12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Kazan'da Türkotoji Kongresi • MOSKOVA(AA)- Tataristan'ın başkenti ICazan'da uluslararası bir Türkolojı kongresi yapüıyor. "Türk Kültürü, Tarihi ve Oili: Gelenek ve Çağdaşlaşma" adıyla Tatanstan Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen uluslararası kongreye BDT cumhuriyetlerinin yanı sıra toplam 20 ülkeden 300'den fazlaTürkologkaülıyor. 13 -hazirana kadar sürecek kongre çerçevesınde, aynca Bolşevik ıhtilali dönemınde Rusya'run hegamonyasındaki Türk ve Müslüman halklann bağımsızlığı içın mücadele etnuş olan Mirsaid Sultan Galiyev'in 100. doğum yıldönümü dolayısıyla çeşitli törenler ve anma toplantılan da düzenlenecek. Yeltsin'den askerlere zam • MOSKOVA-Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, eski SSCB'nin arük dağürruş olmasına karşın, eski Sovyet ordusuna bağh birimler arasında işbirlığinın devam eimesi gerektığini söyledi. Yeltsin, Rus ordusunun ûst dûzeydeki subaylannın kaüldığı Mosİcova'daki toplanüda yaptığj konuşmada, BDT'nin silahlı kuvvetlerinin, BDT Devlet Başkanlan Konseyi'ne bağlı •"birleşik bir silahlı güç" olması gereğıne hâlâ inandıklannı vurguladı. Yeltsin konuşmasında, bu ayın başından geçerli olmak üzere, askeri personelin genel maaş düzeyinde ortalama yûzde 180 oranında artış öngören bir karamame imzaladığını, aynca subay ve astsubaylann da rütbeleriyle oranülı olarak ek ödenek alacaklannı açıkladı. Nahcıvan'da çatışmalar • ANKARA(AA)- Nahcıvan'da çaüşmalann sürdüğü, Sederek bölgesindeki çaüşmada Ermenilerin saldınlan sonucu bir kışinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. AA muhabirini Nahavan'dan telefonla arayan parlamento üyeleri, Sederek'teki çaüşmalann zaman zaman azalmasına rağmen hâlâ sürdüğünü söylediler. Alınan bilgiye göre, Sederek'te Ermenilerin saldınsı sonucu Hasanof Peyder İslamoglu adlı bir polis memuru hayatını kaybetu. Çatışmalar sırasında Babayef Ilgar Kâmıloğlu ve Reşit Gafuroğlu adlıikiköylüde yaralandı. Azerbaycan- Karabağ •MOSKOVA- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tofık Kasımov, ülkesinin topraklanndaki tüm Ermeni ceteleri geri çekilmediği sürece, bu ay sonunda Beyaz Rusya'run başkenti Minsk'te düzenlenmesi planlanan, Karabağ sorununa ilişkin AGİK Konferansı'na katılmayacaklannı büdirdi. Tofık Kasımov, dün Bakü'de düzenlediği basın toplantısında, AGİK Konferansı için Roma'da hazıruk çahşmalannı sürdüren AGİK heyetlerinin veOslo'dakiKAİK toplanüsının, Ermeni kuvvetlerinin Şuşa ve Laçin kentleri ile Nahcıvan'daki işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri için yaptıklan çağnlan memnuniyetle karşıladıklannı bildirdi. Kırım Türkleri: Bizi KGB böldü • MOSKOVA (AA) - Kınm Türkleri ulusal hareketi lideri Vasfi Abdürrahimov, Kırım Türklerinin KGB ve SBKP tarafından bölünerek bu örgütlerin amaçlan için oyuncak haline getirildiğini söyledi. Abdürrahimov, "Megapolis Express" adlı dergide yayımlanan demecinde, Mustafa Cemiloğlu önderliğindeki hareketin lider kadrosu içinde yer alan kişilerin büyük çoğunluğunun daha önce KGB ve komünist parti örgütlerinde üst düzeyde görevler almış kişiler olduğunu savundu. Buna örnek olarak bugünkü Kırım Ulusal Meclisi içindeki ikinci adam olan Rafet Çubarov'un eskiden Riga'da devlet arşivleri müdürlüğü, Halil Mustafayev'in Tacikistan KP Merkez Komitesi'nde üyelik ve Server Amirov'un özbekistan'da insaat bakanlığı gibi görevlerde bulunduklannı hatırlattı. TIME İslamın yükselişini kapak konusu yaparak bunun Batı dünyasında derin kaygı yarattığını bildiriyor 'Islamınkılıcı' Batı'yıkorkutuyorDış Haberler Servisi - "Time" dergisi son sayısında, dünya- mızda İslamın yükselişini ka- pak konusu yaptı. Dergi, İs- lamcı akımlann güçlenmesi karşısında Batı dünyasında kaygılann arttığını belirttikten sonra "Ançak" diyor, "Batı dünyası ile İslam âlemi arasın- dakı karşıhklı kuşku, bir nokta- da yanlış anlamadan da kay- naklanıyor. Dergj, İslam dünyasımn, diskotek, fuhuş, cinsel özgürlük, alkolizm gibi olgulan Baü'nın ahlak bozucu yanlan olarak görüp Batı'ya tepki duyduğunu belirtiyor. Batı sömüriisü Dergiye göre İslam dünya- sında Batı'ya karşı duyulan tep- kinin en önemli nedenlerinden biri de Müslüman ülkelerin son ikiyüz yıldır Batı tarafından js- tismar edilip sömürülmesi. İs- lam, böylece kıtlelerin sömürii ve isüsmardan kurtuluş bayrağı haline geliyor.. Dergiye göre İslam dünya- sında Batı aleyhtan slogan ve göstenlere karşın, Müslüman- lann "iflah olmaz" biçimde Hıristiyan düşmanı olduklannı ileri sürmek yanlış olur. Time'ın yazısı özetle şöyle de- vam ediyor: "Tüm dünya, İslamın yükse- lişini heyecanla ızlıyor ve bu ge- lişmenın ne gibi sonuçlar doğu- racağını düşünüyor. Sovyet ımparatorluğunun dağılmasın- dan sonra Batıh ülkeler, radıkal İslamın liberal demokrasıyi cıd- di biçimde tehdit etmesınden kaygılanıyorlar. Islami hükumet Güçlü İslamcı akım İslami monarşi Laik Müslüman devlet KAZAKİSTAN KlflöZlSTAN TURKMOttSTAN^ AFGANİSTA ATLAS OKYANUSU SUUDf ARAB1STAN MORfTANYA . HINT OKYANUSU BANGLADEŞ- • ESDONEZYA1 MALAYZİA •: İslamın ceşitleri Batılılann kaygılanndan bin, terorizm ve devnm ıhracının yayılması. Ama başka kaygılan da var. Avrupa ülkeleri radikal İslamcı akımlann Müslüman ülkelerde istikrarsızlık yarat- masından. bu olgunun da bü- yük göç olaylanna yol açmasın- dan korkuyorlar. Söz gelışi. Fransa'da Müslüman Arap göçmenlenn sayısı hızla artı- yor. Bu bağlamda Iran, Batının özel dıkkatini çekiyor. Rafsan- cani yönetimi, her ne kadar 'pragmatik ve daha ılımlı" bir görüntü içinde ise de Tahran'ın nükleer bomba yapmakıa ol- duğu yolundaki söylentiler ve sılahlanmaya büyük para ayır- ması, Batı'da giderek artan bir kaygıyla ızleruyor Birçok Müslüman lider ıse Batfnın İslam hakkında duy- duğu kuşkulann abartılı oldu- ğunu, bazı çevrelerce maksath biçimde İslam düşmanhğının yaratılmasına çalışıldığını belir- tıyorlar. Bu üderler, savlanna örnek olarak ABD ve Avrupa'- nın Körfez ülkeleri gjbi en bas- kıcı İslam rejımlerini destekle- mesini göşteriyorlar. Ancak İslama akım, temelde Batı kültüründe ifadesini bulan modernleşmeye karşı bir tepki •TIME'agöreBatüı ülkeler radikal îslamcı akımlarla birlikte terörün de yayılmasından korkuyorlar. Aynca radikal İslama akımlann Müslüman ülkelerde istikrarsızlık yaratacağından, bu olgunun da yeni bir göç dalgasına yol açmasından kaygı duyuyorlar. • İslam, giderek Müslüman ülkelerin, Batı'nın sömürü ve istismanndan kurtuluşunun bayrağı haline geliyor. • Son ikiyüz yıldan bu yana Batı'nın saldınsı karşısında sertleşmiş bulunan İslam ashnda hoşgörüsüz, katı bir din değil. olarak ortaya çıkıyor. Hindis- tanlı Müslüman yazar M.J. Akbar, 'Batı'ya karşı bundan sonraki büyük meydan okuma İslam dünyasından gelecektir' dedikten sonra devam ediyor: 'İslam'ın Magrip'ten Pakis- tan'a kadar yayılması olgusu yeni bir dünya düzeni için mü- cadeleyi başlatacakür. Akbar'ın sözünü ettiği Müs- lüman-Hıristiyan mücadelesi- nin gerçekleşip gerçekleşmeye- ceğini zaman gösterecek. Ancak Müslüman ülkelerin kendi aralannda mücadele et- üklerini de gözden kacırma- mak gerekir. Orneğin Türkiye ile İran, Orta Asya'da yoğun bir nüfuz rekabeti içindeler. Ce- zayir ise içeride İslami Sclamet Cephesi'ni ezdi. İslam ashnda, Batı'nın sandı- ğı gibi hoşgörüsü olmayan bir din değil, Hazreti Muham- med'in dinı, dünyadaki en eşitçi dinlerden biri. İslam, yüzyülar- dır ezilen kitleler için bir umut kaynağı olmuş. Tann katında herkesin eşit olduğunu öğret- miş. Ancak son 200 yıldır Baü'- nın saldınsı karşısında İslam da tepki olarak sertleşmiş, kaü ve hoşgörüsüz bir niteliğe bürün- müş. Washington'da George Town Üniversitesi öğretim üye- lerinden Prof. İbrahim İbrahim şöyle diyor: 'Müslümanlann Batı'ya tepkilerinin nedenı din- sel değjldır. Bu tepkinin özü anti kolonyalisttir. Biz Müslü- manlar, Baü tarafından ezıldik. Gururumuz incindi.' Eski Sovyetler Birliği'nin Or- ta Asya cumhuriyetlerinde aşın İslama akımlar, kendilerine ör- nek olarak AfganisUn'ı alıyor- lar. Radikal islamcı akırnın, özellikle özbekistan ve Tacikis- tan'da güçlü olduğu gözleni- yor. Buna karşılık Tunus, Suriye ve lrak gibi ülkelerde radikal İs- lamcı akım, hükmetin ağır bas- kısı altında. UKRAYNA Madende patlama: 52ölü• Rusya smın yakmında bulu- nan bir maden ocağında meyda- na gelen patlamada 52 kişi yaşa- rrunı yitirdi. Dış Haberier Servisi - Ukrayna'nın do- ğusunda yer alan Krasnadon bölgesinde bir maden ocağında metan gazı patlaması sonucunda 52 madenci öldü. Interfax ajansının haberine göre Suko- dolskaya-Vostocnaya adlı kömür made- nınde öncekı gün yapılan bakım çalışma- lan sırasında sıkışan metan gazı büyük bir patlamaya yol açtı. Patlama sonucunda 8 madenci yaşammı yitirdi. Patlamanın ar- dından ateş alan kömür tozunun, maden tünellen ve havalandırma borulan boyun- ca madene yaydığı karbondioksit gazı da 44 madencinin zehirlenerek ölmesine yol açtı. Yetkililer, yeralündan 52cesetçıkanldı- ğını belirttiler. Patlamada yaralanan 24 madencinin de hastanede bakıma alındı- ğını ve kurtarma çalışmalannın sürdüğü- nü bildirdiler. ITAR-TASS ajansının bildirdiğine göre kazanın nedenlerinin araştınlması ve ölenlerin yakınlanna yardım yapılması için Başbakan Yardıması Viktor Slepicev başkanlığında bir komisyon kuruldu. Ukrayna'nın Donnetsk maden ocağın- da 1991 haziranında meydana gelen ben- zeri bir kazada 31 madenci yaşamını yitır- mışti. Ûkrayna ve diğer eski Sovyet cumhuriyet- lerinde madencilik, endüstrirün en tehlike- 4i kolunu oluşturuyor. SSCB'nin dağılma- sından kısa bir süre önce, dokuz hafta boyunca greve giden maden işçileri, çahş- ma koşullannı ve güvenlik donanımının eksikliğinı protesto etmişlerdi. ÇEKOSLOVAKYA Prag'da birlik için son tango • Aynlıkçı Demokratik Slovakya Hareketi lideri Meciar ile Çek Sivil Demokrasi Partisi Başkanı ^laus ülkenin geleceğini belirleyecek görüşmeler için bugün bir araya geliyor. BATAN REJtMİN MALLARI - Mosko>a'nın ürüü Arbat Sokağı'nda kurulan tezgâhlarda çöken Sovyet rejiminin, dağılan SSCB'nin simgeleri, merakiı turistiere pazarlanıyor. Tezgâhın sahibi olan sarjcı kız, bizim Mahmutpaşa tez- gâhtarlannı aratmay an bir biçünde eiindeki Stalin posterini sallayarak çevredeki müşterileri kandırmaya çahşıyor. Dç Haberier Sov» - Çekoslo- vakya'da geçen hafta sonu yapılan genel seçimler ardın- dan Sivil Demokrasi Partisi Başkanı Vaclav Klaus ile ayn- lıkçı Demokratik Slovakya Hareketi lideri Vladimir Meci- ar arasında hükümet kunılma- sma yönelik görüşmelerin ilk turundan sonuç alınamama- sından sonra bütün gözler bu- gün yapılacak ikinci tur görüş- melere çevrildi. Klaus, ikinci tur görüşmelerden sonuç ah- namaması dunımunda ülke- nin 'kargaşa ve özyıkıma' sü- rüklenebıleceğini söyledi. Başkent Prag'da bugün bir araya gelecek iki lider arasında derin görüş aynhkJan bulunu- yor. Slovakya'yı egemen kıl- mak ısteyen Vladimir Meciar, ayn anayasanın gerekliliğiru savunuyor ve birliğin yalr.ızca ortak savunma ve para birimi alanında sürmesine sıcak bakı- yor. Vaclav Klaus ise gevşek bir birliğe karşı çıkarak maliye, gümrük ve bütçe politikalan- nm ortak yürütülmesini isti- yor. Havel tartışması İki lider arasında, Cumhur- başkanı Vaclav Havel'in göre- vini sürdürüp sürdürmemesine ilişkin tartışmalar da yapıhyor. Klaus, Havel'in görevini sür- dürmesinden yana tutum ahr- ken Meciar, 3 temmuzda yapı- lacak cumhurbaşkanhğı se- çimlerinde Havel'in yeniden secilmesine soğuk bakıyor. Ni- tekim, Slovakya Demokratik Harekeü'nin sözcüsü, dün yaptığı açıklamada Meciar'ın Havel'in görüşme çağnsını ge- ri çevirdiğini söyledi. Sivil Demokrasi Partisi Başkanı Vaclav Klaus, hükü- met kurulmasına yönelik ikin- ci tur görüşmelerden de sonuç ahnamaması dunımunda ül- kenin 'kargaşa ve özyıkıma' sürüklenebileceği uyansında bulundu. Her şeye karşın gö- rüş aynhklannı en aza indir- mek için ellerinden geleni yapacaklannı söyleyen Klaus, gene de ortak hükümet için pek umudu bulunmadığjnı söyledi. Ote yandan Slovakya toprak- lannda yaşayan Macar aanlı- ğm Çekoslavakya Federas- yonu'nun bölünmesinden büyük kaygı duyduğu bildirili- yor. Macar azınlık liderleri aynlma ardından Slovaklarda milliyetçi duygulann iyici ge- lişmesinden ve kendilerine yönelik baskıyı arttırmalann- dan korktuklanru belirtiyor- lar. Antalya-Alanya kıyı şeridi üzerinde, Alanya'ya 25 km., Antalya Havaalam'na ise 100 km. uzaklıkta nefis bir kumsalın hemen ardında kurulu bulunan Otel İncekum, yılın 7 ayında konuklanna her yönüyle doyurucu bir tatil için gerekli bütün olanak ve hizmetleri sunmaktadır. ÇEKIÇ GUÇ Inönü: Karar Meclis'inANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Erdal İnönü, 28 haziranda görev süresi sona erecek olan çokuluslu Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatıhp uzatılmamasını, TBMM'nin kararlaştıracağını söyledi. Kurban Bayramı sonrasında hükümetin gündem maddesini. Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılıp uzatılmaması oluşturu- yor. Dışişleri ile askeri kaynak- lar, bu sürenın uzatılmasına kesin gözü ile bakarken, Başba- kan Yardımcısı ve Devlet Ba- kanı İnönü. bu konuda nihai karan, TBMM'nin vereceğini söyledi. İnönü, önceki gün Baş- bakan Süleyman Demirel ile • Deniz manzaralı özel balkonlu ve banyolu odala'r •104 oda ve 6 bungalowda 220 yatak • Açık ve kapalı lokanta • Açık bufe • Diskotek • Bar • TV Salon • Butik • Spor tesisleri ve donanımı; dileyen konuklar için özel ders olanakları • Eğlence ve animasyon programları. Otel İncekum: Avsallar Köyu / Alanya Tel: (3237) 1149-1007- Fax H20 Aüşao Reisen K-Adenauer-Str. 41 5650 Solingen 1 Tel.: 0212/209855 tu/n_ UıceJaıiTL. incekum- inceJuun. UıceJuun. İncekum. incekum. incekum. MARMARA ÜNÎVERSİTESİ YABANCI DtLLER EĞİTÎM ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İNGİLİZCE ve ALMANCA DİL KURSLARI Merkezimiz bünyesinde yaz dönemi hafta içi sabah 08.30-13.30 ve akşam 18.30-20.30 saatleri olmak üzere İNGİLİZCE ve ALMANCA Başlangıç, Orta ve İleri seviyelerde iki ayrı kure prognunı düzenlene- cektir. Yoğun sabah kurslan 29 Haziran-30 Temmuz ile 3 Agustos-3 Ey- lül 1992 tarihleri arasında 12-18 yaş grubu ve yetişkinler için günde 5 saat haftada 5 gün olmak üzere tasarlanmıştır. Her bir devre 120 ders saati olup 2 devreden oluşacaktır. Bu programdaki devreler birbirinden bağımsız olup, ayn ayrı veya her iki devreye de katılınabilinir. Akşam kursu ıse cuma hariç 4 iş günü, günde 2 saat olarak 6 Temmuz-25 Ağustos 1992 tarihJeri arasında sadece yetişkinlere yöne- lik 60 saatlik bir program olarak duzenlenecektir. En son muracaat tarihi yoğun program birinci kurs için 22.6.1992, ikinci kurs için 30.7.1992, akşam programı için 2.7.1992'dir. MURACAAT: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusü 81040 Zi- verbey/lstanbul TELEFON: 348 72 57 - 348 72 58 Basın: 29691 yaklaşık iki saat sürcn görüş- mesinde, gerek Çekiç Güç'ün görev süresinin gerekse olağan- üstü halin uzatıhp uzatılma- masının ele alındığını belirte- rek, "Çekiç Güç'ün görev süresinin uzaülıp uzaülmama- sının TBMM'de karara bağlan- ması gerekiyor, olağanüstü halin de. Bütün bunlan görüş- tük. Temmuza kadar bunlann çözüme bağlanması gerekiyor" dedi. Çekiç Güç'ün görev süresi konusu, ilk olarak 23 haziranda İstanbul'da yapılacak olan Mil- li Güvenük Kurulu (MGK) toplantısında ele ahnacak. Bu toplantıda, MGK'nın "büyük bir olasılıkla" Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılrnasını hükümete tavsiye etmesinin ar- dından, hükümet bunu bir tez- kere ile TBMM'ye sunacak. Hükümetin tezkeresinde, bü- yük bir olasılıkla, görev süresi- nin uzatıhp uzatılmaması ko- nusunda "net bir görüş " ifade edilmeyecek. Özellikle SHP içinde büyük tartışmalar yara- tacak olan Çekiç Güç'ün görev süresi ile olağanüstü halin uza- tıhp uzatılmaması konulannda. SHP grubu serbest bırakılacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle