13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBANK Cu mhuriyetKURUCUSU: YÜMU8 M B İ (1924-1945) BAŞYVMl: MADtR IIADİ (1945-1991) Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutfarız. PAMUKBANK ı.YIL / SAYI 24357 / 3000 TL (KDV içinde) 11 KİTAP/ Bugûn Yurttave dünyada doğaidenge TIME / 9. Sayfada "İslam'ın kılıcı Batı'yı korkutuyor" Futbol /15. Sayfada Piontek'in ffavorisi Almanya 'Deniz âşığı'/16. Sayfada Ziya Kalkavan öldü Yaşam / Arfca Sayfada - Gece âleminin In 5 mekânı Önümüzdeki aylarda ekonomiye 50 trilyonluk ek bir yük gelecek Hüküıııetiıı4 korkıısuDestekleme alım bedelleri Kamu kesimi toplu sözleşmeleri O İçborç •* ödemeödemeleri Memur maaş zamlan ANKARA (Cumhurivet Bû- rosu) - Hükûmetin, yıhn ikinci 6 ayında karşılaşacagı ekonomik sıkıntılan aşabılmek için önü- müzdeki günlerde alacağı ön- lemlerin, butçe açığıru "oîabile- cek en alt düzeye indirmek" amaanı laşıdığı öğrenildi. Ha- EMİSYON ÇlC GİBİPATLADI Üç günde dokuz trilyon para basddı • Hazine 6.5 trilyonu maaş, 5 trilyonu iç borç olmak üzere iki günde 11.5 trilyon ödemek zorunda kaldı. Ödemeler için Merkez Bankası kaynaklanna başvurulunca son üç gün içinde 9.2 trilyon lira bastınldı. Emisyon rekor üstüne rekor kırarak 35.2 trilyona sıçradı. • Emisyonda son üç gün içinde meydana gelen artış yüzde 35.1 gjbi tarihi bir rekora ulaşıyor. Piyasadaki toplam kâ- ğıt para miktannm yılbaşına göre artışı ise yüzde 65.3'ü buluyor. Emisyon 1992 başında 21 trilyon 289 milyardı. Emisyonun son bir yıllık artışı ise yüzde 120.3'e vanyor. • Piyasaya çıkan para miktanndaki bu patlama, bayram sonrasında tasarruf dünyasında fırtınalar yaratacak. Para- nın, dövize yönelerek kurlann kontrolden çıkmaması için Merkez Bankasr ve Hazine "sünger operasyonu" başlata- caklar. Emisyonun 30 trilyonun altına çekilmesi sırasında faizlerin yükselmesi gündeme gelecek. Faizlerin yükselme- si ise son günlerde canlanmaya başlayan borsayı vuracak. • Piyasaya çıkan paranın ne kadannın dövize yöneleceği ise Merkez Bankası'nın tutumuna bağlı. ABOUftRAHMAN YILDIRtM'ın batarl 8. Sayfaia len 1992 yılında 32 trilyon lira açık vermesi hedeflenen bütçe- nin destekleme alımlan, kamu kesimi toplusözleşmeleri, me- mur maaş zamlan ve iç borç ödemeleriyle daha da delineceği belirtiliyor. Başbakan Süley- man Ctemirel'in başdanışmanı Prof. Dr. Emre Gönensay, 24 Ocak benzeri kararlann söz ko- nusu olmadığını bildırdi. Hü- kümete yakın kaynaklar, yıhn ikinci 6 ayının Türkiye ekono- misi için çok sıkıntılı olacağını belirterek "önümüzdeki dö- nemde yapılacak tek iş, bütce hedeflerini tutturmakür" dedi- ler. Seçim sonrası bazı ekono- mik ayarlamalarla bu hedefın tutturulmaya çalışılacağını be- lirten üst düzey yetkıli, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in önerdiği belirtilen, vadesiz mevduatın dövize endekslenmesinı de "Bu bir cinayet olur" diye yorumla- dı. Hükûmetin önümüzdeki günlerde yeni ekonomik ön- lemler alarak yaz aylannda başlayacak yoğun enflasyonist baskılann etkisini azaltmayı amaçladığı bildinlıyor. Döviz Fıyatlanndaki ürmanışı durdur- mak, enflasyondaki düşüş eğili- mini sürdürmek, vergi gelirleri- ni arttırarak kamu açıklannı azaltabilmek amacıyla Başba- kanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Gönensay başkanlığında eko- nomik bir paket hazırlanıyor. Çiller'in önerdiği ve uyguladığı ekonomik politikalar nedeniy- le. Tanm ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, Devlet Ba- kanı Cavit Çağlar, Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral ve ban üst düzey ekonomi bürok- ratıyla anlaşmazlığa düşmesi- nın ardından ekonomik konu- lardaki ağırbğını daha fazla hissettiren Başbakan Demirel, danışmanlanna "Türkiye ekc- nomisinin sıkıntılan ve bunla- nn nasıl aşılabilecegine" ilişkin bir çalışma yaptınyor. Başbakan Süleyman Demi- rel'in Başdanışmanı Emre Gö- UArkasıSa.l7,SiL5'te Şarth tahliye Üargıtay'a takıldı • Yargıtay ve Askeri Yargıtay, Terörle Mücadele Yasası ile tahliye edilen idamhklardan, başka bir suçtan dolayı ve- rilmiş ayrı cezası olanların yalnız idam cezalan göz önün- de tutularak tahliye edilemeyeceklerine karar verdi. Soruna çözüm getirecek yasal düzenlemeye gidilmesi istendi. • Halen cezaevlerinde bulunan idamlıklann tahliye işlemleri durdurulurken, daha önce sahnmış olanların da diğer cezala- nnı çekmeleri için toplanmalan gündeme geldi. Bini halen ce- zaevlerinde olmak üzere, bu durumda olanların sayısının iki bin olduğu belirlendi. TURANYILMAZ ANKARA - 10 yıl cezaevinde yat- tıktan sonra, Terörle Mücadele Ya- sası'ndan yararlanarak özgürlüklerine kavuşan ıdamlıklara, yeniden demir- parmaklık yolu göründü. Yargıtay ve Askeri Yargıtay, ıdam cezasının ya- nında başka bir suçtan aynca ceza alanlann, yalnız ıdam cezalan gözö- nünde tutularak tahliye edilemeyecek- lerine karar verdı. Bu kararlar üzerine, halen cezaevlerinde bulunan idamlık- lann tahliye işlemleri durduruldu. Yargıtay kararlan uyannca, daha ön- ce tahliye edilenlerin de cezalannı ta- mamlamak üzere tekrar cezaevlerine girmeleri gündeme geldi. Bugüne ka- dar tahliye kararlannı veren sıkıyöne- tim askeri savcılıklan, Adalet Bakan- lığı'na başvurarak, bin kadan cezaev- lerinde bulunan, bu durumdaki yaklaşık iki bin kişiyi ilgüendiren soru- nun çözümü için gerekli yasal düzenle- meye gidilmesini istediler. Tahliye edi- lenlerin, son Yargıtay kararlan üzeri- ne yeniden cezaevine dönmeleri için savcılıklar Adalet BakanlığTndan "olur" bekleyecekler. Adalet Bakanlı- ğı yetkilileri, konuyu, ancak Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karannın açıklanmasından sonra, Terörle Mü- cadele Yasasfnda yapacaklan deği- UArkasjSa,17,Sü.2'de YARGIVETOSU: PERDE ARKASINDA ÜN AL ERKAN mi7. Sayfada CENAZEKAÇIRMA Polise suç duyurusu• Uğradığı silahlı saldında yaşamını yitiren gazeteci Hafız Akdemir'in yakmlan, cenazeyi gızlice toprağa veren güvenlik güçleri hakkın- da suç duyurusunda bulundu. • Özgür Gündem gazetesi imtiyaz sahibi Ya- şar Kaya, çalışanlannın korunması amaayla bölge valiliğinden çelik yelek ve silah ruhsatı talebinde bulundu. DİYARBAKIR / ADANA (Cumhuriyet) - Uğradığı silahb saldında yaşamını yitiren Özgür Gündem muhabiri Hafız Akdemir'in yakınlan, cenazeyi gizlice toprağa veren güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hafız Ak- demir'in öldürülmesini protesto amacıyla Adana'da yürüyüş düzenleyen "sosyalist basın" temsilcileri, güvenlik güçleri tafafından gözaltı- na alındı. Hafız Akdemir'in dayısınm oğlu oldu- ğu bildirilen İbrahım Demirhan adlı yurttaş da Batman'da uğradığı silahlı saldında öldü. MArkasıSu.l7,Sü.l'de YARGITAY KARARI 'İsim onurdur, yasaklanamaz'^ Yargıtay, "Rojda" isminiTürkçeolmadığı gerekçesiyle silerek çocuğa "Nefis^" ismini ve- ren mahkeme karanıu "çağdaş Türkiye'nin hu- kuki, kültürel düzeyi ve gerçekleriyle bağdaşmaz" gerekçesiyle bozdu. m 17. Sayfada GÖZALTINDAKİ DÖRTGENÇ'SIR" OLDU mS. Sayfada 'ADLİTIPTA RÜŞVETİ ARACILAR ALIYOR «5. Sayfada 4 İNŞAAT İŞÇİSİ KIRDA KAYBOLDU mS. Sayfada TTıe AVorldS Mosi A\seson»e Marchinü Rand rssr^s.-' TIME deıgisi Mehter'in tarihçesini yazdı: Korkutaıı bando• Nal, üzengi, kıhç, topuz şıkırtılan arasına ışlenmiş müzik taarruzu. Şid- detin, işgalin ve korkunun armonik sesi. Belki de dünyanın ilk savaş filmi müziği. Time dergisi son sayısında 'Dünyanın en korku verici ve etkileyici bandosu' başlığıyla verdiği haberde Mehter Takımı'nın tarihçesini ve Batı dünyasımn müziğini nasıl etkilediğini anlatıyor. B/7. Sayfada Bayramda çıkıyor Sabah için çelişkili kararlar Haber Merkezi - Basında "Bayram" gazetesi tartışması dün de sürdü. Sabah gazetesi- nin bayramda yayımlanması- nın engellenmesi için ticaret mahkemelerine yapılan başvu- rulardan bin kabul edıldi, 3'ü ise reddedildi. Mahkemelerde bu konuda çelişkili kararlar alı- nırken, Sabah gazetesinin bay- ramda yayımlanacağı bildirildi. Sabah'la birlikte Bugün, Foto mArkasıSa.l7,SS.4te İSTİSNAAKİTLİTRT PERSONELİ ÇALIŞAMADI 16. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Çekiç Güç'le Bağlanülı Kaygılar... Başbakan dün Rio'ya gitti. Çekiç Güç konusunda hü- kümete tavsiyelerde buluna- cak olan MGK, 23 haziranda toplanıyor. Parlamento, konuyu en geç 28 haziranda görüşecek. Kuzey Irak Kürt liderlerin- den Talabani Ankara'da. "Yetkililerin altına imza ata- bileceklerini söylediği olum- lu gorüşler" öne sürüyor. mArkusıSa.17,Su.l'de Kurban Bayramıntz ısun Cumhuriyet Gazetemiz Kurban BayTamı nedeniyle cuma, cumartesi ve pazar günleri yayımlanmayacak, bu üç gün boyunca Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılan Bayram Gazetesi yayımlanacaktır. Bu nedenle cumartesi günü verdiğimiz Bilim Teknik ve pazar günü verdiğimiz Cumhuriyet Dergi eklerini bu hafta veremiyoruz. Bayram TV'si Bayramda ekran yine dolu. Futbolu, sanatçısı, filmleri ile dört kanal birbiri ile yarışacak. 2^eki Müren'in son çekimleri, Avrupa Futbol Şarhpiyonası maçlan, Pavarotti konseri bayramın akılda kalan üçflaşıolacak. 10-II.Sayfalanla Edebiyatımızda Galata Köprüsü Keyifle seyrederdi Istanbul'u Kimimİ2 Galata Köprüsü demişiz, kimimiz Karaköy Köprüsü. 16Mayıs sabahı saat beşte bütün tartışmaların önünü keserek intiharını düğümledi köprü. Bedeni artık Karaköy'le Eminönü arasında her sabah doğan güne karşı , gerinemeyecek belki. Başını Haliç'in durgun sularında dinlendiremeyecek, ayaklarını Marmara'nın serinliğine uzatamayacak... Köprü, gerçekten silindi mi yaşamımızdan? RffİKDURBAŞ'ııyazıdizisi PaıartesiCMmhariyerte OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK KutlamaL Bugün bayram. Dünyanın en çalkantıh ve sıcak bölgesinde bayramı yaşayan Türkiye, iyim- serlik ile kötümserlik gösterge- lerinin birbirine dolandığı bir süreçten geçiyor. 200 günden beri işbaşında bu- lunan koalisyon hükümetinin halka verdiği söz. demokratik- leşmedir. Son yerel seçimler hal- kın da hükümete desteğini esir- gemediğini gösterdi Gerçekte % 60'o yakın bir tabana sahip bu- lunan iktidarlann "istikrarlı" te- meller üzerinde yürüdüğü var- sayılabilir. Türkiye'de ise bu du- şünceyi herkes paylaşmıyor; çünkü bölgenin özellikleriyle birlikte ekonomideki ağır sorun- lar gözardı edilemiyor. Yine de DYP-SHP koalisyonunun uyumlu bir çalışma düzeni kur- dukları söylenebilir. Kamuoyu, demokrasiye önce- lik tanıyan tabanın ağırhğıyla birlikte koalisyona desteğini sür- dürmektedir. Bayramda iyimser yorumlara gereksinim duyanlar için son ye- rel seçimler olumlu bir gösterge sayılmıstır. Kuşkusuz uzlaşmayı, sevgiyi, barışı, dostluğu yeğleyenlerin bu yıl Kurban Bayramı'nda duygu- larını besleyecek boyutlar keş- fetmeleri kolaylaşacaktır. Gaze- temiz de bu yaklaşım içinde okurlarımızın bayramlanm kut- lamak isteğindedir. Cumhuriyet altı ay önce başlayan bunalım sürecinden çıkmak için yoğun bir çaba içindedir. Yaralarımtzı sarmak, kırılanları onarmak, içeriğimizi olgunlaştınp geliştir- mek, tiraj yönelimini yükselt- mek yolunda epey mesafe aldık; iyimserliğimizi besleyecek gos- • * • mArkasıSa.l7,Sü.l'de Deıııiıel'iıı uçağı bozuldu Rio'ya giden Demirerin uçağı Esenboğa'da kaza yaptı, sonra Selanik üzerinde anzalandı, İstanbufa dönen uçağm bu kez de tekerleği patladı. GOZLEM UĞUR MUMCU İstanbul Haber Servisi - Başbakan Süleyman Demirel ile bakan ve eşlennı Rio'ya götüren "TC-ATA" adlı jet, dün 3 kez tehlike atlatü. Uçağa, önce Ankara Esenboğa Havalimanı'n- dakı hangardan çıkartılırkan çekicı çarptı. Ye- niden hazırlanan uçağın havalanmasından sonra bu kez Selanik üzennde sağ motorunda hidrolik anzası başgösterdi. Uçak, Atatürk Havalimanfna zorunlu inış yaparken de sağ arka tekerleği patladı. Demirel veberaberinde- kiler saat 17.32'de Ankara dan gelen Hava Kuvvetlen Komutanhğı'na bağlı aynı tip uçakla Senegal'in başkenti Dakar'a uçtu. Ha- va Kuvvetien'nin uçağı Dakar'a uçarken "ATA" kodunu kullandı. Burada geceyi geçi- rcn Türk kafılesi bu sabah Rio'ya hareket ede- cek. Başbakan Demirel. zorunlu iniş yaptığı Atatürk Havalimam'nda, "Yolculuklarda UArkasıSa.l6,Sû.6'da TÜRKİYE'NİN 21. YÜZYILDA ENERJİ TERCÎHİHİDROJEN 16.SayJa ÇEVRECİLER ABD'YÎ YALANCI İLANETTİ •/«• Sayfada Söyleşi Bugün gazetecilikteki araştırma konuları ile okuma da- ha doğrusu "okumama alışkanlığı" üzerinde söyleşelim. Gazeteci, her konuyu bilen ve her konuyu yazan insan değildir. Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabük ulaşan ve bu kaynaklarmdan derlediği haber ve bilgilerı yazan ve yayın organlan aracılığı ile kamuoyuna sunan adam demektir GazetecHik, araştırmayı gerektirir Örneğin terör konusunda, orneğin enflasyon konusun- da, örneğin Kurt sorunu konusunda • 4rkası Sa. I", Sü. 7 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle