13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN1992 PERŞEMBE 14 SPOR San-Kırmızıhlann 4.5 milyarlık naklen yayın alacağı sorun oldu G. SarayStarl'imalıkemeyeveıiyor•Werder Bremen ve diğer maçlardan kalan 625 bin dolarük alacağını tahsil edemeyen Galatasaray, gelecek yıl için bu TV turuluşu ile olan sözleşmesini feshetrneyi düşünüyor. Galatasa- ray, Kosecki'ye karşılık Legia'dan iki yeni Polonyalı istiyor. MUSTAFAERSOY Galatasaray Star-1'le mahkemelik oluyor. Galatasaray kulübünün, naklen ya- ytnlar ve Werder Bremen maçı nede- nıyle alacağı olan 625 bin dolan öde- mediği gerekçesiyle Star-1 televizyo- runu icraya vereceği bildirildi. Galatasaraylı yöneticiler, Star-1 yetkilileriyle daha önce yaptıkları söz- îeşmeye göre 625 bin dolann (yaklaşık 4,5 milyar) üç aya bölünerek haziran ve temmuzda 200'er bin, ağustosta ise 225 bin dolar ödemesi gerektiğini, ancak 200 bin dolarlık ilk taksidin ön- ceki gün dolmasına rağmen ödenme- diğini kaydettiler. Kosecki takası San-kırtnızılı yöneticiler bu yü2den yasal yollara başvuracaklannı belirte- rek, Star-l'i icraya vereceklerini söyle- diler. Yöneticiler aynca sözleşmeyi iptal edebileceklerini de vurguluyorlar Gaiatasaray, Polonya'da takas pe- şinde. Koseckı'yi gözden çıkaran San- Kırmızılılar, Legja Varşova'dan Podbrozny ve Kovalcik'in peşine düş- tüler. Bu ikı futbolcunun kaseti dün Feldkamp'a gönderildi. Kosecki'nin Polonya'daki pazarlık sırasındaki davranışİan ve transferi yokuşa sürmesi nedeniyle Galatasa- raylı yöneticiler, yeni futbolcu arayışı- na gjrdiler. Varşova'daki pazarhklar- dan fırsat bulup Legia'nın bir maçını seyreden yöneticiler Doğan Hasol ve Mehmet Cansun, Kosecki'ye alterna- tifbuldular. Kosecki pazarlığından Doğan Ha- sol ve Mehmet Cansun dönerken, GalatasarayınPolonya'daki temsilci- si Hilmi Karakan pazarlığı sürdürii- yor. Legia Varşova'nın santrforu ve so- laçığı Podbrozny ile Kovalcik için Legia'nın yöneticileriyle görüşen Hil- mi Karakan olur yanıtını aldı. Legia Varşova'nın maç kasetini İstanbul'a gönderen Hilmi Karakan. Polonyalı yöneticilerin pazarlık için bekledikleri- ni söyledi. Podbrozny daha önce Ga- latasaray'ın gündemine girmiş genç bir santrfor. Kovalcik de genç, ancak bonservis bedeli çok yiiksek; 1,5 mil- yon dolar. Kosecki'nin davranışlanndan şikâ- yetçi olan ve yeniden transfer etmekte isteksiz göriinen Galatasaray Yöne- tim Kurulu. bu futbolcunun yerine diğer iki Polonyalıyı almak istiyor. Ancak bu transferler yeni teknik di- rektör Karlheinz Feldkamp'a bağlı. Dün yönetici Mehmet Cansun ve menajer Ahmet Akçam, Almanya'ya Honduraslılann. Polonyalılann kase- tini. Steau Bükreşli futbolcular Pan- duru ve Bucur'un bilgilerini götürdü. Yeni teknik direktör Karlheinz Feldkamp, Galatasaıay Yönetim Ku- rulu'na ilk direktifini verdi. Galatasaray'ın şişkin kadrosu oldu- ğunu öğrenen Feldkamp'ın gönderdi- ği mesajda, "Kalabalık istemiyonım" dediği belirtiüyor. Feldkamp, San-Kırmızıh takımın kadrosunun 22 kişiye indirilmesini is- tiyor. Bu yüzden haarlık dönerni so- nunda Galatasaray'da bir hayli kirahk oyuncu bulunacak. Öte yandan genç futbolcu Taner ön- ceki gece Kuruçeşme adasmda Gülay Demirbilek'le evlendi. Geceye kaülan Başkan Yardımcısı Adnan Polat bom- ba etkisi yaratan bir açıklama yaparak " Şu anda Ege sahillerinde üç tane ya- bana futbolcu benim sayemde tatil yapıyor" dedi. YORUM Şifo Mehmet ve Beşiktaş gerçeği HALİTDERtNGÖR Şifo Mehmet ile Recep ille de 5 milyar lira diye dayatıyor, "daha az olmaz" diyorlarmış. Sanki adamlarsermayeden za- rar ediyorlar. İstemenin "hu- dudu"yoktur. Eskiler "İsteye- nin bir yüzü. vermeyenin iki yüzü kara" derler. Ama iste- menin de bir şekli vardır. Bu iki oyuncu, bu kadar astrono- mik miktan kimden istiyorlar? Beşiktaş kulübünden! Oysa Beşiktaş kulübünün milyarlar- ca borcu var. Dünya değişti. Futbol, artık meslek oldu. Ser- best piyasa ekonomisi esprisi içinde herkes dilediğini isteye- bilir. "Ama ahlaki değerler de dünya ile değişir" diye bir ku- ral yok ki. İnsan, içinde yetişip meşhur olduğu kulübü nasıl böyle boyunduruk altına so- kabilir. İnsanın bunu istemeye yüzü olmah. Neden bu cesa- ret? Şifo kritik goller atmış, Recep de goller kurtarmış. As- Iında bunîar her iki futbolcu- nun da görevleridir. Hangi emeklerine karşılık bu kadar para istiyorlar? Bu futbolcula- ra 5'er mi.'yar verilirse Rıza 10 milyar almalıdır. Çünkü onun emeği ve katkısı her ikisinden de fazladır. Beşiktaş kulübünü 10 yıldır sırtında taşıyor. Beşiktaşlı eski futbolcular- dan Baba Hakkı'lar, Kemal'- ler, Şükrü'ler kalkıpgörsünler! îstanbullu avukatlar Atina'da fark yedi STELYO BERBERAKİS ATİNA- Jstanbu! Barosu'- nun Atina Barosu'yla dün Atina'da yaptığı futbol dostluk karşılaşması, îstanbullu avu- katlann yenilgisiyle sona erdi. Aralannda Baro Başkanı Tur- gut Kazan'ın da bulunduğu İs- tanbul Barosu'nun üyeleri, bayram tatilinden yararlana- rak iki yıldan bu yana askıda bulunan bu dostluk maçını ni- lekim gerçekleştirmek için aile- leriyle birlikte Atina'ya geldiler. Dün akşam Atina'run Panathi- naikos Stadyumu'nun yeşil sa- hasındayeşil renkJi üniformaia- n içindeki orta yaşlı Türk avukatlan, aynı durumda bulu- nan mavi beyaz üniformalı Yunanlı meslektaşlanyla top koşturdular. Maçın getireceği sonuç önemli değildi.Önemli olan Türk ve Yunan ayukatla- nnın iki ülke arasındaki gergin- liğin geçerh ofmadığmı kanıtla- mak için gösterdikleri iyi niyet idi. Ama maç bir kez oynanmış veTürk takımı, 11-1 yenilmişti. VEFAT Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. BÜLENT AKSOY 10.6.1992 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesi ve mesai arkadaşlanna başsağlığı dileriz. İST. ÜNtV. FEN FAKÜLTESÎ DEKANLIĞI İLAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamah Sanatlar Eği- timi Bölümü'ne (Uygulamalı Resim, Seramik ile Grafik Öğretmenli- ği Anasanat Dallanna) ve Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Resim öğ- retmenliği Programına; Gazi Eğitim Fakültesi'nin Beden Eğitimi ve Spor, Müzik Eğitimi ve Resim-fş Eğitimi bdlümlerine Önkayıt ve ye- tenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI 1- Sınavlara 1990-1991 ve 1992 yıh Öğrenci Seçme Sınavmda (bi- rinci basamak) 115 puan aJanlar başvunıda bulunabilirler. (Milli spor- cular için ikinci basamak sınavına katılmaya hak kazanmış olmak ye- terlidir.) 2- Başvurular Yükseköğretim Kurumlannın ilgili bölumlerine 15-26 Haziran 1992 tarihleri arasmda mesai saatlerinde adayın kendisi ve- ya bir yakını tarafından yapılabilecektir. öğrencüer bölümlerden sa- dece birine başvurabileceklerdir. 3- a)- Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölü- mü Uygulamalı Sanatlar Oğretmenliği Programının Uygulamalı Resim- fş Öğretmenliğine 20, Seramik Öğretmenliğine 20, Grafik öğretmen- liğine 20 öğrenci alınacaktır. b)- Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Resim Öğretmenliğine 20 öğ- renci alınacaktır. c)- Gazi Eğitim Fakültesi Resim-lş Eğitimi Bölümüne 130, Müzik Eğitimi Bölümüne 60, Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne 130 (15 adet Milli Sporcu kontenjanı bu rakama dahildir.) öğrenci alınacakur. 4- Sınavlar bütün bölümlerde 6 Temnruz 1992 tarihinden itibaren iki kademede yapılacaktır. Smavlarla ilgüi açıklamaJar önkayıt sırasında adaylaıa bildirilecektir. 5- Kazananlann kesin kayıtlan 7-11 Eylül 1992 tarihleri arasında, kontenjan dolmadığı taktirde yedeklerin kayıtlan ise 14-15 Eylül 1992 tarihlerinde yapılacaktır. 5- Önkayıt için istenilen belgeler şunlardır: a)- ÖSS Birinci Basamak Puan Kanının fotokopisi. b)- Lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösteren belgenin foto- kopisi. c)- Fakülte Dekanlığına hitaben yapılmış, istediği bölümü belirten dilekçe (Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuranlar seçmeli spor dallanndan Futbol, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Güreş ve Halk Oyunlanndan birini tercih ettiklerini belirteceklerdir). d)- Milli Sporcular için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden alacakları Milli Sporcu olduklarını gösterir belge. e)- Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuranlardan Hükümet Ta- bibliğinden alınacak "Beden Eğitimi ve Spor Sınavına katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur" şeklinde sağlık raporu. 0- Nüfus Cüzdanı Örneği (Beden Eğitimi ve Spor bölümü için -24- yaşından gün almamış olmak). g)4-5x6 ebadında 3 adet fotoğraf. 7- 1993 yılırıda )ukarıda adı geçen bölümlere önkayıt ve yetenek sı- navları ile alınacak öğrencilerden 120 ve daha fazla ÖSS puanı alan- lar başvurabileceklerdir. BAŞVURU ADRESLERİ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06500 Teknikokullar/ANKARA Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Faküdesi Dekanlığı Beşevler/ANKARA Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu Talatpaşa Bulvarı No: 5 Numune Hastanesi karşısı Opera/ANKARA Basm: 29489 Şifo Mehmet'in attığı goller. bu insanlann attıklan gollerin KDV'si kadar bile değildir. Hele Recep'in şansma diyecek yok. Eğer bu futbolcu eski yıl- larda oynasaydı yediği çalım- lardan sonra bel fıtığına bile yakalanması işten değildi. Amatörlük devresinde de transfer ücretleri vardı. Ama hiçbirimiz kulüplerimizi para- sal yönden boyunduruk altına almayı düşünmemiştik. Kulü- bümüzün formasını bir bay- rak, kulübü de bir vatan gibi düşünürdük. Bizler için her ikisini de değiştirmek. din ve devlet değiştirmek kadar zor- du. Evet, Şifo gerçekten iyi bir futbolcudur. Ama kendini vit- rine çıkaran Beşiktaş'a karşı büyük borcu vardır. Eğer Be- şiktaş kulübü olmasaydı Şifo niteliğinde bir kimsenin 657 sa- yılı personel yasasına göre as- gari ücretle memur olması bile çok zor olurdu. 5 milyar lira madeni paraya çevrilse bu pa- ranın ağırhklan, her iki futbol- cunun da ağırlıklanndan daha fazla tutar. Bunu istemek. dü- pedüz bu iki futbolcunun ken- dini bilmezliği ve de şımanklı- ğıdır. Avrupa'da büyük transfer- ler yapılıyor. Ama Şifo ve Re- cep. birer Avrupalı futbolcu değiller ki? Buradaki kulüpler şirket, yöneticiler de profesyo- nel degil ki. Bunun da gözo- nünde bulundurulması gere- kir. AVRUPA CîMNASTİK ŞAMPİYONASI ı Ritnıik Cim- nastik Şampiyonası sona erdi. Bir hafta süren gösterilerde mûkemmel hareketlerle süsJedikleri programları ile biraz olsun hafiflertiler. Yarışmalar sonun- da takım sıralamasında Bulgaristan 117.700 puanla birinci olurken, ikinciliği ve üçüncülüğü Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya kazandı. Bireysel > artşmalarda ise yine Rusya'nın üstünlü- ğü vardı. Kostina birinci olurken Lukinenko (Beyaz Rusya) ve Timoscbenko (Ukrayna) ikincili- ği paylaştı. Trabzonspor'da antrenör krizi ÖMER GUNER TRABZON - Trabzonspor teknik direktörü bayramdan sonra belli olacak. İç ve dış transferi büyük öl- cüde tamamlayan Bordo- Mavililer'de en büyük sorun, önümüzdeki yıl takımı kimin çalıştıracağı. Bu konuda yönetim kuru- lunda farklı görüşlcr oluşmuş durumda. Yönetim Kurulu'- nun Genel Kaptan Kenan İskender'in başını çektiği bir grup üyeleri, yerli teknik di- rektörden ve teknik direktö- rü, futbolculan ve de kulü- bün genel yapısını denetleye- cek bir menajerin göreve getirilmesinden yana. Yönetim kurulunun bazı üyeleri de yabancı teknik di- rektöriin Trabzonspor'u ça- lıştırmasını istiyorlar. Bu aşamada kesın sonuç bay- ramdan sonra alınacak. Trabzonspor'un transfer ettiğt iki Ukraynab. oyuncu Grişko ve Şelepniyatski imza atüktan sonra tatillerini ge- çirmek üzere Trabzon'dan aynldılar. Ülkelerine döne- rek ailelerini alacak olan iki Ukraynah'nın, yaz tatillerini Bodrum'da geçirccekleri açıklandı. Trabzon Özel Candan tlko- kulu öğrencileri biriktirdikle- ri 2 milyon lira ile Trabzons- por'a yardım ettiler. Özel Candan llkokulu öğ- rencileri, öğretmenleri Ayşen Akyazıcı ile birlikte bu parayı dün Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Cafer Heza- roğlu'na teslim etüler. Cafer Hezaroğlu, küçüklerin bu davranışının büyüklere ders olması gerektiğini belirterek "Trabzonspor'un arkasında böyle gençler olduğu sürece bu kulübün sırtı yere gelmez" şeklinde konuştu. M İ Z A H MURTAZAGÜRKAN Sultan Süleyman Yavuz Selim'e karşı-Arkadaşlar...Yetti gari bu anlaşmazlık... Kiminiz 5 mil- yar istiyor, kiminiz 5.5 mil- yar... Biz arkadaşlarla konuş- tuk, anlaştık vede kavilleştik... Sizlere 3 milyar lirayı uygun gördük. İyi para... Hem de ke- miksiz... Şimdi 3 milyar diyen- ler bir adım öne çıksın... -Sayın başkanım... 5'ten aşağı olmaz... O da sizin için... Maksat cebiniz alışsın... -O zaman herkese 5'er mil- yar verin abi... Biz 3 aiacağız, o 5... Yok öyle üç köfte, beş ku- ruş... -Susunnnnnn... O halde bir kişiye 5 milyar. 3 kişiye 500'cr milyon veriyorum...Mutlu ile Kadir ise son iki rakamına gö- re para alacak... - Yaaklar olsun... Top Ka- dir'in kafasına çarpmasaydı, belki de şampiyon olamazdık. Hem zaman Kadir zamanı... -Kadirist anlayışı bırakın. Bfe yönetim olarak, top kaleye giderken, Kadir'in orada ne aradığıru soracağız elbet... Çarpma etkisini gösteriyor ki Kadir de 3 milyar istiyor. Şim- di atıyor musunuz imzayı? -Olur mu abi? Bir kurban 1 milyar lira, ikı kutu şekerle bi de tatiı alsan gitti para... Ha unutmadan, Yavuz Selim Abi niye istifa etti?Onu da anlama- dık. Arada kaynamasın... ' -Sultan Süleyman'ın olduğu kulüpte, Yavuz Selim de kim oluyor? Sultan Süleyman'a kalmayacak Beşiktaş, Yavuz Selim'e mi kalacak? Imza at- mıyor musunuz? Ben bayram yerine gidiyorum... Bu Beşik- taş yüzünden çocukluğumu yaşayamadım, kayıklara, sa- lıncaklara binecem. Kos helva yiyecem. Artık transferi de sonra konuşuruz... - Öyle olsun abi... Bayramla- şalım bari... -Berhudar olun yavrulanm.. .El öpenleriniz çok olsun... Hepinize 300'er bin lira bay- ram harçlığı veriyorum... -Neeeee? Bu mu bayramlaş- manın karşılığı? Ben 400 bin liraisterim... -Ben iki elini de öptüm abi... 500 bin liraisterim... -Bir bayram el öpenlerle, dört bayram üst üste el öpenkr niye aynı parayı ahyor? -İlacım nerede? Kolonya ne- rede? Sizin yüzünüzden, dör- düncü şampiyonluğu göreme- yeceğim vicdansızlar... İLAN GAZİ ÜNİVERSfTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz lkıısadı ve Idari Bilimler Fakültesi Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu EKSTERN öğrenci kontenjanına ön kayıtla 50 öğrenci alınacaktır. Dışardan (ekstern) öğrenci olarak kayıt yaptıracak olanlann; 1) 1992 ÖSS sınavını kazanmış olmalan. 2) Yüksekokula kayıt tarihi itibanyla Başbakanlık Tapu ve Kadast- TO Genel Müdürlüğû'nde halen görevli bulunmalan ve üç yıl çalışmış ve olumlu sicil ahnış olmalan, 3) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce lıse veya dengi okul me- zunlan için hizmet öncesi, hizmet içi eğitim ve öğretimi şeklinde açılan iki yıllık kurslan bıtiımiş olmaJan veya tapu ve kadastro meslek tisesi mezunu olmalan gerekmektedir. Bu nitelikleri taşıvan adaylann ön kayıt için: a) 1992-1993 öğretim yıh" Birinci Basamak Sınavı (ÖSS) kazandı bel- gesi fotokopisişi. b) Kayıt tarihi itibanyla Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Mü- dürlüğü'nde halen görevli olduğunu. en az üç yil çahştığını ve olumlu sicil aldığını gösteren onaylı hizmet belgesıni, 17-28 Ağustos 1992 ta- rihleri arasında Gazi Üniversitesi Iktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu Müdürlüğû Or-An Yolu Çan- kaya ANKARA adresine. açık adresleri yaalı dilekçeleri ekinde ver- melen gerekmektedir. Geciken dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süresi içinde başvuran adaylardan ekstern için tespit edilen konten- jan dıkkate ahnarak en yüksek puandan başlayarak yapılacak puan sıralamasına göre kayit hakkj kazananlann listesi, 11 Eylül 1992 Cu- ma günü Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu'nda ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylann kesin kayıtlan 21-25 Eylül 1992 ta- rihlerinde G.Ü.I.l.B.F. Tapu-Kadastro Meslek Yüksekokulu. Or-An Y'olu, Çankaya ANKARA adresinde yapılacaktır. KAYIT İÇİN GEREKLt BELGELER: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylann yukanda beiirtilen belgeler yanında kesin kayıt için aşağıda yazılı belgeleri de ibraz etmeleri gerek- mektedir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. a) Lise veya dengi meslek lisesi diploması. b)ÖSS sınav sonuç belgesi ve kinilik kartı, c) Nüfus cüzdanının onaylı ömeğı, d) Erkek öğrencilerden askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği ol- madığına dair belge. e) Adli sicil belgesi. 0 12 adet vesikalık fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak), g) Yeni tarihli ikametgâh belgesi, h) öğrend harcı makbuzu (öğrenci haranın ilk taksidi kayıt arasın- da tahsil edilecektir). Basın: 29464 lü BAYILERDE İKTİSAT KONGRESİ'NE İLK CEVAP İŞÇİLERDENj > 45 bin işçinin beklentisi bitti. Toplu sözleşme eylemle imzalanacak. - BURSA DAN İKİ BİN KÜRT SÜRÜLDÜ • Vali Çetinkaya'nın genelgesi doğrultusunda Kürt orman işçileri işten atıldı. • Küçükpazar'da seyyar esnafa polis-zabıta işbirliğiyle baskı • Kunta-Kınleler' Gedıkpaşada • Gece Trenlerı • Sağlık Personelı Sağlıksız • Çorum da Dırenış Sürüyor • CHPIılerde Demırel Kofkusu • Kamu Çalışanlarının Gelırine "Tırpan" • Atganıslan da Iktıdar Mucadelesi • ETA Açıklama Yaptr "Bulûn Cephelerde Mucadeie" • Nazım Hıkmel e de Odûi Buiaştırıldı AVR1CA: SjıerihiSO'i "Maoen'oe. Guw&tMçaı»n 'ıca-jnMeûya smatBizi-rn&.e*.Ç&ren HıA*S*w Haoeten Soor *e &~sc2 GENEL KURUL İLANI Sendikamız BEM-SEN'in (Tüm Belediye Emekçileri Sendikası) I. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem gereği 26.6.1992/27.6.1992 tarih ve 10.00-17.00 saatleri arasında Eminönü Halk Eğitim Merkezi adresinde; ço- ğunluk sağlanamaması durumunda aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın 4.7.1992 5.7. 1992 tarihinde yapılacaktır. Yasa ve anatüzük hükümleri gereği ilan olunur. BEM-SEN (Tüm Belediye Fmekçileri Sendikası) V'önetim Kurulu GÜNDEM: I-Açılış 2- Divan seçimi 3- Saygı duruşu 4- Başkanın açış konuşması 5- Konuklann konuşmabi 6- Tüzük değişikliği 7- Raporların görüşülmesi 8- Yönetim kurukınun ibrası 9- Organlara aday tespiti 10- Seçimler (Yönetim. Denetim, Disiplin. Asil ve Ye- dek) EGE ÜNİVERSİTESİ BASIN-YAYIN YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÛ Yüksek Okulumuz Radyo-TV Bö- lümü stüdyosuna BROADCAST POST PRODUCTION sistemi saiuı alınacaktır. Satın alma 2886 Sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 45. mad- desine göre 16.06.1992 tarihinde sa- at 14.00'de Yüksek Okulumuz Sek- reterlik odasında yapılacaktır. 1- Satın alınacak cihazların mu- hammen bedeli S23.00û.00OTL:dır (KDV hariç). 2- Geçici teminat 15.690.000r TLldir. 3- thaleye katılacak olanlann 28S6 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5. ve 16. maddelerine göre bu iş için dü- ! zenleyecekleri; j a) Kanuni ikametgâh belgesi, b) Tebligat için adres gösterimi, c) 1992 yıhna ait Ticaıet/Sanayi odası belgesini, d) İmza sirküleri ve vekâletna- mesini, e) 1 adet proforma faturayı (en az 3 ay obsiyonlu), 0 Geçici teminata ait E.Ü. Bütçe Daire Başkanlığı'nca hazırlanan makbuzu, satın almayı esas alacak şekilde ha- zırlayacaklan teklif mektuplannı da ekleyerek en geç ihale saatine kadar Yüksek Okulumuz Satın Alma Ko- | misyonu'na ulaştırmalan zorunlu- idur. j 4- Bu ise ait teknik ve idari şart- ı name mesai saatleri dahilinde E.Ü. [ Basın-Yayın Yüksek Okulu Sekreter- liği'nden temin edilebilecektir. 5- İdaremiz postada vaki olabile- cek gecikmelerden sonımlu olmayıp, gelen teklifler esnasmda uygun ola- nı seçmekte, ihaleyi yapıp yapma- {makta serbesttir. Basm: 29129 TONETİrt KURüLÜ: BAŞKAN BAŞKAN YARDinClSI Özkan A1TINTA5 'IUD0VYA1İZE IABAIIIZDAN MIKAS ULMADi ONUÇOCUICUinflZDAN ÖOONÇALMADir İÇİN ATASÛZÜ) «ALİ SEKRETEK ErtanGÖKAtP GENEL SEKRETER rtOflt ALACAU ÛYELER Eniogan CELASUN ProfBı; Engın EKER PmfDt EiîunOÛNEY «ndCtnall • MJöfentÛZKASA «Mıl • Y Kûçhatı TUGSUZ ONTOKÜRÜLÜ Dc Kaya Eıjun DİZDAROGUJ OpDr «ehmtt Ah KAVCAR Av Ftmıh ŞENERDEM • BALOTAJ KURÜLO: » ProfDc Aylan CANBERK ProfDn A. Sa* GÛNDOĞDU Dr L-rtn ISTANBULLU Erjjn KONUKSEVER G DENETİM BURULU: Menn ÛZY1LD1R1M Av Û •GiltNTANISOULIM 1SİK0UYKIIAUM SSVEUU.SEVİUUM DONYA UMSm KAUAT (TUNUS ÎU1SI Pf AC RTAÇ û \ \ i ;•; i Lii'J.ıJ Lilk/tit' Lt.it)iis, 1 Arkadaş Kulübü'nden Arkadaşlara Duyurulur. u \ \ V U$ • • -••• "Arkadaş! Ne olurdu Yaşam iHep bayram olsa... Bayramınız Şen ola! Kalın sağlıcakla...V'; ': > "• :! : :/•> • " : . . . } " \ , ARKADAŞ KULÜBÜ ••Arkadaş Kulübü" (Posta Kutusu: 2) Basınköy (34820) -tstanbul YOL KESE!\ FFtMAK Hıfzı V. Velidedeoğlu 4. bası 15.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Tfirkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lslanbul Ödemeli gönderilmez. GtZ KOKAJN SUSKUNLUK Mehmet liaşaran 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 39-41 Cagaloğlu-tsranbul Ödemeli gönderilmez.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle