarak. kamu kuruluşlannın ve devlet varhklannın satılması durumunda ise, satışa izin veren idari kararlann iptali için Da- nıştay'da dava açılabüecek. Yargı çevreleri, satışa ilişkin idari kararlann Danıştay'da iptal edileceğini belirtiyorlar. Bu konuda Çitosan ve USAŞ örneğini veren yargı çevreleri, bu kuruluşlann satışına ilişkin iptal karannı anımsatıyorlar. Ancak, satışa izin veren idari işlemden sonra taraflar arasında yapılan "özel hukuk sözkşmesPne dikkat çeken yargı çevreleri, bir kısmı Fransız şirketlerine satılan Çitosan'ın satışında olduğu gibi. yabancılara satış durumunda, Danıştay'ın iptal karannın işlemi etkilemeyebileceğini belirtiyor^r. Danıştay, Çitosan ve USAŞ'ın satışı ile ilgili idari işlemleri iptal eünesine karşın, bu karar satış işlemini etkilememişti. Yabancılara satış durumunda, özel hukuk sözleşmesine. satıştan doğacak hukuki soruniarda, uluslararası hukuk kurallannın uygulanacağı ve bu konuda Türk mahkemelerinın yetkili olamayacağı hükmü konuluyor. Kararnameler de iptal yolunda• Anayasa Mahkemesi'nin, hükümete özelleştirme konusunda kanun hükmünde karamame çıkarma yetkisi veren yasayı iptal etmesinin ardından, muhalefet yasaya dayanılarak çıkanlan 5 kararnamenin iptali için haarlık yapmaya başladı. • İptal davasını açan SHP'li Mümtaz Soysal, kararaamelerin de "iptal edilmeye mahkum" olduklannı ifade ederek harekete geçerken, ANAP yönetimi, v 'Kararnamelerin hukuki dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle dava açmaya karar verdi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Anayasa Mahkemesi'- nin, özelleştirme uygulamalan için kanun hükmünde karar- name (KHK) çıkarma ve dü- zenleme yetkisi veren 3987 sayılı Yetki Yasası'nı iptal et- mesinin ardından, hükümetin bu yasaya dayanarak çıkardığı karamamelerin de iptali günde- me geldi. Yasamn iptaline iliş- kin davayı açan SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, karamamelerin de 'iptal edil- meye mahkum olduklaruıı" söy- ledi. İptal edilen yasaya dayanı- larak çıkanlan 5 KHK'nin hu- kuki dayanaktan yoksun oldu- ğunu savunan ANAP yönetici- leri, kararnamelerle yapılacak işlemlerin geçersiz olacağını be- lirterek dava açma karan verdi- ler. Anayasa Mahkemesi'nin. hükümete özelleşürme konu- sunda KHK çıkarma yetkisi veren yasa hakkında iptal ka- ran vermesinden sonra muha- lefet, yasaya dayanılarak çı- kanlan 5 kararnamenin iptali için hazırlık yapmaya başladı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan üzerine, KHK'ler hakkı- nda inceleme başlatan ANAP yönetimi. iptal davasının açı- lma yöntemi üzerinde değerlen- dirme yapıyor. ANAP'm, ana muhalefet partisi olarak doğru- dan iptal davası açabileceği gibi SHP'li Soysal'ın diğer milletve- killeriyle oluşturacağı bir iptal girişimine de destek verebile- ceği bildirildi. Mümtaz Soysal. ANAP'ın iptal davası aç- masının daha kolay olacağını belirterek 90 milletvekilinin im- zasını toplamanın güç olacağını söyledi. Soysal, KHK'lerin yasa iptal edildiği için hukuki dayanaktan yoksun olma- Hükümet yargıya cüreniyor Doğan: Devam edeceğiz ANKARA (Caşhvriyet ffiraa) • DYP ve SHP ortakbğıyla kurulan koalisyon hükümeti, Ajıayasa Mahkemesi'nin peşpeşe verdiğı iptai kararlanna karşın, özelleştirme konusunda direniyor.Ekonomiden sorumlu Devlet BakanıAykon Doğan, özelleştirme konusunda hükümete genış yetküer tarayan Yetki Yasast'nın iptal edilmesine karşın. hükümcün bu konudaki girişiınienıu "kararuhkla svdürmesiçkibugânekaâar çıkanlaBkaotaıbâknıüıde karanuBBeler&veteri atacağm" savundu Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı AykoflLkçanda. hükümetin kararb bir şekilde özeffeştirme çabşmalanna devam edeceğini söyfcdi. Doğan, özeUeştinneiçin gerekii KHK'lerinçikanldığını anımsatarak,şu açıkiamayı yaptı: v. Âfiayasa MabkeısesfBİD iptaikaran,bizknpro^aa^Hzı Yasaa iptal edOrD^tk. Anayasa MafakefsesTBİB gerefcçei kararmt gör^kten aoora,bma karşı da gerekM Doğan, KHK'lenn de iptai edüebSeceğinin ammsanlması üzerine, "OkoBadabkşeysöytemek, etiuleımy«*ktir.S»âeceÖKBeştir konuştu. Aykon Doğan, Ankara Sanayici ve Işadamlan Derneği'nden bir heyeü" kabuiundede. "Hükümet kararlı bir şekilde özelleştirmeçahşmalanna devam edecekür" mesajı verdi. Doğan. özelleştirmenin bir finans kaynağı olmadığını da beb'rterek, ayru zarnanda bir sosyal olgu otduğunu ve burada çalışan insanlann mağdur edilmernesi gerekn'ğim söyiedL Devlet Bakanı Bekir Sami Dace ise. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği özelleştirme yetki yasasına dayanılarak çjkanlan kanun hükmündeki karamamelerin uygulanacağmı söyledi. Dace, KHKTerin îptal karanndan önce cıkanldığırM anımsatarak. bunlann yürürlükle okiuğunu belirtti. Yaramana: Vazgeçmeyeceğim ANKARA (Camtanyet Bürosu- özelkşdrme tdaresi Başkaru Tezcas Yaramancı, iptal edilen yasaya dayanarak çıkanlan 5 KHK'nin" T . C . Hâkümeti'Bİn taahhüdfi ahmda tafaaduğaım", yeni durumunun, onay beideyen PETLAS. SEK, Sümerbank ve Turban'ın özeUeştirilrneleri karannı etkifcmeyecegini söyledi. Tezcan Yararnana, Anayasa Mahkeraesi'nin karan sonrasında Cumhorivet'in sorulannı yanıuarken. "Karara âzüdâna^uıta her ahval ve şeraitteozefleştinneyi savaamaya >«bukonuda aktifbiçimdeçalışmaya devamed«ce«m"dedi. iptaİKarannın, Türkiye'nin ıçinde bulunduğu ekonomik dururola bağdaşmadığını savunan Yaramancı, yeni dönemde, iç ve dış yatınmalanu özelieştirmeye "çekingea" yakiaşacakiannı söyledi. Yaramaneı'nm, açtklamalan şöyle: H Yörûriûkteki kararnaaeteri$maynca iptai«lavalanaçdma» gerekir. öyle bir soııuçiakarçıiaştrmıyızbihnem,aınao gönekadar, bu 5 kararnamc yürürlöktedir. Tabö, Asayasa Mahketnesi'ııin karan, öıdkştinBeye karşı çevrekrio, bstalum sonmlan yaymaya çabşacakJan bir zciBJahanrtmtı.MenfietkilerioUcagi asikar. SâmerbftBk, PETLAS,Sât Endüstrisi Kttrumu, SmneriıokİBç ife TURBAN'm özeBeştirilmesi ik ıTgili kararlar beklivor. İptal karan bunlann dunımuDU etkileınez." İptal karanran, özeUcşunlecek kuruluşlar için teklif verecek kişilerin, hukuki bir inceîeme yaptırmalan gibi biretki yapacağjna işarct eden Yaramancı. şöyle devam etti: '•Olayınilknazardaki Hrkötücüetkisi hukuki tetkik «Mwcugklerairse,t«klif böyle bir oiayn öztffleşt&rae için bir davet olmaûs&ia açık. Türidye'nn bugönterde içkde bukndıığu ekonomik sonmlar özelMkledikkate almdığıiMİa, i» karar çkoeoniikartamlabağdaşraıyor. HtdtukasaygnnKbûyak.ama böyle bir karariDHisarianirkötBeüveiticietkikr yaratacağı da kesbı. Ne olursa obuo beo her ah>al ve şeraitte özeUeşdmKyi savıaıacak ve aktif dâvranacağım.'* lannın yanı sıra, her birinin ip- tal gerekçeleri bulunduğunu bildirdi. Hükümete uyan ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik karar- lan doğrultusunda. iptal edilen bir yasaya dayanılarak çıkan- lan kararnameler ve yapılan düzenlemelerin hukuki daya- naklan olmadığını söyledi. Bu gerekçeyle, iptal edilen yasaya dayanılarak çıkanlan 5 KHK'- nin hukuki dayanaklan bulun- madığını ifade eden Korkmaz- can, "Hükümetin, Yetki Ya- sası'nuı iptal edileceğini bile bile dün (önceki gün) Resmi Gazete'- nin mükerrer sayısında yeni bir karamame yayunlanıası, huku- ka saygı eksikliğinin bir göster- gesidir. Son çıkanlan KHK, re- sen emeklilik gibi bir uygula- mayı. hetn de geriye dönük ola- rak getirmektedir. Yetki Kanu- nu'nun iptalinden sonra bu ka- rarnamenin ve diğerlerinin uygu- lanmaması konusunda hükünıeti ve ilgiiüeri uyarıyomz" dedi. Hukuki dayanaktan yoksun olan kararnamelerle yapılacak idari işlemlerin, yapanlar hakkında kişisel sorumluluk da doğurabileceğine dikkat çeken Korkmazcan, işlemden etkile- nen kişilerin. idari yargıya baş- vurarak maddi ve manevi tüm haklannı yeniden elde edebile- ceklerini bildirdi. ANAP döne- mındeki bazı tasarnıflar nede- niyle, işlemi yapanlardan tüm harcamalann talep edildiğini anımsatan Korkmazcan. resen emekliye aynlanlann geri dön- meleri durumunda. çalışmadı- klan dönemlere ait tüm maaş- lannın ve mahkeme giderlen- nin işlemi yapanlardan ahnabi- leceğini söyledi. IŞÇBMNEVREININDEN ŞÜKRANSONER Tersyüz Ekonomi servisimizde çalışan arkadaşlar, dün "Abla, müjde" diyerek Karabük'ün kurtanlacağını bildirdiler. Kara- bük gerçeğini ortaya koyan ve ne yazık ki gazetemiz ile Naz- mi Kal'ın Ekonomi Dosyası programı dışında gazete ve tele- vizyonlann pek yer vermedikleri olgular daha fazla yok sayı- lamadı. Hükümetin hazırladığı raporda da Karabûk için ka- patma yerine işletme yatırımı önerıldi. Karabük halkı, işçileri adına değil sadece, ülke ekonomisi, toplum çıkarları adına da sevindirlci bir gelişme. Hükümetin bu rapordan sonra da, Karabük'ün kapatılmasında diretebil- mek üzere gerekçesi kalmadı. Artk Karabük'ün adeta zorla zarar ettirilmesi için, seçiimiş yanlış, haksız uygulamaiar- dan hızlı bir geri dönüş ve en verimli üretim, işletmecilik için yapılması gerekenler gündeme gelmeli. Mabere sevinirken ekonomik pakete ilişkin Bakan Aykon ve öl Başkanı Yaramaneı'nm açıklama yaptıkları toplantı aklıma geldi. ûzellikle Yaramancı'nın bize çizdiği tabloya göre Zonguldak madenlerinin de kapatılması şarttı. Ancak Karabük'ün hurda olarak bile alıcısının çıkmayacağını söylü- yor, müstehzi bir gülümseme ile "Keşke alıcısı çıksa, hurda fiyatına vermeyerazıyız"diyordu. Karabük'ü yenilemek için ayağımıza gelmiş kredinin geri tepildiğini, nasıl zarar ettiril- diğini, asıl kapatılmasının kamu yararı, ekonomik katkı açı- sından çok yanlış olduğunu, öyle hurdalık haline falan da gelmediğini sonra ortaya çıkan raporlarla öğrendik. İşyerin- de örgütlü öz Çelik-iş ve Harb-iş'in hazırlattığı raporlar, eski genel müdür ve bazı bürokratların ortaya koydukları gerçek- ler, bilim adamlarmın çabaları, gerçeklerin nasıl çarpıtılıp her şeyin tersyüz edildiğini ortaya çıkardı. SHP, hükümet içinde bir rapor hazırlanması için ağırlık koymak zorunda kaldı. Herkes sussaydı, belki de bugün Karabük'ün kapatıl- ması aşamasına gelmiştik. Gerçekler saklanıp tek yanlı bazı veriler ortaya konduğunda, toplum ne de kolay kandırılabili- yor. Çıkarları ile ters, haksız kararlar zorunlulukmuş gibi ka- bul ettirilebiliyor. Gerçeklerin tersine çevrilmesiyle koşullandırılmaya bir yüksek mühendis okurdan gelmiş bir mektuptan örnek ver- mek istıyorum. Yüksek mühendis okurumuz, bir zamanlar Evren ve özal'ın çok fazla kullandıkları örneklerin etkisinde. Müdürünün iki-üç katı ücret alan ve iş yapmayan işçi statü- sündeki bazı çalışanlara, odacılara örneğin, kafayı takmış. Mühendis okurumuz bu haksızlığa tepki duymaktaçok haklı. Ancak haksızlık nedeni ve vardığı sonuçta çok fazla yanılı- yor. Mühendis okurumuz öncelikle diğerlerine kıyasla yük- sek görülen işçi ücretlerinin reel olarak 1963'lerin, yani toplu pazarlık hakkının kullanıldığı yılların gerisinde kaldığı gerçe- ğini bilmeli. Çarpıklığın bu arada müdür ve mühendıslik gö- revi yapan kamu görevlilerinın ücretlerinin daha da aşağı çekilmiş olmasından kaynaklandığını görmeli. Kaldı ki o yüksek ücretli örnekler, işçi sınıfı içinde bir avuç azınlık. Kamunun tümünde aynı olmadığı gibi, özel sektörde sürekli işçi çıkarma ile toplusozleşme ile gelmesi gereken noktanın çok altında kalıyor. Kamuda 10 milyonun altında olan işçi ücret ortalamaları, özel sektörde 5 milyonun altına düşüyor. Yararlanabilen işçi sayısı ise kamuda 900 bin, özel sektörde ise son çıkarmalardan sonra 250 binlere kadar düşmüş bulunuyor. İşçi sınrfının gerisi, yüzbinler, milyonlar için, ücret ortalaması asgari ücret civarında, 1.5-2 milyonlar- da seyrediyor. Yani özel görüntüler; birkaç örneğin, genelle doğru ile gerçek ile hiçbir ilişkisi bulunmuyor. Çarpık örnekler, ka- muoyuna sunulup gerçekler ters yüz edilerek çalışanlar, or- tak sömürülenler, memurlar işçilere, işçiler, işçilere düş- man edilip bölunüyor Ortak çıkarlar için birlikte dayanışma içinde olma engelleniyor. Solcu olduğunu söyleyen mühen- dis okurumuzun yeri ve çıkarları, Evren ve özal'ın oyununa düşüp hakları çok boyutlu gasp edilen işçilere düşman ol- mak olmamalı değil mi? Dünkü gazetede Türk-lş Başkanı ve bazı sendika başkan- ları ile bir grup işçiyi, Çalışma Bakanı nı protesto eden bir eylemde gördük. Sendikacının, işçinin haksızlığa karşı ey- lem yapması; varlık nedenine, yapısal özellığine uygün dü- şüyor. Ancak gündemi biraz garip. öncelikle Çalışma Ba- kanlığı'nın, gerçek belgeler zorunlu kılmıyorsa, şu aşamada Türk-îş'i karşısına alıp DlSK'e bağlı bir sendikaya haksız sözleşme yetkisi vermeye kalkışabileceğini hiç düşünemi- yorum. Dahası, bunca işçi sorunu, işçi atılması, haksızlık karşısında gereğini yapmayan, sesi soluğu çıkmayan Türk- iş Başkanı ve yöneticilerinin, ortada bir haksızlık varsa yar- gıda hemen çözülebilecek bir konuda, bir işyeri yetki ihtila- fında bakanlık kapısında ne işleri olduğunu anlayamıyorum. "Bunda da mı gerçekleri tersyüz etme çabası, oyunu var" diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan, ekonomi dünyasında görüş birliği sağladı Özelleştirme lıııkııka uygun olsun AHMETÇELİK Kanun hükmünde karamamelerin özel- leştirmeyi taşıyamaz hale geldiği sonunda anlaşıldı. Amk, yasa ile kurulan KİTlerin özel sektöre satışının ancak başka bir yasa ile olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor. Anaya- sa Mahkemesi'nin önceki gün aldığı bir ka- rarla hükümete özelleştirme yetkisi veren 3987 sayıiı yetki yasasını iptai etmesi, istikrar paketinin başanlı olması konusunda özeUeş- tirmeye bel bağlayan iş dünyasını da gerçek- lerle yüz yüze getirdi. Özelleştirme gibi eko- nomi için hayati önem taşıyan konulann arnk karamamelerle değil, tüm siyasi parti- lerin bir araya gelerek konsensüs oluşturma- lanyla gerçekleştirmeleri konusunda görüş birliği oluşuyor. tlk kez Turgut özal tarafından uygulan- maya başlanan yetki yasasına dayab ka- rarnamelerle yönetim anlayışının artık ihti- yacı karşılayamaz hale geldiğjni belirten iş dünyası, üzgün ve kırgın bir şekilde ne ola- cağını bekliyor. İş dünyası temel polıtikalan etkileyecek kararlann yasal dayanaklannın iyi hesap edilmesini istiyor. Anayasa Mahkemesi'nin özeUeştinne ko- nusundaki yetki yasasının iptali ile ilgili ka- rannı hükümetin "işini eğred M yöntemlerle sürdürdüğünün bir kamu olarak gösteren iş- dünyası, kararla birlikte hükümetin ağır bir darbe yediğine inanıyor. Bu arada karama- melerin anti demokratik bir yöntem olduğu- nu ileri süren bir kesim ise, çalışmalann ka- ramamelerle yürütülmesini, "Mecüsin yasa- ma yetkisuHn üzerine icrayı çıkarma'' şeklin- de yorumladı. Ekonomide çeşitli kesimlerin Anayasa Mahkemesi karanna tepkileri özetle şöyle: TALIM EttMM ITOBB Başkanı: özelleş- ] tirme konusunda çıka- I cak engelleri kabul etme- ] miz mümkün değil. Yetki yasalan şimdi | çıkmıyor ki. Türkiye 1984 yılından bu yana I yetki yasalan ve onlara I bağlı olarak çıkan karar- namelerle idare ediliyor. Anayasa Mahkemesi o zamandan bu yana neredeymiş? 10 yıl geçtikten sonra mı akıllan başlanna gelmiş. KİTlerin icra ve if- lasina da izin verildi. Ben hükümetin yerinde olsam, özel şirketler nasıl baüyorsa, KİT- lerin de tam bir AŞ statüsünde çalışmasını sağlayıp batmasına izin veririm. Madem ki özelleştinneye bu kadar karşı çıkılıyor, 'Ya doğru dürüst çaüş, ya da kapatınm' derim. OKAN OĞUE TİM Başkanı: S Nisan tarihin- de acıklanan istikrar pa- keti, iş dünyasının deste- ğini alarak uygulan- maya başlandı. Uygula- manın başansı da kuşku- suz. koyulan hedeflere sadık kalmakla mümkün olacakür. Ancak, geçen üç aylık süre göstermiştir ki, pakette yer alan küni hükümler, toplumun değişik kesimleri- nin baskısı sonucu uygulanamaz. Anayasa Mahkemesi'nin özelleştirme ko- nusundaki yetki yasasınm iptaliyle ilgili ka- ran ise, hükümetin işlerini ne kadar eğreti yaptığının acık kamu olarak bir kez daha or- taya çıkn. Paketin başansını gelirlerin artın- lmasına ve özelleştirme programının uygu- lanmasına bağlayan hükümet, temel politi- kalan etkileyecek kararlann, yasal daya- nağını iyi hesaplamalıdır. 4TA¥jnr ŞAHİ- jVO*İC7(kanbuI Tıca- ret Odası Yönetim Kuru- lu Başkanı): Sağhklı ve süratli bir özelleştirme ekonominin ve ülkenin yaranna bir olaydır. An- cak özelleştirme yapılı- rken hukuki yanlışbklar olduğu için iptaller olu- yor. Hukuki hatalar yapılmadan özelleştir- me gerçekleştirilmeli. Anayasa Mahkemesi gibi bir kurum ittifakla iptal ediyorsa hukuki bir yanlışbk su götürmez. Ancak bu demek değildir ki, biz özelleştirmenin engellen- mesinden ve iptalinden yanayız. Özelleştir- meye engel olunmasını da üzüntüyle karşıb- yoruz. KEMAL nATSAL (DİSK Yönetim Ku- ruhıfiyesi):Bu yetki yasası çıktığı zaman. bu- nun usulüne uygun olmadığını söyledik Anayasa Mahkemesi, bunu iptal ederek hu- kukun üstünlüğüne değer veren kurumlann hakübğını bir kez daha ortaya çıkardı. Bu- nun yanı sıra işin özünü tartışmak lazım. Özelleştirme konusu gündeme geldiğinden bu yana taraflann bir araya gelerek konuyu enine boyuna tartışması. bu konuda cabşan- lann özelükle zarar görmemesi gerekir. Özelleştinneye karşı olmakla birlikte kimi iş- yerlerinin özelliğinden kaynaklanan kamu ve hisselerinin devri konusunda tartışmaya hazınz. Anayasa Mahkemesi'nin karannı olumlu buluyoruz. Bu karar, hükümete özelleştirmenin altyapısıru oluşturmada bir fırsat vermiştir. MÂTRAM MEttAL (Türk-İş Genel Başkanı): Türk-lş, Anayasa Mah- kemesi'nin özelleştirme- ye ilişkin yetki- yasasının iptal karannı büyük bir sevinçle karşıladı. Türk- tş'in, uluslararası ve yerli sermayenin çıkarlan doğrultusunda. halkımızın kaç nesildir alın teri ve beyin gü- cünün birikimleri olan kamu kuruluşlannın peşkeş çekilmesine karşı olduğu Başkanlar Kurulu karan ile açıklanmıştı. Hükümetin bundan sonra, bizim temsilcisi olduğumuz tüm çalışanlann talebi ve Anayasa Mahke- mesi karan doğrultusunda adım atmasını is- tiyoruz. PBOF. İZZETIİN ötntmM Istanbul Üni- versitesi Öğretim Üyesi: Uzun bir süreden beri karamamelerle yöneti- liyonız. Anayasa Mah- kemesi'nin iptal karan pek işe yaramayacak. Çünkü bundan sonraki çalışmalar da karama- melerle yürütülecek. Ancak Anayasa Mah- kemesi'ni şükran duygulanmı da iletmeden edemiyorum. Çünkü tüm KİTler bu ülke- nin malıdır ve yasa ile kurulmuşlardır. An- cak yine yasayla başka bir işleme tabi tutu- labilirler. Dolayısıyla eğer özelleştirme yapı- lacaksa mutlaka bir yasanın ohnası gerekli- dir. Bu arada bence özeUeştinne ülke ya- rannı da aştı. Bu sıkışıklıkta bence tesisler adeta bağışlanıyor. Blucinde yaz indirimi başladı indirimlifiyatlar BAL^'S Jean 580-935.000 Gömlek 504-604.000 Mont 868-1.064.000 Tişört 156-192.000 Svveatshirt 24&496.000 tevrs Jean 450-1 290.000 Gömlek 490-890.000 Ceket 1.290-1.590 000 Tişört 350-650.000 Svveatshirt 450-575.000 RIFLE Jean 610-1.095.000 Gömlek 430-595.000 Mont . 895-1.450.000 Tişört 245-445 000 Svveatshirt 395-445 000 L£E Jean 430-1.150.000 Gömlek 550-780.000 Mont 610-1.750.000 Tişört 210.000 Svveatshirt 480 000 OTtANGLER Jean 630-1.130.000 Gömlek 580-740.000 Mont 590-850.000 Tişört 220.000 Svveatshirt 480.000 LEECOOPER Jean 890-900.000 YENİÜRÜN Dayanıklı Mallar Paneli fl^^KHBSKSBB V ürkiye'de ilk kez dayanıksız W * 3 H ^ * * \?v j | 1 tüketim mallarında Türkiye • • ^ ^ ^ ^ . ^ ^ \ « 1 genelindeperakendeci ^ L f l H İ İ *•%"" 1 paneli çalışmalarını başlatan ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ İ IRI/PANEL, birinci ytlını I ^ ^ H | | ^ 9 L ^ ^ | ^ ^ | tamamlarkenaraştırma I ^ ^ H ^ Z ^ S ^ ^ ^ ^ ^ H çalışmalarını genişletiyor. GFK ^^^^^^^^^^^^^m firmasıyla işbirliği yapan IRI/PANEL düzenli ve sürekli ziyaretler ile dayanıklı tüketim mallarıpazarverilerinitoplayacak.B E konomik krizi bahane ederek blue jean fiyatlarına sezon başında yüzde 40 oranında zam yapan firmalar, şimdi de durgunlaşan piyasalan hareketlendirmek için indirimli satışlarayöneldi. Levis, Lee Cooper, Rifle ve Balinler etiket fiyatlarını yüzde 5 ile 32 oranında aşağı çekerken, 5 Nisan kararları sonrasında düşük miktarda zam yaptıklarım ileri süren Lee ve VVrangler markaları indirimegitmedi. 7temmuzda "yazindirimine" başlayan Levi's, 501 dışındaki tüm ürünlerinde yüzde 10 ile yüzde 30 oranında indirim yaptı. Turistik bölgelerdeki Original Levi's ve Corner'ların daha geç indirime gideceğiaçıklandı. 15temmuzda etiketlerini yüzde 20 ucuzlatacak olan Balinler, tenzilatlı satışlanna30eylüle kadar devam edecek Bütün ürün gruplarında indirim yapan Balinler, ekim ayında Türk pazarına sürecekleri yeni jeanla piyasayı allak bullaketmeyi hedefliyor. Jeandaçılgınlık çizgisini zorladıklarını belirten Balinlerin sahibi Veysi Balin, " Şok ürunumüz şu anda Avrupa pazarlarında satılıyor. Ekim ayında da Türkiye'yegelecek" dedi. 5 Nisan kararlan sonrasında pazar payını koruyabilmek ve tüketicinin ilgisiniçekebilmek için zam yapmadıklarını hatırlatan Veysi Balin, "Arzve talep dengesini göz önünde bulundurarak bu sezon zarar etmeyi göze aldık. 5 Nisan kararları alınmamış gibi satışlarımıza devam ettik. Şimdi de yüzde 20 oranında ucuzluğa gidiyoruz" dedi. Lee Cooper da bütün bayi ve cornerlarıyla birlikte yaz ucuzluğuna bugün başlıyor. Denim grubu ürünlerde yüzde 10 oranında indirim yapan Lee Cooper, moda grubunda yüzde 5 ile yüzde 25 arasında ucuzluk yapıyor. Lee Cooper'ın tyrone fc modeli ile "newpeneration" kumaştanyapılmış pantolonlarda ucuzluk yapılmadı. Yaz ucuzluğuna 4 temmuzda başlayan Rifle, bütün ürün gruplarında farklı oranlarda indirim yapb. Kampanyayla birlikte Rifle ayakkabıların etiketleri yüzde 32 civarında aşağı çekilirkenjean pantolonlar 15-20 ucuzladı. Rifle'ın diğer ürün gruplarındaki indirim oranları ise şöyle: Svveetshirtler yüzde 20, kemerler yüzde 23, gömlek yüzde 23, tişörtler yüzde 10-30. Lee ve VVrangler markajeanlerise fiyatlarının uygun olduğu gerekçesiyle indirim yapmayacaklarını açıkladı.5Nisan kararlan sonrasında ürünlerine düşük orandazam yaptıklarım dile getiren Lee'nin Pazarlama Koordinatörü Levent Hataylı, ''Diğer markalarpaket sonrasında yüzde20-25 oranında zam yaptı. Şimdi de indirime gidiyorlar. Yaptığımız piyasa araşttrmasında bizim fiyatlarımızın, onların indirimli fiyatlarından daha ucuz olduğunu gördük. Bu nedenle indirimlisatışlara girmiyoruz'' diye konuştu. Ithal ettikleri VVrangler markajeanin 19 modeli bulunduğunu söyleyen Hataylı, "Lee'nin21 modelivar. Bütün Lee ve Wrangler modellerimiz, diğerlerinegöre daha ucuz" dedi. •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle