16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN1992 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Memur paneline yasaklama • EkonomiServisi- İstanbul Valiliği, Kamu Çalışanlan Sendikalan Platformu'nca düzenlenecek olan "Kamu Çalışanlannın Sendikal Haklan ve Yasal Düzenlemeler' konulu paneli yasakladı. Yasaklama gerekçesinde, panelin uygun görülmediği belirtildi. Memur sendikalan, valiliğin uygulamasını kınarken DISK'ten yapılan açıklamada da hükümet memurlara sendikal haklar tanımak yolunda çalışmalar yaparken Valiliğin memur sendikalannın panclıni keyfı bir şekılde yasakladığı belirtildi. DİSKten ilk toplu sözleşme • EkonomiServisi- DİSK'in yeniden faaliyete geçmesinin ardından ilk toplu iş sözleşmesini Oleyis Sendikası imzaladı. Oleyis Sendikası Genel Başkanı Mukbil Zırtıloğlu ile İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen arasında dün imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediyeye bağlı Spor Etkinlikleri AŞ işyerinde çalışan 45 işçinin ücretlerinde yüzde 125 oranında artış sağlandı. Belediyede uyuşmazlık • Ekonomi Senisi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Belediye-lş Sendikası ile yaklaşık 30 bin işçi adına sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinde bir sonuca ulaşılamadığını ve arabulucunun uyuşmazlık zaptını düzenlediğini açıkladı. Sendikanın yüksek ücret teklifini eleştirerek "Ödenemeyecek kağıtlann altına ımza atmak neyi ifade eder"dedi. Sözen, toplusözleşme görüşmelerinde kıdemsiz işçi için 4 milyon 777 bin lira giydirilmiş net ücret önerdiklerini, sendikanın ise giydirilmiş net ücret teklifinin 13 milyon olduğunu açıkladı. Müteahhfflene mQjde • ANKARA(ANKA)- Türk müteahhıtlerinin Libya'dan alacaklannın tasfıyesi için yapılması öngörulen, ancak bu ülkeye karşı uygulanan ambargo nedeniyle ertelenen bankaalık anlaşmasının yakında gerçekleşmesi umududoğdu. Libya'nın görüşmeler için önerdiği 2 ternmuz tarihinin Eximbank tarafından uygun bulunduğu öğrenildi. Asansör sempozyuımı •KOCAELİ(AA)-1. Ulusal Asansör Sempozyumu'nda konuşan ÎTÜ öğretim üyesi Prof. Turhan Antan, asansörlerin birertaşıma aracı ötesinde tesis olduklannı söyledi. Kocaeli Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyuma 2'si Fransız olmak üzere toplam 36 öğretim üyesi katıldı. Prof. Turhan Antan, sempozyumda şöyle konuştu: "Asansöriçine gelişigüzel konulduğu sanılan aynanın önemı büyüktür. Aynalar, asansöre genişlik kazandınr ve dalgın insanlan uyanr. Dikkatsizolarak asansör kapısıru açıp adım atan insanlar. aynada kendisini göremeyince ikaz edilir ve kabinin olmadığını fark •ederler." Sigara ve otomotiv sektörünün devleri art arda yatırun yapıyor Üeni yaünm merkezi Tbrbal TÜREY KÖSE İZMİR - Torbalı bir cazibe merkezi oldu. özellikle sigara ve otomotiv sektörünüri dün- yaca ünlü devleri art arda Tor- baü'da yatınm yaparken, çok sayıda fırma da yatınm yapma girişimlerini sürdürüyor. Tor- bah'da yatınm yapan General Motors Türkiye Genel Müdü- rü Ziad Y. Nashif, "Yabancı yatınma güneş, deniz, iklime il- gi duymaz. Ege Bölgesi'ni ter- cih etmemizin sebebi emlak maliyetlerinin düşük olması ve şirket kurma formalitelerinin kolayhğıydı. Jstanbul'da emlak fıyatlan çok pahalı" dedi. Phi- lip Morris de "ABD dışında son 15 yıldır en büyük yatınmı- nı" Torbalı'da gerçekleştirme karan aldı, Sabana Holding ile birlikte bölgede 400 milyar do- larlık bir tesis kurulması için anlaşma sağlandı. Phil-Sa Proje Direktörü Edmond Stoop "fdari problemler çok fazla, Türk hükümetinin yabana ser- mayeyi çekme istegi ile bürok- rasi çelişiyor" dedi. Yerii, yabana yaünmalann gözdesi durumuna gelen Tor- balı; "sanayi kenti", "tütün kenti", "yabana yaünm kenti" olarak anılmaya başladı. tlçe- deki 25 dolayındaki fabrikanın yanı sıra son dönemde sigara ve otomotiv sektörünün devleri de gelmeye başladı. General Mo- tors'un Opel fabrikası kurulup işletmeye alındı. Peugeot yatın- mırun da bu ilçeye yapılması gündeme geldi. Egeli işadamla- n ve ısanayiciler ile yerel yöne- tim, Peugeot yatınmının Tor- balı'ya yapılması için yoğun bir çalışma içıne gırdıler. Philip Morris'den sonra siga- ra devlerinden Camel'in üretici- si Reynolds da Torbah'da siga- ra üretim tesisleri kurma karan aldı. Bu tesiste yılda 10 milyar adet sigara üretilmesi planlanı- yor. Japon sermayesi de Tor- bah'ya ilgi gösterdi. Mitsui, 85 dekarbk bir alanda sera üretimi yapma karan aldı. Bir Isveç fir- ması da prefabrik konut ve iş- yeri yatınmı yapacak. General Motors Türkiye Ge- nel Müdürü Ziad Y. Nashif, üç yıl önce Ege Bölgesi'nin yatınm • İstanbul'da emlak fı- yatlannın ve altyapı oluşturmanın çok paha- lı olduğunu İzmir bölge- sinde ise yatınm yapa- cak uygun yerlerin azaldığını belirten yatı- nmcılar, Torbah'nın emlak maliyetleri ve şir- ket kurma formaliteleri- rrin kolay olması nede- niyle cazip bir yatınm bölgesi olduğunu belirt- tiler. -«— A TORBAU'NIN CAZIBESINE KAPILANLAR Pıket Seneral Motors 'hilip Morris Reynolds yiitsui 3 eugeot Faaliyetaiaaı Otomotiv Sigara Sigara Sera ûretimi Otomotiv Ystnuıın dnnınıu Işletmede Anlaşma yapıldı Yatınm karan alındı Yatınm karan alındı Gündemde nn. Bakanlann, müsteşarlann ve diğer resmi makamlaraı de- ğerlendirmeleri ve kararlan olanaklannı görerek bu bölge- de yatınm yaptıklannı bebrtir- ken şunlan söyledi: o "İstanbul'da emlak fıyatlan, teknokratlann değerlendirme- altyapı çok pahalıydı. Trafık, leri ile bağdaşmahdır." ulaşım zordu. Yabana serma- Phil-Sa Proje Direktörü Ed- yedar torbalar dolusu dolar ve mond Stoop da Torbab'da 400 marklarla gebniyor. Emlak milyar dolarbk bir yatınm ger- maliyetleri, Torbab'yı seçme- çekleştirileceğini, bunun Philip mizde etkili oldu. Aynca şirket Morris'in " 15 yıldır ABD dışın- kurma formalitelerinin kolayb- da gerçekleştirdiği en büyük ğı diğer etkendi. Yabana ser- yatınm" olduğunu söyledi. Sto- mayenin gebnesi için bürokra- op yatınm için Türkiyejıin se- tik gecikmeler önlenmeli. Mevzuaünızı izah etmelisiniz. Basit bir kontrol bstesi ile dev- letçe gerekli hususlan anlatma- bsınız. Türkiye'de iş yapmak konusunda gerekb mevzuatı içeren ve sade bir dille yaabp tngibzce, Fransızca veya Al- manca gibi bazı Avrupa lisanla- nna tercüme edilmiş kitap çıka- çilmesinih nedenlerini "Türkiye istikrarb, ATye girmeyi amaç- byor, bir köprü görevi var. Türk hükümeti özelleştırmeye ve liberalleşmeye önem veri- yor" diye sıraladı. Stoop, bü- rokrasiden yakınırken de "Türk hükümetinin yabana sermayeyi çekme arzusu ile bü- rokratik engeller arasında bü- yük çebşkiler var. Torbab bıze lojistik imkânlar sağladı. Ha- vaalanı, bman, serbest bölge avantajlan var. Torbab'da or- ganize sanayi bölgesi kurulma- sıyla ilgili çalışmalann sonucu- nu beküyoruz" dedi. •Torbalı'ya yatınmcılann ya- nı sıra YÖK de ilgi gösterdi. Torbab'da mermercilik, tütün, sondaj, otomotiv programlan başlatıbnasma karar verildi. Torbab'nın ŞHP'li Belediye Başkanı Ertan Ünver, ilçelerin- de kurulu işyerlerinde 2 bin 700 şim masterplanı hazırİatıyoruz. Planladığımız 6 bin dekarbk ye- rin yüzde 20-22'si sanayiye tah- sil edildi. Koşullanmız belli; Torbalı kokmayacak, sis ve du- man altında kabnayacak. Bu- rası yalnız bir sanayi kenti de- ğil, turistik potansiyeli de de- ğerlendirmek lazım. Her 100 metrekareye bir antik buluntu düşüyor." Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Uslu, bir dönem bazı işçinin istihdam edildiğjni, 5 yıl konularda "belediyeye yol gös- içinde bu rakamın 5 bine ulaş- terdiklerini" söyledi. Prof. Dr. masının beklendiğini söyledi. " ' - - - - - - - Ertan Ünver, ilçelerinde "baca- h sanayi" istemediklerini beür- terek şunlan söyledi: "Biz her şeye rağmen sanayi- leşme demiyoruz. Bir genel geü- Izmifte Coca Cola fabrikasıKOCAELİ(AA)- Coca Cola'nın Avrupa'da ikınci, Ortadoğu ve Balkanlar'daki en büyük fabrikası, İzmit merkeze bağlı Maşukiye kasabasında kuruluyor. Edinilen bilgiye göre, Has Holding ile olan anlaşmasını yenilemeyen Coca Cola fırması, Maşukiye'deki şişeleme tesislerini doğrudan fınanse ediyor. Yöredeki su kaynaklannın kalitesi nedeniyle Balıkhanederesi ile otoyol arasındaki 180 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek olan olan Coca Cola fabrikasının altyapı inşaatını, Makyal AŞ gerçekleştiriyor. önümüzdeki yılın ikinci yansında üretime başlaması beklenen fabrikayı, Pekintaş firmasının tamamlayacağını bildiren yetkililer, yaklaşık 500 kişinin çahşacağı fabrikanın antma tesislerinin de üretime geçmeden önce devreye abnacağını kaydetüler. Coca Cola Maşukiye fabrikası için 38 milyon dolar harcama yapılacak. Uslu, Torbab'da önümüzdeki 10 yıl içinde bir patlama olaca- gını vurgulayarak sövle " dedi. "lzmir Körfezi çevresinde Çiğli limitlere dayandı. Borno- va tarafı kapab, Kemalpaşa'ya atlaması lazım. Urla tarafırun şehirleşmeye gitrnesi, sanayinin gitmemesi isteniyor. Kaçacak tek aks var; Cumaovası Torbab aksı. Torbab. önümüzdeki 10 yıl içinde patlamaya maruz ka- lacak. Emniyet supabı gibi. Ekonomik açıdan çok şey geti- rir bu, ama çevreyi, tanmı götü- rür. Torbab büyük değişim gösterecek. Kontrolsüz bir de- ğişim olmamasını dibyoruz. Ben şu sanayii istiyorum, şunu istemiyorum diyemezsiniz. Ama bu, organize sanayi bölge- lerinde olabibr, oralarda kısıt- lama getirilebibr. Olayı kont- rollü götürmek istiyorsak organize sanayi bölgesi statüsü- nü getirmek lazım." Turizmcilerden Demirel'e yanıt '*•• s . « « 6 Önce evin içini teıııizlemek gerek' BÜLENT ECEVtT ANTALYA - Başbakan Sü- leyman Demirel turizm gelirle- rinin 15 milyar dolara çıkanl- masını isterken. turizmciler bunun olanaksız olduğunu sa- vundular. Turizmciler, turizm gelirlerinin artabilmesi için Türk turizminin birçok yatın- ma gereksinimi olduğunu vur- guladı. Turizmciler "Türkiye bir cennet ama cennetin altya- pısı yok. Evin içini düzeltmek gerek" dediler. 3. tzmir Iktisat Kongresi'n- de yaptığı konuşmada turiz- me verdiği önemi dile getiren Başbakan Süleyman Demirel, "Turizm gelirlerini 15 milyar dolara nasıl çıkaracağız, bunu gösterin" demişti. Turizm Ba- kanı Abdülkadir Ateş de tu- rizm gelirinin bu yıl 4 milyar dolar olacağmı ve 6.5 milyon turistin geleceğini konuşmala- nnda vurguluyor. Bu gebri art- tırabilmenin yolunun da tu- rizm çeşitlemesinin gerçekleş- ktıesi ile olacağını vurgulayan Bakan Ateş, yayla, macera, kapbca, kongre, yat, kış ve ku- mar turizmlerini geüştirecekle- rini söylüyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birbği (AK- Turizmciler, Türkiye'de yeterli altyapı ohnamasından yakmıyor. TOB) Başkanı ve Golden Orange Acentası sahibi Ali Berberoğlu. turizm gelirlerinin artünlabilmesi için en önce ulusal carter fılosunun kurul- ması gerektiğini söyledi. Ber- beroğlu, turizmin sağlam pob- ükalara oturtubnası serektiei- ne işaret ederken. "Elalemın uçağına bağlı kalmamarraz la- zım. Örneğin Almanya'daki grev nedeniyle Almanlar Tiir- kiye'ye gelemediler. Örneğin Italya'dan bir grup gelecek ama koltuk bulunamıyor" de- di. Türkiye'de de yapılması gereken bazı işlerin olduğunu belirten Berberoğlu, Türkiye'- ye gelen turistlerden fazlasıyla yararlanılamadığından şikâ- yelçi. Berberoğlu. "Türkiye'ye gelen turist, oteline para veri- yor. bir şişe de şarabını içiyor çekip gidiyor. Bu adamlann KüHür • SaiMt 232 64 26 • 23O 21 87 1KAKED Bt. FHOM1fltES Of POIIG m IESÜE NJELSEM 2^1/ önce kaUkğtnuzyerden devam ecüyortu. Kadıkov SOKTTA (33606B) 1100-13 1S-15 30-17 30-19 15-21 «5 Buoûlü *TUU (243 75 761 1200-14 15- 16J0-W4&-2n5 Osmanbev GUİ (2479665) 11 «-1300-1500-17 15-1930-21 45 Anitaıa N E T t t t a .425 7478) 12 15-14 30-1700-9 15-21 30 Yılmaz Güney Göz&yn Can Çokifen Çalifldler Olkesi .. • • •• S U R U TARIKAKAN-MEÜKEDEMİRAĞ TUNCEl KURTİZ YÖMIMK ZEKİ ÖKJIN S«Mry.:YllMAZ GÜNEY OrtakeyOKH(25li9S7) T3.00 15.30 18.00 20.30 RİKLAM FtLMl DAĞIT1MINDA 249 50 33 te "HARLEM FEDAILERI" YÖN: BILL DUKE Harb;yeA$(î47 63 15) U.3O-H.15-17.OO-19.3O-21.45 Sinema Tiyatro Gösteri 232 64 26 230 21 87 KUZENIM VINNYMY COl'SIN VINNY 2. HAFTA sınaı ıı>s-ıo»ıı«-nı>-ııx AKDENİ 4 osou «SAMOFU k^SKFOP CZ51ll7tl lUfrl- 1^4»II<»1« C«W« 1 tSUIIM H»I4jl.lt»tl lıMİ! MHI 107)1111 I1»C3U>»7»K»;T)« B A H Ç I V A N 9 1/2 HARA UbıUintHltı ıı»i]s-ı>»ıın-n»7i:s ItpjnDOVH 1249 93111 3. HAFTA Ifildatma CHEAT JUST1N DEAS - ALia ADAJR Yöa: ADEK DRABINSK! 12 HAZİRANDA SİNEMAURDA Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 2OSCAR*ODULU ALTIN KIRE EN İYİ FİLM ÖDÜLU W«HEN BEfflTlı' - «fflETTE BENfNG BUGSY(3*1 S3D3) ı DC-dJO-TS 15- »X-? 1 t\ (34901 U) 'i3*i«OC-T«30-t900-!! 3C (571 11 U) *1 GD-13 30- ^6 OD-^9 U-21 T5 (337 10 131 M0fr'330-'6O>T90D2I 3C (*1|CÎ3) •• X - m X - - € » r î 0 O - î ' 3C 1f<1« I .M I >Mn)w.ır ><- 3. HAFTA TRI* STAR Sinema • Tiyatro Gösteri 232 64 26 • 230 21 87 harcama yapmasını sağlaya- cak yan ünitelerin oluşturul- ması gerekb. Konuştuğumuz birçok turist, 'Antalya'da ne- relere gidebilirim. Her gün ba- ra oturup yemek yiyip içmem mi gerekiyor' diye soruyor. Yeni eğlence yerleri gerekli. müzikholler, tiyatrolar, klasik müzik dinleyebileceği salonlar olmalı" diye konuştu. AKTOB sözcüsü Tugay AJp de Ulusal Carter Filosu'nun kurulmasının öncelik taşıdığı- nı vurgularken, devletin tanı- tım desteğinin olmasına ve dışanda lobicilik faaliyetleri- nin artünlması gerektiğine değindi. Alp, "Tesislerimiz var, doğamız var. Tanıtımı gerçekleştiriyorsunuz. Ama onlan buraya getirecek uçağı- mız yok. Uçak filosu kurulup tanıtım atağı yapıldığı zaman 2 yıl sonra geri döner. En büyük olay tanıtım. Türkiye'ye turist- leri getiremedik. Yurt dışında- ki Türk dernekleri kuvvetlen- dirilip Türkiye'nin tanıtımına katkısının sağlanması gerekir" diye konuştu. Moğultay ILO'da demokratikleşme sözü verdi ANKARA (Cumburiyet Bürosu) - Cenevre'deki Ulus- lararası Çalışma Örgütü'- nün(ILO) Genel Kurulu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, hükümetin, insan haklanna ve temel özgürlükle- re dayalı, serbest, daha katı- lımcı ve her alanda daha de- mokratik bir düzenin gerçek- leştirilmesini lıedeflediğini söyledi. ILO'nun Orta Asya Türk cumhuriyetlerini destek- lemesi gereküğini de ifade eden MoğuItay,"Bu konuda Tür- kiye'nin denevimleri önernü" dedi. TİSK Başkanı Refık Uaydur da Türki cumhuriyet- ierle ILO arasındaki ilişkilerin Türkiye kanalı ile kurulmasını önerdi. Göç konusuna da değincn Moğultay, Türkiye'nin yoğun bir göç dalgasına uğradığını anlattı. Moğultay, kitlesel göç sorununun çözümlenebilmesi için uluslararası işbirliği yapıl- ması gerektiğini önerdi. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN KETENCİ Bayram Kutlaması Yarısı grevde, diğer yarısının grev hakkı Bakanlar Ku- rulu'nun grev erteleme kararı ile ellerinden alınan 25 bin 600 tarım işçisi, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile siyasi parti liderlerine bayram karb yerine aylık ücret bordrolarını göndermişler. Tarım işçisi düşük ücretini bordrosu ile sergileyerek "Emeğin hakkını verecegiz" di- yen Başbakan'a sitem ediyor. Greve çıkan ve çıkamayan tarım işçileri ortalama 1.5 milyonun altında aylık ücret alı- yor. lzmir Iktisat Kongresi'nde, Türkiye ekonomisinin gele- cek on yılıntn politikalarını geliştirmeye çalışan, durum saptaması yapan bilim adamları, uzmanlar ise tam bir ağız birliği halinde, kamuda işçilik maliyetlerinin çok yük- sek olduğunu vurguladılar. Ücretler aşağı çekilemese de maliyet içindeki payını yükseltmeyecek ücret politikaları izlenmesi gereğini savundular. Dahası gelir dağılımının düzeltilmesinde, ancak reel kazançlarm arttırılması ve sosyal yapı gelişmesinden yararlanılabileceğini öne sür- düler. lzmir Iktisat Kongresi'nin her ne kadar hükümetleri bağlayıcı kararlar alması söz konusu değildiyse de hükü- mete verdiği mesaj düşündürücüydü: Uzun sürecte KİT'- lerin ortadan kalkması önerilirken kısa dönemde de açık- iarının sübvansiyonla kapatılması yerine kendilerini finan- se eden konuma gelmeleri isteniyordu. Kararların 800 bin kamu işçisine yönelik boyuriarı ise uzun süreçte önemli bir bölümünün işini yitirmesi, kalanlarının ise ücreti ile verim- liliği arasında ilişki kurulabilmesiydi. İşçi için çok daha pratik anlamı ile ücret artışlarının aşağı çekilmesiydi. Bu çerçevede ele alındığında Türk-îş ile hükümetin pa- zarlığını sürdürdükleri kamu sözleşmeleri için verilen ra- kamlar, sendikacıların bir eileri ile köşeye atabilecekleri gibi değildir. Hükümet, bütün kamu sözleşmelerini tek dö- neme toplamak, bir yıl öncekiler ve sonrakiler arasındaki farklılıktan doğan sorunları ortadan kaldırmak gibi bir amaca yönelik deolsa 1 yıllık sözleşme önerisi ile gelmek- le, sendikalar adına olumlu bir adım atmıştır. Türkiye'de işleyen toplu pazarlık sisteminde ikinci yılların çok düşük tutuluyor olması nedeniyle bir yıllık sözleşme, sendikalara aynı işçiler için bir yıl sonra yeniden pazarlık yapma şansı- nı getirmektedir. Bir yıllık sözleşme için %86'yı bulanoran da bu yılın enflasyon oranı ile kıyaslandığında, öyle kolay reddedilemez. Dahası sendikaların çabası, gücü ile değil, hükümetin siyasal tercihi olarak verilmiş jyj haklar olarak da değerlendirilebilir. öyle ise sorun nedir? Türk-lş'in ko- ordinasyonunda yürütulen sözleşmeler neden imzalana- mamıştır? 25 bin 600 kamu işçisi neden kıvranmaktadır? Oaha önce de vurgulamıştık. Ancak bu gidişle kamuoyu- nun, çok daha önemlisi ilgili ve de sorumlu tarafların dik- katini çekene kadar, temcit pilavı olacak kadar yinelemek zorunda kalacağız galiba. Sorun, siyasal iktidarın, kamu işveren sendikalannın ve işçi sendikalannın toplu sözleş- melere çok çıkarcı, yüzeysel yaklaşmalarıdır. Uygulanan sözleşme sisteminin zaten çarpık, kötü gelişmiş olan üc- retlerdeki dengesizliğin, haksızlıkların her yeni sözleşme ile biraz daha katmerlenmesindedir. 12 Eylül öncesi sey- yanen, 12 Eylül sonrası yuzdeli zam sistemleri, ücret ba- zında, yapılan işin niteliğinde, verimlllikte hiçbir kaygı gözetilmeksizin uygulanmıştır. Korkunç bir ücret karma- şası ve haksızlıklar doğmuştur. İşçi tabanda özgüveni yi- tlrmiş, işçi sendika lideri asla bu bozukluğu gündeme ge- tirme niyetinde değildir. istese de getirebilecek cesaret ve gücesahipdeğildir. Siyasal iktidarın talimatları ilekurulan ve çalışan kamu işveren sendikalan, özgür sendikalar kimliğini kazanamadıklarından, özel sektör sendikalannın yaptığı iş değerlendirmesi ve işe uyarlanmış ycret siste- mini getirebilecek konuma gelememişlerdir. Konunun uzmanı ve siyasetçiye yol gösterlci olmak şöyle dursun, bu büyük sorunu telaffuz ettiklerini dahi sanmıyoruz. Siya- setçinin ise toplusözleşme uyuşmazlıkları kapıya dayan- dığında, sadece "Yüzde kaç verirsek kurtuluruz" çerçeve- sinde olaya baktığını biliyoruz. Belki de şimdi Başbakan Demirel, ilgili bakanlara soru yöneltsek, "Bu kadar demokrasi, sendikal haklar, işçi hak- larından söz ettiniz. Tarımda nasıl kaldıracağınızı vaatetti- ğiniz antidemokratik yasayı, üstelik yasanın amacını da aşarak kullanır, işçinin grev hakkını gaspedersiniz? Kamu sözleşmeleri nde işi niye uyuşmazhğa döktünüz" desek haksız eleştirildiklerini düşünüp "Enflasyon artışı üstünde zam veriyoruz, beğenmiyorlar. Daha ne yapacağız. Üste- fik bir yıllık sözleşme önerdik. Bunları kim verir" diye öfke- li çıkış yapabilirler. Çok küçük gibi görünen, çok önemli bir ayrıntıyı atlamış olarak... 5 milyon ücretin üzerine %80'lik bir artış, gerçek- ten iyidir ve reel ücretin geriletilmesi değil, hatta enflas- yon karşısmda bir ölçüde iyileştirilmesidir. Ama kamuda 2 milyon, 1.5 milyon brüt ücretlerin altında da pek çok çalı- şan vardır. Onların ücretlerinde bir miktar iyileştirme ya- pılmadan gelen yüzdeli zam oranı ne kadar yüksek olursa olsun fazla bir anlam taşımaz. Üstelik yüksek olanlarla olan ücret farklılığını çok daha büyük ölçülerde arttıracağı için de haksızlık duygusunu, mağduriyetini de arttırmış olur. Tarım grevlerinde, kamu uyuşmazlıklarında hükü- met işte bu çok önemsiz gibi görünen çok önemli ayrınbyı atlamıştır. Atlamaya devam ettikçe de iş barışının sağlan- ması, kamuda verimliliğin arttırılması sözde kalacaktır. Bayram iyimserliği içinde hükümetin rasgele toplusözleş- me müdahalesinden, işçi ve işveren sendikalannın so- rumsuz, ilkesiz sendikacılıktan vazgeçmelerini dileyelim. 25 bin 600 tarım işçisi ile birlikte çözüm bekleyen, bütün düşük ücretii kamu işçileri için önce bir makul miktarlarda ücret ayarlaması, onun üzerine yüzdeli zammın geleceği toplusözleşme düşleyelim. Gelecek nice güzel bayramla- ra.. TURK KALP VAKFI Sağhkü Bir Kalp Dileği İle BAYRAMINIZI KUTLARIZ Muayene, Laboratuvar, Röntgen... Tel: 275 12 44/45 - 248 58 66 - 266 02 78 241 10 49- Fax: 26647 12 Yardım ve Bağışlannız için: TC Zıraat Bankası Nışantaşı Şb. No: 7245 Emlak Bankası Gayrettepe Şb No: 1562 TERASIMIZ AGLDI KEDİ BAR ayramkr DU*r. Boyramı Saıin terasmızda geçirifı. Arnomlkoy I.Cod. Ko: V/ı 263 3234 265 13 65 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. YONCA ÇAUŞKAN Askeri kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. NİLGÜN SA YLAM MACINTOSH ile dizgi, grafik ve tezleriniz... Tek 529 05 32
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle