12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 HAZİRAN1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 RP: Başanh Halk SHP'ye ilgisini gösterdi olamadık 'Devletsiz ekonomi 9 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - RP Genel Başkan Yardım- cısı Rıza Ulucak, koalisyon hükümetinin seçimde başanh olamadığını belirterek, iktidar partilerinin hizmet karşıhğı oy istediklerini söyledi. Ulucak, "Bu neticeyi bir yerde normal karşılamak gerek. Daha fazla- sını ümit ediyorduk. Vatanda- şımız yeni belde olmanın heye- caru ile bunlann üzennde durmuyor" dedi. RP'nin 330 yerde seçime girdi- ğini ifade eden Ulucak, sonuç- lara göre RP'nin 26 yerde bele- diye başkanhğı kazandığıru söyledi. Ulucak, Şanlıurfa'da seçmen kartlannın dağmlma- ması ve seçim sandıklanrun yer- lerinin değiştirilmesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın oy kulla- namadığını ifade etti. Ulucak, seçim nedeniyle son birkaç gün içinde PTT'ye 7 bin, Köy Hiz- metleri'ne 109 bin geçiçi işçi alındığını ileri sürerek "Bunlar, iktidann daha önce tenkit ettigi şeylerdi. Bu şeyleri kendisi ikti- dar olunca aynı yolda yürüye- rek boşa çıkarmıştır. Diğer partilerin birbirinden farkı ol- madığı ortaya çıkmıştır" dedi. Ulucak, seçim sonuçlannın koalisyonda değişiklik yaraüp yaratmayacağına ilişkin bir so- ruya da şu yanıtı verdi: "Bu hususlar bizi pek ilgilendirmi- yor. Öteden beri koalisyonun dağılacağı söyleniyor. İktidar nimetlerinden faydalanan koa- lisyon ortaklannın bir müddet daha hükümeti sürdüreceklerin sanıyorum. Meclis'te aritmetik değişmesi ve partiler arası transferler şu anda mümkün gözükmüyor." RP Ankara Milletvekili Melih Gökçek de, iktidann. seçimden sonra kadro vereceği vaatleriy- le vatandaşı kandırdığını ileri sürdü. Koalisyona • Baştarafi 1. Sayfada 121, MÇP 19 bin 657, SP ıse 1157 oy aldı. Yalnızca bir mer- kezde seçime giren IDP'ye san- dıktan hiç oy çıkmadı. 20 Ekim 1991 genel seçimle- Hnde bu merkezlerde kullanı- lan toplam geçerli oylann parti- |ere göre dağılımı şöyleydi. ANAP 117 bin 597 (yüzde 23.07). DYP 148 bin 317 (yüzde 29.09), SHP 101 bin 182 (yüzde 39.85), RP 99 bin 197 (yüzde 19.46) DSP 41 bin 357 (yüzde ji. 11). SP 1999 (yüzdeO.39). Bu- na göre bu merkezlerde DYP ye SHP oylannı artınrken, ANAP'ın oylannda önemli branda düşüş görüldü. 1991 ge- hel seçimlerine göre, seçimlerin gerçekleştirildiği 341 merkezin 126'sında DYP. 59'unda SHP, 69'unda ise ANAP birinci par- tiydi. Seçimlerden önce yapılan kamuoyu yoklamalanndan DYP'ninki hariç tümünde ANAP ikinci parti, SHP ise uçüncü parti olarak görülüyor- du. İktidar ortaklan DYP ve fcHP genel seçimlerde yüzde 49.75 olan oy oranlannı bu se- çimlerde yüzde 60'a yaklaşürdı- |ar. Parti merkezlerinde büyük bir sevinç yaşanırken seçim so- nuçlan "Koalisyona güveno- yu" olarak değerlendirildi. . Seçim yapılan beldelerden yedisinde seçim sonuçlanna iti- taz edilirken, üç yerde de oyla- nn eşit çıkması sonucu yeniden şayım yapıldı. ! 58 bin 596 ile en fazla seçme- hin bulunduğu yerlerden Van'- tia belediye başkanhğı seçimini geçerli 32 bin oydan 9 bin 761'- jni kazanan SHP adayı Mesut Öztürk aldı. 84 bin 485 seçmen- li Şanlıurfa'da ise 1989 yerel ieçimlerinin galibi SHP birinti- liği DYP'ye kaptırdı. Burada DYP adayı Esat Akgöz 13 bin 736 oy alarak belediye başkanı seçildi. SHP ise ikinci parti ol- Üu. I ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın seçim bölgesi Rize İyidere'de DYP'nin seçimi ka- zanması partilileri sevindirdi. Istanbul'da seçim yapılan sekiz merkezde DYP dört, SHP ve RP ikişer belediye başkanhğı kazandılar. Belediye başkanlı- ğını RP'nin kazandığı Kartal, Şamandıra'da çarşaf giymiş bir erkek oy kullanırken yakala- nınca SHP, DYP ve ANAP se- çime iüraz etti. Sanyer Bahçe- köy'de de beş oy farkla seçimi DYP'ye kaptıran SHP sonuçla- ra itiraz etti. • ANAP, genel seçimlerde ba- sanyla çıktığı İstanbul'dan hiç belediye başkanhğı kazanama- Öı ve dördüncü parti durumuna geldi. - Kesinleşen şonuçlara göre SHP'nin ikinci parti olması, SHP'de sevinç yaratırken, ka- muoyu yoklamalannda ikinci parti olarak belidenen ANAP- ta hayal kınkhğı yaşandı. • Baştarafi 1. Sayfada lanmı kutluyorum" dedi. İnö- nü, seçimle ilgili aynntıh açıkla- mayı bugün yapacağıru söyledi. İnönü, SHP'nin eridiği iddiala- nnın da safsata olduğunun or- taya çıktığını behrtti. SHP Genel Başkanı ve Baş- bakan Yardımcısı Erdal İnönü, saat 22.00'de parti genel merke- zine geldi. Bakanlar ve parti yöneticileri tarafından karşıla- nan İnönü, doğruca makam odasına çıkarak Genel Sekreter Cevdet Selvi'den seçim sonûç- lanna ilişkin bilgi aldı. Bir süre televizyondaki seçim sonuçlan- nı da izleyen İnönü. saat 21.48 itibanyla DYP'nin 338 yerde 113 belediye başkanhğını ka- zandığmı görünce. " 338 yerde 113, iyi iyi" dedi. İnönü bir soru üzerine geniş değerlendirmeyi yann (bugün) yapacağını bil- dirdi. İnönü, gazetecilerin se- çim sonuçlannı nasıl değerlen- diriyor sunuz sorusuna " seçim sonuçlannı iyi değerlendiriyo- rum" yanıtmı verdi. İnönü söz- lerini şöyle sürdürdü Parti olarak. hükümet olarak bunu yapıyoruz. Kazanan ar- kadaşlanmıza başanlar diliyo- nım. Vatandaşlanmızı kutlu- yorum. Bu seçim, yerel yöne- ümleri yeni aşamalara götür- mek için bir seçim oldu. Arkadaşlanmıza başanlar dili- yorum." İnönü sözlerini bitirdiğinde televizyondan "Hep duyarlar, hep ağlarlar" sözleriyle başla- yan türkünün söylendiğini du- yunca, "biz de aynı şeyi söylü- yoruz" diye espri yaptı. İnönü, daha sonra parti yöneticileri , bakanlar ve milletvekilleriyle makam adasında görüştü. Devlet Bakanı Mehmet Kah- raman, seçim sonuçlannı de- ğerlendirirken, "20 Ekim olum- suzluğuna karşın, SHP yaptığı gerçek politikayla vatandaşla- nn güvenini aldı" dedi. Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bağımsız adaylann kazanamadığına dik- kat çekerek, "Doğu ve Güney- doğu'da takip ettiğimiz politi- kanın , Güneydoğu politikası- Seçim sonuçlan vatandaş- nın halk tarafından desteklen- lanmızın partimize yakın ilgisi- diğini ve politikamıza güvendi- ni gösteriyor. Adaylanmızı ğini ortaya koydu." dedi. Ateş, beğendiklerini, hizmetin gerisi- seçimlerde fazla para harcama- ni beklediklerini gösteriyor. malanna karşın insanlarla yûz yüze konuşarak. politikalannı anlalarak halkla diyalog kur- duklannı ifade etti. Devlet Bakanı İbrahim Tez seçim sonuçlanna şaşırmadığı- nı ifade ederek, "Benim tahmi- nim yüzde 25'ti. Aldığımız sonuçtan memnunum" dedi. İnönü daha sonra. seçim so- nuçlannı izleme merkezine gi- derek burada görev yapanlarla görüştü. Ardından bir kat altta- ki bilgjsayar merkezine inen İnönü, 20 Ekim seçimlerinde ahnan sonuçlarla bugünkü so- nuçlan karşılaştırdı. İnönü'- nün, Diyarbakır'dan ahnan sonuçlardan memnun olduğu gözlenirken, Ünye'den gelen sonucu da "Burada CHP ve SHP'nin oylan azdı. Oylanmı- zın artması çok iyi" diye değer- lendirdi. İnönü daha sonra odasına gi- derken, Van'ın SHP'li adayı Mesut Öztürk kendisini araya- rak kazandığını bildirdi ve ke- sin sonuçlan iletti. İnönü, Öz- türk'ü kutladı ve "Güney- doğu'da oylanmızın artması çok sevindirici" dedi. İnönü," Seçim sonuçlanna bütün ba- kanlann, hükümetin katkısı oldu." diye konuştu. • Baştarafi 1. Sayfada cektir. Ancak ülkeler arası de- ğil, bloklar ve firmalar arası ti- caret yaygınlaşacaktır. Kısıtla- malar azalırken, tarife dışı en- geller artacaktır. • En çok rekabet gelişecektir. Türkiye kendjni bu rekabete ha- zırlamak zorundadır. Türkiye için gelecek 8-10 yıl iyimser ola- caktır. İyimserlik için birinci şart, en üst düzeyde istikrann sağlanmasıdır. Bunun için de kamu açıkları ve finansmanın makul hadlere indirilmesi, enf- lasyonun aşağı çekilmesi, bun- lar yapılırken de sosyal boyutun ihmal edilmemesi gereklidir. Devletin rolü, ekonomik faali- yet, sanayi\e hizmetler sektö- rüniin dışında tutulmalı; ekono- mik, sosyal, teknolojik yapının gelişmesine yardımcı ohnak çer- çevesinde kalmahdır. • Devletin yeni rolünde kent- sel altyapıya ağırlık vermesi ge- rekecektir. E>evlet küçük bir kadro ile daha etkin yapılanma- lıdır. Sanayileşme ve hizmetler- den devlet çekilirken, bu alan- larda özel sektörün gelişmesi için gerekli iklimi yaratmalıdır. Rekabet koşullan, piyasaya gi- riş çıkışın engellenmemesi çok önemlidir. Devlet sadece önemli sapmalarda, bozulmayı engelJe- mek üzere müdahale ederken, bunu süratle yapmalı ve hemen geri çekilmelidir. • Bu performansın gösteril- mesi halinde gelecek on yüın bü- yüme hızı °!Q 6-8 oranlarında gerçekleştirilebilir. Türkiye bu büyüme hızım yakalama şansı- na sahiptir. • Başbakan, kongreyi açar- ken yılda 1 milyon yeni insana iş bulma gereğinden söz etmiş- tir. Yine gerekenler yapıhr, doğ- ru kararlar alınırsa, başlangıç yıllarında yılda 500 bin ve son- rakilerde 750 bine ulaşan bir ye- ni iş yaratma kapasitesine ula- şılabilir. • Fiyat, faiz kurlanmn ser- bestçe teşekkül ettigi bir ortama kavuşulmalıdır. • Vergi gelirleri süratle arttı- rılmalıdır. Yarıya varan bir ar- tış, vergi kaçaklannın önlenme- si, adil bir vergilendirme düzen- lemesi ile gerçekleşebilecektir. Adil bir vergi düzeni, toplama- da etkinlik, kurumlaşmaya ma- ni olmayacak bir tarzda gerçek- leştirilebilir. • Bloklar ve firmalar arası ti- caretin yaygınlaşması nedeni ile yabancı sermaye giriş-çıkışları önem kazanacaktır. Devletin gerekli sosyal altyapı, kentsel altyapıya artan bir tempo ile önem vermesi gerekmektedir. Zarafet gecesînde potlar ve cilıazlar kırıldı lers ise "En iyi Fotomodel" seçildi. Yanşmada ikinci olan İsveçli Victoria Silvstedt, aynca Magazin Muhabirleri Der- neği'nce "En Fotojenik Man- ken"seçildi. Svvissotel Balo Salonu'nda gerçekleştirilen yanşma fınali- nin naklen yayını sona erdikten sonra kulise gıderek yanşmada diskalifiye edilen mankenlerle görüşmek istediklerini söyleyen Milhyet muhabiri ile gazetemiz muhabirlerinden Muharrem Aydın, organizatör Erkan Özerman'ın sert tepkisıyle kar- şılaştı. Özerman, kendisini ne- den tebrik etmeyip de "böyle sorular' yönelttiİclerini sordu. Ardından da, Milhyet muhabi- ri Aydın Ancoğlu'nu tartakla- maya'başladı. Kavgayı önleme- ye çalışan arkadaşımızı da iten Ozerman'ın yanına gelen orga- nizasyondan bazı kişiler ile su- nucu Sibel Egemen "Burası politika sahnesi değil" diye ba- ğırarak gazetecilere dışan çık- malannı söylediler. _ .. __ .,. . . . Anadolu Ajansı muhabiri Yanşmada Togolu Rebecca, İsveçli Victoria ve Senegalli Hadiye Uk üç dereceyi paylaştılar. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN) Zafer Meydan'ın fılmini almak isteyen görevliler, Meydan'ı tartaklamaya başladılar. Olay sırasında AA muhabirinin çağ- n cihazı kınldı. 3 gazetecinin, görevlerinin, 50 milyona tele- vizyondan açıklanan bir olayla ilgili olarak yetkililere soru sor- mak olduğunu anımsatmasma karşın tartaklamalar sürdü ve basın mensuplan salondan dı- şan çıkanldı. Daha sonra kok- teyle katılan davethlerin bulun- duğu salondan uzakta bir bölüme geçen Özerman ve ta- raflar uzlaşmaya çalışülar AA muhabirine saldırarak çağn ci- hazmın kınbnasına neden olan Cem Ural'ın babası ve aynı za- manda yanşmanın Avrupa temsilcisi olan Ülkü Ural, Zafer Meydan'dan özür diledi. Ma- gazin Gazetecileri Derneği Baş- kanı Nurettin Soydan ise taraf- lan dinleyerek kınlan cağn cihazın] aldı ve olayın yönetim kurulunda gündeme ahnacağı- nı söyledi. GOZLEM UĞURMUMCU • Baştarafi 1. Sayfada Denecektir ki: - Yerel seçimler ölçü olmaz. Yerel seçim sonuçlannın genel seçimler için ölçü ol- madığı hep ileri sürülür. Doğrudur. Yerel seçimlerin ko- şullan genel seçimlere benzemez. Yerel seçimlerde yerel özellikler ön plana geçer. öyle olmasına öyledir ama yerel seçimler yine de seç- men eğilimini belli eder. Kaldt ki, son yerel seçimler, genel seçim havası içinde yapıldı. ANAP'ın düşüş grafiği son yerel seçimlerle kanıtlandı. ANAP'ın düşüş grafiği dünkü seçimlerle de iyice belli oldu. Artık hiçbir güç, ANAP'ı eriyip dağılmaktan kurtara- maz. ANAP milletvekilleri şimdi geleceklerini güvence aln- na alabilmek için yavaş yavaş DYP'ye yanaşırlar. Bazı ANAP milletvekilleri DYP'ye geçerler. -Koalisyon bozulur mu? Büyük bir olay olmazsa bozulmaz. Seçim sonucu, "ANAP erozyonu"nu hızlandınr. ANAP, 12 Eylül askeri yönetiminin ürünüdür. ANAP bu açıdan bir yedeksubay taburu gibidir. Bu yedeksubay ta- buru, emir-komuta zinciri içinde ve emirle görev yaptık- tan sonra seçmen oyu ile "terhis" oluyor. Olan bu. Düşünün, ANAP'ın çoğunluğunu oluşturduğu 1963 par- lamentosu, 12 Eylül generalleri tarafından önseçimi ya- pılan milletvekillerinden oluşmaktaydt. 1983 parlamentosu "serbesf seç/m"le oluşmamışh. 1983 parlamentosu hukuk açısından da siyaset açısin- danda "meşru"değildi. Cumhurbaşkanını seçen ANAP çoğunluğundaki TBMM de hukuk ve siyaset açısından tartışılması gere- ken bir parlamentoydu. Bugünkü siyasat sahnesi, işte böyle bir geçmişe sa- hiptir. 12 Eylül'den bu yana yapılan seçimler, hep sakattır. Bu seçimlerin kaynağında darbeci generallerin ön seçmen gibi kullandıkları anayasa ve hukuk dışı irade yatmakta- dır. Bu tablonun bir an önce değişmesi için Cumhurbaşka- nı özal'ın istifa etmesi ya da istifaya zorlanması, demok- ratik bir seçim yasası ile genel seçimlerin yapılması ve yeni oluşacak parlamentoda yeni anayasanın kabul edil- mesi gerekir. 'Yerel seçim sonuçları, hükümete böyle bir görev yük- lüyor. Bu Meclis, demokratik bir seçim yasası hazırlayıp, ye- ni anayasayı hazırlama görevini seçimle gelecek yeni meclise bırakmalıdır. "Milli iradeninin kısmisi" bugün herkese bu görevi ve- riyor. Demokraside ilk sınav İstanbul Haber Servisi - "Best Model pf The World"(Dünya- nın En İyi Mankeni) Yanşması olaylı bitti. TRTnin canlı ola- rak yayımladığı yanşmada "Ben Yugoslavya değil Sırbis- tan adına yanşıyorum" diyen manken, Birleşmiş Milletler'in Sırbistan'a "sosyal ve kültürel ilişkilerin dondurulmasf'nı kapsayan ambargo karan çer- çevesinde yanşma dışı bırakıl- dı. Yanşmanın, devlet televizyo- nundan Erkan Özerman'ın rek- lamına dönüştürülmesi, yayını izleyenler arasında da tepkıyle karşılandı. Önceki gece ve dün gazeteleri arayan vatandaşlar, "Bir ilkokul müsameresinde bi- le böyle şey olmaz" dediler. Özerman'ın, özellikle İngilizce konuşma gayretiyle yanhşlar yapması, izleyenleri çiieden çı- kardı. Alman mankeni sahneye "Cermeni", İsveçli'yi ise "Sive- den" diye çağıran organizatö- rün anonslan. bizzat bu ülkele- rin temsilcileri tarafından bile güçlükle anlaşılabildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştiri- len yanşmanın fınali önceki gece Swissotel Balo Salonu'nda saat 21.00'de başladı ve canlı olarak TRT-1'den naklen ya- yınlandı. Sibel Egemen ve Er- kan Özerman'ın sunduğu gece- ye. aralannda Sağlık Bakanı Yıldınm Aktuna, istanbul Va- hsi Hayri Kozakçıoğlu,İstan- bul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Nurettin Sözen'in de bulunduğu politika, sanat, mü- zik, basın. moda ve iş dünyasın- dan çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'yi Maide Erçelebi'nin temsil ettigi yanşmada, man- kenler önce yerel giysiler, ardın- dan da mayolarla geçiş yaptı- lar. Yanşmanın organizatörü Erkan Özerman, finalde ilk ona gjren mankenlerin adlannı anons ettikten hemen sonra canh yayından. Dışişleri Ba- kanhğının organizasyon komi- tesine bir telgraf çeküğini. Bir- leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Bosna Hersek'e yapılan saldınlar nedeniyle yeni Yugoslavya Federasyonu'nu oluşturan Sırbistan ile Hu-vaüs- tan'a karşı sosyal-kültürel iliş- kilerin dondurulmasını da kapsayan ambargo karan gere- gince Sırbistan'ı temsil eden Daniela Pavloviç'in diskalifiye edilmesini istediğini açıkladı. Televizyondan naklen yayınla- nan finalde yapılan bu açıkla- ma, salonda bulunan davetliler arasında şaşkınlık yarattı. Er- kan Özerman daha sonra Hır- vatistan'ı temsil eden Bilyana Radojicic'in de aynı karar çer- çevesinde yanşmadan diskalifi- ye edildiğiru söyledi. Yanşmada daha sonra ilk üçe giren mankenler açıklandı. Şonuçlara göre Togolu man- ken Rebecca Ayoko "Dünya- nın En İyi Mankeni" seçildi. Ayoko'nun tacını, geçen yıhn birincisi Fransız manken Lo- hengrin Loret giydirdi. Best Model Of The World Yanş- ması'nda ikincihği İsveçli Vic- toria Silvstedt, üçüncülüğü ise Senegalli manken Hadiye Seye kazandı. İlk ona giren Türk manken Maide Erçelebi, Zara- fet Mankeni; Çinli Celine Def- G Ü N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada tireceği ya da götüreceği tartışılıyor. Oysa önümüzdeki günlerle bağlantılı yaklaşık kimi şo- nuçlara varabilmek için partilerin kampanya boyunca öne sürdüğü görüşleri, yeniden gözden geçirmemiz; değer- lendirmemiz gerekiyor. Örneğin, söylentilerin favori partisi SHP. Sanki sonuçlar şöyle ya da böyle öteki partileri etkilemeyecekmiş gibi hü- kümetin sürüp sürmeyeceğini konu alan varsayımlar, SHP temeline oturtuluyor. Ne var ki Erdal fnönü, birlikte olduğumuz bir açıkoturum- da olumlu ya da olumsuz sonuçlarıyla 7 Haziranın "hükü- meti etkilemeyeceğini" söylemişti. Bir varsayımı söylemi- yor, gerçeğe degindiğini davranışlarıyla gösteriyordu. 20 Ekim'den sonra İnönü; SHP politikasını, ancak "parti iktidarda olursa oy oranını yükseltebileceği" düşüncesine oturtmuştu. DYP ile koalisyona öncelikle bu ana görüşten hareket ederek girdi. Muhalefetteyken oy oranında yükse- lişler yaratmanın olanaksızlığına inanıyordu. Kampanya boyunca söyledikleri, SHP liderinin 20 Ekim'- den hemen sonraki görüş açısına bugün de sadık kaldığı- nı, hatta kalacağını gösteriyor. Düne kadar söyledikleri; bu politikadan seçim sonuçlan ne olursa olsun vazgeçmediğini, ödün vermeye niyetii ol- madığını gösteriyor. Doyurucu olmayan sonuçlar, parti içinde hangi rüzgâr- ların esmesine neden olur önceden kestirilemez. Geliş- meleri bugünden itibaren göreceğiz. Ne var ki koalisyon- dan koparak muhalefete geçmesi istenecek olursa; SHP, bugün kader birliği yaptığı partiye, birlikte ilan ettigi kimi vaatlere nasıl olacak da karşı çıkacak? Bu, ne isa'ya ne de Musa'ya yaramayan bir politika olmayacak mı ? Demirel neden rahat? DYP, rahat parti görünümünde. Demirelden aradasıra- da, "seçim deniz gibidir, inanmakolmaz ha" benzeri uya- • rılar işitildi. Oysa Demirel, seçimde DYP oylarının artaca- ğına, iktidardaki yerinin daha da pekişeceğine inanıyor. . Örneğin, "kişisel tahmine yanaşmıyor", ama gazeteci sordu mu partisinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlannı önüne koyuyor. Dünkü basında vardı; anket DYP'ye yüzde 38, SHP'ye 18, ANAP'a 15, RP'ye 15 veriyormuş. Rakamları SHP açısından da çok olumlu bulduğu açık. Demirel olumlu ya da olumsuz her sonucu göz önünde tutuyor. Elinde önemli bir "güvence" var. Kampanya ko- nuşmalarının sonuncularında, "DYP'nin içinde bulunma- dığı hiçbir hükümetin kurulamayacağını, DYP'nin onay vermediği bir politikanın işlemeyeceğini" söylemişti. Parlamento rakamları, koalisyon olasılıklarında "baş partinin" DYP olacağını doğruluyor. Demek ki Demirel, dört beş yıl daha "politikada bir numara" olacağından kuşku duymuyor. Bu arada deneyimlerden çıkan kimi sonuçlan unutma- mak gerekiyor. Bir siyasetçinin söylediği gibi "yerel se- çimler, hem 'birşey'dirhem de 'birşey'değildir. Sonuçlar mantığa göre, yoruma göre değişir." Bir başka gerçek şu: Yerel seçimde iyi sonuç alanların genel seçimde gerilediğine -örnek: ANAP-, kötü sonuçlar alanlarınsa genel seçimde ilerlediğine -örnek:DYP- tanık olduk. 7 Haziran seçimleri, gündüz gözü ile yapılan yukarıdaki değerlendirmeleri yadsımayan sonuçlar verdi. DYP'nin birinci parti olması bekleniyordu, oldu. SHP'nin son günlerde atağa kalktığını görüyorduk, ger- çekleşti. Ya ANAP? Bakalım Mesut Bey nasıl açıklamalar yapa- cak? Sonuç şu ki, koalisyon ortaklan yüzde 50'ye yakın halk desteğine sahipken, bu kez yüzde 50'nin üzerine tırmanı- yorlar. • Baştarafi 1. Sayfada Nizami Süleymanov, Ebufeyz Elçibey, Refik Abdullayev, Ta- merlan Karayev ve İlyas İsmai- lov'un katıldığı seçimler için halkı oy kullanmaya çağırdı. Azerbaycan halkı dün ilk kez dernpkratik seçimler için san- dık başına gitti. Mühürlü san- dık başlanna gelen Azeri vatan- daşlannın oylannı hazırlayıp sandığa atmakta şaşkm dav- randıklan, oy kullanmak için özen gösterdiği dikkati çekti. Halk Cephesi lideri Ebulfeyz Elçibey dün dünyanın çeşitli ül- kelerinden gelen çok sayıda gazete ve televizyon muhabirle- ri önünde oyunu kullandı. Günlerdir Azerbaycan'da en canlı seçim kampanyasını yürü- ten halk cephesi hderi Ebulfeyz Elçibey dün saat 11.00 sırala- nnda yardımalanyla birlikte Bakü'nün 9'uncu seçim bölge- sinin 12 nolu seçim sandığına geldi. Elçibey, sandık başında bulunan çok sayıda gazete ve televizyon muhabirlerinden sıy- nlarak güçlükle içeriye girebil- di. Oyunu kullanan Elçibey. kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı seçi- lirsem ilk amacım Ermenilerle banş masasına oturmak ola- caktır"dedi. Elçibey, "Bağımsız devletler topluluğuna girmeyi düşünüyor musunuz" sorusu- na ise "Hayır girmeyi düşün- Demirel ÖzaFı uyardı • Baştarafi 1. Sayfada dökülmesinin durdurulması ve barışçı bir çözüme gidilmesi gerekir" dedi. Demirel, "felaket tellallığı" ile suçladığı Özal ile hükümet arasır.dakı son tartışmayı anım- satas gazetecilerin, "Cumhur- baskciu ekonomi ile ilgili eleş- tirilerini size de iletti mi? Siz kendisinden felaket tellallığı yapmamasını istediniz mi?" so- rusu üzerine ise şunları söyledi: "Kendisine sadece, eğer söy- leyeceğı bir şey varsa bize rahat- ça söyleyebileceğini, hükümeti incitecek beyanlarda bulunma- nın doğru olmadığını söyledim. Zaten daha önce de beyan et- miştim. Cumhurbaşkanı ola- rak hükümeti incitecek beyan- larda bulunmanın doğru olmadığını ifade ettim. Ben açıkhğın adamıyım, gayet açık- lıkla söylüyorum. Biz bu devleti işletmeye çalışıyoruz ve herke- iin bize yardıma olması lazım. Ben bir koalisyon hükümetinin hükümet başkanıyım. Kendisine hükümetin rahat- sız olduğunu söyledim. Yani 'Eylülde hükümet batar efen- dim, mayısta batar' gibi şeyle- rin doğru olmadığını, bunlann hükümeti rahatsız ettiğini söy- ledim. Genellikle, sözlerinin yanlış anlaşıldığını veya yanlış ifade edildiğini beyan etti." Şartlar ne olursa olsun devle- te zarar vermeyeceğini ve ver- dırmeyeceğini belirten Demirel. ıcra olarak. milletin vcrdiği devleti işletme görevini yerine getireceklerini söyledi. Demi- rel. "Bu görevi verine getirirken mç saça. baş başa birbirimizle boğazlasmaya kalkmayız" de- di. Demirel, sözlerini "Ben üs- tüme düşeni yaptım. Yapma- >a devam ederim. Yani ülkenin işleri yürüyecek. Parlamento- sunda yürü>ecek, vatan sathın- da yürüyecek, her yerde \ürü- vecek" diye sürdürdü. DUŞUNCELER • Baştarafi Ekonomide Merkez Bankası rezervlerindeki erime ve Hazine'deki sıkışıklıktan dolayı önümüzdeki aylarda KlTfiyatlarının da- ha hızlı artması gerekecek. Bu bütçe açığını kapatmanın bir üçüncü yolu. • • • • Enflasyon yıl sonunda yüzde 80'lere vuracaktır. Daha önce yapmış olduğum bir tahminde ciddi bir istik- rar programı uygulanmaması durumunda enflasyon ora- nının temmuzdan itibaren yükselerek, aralık sonunda yüzde 83 civarında gerçekleşeceğini söylemiştim. Bu tah- min DİE tüketici fıyatları veya İTO ücretliler geçinme en- deksini kapsıyordu. Iktisat biliminden hareket ederek bu çeşit rakamları bul- mak güç. Rakam vererek tahmin yapmak daha çok istatis- tiksel bir olay. Onun için bu rakamlar kişisel bir görüş olarak ele alınmalı. Geçen yılların verilerine ve ekonomi- nin temel göstergelerine bir kez daha baktığımda şunları söyleyebilirim: Bu tahmin, DİE tüketici fiyatları veya İTO ücretliler geçin- me endeksi cinsinden yapılmıştır. Bugün için de aynen geçerlidir. • • • • Çözüm ciddi bir istikrar programıdır. Kronik enflasyon süreci adını verip, birkaç aydan beri çeşitli yönleriyle incelemeye çalıştığım bu kısır döngüden kurtulmak, ancak ciddi bir istikrar programı ile mümkün olabilecektir. Bu istikrar programı KİT'ler sorununu, Merkez Bankası bağımsızlığını, kamu bütçe disiplinini kısa zamanda sağ- lamayı amaçlamalıdır. Bu yapılırken toplumun çeşitli ke- simlerine danışılmalı ve bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bu kesimlerin hangi özverilerde bulunacakları karşılıklı alış- verişlerde belirlenmelidir. Zorla parasal disiplin sağlanabileceğini sanmıyorum. • • • • Bu çeşit bir istikrar programı henüz görünürlerde yok- tur. Ama başta basın olmak üzere Türkiye'de toplumun son zamanlarda şaşırtıcı bir ekonomik bilinçlenmeden geçtiği görülüyor. "istikrar lobisi"ne katılanların yine de unutmamaları ge- reken önemli bir nokta vardır: İstikrara giden yol uzundur. müyonız" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı adayı Elçibey, oyunu kullandıktan sonra se- çim merkezınin dışında topla- nan vatandaşlann alkışlan arasında arabasına binerek evi- ne gitti. Bu arada özellikle Bakü'de Azeri güvenlik güçlerinin bü- yük önlem almalanna karşın seçimden bir gece önce başken- tin sokaklannda sık sık silah sesleri duyuldu. Kent merke- zinde bir taksinin sabaha karşı yakılması halk tarafından pro- vakasyon olarak nitelendirildi. Azerbaycan'da sonuçlann bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçim komisyonu yetkihlen kesin sonuçlann açık- lanmasi için son tarihin 17 hazi- ran olduğunu belirttiler. Seçimlerde katılım oranının seçimin anayasal olarak geçerli olmasını sağlayacak olan düze- yi aştığı açıklandı. Azerbaycan merkezi seçim komisyonu baş- kanı Cafer Veliyev düzenlediği basın toplantısinda yerel saatle 16.00 # tüm Cumhuriyet düze- yinde katılım oranının yüzde 62'yi aştığını bildirdi. Seçimin anayasal olarak geçerli sayıla- bilmesi için seçime katılma ora- nının yüzde 50'yi aşması gereki- yordu. Azerbaycan'da bir yandan seçim telaşı yaşanırken bir yan- dan da savaş bölgesi olan Dağ- lık Karabağ'daki Fuzuli kenti- ne önceki gece Ermeniler tara- fından 40 adet grat füzesi atıldı- ğı belirtildi. Savunma Bakan- lığı'ndan almınan bilgilere göre füze saldmsı beş Azerinin yara- lanmasına, çok sayıda binanın önemli ölçüde hasar görmesine yol açtı. Siyasi destek • Baştarafi 1. Sayfada lannı yüzde 50'nin üstüne çı- karmasını, "Bundan, hüküme- tin siyasi anlamda yeni bir destek aldığı sonucu çıkar" diye yorumladı. Başbakan Süley- man Demirel, İstanbul'da Stra- tejik Araştırmalar Enstitüsü'- nün "Ortadoğu'da Banş" konulu toplantısının açış ko- nuşmasını yapüktan sonra se- cim sonuçlannı şöyle değerlen- dırdi: "Şu ana kadar gelen şonuçla- ra göre koalisyon yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Bu, halkın meydana getirdiği hükümeti yaralamadığı, güçsüz ve yalnız bırakmadığını gösterir. Hükü- met istismar konusu yapılmak istenmiştir. Sonuçlar gösteriyor ki halk buna ran olmamıştır. Seçim bu oranlar veya buna ya- kın oranlarla sonuçlanırsa bun- dan hükümetin siyasi anlamda yeni bir destek aldığı sonucu çı- kar." Demirel, "Bu sonucu bekli- yor muydunuz?" şeklinde bir soruya da "Evet, biz halkın içi- ne çıkük, coşkuyu gördük. Eli- mizde anket sonuçla.n vardı. Bunu dün gece (önceki gece) bir gazeteye de söylemiştim" yanı- tını verdi. SAHİBtNDEN SATILIK 89 Doğan, 85 Şahin Tel: 265 74 93
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle