13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20TEMMUZ1992 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Araşfarma Gorevlileri Tre Üniversite Araştırma göre\ lılennın bılımsel çalışma yapacağı konu ya da kışıyı seçme hakkı yoktur Kendını gelıştırmek ıstedığı alanlar sınırlandınlmakta, hatta zorla çalışma yapacağı yer, konu ve kışı, hıyerarşı tarafından belırlenmektedır Yapılmaması durumunda çeşitlı tehdıt öğeleriyle karşılaşılmaktadır. DİLEK ÇETİNDAMAR Boğaziçi Üniversıtesi Araştırma Görevlisi ZEHRAGÜNER Yıldız ÜniversitesiAraştırma Görevlisi Akademık yaşamın başlangıç aşamasını temsıl eden araştırma gorevlılığı geleceğın oğ- retım üyelığıne temel oluşturmaktadır Bugu- nün öğretım uyelennın buyuk bır çoğunluğu- nun asıstanlıktan gelmış olmalan da araştır- ma gorevlılennın unıversıtelenn asıl oğelenn- den olduğunu -hatta unıversıtelenn geleceğı olduğunu- gostenr Elde edılecek bılgı, dene- yım ve düşunce bıçımının gelecek ıçın yatınm olduğu da goz onune alınırsa araştırma go- revlılennın geleceğın akademısyenlen olma- lan anlamında da onemlı bır yere sahıp oldu- ğu vurgulanmaktadır Boylesı onemlı bır yere sahıp olan araştırma gorevlılen 2547 sayılı yasanın 33'üncü maddesınde şu şekılde tanın- lanmaktadır: "Araştırma gorevlılen, yûksek öğretım ku- rumlannda yapılan araştırma, ınceleme ve deneylerde yardımci olan ve yetkılı organlar- ca venlen ılgıh dığer gorevlen yapan öğretım yardımcılandır Bunlar ılgıh anabılım veya anasanat dalı başkanlannın onensı, bolum başkanı, dekan, enstıtu, yuksek okul veya konservatuvar mudürünun olumlu goruşu uzenne rektörûn onayı ıle araştırma gorevhsı kadrolanna en çok uç yıl sure ıle atanırlar, atanma suresı sonunda gorevlen kendılığın- den sona erer " Araştırma gorevhlennın gorev vetanımlan- nı bu derece belırsız bırakan bu yasanın do- ğurduğu sonuçlar neler olmuştur9 1 Alt suresı belırtılmeksızın en fazla uç yıl atanan, yenıden atamalı sıstemle çalışan araş- tırma gorevlılen ışıru kaybetme tehdıdı ıle karşı karşıya kalmışlardır 2 Her kademede atamanın olduğu YÖK. sıstemmın doğal sonucu olarak 'evet efen- dımalık" koklenmış ve guçlü bır hıyerarşık yapı oluşturulmuştur Bu hıyerarşık yapının en alt kademesınde olan araştırma gorevlılen bu durumda en çok etkılenenler olmuşlardır 3 Öğretım uyelennın de kendı kımlıklennı ortaya koyamamak ve ozgurce duşuncelennı ıfade edememekle karşı karşıya kaldığı bu sıs- temde araştırma gorevlılen cıddı baskı ve teh- dıtlerle kımlıksız hale donuşturulmuşlerdır 4 Araştırma gorevlılennın hıçbır soz hakkı- nın olmadığı bu ortamda gorev tanımmın da olmaması nedenıyle 2547 sayılı kanunun 33 maddesme dayanılarak araştırma görevhlen pek çok angarya ışle gorevlendınlmışlerdır Fakulte/bölümün sekretarya ışlen, laboratu- varlarda nöbet tutulması, tuvalet musluklan- nın denetınu, sınav kâğıtlannın okutulması, öğretım uyelennın ozel ışlennde gorevlendı- nlmesı gıbı bırçok değışık gorevlendırmeler bunlardan bazılandır 5 Tum bu sorunlann yanında araştırma gorevlüığıne gınşte, atamalarda ve yukselt- melerde, yurtdışı burslannda, vb ıdarealenn keyfı davranışlarıyla karşı karşıya kalınıl- maktadır. Sınav ya da burs kazanılsa dahı ıdarealenn tasarrufu devreye gırdığınden ba- şanlı olana olanlara bu hakkın venlmedığı gorulmektedır Bu durum daha once soz edı- len YÖK zıhnıyetını oluşturan atamalı sıste- mın getırdığı hıyerarşının, eşıtsızlığın, subjek- tıf kararlann doğal sonucu olarak oluşmak- tadır Bu sıstem ıçınde tam da olması gereken budur 6 Araştırma gorevlılennın bılımsel çalışma >apacağı konu ya da kışıyı seçme hakkı yok- tur Kendını gelıştırmek ıstedığı alanlar sınır- landınlmakta, hatta zorla çahşma yapacağı yer, konu ve kışı, hıyerarşı tarafından belırlen- mektedır Yapılmaması durumunda çeşitlı tehdıt öğeleriyle karşılaşılmaktadır Boylesıne bır YÖK zıhnıyetı ıçınde çabş- makta olan araştırma gorevlılen bu sıstemın değışmesını ve unıversıtelenn bıhm ve sanatın ozgurce uretıldığı, demokraük ve ozerk ku- rumlar halıne donuşmesını ıstemektedırler Temel ilkeler Araştırma gorevlılennın unıversıte sıstemı ıle ılgılı ıstemlen, îstanbul araştırma gorevlıle- nnın oluşturduğu dernekleşme çahşmalannı yuruten îstanbul Araştırma Gorevlılen Plat- formu tarafından saptanan temel ilkeler şoyle belırlenmıştır * Ünıversıteler, hıçbır şekılde sınırlandınla- maz nıtehkte olan bılım ve sanat ozgurluğû ortamında, bılım ve sanat ureten ve akademık duzeyde eğıtım ve öğretım yapan kuruluşlar- dır Unıversıtelenn faahyetlen, çağdaş bılım- sel esaslara uygun, laık ve demokraük ılkeler doğrultusunda yurutulur * Ünıversıteler ve fakulteler, bılımsel ozgur- luğun vazgeçılmez temelı olan yonetsel ozerk- lık ılkesı uyannca yonetılır öğretım uyeleny- le bırbkte, öğretım yardımcılan ve oğrenaler de yonetıme, soz ve oy hakkı sahıbı olarak, et- kın bır ağırlıkta katılır Üniversite personelı de akademık sorunlar dışında kalan konular- da yonetıme katılır * Yuksekoğretım kurumlanrun bütun ka- rarlannda, butun faalıyetlennde eksıksız bır saydamlık ve demokraük denetım geçerlıdır Butun kararlar, tutanaklar, raporlar ve belge- ler, hangı nıtehkte olursa olsunlar, herkesın gorup ınceleyebıleceğı bıçımde açık tutulur * Ünıversıtelerde, ozgurluk ortamı zedelen- meksızın guvenlığın sağlanması ve gereklı du- rumlarda hangı onlemlenn ahnacağının sap- tanması, ünıversıte organlannın yetkısınde ve sorumluluğundadır Genel kolluk kuvvetlen unıversıte organlannın açık çagnsı ol- maksızın unıversıte kampuslanna, bınalanna ve eklentılenne gıremezler * Ünıversıteler ve fakulteler tuzelkışılığe sa- hıptır Karar organlan kurullardır Rektor, dekan ve ötekı yoneücıler, kurullann aldığı kararlan yenne getırmekle yukumlu, yetkılen kararlan yenne getırme ışlevıyle sınırh, seçım- le gelen gorev hlerdır Seçımle gelen tum yonetıcıler, kendılennı seçen kurullarca, belırh koşullara bağlı olarak gen çağnlabüırler * Akademık yukseltmeler bıhm junlennce yapılır Akademık yukseltmelerde tez ve- nlmesı esastır ve bılımsel yeterhlık olçülenn- den başka hıçbır olçut dıkkate alınamaz Öğ- reüm uyesı sıfaünı kazanabılmek ıçın gereklı akademık aşamalan geçen her unıversıte mensubu, kadro ve ders verme durumuna bakılmaksızın, öğretım uyesının butun görev- lennı ustlenmış ve butün haklanna sahıp ol- muş sayılarak, oğreüm uyesı sıfaünı kazanır * Öğretım üyelıgı mesleğmı bır seçkmler azınhğının tekehne sokma sakıncası taşıyan, asıstanîığa gınşte yabancı dıl bılme zorunlulu- ğu kaldınlarak, adayın bılımsel ya da sanatsal yeteneklen dışında başkaca koşul aranmama- lıdır Bıhmsel araşürmalar yapabılmesı ıçın her bıhm adamında bulunması zorunluluğu açık olan yabancı dıl bılgısı, yuksekoğreüm kurumlan oğreüası ve oğrencısıne, çağdaş yöntemlerle, yuksekoğretım kurumu bunye- sınde kazandınlmah, bu olanak sağlanmak koşuluyla, araştırma gorevhlennın belırh bır sure ıçınde yabana dıl sınavını başarmalan zorunluluğu geünlmehdır * Bılım ozgurluğû ve bılımın ozuyle bağdaş- mayan geleneksel, hıyerarşık kursu ve bolum pıramıdı kaldmlmah, her oğreüm uyesı ve yardıması, araşürmalannda ve derslennde konu ve yontemı kendı başına serbestçe sap- tama olanağına kavuşturulmahdır Ancak, her meslekte venlmesı gereklı asgan bılgılenn saptanması ve bu konularda venlecek dersler- de eşgudümun sağlanması yetkısı bolum ku- rullanna aıtür * Üniversite öğretım uyelennı ve yardımcı- lannı sorumluluklanna ve gorevlenne yaban- cılaştıran kurum dışı çalışma olanağı kaldınl- malıdır * Ünıversıteler yasası, ancak çerçeve hu- kumlen belırleyen bır yasa nıtelığınde olmah- dır Her unıversıtenm kuruluşu, kendı koşul- lanna ozgu, çerçeve hukumlenne uygun ayn bır yasayla duzenlenmelıdır ARADABIR SAMÎM KOCAGÖZ Tüpk Biljmter ve Sanatlar Akademisi Bızım ulkemızde Bılımler ve Sanatlar' Akademisi yok Başka gelışmış ulkelerde Bılımler Akademisi, Sanatlar Akademisi vardır Her ulkenın bılım ve sanat anlayışına gore bır akademılerı bulunur Bu akademılerın uyelerı, UArkasıl' Savfada İLAN BEYPAZARI SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1991/110 Esas Davacı Alı Yaıuk vekılı Av Mansur Yavaş tarafından davalı Is- maıl oğlu Hüseyın aleyhme mahkememıze açılan ve bıtınlen ızale'ı şuyuu davası sonunda Mahkememızden venlen 27 12 1991 tanh ve 1991/110 Esas, 1991/426 karar sayılı üamı ıle dava konusu Beypa- zan tapusunun Ayvalık Mahallesı'ne kaın 805 ada 5 parsel nolu ta- şınmazm satışı suretıyle ortaklığın ızalesıne karar venlmış, daha önce adresı tespıt edılemeyen tsmaıl oğlu Hüseyın'e ılanen teblıgat yapıl- mış ve ılana rağmen durustnaya gelmedığı bu nedenle tsmaıloğlu Hü- seyın'ın ışbu karan ılan teblığınden ıtıbaren 8 gun ıçersınde temyız edebıleceğı aksı takdırde karann kesınlesecegı karar teblıgı yenne kaım olmak üzere ılanen tebüğ olunur 16 6 1992 Basın 32766 tLAN BEYPAZARI SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Dosya No 1991/109 Esas Davacı Lütfi Yılmaz vekılı Av Mansur Yavaş tarafından davalı tsmaıloğlu Hüseyın aleyhme mahkememıze açılan ve bıtınlen ızale-ı şuyuu davası sonunda mahkememızden venlen 27 12 1991 tanh ve 1991/109 Esas, 1991/427 karar sayüı ılamı ıle dava konusu Beypa zan tapusunun Ayvaşık Mahallesı Akyazı mevkunde kaın 804 ada 8 parsel nolu taşınmazın satışı suretıyle ortaklığın ızalesıne karar ve- nlmış, daha öne adresı tespıt edılemeyen tsmaıloğlu Hüseyın hak- kında ılanen teblıgat yapılmış ve ılana rağmen dumşmaya gelmedığı bu nedenle lsmaıloğlu Hüseyın'ın ışbu karan ılan tebhgınden ıtıba- ren 8 gun ıçersınde temyız edebıleceğı aksı takdırde karann kesınle- secegı karar teblığj yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. 16 6 1992 Basuı 32765 PENCERE "AlternatitSiz Iktidar" ve Muhatefet... Turkıye de bugun bır ıktidar var DYP-SHP koalısyonu Herkesın gozu elbette ıktıdardadır Askerlıkte komutan yaptığı ve yapmadığı ışlerden sorumlu" değıl mı'? Parla- menter rejımde hukumettır sorumlu olan Ya muhalefet ne yapar? Muhalefet eleştınr Sırtında yumurta kufesı yok muhalefetın, daha guzel ve mutlu bır toplum ıçın -lafla olsa bıle- ufuk açmak, kıtlelere umutverır, geleceğı pembeleştırır Yurttaş duşunur -iktıdarda ış yok1 Ama bu hukumet gıderse, yenne ge- lecek olan ışlerı d-jzeltecek • 1950 de ıktıdara geçen Demokrat Partı muhalefetteyken oyle bır ruzgâr estırmıştı kı onunde kımse duramazdı 27 yıllık CHP ıktıdarı bır yıkılsa, herkesın tuttuğu altın olacak, 'nurlu ufuklar açılacaktı onumuzde Ya CHP muhalefetı1 ? Dağlara taşlara Umudumuz Ecevıt" dıye yazan coşku- lu muhalefet 1970 lere damgasını vurdu Halk ınanıyordu Demokratık sol bır kez hukumetını kurdu mu ış tamamdı Muhalefet, halk kıtlelerınde guven yaratamadığı zaman, ıktidar seçeneğı oluşturabılır mı9 • Turkıye ikıncı Dunya Savaşı'ndan bu yana çok partılı rejımın salıncağında kolan vuruyor ara rejımlerı saymaz- sak kırkyıldanberı algülum vergulum ıktıdarla muhale- fet ılışkılerı kımı zaman zehır zemberek, kımı zaman tatiı sert surup gıdıyor 1980 lere askerı yonetımle gırmıştık, uç yıl surdu postallı reıım sonunda sıyasal ıktıdarı -Amerıka'nın da ısteğıyle- ANAP a teslım edıp 1983 te çekıldı 1991 e kadar 1983 rejımı surdu Nedır 1983 rejımı'' 12 Eylul hukukuna gore oluşturulan parlamento arıtme- tığınde ANAP duşuk oy oranıyla buyuk Meclıs çogunluğu sağlıyordu Sıyasal yasakların gudumu altında Turkıye uzun yıllarını ANAP ın şu sloganıyla bırlıkte yaşadı "- Alternatıfımız yoktur* ' ANAP alternatıfsız sıyasal ıktıdar"dı, ama muhalefet gostermelıkmıydı'' Hayır 12Eylul'unbuldozerı ANAPdışındakı partılerın tabanını oylesıne korkutmuş ve sındırmıştı kı halk muhalefetının canlanması çok guçtu Bu nedenle ANAP lıderı televızyon ekranında her gun konuşuyor ve yınelıyordu - Alt&rnatıfımız yoktur' Daha açık deyışle 'muhalefetsız ıktidar duşlemının keyfını suruyordu ANAP hukumetı • Tum eksılere karşın, halk artılara artı katarak bır muha- lefet oluşturabıldı ANAP ı ıktıdardan ındırdı MArkası l~ Sayfada r B E L D E L E R İ -a EKYAMAHYEŞİLKONUTLARI KİRANIZI KENDİNİZE ÖDEYİN! Ev sahibi olmayan yurttaşlarımız içın büyük olanak: Ankara Eryaman Yeşılkonutlar'dakı değışık boyutlarda, kullanışlı ve konforlu daırelere çok cazıp odeme kolaylıklarıyla sahıp olabılırsınızL Uygun peşınat, kıra oder gıbı taksıtler, aıle gelırine ve gelırın artışına uyumlu ödeme planıyla.. Bugün Eryaman'da, yann Yahyakaptan'da, Halkaiı'da, Ataköy'de, Türkiye'nin dört bir yanında... Siz de ev sahibi olun, kiranızı kendinize ödeyin! KİMLER BAŞVURABİLECEK? Kendısme eşıne veya velayetı altındakı çocuklara aıt konutu bulunmayan ve Toplu Konut Idaresı nden daha once kredı almamış kışıler başvurabılecek Başvurular yalnızca bır konut ıçın yapılabılecek ve başvuru sahıbınde taksıtlerı odeyebılme guvencesı aranacak Konut alma hakkı ve seçme oncelığı, 16 Ağustos 1992 tarıhınde çekılecek kura ıle belırlenecek SATIŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? Kura sonucunda konut alma hakkını kazananlardan Kasım 1993 teslımı konutlar ıçın başvuranlar On Sozleşme aşamasında Kasım 1992 teslımı ıçın başvuranlar ıse Sozleşme sırasında peşınatın kalan bolumunu yatıracaklar Konut seçımlerı kurada beJırlenen sıraya gore ve anahtar teslımının gerçekleştığı Sozleşme aşamasında yapılacak Konutların kesın fıyatı, şerefıye payı ıçınde olmak uzere konut seçme aşamasında bellı olacak NEREYE BAŞVURULACAK? Kasım 1992 »esl TII konutlar ıçın Ankara Mıthatpaşa Caddesı ndekı Pamukbank Toplu Konut Şubesi ne, Kasım 1993 teslımı konutlar ıçın Vakıfbank Kızılay Şubesi ne 27 Temmuz 7 Ağustos 1992 tarıhlerı arasında başvurulacak KONUT FİYATLARI VE ÖDEME KOŞULLARI KASIM 1993 TESÜMİ KONUTLAR Başvuru grupten 1 1) III Toplanı Konut buyukluğu (Brut metre kareı ve tıpı 3 3 ^ lodaisalon I5kattı 48m J lodaisalon 15-18katlı 721^ 2odaisaJon 4katlı 7 5 ^ 2oda1salon 4kaft 76nf 2oda1sakxı 15katlı 86nf 3odaisalon 4katlı 95rrf 3oda1sa)on 15-18 katlı 96ftf 3oda1sakxı 4katlı Konut sayısı 12 876 247 47 348 57 1264 329 3180 Konut bedelı Oenımuz 199?) 64 750000 93310000 154460000 160810000 146630000 184 080000 182815000 205240000 Peşınat {% 251 Başvuruda 10000000 20000000 25000000 On sozteşmede 6190000 13330000 18 620000 20200000 16660000 21020000 20 700000 26310000 Tbplam 16190000 23330000 38620000 40200000 36660000 46020000 45700000 51310000 Başlangıç taksıtı* 430000 620000 1030000 1070000 980000 1230000 1220000 1370000 " Taksıtler ve borç bakıyesı 15 aylık ınşaat donemınde yapım malıyetten ve memur maaş katsayısı afış txanı dıkkate alınarak anantar teslımınden sonrakı 72 ay boyunca da memur maaş katsayısı artışlanyia orantılı olarak Ocak ve Temmuz aylannda artınlacaktır KASIM 1992 TESLİMİ KONUTLAR TC BASBAKANLIK TOPLU KONUTIDARESI r^SKANLIĞI Konut buyukluğu (Metre kare)vetıpı eom 1 2oda1sakxı lOOm2 3odai salon Toplam Konut sayısı 23 463 486 Konut bedelı (Temmuz 1992) (En dusuk En yuksek) 187000000 212000000 224000000 272000000 Fteşınât (% 40) Başvuruda 40 000000 50000000 Sozlesmede (En duşuk En yuksek) 34800000 44800000 39600000 58800000 Başlangıç taksıtı' (En duşuk En yuksek) 1496000 1696000 1792 000 2176000 Vade(Ay) 75 75 * Tâksrtler ve borç bakıyesı 75 ay boyunca memur maaş katsayısı artışlanyia orantılı olarak Ocak ve Temmuz aylannda artınlacakti' B A Ş V U R U S Ü R E S İ : 2 7 T E M M U Z • 7 A Ğ U S T O S 1 9 9 2 Aynntılı bilgi için: Ilgılı banka şubelerıne ve Toplu Konut Idaresı nın 418 69 58 425 08 95 Nolu telefonlarına başvurabılırsınız M U T L U Ç O Ğ U N L U K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle