20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 HAZİRAN1992PERŞEMBE CUMHURIYET SAYFA HABERLER Gazeteciler Cemiyeti'nin 46. yılı • İSTANBLL(AA)- GazetecilerCemiyeti'nin 46. yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, normal işleyen demokratik bir düzendedördüocü kuvvet olan basının, bu gücünü kullanabilmesi için gerekb olan ortam ve güvenceden yoksun olduğu belirtildi. Gazeteciler Cemiyeü'nden yapılan yaalı açıklamada, basın özgürlüğünü sağlamak, sağlanabilen kadannı korumak ve daha özgûr bir basın düzeni kurabilmek için 46 yıldır mücadele veren cemiyetin, bugün ulaşılan noktanın iç açıcı olmadığını kamuoyuna açıklamak gereğini duyduğu da vurgulandı. HüPPiyet aracına saldırı • tstanbul Haber Servisi - Hürriyet gazetesinin servis aracına düngece Güngören'de bir taksiden ateş açıldı. Avrupa Futbol Şampiyonası için nöbetçi kalan gazeteciyi evine götürmekte olan servis aracı saat 00.30 sıralannda saldınya uğradı. Bıryol ağzmda plakası belirlenemeyen taksiden silah çekildiğinin fark edilmesi üzerine şoförün hızlandığı, ancak arkadan açılan ateş sonucu aracın camlannın kınldığı bildirildi. Olayda icende bulunan spormuhabiri ile şpföre bir şey olmadı. Öğretmene sigorta • ANKARA (ANKA) - Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan tarafindan .hazırlanan Türkiye öğretmenler Yardımlaşma Kurumu(TÖYAK) oluşturulmasına ilişkin yasa tasansının öğretmenlere önemli imkânlar sağlayacağı bildirildi. Tasanda, öğretmenlere ömür boyu sigorta yapılması ve emekli öğretmenlere ikinci bir maaş 'verilmesinin yer aldığı beürtildi.TÖYAK kurumunun gelir kaynağını, " bağışlar, devlet bütçesinden aynlacak olan pay ve öğretmenlerden kesilecek olan aidatlann oluşturacağı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri TÖYAK yasa tasansı ile emekli öğretmenlere ikinci bir emekli maaşı verilmesinin planlandıgını belırtiyorlar. Üsküdar TV kapandı I • tSTANBUL (ÎÜHA)"- j Üsküdar Cumhuriyet •'Savcılığı tarafindan ;hakkında dava açılan ve l yıl 'hapis cezasına mahkûm edilen ÜsküdarTVsi sahibi ve kurucusu Tevfık Atabey. rrV yayınını durdurdu. •Atabey, "Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlann tek uygulandığı yer Üsküdar çarşısı olduğu için yayınlanmızı durdurmak zorunda kaldık" dedi. Bir süreden bu yana kendi .kurduğu vericisi ile Üsküdar çarşısı ve çevresıne özel TV yayını yapan ve uydudan -aldığı yabancı TV iprogramlannın yanı sıra ; kendisi de program üreten ; Atabey, Telsiz Kanunu'na ve :TRT Kanunu'na • muhalefetten l yılhapse : mahkûm olmuştu. Düzeltme , -•-Dünkü gazetemizin arka ; sayfasında yeralan Dünya ,' Zirvesi'nin habennin başlığı ; veiçeriği Türkiye İklim • Değişikliği Sözleşmesi'ni ; imzahyorolmuştur. Habenn ; doğrusu, Türkiye İklim • Değişikliği Sözleşmesi'ni • imzalamıyor olacaktır. • Düzeltiriz. Rektörlerin seçimle belirlenmesini öngören yasa taslağı bayram sonrasında TBMM'ye gönderilecek ÜÜnîversiteye seçim geliyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hükümet, YÖK Başka- nı Prof. Dr. İhsan Doğra- macı'nın sürpriz bir yönetme- lik değişikliği ile kurdurduğu, Rektör Atama Kornisyohu'na karşı harekete geçti. Başbakan Süleyman Demi- rel ile Devlet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Erdal İnönü, rektörlerin, üniversıtelerin öğ- reüm üyelerinin kaüldığı bir seçimle işbaşına gelmesine ola- nak sağlayan yasa taslağının bayramdan sonra TBMM'ye gönderilmesini kararlaştırdı- lar. Devlet Bakanı Türkân Akyol, "profesör" akademik unvanına sahip kimseler ara- sından üniversite öğretim üye- lerince seçilecek 3 adaydan birisınin, Cumhurbaşkanınca 5 yıl süreyle rektörlüğe atana- cağıru söyledi. YÖK Başkanı Doğramaa tarafindan geçen günlerde ya- pılan bir yönetmelik değişik- liği ile üniversite rektörlerinin Rektör Atama Komisyonu ta- rafindan yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı'na öneril- mesine ilişkin düzenlemenin kamuoyunda yoğun bir tepki- ye neden olması üzerine. hükü- met harekete geçti. "Seçim görüntüsü altında katmerli atama" olarak değer- lendirilen yönetmelik değişikli- ği üzerine, Başbakan Demirel ile Başbakan Yardımcısı İnö- nü, önceki gün yaptıklan gö- rüşmede, rektörlerin üniversite öğretim üyelerince seçilmesine olanak sağlayan yasa tasansı- nın bayramdan sonra TBMM'ye gönderilmesini ka- rarlaştırdılar. 2547 sayılı YÖK Yasası'na göre, görev süresini dolduran 20 rektör ile yeni kurulan 20 üniversite ve 1 teknoloji ensti- tüsüne atanacak rektör ve baş- kan adaylannın temmuz ayı sonuna kadar belirlenmesi ge- rektiğınden, konunun Kurban Bayramfndan sonraki ılk Ba- kanlar Kurulu toplanüsında gündeme gelmesi bekleniyor. pemirel'in YÖK Yasası ile ilgili çabşma yapmak üzere gö- revlendirdiği Devlet Bakanı Türkân Akyol, rektörlerin se- çimle işbaşına gelmelerini dü- zenleyen bir ya da iki maddelik yasanın bayramdan sonra hü- kümet gündeminin en önemli maddesinı oluşturacağını söy- içinden Cumhurbaşkaru'nca ledi. ' 4 atanır. Görev sûresi 5 yıldır. Köklü bir üniversite refor- Rektör, süresi sona erince aynı munun ancak anayasa değişik- yöntemle yeniden atanabilir." liginden sonra yapılabileceği- Akyol, Demirel'in, önceki ni, ama anayasa değişikliğini günçıküğıErzincangezisisıra- sında, üniversite öğretim üye-beklemeden de bazı düzenle- melere gıdılebıleceğini vurgu- layan Akyol, Doğramacı'nın yönetmelik değişikliği ile "Se- çim görüntüsü altında katmer- li atama yaptığı" görüşünü yineledi. Akyol, üniversite öğ- retim üyelermin de önerileri doğrultusunda hazırlanan tas- lağın, bir değişikliğe ugrama- ması durumunda şu hükmü icerdiğını açıkladı: "Rektör, profesör akade- mik unvanına sahip kişiler ara- sından, ilgili üniversite üyeleri tarafindan seçilecek 3 aday lerinin göriişlerini de ıçeren raporu inceleyerek olumlu gö- rüşünü açıkladığını kaydetti. Yönetmelik değişikliği ile ku- rulan Rektör Atama Komis- yonu'na üniversite çevrelerin- ce çok yoğun bir tepki geldiğini anımsatan Akyol, hükümet programı ve koab'syon proto- kolünde üniversitelerle ilgili ifade edilen vaatler doğrultu- sundaki yeni düzenlemenin, temmuz ayı sonunda yapıla- cak rektör secimlennden önce yürürlüğe gireceğini vurguladı. Satranç Olimpiyatı Atalıkv Vaganyan ile berabere kaldı KAHRAMAN OLGAÇ MANtLA - Dünya Satranç Olimpiyatı'nın ikinci tur kar- şılaşmalannda, bayan sat- ranççılarımız Nijerya'yı 3-0 yenerken, erkeklerde ekibimiz Ermenistan karşısında bir be- raberhk ve üç yenılgı aldı. İlk turda Gurnsey Jersey ekibi karşısında 3-1 galibiyet elde eden erkek satrançcıları- mız, ıkına turda Ermenistan ekibi ile karşılaştı. Büyükusta adayı Suat Atalık, dünyanın en iyi satranççılan arasında gösterilen Vaganyan karşısın- da zorlanmadan beraberlik aldı. Diğer masalarda ise Tur- han Yılmaz, Suat Soylu ve Ali İpek, rakipleri karşısında ba- şan gösteremeyerek yenildi- ler. Türkiye üçüncü turda Pa- kistan ile oynayacak. Takımı- mızda ilk iki turda yenilgi alan Ali İpek'in yerine bu kez Ha- kan Han yer alacak. Bayanlarda. ilk turda güçlü rakibi Polonya'ya 3-0 yenilen ekibimiz, ikinci turda Ni- jerya'yı 3-0 yenerek moral topladı. Bayanlar, üçüncü turda İsviçre ile oynayacak. Kayseri-Ankara karayohında aşın hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole yuvarlanan otobüste 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Trafîk azraili, 33 can île bayrama giriyor Haber Merkezi - Trafık, bayram öncesi yıne çok sayıda can aldı. Kayseri yakmla- nnda devslen otobüste 13 kişi yaşamını yitirirken Çorum'da uçuruma yuvarlanan otomobilde aynı aileden 4 kışı yanarak öl- dü. Diğer illerde meydana gelen kazalarda ise 16 kişi hayatını kaybetü. Kayseri'den Recep Bulut'un haberine göre Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmekte olan Ömer Şahin'in kullandığı 21 DP 721 plakalı yolcu otobüsü. dün gece yansı 01.00 sıralannda Himmetdede mevkıinde şarampole yuvarlandı. Yolun kaygan olu- şu nedeniyle meydana gelen kazada yolcu- lardan Sait Genç, Mehmet Elçı, Rıza Karakaş, Bahatün Afşin, Mümtaz İnce, Emin İnce, Halil Turan, Muhittin Fidan, Mustafa Erdem, Ömer Dündar. Seyfettin Demır, Sedat Ünal ve kimliği henüz belir- lenemeyen 2 kişi öldü. Yaralanan 18 kişi Kayseri ve Nevşehir devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. İstanbul'dan Çorum'un Osmanak ilçe- sine giden Sadık Okur yönetimindeki 34 DJA plakalı otomobil Kuruçay mevkiin- deki köprüden uçuruma yuvarlanarak yanmaya başladı. Sürücü Sadık Okur ile eşi Satı Okur, kızlan Arzu ve Mualla Okur yanarak hayatlanru kaybettiler. Niğde, Konya, Uşak, Muğla, Bartın ve Antalya'da meydana gelen diğer trafik ka- zalannda Ayhan Ankan, Arzu Şeker, Osman Cazip Özgüç, Birsen Yeşilay, El- mas Yeşilay, Mehmet Yıldız, Aniş Taşde- mır, Rıdvan Doğan, Zafer Ödem, Niyazi Tekin, Recep Demirbaş ve Osman Ongun öldüler.Burdur, Aksaray, İstanbul, Uzun- köprü ve Gaziantep'te meydana gelen kazalarda ise 7 kişi öldü, 23 kişi de yara- landı. Aşk Üzerine en iyi Bir FilmKûlrûr Servisi- Sinema Ya- zarlan, geçen mevsim içinde gösterime çıkan 200'e yakın ya- bana fılm arasında en iyisi ola- rak, Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski'nin "Aşk Üzerine Bir Film"adlı yapımı seçti. Gösterime çıkan 11 Türk filmi arasından, Ömer Kavur'- un "Gizli Yüz"adlı fılmi de mevsimin en iyi yerli fılmi ola- rak değerlendirildi. Çeşitli yayın organlannda çalışan 15 sinema yazan bir ara- ya gelerek yılbk geleneksel se- çimlerini yapü. Yazarlann or- tak listeşindeki sıralama şöyle: l."Aşk Üzerine Bir Film"-Krz- ysztof Kieslowski, 2."Avrupa'- -Lars von Tner, 3. •'Thelma ve Louise"-Ridley Scott, 4. "Gençlik Ateşi' (The Commit- kents>-Alan Parker, 5."'Şehrin Kalbi" (Grand Canyon)-Law- rence Kasdan, 6. 'Balıkçı Kral'- -Terry Gilliam, 7."Kapanma- yan Dosya" (JFK)-Oliver Stone, 8."Rembetiko"'- Costas Ferris, 9."Venüs'le Buluşma"- Istvan Szabo, 10,"Siyah Göz- ler"-Nikhita Milhalkov. Yerli filmler arasında da Tunç Başaran'ın "Piano Piano Bacaksız'Tılmi ikinci, Oğuzhan Tercan'ın "Uzlaşma"adh fılmi de üçüncü olarak belirlendi. Türk sinemasında yılın yö- netmeni "Gizli Yüz"le Ömer Kavur olurken, yine aynı filmin Orhan Pamuk tarafindan yaa- lan senaryosu en iyi senaryo seçildi.En iyi görüntü yönetme- ni ise Erdal Kahraman olarak belirlendi. Yıbn kadın oyuncusu dalın- da ödül verilmezken, "Gizli Yüz" fılmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Fikret Kuşkan olarak belirlendi. Ayşegül Ün- sal "Piano Piano Bacaksız "la . Yavuzer Getinkaya da "Me- nekşe Koyu"ile en iyi yardımcı oyuncular olarak değerlendiril- di. Sinema yazarlan tarafından her yıl herhangi bir dalda başan gösteren "genç sanatçı'ya veri- len "teşvik ödülü ise, bu yıl "Uzlaşma"nın yönetmeni Oğuzhan Tercan'ın. Seçıme katılan sinema yazar- lan şöyle: Mehmet Açar (Nok- ta), îbrahim Altınsay (Sineviz- yon-Show TV). Tunca Aslan En iyi Türk filmi seçilen Ömer Kavur'un "Gizli Yüz"de Fikret Kuşkan ve Zuhal Olcay. (2000'e Doğru), Atilla Dorsay met (Hürriyet), Şevin Okya> rakt). Kâmi Suveren (Türkiye), (Cumhuriyet), Ali Hakan (Sa'- (Nokta). Murat Özer (2000'e Durul Taylan (Telerama), Ali bah), Banu Kahraman (Sinema Doğru), Hakan Sonok (Tercü- Ulvi Uyanık (Mılliyet-Sanat) Gazetesi), İbrahim Karameh- man), Necati Sönmez (Ant- ve Uğur Vardan (Antrakt). Bayram mesajlan dış politikaya açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Ba- kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ile siyasi parti li- derleri bayram mesajlannda özellikle iç ve dış gelişmeler üzerinde durarak, Türkiye'nin komşulanna ve dünyaya- "dostluk ve banş" çağnsı yap- tılar. Cumhurbaşkanı Turgut özal, mesajında "Müslüman- lan katletmekten çekınmeyen- leri" nefretle kınadığmı bildir- di. Ermenileri ve Sırplan "As- nmızda Ortaçağ'ın ilkelliğini hortlatmak isteyenler" olarak niteleyen özal, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Saraybosna'da, Nahavan ve Karabağ'da Müsluman kar- deşlerimize ve soydaşlanmıza karşı işlenen cinayetler katliam olmaktan çıkmış, soykınm ha- line gelmiştir. Benzer ahvalde ilgi ve tepkisini gerektiği gibi gösterenlerin bu emsaller kar- şısında da aynı ciddiyet ve müessiriyetle hareket etmeleri- ni beklemekteyiz. Bütün ülke- leri yaşanan bu insanlık drarru- na bir an evvel son vermeye davet ediyorum." özal, "Türkiye vatanı ve milleti ile bütünlüğünü, de- mokrasisini koruma gücüne hiçbir şüpheye mahal bırak- mayacak şekilde sahiptir. Milli bütünlüğümüz ve milli misak ile çizilen smırlanmız tartışıla- maz"diye konuştu. TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk da bayram mesa- jında, Türkiye'de iç banşın, kardeşliğin giderek güçlenme- sinin, demokrasinın kalıa bi- çimde yerleşmesinin "milletçe umutlan çoğalttığmı"bildirdi. Cındoruk. şöyle devam etti: "Ne var ki, kardeşlerimizin yaşadığı bazı bölgelerde zorba- lıklar, aalar ve ölümler sürüp gidiyor. Bayram sevinci içımi- ze sinmiyor. Bosna-Hersek'te savunmasız kardeşlenmize ve kültür varbklanna karşı vahşi saldınlar sürmektedir." Başbakan Demirel,- "çağ- daş, demokrat büyük Türki- ye" hedefı doğrultusunda ça- hşrrulanru sürdürdüklennı bildırerek,"Ülkemizın önünde genış ufuklann açıldığı bir dö- nemde bölgemize ve dünyaya karşı arlan tarihi sorumluluk- lannuzm bilinci içindcyiz" de- di. Adriyatik'ten Çin SeddTne uzanan Türk âleminin arasın- daki yüzyıllık hasretin sona ermesinin ardından ilk Kur- ban Bayramı'nm kutlandığını kaydeden Demirel, özetle şu görüşlere yer verdi: "Türkiye büyük bir devlet- tir. Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Orta Asya'da söz ve sorumluluk sahibi bir ülke olmarun gereklerini yerine ge- tirmek için her zamankinden fazla çalışmalıyız. Demokra- tikleşmenin önündeki engelleri aşmak, terörün iç ve dış kay- naklannı kurutmak ve enflas- yonu mutlaka kontrol altına almak, kalkınma hamlesini ye- niden hareketlendirmek, her türlü dengesizlikleri gidermek, işsizliğe çareler aramak, kal- kınmakta gecikmiş yörelerimi- zi kalkındırmak, sosyal güven- lik şemsiyesini genişletmek, herkesi geleceğe güvenle baka- bilir hale getırmek hükümeti- zdn öncelikli hedeflerini teşkıl etmektedir." Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İnönü, hükümetin Azerbaycan, Dağlık Karabağ, Nahcıvan ve Bosna- -Hersek'te yaşanan olaylar karşısında en iyi tepkiyi verdiğine inandığını bildirdi. Olaylar döneminde baa "maceraperest yaklaşım- larla sorunun çözümlenmesini isteyen görüşlerin" bulundu- ğuna işaret eden İnönü, şu gö- rüşlere yer verdi: "Fakat bunlar duygusallık- tan öteye gitmeyen ve ülkemizi sonu belirsiz bir yola sürekle- yebilecek önerilerdi. Çünkü artık dünyamızda banşçıl yak- laşımlann egemen olduğu bir dönem yaşıyoruz." DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit bayram mesajında, Yu- goslayva'da yaşanan olaylara dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Eski Sovyet cumhuriyetle- ri. dağılma sürecinin sorunlan- nı sıksık aralannda toplanarak çözmeye çalışırken, Yugos- lavya'nın dağılma sürecinde böyle bir yöntem ve yaklaşım izlenmemıştir. Bu eksikliği Türkiye gidermelıdir. Bu amaçla, Türkiye. eski Yugos- lavya'mn tüm Cumhunyetlen- nin ve uluslanmn temsılcilenni dağılma sürecindekı sorunlara banşçı ve hakça çözümler ara- mak üzere İstanbuTd,'a bijj^pftî feransa çağırmalıdu;.V , g v v w , , 98 general ve amiral terfî beklentisinde EVRENDEĞER ANKARA - Yüksek Askeri Şûra'nın ağustos ayı başında yapılacak toplanüsında 98 ge- neral ve amiralin bir üst rüt- beye terfisi görüşülecek. Genelkurmay Başkanlığı, Yüksek Askeri Şûra toplanü- sında 5 generalin yaş haddi ne- deniyle emekli olacağını bildir- di. Buna göre, Harp Akademi- leri Komutanı Orgeneral İbrahim Türkgencı. Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hasan Cemil Er- dem, Milli Savunma Bakanlığı Asken Adalet İşleri Başkanı Tuğgeneral Edıp Gültekın, As- keri Yargıtay Başkanı Tuğge- neral M.İlhan Şenel, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Baş- kanı Tuğgeneral Hikmet Burat 65 yaşını doldurduklan için emekli olacaklar. Genelkurmay Başkanlığı. Denız Kuvvetlen Komutanı Oramiral İrfan Tınaz ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene- ral Siyami Taştan'ın kuvvet komutanlıklannda iki yılbk bekleme sürelerimn dolduğunu da bildirdi. Yasa uyannca, her iki komutandan birinin kuvvet komutanlığı süresi bir yıl uzatı- labiliyor. Uzaülmadığı takdir- de. Deniz Kuvvetleri Komu- tanhğı'na Donanma Komutanı Oramiral Vural Beyazıt, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, halen komutan yardıması ola- rak görev yapan Orgeneral Ha- bs Burhan getırilecek. Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhuriyet'e verdiğı bilgjye göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri (MGK) Orge- neral Nezihi Çakar ile NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Or- general M. Aşir Özözer de bu ağustosta orgeneralbk rütbe- sınde rütbe bekleme sürelerini dolduruyorlar. Genelkurmay Başkanlığı, bu yıl 11 korgene- ral-koramirarin, 25 tümgene- ral-tümamiral'in ve 62 tuğgene- ral-tuğamiralin bir üst rütbeye terfi sırasında bulunduğunu da bildirdi. Genelkurmay"ın verdi- ği bilgıye göre, bu yıl bir üst rüt- beye terfi sırasında bulunan Korgeneral ve Koramırallenn kuvvetlere göre dağıbmı şöyle: Kara Kuvvetlen : Korgene- ral Doğan Çelıkay. Korgeneral Hüseyın Kıvnkoğlu, Korgene- ral Hikmet Köksal, Korgeneral Gürkan Peker ve Korgeneral Necati İkizoğlu. Deniz Kuvvetleri: Koramiral Mustafa Turunçoğlu, Korami- ral Güven Erkaya. Koramiral Atilla Tuzman. Hava Kuvvetlen: Korgene- ral Ahmet Çörekçi, Korgeneral Sınan N. Bilge, Korgeneral Şa- dı Ergüvenç. -BİR DEVRE-MÜ Ö N E M L Î D l RK O Y U N U BUYAZ, BAHMU EVLERİ VE GOZ OKŞAYAN ÇEVRESİYLE, ODAK TURGUTREİS DEVRE-MULK VİLLAIARIN HEMEN ONUNDE 20 EK VİUA (150 DEVRE) BrTMEK UZERE 15 GLN YAZ * 15 GUN BAHAR 27 5 MİLYON PEŞİN, YA DA UYGUN TAKSİTLERLE ODAK TURGUTREISTE SON FIRSAT ;1200 AİLE... 4000'î AŞKIN ODAKLI, BODRUM/TURGUTREÎS'TE TATlLÎN TADINI ÇIKARIYOR. HER YAZ! TURGUTREİS / BODRUM • BELEK/ANTALYA DEVRE-MÜLK TATÎL KÖYLERİ Şakır Kesebır Cad No 32 Balmumcu Plaza 2 80700 Balmumcu/tSTANBUL TEL (1) 272 28 61-62-63 FAKS (1) 274 86 34
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle