19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Seçim sonrası zam yağacak • ANKARA (ANKA) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kurt, hükümetin ertelediği zamlan seçimlerin ardından yürürlüğe koyacağını iddia etti. Fahrettin Kurt, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede ilk gündeme gelecek zamların akaryakıta yapılacağını belirterek "Bu zamlar zincirleme olarak tüm ürünlere yansıyacak" şeklinde İconuştu. Hükümetin ekonomideki başıboşluğunun seçimin ardından da devam edeceğini, tek hareketliliğin zamlarda yaşanacağını belirten Fahrettin Kurt, siyasi anlamda ise "ölu bir döneme" girileceğini öne sürdü. Demirel'in kabulü • İstanbul Haber Servisi - Başbakan Süleyman Demirel. İstanbul ValiliğfndeAzerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan vc Türkmenistan Cumhuriyetlen AGİK Parlamentosu Asamblesi hcvetlen ile Nahcıvan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i kabul ederek bir süre görüştü. Demirel, AGİK Parlamentosu Asamblesi heyetlerini kabulünde, "Yeni dünyada. büyük bir topluluğun çocuklan olarak birbınmizledayanışmamız yararlıdır. 70 sene sonra da olsa, burada Osmanhnın ıbaşbakanhk binasında görüşmemiz bizler için unutulmayacaktır" dedi. Azerbaycan milletvekili Neriman Hasanzadede açılan "Umut Köprüsü"nün gurbetlikçekenleri bırleştırdiğini belirterek Demirel için yazdığı şiirini okudu. Daha sonra Nahcıvan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i kabul ederek bir süre görüşcn Başbakan Süleyman Demirel. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Ssvissotel'deki toplantısına katıldı Liseli Barış için açlık grevi • İSTANBUL (AA) — Intihar girişiminde bulunan ve sağlık durumu halen ciddiyetini koruyan Vefa Lisesi öğrencisi Barış Keleş'in arkadaşlarının yapmak istedikleri açlık grevi, Barış'ın babası tarafından engellendi. Barış'ın tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakultesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi kapısında toplanan liseli arkadaşları, Barış'ı intihara götüren dayak olayını protesto amacıyla saat 13.00'te açlık grevi başlattılar. Bu sırada öğrencilere müdahale eden Barış'ın babası Mehmet Keleş, "Şu anda haklıyız. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Müdür suçlu bulunmazsa o zaman greve başlarsınız" diyerek eylemlerine son vermelerini istedi. Çeşitli pankartlar taşıyan öğrenciler de Mehmet Keleş'in bu sözleri üzerine yaklaşık 30 saniye süren açlık grevlerini bıraktılar. ÖYS soruları basılıyor • ANKARA(AA)-Öğrenci Yerleştırme Sınavı (ÖYS) soru kitapçıklannın basımına dün başlandı. ÖSYM Başkanı Dr. Fethi Toker, soru kitapçığının basıldığı matbaa görevlilerinin, dünden itibaren, sınav sona erinceye kadarmatbaada kapalı kalacağını söyledi. Her türlü güvenlik önleminin almdığını belirten Toker. kitapçıklann basımında görevli 120 kisinin Kurban Bayramı'nı matbaada gecireceklerini ve yakınlanyla göriiştürülmeyeceklerini bildirdi.21 haziranpazar ' günü Lefkoşa dahil 50 merkezde yapılacak sınava 661bin590kişikatılacak. Bayram teobirleri • İSTANBUL (AA) — İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet Müdürü Necdet Menzir, alışveriş merkezleri ve kurbanlıkların satıldığı yerlerde yaşanan dolandıncıhk, yankesicilik gibi olaylara karşı ekip sayılarının arttırıldığını bildirdi. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri için düzenlemeler yapıldığını; iskeleler, otogarlar ve çocukların gittiği lunaparklar çevresinde geniş önlemler alındığını belirtti. Koalisyonda sevinç,ııııüıalefette lıüzüıı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)Yerel ara seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezle- rinde seçim heyecanı farklı duy- gularla yaşandı DYPveSHP- de koalisyonun ardındakı yüzde 50'lik oy oranının yük- sclmesinin mutluluğu yaşanır- ken.muhalefet partileri de 20 ekim seçımlerinde aldıklun oy oranınm altma düşmenin kay- gısına düşlü. Seçim sonuçlan DYP'lileri koalisyonun geleceği açısından rahatlatlı.Seçim sonuçlan alın- dıkça.SHP'nin kazandığı oylar nedeniyle "ortak seunci" yaşa- nan DYP genel merkezinde. ANAP'ın durumu da sevinçleri katmerledi.İlk gelen sonuçlarla ANAP'ın dördüncü parti duru- muna düştüğünü gören DYP'- liler. aynı tabana soyunan bu muhaliflerinin "dağılma süreci- nc gireceği"umudunu filizlen- dirdiler. DYP genel merkezinde seçim sonuçlan heyecansız bir hava- da izlenıyordu. Yapılan tek hazırlık. sonuçlann alınması için. bodrum kattaki genel ıda- rc kurulu toplantı salonuna çekilen bir kaç ek telefon hatıı ıdi. Seçim işleri başkanı Hasan Ekinci Devleı Bakanı AkınGö- ncn ile bırlikte sonuçlan burada derlcrkcn. genel sekreter ve devlct bakanı Gökberk Ergene- kon da iki kat yukardaki oda- sında sonuçlan izliyordu. İlk gelen sonuçlar, DYP'yi önde gösteriyordu.İlerleyen sa- allerde de sonuçlar böyle sür- dü. Ancak koalısyon ortağı SHP'nin de beklenenin üzerin- dc oy aldığı ikinci parti olduğu görülünce yüzler daha bir gül- dü. Ekinci sonuçlan görünce. sevınç ıçindc "koalisyon hükü- metine halk vüzde 60 destek veriyor." diyerek sesini yükselt- ti. Devlet bakanı Gönen de kendisine "bu uygulanan politi- kalann tularlılığını gösteriyor." diverek destek verdi. İstanbul'da DYP'nin 5 oy farkia kazandığı Binkılıç bele- diye başkanhğı seçimlerine SHP'nin yaptığı itiraz bile se- vinçleri bozmadı.DYP'liler bunun için."hiç önemli değıl. yabancıya değil ortağa gıder." yorumunu yaptılar.İlk kez bir parti. başka bir partinin kazan- masına hem de böylesine açıkça seviniyordu. DYP genel merkezini en çok sevindiren sonuç ise Karade- niz'den geldi.ANAP genel baş- kanı Mesut Yılmaz'ın memle- kcti olan Rize'nin İyidere ılçe- sinde DYP'nin kazandığını, Ekinci alkışlar arasında du- yurdu. Ekinci sonucu, "böylece seçim bitti Mesut jitti" diye özcıledi. Ekinci, istanbul'da bulunan Demirel'i de sık sık te- lcfonla bilgilendirdi. Ekinci, genel başkanına sonuçlan "ANAP bitiyor" diye anlattı. Koalısyon ortaklan sevinçle- rıni telefonla da olsa paylaştı- lar.İnönü'nün başdanışmanı ve SHP'nın eski gcncl sekreter yar- dımcısı Güneş Gürseler bir ara Akın Gönen'i DYP Genel Mcrkezi'nden telefonla aradı. Gönen. SHP'nin aldığı sonuç- lardan memnuniyetini dile geti- rirken. "çok iyi gidiyor, çok iyi. Bizim kaybettiğimiz yerlerde sız kazanıyorsunuz." dedi. Seçimlerle ilgili tahminleri doğru çıkan Hasan Ekinci du- rumu değerlendirirken. şimdi ANAP'ta çözülme başlayaca- ğını savundu.Bu sonuçlarla AN AP'ın 8 şiddetınde depreme uğradığını belirten Ekinci. SHP'nin yerel -^çimlerde başarılı olup oy oranını arttırması başta İnönü olnıak üzere. parti kurmaylarııu sevindirdi. görüşlenni "ANAP yüzde 20'- nin altına düşünce ne muhale- fctliği ne partiliği kalmıştır. Beyaz bayrak çektiler. Bu du- rumda hanedan mensubu olsa- lar. padişah mensubu olsalar bile bu partıyı ayakta tutumaz. "diye açıkladı. Ekinci, bu çözül- me ile ANAPtan bazı milletve- killcrinin DYP'ye geçebileceği- nı de bildirdi. SHP Genel Merkezi akşam saallerinde sakin bir havaday- dı. Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Yılmaz gün boyunca ge- nel merkezde kalan tek kişıydi. Saat 16.30 sıralannda Dala- man'dan uçakla doğruca parti- yc gelen Genel Sekreter Cevdet Selvi SHP'nin seçimlerezor ko- şullar altında girdiğini. kısa bir süre önce başlayan CHP'nin açılması tartışmasının yöneticı- lerin kafasını kanştırdığı söyle- yen Sclvi adeta olası bir yenilgi- ye zcminini hazırlıyordu. Sevli'- yc göre. 57 yerdealınacak seçim başan sayılacaktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde seçim sonuçlan ızlenirken bir ara Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Yılmaz AA'nın ANAP'la ılgıli habcrini yüksek seslc oku- du. ANAP'ta seçim şarkılan- nın çalındığınıv okudukian sonra.'ANAP. SHP'nin "Anan ölc.baban öle" şarkısı çalındı" diye espri yaptı. SHP'nin gcrısine düşüp üçüncü parti ol- mak ana muhalcfel partisi ANAP'ın canını sıktı. Van'da açılan ilk sandıklardan binci parıi çıkmakla moral bulunan ANAP Genel Merkezi'nde bi- rincilik saat 21.00'den sonra kaptınlınca yüzler asıldı. İlk kcsın sonuçlann alındığı beldelerde sandıklardan DYP çıktıkça normal iktidar avan- lajı yorumlan yapıldı. Ancak SHP'nin kazandığı beldelerin sayısı ANAP'ın kazandığı yer- leri geçince ANAP Genel Mer- kezi'nin bir sıkıntı kapladı. Ana muhalefet partisi iküdann DYP'ye sağlayacağı avantajı da hesaba katarak ikincile za- tcn razı olmuştu. Oylama işlemi tamamlanmak üzereyken gaze- tecilerin isteği üzerine bir seçim toto oynayan teşkilat başkanı Ersin taranoğlu partinin bu ge- nel eğilimini ortaya koşmuştu. Taranoğlu seçim totosunu şöy- le doldurmuştu: "DYP yüzde 35. ANAP yüz- de 25. SHP yüzde 18, RP yüzde 15. DSP vüzde 5, MÇP yüzde 2" Taranoğlu DYP veANAP'- ın oylannın toplamının yüzde 55-60 arasında olacağını söyler- ken SHP'yle ilgili bir yorum yapmaya gerek bile duymuyor- du. L'stelik ANAP'ın bu seçim- lerde alacağı oyun Türkiye gcnelinde ."alt limiti" göslere- ceğini belırtiyordu. DYP'nin alacağı oy oranından ise " ikti- dar avantajı "olarak ekledi ği 10 puanı düşürmek gerektiğini söylüyordu. Genel Başkan Mesut Yılmaz saat 21.30'da Genel Merkez'e geldiğinde Van'da partisinin bi- rinci sırada olduğunu sanıyor- du. Arabasından indiğinde kcndisini kapıda karşılayan yö- neticilerin ellerini sıkarken gül- dü. ANAP'ın o saatlere kadar yaklaşık bin oyla birinci gittiği Van'da dördüncü sıraya düştü- ğü habcri Yılmaz'a parti yöne- tileriyle birlikte odasına ka- pandığında ulaştı. Bakan Akyol, eski bakan îleri'nin hazırlattığı Kadın Bakanlığı Yasası'nı değiştirdi Kadın-erkekeşitliği yasada 6 bîr' ciimle • Kadın Bakanlığı Yasası sil baştan yapıldı. Eski bakan Güler İleri'nin hazırlattığı ve amaçları arasında kadın-erkek eşitliğinden hiç söz etmeyen tasarı değiştirildi. Tasarıya bir cümle olarak "Kadınların kalkmmanın nimetlerinden eşit biçimde yararlanması" amaç maddesine koyduruldu. Böylece kadın-erkek eşitliği dolaylı biçimde yasaya girebildi. r^frvcırı trtMAi İleri'nin, bakanlığın amaçlan arasna, yalnız- OLJrssiLLiu^AL ^ « K ^ J J haklanrun korunması v« geliştiril- ANKARA -"Kadın-erkek " eşitliği, Kadın mesi; ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamdaki işlevlerinin güçlendirilmesi"ni kDymasıyla yetinmedi. Tasannın amaç maddesini geniş- leten Akyol, "Kadınlann kalkınma sürecine etkin kaülımıru gerçekleştirerek kalkınmanın nimetlerinden eşit biçimde yararlanmalannı sağlamak" cümlesini de koydurdu. Akyol, bakanlığın görevlerine itşkin mad- Bakanhğı'nın Kuruluş Yasa Tasansı'na do- laylı biçimde girebildi. Kadınlardan sorumlu Devlet Bakanı Türkân Akyol, kendisinden önceki bakan Güler İleri'nin hazırlattığı ve amaç maddesinde kadın-erkek eşitliğinden hiç söz etmeyen tasanyı değiştirdi. Akyol, "Kadınlann, kalkınmanın nimetlerinden eşit biçimde yararlanmasını sağlamayı" tasannın amaç maddesine koydurdu. Akyorun devlet bakanı olarak kadınlarla ilgili ilk işj, İleri'nin hazırlattığı Kadın ve Sos- yal Hizmetler Bakanlığı'nın Kuruluş Yasa Tasansı'nı "sil baştan" yapmak oldu. Akyol, dede de önemli değîşiklikler yaptı. Akyol İleri'nin tasansındaki, "Kadının haklannın korunması ve geliştirilmesi, statüsünün yük- seltilmesi, sorunlannın çözümlenmesi için temel ilke ve politikalar tespit etmzk ve bun- lara uygun plan ve programlar hazırlayarak uygulamaya geçirmek" biçimindeki ilk mad- deyi beğenmedi. Akyol, kadının yalnızca sta- tüsünün arttınlmasını öngören bu maddenin yerine, şu maddeyi koydurdu: Aynmahğı önlemek "Kadma karşı her türlü aynmcılığı önle- mek, kadın haklannı çağdaş normlardoğrul- tusunda geliştirmek amaayla ilgili bakanlık- lara yasa değişiklik önerileri götürmek, kadının ekonomik, sosyal ve kültürel yaşa- mın tüm alanlannda etkin hale gelmesi ve kalkınmanın nimetlerinden eşit biçimde ya- rarlanabilmesi için ınceleme ve araştırmalar yapmak. yaptırmak ve bunlan uygulamaya koymak." Ote yandan İleri'nin tasansındaki. "Kadı- nın fıziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik is- tismannı önlemeyi ve şiddete karşı korumak- la ilgili her türlü tedbiri almayı veya alınması- nı sağlamayı" öngören maddeyi ise tamamen çıkardı. Akyol, "Kadının Statüsü Genel Müdürlü- ğü" ve "Sosyal Araştırmalar Genel Müdür- lüğü" olmak üzere iki ana hizmet bırimı kurulmasmı öngören ilk tasanda yaptığı de- ğişikükle. "Dış İlişkiler Daire Başkanhğı" kurulmasıru da tasanya koydurdu. Akyol. Kadının Statüsü.ve Sorunlaa Genel Müdür- lüğü'nün görevlerine ilişkın maddeyi. yaptığı değişikler doğrultusunda, "Kadının sosyal, ekonomik ve siyasi kararlara katıbmını sağ- layacak, toplumsal yaşamın her alaoında iş- levlerini güçlendirecek, kalkınma sürecine katıbmını ve kalkınmanın nimetlerinden eşit ölçüde yararlanmasını sağlayacak çahşma- larda bulunmak" cümlesiyle başlatü. Akyol, kadınlann ekonomik özgürlüğünü sağlama yönünde de bir adım attı. Akyol, "Kırsal ve kentsel alanda yaşayan kadmîara evde ve iş- yerinde çalışarak ekonomik açıdan güçlen: melerini sağlayacak bilgi ve beceriyi kazan- dırmayı, bilgi ve beceriye sahip olanlann ise ürettiklerini sürekb' ve güvenb bir kazanca dönüştürmek için gerekli çabşmalan yapma- yı" da, bu genel müdürlüğün görevleri arası- na kattı. Akyol, kadının statüsünü güçlendi- rici ve geliştirici çalışmalarda bulunan ulusla- rarası kuruluşlarca yapılan toplantılarda ahnan kararlann takipçisi olmayı da Kadının Statüsü ve Sorunlan Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında saydı. İleri'nin tasansında ise, bu genel müdürlü- ğün görevleri sayılırken, "Kadınlara kanun- larla verilen haklann tam veeşit kullanılma- sına ilişkin olarak kamuoyu oluşturulmasıru sağlamak"la yetiniliyordu. İleri'nin tasansın- da yer alan, ancak Akyol'un tasannın dışın- da bıraktığı maddelerden ikisi şunlar: " 1. Kadının çeşitli alanlarda fırsat eşitliğini sağlamak ve eşit haklardan yararlanmasını gerçekleştirmek için 'Fırsat Eşitb'ği Komite- si". 'Eşit Haklar Komitesi' ve 'Arabuluculuk' gibi sistemler kurmak, 2. Kadına yönelik şiddetin. kadın ticaretiy- le, kadın fuhuşunun bütün biçimlerini orta- dan kaldırmaya yönelik yeterli yasal ve diğer önlemlerin alınmasmı sağlamak." Kamu çabşanlanndan milletvekillerine mektup: Sendîkablaşmaya destek olıın ADANA ((umhurivet Gii- ne> İlleri Bürosu) - Genel Sağ- Iık-İş Scndıkası. 450 milletve- kılıne mektup göndererck Sağlık ışkolunda görevii me- murlann sendikalılaşması konusunda destek istedi. Grev yapamayan. loplusözleşme ım/alayamayan bir scndika îsicmedıklerinı vurgulayan Gcncl Sağlık-İş Scndikası. "Kamu çalışanlannın scndı- kalılaşması \c sağlıklı yaşa- ması sizlerin TBMM'deki ça- lışmanıza bağlıdır" dedi. Gcncl Sağlık-İş Scndikası adına Adana lcmsilcisi Ali Dı- nigüzcl larafından imzalanan TBMM'dcki 450 mıilclvckili- nc de gönderilen mektuplar- da. kamu görevlilerinin 1988'- dc başlayan sendikalılaşma girişimlcrinin bugün ulaşıığı nokta anlaiıldı. Genel Sağlık- İş Sendikası'nın yargı karany- la genel kurulunu yaptığını. birçok il vc ilçede şube vc tem- silcilik oluşturduğunu bclirten Dinıgüzel. parti programla- nnda ve seçim bıldirgelcrınde dc kamu çalışanlannın sendı- kalı olmasının sağlanacağı yolunda sözlcr vcnldiğine dik- kat çektı. Mektupta özctle şöyle devam edıldi: "Sayın milletvekili; huku- kun üstünlüğü ılkesinin yaşa- ma gcçınlmcsi. uluslararası sözleşmelcrin ülkemizdc dc gcçcrli olabılmcsi. tcmcl ınsan hak ve özgürlüklcrinın bir parçası olan çalışanlann scn- dikalılaşmasına yasal boyut kazandıracak düzcnlcmclcrin bir an cvvcl yücc Mcclis'tcn geçirilmcsi sizlcrin çabalanna bağlıdır. Ancak kamu scndi- kalanna dayatılmak islcncn grevsiz vc loplusözlcşmcsiz scndika "scndıka" değildir. Biz bu ışkolunda çalışan hckim. hcmşırc. hastabakıcı. cbe. sağ- lık tcknisyeni. diş tabibi. ccza- cı. biyolog, tıbbı tcknolog. büro mcmuru tc yardımvı hi/- mellerdc görevii mcmurlar olarak sağlıklı bir gclir ıçın scndika konusunda ısrarlı- - Vlz - Eğitım-İş Scndikası Adana Şube Başkanı Viusiafa Can da SHP Gcncl Başkanı vc Başba- kan Yardımcısı Erdal İnönü'- yc göndcrdiği bir mektubun- da. "Hükümc.ınizın. dcmok- ratıklcşmc pakcti çcrçcvcsin- dc bazı çJışmaiur içinc girdiğini. bu arada Îs7 vc 151 sayılı ILO sözleşmclerini ım- zaya açtığını mcmnuniyctlc öğrcndik. Ancük yınc öğrcndı- ğimıze görc mcnııır scndikacı- lığı konusunda yapılacak dü/cnlemelerde <S7 \c 151 s.ı- yılı ILO sö/L-mclcnnc çekın- cclcr konabılo.vğı. lopluso/- lc^mc \c grc\ hakkınııı tanııı- mayabilccccı ifddc cdilmckıc- dır. Mcmur scndıkalarının gerçeklen scndıka olnıası. dcr- ncklcn farklı 7>ır i^lcvc vıhıp olabilmcsi. yukarıda vıydığı- mı/ grcv vc loplıısö/lcjiııc haklannın saO:lanmasına da bağlıdır. Konuya gcrckcn du- yarlılığı gösicrjccğını/c inaıı- nıak isli\oru/' dcdı ''fr. Dünkü hava durumuyla İlgili sofumuzur} iogyu yanıtı •. "E&KiŞfihıVcJe ısı gecfi 14, gûntjüz 27..., olacaktı. bu yanıtı ve^en iz|ey1ci|ei' ârasmda yaptığımız ç€İ*ci|işte Merced.es mafka • «I-««V«I<.IJ Muş'tan AUÖIçü Qf\\\ izjeyicımiz. \ft • \ "t\' lt I ^M^-^- x: Eski Maliye Bakanı Kahveci, ANAP'ın ekonomi paketini hazırlıyor Enflasyonu düşürmek için 125 öııleııı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Erken seçim larüşmalan- nı beklerken bir yandan da ikti- dar hedeilerini bebrleyen ANAP'ın ekonomi kurmayla- n, enflasyonu düşürücü önlem- ler üzerinde çalışıyor. Kurmay- lar, üzerinde çahştıklan önlem- leri biraraya gelip tartıştıktan sonra bu İconudaki ekonomik paketi ortaya çıkaracaklar. ANAP'ın ekonomik paketini hazırlayanlardan Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci. enflasyonu aşağı çek- meyi öngören 125 önlemden oluşan çalışmasını tamamladı. İktidar ortaklan DYP ve SHP'- nin muhalefet olduklan sırada eleştirdikleri ANAPuygulama- lannı bugün kabul ettiklerini vurgulayan Kahveci, "Biz ikti- dara geldiğimiz takdirde bunlar bir daha önümüze engel çıkara- mazlar. Çok daha hızlı gidebili- riz" dedi. Kahveci, genel mer- kez ile birlikte hazırladığı ekonomi paketinin kamu açık : lannı azalücı, KİTleri özelleşti- rici, kamu kaynaklannın ve- rimliliğini arttıncı çabşmalan içerdiğini 'bildirdi. Kahveci, enflasyonu düşürmeye yönebk 125 önlemden ekonomiyle ilgili olanlanndan bizılannı şöyle sı- raladı: "! Eğitim ve sağlığa ve;gi ia- desı, 2. Gayrimenkullerde kaçağı önlemek için avantajlı alım hakkı, 3. Merkez B&nkası limitleri- nin beş yıl için açıklanması, 4. Sermaye piyasalannın kontrolü, 5. KDV'den mahalli idarele- re pay, 6. Omür boyu iş güvencesı kanunu: Bu kanunla ömür bo- yu toplu sözleşme yapma ola- nağı getiriliyor. 7. Istihdam güvencesi kanu- n u : Çalışmak isteyen herkese iş bulunmasını, 'iş bulamnorum' diyene iş bulana kadar, asgan geçimını sağlayacak iş olanağı sağlanmasını öngöriiyor. Bir tür işsizlik sigortası yerine geçe- cek olan bu uygulama ile çalış- ma karşılığında para verile- cek." ANAP'ın ekonomik paketini hazırlayan kurmaylar arasında yer alan ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Işın Çelebi de enflasyonu dü- şürmek için öncelikle Türk Li- rası'na olan güvenı arttıncı önlemler üzerinde durduğunu söyledi. Çelebi, "Bu anlamda dövize olan talebi durdurmak ve Türk Lirası'na olan güvenı arttırmak içın de Merkez Ban- kası programı ve Hazıne'nin nakit programını. nakit akışını dikkatli izlemek gerekir" .,vJı. ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Güneş Taner de yaptığı çalışmada Türk ürasf- ndan sıfır atılarak ycni lira uy- gulamasına geçılmesıni öngö- riiyor. ANAP'ın ekonomi kunmaylan çahşmalannı ta- mamladıktan sonra biraraya gelerek partinin ekonomik pa- keııni hazırlavacaklar. Belediye Başkanı Karayalçın: , Ankara'ya Atina'yı hedefolarak seçtik ANKARA (AA) - Ankara Büy ükşehir Belediyesi Baş- kanı Murat Karayalçın, baş- kent Ankara'nın gelişiminde Atına'yı hedef aldıklannı be- lirterek. "Yunanistan'ın baş- kcnli Atinayı geçmenin keyfı dc başka olur" dedi. Gcnç demokratlann dü- /cnlediği pazar toplantısına konuk konuşmacı olarak ka- ulan Karayalçın. "2000'li Yıllara Doğru Ankara" ko- nulu sunuşunda. Ankara'nın vc Türkiyc'nin karşı karşıya olduğu sorunlara değindi. Karayaiçın. ülkenin per- formansı. kent yönetiminin geliri vc kime hangi hizmetin gölürüleceğinin bilinmesinin belediyelerin başansında rol oynayan 3 önemli faktör ol- duğunu belirtti. Türkiye'de kentsel ihliyaçlann yüzde 60'ının. kamu gelirlerinin yüzde 9.6'lık bölümüyle ger- çekleşiirildiğini anlatan Ka- rayalçın, Fransa'da bu oranın yüzde 25, İsveç'te ise yüzde 85 olduğunu, kamu gelirinin ge- ri kalan kısmını merkezi yö- netimin kullandığını belirtti. Türkiye'de belediyenin da- ğılılan suya ve clektriğe mü- dahale edcmediğini bildırcn Karayalçın. belediyelerin hangi hizmetleri verip \ere- mcycccğınc merkezı yöncti- min karar vcrmesini. "akıl alma/ bir yanlışlık" olarak niiciendirdi Karayalçın. Ankara'nın gelişiminde. AT üyesı bir ül- kcnın ba^kcntı olı.şu \e aynı coğrall konumda yer alması scbcbıvlc Aıinavı hcdcf al- dıklannı belirtti. Ankara Büyükşchır Belc- dıycsı'ıun 1992 yılında gcr- çcklc^iırcccğı proıolor lıak- kıııda da bılüi \ercn karaval- çın, metro çalışmalannm üst tarafının temmuz ayında ta- mamlanacağını. altyapı çalış- malanna devam cdileceğini kavdetti. Bahçeli-Dikimevi 'arasın- daki 8.5 km'lik hızlı tramvay hattı çahşmalanna başlandı- ğında Gazi Mustafa Kemal Bulvan'nın 8-10 yerde ulaşı- ma kapatılacağını bildirdi. Saatte 16 bin-25 bin yolcu ka- pasıteli olacak hızlı tramva- yın 1994 yılında hizmete girmesinden sonra otobüs tahsisli yollann kaldınlacağı- nı belirlen Karayalçın. Ulus tünclinin yapımına da bu ay içinde başlanacağını bildirdi. Ankara'da ilk kez yağmur suyu kanalizasyon şebckcsi çahşmalannın başladığını söyleyen Mural Karayalçın. Çankaya-Mamak köprüsü- nün yapımına da bu ay içinde gecileceeini hatırlattı. Karayalçın. 1992 yılındaki liim bu projclcr ıçın 2 ırılyon liralık üsiyapı harcamasıyla 3 ırilyonluk altyapı harcaması gcrçcklcştırcccklenni >>özlen- nccklcdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle