13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 HA2İRAN1992 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER İtalya'da mafya operasymu • ROMA(AA)-İtalya'da önceki gece yüzlerce mafya üyesinin gözaltına alındığı bildirildi. ftalyan haber ajansı ANSA, İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerine dayanarak, ülkenin güneyinde l .300 kişinin gözaltına ahndığını ve yaklaşık yansının kısa bir sorgulamarun ardından serbe<:f bırakıldığmı, diğerlerinin ise cezaevine gönderildiğini duyurdu. Hapsegönderilen baa mafya üyelerinin daha önce "evlerinde göz hapsinde tutulduklan kaydedildi. Iparın imyası • CfDDE(AA)-Suudi Arabistan, lOIraklı hacı adaymın, Suudi güvenlik güçlerinin kötü muamelesi sonucu öldüğüne ilişkin iddialan reddetti. Suudi Basın Ajansı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, Irak'ın iddialan •yalan' olarak nitelendirildi ve Irak'ın, 'Suudi Arabistan'ı küçük düşürmeyi amaçladığı' savunuldu. Irak Dışişlen Bakanı Abdulah Fadıl, önceki gün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yetkililerinin kötü muamelesi sonucu en az 10 fraklı hacı adayının öldüğünü ve Suudi güvenlik güçlerinin kadın hacı adaylara tecavüzettiğini öne sürmüştü. Batı Şeria: İsrail yerteşhni engeHiyor • KUDÜS(AA)-tsrail güvenlik güçlerinin, işgal altında tutulan Batı Şeria'da, Jenin kentı yakınlannda yerleşim alanı kurmak isteyen Israilli göçmenleri engellediği bildirildi. İsrail televizyonu, güvenlik yetkililerinin söz konusu alanın askeri bölge olduğunu söylediğinj bildirirken, göçmenlerin ise İsrail hükümetinin Jenin kentı yakınlanndakı Ginat yerleşim alarunın İcurulmasını, 1983yılında onayladığını öne sürdüklerini belirtti. ABD yönetimi, İsrail tarafından 1976 Ortadoğu savaşında işgal edilen bölgelerde Yahudi yerleşim alanlannın kurulmasına karşı çıkıyor. İsrail güvenlik kuvvetleri, önceki gün bir kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrasında Jenin kentini kapatmıştı. AMyev Erzunttn'da • ERZURUM (AA)- Erzurum'da bulunan Nahcıvan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ermenilerin soykınm konusunda dünyayı yanlış bilgilendirmeye çalıştığını belirterek "Ermenileriyi reklam yapıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, dün Erzurum Müzesi'nde, Ermeni soykınmı bölümünü gezdi. Aliyev, yetkililerden, Erzurum ve çevresinde Ermenilerin yaptıklan katliam ve soykınm hakkında bilgi aldı. İsrail uçakları bombaladı •SAYDA(AA)-İsrail uçaklan, Güney Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini dün akşam saatlerinde yeniden bombalamaya başladı. Lübnan güvenlik kaynaklanndan alınan bilgiye göre, yerel saatle 18.35'tebaşlayan hava akınında, özellikle Sayda'run güneydoğusundaki Iküm El-Tufan dağlık kesiminin bedef alındığı belirtildi. ABD:Tûrkiye'ye askeri yardım • ANKARA (AA)- Türkiye'nin, ABD'nin askeri yardımından en fazla yararlanan üçüncü ülke konumunu koruduğu bildirildi. Amerikan HaberlerMerkezi(USlS) tarafından yapılan açıklamada, kısa süreönce onaylanan ve 30 Eylül 1992'de sona erecek mali yıl içinde, ABD güvenlik yardımı ödeneğinden Türkiye'ye 578.42 milyon dolar yardım verileceği kaydedildi. Türkiye'ye yapılacak yardım kapsamında, 475 milyon dolarlık dış askeri finansman hibesi, 25 milyon dolarlık imtiyazlı dış askeri finansman kredileri, 75 milyon dolarlık Ekonomik Destek Fonu ve 3.42 milyon dolarlık uluslararası askeri öğrenimveeğitim yardımının da bulunduğu belirtildi. Kıbns sorunundaki gelişmeler, topluluk ile ilişkilerin geleceğini belirleyecek Türkiye-AT ilişkilerinde Kıbrıs etkeııi SABETAY VAROL • Türkiye'nin topluluk ileilişkilerinin geleceğineilişkinrapor,haziran sonunda dönem başkanlığını üstlenecek olan Ingiltere tarafından ha- zırlanıyor. Türkiye'ye AT içinde destek olmasıyla tanınan Londra'nın raporunda yer alacak önerilerin ana hatları belirlendi. lan Dury raporunun temmuz ayında par- lamentoda alacağı son şeklin, gerekse Türkiye-AT ilişkilerinin alacağı bundan sonraki genel manzaranın, önümüzdeki günlerde devam edecek olan Kıbns'la ilgili çözüm çalışmalanndan derin bir şekilde etkilenebileceği haber veriliyor. "Türkiye- topluluk ılişkileri"ni konu alan diğer bir haarlık, haziran sonunda dönem başkan- lığını Portekizlilerden devralacak olan İn- giltere hükümetinin yazacağı Türkiye ile STRASBOURG - Önümüzdeki haftalar Türkiye-AT ilişkileri açısından önemli bir devre olacak. Danimarka referandurnu ile açılan krizin bu ilişkileri fazlaca etkileme- yeceği ifade ediliyor. "Kürt Halkının Hak- lan" adlı rapor, Avrupa Parlamentosu'n- da bugün oylanacak. "Türkiye-AT İliş- kileri" adlı parlamento raporunun oylaması ise raportörün isteği üzerine tem- muz ayına bırakıldı. Sosyalist Raymonde Dury'nin imzasını taşıyan bu rapor, "tam üyelik" konusuna değinmemekle beraber karşılıklı ilişkilerin hızlı bir şekilde gelişu- rilmesini istiyor. Gerek Ankara için "çok olumlu" sayı- ilişkilerin geleceğine ilişkin rapor. Bu ra- por İngiliz Dışişleri tarafından önümüzde- ki haftalarda kaleme alınarak, büyük ola- sılıkla temmuz veya eylül aylannda 12 dışişleri bakanına havale edilecek. Türkiye'ye AT içinde verdiği destekle tanınan Londra'nın geureceği önerilerin ana hatlannın belirlendiği; Kıbns soru- nunda bir çözüm 'umudu belirdiği takdir- de. uygulama şansının ciddi olarak artaca- ğı topluluğa yakın kaynaklarca ifade edildi. Rapor, ekonomide. siyasette ve sa- vunma alamnda işbirliği bölümlerini içere- cek. "Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hak- kını tam olarak kullanmasının mümkün olmadığı ve bağımsız bir devlet kuramaya- cağı" görüşünü savunan metnin ise bugün parlamento genel kurulundan önemli deği- şikliklere uğramadan geçeceğjne kesın gö- züyle bakılıyor. Self-determinasyon hak- kının tanınması gerektiğini ileri süren iki farklı değişiklik taslağının varlığına rağ- men. meclis çoğunluğunu oluşturan sosya- list, liberal ve Hıristiyan demokrat grup- lar, Gavvronski taslağına tam destek vermiş bulunuyor. Gasvronski raporuna çok önemli diğer bir destek. Avrupa Komisyonu'ndan gel- di. Rapor hakkında yapılan görüşmeler sırasında Avrupa Komisyonu adına konu- şan komisyon üyesi Abel Matutes'in sözle- ri, "Kürt halkının haklan" raporunda ortaya atılan temel görüşlere "tam bir des- tek" şeklinde değerlendirildi. Matutes, ülkenin çok sayıda etnik gruptan oluşan bir toplum olduğunu, Türkiye'nin bunu tarihte ilk kez olarak tanıdığını hatırlattı ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi. "Türkiye-AT ilişkileri" konulu ve Avru- pa Parlamentosu'nun gündeminde bulu- nan diğer raporun oylanması ise temmuz ayına bırakıldı. Taslağı hazırlayan Belçi- kah bayan parlamenter Raymonde Dury'- nin. "Kürt Halkının Haklan" raporu ile kendi kaleme aldığı raporun aynı dönemde görüşülmesini istemediği ve bunun Tür- kiye'nin lehine bir durum olduğu kayde- dildi. Gavvronski raporu, Kürtlerin ba- ğımsız bir devlet kurmalannın imkânsızlı- ğını belirtmekle birlikte, Türkiye'ye ve özellikle silahh kuvvetlere şiddetli eleştiri- ter de içeriyor. Gözlemciler, kınama ve eleştirilere rağ- men "Kürt Halkının Haklan" adlı ve bu- gün oylanacak olan taslagm ana fıkrinin şu cümlede özetlenebıleceğine dikkat çeki- yorlar: "Çeşitli ülkelere dağılmış Kürtlerin üzerinde yaşadığı toprakJann o devletler açısından yaşamsal ölçüde stratejik ve eko- nomik önem taşıması yüzünden, Kürtlerin self-determinasyon hakkını tam olarak kullanamayacaklan göz önünde bulundu- rulmalıdır." Söz konusu yaklaşımın Kürtlerin yaşa- dığı diğer ülkelerden çok Türkiye'nin ko- şullan dikkate alınarak geliştirildiği söyle- nebilir. Nitekim Avrupa Komisyonu üyesi Matutes'in, "Türkiye topraklannda ba- ğımsız bir Kürdistan devleti kurulması tehlikelidir. Böyle bir gelişme, zincirleme patlamalara neden olur ve müthiş istikrar- sızlık kaynağı teşkil eder" sözleri, bu de- ğerlendirmeyi doğruluyor. Washington müttefiklerine Belgrad'ın tümüyle tecrit edilmesini istediğini bildirdi 9 Sırbistan 9 abastırıyor^ BM konvoyu, çatışmaların sürmesine karşın Bosna- Hersek'in başkenti Saraybos- na'ya yardım götürmek üzere Belgrad'dan ayrıldı. Dış Haberler Servisi- ABD, Sırbistan'a baskıyı arttırmayı tasarlıyor. Reuter'in Brüksel kaynaklı haberine göre \Vashing- ton, müttefiklerine, Sırbistan'ın uluslara- rası fonımlarda daha fazla tecrit edilmesi gerektiğini bildirdi. Beyaz Saray, Belg- rad'ın herhangi bir uluslararası örgütte eski Yugoslavya'yı ternsil etmesini kesin- likle istemiyor. Bilindiğj gıbi Sırbistan ve Karadağ bir süre önce yeni Yugoslavya federasyonunu kurduklannı açıklamışlar- dı. öte yandan Birleşmiş Milletler yardım konvoyu, Sırp, Hırvat ve Müslümanlar arasındaki catışmalann sürmesine rağ- men, Bosna-Hersek'in başkenti Saray- bosna'ya gitmek üzere Belgrad'dan aynl- dı. AA'nın haberlerine göre BM konvoyu. acil yardımın ulaşabilmesi amaayla Sa- raybosna Havaalam'nın açılması için ça- ba harcayacak. Yerel gazetecilerin bildirdiğine göre Sırp çeteciler, son dört gündür yoğun top ateşine tuttuklan Saraybosna'ya saldmla- nnı gece de sürdürdüler. Sırp çetecilerin saldınlan sırasında, Pofalici ve Velesıcı semtlerinin yanı sıra Saraybosna'nırı mer- kezindeki Bristol Oteli'nin de isabet aldığı bildirildi. Paily Telegraph'ıniddiası İngiltere'de yayımlanan Daily Teleg- raph gazetesi, Türkiye'nin, Bosna-Her- sek'te Sırp güçleri karşısında zor dunımda kalan Bosna kuvvetlerine yardım etmek amacıyla gönüllü bir kuvvet gönderebile- ceğini öne sürdü. Gazetede dün 'Müslümanlar, Bosna'da askeri harekât çağnsında bulunuyor' baş- lığıyla.yayımlanan yaada, Islam Konfe- ransı Orgütü'ne üye 45 ülkenin Dışişlen Bakanlan'nın durumu ele alacaklannı ha- tırlattı. Miloseviçyalnız kalıyor Sırbistan'ın sertlik yanlısı Devlet Başka- nı Slobodan Miloseviç, giderek yalnız ka- lıyor. MiJoseviç'in lideri olduğu Sosyalist Parti'nin önde gelen üyelerinden 12'si, Sosyal Demokrat Parti adlı yeni bir parti kuracaklannı açıkladılar. Çattşmalardan harabeye dönen ve terk edilen evler, artık yainızca Sırp ya da Boşnak, eü silahlı insanlann siperi. KKTC lideri, Gali harita sunarsa New York görüşmelerinden çekileceğini söyledi Denktaş'tan BM'ye6 harita' uyarısı ÎZZET RIZA YALIN LEFKOŞA - 17-18 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde yapılacak BM Geanel Sekreteri Butros Gali ile Kıbns- h liderler arasında yapılacak görüşmeler için geri sayım baş- larken KKTC Cumhurbaşkanı Nevv York'ta kendilerine bir harita sunlursa görüşmelerden çekileceğini söyledi. Denktaş, Yakın Doğu Üni- versitesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği kon- feransta, "BM Genel Sekreter- liği taraflara harita sunması halinde görüşmeleri çok kısa bir noktaya getirmiş olacak; haritayı görünce masadan kal- kıp gideceğim"dedi. Söylediklerinin ciddiye alın- ması gerektiğin söyleyen Denk- taş. "Haritayı biz görünce masadan kalkıp gideceğiz. Rum görünce kalkıp gidebile- cek. Çünkü toprak konusunda görüşler çok ayndır. Ve ortaya bir harita koymak suretiyle bir pazarlık başlatmak, insan hak- lanna aykındır. Bunu, BM an- layamazsa göriişmelere kendi- leri bir nokta koyacaktır." Dört uyarı Türk tarafının uyanlan dört önemii noktada toplanıyor: 1. Anayasal ilkeler belirlen- meden öteki hususlar. toprak ve harita konulan konuşula- maz. görüşülemez. 2 Toplumlar, eşit ve egemen- dirler. Federal cumhuriyette egemenlik bir ve bölünmez ola- cak, bu birlikteki ortak federe devletler ise ayn ayn egemen olacak. 3. Kantonlann egemen oldu- ğu Isviçre usulü egemenlikte ıs- rar ediliyor. 4. Türkiye'nin garantisi süre- cek. New York'ta yöntem Kıbns'takı diplomatık kay- naklara dayandınlan bilgilere göre "Denktaş \e Vasiliu dışın- da Yunanıstan ve Türkiye'nin de katılacağı Nevv York görüş- meleri. uluslararası bir konte- ransa hazırlık oluşturacak. Konferansa ilk aşamada iki toplum liderleri, Türkiye, Yu- nanistan ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleri katılacak. Daha sonra Güvenlik Kon- seyi üyeleri aynlarak, konfe- rans Genel Sekereter'in deneti- minde sürecek. Anlaşma, Genel Sekreter ta- rafından uygulanmasını da ga- ranti edecek olan Güvenlik Konseyi adına imzalanacak. DIŞBASEV €t AT nasıl genişleyecek? Lizbon zirvesinin yapılacağı 26-27 haziran tarihlerinde Avrupa Topluluğu liderleri yeni "genişleme" politikasını saptamaya başlayacak. Bunun için gerek Avrupa Komisyonu'nun, gerekse Avrupa Parlamentosu'nun haarladığı öneriler tartışmayaaçılacak. Herikı Avrupa kurumu da İsveç, Norveç, İsviçre, Avusturya ve Finlandiyagibi ülkelerin dışında kalan ülkelere yönelik birgenişlemeninçok ileri bir tarihe bırakılmasıru istıyor. Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA) ülkeleri ile ilgili tereddüüerbileyaygın. Çünkü bu beş ülkeden dördünün siyasi olarak "Bağlantısız" ülkeler kategorisine girmesinden ve bunun, "ortak dış politika ve ortak savunma politikası" girişimini felce uğratmasından endişe ediliyor. Buna karşılık şimdiye kadar verilen bütün sözleri de göz önünde bulunduran ATnin daha sonraki katılun dalgası için şu görüş ileri sürülecek: Uzak bir gelecekteki tam üyeliği beklerken bu ülkelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için yeni kurumlaşmalargeliştirilecek. Komünizmin çöküşüyle birlikte başıboş kalan bu ülkelerin üyeliğe hazırlanmalan amacıyla aralannda daha yoğun bir ekonomik ve ticari birlik ohışturmalan önerilecek. Mitterrand'ın konfederasyon önerisi bu iş için tasarlanan modellerden biri olabilır. "Genişleme" topluluk için bundan sonraki en önemli dönüm noktasını oluşturacak. Beklenen tarih 1995 veya 19%. Hazırüklann çok iyi yapılması, realizm ile cesaretin atbaşı gitmesi gerekecek ki bu, çok kolay bir şeyolmayacak. 12'lerinve özellikle kamuoylannın bu riskli işe haarhklı olduğu çok kuşkulu. (10haziran) THE^ttfeTIMES Newsweek'ten Çekoslovakya'yı para böldü Çek ve Slovaklar boşanırsa, ekonomi nasıl bölüşülecek? Prag ile Bratislava arasındaki büyük pazarlık, para sorunu. Slovak Demokratik Hareketi lideri Vladimir Meciar, Slovak ekonomisinin kaptanlığını istiyor. Çek Sivil Demokrasi Partisi lideri Vaclav Klaus ise iki vitesli bir ekonomiden yana değil. Ya federasyon bölünecek ya da taraflardan biri geri adım atacak. Slovaklar, Prag tarafından istismar edildiklerine inanıyorlar. Çekler ise Slovaklan ayaklanna takılı birpranga olarak görüyor. Bratislava'da artık federal tarihin sona ermesi değil konu, coğrafyanın yeniden doğumu. Slovak başkenti. Viyana'ya karayolu ile 45 dakika ama Prag'a uçakla iki saat. Avusturya. AT üyesi olursa Slovakya da bundan yararlanmayı düşlüyor. Zaten Slovaklar. sınır ötesi alışverişe alışkın. Cimri Viyanalılarda dişlerini Slovakya'da yaptınyor. Slovak siyasetçiler, Avusturya'ya yakınhğı sürekli vurgulamakta. Ama bu •. iyimserlik sadece Slovakya'nın bu bölgesi için gecerli. Ülkenin geri kalanı için hiçbir yanıt yok. Verimb tanm alanlan, hantal ve köhne sınai tesislerle donatılmış, madenler açılmış, doğa ve çevre batınlmıştı. Çekoslovakya'nın askeri sanayiinin yüzde 80'ini Slovakya'da kurulmuştu. Prag. silahlanma yanşından vazgeçtiğini açıkladığında Slovakya'nın "Tank Kenti" olarak bilinen Martin, bir anda mılliyetci kesıldi ve Meciar'a oy yağdırdı. Ashnda federasyon, Slovakya için yararlı. Federal bütçeye katkısı sadece üçte bir. Federal ulusal gelirin yüzde 35'i federasyon için yüzde 43'ü Çek, yüzde 22'si Slovakya için harcanıyor. E|er Çekler, Slovaklara bir mıktar daha ekonomik güç verirse. aynhkçı girişimler duraklar. (10 haziran) Yunanistan, 17-18 haziranda yapılacak Gali-Denktaş-Vasiliu görüşmelerinden Kıbns için çözüm taslağı çıkmasını bekliyor Atiııa, New York görüşmelerine mııııtla bakıyor STELYO BERBERAKtS • Yunan Başbakanı Mitsotakis, son günlerde Kıbns'ta çözüm için olumlu hava esmesinde Türkiye'nin tutumunu yumuşatmasmın^ da bü- yük payı bulunduğunu söyledi. Rum yönetimi lideri Yorgo Vasiliu da "Tür- kiye kuşkusuz olumlu bir dönüş yapmıştır" diyor, ama "Bunu belgeler üzerinde görme- dikçe hiçbir tahminde bulunamayacağını" söyİüyor. Yani Türkıye'nın iyi niyeti kabul ediliyor, ancak güvensizlik duygulan hâlâ ağır basıyor. BM'nin Kıbns özel temsilcileri Gustave Feissel ile Oscar Camilion'dan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Nelson Ledsky'nın Atina'da Yunanlı yetkili- lerle yapüklan görüşmeler ise 'eskisine oranla olumlu ve yapıa' olarak karşılandı. BM ve ABD temsilcilerinin Yunanlı yetki- lilerle neler görüştükleri, Atina'yı 'tatmın eden' öneri paketlerinden ne çıktığı basından gizli tutuluyor. Ama elde cdinilen bilgilere gö- ATİNA - Kıbns sorununun çözümü için Yunanistan'ın başkenti Atina'da uzun yıllar- dan sonra ilk kez ihtiyatlı biriyimserlik havası esiyor. Atina'da yapılan genel değerlendirme- lere göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Kıbns sorununun çözümü için gösterdiği ilk uğraşısında 'başanlı bir sınav' veriyor. Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsotakis iseesen bu ümitli havanın faili ola- rak Türkiye'yi de göstermekten kaçınmıyor. Mitsotakis, "Ankara, Kıbns konusunda bu güne kadar gösterdiği iniş ve çıkışlara kar- şın son zamanlarda iyi niyetini göstermeye başladı. Ancak bu iyi niyetini şimdi eyleme dönüştünnesini bekliyoruz" derken Kıbns re özellikle Ledsky. Kıbns'ta toprak oranı ve başkanlık sistemi konulannda Atina hükü- metinin nabanı yokladı. Aynı bilgıler, Ledsky'nin Kıbns Türklerine yüzde 27.5 oranında toprak bırakılmasının karşıhğında Kıbns Rumlannın rotasyon baş- kanlık yöntemini kabul etmesi için gayret gösterdiğini ortaya koyuyor. Kıbns Rumla- nnın, bugüne kadar şiddetle karşı çıktığı ro- tasyon başkanlık yöntemini, şimdi'şartlı'da olsa kabu! ettikleri gözleniyor. Rumlar şimdi Türk başkanın 'her üç kezde bir' ve tüm Kıbns halkınca seçilmesine karşı çıkmadıklannı dile getınyorlar. Toprak oranı konusunda ise 1974'ten sonra Kıbns Türk kesimindeki yüzde 39 toprak oranının yüzde 27.5'e indirilmcsı ve Morfu ile Famagusta bölgelerinin Rumlara gen verilmesi ile ilgili önerilerin Rum hükümetince kabul edileccği yolunda değerlcndirmcler yapılıyor. Mitsotakis, aynı Vasiliu gibi Kıbns konu- sunda bulunacak herhangi bir çözümün, im- zalanmadan önce Kıbns'ta halkoylamasına sunulacağından sözediyor. Yunan basınında son günlerde çıkan yoğun söylentilere dayalı ve özellikle Nevv York çıkışü haberlere göre Atina ve Rum yönetiminin Kıbns konusun- da Türk tarafının dörtlü zirve önerisi yerine uluslararası konferans düzenlenmesi ile ilgili karşıt önenlerine de bir "formül' bulunduğun- dan söz ediliyor. Mitsotakis bu konuda, 18 haziranda BM Genel Sekreteri Gali'nin Denktaş ve Vasiliu ile yapacağı görüşmelerini yakından izieyecek olan BM Güvenlik Kon- seyi'nin beş daimi üyesinin Kıbns uzmanı temsilcisindcn başka. Türkiye ve Yunanis- tan'ın da birer gözlemci bulunduracaklannı açıkladı. Yunanistan, bu toplanülan izlemesi için Londra Büyükelçisi Yeorgios Papulias'ı görcvlcndirdi. Eğer 18 haziranda başlayacak bu turlarda olumlu sonuçlar kaydedilirse o zaman Türk ve Yunan başbakanlannın da yer alacağı uluslararası bir donık toplantısı- nın yapılabileceginden söz ediliyor. Yunanistan, 18 haziranda New York'ta başlayacak olan bu ilk tur toplantısına çok büyük önem veriyor. Öyle ki Kıbns Rum ke- simi lideri Vasiliu'nun, Mitsotakis ile görüş- mek üzere bugün Aüna'ya gelmesi bekleni- yor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise Kıbns sorununun girmiş olduğu bu yeni dönemin- den 'ihtiyatlı bir iyimserlik beslediğini' gizle- miyor. Atina hükümeti. Nevv York görüşme- lerinden Kıbns sorununa nihai bir çözûm değil, adil ve kalıcı bir çözüm için gerekli 'tas- lağın' hazırlanmasını bekliyor. Mitsotakis, hükümetinin Türkiye ile iyi iüş- kiler içinde bulunmasını arzu ettiğjnı geosn hafta yine dile getirdi. İki ülke arasında bir doslluk ve işbirliği anlaşması imzalanmasını, özellikle Balkanlar'ın kanştığı şu dönemde 'zorunlu' olarak niteledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle