16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
20 TEMMUZ1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CUMHURIYETTEN OKUBLARA ÖZGENACAK Genel Yayın Yonetmenımız özgen Acar gezıde olduğu ıçın bu haftakı yazısını yayımlayamıyoruz Yeter artık • İstanbui Haber Servisi - Genç Radyo, Yunanıstan ın başkentı Atına'da "Komşulanrruz Düşmanınuz Değıldır" başlıkb bıryazı yazdıklan ıçın mahkum edılen 4 Yunanlı genç ıçın bır kampanya başlatü FM kanalı 89 6'dan yayın yapan Genç Radyo'cular "Yeter artık, Yunanlı genç komşulanmız cezalandınlmasın" diyor ve Turk kamuoyunu, Yunanıstan'ın Ankara Büyukelçıhğı (4-438 88 60) ve İstanbui Başkonsolosluğu (1 -245 05 96) nezdınde tepkı ve düşüncelennı dıle getırmeyeçağınyor Genç Radyo Yayın Kurul adma yapılan açıklamada, kampanyanın amacı, "Genç komşulanmızın banştan yana tavırlanna destek vermek ve cezalandınlmalannı kınamak" olarak açıklandı Hayvan hayat sigortası • ANKARA (AA) - Buyuk ve kuçük baş olmak uzere Turkıye'de 58 mılyon hayvan bulunduğu, bunlardan sadece 55 bın kadannın 'Hayvan Hayat Sigortası' kapsamında olduğu büdınldı AA muhabınnın Başak Sıgorta Genel Mudurluğu yetkılılennden aldığı bılgıye göre 20 bın lıralık bır besı tavuğunun yılhk sıgorta bedeh53O,3Obınhrahk yumurta tavuğunun yülık sıgorta bedelı ıse yaklaşık ıkı yumurta parası karşıüğ) bın 350 lıra dolayında bulunuyor. İpsala'da sazan yavrusu • tPSALA (Cumhuriyet)- DSf tpsala Örunlen Üretım ve Araşurma îstasyonu'nda uretılen aynalı sazan, kara sazan yavrulan ıle aynab sazan dışısının. yerh sazan erkeğı ıle bırleşımınden ureulen çapraz türû bahk yavrulannın agustos ayının sonlanna doğru Ege, Marmara ve Trakya'dakı baraj ve goletlere dağıtımına başlanacağı açıklandı Istasyon Mudüru Gûlhan Yurdatapan, hedeflenen üretıme kayba uğramadan ulaşmaya çahşıldığını behrterek, "Bolgelerdekı olü su potansıyebnı değerlendırmek ve sudan faydalanmayı daha da zengınleştırmek amacıyla yenı turler uretme çabamızı sûrdüyoruz " dedı TEK, elektrikfîyatlannı,yılınilk 7 aymda toplam yüzde 23.1 oranında arttırdı Elektrik faturaları çarpıyor—: rzzr— ..., ı •* JL JTemmuz 1992 fîyatlanyla • TEK, yılbaşında belirlediği fı- elektrikliaraçlannlsaatlik yat politikası uyannca, her ay kullanımda harcadıklan elektrik ücretîeri: Elektrikli alet İFınn 1 saatlik kullanım ücreti (TL)* ' 820-1100 Utû Buzdoiabı .RenklıTV Su ısıtıcıs Ayarknabtîtr halojen lamba 650-950 110-160 54-110 1000-1300 270-1100 Oomatık çamaşır makınesı (Su ısıtma hanç) 140-165 Buiaşık makınesı (Su ısıtma hanç) 140-165 Saç kuruuna makınesı BilgLsayar | Şofben 25-55 150-170 1000-1500 *\fenienrakamlar,elektnkh aletsn onsıne ve kullanım sııasında hang> ayarla çaJışuğma baglı oiarak, ak ve ust yaklajîk değerJerı gosterır yüzde 3 zam yapıyor. Elektrikle çalışan ev eşyalannın çeşit ve kul- lanımındaki hızlı artış, faturalara da yansıyor. • Aile bütçelerindeki önemli harcamalardan biri haline gelen elektrik tüketimini en çok arttı- ran elektrikli eşyanın başında fı- nn, ısıtıcı, şofben ve dekoratif lambalar geliyor. • TEK'in, kulanım miktan, amacı, yeri gibi ölçülere bağlı olarak, 161 değişik fıyattan sattı- ğı elektriği; Ankara, İstanbui, Izmir, Kocaeli, Bursa ve Adana'- daki sanayi kuruluşlan, yüzde 23'e varan oranlarda yüksek fı- yattan kullanıyorlar. ANKARA (Cumhuri>et Bü- rosu) - Elektnk tuketımı, aıle butçelenndekı önemli harca- malardan bın haline geldı Tur- kıye Elektnk Kurumu (TEK). yılbaşında belırlenen fiyat poh- ükası doğrultusunda, elektnk fıvatlannı her ay yuzde 3 arttın- yor Elektnk faturalan, voğun şıkavetlere neden olurken. elektnkb ev araçlannın çeşıt ve kullanımı hızla artıyor Uz- manlar, fınn, ısıtıcı, şofben ve kullanımı yenı yaygınlaşan ha- lojen ampullu. ayarlı aydınlatı- cılann, elektnk tuketımını en çok arttıran araçlar olduğunu soyluyorlar TEK'in, kullanım miktan, amacı ve yen gıbı ölçu- lere bağlı olarak 161 değışık fı- yattan sattığı elektnğı, Ankara istanbui, İzmır, Adana, Bursa ve Kocaelı'ndekı sanayi kuru- luşlan. yuzde 23'e varan oran- larda yuksek fiyattan tüketı- yorlar Ürunüne yapacağı yıllık zammı aylar ıtıbanyla açıkla- yan ılk ve tek kamu kuruluşu olan TEK, elektnk fîyatlannı bu yılın ılk 7 ayında toplam yuzde 23 1 oranında arttırdı Zammın avlar ıtıbanyle yapıl- masının, tukeücı yaranna oldu- ğunu savunan TEK yetkıhlen, "Yıllık zammı, bır defada ve >ıl- başında yapsak, tüketıcının reel kaybı daha fazla olur Bız, aylar ıtıbarıyla zam yaparak, fı- vaı \ e gehrlerdekı artışa paralel hareket edıyoruz" dedıler Elektnk fıyatının 31 Aralık 1991'den ıtıbaren her ay yuzde 3 artünlacağını bebrten yetkıh- ler, bır yılhk toplam zammın yuzde 42 5 cıvannda olduğunu bıldırdıler TEK elektriği 161 değişik fiyattan satıyor TEK, elektnğı, enerjırun kul- lanım yen. mıktan. kullanım zamanı gıbı olçulere bağb ola- rak, 161 değışık fıyattan satı- yor Kalkınmada oncebklı ıller- dekı elektnk tuketımı. her turlu kullanımda. dığer ıllere göre or- talama yuzde 20 daha ucuz Camı. kılıse gıbı ıbadethaneler- le cadde sokak aydınlatmasını ucretsız yapan TEK, Ankara, İstanbui, Adana, Bursa, İzmır, Kocaelı'ndekı sanayi kuruluş- lan ıle bu ıllerdekı ıçme suyu pompalanna yuzde 23'u aşan oranlarda yuksek fiyat uygulu- yor Kalkınmada oncelıkb ıller- dekı sanayi kuruluşlan, 1 Tem- muz 1992 tanhı ıtıbanyla, elekt- nğın kılovat saaü ıçın 481 bra pderken. Ankara, İstanbui, İzmır, Adana, Bursa ve Kocae- lı'ndekı sanayıcıler 594 bra oduyorlar Dığer ıllerdekı sana- >ı kuruluşlarının 566 lıradan aldığı elektnk, orgaruze sanayi bolgelen ve kuçük sanayi sıtele- nndekı kuruluşlara, bulunduğu ıle bağb olarak yuzde 5 daha ucuza satıbyor Kalkınmada oncelıkb ıllerde ılk 120 kılovatbk kullanım ıçın, kılovat saat başına 467 bra ode- yen mesken abonelen. 120kılo- vattan sonrakı her kılovat saat- lik tuketımlert ıçın 544 bra odu- Sırplann, Hitler'den fazla insanlık suçu işlediğine inanıyorlar Gocmenlerın dilegi Sırplar'ın yeriLaheyDivanı ALİTEVFtKBERBER BERATGÜNÇIKAN Bosna Hersektekı Sırp saldı- nlanndan kaçarak Turkıye'e gelen Boşnaklann ılk uğrak ye- n Yugoslavya Goçmenlen Sos- yal Dayanışma ve Yardımlaş- ma Derneğı oluyor Beşyuzev- ler'dekı dernek lokalınde her gun yenı sığınmacılar ağırlanı- yor Hepsı değışık yollardan ayn ayn Turkıye'ye sığınan Boşnaklar gunlerce suren yor- gunluklannı ve uykusuzluklan- nı lokabn koltuklannda gıder- meye çalışıyorlar Buradan da dernek aracıbğıyla Boşnak kamplanna yollanıyorlar Bu yoğun çalışmanm ıçınde goruştuğumuz Dernek Başkanı Zahıt Gurdal, oncelıkle Tıto"- nun olumunden sonra Buyuk Sırbıstan hayabyle saldınya ge- çen Sırplann savaş sonunda uluslararası Adalet Dıvanı'nda yargılanmasmı ıstıyor \e ınsan- bğın bır daha boylesı bır katlı- am yaşamaması ıçın Sırplann cezalandınlması gerektığını du- şünüyor Bosna Hersek'te yuzde 54 oranında Muslumanyaşadığını bebrten Gurdal, Tıto'nun olu- munden sonra Sırplann krallık zamanından kalma bır felsefey- le, azınbkta kalan mıllıyetler uzennde baskı yapmaya baş- ladıklannı bebrterek, Sırp sajdınlannın nasıl başladıgını. "Önce Federal Ordu'yu Hırvat ve Muslumanlardan terruzledı- ler General duzeyındekı bütün asken personeb tasfıye ettıler Parlamentodakı çoğunluklan- na dayanarak butun Yugoslav- ya'yı Sırbıstan egemenbğı altı- na alacak bır pohtıka gutmeye başladılar Butun bu haarlıklar bıttıkten sonra Slovenya'ya saldırdılar Slovenya, ozellıkle Abnanya, Avusturya ve Fransa'dan çok yakın destek bulan, onlarla çok sıkı bağlan olan ve baa bölgele- nnde Abnanca konuşulan bır yer Dolayısıyla, Slovenya bu ışı çok çabuk yırttı Sırp ordu- su, Slovenya'dan çekıbnce, bu kez Hırvatıstan'a saldırdı Hır- vatlar çok buyuk kayıplar ver- dı Ancak Hırvatlar da Hınstı- >an olmanın avantajını kulla- narak Sırplan Hırvatıstan'dan kovdu Bugun Sırp mılleünın eb kırlenmıştır Avrupa'nın ya- şadığı en buyuk katbam, bugun Saraybosna'da yaşanıyor Ba- na gore Sırplar da en az Hıtler kadar ınsanbk suçu ışlemıştır Butun dunyanın bu konuda duyarb obnasmı arzu edıyoruz İnsanlığm bu trajedıyı bır daha yaşamaması ıçın, bu ınsanlann mutlaka cezalandınlmasını ıstı- yoruz " şekbnde anlatıyor Bosna- Hersek yonetı- mının savaşa hazırbksız yaka- landığını anlatan Zahıt Gurdal. Bosna- Hersek'ın derdıru anla- yacak, sesmı dunyaya duyura- cak- tek ulkerun Turkıye oldu- ğunu vurgulayarak, "Gerçek- ten Turkıye olaya hemen vakıf oldu Dünyanın geleceğini yönlendiren beyinlerın tartışmalarını ilk elden izlemek artık elinizde... ew rspectives uarterly MİLLİYETÇİLİK RÜZGARLARI • MilliyctçUik Ruzgarian VolksgeseınDonuşu* ISAIAH BB^LIN MıDcttcrtnÇozuhışu* CARLOS FUENTES HcrMıOıyeteBırDcvlet* YELENA BONNER RusvaNeresıdır> • ALEKSANOR SOLJB4ITSIN Bcrhn'dcn BabıTc • FGDERICO MAYOR KendıKadcnnıTayınHakkınınSınırları • FELIPE OONZALEZ * Ülusal Egemcnliğin Sınırian Toprak Butunh^u Kutsal Değıkfır • BRIAN UROUHART Bab'ranGolgeEkoloplm. JIM MacMBLL, P1ETEB VVINSEMIUS, TAIZO YAKUŞIJt Doğal Egemcnlık • Pran* SADREDDIN AÖA HAN • Ycni Kultur Tck Tip mi Olacak? Masumluk Bulaşıcıdır • PtCO IYER NedeOkaDunyaKuiuk* MCHAEL BSNEP Uvdular Yuksrldıkçe Kultur AJçala^ak • JACK LANQ Dcvlctsı Kuhurun Modası G^o . OIANNI DE MICHELIS • Uluslann Otesindeki Halklar Dunya EkooorrusıiK \on Vercn Kabiielcr • JOEL KOTKIN Gc^nvnveMuhecıSorunu* ANDRIES VAN AQT • Ycni Dunya Ekonomik Duzeni Numndooigusu. NICHOLAS NEGROPONTE Gele«ğınŞehırDevl<rtfcr,. RICCARDO PETRELLA ANTHONY SAMPSON . ROBERT REICH . LESTER THU- ROW • KENIÇI OHMAE . HANS DIETRICH GENSCHER . THORVALD STOLTENBERG NP9 1 Hamur kağıda basılı Buyuk boy, 25 000 TL NTQTürkıve Babıalı Caddesı Sıhhıve Apt 19/8 /Dağltim: Dunya Super Dağıtım - Haşet kıtapevlerı Cağaloğiu istanbui Tcl- 526 39 80 / kıtapçılar, yabancı gazete ve dergı satan merkezler Küçükanrnrtlu'da arka arkaya 13 vıkım geçirdikten sonra veniden yapılan kondular.(AHMETŞIK) Kaçak yapıda hızrekoru, Küçükarmutlu'da Boğaaçı'nın son yıllarda kaçak yapılaşma odağı olan Kuçukarmutlu, Baltabmanı sırtlannda ve San>er ılçesı sınırian ıçınde Boğazıçf nde 30 yıl once kurulan Reşıtpaşa gecekondu mahallesının eteklennde Boğazıçı Yasa'sına eklı nazım planda da "öngörünum bölgesı ıle gerı görunum bolgesını ayıran çızgı uzennde" bulunan Kuçukarmutlu, Boğazıçı'ndekı kaçak yapılaşmada hız rekoru kıran bır bolge 1985'lerden sonra bolgedekı boş hazıne arazılen yanında, İTÜ ve Harp Akademılen arazılennın bulunduğu genış \ e çıplak arazıde başla> an kaçak yapılaşma, daha çok ITÜ v e Hazıne arazılen uzennde voğunlaşü 1986 yılında SanyerANAP ılçesı delege seçımı sırasında dıkkatı çeken bolgede. eskı Sanyer Beledı>e Başkanı Alı Sandıkçı ıle ANAP ılçe teşkılatı arasındakı delege kapma > anşının, Armutlu'da gecekondu patlamasına yolaçtığı şekbndekı ıddıalar, > ore halkı tarafından da doğrulanıyordu Sanyer Beledıyesı 1989yerelsecımlennden sonra bır gunde 50 gecekondu yapılan bolgede etkısız kab> ordu Öncelen zabıta korumasında > apılan ılk bırkaç vıkımdan sonra gecekondular bır gecede yerulenıylordu Bugun Küçükarmutlu'da arka arkaya 13 yıkım gecırdıkten sonra yenıden yapılan gecekondular bulunuyor 1989'da gecekonduculara devlet arasalannı satan bazı kışıler. gecekondulan koruma garantısı ıle metrekaresı ıçın 10 mılyon lıra ıstedığj bebrtılıyordu Bu donemde bolgedekı arazı saüşını ebnde bulunduran gecekondu mafyasına karşı halk bır araya geldı 1990 yılında mafya ıle halk arasında çıkan sılahb çaüşmalarda hayaunı ka>bedenler, yaralananlar oldu Mafyaya karşı bırleşen halk, mafyanın ebndekı gucu alarak Küçükarmutlu'da yenı bırdönem başlattı 1990'dan sonra Küçükarmutlu'da yabancıya arazı venlmıyordu Bugun bolgede gecekondu yapmak ısteyen yoksul kışıler Kuçukarmutlu halkının çoğunluğunun onayını alması gerekıyor yorlar Dığer ıllerdekı mesken abonelen de, ılk 120 kılovat ıçın 547 bra odedıklen 1 kılovat sa- atlık enerjıye, 120 kılovat sa- atten sonra 640 bra venyorlar TEK, 1 kılovat saathk elektnk tuketımı karşıbğında, ücaret- hane, resmı daıre ve yazıhane- lerde 698 bra, kamu kuruluşla- nnın spor tesıslenyle devlet ve vakıf hastanelennde 484 lıra, Sağlık Bakanbğı'na bağb has- tanelerde 363 bra, bınalann or- tak kullanım yerlennde (asan- sor, merdıven aydınlatması vb) 549 lıra, tarımsal sulamada 155 bra abyor 24 saat çalışan sanayi tesısle- nnde elktnğın kullanıldığı saat- lere göre de farklı tanfe uygula-' nıyor Bu sanayi tesıslennde 22. 00-06 00 saatlen arasında uy- gulanan ucret, J 7 00-22 00 sa- atlen arasında, yaklaşık yuzde 122 zamb uygulanıyor Çok kullanan çok öduyor Turkıye'dekı elektnk tukeümı-' nın, son 12 ayda yuzde 10 cıvann- da arttığını bebrten TEK yetkıh- len. yurttaşlann fiyat konusun- dakı şıkayetlen konusunda şun- lan soyledıler "Şıkayetler yuksek faturalar- dan kaynaklanıyor Bunun da belb başb 2 nedenı var Bınfıcısı, tahsılat sıstemının hızlanmasıdır ' Eskıden kullanılan elektnğın üc- retı 3-4 ay sonra fatura edılebıh- yordu Son aylarda tahsılat sıste-' mınde yapılan baa değışıkbkler' nedenıyle bu sure azaldı Böylece, faturalar, 3-4 aybk dönemlenn tüketım karşıbğını gostermeye başladı Ancak bu durum geçıcıdır Bu % yondekı şıkayetler, önumuzdekı * aylarda azalacaktır İkıncı ve daha onemb neden, tüketım mık- tanndakı arüşür Evlerde kul- lanılan elektnklı araçlann sayısı hızla artıyor Otomatık çamaşır ve bulaşık makınelen, suyu ısıtırken çok onemh sarfiyata neden oluyor Son aylarda kullanımı hızla yaygınJaşan halojen ampullü, ışık şıddetı ayarlanabdır lambalar, faturalan kabartan en önemh araçlardan Çünkü, dıger araç- lann çoğunda, kısa sUrelı kulla- nımlar söz konusuyken, bu lam- balar, saatlerce acık kalıyor" TEK yetkıblen, meskenlerdekı ılk 120 kılovatbk tukeUmden sonrakı kullanımlann yüzde 14 daha pahalı olduğuna da dıkkat çekerek, "Otomatık çamaşır ma- kınesı. televızyon, elektnkb fınn, su ısıtıcısı. bulaşık makınesı gıbı araçlann kullanımı arltıkca. abo- nelenn tukeum miktan bu sının aşıjor Bu da, doğal olarak fatu- ralara yansıyor" dedıler Uzmanlardan alınan bügılere gore, evierdekı çeşıtb elektnkb araçlann 1 saatbk kullanımıyla doğan elektnk borçlan şöyle "Elektnkb fınn 820-1100 lıra, utu 650-950, buzdoiabı 110-160, renkb tv 54-110, su ısıticısı 1000- 1300, ayarlanabıbr halojen lam- balar 270-1100, otomatık çama- şır makınesı (su ısıtması hanç) 140-165. bulaşık makınesı (su ısıtması hanç) 140-165, saç ku- rutma makınesı 25-55, ffllgısayar 150-270" Kültür • Sanat 232 64 26 • 230 21 87 Yon BERNARDO BERTOLUCCI S A N S Ü R S Ü Z SEYRETHEK İÇİN 20riLB£KL£OİN(Z 70 lı yıllarda cum dunyada geni} yank !ar uyandıran f l m Italya da 6 le yasaklanm ş ve Bertolüccı hapse mahkuni olmuştu Kadıkoy SOREn* 1336 06 » I 1100-1330-16 00-1900-2145 Beyoglu «TLAS 124375 76) 11 45-14 15-16 45-1915-21 X OsmanOey 6*21 (247 96651 " 00-13 » 1 6 00-»30-21 30 Ankara «TMP0L 6 YAŞINDAN KUÇUKLER SEYREDEMEZ REKLAM FİLMİ DAötTlMINDA 249 50 33 BIR MUZIK, AŞK, TUTKUFILMI ftEMBETIKl Yon COSTAS FERRIS KadıköyM00A(337 0128) 12 00-14 15 1630 1900-2130 BEYOGLU SINEMASI YAZ ŞENLİĞİ (251 32 40) i 2 1 O^CARLJ FILULER ŞOLFM BUGUN DOĞUM GÜNÜ DÖRT OLIVER STONE '2 00 15 00 18 30 TEMMUZ 21 30 RUMEÜ HİSARI KONSERL£R1 NI1.UFER22 Temmuz'dan itibaren Her akşam 21.15 ; de RumeU Hısan C.ışesı Te) 257 75 50 VaJdsorama Taksım Tel 25128 88 Sııadlje, Td 35Ü 87 42 M3IT PR00UCTI0N B ı r T I N T O B R A S S F ı l n ı M»WI>KttLİ 24Tn> FRAMK FINLAY STEF«NW SMIDREUI (2««94J) 11^0-1X30-16.30-1915-21JO (751117i! 110O-14.15-1UO-18.4İ-7100 (SI6Î6«) II OO.U30-l£J»-18J02ı 00 (572 M 391 11 0OI130-IUM-I8J0-2115 ÖDÜLLÜ FİLMLER HAFTASI Koiloy AS (334 00 5O|13W15451830-21 15 H«t1yıAS2(247UlS)n 30-H 30-17 00-1» 30-21 45 Kot: JUwa-2 • Am«U»> - Tlı. Dsorı fiMari Harbıy. ASta 1Z0O-15.15-1L3O-2M5 sw»darıiMİa gSstoriUulrtır. AKDENİZ DERİNLİK SARHOŞLUĞU AUEN - 2 ÇİNGENELER ZAMANI AMADEUS THE DOORS Perşembe •- ŞEYTAN ÇKMAZI BAHÇIVAN C«WU2((!t26»|ll3OH.00!6J0 9 1/2 HAFTA LuW»X2 ISlMtm I44M1M HrtyılS (2*7U15) 11JOI«»1İX-!H5-2M5 İHTİRAS CteSiflUU 15142640] n.OO-U30-16»llX2IOO TANftlLAR CILOIRMIŞ OLMAU II to)i«i5 (mooaı nm OMEN IV MriM>Mint|37$<5n|llll-IMllS*l7«L!ll$.!ll5 Cumo * - Cumaıtesı <•- Pazar •" Pazartesı •" Salı * - Ikarus jn I sinde KonjgenDa Cerijf YVES MONTAND IKARUS'un İsi YON HLNRY VÎRNEUIL O K M Orioköy KûltSr Merkezı Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 KORUKENT YAZ OKULU Korukent'te Çocuklara Kocaman Bir Diinya BUZ PATENI, YLZiME.TENİS,B^KETBOL aııa branşlar, Ingilizce, Satraııç, Tıjatro seçmeli derslerdir. Çocuklannız bu j-az \uıe cennet gibi bir yaz okuluna gıdecek Eğlenerek ögrenecekler, dinlenecekler. Hemen arayın, bu fırsatıan yararlaoın. Hafta içi 5 gun, 4 hafta surelı, saat 9-17.30 arası 3 devre halınde Oğle yemeğı, çay saati ve kısmi kıyafet dahıl, bır devre (KDV dahıl) 2.400 000 TL. Kardeş çocuk 1 800 000.- TL. 2. Devre 20 Temmuz-3. Devre 17 Ağustos KayıtUr devam edıyor Butun serailere servıs vardır Sems ucrete dahıl değıldır • Yeüşkınlere Cumartesı-Pazar sabah saatlennde Salı-Perşembe sabah-akşam tenıs kurslan 4 haftada 8 ders 350 000 - Tl (KDV dahıi) Kurtıkeut Rekreas) on Merkezl LEVENT Tel 275 12 26 - 27266 49 83 - 266 69 70
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle