19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20TEMMUZ1992 PAZARTESİ HABERLER Çetin iyimser döndü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Konseyı Genel Sekreteri Catherine Lalumiere, Dışişlen Bakanı Hikmet Çetın'le yaptıklan Orta Asya gezisının, Türkiye'nın bu cumhuriyetlere yardımında yalnızolmadığını • gösterdiğini söyledi. Catherine Lalumiere ve Çetin, dün Orta Asya cumhuriyetlenne yaptıklan altı günlük geziyi tamamlayarak Ankara'ya döndüler. Çetin, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada. Avrupa ve bütün dünyanın, geçiş döneminde olan bu cumhuriyetlere yardım etmesi gerektiğini söyleyerek yaptıklan gezinin, bu yardımın gerçekleşmesine katkıda bulunacağma inandığını ifadeetti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Lalumiere de yaptığı açıklamada, gezinin organizasyon ve sonuçlar açısından "çok başanh" geçtiğmı söyleyerek Avnıpa'nın bu cumhuriyetlere yardımının "kapısını araladığmı" ifade etti. Şahin tapu dağıttı • ALİAĞA (AA) - Devlet Bakanı Erman Şahin, nüfusun hızla arttığını, kentsel sorunlann da buna paralel şekilde giderek büyüdüğünü söyledi. Devlet Bakanı Erman Şahin, lzmir'in Dikili ve Aliağa ilçelerinde SHP ve DYP ilçe merkezlenru zıyaret etti. Erman Şahin, buralarda yapüğı konuşmalarda ışsizlik sorununun çözümü için paket programlar hazırladıklanru bildirdi. Devlet Bakanı Şahin, Aliağa ilçesınde gecekondu sahiplerine tapu dağıtılması dolayisıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada daşunlan söyledi: "Nüfusumuz hızla artmakta, kentsel sorunlar da buna paralel şekilde büyümektedir. Bu nedenle artan nüfusun geeksınımkrini karşılayacak büyük projeler gündeme gelmcktedır Bunlann başhcalanndan olan tapu konut konusu üzerine özenle eğilmek gerekmektedir. Sağkklı ucuz toplu konutlar sayesinde gecekondulaşmanın da önüne geçebileceğimize inanıyorum. Şehirleşme bakanhğının kurulmasıyla kentsel sorunlar karşısında daha bütünsel planlar uygulamalar yapma olanağı da doğacaktır." ' Diyanette reform paketi •İSTANBUL(AA)- Diyanet lşleri Başkanvekili Mehmet Nuri Yılmaz, her mûftünün doğuda da görevlendirileceğini belirterek müftülük atamalanrun rotasyona tabi olacağını söyjedi. Yılmaz, dûn Diyanet İşleri BaşkanlığYnın Fırat Kültür Merkezi'nde düzenlediği Marmara bölge toplantısında yaptığı konuşmada il ve ilçe mûftülerinin atamalanna ilişkin mevzuatm yeniden dûzenlendiğini ifade ederek "Müftüyü doğuya göndermekisteyince gitmek istemıyor. Doğuda ağır şartlarda görev yapan mûftüler huzursuz oluyorlar. Bu nedenle rotasyonu getireceğiz" dedi. Yeşil kart 5 ağustosta •İSTANBUL (ANKA) - Saghk Bakanı Yıldınm Aktuna, Türkiye'nin her yerinde yeşil kartın 5 ağustostan itibaren dagıtılmaya başlayacağını bildirdi. Yıldınm Aktuna, sağhk hizmetlerini beş önemli hizmetin içine alan bir hükümetin üyesi olmaktan onurduyduğunu ifade ederek yeşil kart uygulamasının da sağlığa verdikleri önemin göstergelerinden biri olduğunu söyledi. "Yeşil kartla sağhk sonınlannı çözeceğiz" demedik diye konuşan Aktuna şunlan söyledi: "Vatandaşlann çektikleri çileyi ortadan kaldırmak, insan onuruna yakışan bir organizasyonla onlara hastane kapılannı açahm dedik. Yeşil kart sağhk sorunlannın çözülmesi anlamına gelmıyor. Genel sağhk sigortasına başlanana kadar vatandaşın acil sağhk sorunlannın geçici bir çözümü olarak getiriliyor. Şu anda yeşil kartlar basılmaktadır ve ilk yeşil kart 5 ağustosta verilecektir ve bütün Türkiye'de dağıtılacakür." 424 ve 430 sayılı kararnamelerle Bölge Valisi İstanbul'da basılan bir gazeteyi kapatabiliyordu BütünTürkiye'deörtülüolağanüstülıal-2- Prof.ZAFERÜSKÜL ~ Bu yetmedi, dolaylı yoldan. ülkenin tümünde kısmi olağa- nüstü hal ilan edildi. Bu nasıl oldu? 424 ve 430 sayıb kanun hükmünde kararnameler, Ola- ğanüstü Hal Valisi'ne ve İçişleri Bakanı'na, bir kısım yetkilerini olağanüstü hal bölgesi dışında, örneğin Ankara'da, İstanbul'- da da kullanrna olanağı sağ- landı. Artık. İstanbul'da bası- lan bir gazetenin matbaası bile kapatılabilirdi. Olağanüstü hale ilişkin yet- kilerin olağanüstü hal bölgesi dışında kullanılması 1982 Ana- yasası'na aykınydı. Anayasa Mahkemesi de bu aykınlığı saptadı. 430 sayüı Ka- nun Hükmünde Kararname'- nın. "olağanüstü hal ilan edıl- meyen yerlerde olağanüstü hal KHK'lannı uygulama" ola- nağı veren bütün hükümlerini iptal etti. Ancak Anayasa Mahke- mesı'nde dava konusu olmayan ama mücavir il kavramını yara- tan kanun hükmünde kararna- me hükmü hâlâ yürurlükte. Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesi'nin emsal karany- la saptandığı halde... Sayın Başbakan'a ve Baş- bakan Yardımcısı'na üçüncü soru: Olağanüstü hale ilişkin yet- kileri olağanüstü hal bölgesi dışında uygulama olanağı ya- ratan kanun hükmünde karar- namelerin hükümleri ne zaman yürürlükten kaldınlacak? Geleüm bu kanun hükmün- de kararnamelerin olağanüstü hal bölgesi içınde uygulanacak hükümlerinin durumuna. Kanımca, bu hükümlerin hıçbirisi, anayasanm 121. mad- desinin 3. fıkrasında sözü edi- len, 'olağanüstü halin gerekli kıldığı konulan' düzenleyen hükümler değildir. Bu hüküm- ler, 'hadiseye münhasır", 'ola- ğanüstü halin neden ve amaç öğeleriyle sınırh', 'somut ve öz- gül' karar ve tedbirler değildir. Bir tek örnek bunu kanıtla- maya yeter. Hukuk devleti anlayışı hu- kukun üstünlüğünü gerektirir. Hukukun üstünlüğü yargı de- netimini kaçmılmaz kılar. Yargı deneüminin yasaklandığı bır rejime hukuk rejimi denile- mez. Yargı organına başvurma hakkının sınırlanması ise olağa-- nüstü halin gerektirdığı 'hadise- ye münhasır', 'olağanüstü halin neden ve- amaç öğelenyle sınırlT. "somut ve özgül' bir ön- lem değildir. Oysa, 430 sayılı kanun hük- münde karamame, 285 sayıb Kanun Hükmünde Karar- name'nin 7. maddesini yeniden şöyle düzenliyor: "Bu kanun hükmünde karamame üe Ola- ğanüstü Hal Bölge Valisi'ne tanınan yetkilerin kullanılması ile ilgili idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz." Bu ne demekür? Bu, olağa- nüstü hal bölge valisinin, yet- kilerini, hiçbir denetime tabi ol- madan kullanabılmesı demek- tır. Demokratik bır hukuk reji- minde olağanüstü hal yönetimi GUNEYDOGU'DA OLAĞANÜSTÜ YILLAR • Olağanüstü hale ilişkin yetkilerin bölge dışında kullanılması anayasaya aykınydı. Anayasa Mahkemesi, 430 sayılı KHK'nın olağanüstü hal ilan edilmeyen yerlerde uygulanmasına olanak veren bütün hükümlerini iptal etti. • Ancak Anayasa Mahkemesi'nde dava konusu olmayan mücavir il kavramını yaratan hüküm hala yürülükte. Anayasaya aykınlığı, Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararlanyla saptandığı halde. Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı soruyorum. Bu hükümler ne zaman iptal edilecek? de bir hukuk rejımı ıse böyle bir düzenleme hukuka uygun sayı- labılir mi? Bu hükümle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi karann- da şunlar yazıh: "Bu hükmü hukuk devleti il- kesi ıle bağdaşürabilmek ola- nağı yoktur. Anayasanm 125. maddesınin yedınci fıkrası ola- ğanüstü yönetimlerde yasarun, yürütmenin durdurulması ka- ran verilmesini sınırlayabilece- ğini belirtmektedir. Bu hük- mün karşıt anlamından olağa- nüstü yönetim usullerinde dahi iptal davası açılmasını engelle- meyeceği anlaşıhnaktadır. Ola- ğanüstü hal bir keyfilik ve dene- ümsizlik yönetimi değildir. Olağanüstü yönetimlerde yet- kili makamlann yaptıklan bi- reysel ve düzenleyici işlemlerin idari yargı denetimine bağlı ol- ması gerektiğinden kuşku du- yulamaz. Özgürlükçü demok- ratik düzeni benimsemiş ülke- lerde bunun tersi düşünü- lemez". (Resmi Gazete, 5 Mart 1992.) Anayasa Mahkemesi'nin dü- şüncesi gayet açık. Yargı dene- timini önleyen bu hüküm ana- yasaya aykındır. Peki, Anayasa Mahkemesi bu hükmü neden iptal etmedi? Anayasa Mahke- mesi diyor ki: "Bu hüküm ola- ğanüstü halin gerekli kıldığı ko- nulardan bırisini düzenleyen bir hükümdür, bu nedenle de anayasanm 148. maddesine göre iptal davasına konu ola- maz. Bu yüzden iptal ederrüyo- rum." Anayasa Mahkemesi, anayasaya aynhğını saptadığı bir hükmü iptal edemiyor! Bence, Anayasa Mahkemesi, bu konuda kendisini 'yetkisiz' saymakta haklı değildir. Bu ve benzeri hükümlerin "olağanüs- tü halin neden ve amaç öğele- riyle sınırh" hükümler olmadığı apaçıktır. Israrla hukukun üstünlüğü- nü sağlayacaklannı açıklayan Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı na dördüncü soru: Anayasaya aykınlığı Ana- yasa Mahkemesi'nce de sapta- nan ama iptal edilemeyen ola- ğanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri hükümlerini ne zaman yürürlükten kaldıra- caksınız? Sıra, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkmda Ka- nun Hükmünde Kararname'ye Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler 201 2935 Sayılı Olağanüstü Haf Kanumı'nun 11 madde- sine3 bentite Kanuna Bır Ek MaddeEktenmesı Hak- kında Kanun HOkmunde Kararname 259 1402SaytlıSıkıyöneUmKanunu'nunDe§ışik3 mad- desmın bırincıfıkrasına (r) bendi ıle 2935Sayıfı Ola- ğanüstü Hal Kanunu'nun 11 maddesine (p)Bendî Eklemesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnanr* 285 Olağanüstü Hal Boige Valılığı İhdası Hakkında Ka- nun HükmündeKararrtame 286 Olağanüstü Hal Böige Valılığı ihdast Hakkında 285 SayttıKanunHökmûndeKararnamenin4 maddesi- nın ıkıncı fıkrasıntn (d} bendıne Bır Hükûm Eklenme- sine Daır Kanun Hükmünde Karamame 287 OfağanüstüHat Bölge Val.Uöi ihdası Hakkında 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'mn 5 maddesı- ntn Besıncı Fıkrasnın Değıştırıimesıne Daır Kanun Hükmünde Karamame 299 CHaganustûHaSBolgeValrhâı İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hûkmunde Kararnamenin 4 Maddesi- nin Ikıncı Ftkrasıoa Bır BentEklenmesıne Daır Ka- nun Hükmünde Kararname 313 Olağanüstü Hal Bölge Valiliöı ihdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hûkmunde Kararnamenın 4 maddesı- nin Ikıncı Fıkrasına Bir BentEkîenmesıne Dajr Ka- nun Hükmünde Karamame 321 Olağanüstü Hal BolgeValıitğılhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hukmunde Kararnamenın 5. maddesi- nın Yedinci Ftkrasının Oeğişbrilmesine Daır Kanun Humûnde Kararname 387 Olağanüstü Hat Boige Vahlığı ihdası Hakkında Ka- nun Hükmünde Kararnamed« Değtşıkitk Yapdması- na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 413 2935Saytİ! Karvun ıte 285 Sayıiı Kanun Hükmünde KararnamedeDegişıklıkYapılrnası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Yürürlükten kaidırıldı) 421 2935 Sayılı Kanun ıle 285 Sayılt Kanun Hukmunde Kararnamenın Bazı Maddelerınde Değışıkhk Yaptt- ması Haktonda Kanun Hukmunde Kararname (Yu- ruriukten kaldırıidı) 424 Şiddet Olaylartnın Yaygıntaşması ve Kamu Duzeni- nm Cıddı Şekilde Bozulması Sebebıne Dayalı Otaga- nûstu Halin Devamı Suresınce Almacak İiave Tedbır- lere ii'ışkın Kanun Hükmünde Kararname JYürürlûk- ten kaidırıldı) 425 2935 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Degışık- Itk Yapılması Hakkında Kaftun Hükmünde Kararna- me 426 Olağanüstü Hal Bölge Valiliğı İhdası Hakkında 285 Sayıts Kanun Hükmünde Kararnamede Degışıkhk Yapıfmasına Daır Kanun Hükmünde Kararname 427 OtağanustüHalKanunurtaİkıEkMaddeEklenmesi Hakktnda Kanun Hukmunde Kararname 428 Olağanüstü Hal Boige Valıltğt İhdası Hakionda Ka- nun Hükmunde Kafarnamenin 5 Maddesine Bır Fık- ra Eklenmesıne Daır Kanun HükmurKİe Kararname 430 Olağanüsîü Ha! Böige VatîUğı ve Olağanüstü Hahn Devami Süresınce Alınacak iiave Tedbirler Hakkın- da Kanun Hukmunde Kararname Ofağanüstü Hal Böige Vaiıtığı İhdası Hakkında Ka- 432 nun Hükmünde Kararnamentn5LMaddesırunSon Fıkrasının Degıştırılmesıne Dair Kanun Hûkmunde Kararname 461984 98.1984 18484 25.7 1986 14 81986 19196 10 7 1987. 1071987 24 71987 14.7,1987 15.7.1987 27.7.1987 19517 19518 Mükerrer 19530 23101987 4121987 19654 232 1988 24 2.1988 19735 12.41988 5.51988 19805 30 101989 6.111989 20334 94 1990 1041990 20488 13.41990 13.41990 20491 Mükerrer 9.51990 105.1990 20514 9 51990 1851990 18.5 1990 3011 1990 15 12 1990 14.1 1991 10 51990 22 5.1990 23 51990 28.^1990 16 12 1990 13 21991 20514 20525 20526 20739 20727 20785 geldi. Kısaca, 285 sayvh Kanun Hükmünde Kararname'ye. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 285 sayılı kanun hükmünde kararname, 10 Temmuz 1987'- de kabul edildi ve 14 Temmuz 1987 tarihli ve 19517 sayılı Res- mi Gazete'de yayımlarak yü- rürlüğe girdi. Bu kanun hük- münde kararname, olağanüstü hale ilişkin olarak, anayasada öngörülmeyen yeni bir örgüt- lenme biçimini düzenledi: Ola- ğanüstü hal bölge valiliği. 1982 Anayasası'nın 123. maddesı, "İdare, kuruluş ve gö- revleriyle bir bütündür ve ka- nunla düzenlenir..." diyor. Anayasanm 126. maddesı ıse Türkiye'nın ıllere, ıllenn de dı- ğer kademeli bölümlere aynla- cağını belirtiyor. Ancak. aynı madde, "Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla. birden çok ih' içine alan merİcezi idare teşki- latı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri kanunla dü- zenlenir" hükmüne yer veriyor. Türkiyede genel yönetimin taşra kuruluşu, "mülki idare" anlayışı içinde, il, ilçe ve bucak kademelenmesi biçiminde ku- ruhnuştur. Bununla birlikte, bazı bakanlıklann, taşra örgüt- lerini "bölge müdürlükleri" bi- çiminde kurduklan da görülü- yor. Çahşma Bakanhğı gibi. Bu tür bölgesel örgütlenme- nin anayasal dayanağı 1924 Anayasası'nda bulunmuyordu, ama yine de bu tür örgütlenme- ye gıdilmişti. 1961 Anayasası gıbi 1982 Anayasası da bölge örgütlenmesine olanak tanıyor. Türkiye'nin bölge valilikle- nne bölünmesi tartışılıyor. 12 Eylül yönetimi de bölge valiliği uygulamasını gerçekJeştirme eğilımındeydi. Ancak, Ulusu Hükümeti'nin bu yöndeki girişimi, ANAP ik- tıdannca benimsenmedi. Ulusu hükümeünin bir olağan KHK ıle bölge vahlıği sistemine geç- mesinden sonra, Olağanüstü Hal Kanunu da düzenlemele- nni. Türkiye'nin bölge valiliği sısteminı gerçekleştirmesini esas alarak yaptı. Ulusu Hükümeti'nin bölge valiüği hakkındaki KHK'sı, bölge valiliğinin kuaıluşunıjn bır yıl içinde gerçekleştirihnesi- ni öngörüyordu. Olağanüstü Hal Kanunu da buna dayana- rak "Bölge valiliği teşkilatı kurulup göreve başlaymcaya kadar, bu kanunla bölge vali- lenne verilen görev ve yetkiler il \ alilerince yerine getirilir" hük- münü getirdi. Burada vurgulanması gere- ken, söz konusu bölge vablik- lerinin olağan yönetimin örgüt- lenme bıçımı olarak düşünül- mesıdir. Ancak, bölge valiliği hakkındaki olağan kanun hük- münde kararname, TBMM'- nin 11.7.1984 tarihli oturumun- da yürürlükten kaldınldı. Görüldüğü gibi, Türkiye'nin ıdan teşkılatında değişiİdikler yapıhnası, olağanüstü hallerle ilgili bir konu değildir. Anayasaya göre yasa ko- nusudur ya da bir yetki yasası- na dayanılarak olağan kanun hükmünde kararnamelerle dü- zenlenebiür. Bunun dışında, 285 sayılı ka- nun hükmünde kararnamenin yaptığı gibi, yepyeni bir olağa- nüstü yönetim biçimi -olağa- nüstü hal valiliği- yasayla bile öngörülemez. Bakınız bu konuda, hocala- nn hocası Prof. Dr. Lütfı Du-' ran ne diyor: "KHK 285, Ola- ğanüstü Hal Kanunu'nu bir ke- nara iterek, Doğu ve Güneydo-, ğu illeri için 'Bölge Valiliği'-; unvanı altında yeni bir yönetim; rejimi getirmektedir" CTürkiye' Yönetiminde Karmaşa, s.66-' 67). Prof. Dr. Lütfı Duran'a; göre anayasada öngörülen ve, statüleri de düzenlenen olağa-; nüstü rejimlerin dışında, "bun-' lardan ayn, farklı ve karma bir; olağandışı rejimi kanun koyucu daru ihdâs edemez ve bunun için Bakanlar Kurulu'na yetki, veremez ve devredemez... Oysa, 285 sayıh KHK, saydığı ilkrde. mevcut olağanüstü hal rejimini ilan ve tatbik etmiyor, 'Olağa- nüstü Hal Bölge Valiliği' adıyla bambaşka bir statü düzenleyip uygulamaya koyuyor" (s. 66). t Olağanüstü Hal Boige Valiliği- nin yönetiminin anayasanm öngördüğü sıkıyönetim ve ola- ğanüstü hal yönetimlerinden farkhhklannı açıklayan Prof., Duran şu sonuca vanyor. "Doğu ve Güneydoğu Anado-. lu'da varolan sorunlar ve çıkanj olaylar hakkında hiçbir somut.ı ve özgül tedbir, çare ve çözüm' içermeyen 285 sayılı KHK,, türü kendine özgü, olağandışı,' süresiz. aynk bir rejimin huku-, ki statüsünden ibaret otoıak iti-ı banyla, anayasa ve dernokratik> hukuk devletine tümü ile aykın bir işlemdir" (s. 68). , Anayasada öngörülenlerin, dışında bir olağanüstü yönetim bıçiminin öngörülemeyeceğim, Anayasa Mahkemesi de şu satır-; larda açıkhyor: "Olağanüstü, yönetim usulleri; olağanüstü haller ve sıkıyönetim, seferber-, lik ve savaş halinden ioarettir.; Anayasa, bu olağanüstü yöne- timlerin hangı ilkelere göre dü- zenleneceğini açıkça göstermiş- ür. O halde, bu sayılanlar, dışında farklı bir olağanüstü yönetim usulü, yasayla dahi dü- zenlenemez." Ama, bu sayılanlardan farkh bir olağanüstü yönetim usulü,, yani Olağanüstü Hal Bölge Va- liliği denilen yönetim usulü, bir, olağanüstü hal kanun hük- münde kararnamesiyle düzen-; lenmiş bulunmaktadır. 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe gjrdik- ten sonra, 14 kanun hükmünde karamame daha yürürlüğe so- kularak ya 285'e ekler geürikii ya da 285'te değişiklikler yapıldı. 285 sayıh Kanun Hükmünde Kararname ve onu değiştiren, ya da tamamlayan 14 kanun hükmünde kararname, görül- düğü gibi, hukuka ve 1982! Anayasası'na aykın. Sayın Başbakan'a ve Baş- bakan Yardıması'na beşinci soru: ; Anayasaya ve hukuka aykı-, nlığı apaçık ortada olan 285j sayıh Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Ka-, nun Hükmünde Kararname ile, bu kararnameyi değiştiren yaı da tamamlayan öbür 14 kanuq hükmünde kararnameyi ne za- man yürürlükten kaldı-> racaksınız? î Sürecek Ulkücüler kılıçlan kınından çekti Türkeş: MÇP, milliyetçiliğinyeganeyeri • MÇPGoıelBaşkaru AlparslanTürkeş, partisinden kopmakrve MHP'ninyenidenaçıbnasj karşısındatavırbeliriemek için MYK üyeleri, ilve ilçe başkanlanylatrirtoplantı düzenledi.Türkeş toplantidayapüğı konuşmada, "Milliyetçiliğinyegâneyeri MÇP'dir"dedi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -MÇP'deki kopmalar ve MHP'nin yeniden açılış çahş- maları nedeniyle hareketlenen ülkücü kesimde, artık "kıbçlar da çekilmeye" başlandı. Tür- keş, son gelişmeleri değerlendir- mek ve bundan sonra takınıla- cak tavn saptamak üzere, parti- sinin Merkez Yürütme Kuru- lu'nu önceki gün, il ve ilçe baş- kanlannı da dün Ankara'da bir araya getirdi. Bu toplantılarda özellikle, MÇP'den kopan Sı- vas Milletvekili Muhsin Yazıcı- oğlu ve ekibiyle, MHP'nin açılış çalışmalannı, MÇP yöne- timinin dışında sürdürmekte kararlı bir tutum sergileyen So- muncuoğlu ve arkadaşlanna karşı bundan sonra takınılacak tavır netleştirildi. Türkeş, parti örgütünü bir araya getirdiği dünkü toplanti- da yaptığı konuşmada, ad ver- meksizin. partiden aynlan ekibi eleştirdi. "Bugün, Türk mılli- yetciliği dünya görüşü ve fıkn- yatının yegâne temsil yerinin MÇP olduğunu" vurgulayan Türkeş, "12 Eylül sonrasının si- Alparslan Türkeş MYK il ve ilçe başkanlannm katıldığı toplantida partisinden aynlanlara karşı geliştirilecek tavn netleştirdi. yasi hayatında ve yâpılanmasın- da çok büyük müşkülatlar içe- risinde kuruhnuş bir partidir. Kuruluşumuzdan sonra da, hiç bir sıyasi kadronun tahammül dahi gösteremeyeceği zorluk- larla karşı karşıya kalarak, son- suz maddı ve manevi sıkıntılan yaşayarak, önümüzede 12 Ey- lül'ün ve onu devam ettiren kadrolann koyduklan engelleri aşarak bugünlere geldik" dedi. "MÇP'nin ilerleyişi ve ülkücü hareketin mukaddes dava yo- lundakı başansı hızla devam et- mektedir. hiç bır engel bu yürü- yüşümüzü durduramaya- caktır" diyen Türkeş"; şöyle ko- nuştu: "Hele hele, 20 ekim 1991 se- çimlerinde milliyetçi hareket mensubu ülkücülerin dişinden, tırnağından arttırdığı, çoluğu- nun çocuğunun nskını har- cadığı bir feragat ve fedakârhk sonucunda, yıllann özlemi olan 'ulkücüler Meclis'e' dileği, 'ül- kücüler Meclis'de' gerçeği hali- negelmişüT. Bu noktaya gelişte, ülkücü camianın kanı, gözyaşı, emeği, coluğunun çocuğunun rızkı ve çok şerefli bir fıkir, dava ve mü- cadele tarihinin birikımi vardır." MÇP'deki bu gelişmelere karşı, Yazıaoglu da kendisini destekleyen milletvekili ve eski MÇP yöneticileriyle birbkte, "örgüt turu"na çıktı. Yazıaoğlu'nun hafta sonu başlayan turunda ilk olarak, Amasya, Tokat ve Sıvas'a gidil- di. Bu turlann daha sonra diğer illere yaygınlaştırılacağı, gidile- cek illerde geniş katılımlı top- lanülardüzenleneceği bildirildi. Ağustos ayında da Ankara'da bir kongre toplanarak, sürdü- rülecek mücadelenin hangi çatı altında olması gerektiği konu- sunda bir karara vanlacak. Bu karar, özellikle, mücadelenin yeni bir parti çatısı altında mı yoksa, MHP'de mi olması ge- rektiği konusuna açıklık getire- cek. Yazıcıoglu ekibi, Türkeş'in Ankara'da dûzenlediği top- lantılara katıhmın düşük oldu- ğunu savundu. ilk olarak Ocak yöneticilerinin bir araya getiril- mesiyle başlatılan toplantılar serisıne, katıhmın düşük oldu- ğu öne sürüldü. Bulvar Palas Oteli'ndeki top- lantı daha sonra basına kapah rak devam etti. MHP'nin kongre belgeleri L emniyettebulunamıyor ] MHPkayıÜan arşivdekayboldu• MHP'nin 1979'daki son kongresine ilişkin , delege listelerinin de aralarında bulunduğu j kayıtların, 12 Eylül'den sonra açılan MHP ' davası nedeniyle sıkıyönetim askeri 4 savcılıklarına gönderildikleri belirtildi. a bu kayıtların, 12 Eylül'den, TURAN YILMAZ ^^^ a ç ı ı a n M H P soruştur-' ,\NKARA-MHP'nin son ması nedeniyle sıkıyönetim as- J büyük kongresinin yapıldığı keri savcılığına gönderilmesinî^ 1979 yüına ilişkin, içinde kong- gösterdikleri kaydedildi. ' re delegelerinin üstelerinin de Cumhuriyet'e bilgi veren bir, bulunduğu kayıtlar polis arşiv- MÇP yetkih'si, "Emniyet arşi-' lerinde bulunamıyor. MHP vindekı kayıtlar olduğu gjbi sı-1 kayıtlannın, 12 Eylül'den son- kıyönetim askeri savcılığına\ ra açılan MHP davası nedeniy- gönderihniş. Oradan da 1 le sıkıyönetim askeri savcıhk- kimbilir nereye gittiler" dedi. ! larına gönderildikleri belir- MÇP yönetiminin yanı sıra^ lendi. Delege lıstelen şimdi, MHP'nin kuruluş çahşma-* ulaşılabilen diğer bazı kaynak- lannı yürüten eski MHP yöne-; lan ile partililenn hafıza bilgi- ticileri de aynca, son kongre^ lerine dayanılarak toparlan- delegelerinin listelerini topar~ maya çahşılıyor. lamaya çahşıyor. MHP'nirr, MÇP kaynaklanndan ah- eski Genel Başkan Yardımcı-; nan bilgilere göre, kunıluş ça- lanndan Sadi Somuncuoğlu'-J lışmaları suren MHP'nin son nun başkanlığında yürütülen; kurultay delege hstelerini bul- bu çalışmalar çerçevesinde,' mak için emniyet müdürlükle- emniyet müdürlüklerine baş-1 ri nezdinde yapılan girişimier- vurularak, delege listelerinin' . den henüz bır sonuç ahna- bulunmasına çahşıldığı kayde-| madı. MÇP yöneticilerinin dildi. MÇP yönetimi, özellikle' başvurulan üzerine, Ankara 12 Eylül'den sonra siyasi ya-f Emniyet Müdürlüğü arşivinde şamlanm partilerinde sürdü-' yapılan araşürmada, MHP'- ren MHP delegeleri üzerinde nin son büyük kongresine iliş- durmaya başladı. Bu yöndeki', kin hiç bır kayda rastlana- çalışmalann, MHP'nin topla-î madı. Polis yetkililerinin, ön- nacakolankongresinden,"par-.' cekı yıllara ilişkin kayıtlann tinin MÇP'ye katılma karaıt bulunmasına karşın, 1979 ahnası" yönünde bir karar yılına aıt kayıtlann arşivde bu- çıkmasıru sağlamaya yönelik- lunmamasına gerekçe olarak, olduğu öne sürülüyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle