09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ZU I CMMU/. 199^ ftUJKH I COI bATI-A 13 KIŞLALVMN KONVĞU ABDL'L KADİR ATEŞ Tıırizmpotansiyelinin yüzde 6'sı kıdlaııılıyor Turizm Bakanj Abdülkadir Ateş, 1944 Gaziantep doğumlu. SBF'den mezun olduktan sonra, ABD'de ekonomidahndamastervedoktorayaptı. 1974'tegirdiği Hacettepe Üniversitesi'nde 1980'dedoçent oldu. YÖK sonrası dönemde üniversiteden uzaklaştınlan öğretim üyeleri arasında yer aldı. 1983-87 yıllan arasında, ABD'de ekonomi ve kalkınma planlaması alanında profesör olarak çalıştı. 1987 ve 91 seçimkrinde Gaziantep'te SHP listesinden milletvekili seçildi. Karma hükümette görev almadan önce, partisinde genel sekreter yardımcılığı yapıyordu. Türk turizminin gelişme çizgisini, sorunlannı, çözüm çabalannı ve önemli projeleri, yazanmız Prof. Ahmet Taner Kışlalı'ya anlattı. PİKNİK PİYALE MADRA Türkiye ile ilgili yapdan tanıtunı beğenmiyorum. Hep tepkisel tanıtım yapmışız. Bir Ernıeni sorunu çıkmış. Hurra Amerika'da tanıtınıa girmişiz. Yunanlılar bir kampanya başlatmca, biz karşı kampanya başlatnuşız. Türkiye'nin bir tanıtma stratejisine ihtiyacı olduğu açık. Anıa elimizde bunun nasıl yapılabileceğini bilen bir kadromuz da yoktu. Ilk olarak Türkiye Birinci Tanıtma Şûrası'nı topladık. Her şeyden önce, tanıtma konusundaki çokbaşhhğı önlemek gerektiğine inanıyorum. Tanıtma Fonu'nun bizim bakanlığumza bağlanmasına çakşıyoruz. KIŞLALI - Turizmin, Türkiye ekonomisi içindeki yeri nedir? ATEŞ - Turizm, dünyada da, Türkiye'de de diğer sektörlerle karşılaşünldığında çok önemli bir yer tutmaya başladı. Tür- kiye'de, dünyadakinden de biraz daha hızh geuşiyor. Yaklaşık, toptan ihracatımızın yüzde 26-27'sini karşılayacak düzeye gel- dik. Yatak kapasitesi arttı ve turizmin gerektirdiği altyapıda önemli aşamalar yapıldı. Ama, bugün Türkiyede tunzm potan- sivelinin sadece yüzde 5-6'sının kullanıldığı kanısındayım. Do- |ası ve geçmiş uygarlıklanyla, Türkiye dünyada turizm alanın- da ük sıralarda yer alabilecek ülkeler arasında. KJŞLALI - Turist sayısı ve ekonmiye katkısı açKindan, bu yû nasıl bir getişme beküyorsunuz? ATEŞ - Geçen yıl 5.3 milyona yakın turist gelmişti. Bu yıl 6.5 milyonu geçeceği kanısındayım. İlk veriler, bu hedefı gercek- leştirebileceğimizi gösteriyor. Ama asıl önemli olan, turist sayısı değil, elde ede- ceğimiz gelir. Geçen yıl turistler Türkiye'ye 2.6 milyar dolar bırakmışü. Bu sene bu rakamın 4 milyar do- lan bulacağıru tahmin ediyoruz. KIŞLALI - Turizm poütikalannda bir de- ğiştkliit yapmayı dü- şûnüyor musunuz? ATEŞ - Eski poliıika- lan devam ettirmek niyetinde değilim. Ama Türk turizmini bugüne getirmiş olan politikalann bazılan da elbette korunacak. Üç ana noktayı esas ahyoruz. Birincisi; ya- pacağımız her yaünmın, dünya pi- yasalannda rekabet edebilecek nitelikte olması. İkincisi; bu yatınmlann sosyal bir içeriğinin bulunması, yani halkımızın bir takım taleplerini karşılayabilmesi ve gelir dağılımıru olum- lu yönde etkilemesi. Bu, baa ülkelerde geri plana itilmiş bir ilkedir. Baa ülkelerde turizm, halkla bütünleşmemiş, halkın dışında, adeta sömürge ülkesinin bir ekonomik sektörii gibi gelişmiş. Uçüncüsü; bütün bunlar yapılırken, başta doğal olmak üzere, kültürel varlık- lann konınup geliştirilmesi, herkesin paylaşımına canlı bir bi- çımde sunulabilmesi... Birinci ilke eskiden de vardı. Ama sosyal içerik ve doğal dengeler göz ardı edilmişti. KIŞLALI - Turizm deniünce akla Ege ve Akdeniz kryılan geliyor. Oysa turistik kunıluşlann buralarda yoğunlaşmasının yararbğı sorunlar da var. ATEŞ - Ege ve Akdeniz'deki tesis yoğunluğunun, istenen düze- yi aşmış olduğunu gördük. Arz fazlası ortaya çıkmış durumda. Orneğin 5 yıldızlı otellerimizde, 35 marka yanm pansiyon kalı- nabiliyor. Oysa bu başka ülkelerde 1 ya da 2 yıldızlı otellerde geçerli olabilecek bir fıyattır. O nedenle, bu 300 kilometrelik sa- hil şeridine artık yeni teşvikler vermiyoruz. Aynı zamanda, ken- di vatandaşlanmızın tatil ihtiyaanı karşılayacak türde yatırım- lann da azaldığını görüyoruz. 1983-84'te, bu yörelerde kendi halkjmızın geceleme oranı yüzde 85'ler civannda iken, bugün yüzde 35'lere düşmüş. Bunun da düzeltilmesi gerektiğini düşü- nüyoruz. KIŞLALI - Yeni turistik yatınmlan başka bölgetere kaydırmayı düşÜDdüğünüze göre, ne gibi önceiikleriniz var? ATEŞ - Akdeniz ve Ege'de yatınmlann yoğunlaşması, turiz- mimizi güneş, deniz ve plajdan ibaret tek boyutlu bir hale getir- miş. Diğer yörelerin güzellikleri ve özellikleri göz ardı edildiği gibi, aynı zamanda doğa dengesi de bozulur olmuş. Bölgeler açısından belli gelişme merkezlerini turizm açısından bulup, or- taya çıkanp, onun et- rafında halka halka bunun etkisinin yayıl- masını esas alan yeni bir yatınm politika- sına gjrdik. Böylece turizmi hem çeşitlen- dirmek, hem de Tür- kiye sathına yaymak istiyoruz. Orneğin Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yayla turizmi günde- me geliyor. Nehir turizmi, dağ turizmi, göl turizmi, kaplıca tu- rizmi çok daha geliştirilebilir. Yatay mağaraalık, çim kayağı ayn ilgi alankn oluşturabilir. Açık hava müzesi gibi bir ülkeyiz ve bu nedenle kültürel turizmin çok hızla gelişmesini istiyoruz. Kendi kültürel varhklanmızı sergileyebilmemiz için, özel tur gü- zergâhlan projelenmiz var. Bu güzergâhlar üzerinde konakla- ma tesislen, turistik hizmetlerin verileceği olanaklar yaratmak için çalışıyoruz. KIŞLALI - Turizm yatırımlarını bu yeni alan ve bölgelere yöıtfen- direbilmek için ne gibi özendirme önlemleri düşünüyorsunuz? ATEŞ - Soylediğimiz yörelerde yatınm yapacaklara arazi tahsis edebiliyoruz. Vergi muafiyetleri tanıyabiliyoruz. Aynca kredi sağlayabiliyoruz. KJŞLALI - Altın yumurtlayan tavuk nhebgindeki Ege ve Akdeniz kıyılanndaki betonlaşmaya karşı önleminiz var nu? ATEŞ - Yapürdığımız araştırmaya göre, betordaşma dediğimiz olgunun yuzde 84'ünün suçlusu turizm değil, ikinci konutlar. İkinci konutlar, düzensiz bir şekilde iki sahil şeridimizi kaplamış durumda. Oysa turistik tesislerin çabalanyla çevrenin biraz daha yeşillenebildiğini görüyoruz. Ben oradaki turizm yatınmın- dan su antma tesısı ısteyebiliyorum, doğa ve çevre ile ilgili ko- şullar koyabiliyorum. İkinci konutlann çoğunun kanalizasyo- nu, suyu, hatta yolu yok. Çöplük haline gelmiş. Hükümet ola- rak ikinci konuüarla mücadele ediyoruz. Arük onlara kredi ve- rilmiyor. Bu arada birçok konu belediyelerin yetkisinde olduğu içja, belediyeler üzerinde de daha baskıcı, daha düzenleyici dav- ranmak hükümet olarak görevimizdir diye düşünüyoruz. KIŞLALI - Şündiye kadar yapdmıs olan ikinci konutlan, bir öl- çüde otsun düzenlemek ve çevrelerini güzeUeştirmek olanağı yok mt? ATEŞ - Bana göre ekonomide bir israf nitliği taşıyan bu ikinci konutlann, apart oteller gibi kullanılıp kullanılamayacağını araştırdık. Bu sahillerdeki ikinci konutlann sayısının 112 bini bvdduğu ortaya çıkü. Her birinin ortalama 5 yatak kapasitesi var. Oysa benim belgeli tesislerimdeki yatak sayım 220 bin ci- vannda. Bunlann işletme modeli ne oimalıdır diye bir anket ya^tırdım. Mülk sahiplerinin yüzde 80'den fazlasının. konut- lanru belli sürelerde turizm hizmeüne açmayı istediklerini gör- dük. Anonim sirketler en az 10 tane konutla bu amaçla sözleşme yaptıklannı bize kanıtladıklan zaman, onlara bazı devlet yardım- lan sağlayacağız. Orneğin kurumlar vergisinden muaf olmak gibi. Bu yıl Kuşadası, Bodrum, Ayvalık taraflannda pilot uygu- lamalar başladı. Zaman içindetm konutlardaki eşyalann stan- dartlaşünlması koşulu getiriliyor. Devlet olarak kanalizasyon- lannı tamamlamaya, yoksa yollannı asfaltlamaya, gerekiyorsa yüzme havuzu yapmalanna yardım etmeye hazınz. KIŞLALI - Bu tür kuruluşlara yeterince taiep yaratılabilir mi? ATEŞ - Birçok Kuzey Avrupali turist. büyük otellerde falan kal- mak istemiyor. Bireysel turizm yerine, ailesi ve hatta kaynanası ile turizm yapanlann sayısı artıyor. Bizim bu 112 bin konutu- muz, bunun için ideal bir potansiyel oluşturuyor. İkinci konut- lar genellikle siteler halinde yapıldığı için, bu tür uygulamarun Türkiye'de yapıl- ması da oldukça kolay. Orneğin ko- operatif yönetim kurulu, inşaatlann bitiminde kendisini rahatlıkla anonim şirkete dönüştüre- bilir. O sitede bu işe herkesin girmesine de gerek yok. KIŞLALI - Bizde ikinci konutlar za- ten çoğunlukla sıcak yaz avlannda kullanılıyor. Oysa güney sahiUerimiz- de oldukça uzun sû- ren ilk ve sonbahar, kuzeyü turistler için ideal bir iklim oluş- turuyor. ATEŞ - Elbette. Avrupa'daki emek- li kesimi, bu yolla Türkiye'ye çeİcebi- liriz. Birkaç ay otel- de kalamazlar, ama böyle bir formül, onlar için de ideal çözüm oluşturur. Avrupali ernekli bir çift. o para ileTürki- ye'de çok daha iyi gecinebiliyor. ör- neklerini bizzat gördüm ve bazılannın kahvesini içtim. Balığaçıkıyor.çıkıpbah- çesinde gül yetiştiriyor. Tnristin yoğun olduğu mevsimde ise ül- kesine gidip, sonra tekrar getiyor. KIŞLALI- Yanıunıyorsam sizin İstanbul'a yönelik bazı özel çalış- malarınız da var. ATEŞ - Türkiye'ye gelen turisün yüzde 35'i, şu veya bu nedenle İstanbul'a mutlaka uğruyor. Fakat İstanbul'da da büyük sorun- lanmız var. Hükümet kurulur kurulmaz, başta Sayın Sözen ol- mak üzere, o bölgedeki belediye başkanlan ile toplantılar yaptıni. Şu anda birkaç projeyi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Bunlardan birisi Beyoğlu projesi. İsüklal Caddesi'nden Galata Kulesi'ne kadar olan bölgeyi kapsıyor. O bölgeyi temizlemek, güzelleştirmek, bir takım faaliyetleri planlı bir biçimde oraya yerleştirmek istiyoruz. Orneğin bazı sokaklar trafiğe kapaüüp sadece lokantalara, bazılan sadece resim ve benzeri sanat atölye- lerine tahsis edilecek. Anakent belediyesi, biz, Beyoğlu Belediye- si Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği, üniversiteden uzmanlar bir araya geldik. Hazırlanmış çeşitli projeler, birbirlerine çakıştınlmaya çalışıldı. Şu anda Galata Kulesi ve civanndaki çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu civannda düşen gayrimenkul fiyatlan da yavaş yavaş yükselrneye başladı. KIŞLALI - Istanbul'la ilgili başka ne gibi projeler üzerinde çahşı- yorsunuz? ATEŞ - Süleymaniye ile ilgili, aynı anlamda bir projemiz var. Ban sokaklann restorasyonu, bekâ/ evlerinin, hanlann yeniden düzenlenmesi ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği yerler hali- ne getirilmesi söz konusu. Üçüncü önemli bir proje. Eyüp proje- si. Piyer Loti'ye kadar uzanan bu proje kapsarrunda. ilk iş ola- rak, yoğun trafiği camiden ayırmaya çalışıyoruz. Trafik bazı yerlerde yeraltma inecek. Cami et- rafındaki tahta oyuncakçılann yeniden ortaya çıkmasını istiyo- nım. İstinye'yi be- tonlaşma olma- dan düzenleyip Boğaz'a kazan- dırmakamacın- dayız.. Baltali- maru'ndaki Kemik Hastahanesi ve civanyla ilgili bir projemiz de var. Münferit bir proje olarak da Kız Kulesi üzerinde duruyo- ruz. 2600 metrekarelik kapalı alarunı değerlendirmek istiyoruz. Restore edildikten sonra içinde^güzel bir Türk mutfağı, pastaha- ne ve çayhane olacak. Oradan Istanbul'u seyretmek ayn bir gü- zel. KIŞLALI - Sözünü ettiğiniz bu projeler ne zaman tamamlanacak? ATEŞ - Bunlar hemen bitecek projeler değil. Gücümüzün yetti- ği. üstesinden hemen gelebileceğimiz pilot uygulamalar yapıyo- ruz. Örneğin bir-iki bina alınıp restore ediliyor. Bir sokak, tra- fikten anndınlıp yeniden düzenleniyor. Ne olabileceğine karar verip, yeni bir ekonomik faaliyet getiriyoruz. O örnekler giderek tüm çevreyi etkiliyor. Kötü örnekte olduğu gibi, iyi örnekte de yayılma ve etkileme eğilimi vardır. KIŞLALI - Türkiye için önem taşıyan tanıtmı olayuıa yeni bir yaklaşmunız var mı? ATEŞ - Türkiye ile ilgili yapılan tanıtımı beğenmiyorum. Hep tepkisel tanıtım yapmışız. Bir Ermeni sorunu çıkmış. Hurra Amerikada tanıtıma girmişiz. Yunanlılar bir kampanya baş- latınca, biz karşı kampanya başlatmışız. Türkiye'nin bir tanıtma stratejisine ihtiyacı olduğu açık. Ama elimizde bunun nasıl yapı- labileceğini bilen bir kadromuz da yoktu. İlk olarak Türkiye Bi- rinci Tanıtma Şûrası'nı topladık. Her şeyden önce, tanıtma ko- nusunda çokbaşlılığı önlemek gerektiğine inanıyorum. Tanıt- ma Fonu nun bizim bakanlığımıza bağlanmasına çalışıyoruz. KIŞLALI - Türkiye imajını olumsuz etkileyen dış suçlamalar karşısında nasıl bir tutum takınmak gerektiğini düşünüyorsuouz? ATEŞ - Eğer varsa, bazı hatalanmızı da açık yüreklilikle kabul etmeliyiz. "Hayır, bizhiçbirşeyyapmadık"anlayışı içindeolma- mabyız. Dünya kamuoyunda onay görmeyecek bir takım geliş- melerin Türkiye'de sürmesi halinde, nasıl bir tanıtma stratejisi çizilirse çizilsin, çok başanh olunamaz. Ben bunu hükümette de dile getirdim. KIŞLALI - Tanıtmada düşündüğünüz yeni yollar var mı? ATEŞ - Tanıtma işini çok iyi yapan bazı ülkelerle işbirliği gün- demde. Bunlardan birisi İsrail. Bir turizm anlaşması yaptık, baa ülkelerde ortak tanıtma faaliyetlerine girişeceğiz. Aynı yerde, aynı mekânda, iki ülke aynı zamanda tanıtım yapacak. Geçenyıl 5.3 milyona yakm turist gebnişti. Bu yıl 6.5 milyonu geçeceğiniz kanısmdayun. Ilk veriler, bu bedefi gerçekleştirebileceğimizi gösteriyor. Ama asıl önemli olan, turist sayısıdeğil, elde edeceğimiz gelir. Geçen yıl turistler Türkiye'ye 2.6 milyar dolar bırakmıştı. Bu sene bu rakamın 4 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz. ÇİZGİIİK KÂMİL MASARACl AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES HARBİ SEMİH POROY KJümçuâİMi.... TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARKAN 20 Temmuz FİKRET MUALIÂ'NIN ÖLÜMÜ. İX7'OE SUGÜAI, ÜAJUİ , 64- yM ÖLDÜ. * Ş ' iç/At sfrrfĞt Ç£ f ALkiOL 7U7KUSU SA2/ PSr&OLOJHC , Ş oyuNCA oA/a eneii-eMişri. 8u sJeoenLe teflÇ kLBZ AKtL HA£rAUELE(ZiNt>£ TEDAV/ Ç A N SOM 2S~ Y/UA/f &&4NSA "&A eÇ MUAILA, £es/ıULGe/A//M ÇOĞUMU SU ^PMfÇTf ^/GÜfSATiP /BGS/M AA/CAy/ÇA UZAKlSiŞAJAyAM •SAMATÇflJM yAP/TMGJMD* O/ÇA VÜ&UMCU (EKSPtlESYOAJtSr} V£~ PDl/fST Ö2£Uj/CLEte Ü SSLÜ Bİ/2 AK '£AİŞİ mm.F. M0UAIU 620.00()+KD\ Tam pansiyon + yol + çevre gezileri + rehberlik BATIKARADENİZ Hotel A'da konaklama; Safranbolu, Yörükköyü, Bartın, Amasra, Tekkeönü, Kurucaşile, Gideros, Cide, İnebolu. "PARANI2 PAMUKBANKTAN, TATİLİNİ2 BAYBASOS'TAPT KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR BAyBASOS TURİZM İSTANBUL ANKARA 338 86 61 - 338 16 51 425 90 82 - 417 54 67 Seyahat Acentası İşletme Belge no. 2149 T.C. SİNCAN İCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI Dosya No: 983/20 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, raiktar ve kıymetleri ya- zılı raallar satışa çıkanlmıştır. Birinci arttırmada 5/6/992 günü saat 10.30-10.40'ta Tandoğan Mah. Muhtarlığı yanında yapılacak ve o günü kıymetlerin % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 6/8/992 günü ayıu yer ve saatte 2. art- tırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki antırma bedelinin maJın tah- min edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rtiçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylirın paylaştırma masraflannı geçmesinin sart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden % ... ora- nında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesınin icra dosya- sında görulebilecegi, masrafı veriidıği takdirde şartnamenin bir öraegınin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyeıderin yu- kanda yaalı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/7/992 Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) lira 10.000.000 1 Üniver sal marka eski traktör Basın: 32628 BURSA ALTINCI İCRA MLDÜRLÜĞÜ İLAN Kambtyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerinde hacız yolu ile yapılacak takip taleplerinde ödeme emn Alacaklı : Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayi Tic.A.Ş. Vekilı : Av. Erol Kılıkçıer. İnegöl Çarşısı Bursa BORÇLU : l-Sibe!Uslu:TunaMah.Gürdal CaddesiNo: 28 BURSA 2-YÜKSELŞAHİNLER. Kurtuluş CaddesiNo: 14 1 BURSA ALACAKMİKTAR1 : 5.743.000.-liraalacağınicramasrafı. %65 faizi ve vekil ücreti ile tahsili ta- lebı Yukanda adı yaalı borçlulara normal yollardan tebligat yapılama- mış ve adresi meçhul bulunduğundan ödeme emrinin Türkiye'de mün- teşir bir gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan. İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yukanda yazılı borç \e masraflan on gün icınde ödemeniz. takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğinı haciz değilse (5) gün içinde tetkik mercıi hâkimliğine şi- kâyet etmenız. lakip dayanağı senet altındaki imza sıze ait değilse yine bu (5) gün içinde aynca ve açıkca bir dilekçe ile icra tetkik merciine bil- dırmeniz. aksi takdirde kambiyo senedindeki ımzanın sızden sadır ol- muş sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr ederseniz senede dayanan takip konusu alacağın % 10'u oranrnda para cezasına mahkûm edilece- ğiniz. borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veya imhal edildiği veya ala- cağın zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetkı ıtırazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte (5) gün icınde Tetkik Mercıi hâkimliğine bir dilekçe ile bildirerek tetkik merriiden itirazımzın kabulüne daır bir ka- rar getırmedığiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı. itiraz edilme- dıği ve borç ödenmediği takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız. bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağı- nı?. hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulu- nursanız hapis ile cezalandınlacağmız. tşbu ödeme emnnın Türkiye'de münteşir bir gazetede yayınlanma- sından itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ılan olunur. 27.4.1992 Basın: 31673 İLAN EMİRDAĞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992 170 Davacı Sabıre Şahbaz vekili Av. S Nun Bılal tarafindan müvekkılesınin murisi ve eşi Emirdağ ilçesi Yenimahalle, 128 hanede nüfusa kayıtlı. Ah- met ve Habıbe'en olma 1328 doğumlu Şükrü Şahbaz'ın 30 sene önce Emirdağ ılçesı Yenimahalle'de ıkâmet etmekte olduğu evı terkedip gilti. bugüne kadar kendisındcn hıçbır haber alınamadığından gaıphğıne karar venlmesı ıstenılmış olup adı geçen hakkında malumatı olan ki^ılenn ve kcza jdı geçenın kendısinin ılan tarihinden itibaren bir yıl içinde 1992 170 esa> sa>ılı da\a dosyasmdan bahisle mahkememıze müracaat etmeleri ılan olunur. Basın: 48864
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle