12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER SezginTüPki cumhupiyetiepde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- tçişleri Bakanı Ismet Sezgin, güvenlik alanında birdizi işbirlıği anlaşması imzalamak üzere dün, Kırgızistan ve Türkmenistan'ı kapsayan "Türki cumhuriyetler tunT'naçıkü. Sezgin'in beraberinde Jandarma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erdinç Aygün, EmniyetGenel Müdürû Yılmaz Ergun, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan bulunuyor. Sezgin, hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Türk cumhuriyetlerindeki güvenlik personelinin belirli sayıda da olsa, Türkçemizi öğrenmeleri konusunda destek vermemiz de bizden beklenen bir husustur. Tûrk cumhunyetleri emniyet teşkilatı mensuplannın, beürli sayıda da olsa, kısa süreli de düzenlense polis akademııruzde özel eğitime tabi tutulmalannı istemektedirler" dedi. Keçecüer hûkümeti eteştirdi I KONYA(AA)-ANAP Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler, "Hükümet ortaklannın temel tercihlerinin farkh oluşu nedeniyle, Türkiye'nin iç ve dış meselelerinde farklı görüşlerortaya çıkmaktadır" dedi. Keçeçiler, Konya'da gazetecilere yapüğı acıklamada, DYP'nin kendisini AP'nin devamı, SHP'nin de CHP'nin devamı olarak gördüğunü öne sürerek "Iki parti, uzun yıllar birbirleriyle rekabete girerek mücadeleetmiştir. Bu ortamın ürünü olan koalisyon hûkümeti, kurulduğundan bu yana kan uyuşmazlığı içıne düşmüştür" diye konuştu. Koalisyon hükümetinin, ülke meselelerine ciddi ve köklü çözumler iıretme şansına sahip olmadığııu savunan Keçeciler, "Hûkûmetin icraatlanndan bazılan koalisyon partilerinden birisinin tabanına ters düşmektedir" dedi. Yılmaz: Koalisyonun sonu • ANKARA (ANKA)- ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz, koalisyon hükümetıni becereksizlikle suçlayarak "Türkiye'nin bir dünya güçlü olmasını sağlayacak olanaklann iktidar tarafından değerlendırilemediğini" beSrtti. Yılmaz Anavatan bülteninde yer alan yaasında koalisyon hükümetinin sona yaklaştığjnı öne sürerek bugün ülkeyi yönetenlerinin makyajlannın silindiğini ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkuğını kaydettı. Yılmaz, "Türkiye'yi birdünya güçü yapacak imkanlara sahibiz, ama maalesef bu fırsat ve imkanlan kullanabilecek bir siyasi iktidardan mahrumuz. Anavatan'ın Türkiye için yaptıklannı devam ettirecek İcadro ve görüş yine Anavatan"dadır" dedi. Resmi sonuçlar • ANKARA (ANKA)- Yüksek Seçim Kurulu, 7 haziranda 340 beldede yapılan belediye başkanhğı ve 317 beldede yapılan belediye meclis üyeliği seçimlerinin resmi sonuçlannı açıkladı. YSK'nın karannda seçim kaybeden devlet memuru ve diğer kamu görevlisi adaylann biray içinde başvurmalan halinde eski görevlerine dönebileceği bildirildi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan seçim sonuçlanna göre 7 hazirandaki yerel seçimlerde 663 bin 281 seçmenden 553 bin 479'u oy kullandı. Katılma oranı yüzde 80.43 olan seçimlerdeparülerin aldıklan oy yüzdesi ise şöyle gerçeJdeşti: "ANAP: yüzde 18.040, DSP: Yüzde 2.384, DYP: Yüzde 35.202, IDP: Bindel,MÇP: Yüzde 3.812, RP: Yüzde 15.154, SHP: Yüzde 23.259, SP: Yüzde 0.252 ve bağımsızlar: Yüzde 1.896" Seçımierdesiyasi partilerin kazandıkan başkanbk ve belediye meclis üyelik sayılanda şöyle oldu: ANAP: 52 başkanbk, 584 üyelik, DSP: 1 başkanlık, 34 üyehk,DYP: 174 başkanlık bin 228 üyelik, IDP: yok, MÇP: 15 başkanlık, 110 üyelik, RP: 26 başkanlık, 313 üyeyil,SHP:71 başkanlık, 565üyelik,SP. Başkanbk yok 2 üyeük, Bağımsızlar: 1 başkanlık 1 üyelik. SHP İstanbul Kongresi'nde Güneş ve Çengel'in üsteleri yanştı. 56 oy farkla Çengel'in listesi kazandı Kongrenin galibi CenelMerkez• Blok iki listenin yanştığı kongre sonucunda Yüksel Çengel'in listesi 304 oy, HasanFehmi • SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ise kongrede yaptığı konuşmada "Biz SHP olarak Güneş'in listesi ise 248 oy aldı. Olağanûstü kongrede İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu, îl CHP'nin devamı olduğumuzu söylüyoruz. Imkan olsaydı CHP adını alırdık, amaimkan Disiplin Kurulu ve 100 kurultay delegesi belirlendi. Sakin başlayan kongre, Divan Başkanı yoktu. Şu anda iktidardayız. İktidar olmamızı engelleyecek hiçbir şeyde yokuz. Biz daha Mehmet Moğultay'ın çıkışlan nedeniyle tartışmalı ve kavgalı sürdü. iyisini kuracağızdiye hûkümeti bırakıp başka bir şey yapamayız" şeklinde konuştu. AYŞEY1LDIRIM DENİZTEZTEL SHP İstanbul 4. Olağanûstü İl Kongresi'- ni atama ile gelen İl Başkanı Yüksel Çengel kazandı. Sonuç "Genel Merkez'in zaferi" olarak yonımlandı. İl Başkanı, 14 tl Yöne- tim Kurulu üyesı, 5 Dıspbn Kurulu üyesi ve 100 kurultay delegesini belirlemek amacıyla yapılan kongrede Hasan Fehmi Güneş ve Yüksel Çengel'in listeleri yanştı. Akşam saat 21.00 sıralannda biten oylama sonucunda Yüksel Çengel'in listesi 304 oy alırken, Ha- san Fehmi Güneş'in listesi 248ovaldı. 56oy farkryla başkan olan Çengel, "Orgütümüz bizkri belki de gerçekten layık olmadığımız bir göreve getirdi" dedi. Sabah sakin başlayan İstanbul 4. Olağa- nûstü tl Kongresi, Divan Başkanı Mehmet Moğultay'ın çıkışlan, Divan üyelerinin bir- birlerine müdahaleleri ve delegasyonun tep- kileriyle tartışmalı ve kavgalı şekilde sürdü. Kongrede, daha çok 'kırmızı plaka' ve 'sa- natçüıkla' ilgili söz düellolan dikkat çekti. Listelerde yapılan son an değişıklikleri ve ge- ri çekilmeler nedeniyle sabah 11.00'de başla- yan kongrede oylamaya ancak akşam saat 19.00'dageçildi. Güneş ve Çengel yaptıklan konuşmalarda "amaçlannın parti içindeki banşı sağlamak olduğunu" belırtüler. Güneş, "Demokrasi- de öncelikler sırası değişmemeli. Koalisyon devam etmebdir ama demokratikleşme için önerdiğimiz öncelikler de yerine getirilmeli- dir" derken, Çengel "Tepkiye dayalı kişisel politikalara karşı olduğum için aday ol- dum" dedi. , SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de sosyal demokratlann birleşmesi konusunda çok uğraştıklannı, ancak başaramadıklannı vurgulayarak "Biz SHP olarak CHP'nin de- vamı olduğumuzu söylüyoruz. îmkan olsay- dı CHP adını alırdık, ama ımkan yoktu. Adını alamadık ama fıkirlerini gerçekleştir- meye çalışıyoruz. Şu anda iktidardayız. fkti- dar olmamızı engelleyecek hiçbir şeyde yokuz. Biz daha ıyisıni kuracağız diye hûkü- meti bırakıp başka bir şey >apamayız" şek- linde konuştu. Zayıflatacak bir şey vapmayın tnönü, birleşme konusunda CHP"nin son yönetim kurulunun çalıştığını belirterek söz- lenni şöyle sürdürdü: "CHP'liler hûkümeti zayıflatacak bir şey yapmayınız. SHP'yi de zayıflatacak bir şey yapmayınız..Her ıkisıni korumak bızim gö- revimizdir. Şu anda iktidanz. Ve biz kendi kendimizi düşürürsek mantıksızlık olur. İk- tidar olmamızı engelleyecek hiçbir şeyde yokuz. Biz daha iyisini yapacağız diye hûkü- meti bırakıp başka bır şey yapamayız." Dün Lütfû Kırdar Spor Salonu'nda yapı- lan kongrede tl Başkanı adaylan Hasan Fehmi Güneş ile Yüksel Çengel, blok ıki liste çıkardı. Saat 11.10'da saygı duruşu ve İstik- lal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre- nin açış konuşmasını atama ile II Başkanlığı görevine getirilen Yüksel Çengel yaptı. Çengel, örgütü boşlukta bırakmamak için atama görevini kabul ettiğini, görev başlar- ken flziksel ve siyasal sıkıntılan olduğunu, ancak bunlann hepsini aştıklannı söyledi. Daha sonra oy bırliği ile Divan oluşturul- du. Divan Başkanbğı'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Baş- kan Yardımalığı'na Osman Şenay Uras, Kemal Tandoğan, yazmanlık görevine de Mehmet Eraslan ile Zakir Özlü getirildi. Moğultay'ın kongre sonunda "kazanan ve kaybeden" olmayacağını belirtmesınden sonra görevden alınan tl Yönetim Kurulu üyelerinden Aykut Oray konuştu. Oray, partinin "sürekü kurultay yapan" Kongrede bir konuşma yapan SHP tstanbul tl Başkanı adaylanndan Hasan Fehmi Güneş, koalisyonup demokratikkşme için öo- görâlenieri bir an önce yerine getirmesi gerektiğini savundu. Çengel de, tepkiye dayalı kişisel politikalara karşı olduğunu söyledi. bir parti durumuna geldığiru, bunun da mı- zah yazarlanna konu olduğunu belirterek, "Seçımle gelen seçimlegıtmelıdir sözü yalan- dır. Demokrasi adına seçımle geleni, seçim- siz göndenyorlar " dedi. Olağanûstü Kongre'nın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğını vurgulayan Oray sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadı biz görevden abndık. Peki kurultay delegelerinin, disiplin kurulunun görevden aünmasmın gerekçesi neydı? Bu kongre fs- tanbul'da kim patron olacak kongresidır. Bu kongre başansızbklan birine yıkma kongresidir. tl örgütünü belediye başkanı- nın gölgesine alma kongresidir." Insanız biz Oray'ın konuşması sırasında Şişli Beledi- ye Başkanı Fatma Gırik'i protesto eden pa- zarcı esnafi, üzerinde "Artist değiliz ama hayvan da değiliz. İnsanız biz" yazan bir pankartla salona gırdıler. Bu kişiler delege- ler tarafından yuhalanırken güvenlik görev- Iilerince salondan çıkanldılar. Eski İl Sekreteri Nuretün Ertürk de çalış- mayan örgütlerin görevden alınmasının nor- mal olduğunu belirterek "Biz nasıl çalışma- yan ilçe örgütlerini görevden aldıysak, üst İcurul da çalışmadığımız zaman bizi görev- den alabilir" demesini bazı delegeler protes- to etti Daha sonra SHP Genel Başkanı Erdal înönü 50 dakıkalık bır konuşma yaptı. İnö- nü konuşmasına başlarken bırgrup belediye ışcisinin "Şube Başkanınuz serbest bırakıl- sın-Belediye-tş Anadolu Yakası işcileri", "Kartal'dan atılan işçiler geri alınsm-Kartal Belediye tşçileri" yazılı pankartlar açtıklan görüldü. tnönü, tstanbul'un ülkenin sosyal yapısında önemü rol oynadığını anlatarak kentin Türkiye'deki demokratik yapıya da yön verdığıni söyledi. İnönü ne SHP'nin, ne de DYP'nin tek ba- şına iktidar olmadığmi, herkesin kendi prog- ramını uygulamasının mümkün olmadığmi kaydetti.İnönü, CHP'nin kapatılmasının 12 Eylül ara döneminın yaptığı en büyük hata olduğunu bebrterek partilerin kapatılması- nın demokrasiye inanmamak olduğunu kaydetü. CHP'nin yeniden açılması konu- sunda, bu partinin son yönetim kurulunun çabalannı takdirle karşıladıklannı kayde- den Jnönü sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'nin açılmasıyla birlikte sosyal de- mokratlann üçe bölüneceği iddialan vardır. Ben CHP'nin açılmasıyla çıkacak sonuçtan hiçbir şekilde kaygı duymuyorum. Biz de- mokrasiyı genişletiyoruz. Daha demokratik bir ortam daha yararhdır. Bölünmeye engel olmak sizin elinizde. Ben sonuçtan kimsenin kaygı duymamasını söylüyorum. Demokra- tik atılımlar her zaman yararlıdır. Baa kar- gaşahklar olur ama sonuçta her şey yerine oturur." Aksini isteyen var mı? tnönü, sosyal demokratlann aynlığma de- vamh karşı olduklannı. HP ile SODEP bır- leşerek SHP'yi oluşturduğunu, ancak DSP'- nin ise birlik çağnlanna yanıt vermedini vurguladı. înönü, CHP'li yöneticilere birleş- me konusunda başanlar dılediğini anlatttı. İnönü, konuşmasının bitiminde, bir gru- bun "tşçi kıyımına son" diye slogan atması üzerine, Moğultay'ı işaret ederek"bakan bu- rada otunıyor" dedi. Bunun üzerine Moğul- tay da "Bu sloganın aksini söyleyen akh başında bir adam var mı? Biraz serinkanhbk ıstıyoruz. Bütün sorunlan çözeceğiz" şekbn- de konuştu. . İnönü'nün konuşmasını, bakanlar. millet- yekilleri, delegeler, il başkan adaylan, parti- b'ler ayakta alkışlarken Ismail Cem'in ayağa kalkmadığı görüldü. İnönü salondan aynlır- ken de divan başkan yardımcısı Osman Şe- nay Uras ayağa kalkmadı. Daha sonra Ismail Cem, Ercan Karakaş \e Algan Haca- loğlu tarafından bir önerge verilerek başkan adaylannın konuşması istendi. Tüzük geregi "konuşup konuşamayacaklan" tarüşıbrketı Osman Şenay Üras'm tûzükle ilgili olarak konuşmak istemesi üzerine Moğultay "Di- van başkanı olarak kendimi yeniden kong- reye sunuyorum. Divan üyesinin Genel Başkan giderken ayağa kalkmamasını kını- yorum. Aynca kimsenin yetki gaspına hakkı yoktur" dedi. Demokrasiyi erteleyemeyiz Divan Başkanı'nın delegeler tarafından yeniden onaylanmasından sonra başkan adaylanndan Hasan Fehmi Güneş konuştu. Güneş, iktidar olmanın önemine değinerek "Iktidann gücünü örgüt gücüne dönüştür- mebyiz. tktidar olmak sosyal demokratlara dûzeni değiştirmek hedefıni unutturamaz. İnsan haklannı gen bırakmak, işkenceyi ön- leyecek yasayı. memuru sendikahlaştıracak yasayı geri bırakan bir yöntem bizi memnun etmez. Isteklerimizin, özlemlerimizin geriye bırakıbnasına izin veremeyeliz. Demokrasi- lerde öncelik sırası değişmemelidir. Koabs- yon devam etmebdir ama önceb'kler yerine getirilmebdir" şekbnde konuştu. Bazı bakanlann, Yüksel Çengel'in toplan- tısına katıldığmı öne süren Güneş sözlerini söyle sürdürdü: "Kırmızı plakab arabalann toplantılara katılması gûzel bir şey. Ancak toplantılann birinde çok, birinde yoksa benım verecek ce- vabım yoktur. Büyüklük kullanılan araçla ilgıh' değildir. Büyüklük, büyük davranmak- la. büyük düşünmekle mümkündür. " Güneş'in bu konuşmasından sonra Mo- ğultay "O kırmızı plakab arabaya örgütün gücüyle gelmiştir arkadaşlanmız. O kırmızî plakab arabalar örgütün emnndedir" deme- si üzerine yuhalandı. Daha sonra konuşan Yüksel Çengel de "Ben kimsenin adamı obnadım, kimsenin gölgesi üzerimde olmadı, gölgesi olanlan açıklamak bana düşmez" şeklinde konuştu. Moğultay'ın kongreye katıianlan tanıt- ması sırasmda da tarüşma çıkü. Moğultay'- ın Ercan Karakaş, tsmail Cem, Ahmet tsyan ve Hasan Fehmi Güneş'i saymaması üzerine bazı partililer "taraflı" hareket edildigini öne sürdüler. Moğultay da delegelerin tanıtılma- dığını, sadece konuklan tanıtüğmı açıkladı. Ancak bu açıklamadan sonra Moğultay sa- londa bulunan delege olsun, ohnasın herkesı ^aydı. Kongreye SHP Genel Sekreteri Cevdet Selvi, Genel Sekreter Yardımcılan Ercan Karakaş, Ethem Cankurtaran, Bakanlar Türkan Akyol, Mehmet Kahraman, Abdül- kadirAteş, milletvekillen Ali Dınçer, Kamer Genç, Mehmet Kerimoğlu, Mustafa Yıl- maz, Sabri Yavuz, Muzaffer Ankan, parti mecbsi üyeleri kaüldılar. Film çevirmiyoruz Listelerde yapılan 'son an' değişiJdikleri ve geri çekihneler nedeniyle saat 19.00'da baş- layan oylama sırasında Mehmet Moğultay ile partililer arasında gene tartışma yaşandı. Eski Yönetim Kurulu üyesi, Hasan Fehmi Güneş'in bstesinden Yönetim Kurulu adayı olan Aykut Oray'ın Mehmet Moğultay'ı, "oy verenleri görmekle" suçladı. Moğultay, Oray'a "Burada fibn çevirmiyoruz sayın Oray. Kontrol etmek istiyorsanız bütün gece siz benim gözlerimin içine bakın, ben de si- zin gözlerinizin içine bakayım" diye tepki gösterdi. Şişli Belediye Başkanı Fatma Gi- rik'in de araya girmesiyle tartışma ortamı böyüdü. Güvenlik görevlüerinin 'Hanıme- fendi partilidir' sözüne kızan Güik, 'Ne demek bu, biz 25 yıllık partibleri de çok gör- dük' şeklinde tepki gösterdi. Bu arada Divan Başkanbğı'na çıkan bir partiliyi indirmek üzere kürsüye çıkan Yaşar Tezcan da görev- b'ler tarafından yaka paça aşağı indırildi. Daha sonra gazetecilere bır açıklama yapan Oray ve Girik, Çahşma Bakanı Moğultay'm tutumunu eleştirerek, "Atatürk'ün bır sözü vardır, herkes bibm adamı olabilir ama sa- natçı olamaz. Sayın Moğultay da bakan olmuş ama sanatcı olamaz" dedıler. Gazetecilerin oy kullanma sırasında fo- toğraf çekmesine izin verilmemesi üzerine görevliler ile gazeteciler tartıştı. Bunun üze- rine bazı gazeteciler görevlileri boykot ede- rek salonun arka tarafına geçtiler. Yaklaşık 1,5 saat süren oy kullanma sıra- sında delegeler blok 2 bsteden birini sandığa attı. Hasan Fehmi Güneş'in 248, Yüksel Çengel'in 304 oy aldığının açıklanmasından sonra delegeler 20 dakika kadar Çengel'in gelmesini beklediler. Bu arada bir kısım de- legelerin Moğultay'ı kutladıklan görüldü. Genel Merkezin zaferi olarak yorumlanan kongreyi 56 oy farkıyla kazanan Çengel söz- lerine 'Orgütümüz bizleri belki de layık ol- madığımız bir göreve getirdi" diye başlaya- rak kimseye kırgın olmadılc|annı, Hasan Fehmi Güneş'in de bir parti büyüğü olduğu- nu söyledi. Milli PiyangoMa 10 milyarı 2 îstanbullu bölüştü AMKARA(UBA)-Mılh Piyan- go çekildi. Milli Piyango Ida- resınce yapılan çekılişte ikra- mıye kazanan numaralarşöyle: 10.000.000 000 lira ikramiye kazanan raımara: 394773 İstanbul, istanbul 500.000.000 lira ikramiye ka- zanan numaralar: 046292 |stanbul 175843 İştanbuJ. İstanbul 444475 İzmir. Denizb', Aydın, İstanbul, İstanbul 585398 istanbul, Ankara, Av- dın, İstanbul, Ankara 647115 Ankara, İstanbul, İz- mir, İstanbul, İstanbul 200.000.000 lira ikramhe ka- zanan numaralar: 105510 108622 225407 278839 416473 424645 424756 588015 641911789971 100.000.000 lira ikramiye ka- zanan numaralar: 022849 066264 102726 188301 223995 263755 363414 414095 462693 528138 550458 583709 585540 600154 609815 622073 626925 693005 725642 998561 Mazda 626 Sedan 2.0 kaza- nan numara: 006256 Fiat Croma kazanan numara: 010229 Renault 21 Concorde kaza- nan numara: 048476 Tempra S X A K kazanan nu- mara: 053471 Renault 21 Manager kazanan numara: 059957 Ford Taunus 2.0 G T S kaza- nan numaralan 167973 346209 346748 Renault 9 Broadwav kazanan numaralar: 1677 AJ 234620 358808 Doğan SLkazanan numaralar: 104225 234767 342531 Renault 12 T X Toros kaza- nan numaralar 669165 816857 Şahin kazanan numaralar: 556860 799429 Ford Taunus 1.6 G T kazanan numaralar: 753746 909120 50.000.000 iira kazanan nu- maralar: 000484 009596 022703 087378 177792 187450 256507 286361 298812 325869 413013 431405 433153 446781 483889 510306 515808 518288 546629 565425 652984 669632 670592 677865 689708 689745 693679 698746 734807 746191 793195 813579 827974 828450 849712 854302 880593 927084 944613 971398 20.000.000 lira kazanan nu- maralar: 005576 021833 033563 034732 036288 039575 044269 052413 068845 082473 092095 098599 102392 105640 121779 130064 132943 147363 161948 165880 180497 181993 228283 308970 345191 398713 452055 466486 472648 522606 546347 550111 553635 555485 569553 582926 604784 622289 628204 635330 641362 642092 664469 671344 673526 677112 680057 690464 720475 726725 743628 746603 746905 750476 759936 771265 779249 787329 8206i3 831560 836801 840218 841291 857549 861575 863486 867725 872180 887331 898I22 902653 908468 937440 940209 955435 962761 968572 985257 991640 993679 10.000.000 lira kazanan nu- maralar: 008207 017125 018505 019023 022250 027563 033719 046418 047905 068225 069503 069753 079412 082538 082946 084527 086368 089269 092125 098651 112864 130890 132415 137880 139571 141687 144492 156657 156752 156894 170028 173561 183898 198678 201944 205573 207142 241875 252618 255098 265972 276907 293411 305937 3?6715 327486 331876 343401 351936 362528 368416 375850 377989 386069 389541 397859 398186 411875 415874 423303 428441 439780 442665 452025 462564 463818 465960 469871 482650 486079 489761 494214 522953 535838 537058 539822 539915 540160 553713 564183 564500 567574 576833 582628 595440 603404 608523 611120 617983 622267 623182 632870 632892 644067 647346 651840 652929 654336 665556 665920 668344 669953 670368 680097 685129 688890 698096 701514 712695 729325 737470 742982 746084 751872 752305 762987 764900 788519 788611 803239 807452 808577 813507 820813 822786 824723 828912 835908 841063 842073 844345 845277 847752 849579 866298 867828 871780 887343 893324 910080 911416 929777 933422 962847 963904 966032 968229 969897 977220999146 5.000.000 lira kazanan numa- ralar: 006243 022706 034489 042969 055405 063340 073126 084514 096993 125514 146698 167140 011011 026888 036757 045518 059715 066007 075906 084810 098349 126508 151247 171036 011161 029219 041765 046295 059877 066942 079955 088178 116145 134042 163434 172770 012091 029740 041796 048323 062089 067537 081330 093546 120940 145932 166087 183180 192363 206633 241759 248480 266161 289521 296409 301150 315657 328345 339006 351252 365334 370884 389757 406480 415303 439661 451623 472487 487142 499213 513832 522490 530741 540427 565646 580087 601442 621484 634572 642953 658695 675765 688767 708839 721832 740198 762064 778542 795161 812568 823105 829527 869124 894555 924838 947691 965869 970975 194552 214296 242190 257937 273616 293179 297159 303838 317230 336276 342330 352237 368460 374761 392418 409114 415593 440825 463107 474375 493946 504734 514882 525834 530997 555323 569810 581087 607195 622551 634586 643895 664973 682740 697039 713160 728460 742317 767217 785431 795207 816285 826637 836502 872639 896534 935037 951798 967030 971040 195257 222935 242248 258662 279874 293287 299794 305135 320134 338154 342464 358833 369263 384728 398128 409614 415768 443313 463810 481919 494880 512625 516008 526881 532502 561688 578974 596463 614464 625457 635306 649350 666682 686983 697543 719684 736795 752688 769537 787700 798352 817054 828089 853685 876471 902046 944760 954777 967220 972427 198239 233656 247242 262985 283436 295405 300650 313639 320373 338697 349400 363876 370666 385084 400839 412488 422523 446147 464111 486918 499025 512709 522412 530433 536422 562761 579147 597948 614753 627837 642615 650684 668444 688218 700757 720627 738161 753803 770537 789057 804901 818516 828292 859879 878530 904386 947020 964073 967841 973633 977481 984593 Son beş rakamına göre 1.000.000 lira kazanan numa- ralan 03238 08737 10917 11325 14024 23786 24246 32010 34431 37392 38388 40556 47842 48636 50400 50969 53547 56784 62484 63744 67189 67515 72443 75267 76266 76851 77630 788"»I 79349 79494 80362 81040 84643 86120 88989 90710 9727198297 98955 99832 Son dört rakamına göre 500.000 lira kazanan numara- lar 0435 0632 0653 1510 2605 4008 4049 4132 4868 5426 5518 5786 7079 7972 8372 9035 Son üç rakamına göre 300.000 lira kazanan numara- lar 057 477 572 620 685 843 870 885 Son ıki rakamına gorc 200.000 lira ka/anan numara- lar 20 29 38 85 Son rakamına göre 100.000 lira kazanan numaralar: 3 5 10.000.000 lira teselli ikrami- vesi kazanan numaralan Operasyon 3 saat 15 dakika sürdü T1KK0 hücresine baskın: 3 ölü 094773 194773 314773 324773 354773 364773 390773 391773 394073 394173 394473 394573 394713 394723 394753 394763 394772 394774 394777 394778 394793 394873 396773 397773 494773 594773 894773 994773 294773 334773 374773 392773 394273 394673 394733 394770 '94775 394779 394973 398773 694773 304773 344773 384773 393773 394373 394701 394743 394771 "594776 394783 395773 399773 794773 İstanbul Haber Servisi - İs- tanbul Emniyet Müdürlüğü"- nün bır ıhban değerlendirerek dün gece >aptığı operasyonda, TİKKO örgütü üyesi oldukla- n bıldınlen bin kadın 3 kişi öldürüldü. Örgüt evinde bir süre önce STFA'dan çalınan 15 kilodınamit bulundu. İstanbul Emniyet Müdür- lüğü'ne bağlı ekipler. Küçük- yalı E-5 yolu üzerindeki TIR otoparkı bitişiğindeki Derviş Bey Sıtesi B-2 Blok Daire 6'nın TİKKO örgütünün hücre evi olduğunu bebrledi. Eve girmek isteyen emniyet güçleri ile tero- ristler arasında çatışma çıkma- sı üzerine. bölgeye takviye bir- lıkler gönderildı. Teöristlerden ıkisinin çatı katına buradan çı- karak polislcrle çatışmaya gir- dığı oğrcnıldi. Saat 21.00"de başlayan ve 00.15"de tamamlanan operas- \on sırasında. ıki erkek örgüt üyesinin çatı kalında, kadının ise bulunduklan dairede öldü- rüldüğü bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Nccdet Menzınn izlediği opc- rasyona daha sonra İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu da gclcrck bölgedc ıncelemelerde bulundu. Emniyet Müdürü Devren Kiralık Karaköy'de mobilyalı büro Tel: 575 25 20 Menzir. yaptığı açıklamada, evde bır süre önce STFA şanti- >esinden çalışan 15 kilogram dinamitin bulunduğunu belirt- tı. Izmir'de alaeak cinayeti İZMİR (A.A., - Yeşil- vurt'ta Mehmet Nuri Metin (33) adlı kişi, alaeak nede- niyle tartıştığı üç kişi tarafın- dan kurşunlanarak öldürül- dü. Ordu Caddesi'nde kimlık- leri henüz belirlenemeyen üç kişi, Metin'in yanına gele- rek. alacaklannı istediler. Tartışma sırasında. üç kişi- den biri. tabancasıyla Meh- meı Nuri Metin'e ateş etti. Ağır yaralı olarak Yeşil- >uri Devlet Hastanesi'ne kaldınlan Metın, tüm mü- dahalelere karşın kurtanla- madı. Olaydan sonra kaçan üç kış.inın yakalanması için ça- lı^malann sürdüğü bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle