19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Türkiye'nin ilk ve tek fotoğraflı kredi karh Pamukbank Prestige P A M U K B A N K P I I S T I G I 69.YIL / SAYI 24393 / 3000 TL (KDV içinde) KUftucm YUHUS MAOI nmm BAŞYUM: uote MAP> (1945-1991) 20 TEMMUZ 1992 PAZARTESİ Güvenlik Konseyi'nin Kıbns konusunda devreye girmesi tehdit olarak yorumlanıyor Ankara'dan BM'ye tepki• BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin Denktaş ve Va- • BM'nin Kıbrıs konusunda aldığı her kararda, çözü- siliu'yu ilk kez bir araya getirdiği yemekte "iki tarafın mün adadaki iki toplum tarafından bulunacağmı söy- anlaşamaması durumunda GüvenJik Konseyi'nin çö- lediğini hatırlatan Dışişleri yetkilileri, taraflardan bi- züm bulacağını" söylediği yolundaki haberler Anka- rinin kabul etmeyeceği çözümün ancak "zor kullana- ra'da tepki yarattı. rak" uygulanabileceğine dikkat çekiyorlar. HALUKGERAY ANKARA - New York görüş- melerinde Kıbns'taki taraflann anlaşamaması durumunda, Birleş- miş Milletler Güvenlik Konseyi'- nin devreye girmesinin "tehdit" niteliği taşıyacağı ve sorunu çöz- meyeceği belirtiliyor. Ankara, Kıbns'ta sonuca , sadece iki kesi- mın anlaşmasıyla vanlabileceğine dikkat çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nin soruna bir çözüm ge- tirmesinin "zor kullanmak" anla- mına geleceği görüşünü savunu- yor. BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin çağnsıyla New York'ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum lideri Yor- go Vasiliu'nun ilk kez bir araya gel- dikleri yemekte, Gali'nin, iki tara- fın görüşmelerde anlaşamaması durumunda, Güvenlik KonseyT- nin çözüm bulacağını söylediği yolundaki haberler tepki çekti. Dışişleri kaynaklan, Güvenlik Konseyi'nin kendisinın çözüm bu- lacağı şeklinde basına "sızdınlan açıklamalan" iki lideri çözüm için zorlamaya yönelık bir "tehdit" olarak değerlendiriyorlar. Türk tarafının, Kıbns sorununun başın- dan beri, çözümün iki toplumun görüşmeler yoluyla çözülmesi doğrultusunda çaüşüğmı belirten kaynaklar, Birleşmiş Milletler'in yaklaşık 30 yıldır Kıbns konusun- da aldığı her kararda çözümün adadaki iki toplum tarafından bu- lunacağını behrttiğine dikkat çeki- yorlar. Dışişleri kaynaklan, iki toplum dışmda üçüncü bir tara- fın soruna çözüm bulamayacağı- nı, Türk tarafının, kendisinın kabul etmediği bir çözümü kabul etmeyeceğini bildiriyorlar. Soruna iki tarafın görüşmelerle çözüm bulması dışmdaki her sece- neğin, "senaryo"dan başka bir şey ortaya koyamayacağını bildiren kaynaklar, BM Güvenlik Kon- seyi'nin, adadaki iki kesimin de "kabul edeceği" bır çözüm bulma- sınm zor olduğunu kaydediyorlar. Taraflardan birinın kabul etmedi- ği bir çözümün uygulanmasının tek yolunun BM tarafından "aske- ri güç kuüanüması" olduğunu ifa- de eden kaynaklar, bunun ise "bi- lim kurgu fılmlerine taş çıkartacak bir senaryo" olduğu görüşünü be- lirtiyorlar. Birleşmiş Milletler'in işleyişinde deneyimli diplomatlar, BM Gü- venlik Konseyi'nin nisan ayında aldığı 750 sayılı kararda, Genel Sekreter'in en geç temmuz ayına kadar durumu bildiren bir rapor sunması isteğinin, "taraflara çö- züm için son tarih" anlamına gel- mediğini bildiriyorlar. BM Gü- venlik Konseyi, Genel Sekreter Butros Gali'nin önerdiği fikirler dizisini nisan ayında benimseye- mArkastSa.l6,Sü.4'te GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK TatMGûntePi Yıllık iznımin bir bölumunu kullanacağımdan, yarından başlayarak güncel yazılara bir süreara veriyorum. Kuşkusuz olaylar izin verir- se... Ne var ki tatile çıkarken güncelliğini koruyacağına inandığı sorunları bir hamle- de aklından, belleğinden çı- karıp atamıyor insan. Kısa bir tatil yapmaya ce- saretlendiren, başkentin gi- derek boşalması. Siyaset bile yarı tatilde. Baksanıza, milletvekillerinin dinlence keyfini yarıda kesmemek için Meclis'in olağanüstü toplan- tısı bir eylüle yakın günlere alınıyor. \ArkastSa,16,Sü.7'de Ecevit,ABD ve A Tyi suçladı • DSP liderinden: Baulı de\ leılet ^ Kıbns'ta ycni kitlcseİ göçlcrc nodcıı Volacak koşulları /orla yaralmaya uğraşıyorlar. 1 Bl RSA(( umhuri>ıl)-I)SPCıcncl Başkanı Bülcnı hcc\ıi. M \BI)xc \\rııp.ı loplulııshı'mın Kıbrıs'l.ı b.ın>ı NvabılccckWi\t \\mp.i loplulııshm > \cnı birdü/cn için ofaûaıüKuiçaba haıvadıûını M>>lodı 1 co\iı."Ulodiklcriö«.lünİcr\crilnKvscKK l'C"'\c>apnrııv, u^uııKtnKilclıdidindcbulunuvorlar. YaptırtmdankaMlIar: Aoııoınik anıb.ıı ;;o isc kıhris Türklcri AIIL-II 1^4'icn bcr: i k l d l ^';ıpiırımdankaMllan"kKT( naksa./alcıı Mllarıaşkcn OahalcM hansiı ÜC • 16. Sayfadu KIBRB BARtŞ HAREKÂTI V E S O I İ I R A S I Ecevire gozdagı vermeye çalışıyordu E.Büyükelçi ECMEL BARUTÇU'nun yakın tarihimize ışık tutacak yazı dizisi 1 2 . S a y f a t a Barutçu: Kıbns'ıdış müdahaleler çıkmaza sokuyor IŞÎK KANSU ANKARA - Gazetemiz- de bugün anılannı >a>ınla- maya başladığımız emekli büvükelçi Ecmel Barutçu, "Şimdıye kadar Kıbns so- runu çözümsüz kalmışsa, UArkasıSa.l6,Sü.yde Borsa / 6b Sayfada Şirketlerin tahvil keyfi TV /10. Sayfada Olimpiyat / 1 4 Sayfada Sevimli ^ ^ İlkkafile filmlerin - ^ ^ ^ bugün günü § ^ gidiyor Yûzme /15. Sayfada Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye 48 dakika İtalya / 9. Sayfada Bir savcı daha öldürüldü Inönü'den CHP'lilere Hükümeti zavıflatıııa• SHP İstanbul 4. Olağa- nüstü İl Kongresi'ni Yül«el Çengel kazandı. İl Başkanı, II Yönetim Kurulu, İl Disij>- lin Kurulu ve 100 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede Yüksel Çengel'in listesi 304, Hasan Fehmi Güneş'in listesi 248 oy aldı. Sonuç, Genel Merkez'in za- feri olarak yorumlandı. Sa- kin başlayan kongrede tan- siyon giderek yükseldi. • SHP Genel Başkanı Erdal înönü kongrede yaptığı ko- nuşmada sosyal demokrat- lann aynlığma devamlı karşı çıktıklanru ve birleşme ko- nusunda çok uğraştıklanru. ancak başaramadıklannı belirterek "Hükümeti zayıf- latacak bir şey yapraayınız. ' SHP'yi de zayıflatacak bir şey yapmayınız" dedi. • Adaylardan Hasan Feh- mi Güneş'in, konuşmasmda kırmızı plakalı bakan araba- lannın diğer aday Çengel'i desteklediğini ima etmesi üzerine Divan Başkanı Mehmet Moğultay, Güneş'e yanıt verdi. M5. Sayfada Kongreyi, Genel Başkan İnönü'nün yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, MKYK ve PM üyeleri izledi. (Fotoğraf: AHMET ŞİK) Demirel: Biraz daha sabredin Bize güvenmeye devam edin. Vatanı cenneti âlâyapmaya çalışıyoruz. VfUHARREM AYDEV Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye'nin sorunlannı gi- derip, vatanı "cenneti âlâ" yapmaya çalıştıklannı belirte- rek vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalannı istedi. Demirel,"Bize güven- meye devam edın. Her şey her geçen gün daha iyi olacak. Türkiye hür bir toplum olacak. O za- man hiçbir şeyden kork- mayın" dedi. İstanbul'- da dün ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nca yapünlan Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesi'nin acılışını yapan Başba- kan Süleyman Demirel, burada düzenlenen tö- rende yaptığı konuşma- da her şartta vatandaşla- n düşündüklerini vurgu- ladı ve bugün devlet yönetiminde olan insan- lann da milletin sinesin- den ve gönlünden gelen insanlar olduğunu söyle- di. Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Elimizi, kolumuzu sizden aldığımız güçle sıvadık. Türki- ye ileri memleketlerseviyesine gelecek. Herkesin ışi, aşı, ilacı olacak, çocuğu okuyacak ve geleceğe güvenle bakacak. Va- at ettiğimiz her şeyi yapmakta kararlıyız. Devlet dağılmıştı. devleti toparlayarak. iki yakasını bir araya getirmeye çalışı- mArkastSa.l6,Sü.5'te Başbakan'dan işverene: Herkes eteğindeki taşı döksün İş-Ekonomi Servisi-Türkiye Odalar ve Borsalar Bırliğı'nın (TOBB) organizasyonuyla dü- zenlenen ve Başbakan Süley- man Demirel'in başkanlık ede- ccğı. "Ekononıik Gelışmeleri Değerlendirme, Sorunları, Ön- celikleri ve Beklentileri Değer- BArkasıSa. 16,Sû.5'te OLAYLAR1N ARDEVDAKI GERCEK Baskıyla Çözüm?.. Bugün Kıbns Barış Harekâtı- nın 18'inci yıldönûmü. Gazete- miz olayın en yakın tanıklarm- dan emekli Büyükelçi Ecmel Ba- rutçu 'nun yazı dizisini yayımla- maya başladı. On sekiz yıl önce olaylann içinde yaşayan Sayın Barutçu, bir perdeyi aralıyor. Aradan geçen zaman, olayları daha serinkanlı biçimde algıla- mak için yeterlidir. Ne var ki aradan geçen za- manda, Kıbns sontnu sıcaklığını hıç yitirmedi. 1992 temmuzun- da Kıbns'ınyazgısı, New York'- ta masa başında saptanıyor. Turkiyeyaklaşıkyirmı yıl, bu konuda çok değerli bir süreyiyi- tirdi. Dunya dengeleri daha el- verişliyken Kıbns'ta çözüm, bel- ki Ankara için daha kolay ola- bilirdi. İki kutuplu dünyadan tek kutuplu dunyaya geçtikten sonra, uluslararası ilişkilerın nı- teliğı, bize daha az manevra ola- nağı bırakmaktadır. Bunu go- renler -en başta Washington-, ço- züm yolunda Ankara'ya baskı uygulama fırsatını kaçırmıyor- lar. Baskı ortamımn varlığı, Baş- bakan'ın şu sözlerinde ortaya çı- kıyor: "Zorlama bir çözüm" di- yor Sayın Demirel, "Türk- Yunan çatısmasına neden olabi- tir." Başbakan Yardımcısı Inönu ekliyor: "Baskıyla çözüm sağ- lanmaz." New York'ta Kıbrıs sorununa çözüm aranıyor. Karşı taraf, Turk tarafının pazarlık gucünü kırmak için bilinen bir manev- rayı goruşmelerden önce günde- me getırdU KKTC Cumhurbaş- kam Rauf Denktaş "uzlasmaz * * * UArkusıSa.l6.Sü.3de Apartmanda TV istasyomı • İşte Şanlllirfa Özel TV'Sİ Bir amatör kamera birkaç video, bir mü- zik seti ve 50 vvatthk verici ile reklam bekliyorlar. GOZLEM UĞUR MUMCU MEHMET FARAÇ ŞANLIURFA - "Bir mektup yazdırdım L'r- falı kızına... Zalımın kızı bakmaz yüzüme... Oy nennı nenni.. Yar nenni.. nenni..." Türkiye'nin en esrarengiz TV'si Şanlıurfa TV, polisle köşe kapmacasından nefes alır al- maz mevzuat hazretlerine sitem edercesineeko- lu, acıklı ve elektro bağlamalı türkülenyle test yayınlanna >enıden başladı. "Bütün TVler korsan, ama köşeyı döndüler" düşüncesınden olsa gerek Şanlıurfa TV, ayağının tozuyla da •'Reklamlannızı bekli>oruz" çağnsı yaparak bu kez de ekonomık destek anyor. Urfalı üç kafadann apar topar, derme çatma cıhazlar ve bü>ük bır yoksulluk içınde yayına soktuğu, ancak yetkı karmaşası yüzünden şaşı- ran yetkililerin hışmına uğrayan Şanlıurfa TV, "şoven duygulan kamçılayan" bir radyo istas- yonu gibı yeniden yayına başladı. "Şanlıurfa için el ele" parolasıyla "test" dıye başladıklan yayınlannda "Reklamlannızı bek- liyoruz" anonsundan başka bır şey göstereme- yen Şanlıurfa TV. teknik kadro sıkıntısını gi- dermek için ara sıra "Amatör kameramanlar, mArkasıSa.l7,Sü.7'de CahşL Kürt olgusu ve gerçeğini yakından izlemek gerekiyor. Bu Kürt olgusu ve gerçeği, dünü, bugünü ve yarını da kapstyor. Kürt gerçeğınin dünunu bilmeden bugününü anlayamaz ve yaşanan olaylar ile ilgiii sağlıklı yorumlar da yapamayız Yaparsak, bu "bilgisahibiolmadan fikırsahibiolmak" hastalığının bir başka belirtisi olur. Bu gibı konularda en buyük yanlışlardan birı. bilgisizliğın beslediğı önyargılar ve saplantılardır. Öyleyse, bugün Kuzey Irak'ta yaşanan olayları da çok MArka\ıSu 16, Sü. 7'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle